ГЛАВНА СТРАНИЦА

 
БЕСПЛАТНО СЕМИНАРСКА РАБОТА - ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ
 

Инвестиции:
Инвестиции и економии од обем

Вовед


Инвестиции е активен редирекција на ресурси средства за создавање на бенефиции во иднина, користењето на ресурси, средства за да заработи приход или добивка во иднина. Ова е поврзано со заштеда или потрошувачка. Инвестиции се вклучени во многу области на стопанството, како што се бизнис менаџмент и финансии, без разлика за домаќинства, фирми, или влади. Инвестициите вклучуват избор од страна на поединец или организацијата, како еден пензиски фонд, по некоја анализа или мисла, место или да се позајмуваат пари во возилото, инструмент или имот, како што се сопственост, стоката, акции, обврзници, финансиски деривати (на пр фјучерси и опции), или на странски средства деноминирани во странска валута, која има одреден степен на ризик и дава можност за генерирање враќа во текот на еден временски период. Инвестиции доаѓа со ризикот од губење на главната сума. Оваа инвестиција која не се темелно анализирани може да биде високо ризична во однос на инвестициите на сопственикот, бидејќи можноста за губење на пари не е во рамките на сопственикот на контрола. Разликата помеѓу шпекулации и инвестиции може да се суптилни. Тоа зависи од инвестициите на сопственикот на ум, дали целта е за кредитирање на некој друг ресурс за економскиот намерно или не.
Во случај на инвестирање, отколку чување на добра произведени или нејзиниот еквивалент пари, инвеститорот ќе одлучи да го користи тоа добро или да создадава трајни потрошувачки добра , или да даваат оригиналното добро да се смени во замена за друг или интерес или удел во добивката. Во првиот случај, човекот создава трајни производи за широка потрошувачка, надевајќи се на услуги од добро ќе го направи животот подобар. Во вториот, поединецот да стане претприемач со користење на ресурс за производство на стоки и услуги, за други, во надеж дека на едена профитабилна продажба. Третиот случај опишува давателот, а четвртата ја опишува инвеститор во делот на бизнисот. Во секој случај, корисникот добива траен капитал или инвестиции, и сметки, за кои средства од снимање еквивалентен одговорност.

Поим за инвестиции

Инвестиции претставуваат вложување за зголемување на капиталниот фонд т.е тек на додавање на нови елементи на капиталниот фонд или пак во време тестиран начин да се добие финансиска слобода и независност и сигурен средства за постигнување на големо богатство и благосостојба.
Но, со цел да се донесе оваа инвестиција приход, наместо конкретни финансиски загуби и штети мора да биде сериозен и напорна работа за неа. Само квалификувани инвеститори може да инвестираат позитивно, да се предвиди можните ризици и придобивки правилно да брои.
Инвестициите се една од најзначајните економски категории во економската наука и преку нив може да се разбере процесот на економски развој на националната економија бидејќи со нив се зголемува фондот на капиталните фондови, расте производниот потенцијал како услов за поголема вработеност и повисок доход. Инвестициите се подвижникот на растот.
Етимолошкото потекло на поимот инвестиции не поврзува со латинскиот израз investicio што во најширока смисла значи вложување на средства. Овој израз има двострано значење првото ги искажува паричните вложување за создавање конкретни реални добра, а второто го искажува самото конкретно добро во физичка смисла кога се наоѓа во процес на создавање.

Видови инвеститори


Различните карактери, различните потреби и различните начини на живот на луѓето создаваат различни групи на инвеститори кои применуваат различни инвестициони стратегии. .

Постојат две главни групи на инвеститори, и тоа конзервативни и агресивни инвеститори. И двете групи понатаму можат да се поделат на инвеститори кои инвестираат на долг рок (преку 5 години) и на среден рок (2 до 5 години). Инвеститорите на краток рок (1-2 години) и на многу краток рок (до 1 година) спаѓаат во посебна категорија која најчесто се нарекува категорија на шпекуланти.

Конзервативните инвеститори се плашат од преземање на поголем ризик. Конзервативните инвеститори кои инвестираат на долг рок, односно за период поголем од 5 години во главно купуваат акции на компании со голема или средна пазарна капитализација. Доколку конзервативните инвеститори се одлучат да инвестираат на среден рок, тогаш тие најчесто избираат акции со голема пазарна капитализација, кои притоа редовно исплаќаат дивиденди.

Агресивните инвеститори имаат високо ниво на толерантност кон ризикот, па обично без разлика дали се работи за инвестирање на долг или на среден рок, тие ги избираат акциите на компаниите со средна или мала пазарна капитализација.

Инвестирањето на краток рок се смета за најризична форма на инвестирање во акции. Неискусните инвеститори воопшто не треба да размислуваат за инвестирање на краток рок, затоа што и покрај успешните приказни кои ги слушаат од пријателите и роднините, сепак многу е тешко да очекувате добар принос доколку инвестирате на овој начин. Со други зборови, ризикот кој треба да го преземете е преголем.

Компаниите со мала пазарна капитализација обично поседуваат голем потенцијал за раст. Токму овој потенцијал ги тера агресивните инвеститори да веруваат во економската исплатливост од вложувањето во овој вид компании. Сепак, многу од овие компании остануваат мали и не ја доживуваат планираната експанзија.

Компаниите со средна пазарна капитализација нудат компромис помеѓу големата и малата капитализација. Тие не се толку мали за да бидат ризични, но не се ниту толку големи за да немаат потенцијал за раст.

Компаниите со голема пазарна капитализација се најчеста мета на конзервативните инвеститори кои веруваат во репутацијата на овие компании. Овие се најмалку ризични компании и акциите на овие компании обично го добиваат името „блучипови“.


Десет правила на инвестирање


Десет правила на инвестирање се׃

1. Пазарите имаат тенденција да се изедначуваат
Без разлика дали на пазарот преовладува оптимизам или песимизам, на долг рок се воспоставува рамнотежа, а на краток рок можете многу да добиете или многу да изгубите.

2. Екстремите во една насока ќе доведат до екстреми на спротивната насока

3. Екстремите никогаш не се непрекинати
Секогаш кога пазарот се движи во една насока, постојат кратки периоди кои малку ќе ја изменат насоката

4. Врвот и дното обично се на повисоко, односно пониско ниво од вашите предвидувања

5. Најголем дел од учесниците на берзите купуваат најмногу на врвот, а најмалку на дното

6. Стравот и алчноста се посилни од вашите долгорочни цели

7. Пазарот е најсилен кога се во игра сите акции, а најслаб кога се зборува само за блу-чиповите

8. Мечкиниот пазар се одвива во три фази: остар пад, рефлексивен одскок и трка кон дното

9. Кога сите експерти и предвидувања се поклопуваат, нешто сосема поразлично ќе се случи

10. Биковиот пазар е многу поинтересен од мечкиниот пазар

Зошто да инвестираме во злато?

Историска стабилност на вредноста на златото

Вредноста на златото историски е постабилна од вредноста на било кои монети и банкноти. Луѓето гледаат на златото како начин да го пренесат богатството на нивните потомци.

Честите промени на девизните курсеви

Доколку како пример се земе американскиот долар, како една од најважните светски валути, лесно може да се забележи дека во време кога вредноста на доларот е нестабилна, скоро секогаш вредноста на златото се зголемува. Во периодот од 1998 година до 2008 година вредноста на златото тројно се зголеми допирајќи ја вредноста од 1000 долари за унца на почетокот на 2008 година. Во истиот период вредноста на доларот се намали како резултат на многу причини, меѓу кои и зголемениот надворешно-трговски дефицит и зголемената маса на пари во оптек.

Инфлација

Златото до сега се покажа како одлична одбрана од инфлацијата, бидејќи неговата цена расте во услови кога трошоците за живот се зголемуваат. По Втората Светска Војна, САД во пет години (1946, 1974, 1975, 1979 и 1980 година) забележа високи стапки на инфлација. Во овие години Дау Џонс индустрискиот просек просечно се намалуваше за 12,33% годишно, а цената на златото се зголемуваше во просек за 130,4% годишно.

Дефлација

Глобална дефлација се нема појавено од Големата депресија до денес. Во тој период додека сите цени драстично се намалија, цената на златото нагло порасна.

Гео-политичка нестабилност

Луѓето гледаат спас во златото не само во време на финансиска криза, туку и во време кога политичките тензии во светот се зголемуваат. Цената на златото најмногу расте кога довербата во владите е на ниско ниво.

Ограничување на понудата

Од 1990 година до денес се забележува глобално намалување на аутпутот на злато во рудниците. Годишното производство на злато се намалило од 2573 метрички тони во 2000 година на 2444 метрички тони во 2007 година. Потребни се 5-10 години за да се приспособи нов рудник за ископување на злато.

Зголемена побарувачка

Кина и Индија се најголеми побарувачи на злато во светот. Секоја година во октомври се забележува најголем интерес за купување на злато во светот, бидејќи ова е периодот на свадбената сезона во Индија. Во Кина купувањето на златни прачки е традиционална форма на штедење. Покрај овој вид на побарувачка за злато, забележан е и зголемен интерес за злато и помеѓу инвеститорите.

Диверзификација на портфолио

Целта на диверзификацијата е да се инвестира во финансиски инструменти кои не се поврзани еден со друг. Историските податоци покажуваат дека вредноста на златото се движи во спротивен правец од останатите инструменти на пазарите за хартии од вредност. Седумдесеттите години од минатиот век беа одлично за златото, но катастрофални за акциите. Осумдесеттите и деведесеттите беа одлични за акциите, но лоши за златото. 2008 година беше лоша за акциите, но одлична за златото.

Како да инвестирате во фондови за стокови размени


Стоковните заеднички фондови можат да бидат корисни за разновидност на портфолио. Стоковните заеднички фондови може да обезбеди живата ограда против инфлацијата, проширување на вашата инвестиција, додека намалување на изложеноста на ризикот. Иако може да избере да се инвестира во само еден производ на пазарот, ризикот да губи на пазарот на пари, ако негативни искуства движење. Со инвестирањето во стоковните фонд, вашите инвестиции може да се шират низ многу пазари, намалување на ризикот и подобрување на вашиот вашите шанси за профитирање.


Инструкции за инвестирање во стоки

Дознајте за стока. Во суштина, артикли се работи кои се одгледуваат или се појават природно, како зрна, сурова нафта, памук, шеќер, добиток и жито.

Разбирање на целите на стоковните заеднички фондови. Може да најдете интересни овие средства, ако се бараат долгорочен раст отколку брзо движење.

Признава ризици и да сфатат дека досегашната ефикасност не е гаранција за идните резултати. Многу инвестициски советници укажуваат на тоа дека взаемната стоковните фондови сочинуваат само мал процент на инвеститорот портфолио.

Го користат Интернетот за истражувања и меѓусебна споредба на стоковите фондови. Morningstar и Lipper нудат бројни онлајн ресурси за истражување и анализа на меѓусебните фондови, како и линкови до овие сајтови можат да се најдат во делот подолу ресурси.

Барам проспектите на атрактивна стоковните заеднички фондови и погледни ги внимателно. Посветам поголемо внимание на такси и други давачки за да се обезбеди дека тие нема да ја намали вашата инвестиција премногу.

Дискусија за вашата инвестиција цели со финансиски советник или брокер. Изберете фонд или средства кои најдобро одговараат на вашите цели и купување на акциите преку вашиот брокер или ако се јавите на фондот директно.

Инвестиции за технолошки напредок

Инвестиции специфични за технолошкиот напредок се однесува на напредокот што бара вложувања во нова опрема и објекти вградувајќи најнова технологија со цел да се остварат неговите благодети.
Идентификување на конкретни инвестиции-технолошкиот напредок е важно, бидејќи знаејќи каков вид на технолошки напредок е што работата во една економија ќе определи како треба неговите или нејзините даночни долари за да се трошат и како тој или таа може да сакаат да инвестираат во неговото или нејзиното штедење.
Поопшто, зошто е секаков вид на технолошки напредок се толку важни? Технолошки промени го направија нашите животи полесно. Поради технолошки прогрес, луѓето можат да работат помалку, направи повеќе пари и да уживате повеќе време . Жените се способни да се отцепи од традиционалниот "домаќинка" улога, се приклучат на работната сила во поголем број и да станат економски помалку зависни од мажите. Конечно, технолошкиот напредок е прикажана да влијаат врз падот на детскиот труд почетна околу 1900. Слика 1 илустрира оваа последна точка: како на детскиот труд во 1900 година уделот на платена работна сила почнал да паѓа.

График бр.1

Извор׃ http://en.wikipedia.org/wiki/Investment_specific_technological_progress

 


Влијанија на информатичка технологија за инвестиции

Некои од последните проучувања на односите помеѓу инвестирање во ИТ и организациска ефикасност и продуктивност се позитивни и има значителни ефекти од ваквите инвестиции. Сепак, можно е, всушност, најверојатно, дека во многу случаи ИТ има потенцијал да даде важна бенефиции во рамките на истата година доколку се инвестира. Во секој случај, истражувања ги одразуваат односите помеѓу ИТ инвестициите и организациска ефикасност и продуктивност би можела да бидат повеќе убедлива ако се базирани на ИТ инвестициите во два тековните и претходните периоди. Се тврдело дека традиционалниот ИТ оносно инвестициони перформансни анализи не беа многу успешни во минатото, бидејќи на нивната линија на финансиски податоци. Некои истражувачи побарале дополнителни истражувања за да ги идентификуваат "скриени трошоци и бенефиции", кои обично не се вклучени во традиционален анализа на ИТ инвестициите односи со организационата ефикасност и продуктивност. Многу студии од минатото на односите помеѓу ИТ инвестициите и организациска ефикасност се фокусирани исклучиво на ефикасноста на квантитативните мерки. Таа се повикува на признавање на обновената важни придонеси од страна на "мек" ИТ вредност мерки и мерки на ниво на индивидуална и укажува на тоа дека научниците треба да го признае значајни придонеси кои можат да бидат направени од квалитетни мерки, и од страна на индивидуални и групни ниво анализи во ИТ вредност на истражување.


Поим за економии од обем

Кога повеќе единици на добра или услуги може да бидат произведени во поголем обем, а со (во просек) влез помалку трошоци, економиите на обем (ES) се вели дека треба да се постигнат. Алтернативно, тоа значи дека како компанија расте и производствени единици се зголеми, а компанијата ќе има поголема можност да ги намали своите трошоци. Според теоријата, економски раст може да се постигне кога економиите на обем се реализирани.
Adam Smith идентификува поделба на трудот, како и специјализација на две клучни задачи да се постигне поголем поврат на производството. Преку овие две техники, вработените не само што ќе биде во состојба да се концентрираат на специфична задача, но со текот на времето, подобрување на вештините неопходни за извршување на своите работни места. Задачите, тогаш може да биде подобро и побрзо. Оттаму, преку таквите ефикасност, време и пари може да се спаси, додека зголемување на нивото на производството.

Важноста на економиите од обем

- Прво, затоа што голем бизнис може да помине на пониски трошоци на клиентите преку пониски цени и да се зголеми својот удел на пазарот. Ова претставува закана за помалите бизниси што може да се искористи од страна на конкуренцијата.

- Второ, бизнис може да одберете за да ја задржи својот моменталната цена за своите производи и да ги прифатиме повисока добивка маргините. На пример, за мебел-творец, кој може да произведе 1.000 кабинети во 250 £ секој може да го прошири и да биде способен да ги произведе 2.000 кабинети во секоја £ 200. Вкупната цена на производство ќе се зголеми за 400.000 £ од £ 250.000, а на трошоците по единица падна од £ 250 на £ 200. Претпоставувајќи бизнис продава кабинети за 350 £ секој, на профитна маргина на кабинетот се крева од £ 100 на £ 150.

Постојат два главни типови на економиите на обем: внатрешни и надворешни. Внатрешен економии на обем имаат поголем потенцијал влијание врз трошоците и профитабилноста на бизнисот.

Внатрешен економии на обем

Внатрешен економии на обем се однесуваат на пониски трошоци за единица една фирма може да се добијат од самиот расте во големина. Постојат пет основни видови на внатрешниот економии на обем ׃

Масовно купување економии

Како што бизнисот расте тие треба да цел поголема количина на производство влезови. На пример, тие ќе нарачате повеќе суровини. Како што е редот вредност се зголемува, а бизнис добива повеќе власт преговарање со добавувачите. Тоа може да биде во можност да добијат отстапки и пониски цени за суровини.

Технички еконимии

Бизниси со голем обем на производството може да го користат понапредни машини (или користат постоечките машини поефикасно). Ова може да вклучува употреба на техниките за масовно производство, кои се поефикасни форма на производство. А поголема фирма, исто така, може да си дозволи да инвестира повеќе во истражувањето и развојот.

Финансиски економии

За многу мали бизниси е тешко да се добие финансии и кога ќе ги добијат трошоците за финансии се прилично висок. Ова е поради тоа што малите бизниси се сметаат како ризични од поголемите фирми кои имаат развиено добра размена. Поголемите фирми затоа е полесно да најде потенцијални кредитори и да се подигне пари на пониски каматни стапки.

Маркетинг економии

Секој дел од маркетингот има цена - особено промотивни методи како рекламирањето и продажбата на водење на сила. Многу од овие маркетинг трошоци се фиксни трошоци, , тој е способен да се шири на цената на пазарот во текот на еден поширок спектар на производи и на продажбата - сечење на просечната пазарна цена на единица.

Менаџерски економии

Како расте фирма, има поголем потенцијал за менаџерите да специјализираат во одредени задачи (пр. маркетинг, управување со човечките ресурси, финансии). Специјализацијата на менаџери, најверојатно, ќе биде поефикасна, кога тие имаат високо ниво на стручност, искуство и квалификации во споредба со една личност во помала фирма која се обидува да ги вршат сите овие улоги.

Надворешни економии на обем

Надворешни економии на обем се јавуваат кога фирма од придобивките од пониските трошоци за единица производ, како резултат на целата индустрија расте во големина. Главните видови се:

Транспорт и врски за се подобри комуникацијата

Како индустрија сама по себе создава и расте во одредена област, веројатно е дека Владата ќе обезбеди подобра комуникација транспорт и врски за подобрување на пристапноста на регионот. Ова ќе ги намали транспортните трошоци за фирмите во оваа област како патување неколку пати се намалени, а исто така се привлечат повеќе потенцијални клиенти.

Обука и образование станува повеќе фокусирани на индустријата

Универзитети и колеџи ќе понуди повеќе курсеви во за соодветни кариера во оваа индустрија, која стана доминантна во регионот или на национално ниво. На пример, постојат многу повеќе ИТ курсеви на кои се понудени на колеџи како целата ИТ индустрија во Велика Британија има развиено неодамна. Ова значи дека може да имаат корист од фирми кои имаат поголем број на соодветно квалификувани работници да се регрутираат.

Други индустрии расте за поддршка на оваа индустрија

Мрежа од добавувачи или поддршка индустрија може да порасне во големина и / или лоцираме во близина на главната индустрија. Ова значи фирма има поголема шанса за изнаоѓање на квалитетни сеуште прифатливи снабдувач блиску до нивните сајтови.


Заклучок

Целта на употребата на инвестициите се согледува во формирањето на капитални фондови кои претставуваат основен услов за раст и развој на претпријатијата.При инвестирањето многу е важно да се искористуваат економиите од обем т.е производство со пониски трошоци. Најновата фаза во меѓународната дипломатија се' почесто се означува како постмодерна. Врз крупните промени во меѓународната дипломатија од деведесеттите години на 20 век силно влијаеја крајот на Студената војна, распаѓањето на биполарната блоковска структура и воспоставувањето нов меѓународен поредок врз принципите на либералната демократија, слободна економија, правна држава, отворено општество и нови генерации на човекови права и слободи. Доминантни станаа убедувањата и во националните и во меѓународното јавно мислење дека политиката на конфронтации треба да биде заменета со партнерство. Самитот во Вашингтон со промена на форматот од Г-7 во Г-20, државите со брзорастечки економии и се' поголемото влијание врз трговијата и другите меѓународни односи и официјално ги промовираа како партнери во стратегијата за попречување на рецесијата и зачувување на принципите на слободната економија.
Суштинска карактеристика на постмодерната дипломатија е комплементарноста на билатерализмот и мултилатерализмот. Втора нејзина карактеристика е што некои класични структурни елементи (министерства, агенции, постојани дипломатско-конзуларни мисии и двонасочно комуницирање) го задржуваат своето значење, но дека се јавуваат нови и нивната улога се повеќе јакне. Станува збор за појавата на нови дипломатии: економска, парламентарна, културна, религиска, воена, превентивна, предупредувачка итн. Со нивното профилирање се зголемува изборот и опфатот на темите со кои дипломатите се занимаваат, а во исто време расте и бројот на новите актери: парламентарци, бизнисмени, експерти, истакнати личности од политиката и културата, невладини организации итн.
Развојот на македонската демократија временски коинцидира со постмодерната фаза на меѓународната. Тој развој долго беше оптоварен со низа недоследности и противречности. Затоа нашата мрежа на дипломатско-конзуларни претставништва релативно добро ги покрива само Европа, Северна Америка и Австралија, а во Азија дури пред неполн месец беше отворена амбасадата во Њу Делхи, втора по онаа во Пекинг, иако влијанието на земјите од Азија станува се' поголемо во меѓународната политика. И квантитативната и квалитативната анализа укажува на потребата од постојана грижа за подобрување на состојбите, за што Владата за волја на вистината во последните години издвои значителни средства. Меѓутоа, Македонија како мала земја располага со ограничени материјални и кадровски ресурси. Развојот на транспортната и комуникациската технологија реално овозможува да се компензираат некои слабости на дипломатската мрежа и вкупната надворешна политика на држави со перформанси слични на нашите. Но, за разлика од некои помали европски земји-членки на ЕУ, кои реално очекуваат овие слабости да ги компензираат со ангажмани на други членки или органите на Унијата, Македонија на такво нешто засега не може да смета.


Користена литература

http://www.broker.com.mk
http://en.wikipedia.org/wiki/Investment_specific_technological_progress
http://www.essortment.com
http://www.jmis-web.org/articles/v16_n4_p3/index.html
http://tutor2u.net/business/gcse/production_economies_of_scale.html

Download СЕМИНАРСКА РАБОТА у wordu» » » 

Besplatni Seminarski Radovi - Бесплатно семинарска работа

SEMINARSKI RAD