POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ STATISTIKE
 

Statisticka analiza zavisnosti od duvana

Predmet ovog statistickog istraživanja tj. posmatrani statisticki skup ce biti stanovnici grada Kraljeva i stanovnika okolnih sela. Ovo statisticko istrazivanje se vrsilo radi otkrivanja procenta zavisnosti od duvana. Metodom slucajnog uzorka anketirano je 100 ljudi, razlicitih godina i razlicitog obrazovanja. Anketni listic sastoji se od 20 pitanja sa ponudenim odgovorima.

Nikotin je jedna od najtezih droga koje izazivaju zavisnost. Pusenje cigareta je jedan od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od pocetka 20 veka. Nikotin, jedan od preko 4000 hemikalija pronadjenih u dimu duvanskih proizvoda kao sto su cigarete, cigare i lule, je osnovni sastojak duvana koji deluje direktno na ljudski mozak. Bezdimni duvanski proizvodi kao sto su burmut i duvan za zvakanje takodje sadrze mnoge otrove koji imaju visok nivo toksicnosti kao i sam nikotin. Nikotin prepoznatljiv kao jedan od najupotrebljavanijih droga koje izazivaju zavisnost, je u prirodnom stanju bezbojna tecnost koja se pretvara u braon boju kada se zapali i pretpoznatljivi miris duvana dobija kada se izlozi uticaju vazduha. Postoje mnoge vrste duvanskih biljaka, ove biljke sluze kao glavni izvor duvanskih proizvoda danas. S obzirom da je nikotin identifikovan ranih 1800 godina, neprekidno je proucavan i pokazao je da ima veliki broj komplikovanih i ponekad nepredvidivih efekata na ljudski mozak i organizam. Pusenje ciagrete je prevladavajuci oblik zavisnosti od nikotina. Mnoge marke cigareta sadrze oko 10 mg ili vise nikotina. Kroz udisanje duvanskog dima prosecan pusac konzumira od 1-2 mg nikotina po cigareti.

Organizaciono prakticni deo
(sakupljanje i grupisanje podataka, obrada podataka sa grafickim prikazima) Polna struktura ispitanika:

Pol Broj
Muški 55
Ženski 45
Ukupno 100

Zakljucak: U tabeli i grafikonu je prikazano da je od ukupnog broja ispitanih 55% muskog pola a 45% je zenskog pola.


Starosna struktura ispitanika:

Tabela broj 2
Godine Broj
Do 16 7
16 - 25 34
26 - 35 17
36 - 45 12
46 - 55 15
56 - 65 11
66 I 4
vise
Ukupno 100


broj a ispitanih: 7% je onih
je
onih
26
i
¦tkoji imaju od 16 do godina, 12% je onih
a 4%ispitanih
15% I ispitanih,
fma^6-^ više


Obrazovna struktura ispitanika:

Tabela broj 3
Strucna sprema Broj
NK 5
PK 11
KV 5
VKV 5
SSS 41
VS 9
VSS 13
MR 3
DR 8
Ukupno 100
Tabela broj 4
Bracno stanje Broj
Neudata\Neozenjen 44
Udata\Ozenjen 48
Razveden\a 3
Udovica\Udovac 5
Vanbracna zajednica 0
Ukupno 100

 

 


0-
Bracno stanje ispitanika:
Grafik broj 4
5% je nekvalifikonanih, kvalifikovanih i visoko-kvalifikovanih, 3% je magistriralo.
- Neudata\Neozenjen
- Udata\Ozenjen
- Razveden\a
- Udovica\Udovac
- Vanbracna z ajednica

Zakljucak: Od ukupnog broja ispitanih 48% je u braku a 44% jos uvek nije u braku, 5% su udovice ili udovci a 3% je razvedeno, nije bilo onih koji zive u vanbracnoj zajednici.


Broj clanova porodice ispitanika:

Broj clanova porodice Broj
1 clan 3
2 clana 5
3 clana 19
4 clana 47
5 clanova 18
6 I vise 8
Ukupno 100

ZakjpljucakT Od ukupnog
19% ima 3 clana,
broja ispitanih osoba 47%
ima 4|ckana| porodice,
18% cima
clanaa^3%!tspitanihzivh samostalno:
clanoya,J8% ima 6>vvse clanova porodice, 5% ima
0
- 5 clanova
- 6 I vise

Mesto stanovanja ispitanika:


Tabela broj 6
Stan Kuca Podstanar Ukupno
Grad 23 4 9 36
Predgradje 0 14 4 18
Selo 0 46 0 46
Ukupno 23 64 13 100
Grafik broj 6

Zakljucak: Od ukupnog broja ispitanika u gradu zivi 36%. Od toga dvadesetitroje zivi u stanu devetoro zive kao podstanari a cetvoro ima kucu.U predgradju zivi 18% ispitanih I do toga cetrnaestoro ima kucu a cetvoro zive kao dstanari.U selu zivi najveci broj ispitanih: 46%. Od ukupnog broja ispitanih koji zive.


Zanimanja ispitanika:

Zanimanje Broj
Ucenik 5
Odgodent Bro1
DA 71
Rafinik 233
Ukupni 10«8
Nezaposlen 14
Ostalo 19
Ukupno 100

Tabela broj 8

Zakljucak: ,_Od_ukupnogJ:roj a
slede
stucemrtli^fiotom^nezap^oslen
ispitanih najvise je onih koji su
radnici (33C%r_zatmT iv^-i" * i i _ *
bilo ucenik
Procenat pušaca:
(14%), Ruko^odecrkaprovi (8%) i_medjuispitaniimi_naXmanje je


Zakljucak: Iz tabele vidimo da znatno veci broj ispitanika puši, cak 71%, dok je nepušaca svega 29%.
Grafik broj 9


Vreme pocetka pušenja:
- U osnovnoj škol i
- U srednjoj školi
- Na fakultetu
- Kasnije
- N ijedno od navedenog
- Ne pušim


Tabela broj 9

Vreme pocetka
pušenja Broj
U osnovn —2
U sre dnj oflkojL 41
Na fak ultetu. 12
I 7
Ni na jednood'
vedenog 9
Ne pušim 29
Ukupno 100

Zakljucak:Vidimo da je najveci deo ispitanika poceo da puši u srednjoj školi cak 41%, na fakultetu 12%, kasnije 7%,a u osnovnoj školi cak 2% (što i nije za pohvalu). Nepušaca ima 20%.


Domaci ili strani proizvodaci:
Proizvodac Broj
Domace 26
Strane 38
Ne pravim razliku 7
Ne pušim 29
Ukupno 100

Tabela broj 10 Grafik broj 10_


Zakljucak: Prefereiramo domace-proiZvodace^ cak 38%. Ali, ni domaci ne Za^sLaju-26%. A samo 7% njih ne pnai razliku dok ranije
pomenutih 29% ne puši.
Ne pravim razliku Ne pušim

Zakljucak: Kao što sam i pretpostavila, najveci broj ispitanika voli da puši cigarete sa filterom 65%,a bez filtera svega 5%. Zanemarljiv 1% ne pravi razliku, a 29% su nepušaci.

Tabela broj 12 Broj
100's (duge) 16
Standardne 45
Slims (uske) 5
Nema razlike 5
Ne pušim 29
Ukupno 100


Zakljucak: Iz grafika zakljucijemo da vecina mojih ispitanika voli da puši cigarete standardne velicine - 45% njih, 16% voli da puši 100's (duge), 5% voli da puši Slims (uske), dok je 5% izjavilo da nema razlike. 29% naravno ne puši.

Zakljucak: Veoma mala razlika je izmedu dobijenih rezultata. 31% preferira tvrdo pakovanje,a 34% meko pakovanje. Samo 6% njih ne pravi razliku, a 29% su nepušaci.

Prestanak sa pušenjem:

Broj
Da 8
Nikako 52
Nisam razmišljao/la o tome 11
Ne pušim 29
Ukupno 100

Zakljucak: Na pitanje da li bi mogli u bilo kojem trenutku da prestanu sa pušenjem, ispitanici i nisu dali ohrabrujuc odgovor. 52% je zaokružilo da nikako ne bi mogli da ostave cigarete, dok je samo 8% odgovorilo potvrdno. 11% nije razmišljalo o tome (mada bi trebalo), dok su 29% nepušaci!

Pitanja za nepušace:

Zakljucak: Najvecem broju ispitanika dim od 67%, 5% je izjavilo da im dim toliko smeta tvrdi da im dim ne smeta. 23% pušaca tvrdi da
cigareta ne smeta, ali do odredene granice da moraju da izadu iz prostorije, dok 5% su se navikli na dim tako da im ne smeta!


Da li cete propušiti:

Zakljucak: Vecina nepušaca je sigurna da nikada i nece propušiti kad vec do sad nisu, dok veoma mali broj i nije baš u to sigurna. 71% su aktivni pušaci.
REKAPITULIRANJE (SUMIRANJE) POBIJENIH REZULTATA SA OBJAŠNJENJIMA

Posle izvršenog ispitivanja i obrade podataka može se zakljuciti da:
Gradani Kraljeva i stanovnici okolnih sela su vecinom pušaci. Takode je veci procenat muškaraca pušaca nego žena. Vecina je menjala svoje cigarete kako su se pojavljivale nove, kvalitetnije. Što se tice cigareta koje puše moji ispitanici, veoma je mala razlika, ali više puše cigarete stranih proizvodaca nego naše. Najcešce kupuju cigarete standardnih velicina, ali kupuju i 100's (duge) i Slims (uske). Što se tice pocetka konzumiranja cigareta, iz ispitivanja se može zakljuciti da uglavnom potice iz srednje škole ili kasnije. Što se tice nepušaca, oni u najverovatnije nece menjati svoj status (nepušaca), bar vecina nece dok jedan deo nije siguran u to.
Kao zakljucak ovog statistickog ispitivanja možemo navesti to da pušenje zaista predstavlja veliki porok i «bolest» sadašnjice. Zavisnost od pušenja nije ništa drugacije od zavisnosti od alkoholizma, droge...svi ovi poroci mogu imati tragican ishod. Stoga, imajuci u vidu razmere ovog poroka, a svesni svih negativnih posledica koje ovaj porok donosi, smatram da je potrebna široka društvena akcija radi suzbijanja ovog poroka, a tu pre svega mislim na državu koja bi svojim «aparatom» prinude uticala, sankcijama, i sprovodenjem pozitivnih propisa kojio vec postoje. Pre svega, sprovodenjem zakonskih normi u pogledu reklamiranja cigareta, sprovodenje zabrane prodaje cigareta maloletnim licima, a možda po ugladu na neke zemlje EU zabranu pušenja na nekim javnim mestima.

KRAJ


ANKETNA PITANJA

1. Pol:
o -muški o -ženski

2. Godine starosti ispitanika:

o do 16 godina
o 16-25 godina
o 26-35 godina
o 36-45 godina
o 46-55 godina
o 56-65 godina
o 66 i više

3. Stepen obrazovanja:

o NK o PK o KV o VKV
o SSS
o VS o VSS
o MR o PR

4. Bracno stanje:

o Oženjen/udata
o Neoženjen/neudata
o Razveden-a
o Udovac/udovica
o Vanbracna zajednica

5. Broj clanova porodice ispitanika:

o 1 clan
o 2 clana
o 3 clana
o 4 clana
o 5 clana
o 6 i više
6. Mesto stanovanja ispitanika:
o grad
o predgrade
o selo

7. Stanujete u:

o stanu
o kuci
o kao podstanar


8. Zanimanje ispitanika:

o ucenik
o student
o radnik
o rukovodeci kadar
o nezaposlen
o ostalo

9 .Da li ste pušac:

o da o ne

10. Vreme pocetka pušenja:

o u osnovnoj školi
o u srednjoj školi
o na fakultetu
o kasnije
o nijedno od navedenog
o ne pušim

11. Proizvodaci cigareta koje konzumirate su:

o domaci
o strani
o ne pravim razliku
o ne pušim


12. Sa filterom ili bez:

o sa filterom
o bez filera
o ne pravim razliku
o ne pušim

13. Velicina cigarete:

o 100's (duge)
o Standardne
o Slims (tanke)
o Nema razlike
o Ne pušim

14. Pokovanje cigareta koje konzumirate:

o tvrdo
o meko
o ne pravim razliku
o ne pušim

15. Da li razmišljate da ostavite cigarete:

o Pa o Nikako
o Nisam razmišljao/la o tome o Ne pušim

16. Da li vam smeta boravak u zatvorenoj prostoriji sa pušacem:

o smeta, toliko da moram da izadem iz prostorije
o ne smeta mi- do odredene granice
o ne smeta mi nimalo
o pušim, pa sam se navikao/la na dim

17. Da li cete propušiti:

o 100% sam siguran/a da necu zapaliti
o Ne mogu da kažem da to necu uraditi
o mislim da cu poceti da pušim cigarete
o aktivni sam pušac


HVALA NA SARADNJI!


PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD