POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KOMUNIKOLOGIJE
 

PREGOVARANJE I VJEŠTINA PREGOVARANJA

Pregovaranje, posebno ono poslovno je vještina koju čovjek može naučiti i predstavlja komunikacijski proces sa ciljem racionalnog rješavanja problema ili sukoba interesa između dviju ili više strana. Uvijek se može postaviti pitanje, da li pregovaramo na zadovoljavajućem nivou, odnosno da li to dobro činimo?

Mnogi stručnjaci tvrde da uspješne rezultate pregovora postižu oni ljudi koji posjeduju znanja, vještine i osobne karakteristike koje su neophodne za pregovaranje, ali i oni koji imaju razrađen plan pregovora. Imajući ovo u vidu, svatko tko teži postizanju dobrih rezultata u pregovaračkom procesu mora biti upoznat sa cjelokupnim procesom pregovaranja, odnosno sa temeljnim načelima tog procesa.


2. POJAM “ PREGOVARANJE ”


Pregovaranje je zapravo svakodnevna pojava koju obavljamo bez da i znamo da upravo to radimo. Razni dogovori sa roditeljima, cjenkanje na tržnici, dogovor sa djevojkom oko odlaska u kino i mnoštvo sličnih situacija se može klasificirati u pregovaranje. No ipak, stručne definicije o pregovaranju kažu sljedeće: „Pregovaranje je eksplicitna dobrovoljno dogovorena razmjena između ljudi koji žele nešto jedan od drugog“ ili da je pregovaranje „kontrolirani komunikacijski proces s ciljem rješavanja sukoba interesa dviju ili više razumnih pregovaračkih strana (kad svaka strana može blokirati postizanje ciljeva druge strane). Ukoliko jedna strana ne može blokirati postizanje ciljeva druge strane, tada nije riječ o pregovaranju. Pregovaranje je posebni oblik socijalne interakcije, oblik suživota u različitosti.“

Ako želimo pojednostaviti ove stručne definicije, zapravo možemo reći da je pregovaranje dijalog koji za svoj cilj ima rješavati razmirice, odnosno potaknuti dvije strane na kompromis i zadovoljiti vlastite interese obiju strana uključenih u pregovore.

Već je rečeno da pregovore možemo susresti u raznim životnim situacijama, no ovdje nas ipak više zanimaju oni koji su vezani uz korporativni sektor, neprofitni sektor, vladu ili recimo neke pravne situacije.

Pregovarači su osobe koje vrše pregovore i često su specijalizirani. Tako možemo susresti one koji su politički pregovarači, pregovarači u kriznim situacijama (kao recimo talačke situacije), te razne poslovne pregovarače.

Također, pregovarači se često mogu svrstati u sedam različitih tipova i to prema svom stavu i nastupu u samim pregovorima.

2.1. KOMUNIKACIJA KAO VJEŠTINA PREGOVARANJA

Uspješno poslovno pregovaranje ovisi od mnogo čimbenika i zahtijeva poznavanje više disciplina kojima bi jedan pregovarač trebao vladati kako bi došao u poziciju da njegove pregovaračke aktivnosti dovedu do pozitivnih razultata. U cilju svladavanja pregovaračkih vještina neophodno je da se vlada osnovnim principima komunikologije, interdisciplinarne znanosti koja svoje korjene vuče iz vještina kao što su retorika, gramatika, filozofija, psihologija, lingvistika i slično. Danas se komunikologija povezuje sa psihoanalizom, neurologijom, informatikom i sociologijom.

Komunikacija je kružni proces u kojem poruke kruže i u kojem se nalaze pošiljatelj i primatelj poruke. U svakoj komunikaciji veliku ulogu imaju povratne informacije. U komunikaciji se mogu pojaviti i šumovi – smetnje koje je tijekom kvalitetne komunikacije dobro smanjiti na minimalnu razinu.

Komunikologija je mlada znanost, tek u prošlom stoljeću nazvana ovim imenom, mada se mimo imenovanja te znanosti, može konstatirati da je ona stara koliko i sam ljudski rod, budući da je njen osnovni zadatak da prati i promatra način ostvarivanja veza između ljudi, odnosno veza prema ljudima i okolini i slično.

Način komuniciranja je vještina koja se može naučiti, uvežbati i usavršiti. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, komunikacija može imati i umjetničke odlike. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom mijenja, transformira, preoblikuje. Komunikacija je utkana u sve pore privrede i umjetnosti, bilo kao vještina ili jedan od segmenata u interdisciplinarnom pristupu.

Pet je temeljnih elemenata modela komuniciranja: pošiljalac (izvor) poruke, poruka, prijenosnik poruke (kanal, medij), primalac poruke te povratna veza.

Možemo reći da je komunikacija permanentan proces koji podrazumijeva slanje odnosno odašiljanje i primanje informacije, ima neverbalnu i verbalnu komponentu, a osnovni cilj komunikacije je razmjena ideja.

Ostvarivanje razmjene ideja podrazumijeva uspostavljanje tzv. komunikacijskih mostova i prelaženje smetnji i barijera. U tom smislu koriste se različite tehnike i metode komuniciranja, u odnosu na različite sfere poslovnog okruženja i društvenog života.

Imajući u vidu teorijsko-istraživačke aspekte stručno polje sivremene komunikologije je raznoliko i prožeto interdisciplinarnim pristupom.

Stručno polje komunikologije je moguće na osnovu raznih principa podjeliti u nekoliko područja:

1. Interdisciplinarno komuniciranje- izučavanje interaktivne komunikacije i međuljudskih odnosa i veza. Usmjereno je istraživanju verbalnih i neverbalnih poruka u uspostavljanju i razvijanju osobnih veza. Osnovne teme interdisciplinarnog pregovaranja uključuju i vještine uvjeravanja, interpersonalni sukob, privlačnost sugovornika, strah od komuniciranja i drugo.

2. Komuniciranje u malim grupama predstavlja područje u kojem se izučava komuniciranje tri i više osoba. Ovo područje komuniciranja istražuje način nastanka malih grupa, kako se definiraju i ostvaruju ciljevi i rješavaju problemi. Teme koje dominiraju, a vezane su za komunikaciju u malim grupama odnose se na koheziju grupe, ulogu članova i vodstvo grupe, konsenzus, sukob u maloj grupi, uspješnos male grupe, obitelj kao mala grupa.

3. Jezik i kodovi značenja je područje koje kao osnovnu temu svog izučavanja ima verbalne i neverbalne znakove i poruke. Istraživanje interkulturalnog i neverbalnog komuniciranja, oblikovanje, prijenos i tumačenje poruka, te pojedine lingvističke teme iz strukture jezika i teksta, fonologije, semantike i pragmatike.

4. Organizacijsko komuniciranje pokriva područje u kojem se izučavaju komunikacijski procesi koji se odvijaju između različitih organizacija. Izučavaju se problemi i načini interpersonalnog i komuniciranja u maloj grupi u kontekstu organizacije. Teme uključuju komuniciranje između nadređenih i podređenih, pregovaranje, rješavanje sukoba, mreže i sisteme poslovnog komuniciranja i dr.

5. Javno komuniciranje pokriva područje komuniciranja u javnim forumima. Teme su govorništvo, uvjeravanje, argumentacija, rasprava. Područje podrazumijeva i izučavanje tema iz obrazovnog i političkog komuniciranja.

6. Masovno komuniciranje podrazumijeva izučavanje jednosmjernog komuniciranje uz posredovanje medija (tiska, televizije, filma i interneta). Teme se odnose na oblikovanje i utjecaj poruka u masovnom komuniciranju, javno mnijenje, medijsko zakonodavstvo, kritičku analizu poruka u medijima i dr. Podpodručja su reklama, novinarstvo, odnosi s javnošću, medijska kultura, itd.


2.2. NAČIN PRENOŠENJA PORUKE

Najznačajniji trenutak u komunikaciji je prenošenje informacija. Informacija je obavijest, podatak. Informacija treba biti pouzdana, provjerena, kontrolirana, ali i dinamična.

Informacije su osnovno dobro koje se razmjenjuje između dvaju strana uključenih u pregovore. Nitko ne želi biti uhvaćen u prikupljanju informacija na nepošten ili nedozvoljen način. S druge strane, strana koja je dobro pripremljena i informirana ima jaču početnu poziciju u pregovorima.

Informacija je podložna promjenama. Proces protoka informacije ne sastoji se samo od slanja informacije već i od zahtjeva i primanja, kao i od dekodiranja određene poruke. Proces komuniciranja je dvostran i sastavljen od aktivnosti svih sudionika koje povezuje neprekidni lanac akcije i reakcije. Aktivnost komuniciranja podrazumijeva najmanje dva sudionika.

U procesu protoka informacije jedna strana je odašiljatelj, odnosno prenositelj poruke, a druga aktivni primatelj. Interakcija se sastoji u prijenosu i pravilnom razumijevanju poruke. Sadržaj poruke je značajan čimbenik o kojemu ovisi hoće li primatelj primiti i razumijeti poruku.

Nerijetko se događa da se poruke nedovoljno razumiju ili sasvim pogrešno shvate i protumače, što dovodi do komunikacijske napetosti, nerazumijevanja, pa čak i konflikta i sukoba. Način prenošenja poruke tako dobiva na značaju jednako koliko i sadržaj poruke. Rečenica: ’’Ne razumijem, ne shvaćam!!!’’ - predstavlja odličan znak, upozorenje i ne treba se tako lako odbaciti, odnosno za iskusnog komunikatora predstavlja komunikacijski most, izvor rješenja za komunikacijski jaz. Druga rečenica koja se može čuti jeste: ’’Ne slažem se!!!’’ U cilju razumijevanja poruke se mogu oblikovati i spomenuta izjava zamijeniti rečenicom: ’’Ja na to gledam drugačije!’’.

Prethodni primjer govori da su nivoi značenja koji se mogu uočiti u jednoj poruci veoma važni. Poruka se odnosi i na tekst, ali i na dijalog, glas, pokret. Komunikacija nije puko razmjenjivanje rečenica nego razmjena ideja oblikovanih u razgovoru. Osim dobre ideje neophodno je pronaći adekvatan način da se poruka prenese primatelju. Često se griješi u pokušaju da se upotrijebi puno riječi kako bi se neka ideja objasnila. Važnije od kvantitete riječi je pronalaženje odgovarajuće slike i zvuka, odnosno riječi pretvorene u razumljivu i interesantnu vizualnu impresiju i zvučenje. Ovakav pristup razbija monotoniju nizanja riječi u rečenici i dobiva se cjelovito izlaganje. Samo teorijsko razmatranje i predstavljanje programa može djelovati apstraktno, a poslovnim ljudima ovaj način ne ulijeva povjerenje. Oni zahtjevaju primjere iz prakse. Ideja će najbolje biti predstavljena ako se prikaže jednostavno i praktično – vizualno i auditivno.

Svladavanje vještine komuniciranja odvija se po sljedećim fazama:

1. Promatranje i uočavanje određenih karakteristika ljudi i predmeta

2. Razvrstavanje tih karakteristika na grupe: bitne i nebitne; selektivno uočavanje određenih osobina neophodnih za poslovnu komunikaciju

3. Prilagođavanje ponašanja, odnosno odabir određenih komunikacijskih vještina neophodnih za uspješno poslovanje

4. Uočavanje reakcije sugovornika

5. Zadržavanje, transformiranje ili kompletno mjenjanje određenog ponašanja. Treba napomenuti da je promjena ponašanja vještina a ne odstupanje ili odustajanje od vlastitog stava, mišljenja. Promjena ponašanja znači prilagođavanje partneru, improvizaciju, traženje različitih mogućnosti za kontakt, postizanje dogovora i kompromisa. Promjena ponašanja na izvjestan način pokazuje da se proces komuniciranja kontrolira te da je prisutana određena razina samouvjerenosti i sigurnosti.

6. Treba uočiti trenutak kada se druga strana u dijalogu prilagođava i pokušava uspostaviti mostove u komunikaciji i pokazuje želju za razumjevanjem. Uočavanje ovakvog trenutka prilikom odvijanja složenih pregovora, predstavlja vrhunsku vještinu komunikatora

7. Uočavanje vlastite greške i posljedica koje ta greška ima ili može imati na proces u cjelini; pokušaj otklanjanja te greške, bez ispričavanja, ali sa promjenom u ponašanju. To će sugovornku biti najbolji znak da se mjenja taktika ili da postoji svijest o odabranom pogrešnom načinu koji se želi promjeniti ili prilagoditi.

8. Poentiranje bez trijumfa – nikada ne treba pokazati da se iz pregovora eventualno izlazi kao pobjednik ili sa blagom prednošću. Sigurnost i kompetentnost ne treba dokazivati likovanjem i uživanjem u postignutom uspjehu i nadmoći.

Postoji više razloga zbog kojih dolazi do nerazumjevanja. Neki od njih su objašnjeni u narednom tekstu.

Nerazumljivo prenesena poruka je jedan od razloga te kao takva predstavlja terminološki problem. Informacija treba biti jasna, koncizna, a osoba prilikom formulacije treba obratiti pažnju da terminologija koja se koristi prilikom izražavanja bude adekvatna. Nisu rijetki primjeri kada se, i na osnovu pogrešnih motiva, upotrebljavaju potpuno pogrešni termini. Često do nerazumjevavnja dolazi u slučajevima, kada sugovornik, ili sugovornici koriste termine motivirani potrebom da na okruženje ostave utisak izuzetno stručne osobe, a s druge strane, događa se, da osobe koje primaju informaciju, dodatnim pitanjima ne razjašnjavaju nerazumljive poruke.

Sudar više različitih ideja je drugi mogući uzrok nerazumijevanja. Na samom početku spomenuto je da je komunikologija povezana i sa psihoanalizom. Ljudska taština je jedan od najvećih pokretača ljudskog ponašanja i reakcija. Taštinu možemo odrediti kao potrebu za dokazivanjem vlastite više vrijednosti.

Nisu rijetki primjeri, kada se vlastita ideja doživljava kao štit vlastite taštine. Postoje osobe, koje braneći vlastitu taštinu, ne odstupaju od svojih ideja, iako one nisu utemeljene u argumentima, a često se ideje sugovornika opovrgavaju i negiraju na osnovu vlastite taštine. Sudar više različitih ideja je moguć i kada sugovornici različito tumače iste pokazatelje.

PRIMJER:
Na sastanku između generalnog direktora, direktora marketinga i direktora prodaje, zaključeno je da je u prethodnom kvartalu zabilježen pad prodaje od 15% u odnosu na isti period prošle godine.

U pronalaženju rješenja, direktor marketinga smatra da je neophodno postojeća marketinška rješenje intezivirati, tako što bi reklama za proizvode bila zastupljena i u sredstvima javnog informiranje, koji nisu, u prethodnom periodu marketiške kampanje, bili zastupljeni, što iziskuje dodatna sredstva organizacije. Direktor prodaje, smatra, sa druge strane, da su postojeća marketinška rješenja neefikana i da je neophodno napraviti inovacije i poseban naglasak staviti na unapređenu prodaju, jedan od instrumenata promotivnog mixa (nagradne ige, popusti...)

Iz ovog primjera se može uvidjeti da nije problem u definiranju problema, već postoji neslaganje u opcijama koje su vezane za rješavanje istog.

Previše informacija odnosno preopterećenost ili zatrpavanje je sljedeći uzrok. Nepotrebno zatrpavanje informacijama, loša selekcija prilikom odabira važno-nevažno, često dovodi do nerazumjevanja. Nisu rijetke situacije kada se važna informacija ne iskaže od čitavog niza informacija koje u danim okolnostima nisu važne ili bez neizrečene informacije nemaju visok stupanj važnosti.

Obilje informacija može kod kupca stvoriti konfuziju, oneraspoložiti ga te dovesti do toga da on jednostavno prestane prodavatelja slušati. S druge strane, šture informacije prodavača mogu rezultirati kupčevim nerazumijevanjem poruke.

Komunikacijski proces je proces dvosmjerne razmjene informacija. Uspjeh u procesu prodaje ovisi o efikasnoj komunikaciji, odnosno produktivnoj razmjeni informacija između prodavatelja i kupca.

Zatim tu je i nedostatak informacija koji često dovodi do stereotipizacije i predrasuda, ali i do nerazumjevanja. Postoji opasnost da se sugovornici ne mogu usuglasiti, jer je i njihova razina obavještenosti o određenoj problematici različita. Ono što jedan sugovornik zna, a drugi ne zna može biti osnova nerazumjevanja.

Nepoznavanje karakteristika sugovornika može utjecati na nerazumjevanje. Postoje osobe koje su posebno osjetljive na određene sadržaje i postupke. Forsiranje upravo takvih postupaka i sadržaja dovodi do nerazumjevanja. Postoje sugovornici koji inzistiraju na konciznosti, kao i sugovornici koji do finalnih dogovora dolaze ’’u širkom’’ luku. Vještina komuniciranja podrazumjeva svijest pregovarača da je neophodno poznavati osnovne karakteristike svakog pregovarača. U tom smislu neophodno je izvršiti određene pripreme za sastanak.

Nadalje važne informacije, odnosno razgovori koji sadrže bitne sadržaje ne trpe atmosferu u kojoj domira buka ili ometanje drugim sadržajima. Visok stupanj koncentracije zahtjeva fokusiranost na sadržaj razgovora, kako bi se uočila bitna informacija. Imajući ovo u vidu, svaki važan razgovor ili sastanak od posebnog značaja iziskuje i poseban ambijent. Nije preporučljivo važnu informaciju prenositi na hodniku ili u pauzi ili u uredima i prostorijama koje su pune osoblja i unakrsne komunikacije.

Do nerazumijevanja može doći i zbog odsutnosti te dekoncentracije. Sposobnost dugotrajne koncentracije je često pitanje treninga. Svaka osooba u sebi sadrži određeni stupanj radne energije, koja se adekvatnim radom može podići na višu razinu. Dekocentracija dovodi do lutanja misli, a samim ti stvaraju se uvjeti da bitna informacija sugovorniku prođe neometano. Neophodno je ovo imati na umu i na kraju svakog sastanku rezimirati tok sastanka, odnosno naglasiti bitne detalje u vidu zaključaka.

Poslovno pregovaranje predstavlja aktivnost u svijetu poslovnih ambicija, poslovne ambicije same po sebi ne znače i dobronamjernost. Često se informacije ’’spinuju’’ ne bi li se ostvarili određeni ciljevi. Ciljevi dezinformiranja ne moraju biti vezani za ’’dobrobit’’ organizacije koju netko predstavljva, već za osobnu korist kreatora dezinformacije. Dezinformacija se nalazi u osnovi manipulacije i potrebno je biti svjestan mogućnosti da s druge strane stola sjedi netko čiju informaciju treba provjeriti. Treba napomenuti da oprez nije isto što i paranoja. Paranoja je neopravdan, neutemeljen strah, dok opreznost predstavlja potrebu da se iznešene informacije provjere.

Karakteristično je, posebno u odnosima nadređeni-podređeni, prešućivanje i zataškavanje nesporazuma. Osobe koje se u jednom hijerarhijskom odnosu nalaze u podređenom položaju ne žele otvoriti problem, već ga skrivaju, a motivi za skrivanje se kreću od straha da podređeni ne budu kažnjeni, otpušteni, pa sve do straha da se njihova poslovna sposbnost ne dovede u pitanje. Prešućivanje nesporazuma često je motivirano ’’mirom u kući’’ odnoso uvjerenjem da se nesporazum vremenom sam od sebe može rješiti.

Nabrojani razlozi koji dovode do nerazumjevanja, zahtjevaju svijest o potrebi da se oni indentificiranju i definiraju kao suočavanje sa problemima, bez izbjegavanja istih, te da je potrebno promisliti o adekvatnim rješenju ili rješenjima.


Društveno komuniciranje u različitim oblicima prepoznaje dvije vrste klijenata:

1. Klijenti spremni da informiraju i zadovolje svoje potrebe. U komunikaciji sa ovakvim klijentima prevladavaju vedri tonovi, energični ali ugodni razgovori.

2. Klijenti koji namjerno koriste agresivno ponašanje kako bi ostvarili prednost u komunikaciji, nametnuli svoje mišljenje i ideje. U ovakvim slučajevima znaci neverbalne komunikacije, ako su uočeni na vrijeme, mogu dati govorniku izvjesnu psihološku prednost.

Dobar odnos sa sugovornikom može se ostvariti:

- slušanjem sugovornika i svjesnim pravljenjem pauza u toku govora;
- primjenom tehnike unakrsnih pitanja;
- ignoriranjem osobnog trenutka i zanemarivanjem pretjerano emocionalnog reagiranja ( u slučaju agresivnog, teškog, posesivnog klijenta);
- primjenom mirnog, centralnog, sigurnog tona;
- aktivnim odnosom, bez povlačenja, u cilju izgrađivanja solidnog poslovnog kontakta;
- sigurnim nastupom koji se ogleda u: držanju tijela, gledanje sugovornika, smirenim i sigurnim pokretima, odmjerenom kretanju u prostoru;
- analizom – uspoređivanjem argumenata za i protiv;
- postizanjem dogovora ili kompromisa

Pregovaranje sa teškim klijentom može se uspješno završiti samo ako je govornik siguran u sebe, ako dosljedno zastupa osobne stavove i stavove institucije koju zastupa te dobro rasporedi vrijeme u kjem će se precizno, jasno i koncizno iskazati sve što je potrebno.

Neophodno za kvalitetan kontakt je stvaranje prijatne atmosfere za razgovor, koja motivira sugovornika ili slušatelja da dođu do zajedničkog stava, uz poštovanje tuđeg mišljenja i ideja.

Ponekad se govorom odnosno riječima ne mogu izraziti primarne emocije (gnjev, radost, strah, žalost). Verbalno iskazana poruka može djelovati suviše direktno i isključivo, posebno kada se iznose vijesti koje nisu afirmativne. Vrlo važno je u tim situacijama koristiti sustav znakova, glasovna ekspresija i govor tijela (pokret, gesta, poza, stav) kako bi se prenijela određena poruka. Govor tijela omogućava određeno distanciranje, uz smanjenje mogućnosti da se ovim načinom odbijanja sugovornik uvrijedi.

Komunikacijska mreža uspostavlja se kombiniranjem sustava verbalne i neverbalne komunikacije, koja obuhvaća nekoliko segmenata:

- namjeru govornika – motiviranost za razgovor. Aristotel je još uočavao razliku između tri metode uvjeravanja.

- dinamičko kretanje govornog čina – može se pratiti kroz analizu konverzacije. U sadržaju svake konverzcije nalazi se rečenica ili dio rečenice semantički posebno naglašen. To je najvažnija točka u dijalogu, argument, fokus govornog čina.

- proces slušanja – u ovom složenom procesu jednako sudjeluju psihološki, akustični i kognitivni elementi.

- neverbalna komunikacija – predstavlja složen sustav i može se promatrati kao pojedinačan pokret i niz pokreta – gesta ili kao poza, položaj tijela u prostoru, raspored grupa u prostoru.

Najvažniji dio sve komunikacije, predstavlja priprema koja se sastoji od baze podataka i operativnog i strategijskog plana, koji zavise od situacijske analize. Situacijska analiza donosi odgovore na važna pitanja: tko, koliko, kada, gdje, s kojim ciljem komunicira. Uspjeh komunikacijskog čina zavisi od razine preciznosti odgovora na postavljena pitanja. Važno je znati tko je osoba sa kojom se razgovara (spol, starost, zanimanje, status i sl.), koliko će osoba biti prisutna na poslovnom sastanku, mjesto susreta – kakva je i kolika prostorija u kojoj se odvija događaj, koliko vremena stoji na raspolaganju za izlaganje, za dijalog i slušanje. Svatko tko ima namjeru biti dobar komunikator, odnosno svladati vještine komuniciranja, mora se potruditi dati adekvatne odgovore na ova pitanja. Relevantni odgovori su u cilju svrhe komuniciranja, oblikuju i kompletiraju čitav proces – zašto komuniciramo i šta je naš cilj.

Dobar pregovarač treba prije pregovora prikupiti sve podatke o tematici pregovora, o sugovornicima, o metaforama i citatima kojima se misli služiti. Najjače oružje pregovarača su činjenice kojima pridobivaju svoje sugovornike, pa biste trebali prikupljati podatke i čuvati ih metodično, i znati gdje uopće tražiti informaciju ili podatak koji možete koristiti tijekom pregovora.

U svakodnevnoj komunikaciji puno toga što želimo reći sugovorniku ostaje neizrečeno. Razumijevanje je kategorija koja svoje utočište nekada nalazi u jednom pogledu, a nekada ni sati razgovora nisu dovoljni da se dođe do onoga što je najvažnije. Moć jedne riječi je često nesaglediva.


2.3. VERBALNA KOMUNIKACIJA

Nastanak govora objašnjavaju mnoge teorije kao: teorija uzvika, teorija oponašanja, nativistička teorija, radna teorija, teorija evolucija i mitološka teorija. Dostignuća fonologije i fonetike, kao specifičnih lingvističkih disciplina, značajna su za istraživanje govornog čina i njegovog položaja u komunikacijskom procesu. Fonologija je znanost koja proučava foneme i fonemske sisteme, a fonetika je znanost o glasovima i glasovnim sistemima.

Verbalno je komuniciranje razmjena poruka uz pomoć riječi (lat. verbum - riječ). Za prodavača koji svoju uspješnost gradi na dugoročno dobrim odnosima s kupcima, govor je najvažniji oblik djelovanja.

Suvremena lingvistika smatra da je jezik ’’posrednik između misli i zvuka’’. Glasom se mogu ostvariti osnovne primarne emocije kao krik, smijeh, plač, a jezik je vid govora, ali podliježe mnogim promjenama na koje utječu različiti čimbenici: pravila sintakse i leksike, psihološki i sociološki faktor, individualan i osobni pristup.

Mnoge grane lingvistike proučavaju svojstva pojedinih aktivnosti tokom govornog čina, kako aktivnosti govornog aparata, tako i tok dinamike konverzacije. Akustična fonetika proučava fizička svojstva glasa putem analize intonacije, artikulacije, frekvencije glasa. Psiholingvistika tretira problematiku korelacije između jezičkog izražavanja i složenih psiholoških procesa. Primarni zadatak verbalnog dijela ovog procesa je spoznajni trenutak.

Suvremena retorika i govorništvo zahtijevaju praktičan govorni proces, uobličen govor, adekvatan izraz. Javan govor i govor javnosti pretpostvljaju izrazitu odgovornost spram govorene riječi.

Imajući u vidu složene zahtjeve javnosti, vještina govorenja proučava se na tri osnovna načina:
1. teorijski
2. praktično
3. empirijski

Teorijski pristup podrazumijeva stjecanje znanja u određenoj struci, kao i širenje fonda znanja u drugim područjima. Praktičan pristup predstavlja praktično stručno usavršavanje putem vježbanja: stjecanje glasovne kondicije i vokalne ekspresije, oblikovanje govornog procesa, dinamika konverzacije, itd. Empirijski proces predstavlja komunikaciju sa različitim strukturama i grupama, uočavanje potreba klijenata, prihvaćanje pozitivnih iskustva uspješnih poslovnih partnera i suradnika, stvaranje otvorenog, radoznalog pristupa informacijama.

U ovom složenom procesu, značajan je posebno kreativan trenztak u prenošenju poruka i informacija. U tom smislu treba obratiti pažnju na:

1. spoznajni (kongnitivni dio procesa) – fokusiranje teme. argumentirano i kompetentno izlaganje, dinamiku konverzacije, izbor određenih znakova i kodova
2. izgrađivanje osobnog stila, stjecanja govorne i jezičke kulture
3. usklađivanje govornog čina sa znacima neverbalne komunikacije koji prate složen proces fonacije, govora i komunikacije.

Ovisno o struci, kreira se se specifična strategija u mnogim segmentima marketinga, pa i u području odnosa s javnošću. Izbor govornih znakova, razlikuje se u odnosu na područje koje je u kontaktu s javnošću. Politički govor razlikuje se u izboru sredstava po sadržaju i strukturi govora, variraju govorni konstanti, upotreba stilskih figura, itd.


2.4. ODLIKE STILA U IZRAŽAVANJU

Sposobnost dobrog govorenja je prirodni dar. Međutim, pored prirodne obdarenosti, neophodno je unapređenje kulture izražavana i izgrađivanja osobnog stila. Vještina dobrog govorenja i razvijanje jezičkog stila mogu se usavršiti teoretskim izučavanjem i praktičnim vježbama.

Dobar stil u govoru i pisanju, podrazumjeva poštovanje normi književnog izražavanja, kao što su:

a) gramatička norma - usmjerava ka pravilnom izražavanju u govoru i pisanju,
b) leksička norma – ima primaran zadatak očuvanja same prirode jezika,
c) ortoepska norma – određuje pravilan izgovor riječi, pravilno naglašavanje i izražavanje u govoru,
d) stilistička norma – vrši odabir retoričkih sredstava.

Ključna greška u obraćanju javnosti je korištenje previše struče terminologije, teško razumljive za širu publiku. U težnji da se ostavi što bolji utisak previdi se jednostavnost i jasnoća stila. Ovakav pristup javnog obraćanja vodi ka uporabi frazeologije i kitnjastog stila. Sadržaj ideja i poruka razumljivi su ako se postigne jednostavnost, konciznost i točnost u izrazu. Jednostavnost stila u obraćanju javnosti, široj publici, slušateljima i sugovornicima daje znak da je osoba – govornik spreman za komunikaciju, siguran, kompetentan, ali ne superioran i nadmoćan.

Izbor terminološkog sustava podrazumjeva upotrebu adekvatnih jezičkih znakova i pojmova, u okviru općteprihvaćenih standarda date struke. Kreativni trenutak se ogleda u organizaciji i rasporedu materijala, izboru znakova i kodova. Na izbor terminološkog sustava utječe nekoliko faktora:

a) izbor adekvatnih pojmova
b) precizno i izražajno izražavanje
c) upotreba sinonima i homonima
d) ekonomičnost u izražavanju
e) izbor termina u odnosu na sociološku sredinu
f) zastupljenost date struke
g) obrazovna razina korisnika.


U verbalnom komuniciranju mogu se uočiti dva osnovna vida izražavanja:

a) monološka i
b) dijaloška forma.

Monolog kao tip izražavanja isključuje okrenutost govornika ka sebi. Naprotiv, govor je intezivno upućen ka slušateljma, osobnim angažiranjem i zalaganjem govornika. Monološko izražavanje zahtjeva izrazitu kontrolu dinamike govornog čina, ’’unutrašnje’’ slušanje i praćenje reakcije sugovornika ili slušatelja. U monološkom izražavanju postoji povratna reakcija koja se može uočiti: nerazumjevanje, negiranje, slaganje, suprostavljanje, otpor prema iznesenim idejama i programima i slično. U trenutku uočavanja reakcije, nastupa trenutak improvizacije. -kako bi se uočile sve moguće reakcije, potrebna je izuzetna psihološka spremnost i sposobnost promatranja i predviđanja. Trenutak kreativnog, spontanog, elementi humora, u znatnoj mjeri pospješuju monološko izražavanje.

Govor u monološkoj formi, postavlja pred govornika nekoliko zahtjeva:

a) jasan, koncizan i živopisan tok izlaganja,
b) isticanje teme, fokusa govornog čina,
c) odabir govornih konstanti i vokalnu ekspresiju,
d) tempo izlaganja,
e) poanta
f) zaključak

Dijalog je u poslovnom okruženju osnovni oblik komuniciranja. Dijalog u suvremenom društvu predstavlja formu kojoj se teži. U razgovoru sudjeluju najmanje dvije osobe, a složenost ovog procesa povećava se sa brojem sudionika i sugovornika.

Dijalog sadrži:
a) osnovni koncept – izlaganje teme
b) trenutak slušanja
c) razmjenu mišljenja
d) pregovaranje ( primjena metoda i tehnika pregovaranja)
e) kontrolu sugovornika;
f) uvjeravanje (kontrola konverzacije);
g) mogućnost zaključivanja.

U procesu komuniciranja, značajan faktor je slušanje. Ponekad se zanemaruje sugovornik i govornik postane zadivljen vlastitim idejama i izlaganjima, ostaje u svojoj auri i dijalog se često prekida. Razgovor, konverzacija, dijalog je način razmjene mišljenja, a ciljevi vođenja dijaloga su različiti: spoznajni trenutak, prenošenje informacije, razmjena ideja, pregovaranje, uvjeravanje, dokazivanje, argumentacija, postizanje dogovora.

Razgovor kao razmjena mišljenja i način prenošenja poruka može biti medij:
a) interesiranja,
b) uvjeravanja i
c) animacije

Razgovor kao medij interesiranja upućuje sugovornike na odnos akcije i reakcije u cilju razmjene informacija. Razgovor je i sredstvo uvjeravanja u pregovaranju, oblik je i verbalnog sučeljavanja, dokazivanja i nadmetanja. Razgovor kroz animiranje informira i uvjerava na fleksibilan, interesantan i popularan način.

Razgovor omogućava izgradnju odnosa među partnerima, kolegama i klijentima. Dobra komunikacija podrazumijeva razumjevanje tuđih misli i osjećaja, želja i potreba.


2.5. OBLIKOVANJE GOVORNOG PROCESA


Racionalno izlaganje predstavlja način odnosno logično rasuđivanje, koji ni u kom slučaju ne isključuje izgrađivanje osobnog stila i individualan pristup govornoj aktivnosti. Jednostavan i jezgrovit način izlaganja treba razumljivo i razgovjetno prenjeti slušateljima i sugovornicima, obrazlažući osnovni nacrt teme.

Ovakav način izlaganja zahtjeva: selekciju obrađenog i pripremljenog materijala, odabir promotivnog miksa, statističku provjeru raspoloživog vremena za efikasno i ekonomično izlaganje, kao i odabir adekvatne terminologije.

Izgrađena glasovna i vokalna kvaliteta govornika predstavljaja praktičan dio obrazovanja govornika. Akustična slika je dostupna slušateljima ako je glas postavljen u okviru svog prirodnog volumena i opsega, ako plijeni svojom bojom i emisijom u prostoru. Kvalitetnom komunikacijskom procesu i njegovom uspjehu uvelike doprinose zdrav, čist, čvrst glas, pravilno disanje, izbor centralnog registra i adekvatna visina tona, kao i odabir adekvatnog tempa i ritma izgovora.

Artikulacija i dikcija su značajne komponente za jasno govorenje i izražavanje. Artikularni procesi ovise o organima za oblikovanje glasa, ali i o složenim psihofizičkim procesima. Pronalaženje vlastitog stila u izrazu djelimično ovisi o mnogo artikulacijskih kombinacija: optimalno formirani vokali, pravilno izgrađivanje suglasnika po mjestu njihovog nastajanja u usnoj duplji, naglašeni i nenaglašeni akcenti, itd.

Fokusiranje na bitne detalje u izlaganju predstavlja izdvajanje najbitnije točke u dijalogu. Analiza konverzacije upravo se odnosi na prepoznavanje i izdvajanje fokusa. Vještina se sastoji u tome da se ostvari djelovanje na slušatelje tako da oni uoče bitan, istaknuti detalj i da taj detalja zapamte.

Upotreba pauza u toku konverzacije, prezentacije ili govora, može biti uvjetovano načinom disanja i artikuliranja (u tehničkom i funkcionalnom smislu). Pravljenje pauze predstavlja i stvaranje retoričke slike, kao i privlačenja pažnje publike i slično. Pauza u govoru ili pauze za odmor u mnogome ovise o samoj publici. Broj sudionika u dijalogu ili pregovorima jedan je od razloga za planiranje i pravljenje pauze. Duge pauze u dijalogu sa jednim sugovornikom mogu stvoriti neugodnu situaciju i narušiti komunikacijski tok, posebno u nastupima na radiju i televiziji. U političkim i javnim nastupima pauza ima značaj kao retorička finesa, koja omogućava skretanje pažnje na značajno mjesto u govoru. Pauza omogućava publici da reagira: odobravanje, izražavanje volje, slaganje, neslaganje itd. Pauze su često dio osmišljene strategije koje govorniku daju izvjesnu psihološku prednost. Izbegavanje pauza je često motivirano željom da se sugovorniku onemogući postavljanje pitanja ili da izrazi negodovanje i neslaganje.

Igre riječi omogućavaju maštovit i kreativan način izražavanja zanimljivog sadržaja. Mogu se upotrijebiti:
a) riječi u svakodnevnom, kolokvijalnom značenju
b) riječi i iskazi u okviru izbora iz terminološkog sustava struke
c) riječi u doslovnom smislu
d) riječi u prenesenom smislu

Motiviranost za govor ili razgovor preduvjet je efektnog komuniciranja. Ona se ispoljava kroz dinamičnost, informiranost, sigurnost u toku govornog čina. Kreativnost se ogleda u plasiranju informacija na nov, individualan način, kombinacijom maksimalne informiranosti, obavještenosti i tehničke, praktične pripremljenosti za nastup. Motiviranost podrazumijeva širok spektar znanja, obrazovanje i poznavanje struke, a ovisi o permanentnom informiranja i istraživanju tržišta i javnog mnjenja. Na primjer, grupu sugovornika koje nitko nije informirao o predmetu ili ideji, može privući interesantan stil izlaganja i izražavanja, kao i zanimljiva interpretacija.

Motiviranost u kreiranju govorne strukture i ’’njegovanje’’ kulture izražavanja predstavlja sučeljavanje s tendencijama osiromašenja jezika, kao i banaliziranje govorne djelatnosti. Sve se više uočava besmislen koncept poistovećivanja govorništva sa bukom, konverzacijske fraze, bombastične jezične znakove u okviru suženog terminološkog sustava struke. Kvalitetnije rješenje se svodi na kreativan pristup govornom činu, pronalaženje novog konteksta, unošenje nečeg neočekivanog u govor, spontanog, svježeg. Njegovanje maštovitosti, originalnosti, kao i permanentan rad na obogaćivanju vokabulara su elementi njegovanja kulture izražavanja.


2.6. KREATIVOST U GOVORU

Kreativnost predstavlja slobodu i originalnost, koja dolazi do izražaja u izražavanju vlastitih ideja i programa. Ona se ogleda u koncipiranju sadržaja programa, usmjeravanju suradnika, u predviđanju budućnosti, uočavanju mana i nedostataka proizvoda i programa u težnji za promjenama i donošenju odluka od vitalnog značaja za uspjeh u poslovanju.

Kreativnost je stvaralačka energija, koja se ispoljava tokom konverzacije, bez obzira da li se ona odvija u okviru manje ili veće grupe sugovornika ili slušatelja, na poslovnom sastanku, prezentaciji ili pregovorima. Kreativnost u govoru podrazumjeva prenošenje informacije kao zanimljivog sadržaja, ali i inventivnost i inovatorski duh koji potiče pomicanje granica, primjenu drugačijih rješenja, osmišljavanje novih programa i osmišljavanje nastupa u javnosti. Kreativnost se također ogleda u planiranju i predviđanju strategije pregovaranja, analizi okruženja i uočavanju potencijalne konkurencije, te otkrivanju kanala distribucije.

Proces kreiranja zanimljivog govora, prezentacije mogao bi se prikazati na sljedeći način:

INFORMACIJA – monolog, dijalog, diskusije, prezentacija, pregovaranje
KREACIJA – prijedlog rješenja, preporuke, poentiranje, zaključivanje
NASTUP – verbalni iskaz, neverblni signali, ponašanje
JAVNO MNJENJE – plasman osobe.

Kvalitete dobrog govornika i lidera su objektivnost, motiviranost, praktičnost, stručnost, fleksibilnost, poznavanje terminologije struke, izražavanje osobnog stava i psihološka spremnost za trenutke iznenadnih obrta i mogućnost improvizacije.

Idealan nastup podrazumijeva:
- unutrašnji pristup – osmišljavanje i kreiranje sadržaja
- vanjski pristup – interpretiranje teme i operativni izbor sredstava verbalne i neverbalne komunikacije


2.7. SADRŽAJ GOVORA

Veoma je važno prilikom pripremanja govora usmjeriti pažnja na osnovne koncepcije govora koje se svode na:

- sadržaj – što reći
- interpretaciju – kako reći

Dijelovi govora u pogledu sadržaja su:

- ekspozicija – uvod
- obrazlganje teme
- isticanje fokusa – bitan argument
- povezujući skup elemenata
- primjeri
- poanta
- zaključak

Svaki govor ima svoj operativni i strategijski karakter. Operativno planiranje odvija se u nekoliko faza:

- priprema;
- izbor tema;
- isticanja fokusa govornog čina;
- izbor metoda;
- raspored materijala;
- proračun vremena;
- povezivanje odlomaka;
- trenutak improvizacije
- poentiranje – aktivno djelovanje radi postizanja određenog cilja;
- zaključak.

Strategijski karakter povezan je s načinom prenošenja poruka svim vidovima i oblicima internog i eksternog toka. Strategijsko planiranje izlaganje ivisi o obliku komunikacije. Prilikom planiranja, na primjer, poslovnog razgovora strategija podrazumjeva:

- pripremu za razgovor ili pregovaranje;
- otvaranje bez podataka;
- pripremu pitanja;
- psihološku stabilnost;
- sposobnost ubjeđivanja;
- pretvaranje pretpostavke u materijalni dokaz.


Govornik bi prilikom sastavljanja govorao morao imati na umu da ne treba previditi najznačajnije komunikološko pravilo: objektivnost i iskrenost u odnosima. Mjera objektivnosti se postiže:

- realnim izlaganjem činjenica
- kompetentnošću – poznavanjem materijala u potpunosti
- isticanjem prednosti programa;
- uvažavanje tuđeg mišljenja;
- vještinom uvođenja u empatiju (uživljavanje, indentifikacija govornika i slušatelja);
- kritičnošću, koja podrazumjeva uočavanje nedostatka programa;
- ulaganjem energije, entuzijazma– ’’vatrenim’’ izlaganjem;
- samokontrolom koja omogućava svjesno i racionalno vođenje govornog čina;
- ulaganjem doze humora koji rasterećuje i revitalizira govorni proces. Šala, smijeh, aluzija ukazuju na dovitljivost, spontanost i snalažljivost govornika, posebno u napetim situacijama prilikom složenih pregovora.


2.8. INTERPRETACIJA


Interpretacija se odnosi na onaj dio komunikacijskog čina koji u fokusu ima način iznošenja poruke i daje odgovor na pitanje kako se informacija prenosi na primatelje. Postoje dva pristupa interpretaciji: unutrašnji i eksterni (vanjski).

Unutrašnji pristup podrazumjeva, prije svega, poznavanje i prihvaćanje materije i teme koja je predmet interesiranja, konverzacije, pregovora, prezentacije. Govornik mora u potpunosti biti informiran o sadržaju, motiviran i osobno zainteresiran, uvjeren u kvalitetu ponuđenog programa.

Vanjski pristup uključuje poznavanje tehnike i metoda u nastupanju, posebno u elektronskim medijima. Posebnu pažnju treba obratiti na izbor glasovnih i govornih konstanti, prilagođavanje visine tona, centralnu glasnost, tempo, ritam ozgovaranja. Kompletan nastup zavisi od datih i zadatih okolnosti. Od broja sugovornika, klijenata slušatelja, raspoloživog vremena i prostora. Govor ili dijalog koji se odvija u manjem prostoru, veličine ureda potpuno se razlikuje od od govora u eksterijeru. U tom smislu mijenjaju se glasnoća, temo, posebno intezitet. U dijalogu sa jednom osobom pažnja je koncentrirana na sugovornika, te je izbor verbalnih i neverbalnih sredstava sveden, jednostavan; intezitet je ’’prigušen’’, stil kazivanja jednostavan i koncizan, tempo – umjeren, kao i glasnost. Interpretacija u dijalogu sa više lica je složenija i bogatija.

Proračun vremena predstavlja bitan faktor u govorništvu. Trajanje zahtjeva samokontrolu, kritičnost, odricanje od najmilijih ideja i poentiranje, ukoliko je vrijeme za nastup isteklo ili ako je atmosfera ’’zasićena’’. U govorništvu kao i u glazbi treba pažljivo i pedantno mjeriti vrijeme.

Prilikom pregovora najviše jednu četvrtinu vremena predvidite za uvodni dio, dvije četvrtine ostavite za glavni dio pregovora, a u posljednjoj četvrtini izvedite zaključak. Čak i u pregovorima koji nisu ograničeni vremenom, nemojte za zaključak ostaviti više od 10 minuta. Uvijek ostavite i nekoliko sigurnosnih minuta za nepredvidive situacije tijeka razgovora.

Okolnosti su nekada takve da govor traje kraće nego što je predviđeno, pa se stvara utisak nepotpunog izlaganja. U ovakvim situcaijama treba imati dragocjenu ’’rezervu’’, fond informacija, bazu podataka koja služi za popunjavanje i proširivanje govora. U drugom slučaju, vrijeme brzo prolazi, interes publike dovodi do mnoštva pitanja, što stvara situaciju u kojoj se govornik treba odreći dragocjenih dijelova govora radi uspostavljanja kvalitetnog živog dijaloga. Ponekad je bolje izostaviti izvjesne argumente i činjenice i izložiti zanimljive primjere da sugovornici ne bi bili ’’zatrpani’’ samo informacijama.

U odnosu na tri jedinice tempa govora, govor može biti: lagani, umjereni i brzi. U većini slučajeva govorniku je poznato mjesto govora, kao i broj sugovornika tako da je strategiju moguće pripremiti.


3. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U PREGOVARANJU

Neverbalni signali pokazuju misli i emocije, stavove i osobine. Oni su takođet i podrška verbalnoj komunikaciji ili zamjena za nju. Pokreti otkrivaju, govore o raspoloženjima i stanjima, omogućavaju da se izraze slaganja ili neslaganja, pristajanje ili odbijanje.

Uz riječi u našoj komunikaciji s drugim ljudima, svjesno ili nesvjesno, kontrolirano ili spontano, koristimo mimiku, držanje tijela, geste, prostornu i vremensku situaciju u kojoj nešto priopćavamo, modulaciju glasa, stil odijevanja, itd., što sve ulazi u područje neverbalne komunikacije. Neverbalnu komunikaciju često nazivamo i govorom tijela.

Svako kretanje se može promatrati kao jedna određena radnja koja označava akciju, pokretanje nekoga ili nečega. Većina suvremenih istraživanja na polju komunikologije pokazuje da je neverbalna komunikacija presudna u prvom kontaktu. Čak 60% kompletnog utiska, prilikom upoznavanja (prvi utisak), formira se na osnovu neverbalne komunikacije. Ovaj trenutak se nalazi u domeni intuitivnog, nesvesnog.

Riječi su često okosnica ljudske komunikacije, ali riječi često mogu prevarit, zavesti, povrijediti ukoliko iskaz nije pravilno i jasno formiran ili je pogrešno dekodiran. Ukoliko smisao i sadržaj nisu preneseni i shvaćeni na željeni način – znači da je u procesu komunikacije nastala greška. Govor tijela tada predstavlja rješenje, odnosno komunikacijski most. U mnogim slučajevima neverbalni signali su u prednosti u odnosu na verbalne, jer su riješeni predrasuda.

Težnja svakog govornika je da uskladi osnovna sredstva izražavanja – glas i pokret, riječ i geste, iskaz i pozu. Pokret ponekad nastoji dopuniti, objasniti, ilustrirati tekst. U drugom slučaju, pokret je u suprotnosti sa tekstom – to je znak kojim se iskazuje namjerna, ciljna proturječnost. Odnos pokreta i teksta može se promatrati u uzajamnoj sprezi na nekoliko načina:

- kada je tekst dominantan – sadržaj, govorne konstante iskazuju sve namjere govornika; gesta je svedena, minimalana, iskazana kroz pokrete gledanja i mimičke pokrete
- pokret dopunjava, ističe, naglašave tekst – svrha pokreta je dopuna i objašnjenje
- pokret prati samo naglašena mjesta u govoru, fokus i argument; skreće se pažnja slušatelja na najznačajnije mjesto u govoru. Pokret djeluje kao figura gradacije, a govorna konstanta –glasnost, može biti praćena energičnim pokretom;
- pokret je izrazito naglašen, posebno manuelna gestikulacija; gesta je u funkciji objašnjenja, ne osobna poštapalica, već namjeran gesta.
- iznenadan, neočekivan, spontan pokret djeluje kao trenutak prevarenog očekivanja, kao improvizacija u djelu govora u kome se najmanje očekuju. Pokret može biti brz, nagao; bitan argument se naglašava obično pokretima pokazivanja, ustajanja, hodanja, prelaženja sa jednog mjesta na drugo.
- uvježbane radnje su u praktičnom smislu dio pripreme i strategije prilikom pripremanja nastupa. To su pokreti cijelog tijela, kada ’’tijelo govori’’.

Izbor sredstava neverbalne komunikacije ovisi o prostoru, okolini, raspoloživom vremenu, broju sugovornika ili slušatelja. Obraćanje širem auditorijumu na većem prostoru zahtjeva veću, širu gestu, no dijalog sa jednim sugovornikom u manjem prostoru, politički govori zahtevaju pažljiv izbor pokreta, gesta, poza i njihovo usklađivanje sa govornim činom.

U ovoj seminarskom radu objasnit će se tri razine neverbalne komunikacije:
a) svjesna,
b) nesvjesna i
c) manipulativna.

Svjesna neverbalna komunikacija predstavlja svjesno i kontrolirano kretanje u odnosu na: sugovornika, verbalni tok i određeni prostor. Ovaj vid komunikacije ne znači uvježbavanje pokreta do savršenstva, iako se ponekad primjenjuju vještine uvježbavanja pokreta kako bi se koristile prilikom složenih pregovora. Svjesno upravljanje pokretima i vlastitim tijelom, zauzimanje odreženog položaja u prostoru i slobodno, spontano kretanje u prostoru znači kontroliran odabir potencijalnih neverbalnih signala.

Poslovni ljudi trebaju znati određene standarde, a od osobne kreativnosti i mašte zavisi kako će ih pojedinci upotrebiti i transformirati. Standard, na primjer, propisuje kako se sjedi – ispravljeno, ni previše zavaljen, niti na rubu stolice. Podrazumjeva se i pokret ustajanja, pozdravljanja, dočekivanja klijenta.

Nesvjesna neverbalna komunikacija predstavlja čitav niz pokreta, nerijetko i nevoljnih. Pokreću se dišni mišići – udisači i izdisači, potom mišići u usnoj duplji, što znači i aktiviranje i muskulature lica; prisutna je manuelna gestikulacija kao i niz drugih pokreta. Dah je sam po sebi pokret i glas je pokret. Mrštenje, oblizivanje, gutanje pljuvačke, podizanje obrva, micanje, trzanje usana – predstavljaju pokrete koji se čine nevoljno i nesvjesno. Izrazito negativnu pojavu predstavljaju tzv. tikovi – neprijatni, sitni, učestali, nevoljni pokreti. Prisilne radnje kao micanje, pretjerana gestikulacija, ’’šaranje’’ pogledom, bacanje pogleda ovamo-onamo, unezvjereno okretanje, ometaju verbalnu komunikaciju i odaju nesigurnu i zastrašenu osobu ili pak, osobu nepripremljenu za razgovor ili nastup.

Postoje detalji u odjevanju i ponašanju koji odaju čovjeka. Prenaglašena šminka, na primjer, odaje pretjeranu želju za dopadanjem. Isticanje i nošenje nakita često označava razmetanje, šarene čarape uz klasično muško odjelo odaju nemarnost. To su detalji koji upozoravaju na izvjesnu nesigurnost koja se pokriva vanjskim ukrašavanjem ili pak, nemarom. A nemarnost u ponašanju, odjevanju, kretanju ukazuje na nedovljnu koncentraciju.

Mnoge složene situacije mogu blokirati živčani sustav i kretnje tada postaju usiljene, usplahirene, stegnute, pretjerane, nervozne, itd. Stoga uvijek treba postojati samokontrola i svjesno ’’upravljanje’’, vladanje pokretima i tijelom.

Manipulativna neverbalna komunikacija se koristi sa namjerom uvježbavanja neverbalne komunikacije do savršenstva kako bi se prezentirala određena shema ponašanja koja treba djelovati prirodno i opušteno. Ovakvo ponašanje ostavlja sugovorniku pogrešnu sliku, namjernu dezinformaciju i ostavlja željeni, planirani utisak zbog postizanja određenog cilja. Cilj proračunatog ponašanja je da zbuni sugovornika. Ove oblike ponašanja možemo primjetiti u polemičkim diskusijama, raspravama na sudu, na sastancima, u susretima državnika ili lidera velikih kompanija. Prilikom ovih posljednjih susreta vodi se računa o rasporedu sjedenja, podjeli mjesta u prostoru, položaju tijela i slično. Obično se brani ’’svoj teritorij’’ tako što jedan tim u pregovorima sjedi sa jedne, a drugi tim sa druge strane stola. Kada su u pitanju pregovori koji odvijaju u uredu, pregovarači mogu sjediti jedan naspram drugog, jedan pored drugog; u dijagonali, veoma udaljeni – jedan naspram drugog.

Raspoređivanje sugovornika u prostoru pokazuju ’’dobar ton’’, u slučajevima kada sugovornike dočekujemo toplo, prijateljski, gostoljubivo, srdačno. Raspored u prostoru se često koristi i sa obrnutom namjerom, kada su u pitanju važni pregovori, kupovina velikih kompanija i slično. Tada se sa namjerom pregovarači stavljaju u podređen položaj, izborom mjesta i načina sjedenja ili stajanja, odabirom određene stolice. Koriste se različiti oblici ponašanja koji ponekad nisu dio ustaljene sheme poslovnog botona. Ukoliko sugovornici ili klijenti koriste i neke druge oblike ponašanja u pregovaranju, tada se uključuju dodatni psiho-socijalni elementi, posebno navođenje i uvjeravanje. Neverbalna komunikacija u ovim slučajevima je neophodna.

U neverbalnu komunikaciju ubrajaju se svi negovorni oblici čovjekovog ponašanja, odnosno izražavanja misli i osjećaja kao: stisak ruke, položaj, odnosno držanje tijela, položaj ramena, izraz lica, disanje, izraz i pokreti očiju, usmjerenost pogleda, pokreti ruku i nogu, gestikuliranje, tikovi, dodirivanje dijelova tijela, udaljenost od sugovornika, cjelokupna pojava-izgled prodavača (odijevanje, higijena tijela) te neverbalni znakovi u govornom ponašanju.

Dobar odnos verbalne i neverbalne komunikacije omogućava aktivno učešće u komunikaciji na razini svjesnog i nesvesnog. Elegancija i atraktivnost u kretanju i oblačenju, nesvjesno unaprijed budi želju da se sa osobom stupi u kontakt, da se upozna i zadrži, produži komunikacija.

Sustav neverbalnog komuniciranja sastoji se od niza pokreta kao što su:
- usmjeravanje pogleda;
- mimička ekspresija – izraz lica;
- slušanje;
- pokreti rukama;
- pokret u prostoru;
- položaj tijela u prostoru;
- raspored grupa u prostoru.


3.1. USMERAVANJE POGLEDA

Možda se nedovoljno razmišlja o gledanju kao o trajnom pokretu koji u potpunosti odaje jednu ličnost. Gledanje predstavlja usmjerenost ka sugovorniku i označava da je objema stranama u dijalogu stalo do komunikacije. Fiksiranje pogleda, međutim predstavlja neslobodno, grčevito ponašanje, kao i lutanje pogledom – nefokusirano gledanje.

Prilikom upoznavanja, prepoznavanja, ponovnog viđanja, kontakt očima je signal na osnovu kojeg partneru dajemo znak da se želi ostvariti kontakt i da je došlo do prepoznavanja. Isto tako ako dolazi do izbjegavanja upućivnja pogleda sugovorniku se daje znak da je došlo do prekida veze. Skretanje pogleda se koristi i radi izbegavanje neugodnog sugovornika. Nesvesno treptanje, miganje, lutanje pogledom, odaje nekoncentriranu ili uplašenu osobu.

Zjenični signali, kako tvrde psiholozi –su indikatori promjena raspoloženje; širenje i skupljanje zjenica su znaci koji mogu nagovjestiti sukob, konflikt, simpatiju i slično. Gledamo jedni druge prilikom:
- upoznavanja
- pozdravljanja
- razmjene informacije
- aktivnog slušanja
- pokazivanja interesa i pažnje
- promatranje reakcija sugovornika.

Posebno je važno povezivanje pogleda i slušanje.


3.2. MIMIČKA EKSPRESIJA – IZRAZ LICA

Statistike govore da mišići na licu naprave tisuće pokreta dok gledamo, smijemo se, plačemo, govorimo i slično. Izraz lica je obilježje ličnosti; lice može djelovati kao svjetlo, tamno, ledeno, neprizorno, prijateljsko, itd. Mimički pokreti su izravne geste kao pokret očiju, jagodica, usana, mišića obraz i sl. Na nekim licima se sve može videti: emocije i misli, raspoloženje, stanje duha. Druga lica su nepomična, kao maska.

Izrazne gestekao smijeh ili osmjeh, čine komunikaciju neusiljenom, ugodnom, prirodnom, ali samo kada prevladaju zaista iskreni, vedri tonovi i dobro raspoloženje. U slučaju da se osobna nesigurnost pokriva stalnim osmkehivanjem ili željom za dopadanjem, ovaj niz pokreta može se pretvoriti u grč, u masku osmjeha, a kompletan utisak odaje osobu sklonu ’’komunikacijskom’’ flertu. Osmjeh ne mora značiti samo pokret razvlačenja i širenja usana. Može se smijati očima i čitavim licem.

Otvorena, prijateljska, nasmješena lica privlačnija su od natmurenih i zatvorenih i nepokretnih lica. Međutim ukoliko osmjeh nije iskren, uzaludno je i kontraproduktivno činiti pokrete koji stvaraju masku osmjeha.

Pokreti glavom prije svega izražavaju odobravanje ili odricanje. Mnogo se češće odobrava tj. klima glavom gore –dolje dok se sluša sugovornik. Ponekad nesvjesno pokrećemo glavu blago na desno i ljevo ili mašemo glavom u smislu odricanja i tako dajemo znak sugovorniku da se ne slažemo sa njegovim izlaganjem.

Istraživanja američkih psihologa dovela su do spoznaje da simpatija kod prvog susreta nastaje zbog prijateljskog izraza lica (55%), zbog prijateljskog tona glasa (38%) i zbog sadržaja izgovorenog (7%).

3.3. SLUŠANJE

Slušanje kao dio komunikacijskog čina omogućava da se poruke saslušaju, razumiju i tako otkrije njihovo značenje. Slušanje može biti unutrašnje i vanjsko. Unutrašnje uho osluškuje vlastiti glas i riječi (dakle misli), a vanjsko uho se razvija u odnosu na svijet koji nas okružuje.

Aktivno slušati, znači staviti se u ulogu kupca, što nije nimalo lako. To zahtijeva koncentraciju i određeni napor. Pri aktivnom slušanju prodavatelj sluša što kupac govori, gleda što kupac radi, procjenuje sadržaj dobivenih informacija te odvaja bitno od nebitnog.

Čin slušanja omogućava da se:
a) sugovornik u potpunosti razumije
b) informacija adekvatno primi i dekodira
c) otkrije način na koji sugovornik iznosi poruke;
d) osmisli i postavi ključno pitanje; sugovornik ili govornik podrži

Govor bez slušanja jednosmjerna je ulica. Čuti nekoga ne znači i slušati ga. Samo fizičko slušanje ne znači i da su riječi doprle do sugovornika. Ponekad je ritam slušanja brži od ritma govora, pa slušaču ostaje vremena za vlastite misli, a ponekad slušač procijeni da nema koristi od slušanja pa se radije zabavlja vlastitim mislima.

U osnovi aktivnog slušanja nalazi se potreba za razumjevanjem i koračanjem ka zajedničkom cilju. Kada se pažljivo sluša pokazuje se razumjevanje za ljude, ukazuje se pažnja i suosjećanje. Kada se partneri aktivno slušaju u bilo kojoj vrsti komunikacije, stiču međusobno povjerenje, lakše se sporazumjevaju i rješavaju neki problem. Neverbalnim znacima, izrazom lica, položajem tela ka sugovorniku, pokretima odobravanja, treba pokazati sugovorniku da ga se pažljivo sluša.

Slušanje može biti narušeno ispoljenom agresivnošću koja dolazi sa bilo čije strane. Agresivnost je uvijek posljedica stavljanja jedne od strana u komunikaciji na prvo mjesto, isticanjem pojedinca koji smatra sebe centrom pažnje i pokušava nametnuti svoje teme i ideje.


3.4. POKRETI RUKAMA

Pokreti rukom, šakom, prstima su izraziti pokreti koji se nesvjesno ili svjesno čine pri razgovaranju, informiranju, objašnjavanju. Rukama, šakama se slika, crta ono što se objašnjava, gotovo se pantomimski podvlači pokretom određeni iskaz. Manuelna gestikulacija je značajna ali pretjerana gestikulacija ometa tok komunikacije. Pokret može skrenuti pažnju sa riječi, sa teme i verbalnog dijela procesa, sa inforativnog toka, te se fokus lagano gubi u neprekidnom kretanju.

Neke osobe imaju pretjeranu gestikulaciju tokom govora, što komunikaciji daje isuviše teatralno obilježje. S druge strane nekim ljudima su ruke sasvim opuštene ili prekrštene na grudima, a treće osobe su nepomične i nepokretne u toku čina i govorenja ili slušanja.

Lupanje rukom po stolu, često prekrštene ruke, vrtenje palčeva su ’’znaci barijere’’. Spomenute geste ometaju komunikaciju, podižu nevidljivi zid između sudionika, a mogu značiti i vid napetosti. Pokreti upiranja prstom, lupanje šakom, unošenje sugovornika u lice djeluje kao agresivno ponašanje, kojim se ne može, kao snagom volje i pozitivnom energijom privući i uvjeriti sugovornik.

Gestikulirajući pokreti trebaju biti u skladu sa verbalnim činom, naglašavati riječ ili biti zamjena za nju. Odsiječen pokret rukom (šakom), može ’ prekinuti monolog, dijalog i sl. Psiholozi posebno izdvaju manuelnu gestikulaciju i objašnjavaju značajne pokreta rukom, šakom, prstima objema rukama, rukom koja se pokreće iz lakta, ramena, itd. Tako se ističe da:

a) dlanovi okrenuti na gore označavaju da je sugovornik spreman i otvoren za razgovor – približavanje.
b) dlanovi okrenuti ka dole znače zatvaranje, odbijanje dijaloga – udaljavanje;
c) taktiranje šakom ili šakama znači potenciranje i naglašavanje određene riječi ili rečenca;
d) šake okrenute dlanovima jedan naspram drugog predstavljaju signal za razmišljanje – okljevanje
e) polu-savijena šaka, dlanom prema grudima znači upućivanja na sebe, ka sebi;
f) dlan otvoren prema sugovorniku sa poluispruženom rukom u laktu znači zaustavljanje sugovornika.

Govor prstiju je također veoma zanimljiv i može signalizirati određena stanja, kao na primjer: nemirni prsti izražavaju nesigurnost, nervozu; isprepletani prsti – zamišljensot; rašireni – sigurnost, samopouzdanje. Stegnuta šaka znači bijes, ali i strah. Ruke odnosno šake trebaju biti mirno položene na stolu ili na krilu, na ručkama stolice ili fotelje. Time se naglašava opuštenost i udoban položaj osobe koja je sigurna u sebe i zauzima prirodan stav i držanje.

Veoma je važno da pokreti rukama ne budu kontradiktorni sa izgovorenim tekstom.


3.5. POKRETI U PROSTORU

Pokret u prostoru treba biti promišljen, organiziran i kontroliran. U zavisnosti od veličine prostora i povoda okupljanja, mijenja se izbor pokreta, poza i kretanje u prostoru. Kretanje u prostoru veličine ureda je svedeno na minimum, za razliku od niza pokreta prilikom držanja, na primjer, prezentacija ili predavanja u velikim dvoranama, amfiteatrima, itd.

Treba voditi računa o kontaktima očima bez obzira na broj slušatelja. Značajno je voditi računa o udaljenosti u prostoru, koju zauzimamo u odnosu na ljude, jer udaljenost oslikava vrstu veze i odnosa. Ova pravila se ne primjenjuje svuda jednako. Postoje izvjesne razlike u susretima sa Azijatima, Amerikancima, Europljanima. Prilikom susreta sa nepoznatim ljudima, upoznavanja i sretanja na otvorenom prostoru, udaljenost između ljudi treba biti oko 120 cm. Ova udaljenost se kod Europljana smatra pristojnom udaljenošću i naglašava da se osobe ne poznaju dobro, odnosno da su se tek upoznale. Kada se ljudi upoznaju ili prepoznaju na manjem prostoru, udaljenost je 80 cm. Na ovoj udaljenosti se uspostavlja bliža veza. Treća vrsta udaljenosti od 50 cm, ukazuje da se sugovornici poznaju i da su u dobrom poslovnom kontaktu.

3.6. POLOŽAJ TIJELA U PROSTORU

Aktivno kretanje se sastoji od niza pokreta koji dovode do poze, odnosno promjene položaja, mjesta i pravca kretanja. Kontrola pokreta podrazumjeva i opažajni trenutak, tj. uočavanje na kojoj su udaljenost ljudi, predmeti, a također i brzinu vršenja određenih pokreta. Kontrola pokreta znači ponavljanje, odnosno neponavljanje određenih pokreta. Kontrola pokreta može se pratiti po fazama pokreta:
a) započinje pokreta
b) trajanje pokreta – određivanje brzine pokreta;
c) naglašavanje ili zadržavanje pokreta;
d) završetak pokreta;
e) prelazak na drugi pokret ili pauza.

Pokreti odaju nervozu i dolaze do izražaja u mnogim situacijama.Točnost sa kojom se pokreti, poze i promjena položaja izvode, odaje ne samo sklad i sigurnost, već uvjerava sugovornika u pouzdanost osobe sa kojom se stupa u različite vrste odnosa. Nesnalaženje u prostoru, odnosno izbor pogrešnog položaja ili mjesta i načina sjedenja, stavlja pojedinca u podređen položaja iz koga ne može da reagirati, niti aktivno da sudjelovati u procesu komunikacije.

Postoje predvidljivi pokreti – obrasci, kao prilikom pozdravljanja, upoznvanja ili susreta starih poznanika i prijatelja – grljenje, ljubljenje i slično. Uvredljivo je ako se odbiju predvidljivi pokreti, ali, naravno, treba, diskretno, izbjegavati nametljive i pretjerano srdačne pokrete, kao i odbiti takve i neartikulisane pokrete sugovornika. U tom smislu treba skoncentrirano pratiti pokrete ljudi sa kojima komuniciramo.


3.7. RASPORED GRUPA U PROSTORU

Razmještanje grupa u prostoru može biti spontano, što je u poslovnoj komunikaciji rijeđa pojava. U poslovnoj komunikaciji raspored grupa u prostoru je zadan određenim pravilima. Spontano okupljanje i grupiranje može biti uočeno prilikom putovanja, višednevnih seminara, ekskurzija, itd. I u navedenim situcaijama grupiranje je na izvjestan način predvidljivo i može, organizacijom vještog organizatora djelovati spontano.

U drugim slučajevima kretanje i raspored u prostoru uvjetovan je profesijom, zadacima, ciljevima. Prilikom organiziranja konferencija, prezentacija pregovora najveća briga organizatora je osmišljavanje prostora, njegovo popunjavanje i oplemenjivanje. U suprotnom dolazi do kaosa, nesnalaženja i nezadovoljstva sudionika i gostiju. Pravila bontona, prilikom raspoređivanja u prostoru moraju se poštovati, kako prilikom pregovora, tako i na svečanom ručku.

Prilikom raspoređivanja grupa u prostoru treba voditi računa o statusima sudionika, hijerarhijskim odnosima i treba koristiti svaku informaciju o evenentualnim interpersonalni relacijama sudionika u događaju.

 

 

ZAKLJUČAK


Kao što smo već naveli nekoliko puta u seminarskom radu, sa pregovaranjem se susrećemo gotovo svakodnevno i neki su više, a neki manje vješti u samom činu pregovaranja. No, za poslovna pregovaranja, o kojima će ovisiti ponekad i veliki novčani iznosi, se moramo pripremiti što bolje možemo.

Svaki iskusni pregovarač mora znati svoje ciljeve i svoje mogućnosti da bi mogao odrediti i svoja očekivanja. Pregovor nije nametanje svoje volje, nije cilj isključivo ispunjenje vlastitih ciljeva. Taktika pregovaranja ne smije biti negativna niti se svoditi na nagovor.
Cilj pregovaranja treba biti zajednički dogovor. Samo suradnjom i kompromisom doći će se do zaključka prihvatljivog za sve sudionike pregovaranja. Pregovaranje je umjetnost prilagođavanja i kao takvo zapravo predstavlja umjetnost komuniciranja. Upravo navedene činjenice jasno pokazuju kolika je važnost razvijanja vještina komuniciranja za uspješno vođenje pregovora.

LITERATURA

1. Baban, Lj. I dr.: Primjena metodologije znanstvenog istraživanja, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1993.
2. Lamza – Maronić, M., Glavaš, J.: Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
3. Lewicki, R. J., Saunders, D. M., Barry, B.: Pregovaranje, MATE, Zagreb, 2009.
4. Manning, G.L., Reece, B.L.: Suvremena prodaja, Mate, Zagreb, 2008.
5. Mihić, M.: Vještine prodaje i pregovaranja: Upravljanje prodajnim osobljem i prodajni menadžment (skripta), Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.
6. Moris, D.: Otkrivanje čovjeka kroz gestove i ponašanje, Beograd, 1979.
7. Petz, B., Šulak, F., Psihologija u prodaji, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
8. Tomaševic Lišanin, M.: Poglavlje Pregovaranje u «Umijeće prodavanja», skripta, Ekonomski fakultet Zagreb, 2004.
9. Rubin, R. B., Rubin, A. M., Piele, L. J.: Communication research: Strategies and sources, Belmont, CA: Wadsworth, 1999.
10. Komunikologija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=108 (14.01.2011.)
11. Moj Posao, http://www.moj-posao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=PoslovniTrener59 (14.01.2011.)
12. Portal Alfa, Komunikacija,
http://www.portalalfa.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1104&Itemid=95 (14.01.2011.)
13. Poslovni forum, Osnove pregovaranja
http://www.poslovniforum.hr/management/osnove_pregovaranja.asp (14.01.2011.)
14. Wikipedia, http://bs.wikipedia.org/wiki/Komunikologija (14.01.2011.)

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD