ГЛАВНА СТРАНИЦА

 
БЕСПЛАТНО СЕМИНАРСКА РАБОТА - ПРАВО / СОЦИОЛОГИJА / WEB
 
ДРУГИ СЕМИНАРСКИ РАБОТИ
- ПРАВО -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернистички пристап - Маршал Маклуан


Маршал маклуан е канадски едукатор ,филозоф,професор по англиска литература ,литератран критичар, реторичар и комуникациски теоретичар. Тој врз основа на идеите што ги застапуваа Едвард Сапир и Харолд Инис, кон средината на дваесетиот век, ја разви теоријата за масовно комуницирање. Се смета дека е еден од најконтроверзните теоретичари кој се занимавале со опшествените науки. Роден е во 1911 година во градот Алберт во Канада. Дипломирал книжевност во уневерзитетот Манитов, а на уневерзитетот во Кембриџ -Англија докторирал во областа на англиската средновековна книжевност. Предавал книжевност на повеке уневезитети во САД и Канада. Иако се занимава со значењето на масовните медиуми неговите колеги не го признаваат за научник. Затоа што не се користи научниот метод како единствено исправен за проучување и сознавање на стварноста. Маклуан го прифакаат таканаречените маргинални интелектуални кругови,посебно студентите. Тој и самиот себеси не се смета за научник. Маклуан ги проучува медиумите но настојува своите сознанија или поточно доживувања да не ги изнесува на обичен начин. Треба однапред да знаеме дека тој лугето ги смета како суштество кој се врзани за културата на спимото и типографијата, кој светот го доживувааат линеарно,консекутивно и рационално. Тој е пророк на една нова култура на аудио визуенлните и електронското опшество. Затоа неговиот начин на излагање е различен. Според него медиумите и начинот на комуницирање го определуваат карактерот на човековото опшество. Маклуан смета дека историјата поминала низ 4 фази : орално доба,доба на писменоста, доба на печатот и доба на електрониката(радиото, телевизијата ,и компјутерите),односно појавата на глобалнотот село која подоцна ке ја дефинираме. Неговите книги: Механичка невеста, фолклор на индустриска Човекот, Гутенберговата галаксија, разбирање помешале, испреплетени со масажа, сега ја сочинуваат основата на сите аспекти на медиумите без разлика дали тие фалат или критикуваат.
Под поимот медиум од самата појава наовој термин подразбираме посредник во комуникацијата но со тек на најновите размислувања доведува до тоа денес има многу попрецизни дефиниции. Првобитно, идејата дека медиумот на технички уред кој му овозможува на дел од информациите збор за примачот не издржа тестот на времето за секоја медиуми, особено електронските, а не само пренесува информации, но, исто така, бизнис, кој има свои специфични карактеристики.

Маршал Маклуанво научната терминологија ги воведе познатите поими’’Медиумот е пораката’’ и ‘’ Глобалното село’’. Differentia specifica на денешното настојување да се освои светот е цивилизациско културно опкружување кое канадскиот професор Маршал Маклуан го опишал како ‘’електронско глобално село’’. Тоа е фаза на социјалниот развој која с еозначува како информатичко опшество. Развојот на електронските медиуми дигитализацијата сателитскиот пренос на информации ги укунуваат нашите воспоставени претстави за просторот и времето и ние влегуваме во свет каде се се слуша во ист момент и се во резонанците е истовремено. Маклуановиот на широко познат труд –Разбирање на медиумите цовекови продолжетоци е пионерски труд во областа на екологјата на медиумите. Според Маклуан медиумите односно технологијата се екстензија на некоја човечка функција односно сетило како пр. Тркалото е екстенција на стопалото, книгата е екстецжнција на окото а облеката е екстенција на кожата.(Зоран Костов,’’медиуми и опшество,2006).
Книгата ‘’Разбирање на медиумите –човекови продолжетоци’’ е извор на многу познатата фраза ‘’медиумот е пораката’’. Таа беше водечки индикатор на глобалните структури преку зголемување на глобалните вредности. Книгата изврши големо влијание врз академци писатели и социолози. Во приот дел од книгата Маклуан ги објаснува разликите меѓу топлите и ладните медиуми на начин што формата ја одредува самата содржина на медиумот. Во тој кнтекс тој во посебни поглавја ги објаснува медиумите преку изговорениот збор ,пишаниот збор ,броевите облеката ,парите,печатот,стриповите,тркалото ,фотографијата,игрите,телефонот,филмовите радиото,телевизијата и др.
Маклуан разликува топли и ладни медиуми. Терминологијата не се однесува на температурата или емоционалниот идентитет туку на степенот на партиципација. Топлите медиуми бараат мало учество од корисникот кој нудат комплетна информација, а обратно студените медиуми бараат големо учество на корисникот зошто недостасува информација за целосно да се разбере пораката. Сега ке дадам неколку примери: радиото е топол медиум бидејки слушањето не бара дополнително учество на корисникот ,додека телевизијата е студен медиум зашто е неопходна поголема партиципација на гледачот. Разбирањето на медиумите е безвременска анализа за тоа како јазикот ,говорот и технолошки обликуваните човекови однесувања во ерата на масовната комуникација. Книгата е приказна за денечните маркетинг-менаџери кој за смека на web страницата на интернет ја игнорираат моќта на изговоренито збор.

Медиумот е порака

Во своето дело Разбирање на медиумите –човекови продолжетоци, Маршал Маклуан предлага самите медиуми а не нивнта содржина да бидат во фокусот на проучувањето –учење популарно сублимирано во цитатот Медиумот е пораката. Според Маклуан содржината на пораката е подредена на формата на медиумот. Истите зборови изречени во интерперсонален разговор меѓу 2 лица отпечатени на хартија или презентирани на телевизија имаат различно значење. Тој ја застапува теоријата дека самиот медиум влијае на опшеството. Со неговите карактеристики , а не со неговата содржина. Од истражувањата на интернет и веб страницата и блогот на Маклуан забележав дека има голема заитересираност за истражување на значењето на познатата изрека на канадскиот теоретичар.многу луѓе го зафакаат медиумот во неговото конвенционално значење на масовниот медиум акко што се печатот ,радиото ,телевизијата и интернетот. А нашето конвенционално сваќање за пораката е содржина или информација. Затоа често луѓето победнички ке кажат дека медиумот не е повеке пораката, или ке го сменат редот на зборовите и ке кажат дека пораката е медиумот .
Медиумот е пораката прикажува дека забележувањето на промените во опшеството или културните услови го најавува присуството на нова порака а тоа е ефектот на новиот медиум. На тој начин ние ке го карактеризираме и индентификуваме новиот медиум пред тој да стане очигледаен за сите процес кој може да трае со години дури и декади. Ако откриеме дека новиот медиум носи ефекти кој може да бидат одлучувачки за опшеството или културата, ке ја имаме можнмоста да влијаеме на развојот и еволуцијата на нова иновација .


Ладни и топли медиуми

Според Маклуан постојат два типа на медиуми кој тој ги наркува топли и ладни медиуми. Поделбата ја извлекол од сленг на кои говорат младите е само еден начин на кој Маклуан пробува да го привлече вниманието на младите. Ладен медиум според Маклуан е говорот и сите електронски медиуми. Студениот медиум е со ниска дефиниција што значи дека во пораката недостасува информациата за некое од сетилата и бара активна партиципација за да се надомести недостатоткот. Попрецизно кажано тие се стрипот ,телевизијата стрипот, телефонот.
Додека пак топлиот медиум е тој што продолжува само едно сетило со висока дефиниција што значи дека пораката е исполнета со информаии и не се потребни дополнителни податоци. За топли медиуми Маклуан ги смета предавањето,фотографијата ,филмотг.радиото,печатот. За да ни даде подобар пример Маклуан ова го споредува со филмот и стриповите заради ивнатаљ минимална презентација на визуелни детали кои бараат висок степен на напор да ги пополната деталите што карикатуристите мошеби намерно не ги портретирале .
Филмот е топол медиум ,интезивирајки само едно чуство за висока дефин ираност која гобара вниманието од гледачите ,а стрипот е студен медиум со ниска дефинираност кој бара далеку повеке сетилно учество на консументот за тој да извлече определена предност(Зоран Костов,Медиуми и опшество,2006г).

Телевизијата како ладен медиум


За време на експанзија на телевизија, на педесеттите години на дваесеттиот век, публиката веќе ги знае јазикот на ладно медиуми. Филмот е под влијание роман во тетратките во стрипови и списанија Makluan гледаат претходник на телевизија. Публиката за речиси половина век во мрежата на нивните екстра време и се појави како нова генерација за кого ова е нормален природен начин на комуникација. Тогаш тоа е иновации, каде што не е филм туку повеќе како не, пожар, но тоа може да го следи вести, слушаат музика и да ги видите сапунска опера. Тоа што е составена од модели кои го прават на екранот насочени електрони, која гледачите не се свесни за сите, од Makluanu, истиот ефект како, еднаш мозаикот кој воопшто не е слика. Компресија на медиумите, технологијата екстензии, претходеше преплетување на општеството. Ако фонетската азбука ја подели заедницата, радиодифузерите резимираме светот во едно глобално село.
Makluan напиша во фаза на експанзија на нови технолошки чуда и беше критикуван поради тоа што им дава на медиумите од најважните, одлучувачки, улога во развојот на човековото општество. Flere што гледа застапување на проекции Орвел на тоталитарно општество, но денес, кога ќе се освои светот на електронските медиуми, во издание на Big Brother и понатаму останува отворена, бидејќи тоа може да се види во многу настани. Од политиката со економијата, од енергијата на храна. На прашањето во 1984 година. не е само медиумите туку и на енергија или на примачот. Доколку учесникот се согласува да се комуницира на сите тогаш Makluan погрешно или ако се говореше Заратустра overman разлика е во ред и Ниче. Говореа во своето време на време допрва доаѓа кратко на нови знаења, но тие зборуваа за природата на медиумите и не управуваат со нив.
На прашањето за злоупотребата на медиумите во тоталитарни цели не е ништо ново ниту пак тоа беше создадена технолошки проширувања на Меклуан интерпретација. Тој научил искуства од минатото, се обидуваат да се утврди степенот на нивното влијание во иднина. Обработка на медиумите е познат на Гебелс и на Сталин, во нашиот Конгрес и трансферот на судскиот процес против предавниците на изменетите извештаи од берзата во нашето време. Но, тоа е Makluan наведува примерот на човек кој знае само да чита и ги става рацете на ушите кои нема да ги загрози приватноста на луѓето, а изјави дека пораката. Ако тоа беше можно во примитивното општество, со говор како медиум за она што го очекуваме од најновото издание на ладни медиуми на сите учесници во комуникацијата.

Друга критика е дека телевизијата е прогласен за одлучувачки фактор во политичкиот живот. Клучни политички ставови формулира телевизија. Рековме дека веќе Makluan врз неговите рани влијанија на телевизијата и електронските медиуми и нивните погледи врз основа на веќе видено. Тука мислиме на изборите и атентатот на претседателот Кенеди.Политички поени освои во телевизискиот натпревар и двајцата кандидати речиси директен телевизиски пренос во атентатот.Овие настани се телевизијата како медиум, ја стави во преден план, кога станува збор за јавното мислење, но бидејќи тогаш тоа е речиси половина век, и ако го смените медиумите ги следат промените во општеството денес имаме сосема поинаква ситуација. Мрежа телевизиски канали, повеќе сателити, нивниот сигнал, кој го покрива планетата, компјутерски мрежи и нови форми на глас и податоци сигнали се несоборлив доказ дека Makluan беше во право. Ако занемариме нашата политичка сцена, јасно може да се види што се случува во светот. Бомбардирањето на Багдад 1991.На директен пренос на телевизиска екипа од земјата напред.Сите околу новинар, кој стоеше на врвот на висока зграда, ги виде жртвите од катастрофалниот експлозија. Пренесувањето дигна виде не само со жртвите и размерот на уништување. Тoa се можеше да се види наредниот ден во извештаите, но што да види кога сте веќе во живо видео. Без оглед на тоа дали тоа е војна, избори, тероризам (во овој случај се однесува на борбата против тероризмот и за терористите и нивните акции) или на изборната кампања, прв дојден на електронските медиуми. Заедно со сето свое оружје.Колку ви е важна посакуваната цел е да се подготви толку жестока. Само тогаш доаѓа порака која, како што е наведено на почетокот, не е важно затоа што на медиумот е пораката. Со новите достигнувања во технологијата се појавија нови екстензии кои се преземени од старата база за креирање на нови јазици, така што денес во дигиталната технологија беше единствен за телевизија.

Најновите технологии ни овозможиja да го следат телевизиски екран додека програмата е отпечатен на дното на најновите вести и информации на берзите. Во горниот дел на екранот часовник и податоци за времето и во логото прикажува право на спонзорот. Фатена во мрежа на податоци гледачот одговара на повик од мобилен телефон и добива, преку снимена порака, состојбата на вашата банкарска сметка. Сосема смирен, далечински управувач вклучува микробранова печка и дома за греење. Тешко е да се верува дека таков човек еден ден и да се отфрли сите книга.Напротив. Сите најновите истражувања покажуваат дека се повеќе и повеќе луѓе гледаат телевизија, програми за мобилните телефони.
Во ова опкружување, ние сме многу, како општество, во близина на сцени од филмот "Матрикс". Во прилог на извори во кои никој и на кои не се одделуваат. Но, ако тој филм се гледа со огледалото ќе видиме дека за разлика од нивните екстра време треба задолжително да бидат поврзани со други, бидејќи поинаку сме ја изгубиле. Како е таму простор за манипулација и манипулирање дали е можно да се идентификуваат? Ако информацијата е секогаш актуелна со повисоко ниво на ниско за нас да се определиме на кое ниво се наоѓаме. Или не тоа зависи од нашите екстра време. Секако ние не можеме да ги исклучи и тие што нè држи постојано вклучени.


Facebook

Интернет социјалната мрежа Фејсбук е тешко да се карактеризираат како "жежок" или "ладен" медиум, според Mаклуановата поделба, иако повеќе дојде до израз на неговате "жешки" својства. Значи, Фејсбук привлекува само една смисла, тоа е. визија, како филм, фотографија и радио, кој го активира чувството на слухот. Исто така, Фејсбук дава голема количина на податоци на едно место, или на една страница, со што голем број на детали и информации останува неоткриени.Со други зборови, т.н. причини. "Шок". Пасивната страна на примачот останува во голем дел, бидејќи, на пример. не доживуваат сите информации дадени на насловната страница на активностите на неговите пријатели, не е во можност да одговори на сите (т.е. да се вклучат во комуникацијата).. Сепак, она што е тешко да се избере совршување на Facebookот во било која од овие две категории на Маклуан, е доста голема вмешаност на примачот во врска дополнување информации за малку детали дека корисниците на оваа веб страна и да се продолжи со своите активности на другите. Исто така, неговите мултимедијални е една од работите што го прави тешко да се разбере, а можно е да Facebook се разликува од еден до други категории, но до одредена мера останува жешка повеќе од студениот медиум.

Блог

Кога блогот е проблем сличен на оној на Фејсбук - во која група на медиумите може да се стават, кога таа во себе содржи елементи од двете? Можеби Маклуановата поделба е премногу ексклузивна и не се направи и во поглед на интернет медиуми.Блогот ви нуди можност на интеракција меѓу читателите и авторите на текстот. Затоа, дополнување на информации е многу директен и буквален. Овој блог ќе биде рангиран меѓу ладни медиуми. Сепак, блогирањето е како да пишуваш било кој текст или книга, книгата е според Маклуан топол медиум.Значи она што се случува кога ќе печати текст на блог е исто и да стане пишан текст или книга? На овој начин, практично, станува жежок медиум. Со други зборови, се движат содржини од еден во друг контекст потполно се променети од нејзината суштина како медиум. Повторно е многу тешко да се одлучат за една од двете категории, но можеме да кажеме дека на блогот е некако поблиску до студен медиум, бидејќи според интеракција е можно. . Останува прашањето како маклуан би ги дефинирал медиумите кој настанале подоцна откога тој ја дефинирал својата теорија.


Глобално село

Според набљудувања и Меклуан, развојот на општеството оди во насока на создавање глобално село во светот. Во рамките на глобалното село има вклучени директна форма на комуникација, која не е ограничена само на ограничувања, за разлика од урбаните средини, каде што човечката комуникација е помалку изразени, поради длабоките разлики во процентот на урбаното население, разликата во социјален статус и сл. Квин е град дефинира како место каде што луѓето не се познаваат.
Голем напредок во комуникациите, започна наоѓање на оптички кабел (1961), резултираше со појавата на интернет глобалната компјутерска мрежа (средината на деведесеттите). Интернетот се реализира преку голем број на услуги. Меѓу популарните услуги се услуги кои им овозможуваат на луѓето да комуницираат во реално време со странци, кои живеат во оддалечени региони и им припаѓаат на други култури. Скриен зад мониторот, учесниците во разговорите се во состојба да се крие голем број на недостатоци: возраст, раса, социјална припадност и физичкиот изглед. Тоа е привлечност за електронска комуникација. Пет услуги и пошироко, на интернет, се постигнување Makluanove визијата на светот како глобално село.
Во принцип, напредок во областа на информатичката превозници и ниски трошоци на телекомуникациски услуги, резултираше со губење на темпоралниот празнини во комуникацијата на далечина (Гиденс), кој постоел во минатото.Јаз се состоеше од времето потребно за информации за да стигнат до примателот и на време дека примачот праќа на испраќачот одговор. Во наше време на растојание комуникација сега се случува - телефон, интернет, VoIP уреди, и слично. Напредокот во телекомуникациите, што резултираше со падот со фантастична цена на нивните услуги, интензивирање на човечката мрежа и врши дополнителен притисок на светот "од степенот малку на ниво на мали" (Г. Харви).
Милиони оптички кабли го поврзуваат компјутерите низ целиот свет телефоните телеграфите со кој се комуницира насекаде. Со појавата на интернетот и поврзаноста со голем број на сателити се овозможува било какво поврзување со друга компанија во светот овозможено е плакање од секаде по електронски пат и многу други работи со кој се повеке се истакнуваат со глобализацијата.
Morley смета дека во својата кариера во односите со јавност ниедна фраза нема да ја слушнеме толку често како што е ‘’мисли глобално ,делувај локално”. Предностите на локалните делувања се состојат во тоа што глобалните фирми ставааат членови од нови фирми и на нив се гледа како на странски освојувачи. Мора да има многу повеќе прилагодување и локализирање на вестите и информациите.
За некоје претпријатие да влезе на пазарот на друга држава тоа треба да се адаптира кон условите(социјални политички економски културни и други) и да делуваат според нив.пр-рекламните кампањи на pampers-со штркот кога го носи детето во Јапонија била сосем нејасна. По истражувањето направено било заклучено дека културата и сваќањата на јапонците не се вобичаени како во поголемиот дел од земјите. Затоа компанијата направила адаптирање и успеале на пазарот во Јапонија. Ова го придонесува самата глобализација.

 

Заклучок

Маршал Маклуан е канадски социолог кој се врзува со терминот глобално село. Тој живеел и творел од 1911 до 1980 година. Маклуаноивата студија се однесува на ефектот на масовните медиуми на квалитетот на друштвената комуникација. Тој се смета за визионер кој го антипицира новото време кое донесе голем напредок во комуникациите. Според него развојот на опшествените комуникации оди во правец на едно глобално село. Под глобално село подразбираме непосреден вид на комуникацијата ,кој не е ограничен со забрани за разлика од градските средини,каде меѓу човечката комуникација е послабо изразена поради длабоките поделби на работата,разликите во социјалниот статус. Во текот на шеесетите години на минатиот век Маршал ;Маклуан ја напиша својата ‘’Гутенбергова галаксија’’(Marshall Mcluhan, The Gutenberg Galaxy). Својата работа ја базирал на едно нова свакање за медиумите кои не се само едно техничко или биолошко средство ,радио о човечкиот глас .Маршал Маклуан ги сваќа медиумите или ги вреднуваво опшеството ,за него медиумите не се само она што тие пренесуваат порака,туку и тоа што тие се насекаде окулу нас, и имаат многу поголемо влијание отколку што ние воопшто можеме да замислиме.
Во основа на секој медиум лежи комуникацијата или како што дефинира Милош Илиќ дека комуникацијата е вид на непрекината сорботка на сите учесници во неа. Истото милење го дели и Маршал Маклуан. Од времето на Маклуановите анализи поминаа повеќе време и денес на сцена се некои нови технолошки продолжетоци за кои не сме свесни. Неговите трудови сепак успааа да ги зацврстат темелите на делнешницата и да не подготват за она што се случувало и продолжува да се случува во иднината со самиот напредок на технологијата и цивилизацијата.

Користена литература:‘’Комуниколошки теории’’,Томе Груевски.2009,
Томе Груевски’’Теорија на новинарство’’(2000) Скопје
‘’Медиуми и опшество’’-Зоран Костов
Ажел,Анри(1978):’’estetika filma’’ – бигз, Белград

http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan#The_global_village
http://en.wikipedia.org/wiki/Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://en.wikipedia.org/wiki/The_medium_is_the_message
http://en.wikipedia.org/wiki/Understanding_Media

Download СЕМИНАРСКА РАБОТА у wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi - Бесплатно семинарска работа

SEMINARSKI RAD