POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ FILOZOFIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ FILOZOFIJE
 

 

Benedetto Croce

1. O Croceu

Benedetto Croce talijanski filozof, kritičar i političar (1866 – 1952). Dva puta (1920. i 1944) bio je ministar prosvjete, a od 1943. do 1947. predsjednik Liberalne partije Italije. Nakon toga povlači se iz političkog života. Pobornik nacionalnog jednistva Talijana, protivnik fašizma. Godine 1903. pokrenuo je zajedno s Gentileom časopis “Kritika”, u kojemu je posebno došla do izražaja njegova izvanredno bogata društvenokritička i literarno-povijesna djelatnost.
Benedetto CroceU svojim mnogobrojnim literarnim i povijesnim studijama i kritikama najviše se oslanjao na De Sanctisa. No čitav je pothvat Crocea, tog «nestora talijanske kulture», pripremljen renesansom Hegelova mišljenja u Italiji sredinom devetnaestog stoljeća.
Croce, čiji je interes vezan kako uz filozofiju, tako i uz povijest, književnost, umjetnost, kritiku ili uz opću teoriju kulture, razumio je reformu Hegelove dijalektike tako da je naglašavao nužnost prijelaza iz hegelovske dijalektike suprotnosti u dijalektiku različitih stupnjeva duhovne zbilje. Po mišljenju Crocea tek ćemo na taj način izbjeći degradaciju onih stupnjeva duha koji su kod Hegela svedeni na niže momente apsoluta (kao što je npr. umjetnost).
Temeljno Croceovo filozofsko djelo, koje ga je učinilo najvećim imenom novije talijanske filozofije i znatno utjecalo na razvij filozofske, a posebno estetske misli i izvan granica Italije, jest Filozofija kao znanost o duhu, unutar koje je najpoznatiji prvi dio: Estetika kao nauka o izrazu i opća lingvistika.
Osim toga djela ističe se i Brevijar estetike u kojem nailazimo na Croceovo relacijsko poimanje umjetnosti. Kaže da ni umjetnost niti sadržaj nemaju posebno relacijski karakter. Umjetnička je tek njihova relacija.
Croce je svu svoju misaonu osebujnost ispoljio najsnažnije na polju estetike, kao i u majstorskoj primjeni vlastitih općih estetskih teza unutar bogate i raznovrsne literane kritike.
Croce smatra da postoje dvije temeljne teoretske forme ljudske spoznaje: intuitivna i logička. Od jedne, intuitivne ili estetske, dolazi se putem fantazije do spoznaje individualnog, a od druge, logičke, znanstvenim putem intelekta do spoznaje univerzalnog. Umjetnička je istina neovisna o znanstvenoj, koja se služi pojmovnim jezikom logike, pa je u odnosu na nju do te mjere indiferentna da joj, logički gledano, može i protivrječiti.
Estetika kao nauka o umjetničkom, o izrazu, u krajnjoj liniji mora postati identična s filozofskom lingvistikom. Stoga i glavno Croceovo djelo Estetika i nosi podnaslov: kao nauka o izrazu i opća lingvistika.
Uspješno je kritizirao i mnoge apriorističke postavke metafizičke i spekulativne «estetike odozgo » i nastojao zasnovati autohtonost i nedjeljivost umjetničkog, suprostavljajući ga ne samo logici već i etici i ekonomiji. On prije svega želi zanosvati autonomiju estetike, njenu nesvodivost na moralne, ekonomske, socijalne ili povijesne korelate.

2. Estetika

Estetika (grč. Aisthesis, zamjećivanje, zamjedba), izvorno je nauk o osjetilnom zrenju i osjetilnoj pojavi. Ali ujedno i filozofska disciplina koja ispituje kriterije stvaranja, doživljavanja i vrednovanja lijepog, odnosno umjetnosti (umjetnosti kao eminentnog područja lijepog).
Dok Baumgarten utemeljuje estetiku kao znanost o nižim moćima spoznavanja kao nadopunu za znanost o višoj duhovno-povijesnoj spoznaji. Kant razlučuje transcedentalnu estetiku osjetilnih oblika zrenja od transcedentalne logike kategorija razuma. Hegel u sjaju lijepoga umjesto ironije znatno više vidi pojavljivanje apsolutne istine svekolike stvarnosti te je time u njegovu načinu gledanja ime estetika postalo neprikladnim i prevladanim. A za Heideggera je estetika naslov za temeljni novovjekovni oblik subjektivnosti koja se odnosi prema svemu te koja sve uživa, a koja ne prepoznaje zahtjev za istinom u umjetnosti. Promatrano u bitnome, estetika se lagano primiče svomu kraju te biva zamjenjena filozofijom umjetnosti koja je povezana s pitanjem o istini.

3. Teorija

Svoje djelo Croce dijeli na teoriju i povijest. U teoretskom dijelu govori o tome kako postoje dva oblika spoznaje: intuitivna ili logička; odnosno po njemu je spoznaja tvoriteljica slika ili tvoriteljica pojmova.
Umjetnička je istina neovisna o znanstvenoj, koja se služi pojmovnim jezikom logike. No premda estetsko može bez znanstvenog, znanstveno ne može bez estetskog, svako je veliko znanstveno djelo ujedno i umetničko.
Svaka je prava intuicija ujedno i izraz, ekspresija, jer duh ne spoznaje intuitivno drugačije nego putem radnje, putem izražavanja. I ma kakav da je taj izraz on ne može biti odsutan u nekoj intuiciji jer je njen integralni dio. Ljepota prema tome može biti definirana kao uspio izraz ili samo kao izraz, jer izraz kad nije uspio, nije uopće izraz. Po tome lijepo nema gradacija, već jedino ružno (koje pokazuje mnogostrukost).
Croce zatim raspravlja o oblicima praktične djelatnosti. Po njemu je prvi stupanj puka korisna ili ekonomska djelatnost, a drugi moralna djelatnost. Ekonomija je poput estetike praktičnog života, a moral poput logike. Htjeti ekonomski znači htjeti neki cilj, a moralno znači htjeti racionalni cilj. Onaj koji hoće i djeluje moralno ne može, a da neće i ne djeluje korisno.
Fizička ljepota se uglavnom dijeli na prirodnu i umjetnu, čime dospijevamo do jedne od onih činjenica što su zadavale najviše muke misliocima, do prirodno lijepog.
Priroda je lijepa samo za onog tko je promatra umjetnikovim očima. Zoolozi i botaničari ne znaju za lijepe životinje ili biljke jer se prirodna ljepota otkriva. Također govori o tome da bez udjela mašte nijedan dio prirode nije lijep, azbog tog udjela, zbog različitih raspoloženja duha isti predmet može biti izražajan ili beznačajan. Naposljetku nema te prirodne ljepote gdje umjetnik ne bi unio kakav ispravak.
Pred kraj prvog dijela knjige govori o tome da bez tradicije i povijesne kritike užitak u gotovo svim umjetničkim djelima bio bi nepovratno izgubljen, odnosno da trebamo razumijeti da cilj povijesnih istraživanja nije samo pomoć u reproduciranju i prosuđivanju umjetničkih djela već da samo to istraživanje umjetnosti ili epoha ima i vlastite interese koji su možda strani povijest umjetnosti, ali ne i drugim vidovima historiografije.
Objašnjava nam i razliku između čovjeka od ukusa i povjesničara. Kaže da čovjek u svom duhu samo reproducira umjetničko djelo, a povjesnilar nakon što ga reproducira, pristupa njegovom povijesnom prikazivanju, primjenjujući kategorije putem kojih se povijest razlikuje od čiste umjetnosti.
Dalje u tekstu raspravlja i o tezi estetike i lingvistike shvaćene kao istinske znanosti, one nisu dvije podvojene stvari nego samo jedna. Postoji samo opća lingvistika, odnosno filozofska lingvistika te tko radi na njoj radi i na estetičkim problemima i obrnuto.

4. Povijest

U drugom dijelu raspravlja se o tome valja li estetiku smatrati antičkom ili modernom znanošću, odnosno je li se ona prvi put manifestirala u 18. st. ili u grčko rimskom svijetu.
Sami povjesničari se najviše kolebaju između značenja imitacije i prikazbe, ali smatraju da je estetički problem mogao nastati tek nakon Sokrata (iako se sami počeci vide u prvim pojavama kritike u helenizmu).

4.1. Estetičke ideje u grčko-rimskoj antici

Estetički problem je nastao s Platonom, tvorcem veličanstvene negacije umjetnosti, o kojoj posjedujemo svjedočanstvo u povijesti ideja. Platon se pita je li umjetnost, mimieza, racionalna ili iracionalna činjenica?
Po njemu mimetika ne ostvaruje ideje, nego reproducira prirodne ili umjetne stvari. Po njemu umjetnost ne pripada racionalnoj oblasti duše. Samu ljepotu on definira kao dobrotu života posvećenog pravdi ujedinjenu s filozofskom spoznajnom mudrošću.
Aristotel je osjetio da taj zaključak ne može biti posve istinit te da je neki vid problema zasigurno zanemaren. On je prevladao zapreku koja je nastajala iz platonovskog učenja o idejama, kao hipostazama pojmova. Za njega su ideje bili jednostavni pojmovi, a zbilja mu se nadavala na življi način, kao sinteza materije i forme. Po njemu je bilo mnogo jednostavnije spoznati racionalnost mimeze i pripisati joj odgovarajući položaj.
I dok je Platon retoriku nazvao ruganjem umjetnosti, Aristotel to argumentira bliskošću retorike i logike. Stil i način govora jednako su važni kao i sadržaj.

4.2. Estetičke ideje u srednjem vijeku i renesansi

Za srednji vijek bi se moglo reći da je izjednačavao umjetnost s filozofijom ili teologijom. Formalna ljepota u umjetnosti, kao samosvjesna misao, u srednjem vijeku nije postojala.
Augustin se zalagao za uvođenje estetskih elemenata, kao što su retorička ravnoteža, kontrast, metafora i hiperbola, u obliku propovijedi.
U razdoblju renesanse estetska se svijet budi te se umjetnost smatra ogledalom običnog života i prirode. Obogaćuje se kultura, povećava se broj onih koji u njoj sudjeluju, proučavaju se originalni izvori, prevode se stari autori, pišu se i tiskaju brojne rasprave o pjesništvu i umjetnostima, retorike, dijalozi i disertacije o lijepom.
No bitno nove ideje u oblasti estetičke znanosti još se ne pojavljuju. Mistička je tradicija osvježena i ojačana obnovom Platonova kulta.

4.3. Živost mišljenja u 17. st.

Interes za estetička istraživanja ojačao je zatim nadolaskom slijedećeg stoljeća, naime uvođenjem brojinih novih pojmova ili novih značenja riječi. Tako su razlikovali ingenij od intelekta. Pellegrini je ingenij definirao kao onaj dio duše koji na stanovit način primjenjuje, teži i nastoji pronaći i proizvesti lijepo i djelotvorno.
Ništa manje rasprostranjen pojam bio je i ukus, ili dobar ukus: prosudbena sposobnost koja se bavi lijepim, odijeljena na stanovit način od intelektualnog suda.
A u Italiji je u sedemnaestom stoljeću na glasu bila i mašta, koja je zauzela mjesto vjerodostojnog koje nije ni istinito ni lažno prema nekim Aristotelovim tumačima. Prema Pallavicinu mašta ne može pogriješiti, jer je on u svemu i po svemu izjednačuje s osjećajima, nesposobnim za razlikovanje istinitog od lažnog. A to što je maštarska svijet dopadljiva nije zbog toga što posjeduje neku posebnu istinu, nego zato što predočuje predmete koji su “unatoč tome što su lažni, dopadljivi”.

4.4. Estetičke ideje u kartezijanstvu i lajbnicizmu te Baumgartenova “ Aesthetica”

U razdoblju neoklasicizma je zapažena bliska veza između Descartesovog idela jasnog i razgovijetnog mišljenja i idela umjetničkog reda pisaca poput Racinea. Descartes je priznao umjetnosti privlačnost i moć nadahnuća, ali se trajno divio samo znanosti. U kartezijanstvu, dakle, nije bilo mjesta za estetiku mašte.
Poput Descartesa u Francuskoj, Locke u Engleskoj je intelektualist i ne poznaje drugi vid teorijske razrade osim razmišljanja o osjetima. Osim toga, on iz suvremene književnosti prihvaća podjelu na ingenij i sud. Po njegovu mišljenju, onaj prvi s ugodnom raznolikošću kombinira ideje i otkriva u njima po koju sličnost i odnos da bi napravio lijepe slike koje bi zabavile i ostavile dojam na maštu, dok ovaj drugi istražuje razlike kao mjerilo istine.
Lebniz o umjetnostima kaže da mogu čovjeka dovesti do ludila, a estetsko znanje za njega je neodređeno. Jer ga osjećamo više duhom nego razumom.
U jeku tih diskusija i pokušaja formirao se mladi Alexander Baumgarten koji je razmislio o načinu kako da se recepti retoričara uobliče u okviru filozofskog sistema. Tako je u rujnu, 1735. objavio kao habilitacijsku tezu za doktorat knjižicu gdje je prvi put napisana riječ >estetika< kao ime posebne znanosti. Predmet estetike za njega su osjetilne činjenice, što su ih antički mislioci uvijek marljivo razlikovali od mentalnih činjenica. Iz ljepote osjetilne spoznaje valja isključiti ljepotu predmeta i materije, s kojom se ona zbog jezične uporabe često nepravilno brka budući da stoji činjenica kako se ružne stvari mogu promišljati na lijep, a lijepe na ružan način.
Revolucionar koji je, ostavivši postrani pojam vjerodostojnog i shvativši na nov način maštu, proniknuo u istinsku prirodu pjesništva i umjetnosti i koji je, da tako kažemo, otkrio estetičku znanost bio je Talijan Giambattista Vico. Platon je pjesništvo progano u niski dio duše, među životinjske duhove. No, Vico ga je uzdignuo, on ga uzima kao razdoblje ljudske povijesti, a budući da je njegova povijest idealna, jer njezina razdoblja ne predstavljaju kontigentne činjenice nego oblike duha, on ga uzima kao trenutak idealne duhovne povijesti, kao oblik svijesti. Pjesništvo dolazi prije intelekta, ali nakon osjeta.
Vico je također značajan po knjizi Nova nauka gdje upravo i donosi tu novu estetičku ideju, određuje maštu kao neovisnu o intelektu ili moralu.

4.5. Ostala estetička učenja

Platonizam, ili bolje rečeno neoplatonizam obnovio je tvorac povijesti umjetnosti, Wincklemann. Promatranje djela antičke plastike, s dojmom uzvišenosti prije no ljudske i božanske ravnodušnosti što ga ona to neodoljivije stvaraju, budući da nije uvijek lako ponovno proživjeti njihov intimni i prvobitni život te shvatiti izvorno značenje. To je dovelo Wincklemanna do poimanja Ljepote koja bi se, sišavši sa sedmog neba božanske Ideje, utjelovljavala u djelima takve vrste.
Croce zatim posvećuje jedno poglavlje Kantu, za kojeg se može reći da je doveo do samog rješenja problem te znanosti, on je argumentirao postavku da je estetsko uživanje, sa svim svojim svojstvima ozbiljnije od fizičke nauke. Za njega je estetičko savršenstvo puki ukras logičkog.
Hegel prelazi cijelu povijest estetike, nastojeći odvojiti pojam umjetnosti od uske racionalističke interpretacije, ostvariti poštivanje jedinstvenosti i autonomije umjetnosti i uvrstiti je među najviše duhovne djelatnosti.Klasična umjetnost prema Hegelu stvarno postiže i izlaže ono što sačinjava njen najdublji pojam. Prema tome ona uzima za sadržaj duhovno, ukoliko ono uvlači u svoju vlastitu oblast prirodu i njene sile, i prema tome se ne pokazuje kao čista unutrašnjost i vladanje nad prirodom, a za formu uzima ljudski oblik, djelo i radnju, kroz koje se duhovno uživljava u čulnu stranu oblika ne kao neku spoljašnju stvar već kao u neko određeno biće koje predstavlja egzistenciju koja odgovara duhu.
Hegel više od svojih predhodnika ističe spoznajni karakter umjetnosti, ali upravo stoga se susreće s teškoćom koju drugi na brzinu zaobilaze. Ako se umjetnost postavi u oblast apsolutnog duha, u društvu vjere i filozofije, kako se ona može održati pored tako moćnih i nasilnih drugarica, posebno pored filozofije koja, u hegelovskom sistemu, stoji na samom vrhu cjelokupnog duhovnog razvoja?
Schopenhauer je prihvatio teoriju umjetnosti koja je polazila od razlike između pojma koji je apstrakcija i pojma koji je konkretnost ili ideja, premda on svoje ideje pripaja platonovskim idejama. One imaju nešto zajedničko s intelektivnim pojmovima, jer su i jedne i drugi jedinice koje predstavljaju pluralitet stvarnih činjenica.
Schopenhauer glazbi pripisiva moć za izražavanjem konačnog smisla, nju on stavlja iznad drugih umjetnosti (arhitektura mu je na najnižem stupnju).
Croce spominje i Nitzschea koji umjetnika istodobno cijeni kao svog prirodnog savjetnika i kritizira kao kvaritelja filozofskog poštenja. Umjetnost stvara ljepšu sliku stvarnosti, pruža zaštitu, ali njegov nadčovjek je dovoljno hrabar da se suoči s istinom, stoga odbija to utočište u umjetnosti.

4.6. Francesco de Sanctis

Autonomija umjetnosti doživjela je sigurnu afirmaciju u Italiji u kritičkom djelu Francesca de Sanctisa. On je svoja učenja izložio u kritičkim ogledima, u monografijama o talijanskim piscima i u klasičnoj Povijesti talijanske književnosti.
Za De Sanctisa je hegelovska Estetika bila pomoćno sredstvo i oslonac putem kojeg se on mogao uzdići, prevladavši rasprave i pojmove starih talijanskih škola. Od njega je preuzeo sav životvorni dio, umjereno interpretirajući njegova učenja, ali je ostao nepovjerljiv i naposljetku se i pobunio protiv svega onog što je u Hegela umjetno, formalističko i pedantno.
Bitno je istaknuti da je za De Sanctisa pojam forme bio identičan s pojmom mašte, izražajne ili predodžbene snage, umjetničke vizije. To valja reći kad se želi točno ustanoviti tendencija njegova mišljenja. No sam nije uspio razviti teoriju sa znanstvenom dovršenošću te su estetičke ideje ostale u njega gotovo poput skice jednog neizvedenog sistema.

Zaključak

Malo je koja od filozofijski provedenih estetičkih koncepcija imala ovako dugotrajan odjek kao estetika Benedetta Crocea iz 1902. godine.
Okosnica njegova učenja je stav da unutar područja intuitivne spoznaje konkretizira čisto umjetnički estetski akt kao ekspresiju – izraz. Međutim, budući da izraz ili ekspresija uvijek podrazumijevaju jezik, estetika time kod Crocea nužno postaje opća lingvistika.
On je u ovoj knjizi sažeo sve dotadašnje estetike u jedno, od samih početaka u grčko rimskoj antici, preko srednjeg vijeka i renesanse pa sve do estetičkih ideja u 19. st., pripisujući umjetnosti prvobitnu nevinost mašte, ali i sposobnost oblikovanja strasti. Umjetnost nema obavezu predstavljati stvari onakvima kakve jesu, ni na koji način nije određena istinom, ona mora biti oslobođena svih znanstvenih i moralnih dodataka.
Njegovi estetički nazori nisu utjecali samo na čisto teorijski zainteresirane duhove, nego su dalekosežno zahvatili do u područja umjetničke prakse, kritike i historiografije.
Upravo je njegova teorija utvrdila čistoću umjetnosti.

Literatura

1. CROCE, Benedetto: Brevijar estetike, Zagreb, Ljevak, 2003. god.
2. CROCE, Benedetto: Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika, Zagreb, Globus. 1991. god.
3. GRLIĆ, Danko: Leksikon filozofa, Zagreb, Naprijed, 1983. god.
4. HALDER, Alois: Filozofijski rječnik, Zagreb, Jurčić, 2008. god.
5. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich.: Estetika, svezak 2, Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975. god.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD