POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ LOGISTIKE
 

SKLADIŠTENJE ROBE

Logistika skladišta ima zadatak da dizajnira i optimizira sisteme za sve vrste skladištenja, komisioniranja, kao i transportovanja roba od ulaska robe u skladište preko svih reprodukcija, odnosno zadržavanja do izlaska robe iz skladišta.
Optimizacija sistema obuhvata i hardverske i softverske logističke instrumente. Najčešće su skladišta koja imaju povoljnu lokaciju skuplja, pa je potrebno naći optimalno rješenje za lokaciju.
Po definiciji, skladište je logistički prostor u kome roba ima stacionarno stanje, jer ne učestvuje direktno u procesu proizvodnje ili pružanja usluga. Stacionarno stanje označava robu na raspolaganju, koja se tek kasnije uključuje u proces proizvodnje novih vrsta roba ili u pružanje usluga korisnicima koji imaju potrebu za robom.

2. DEFINICIJA SKLADIŠTA

Iz definicija pojmova skladište i skladištenje proističe njihova direktna povezanost sa nabavkom i prodajom. Zato marketing-logistika koristi značajnu ulogu skladišta u nabavci materijala s ciljem optimizacije uslova kupovine ili prodaje robe i usluga.
Najvažniji, relevantni pojmovi koji se odnose na skladišta su:

- strategije skladišta,
- funkcije skladišta,
- tokovi materijala,
- kretanje robe ka, iz i u skladištu praćeno sa infromacionim i vrednosnim tokovima,
- troškovi skladištenja i
- upravljanje skladištem

 

3. STRATEGIJA SKLADIŠTA


Strategije skladišta su osnovne logističke odluke koje velikim delotvornim uticajem daju pečat organizacionim tokovima. Pored osnovnih organizacionih strategija, koje utiču na ukupnu funkciju skladišta, razvile su se i specijalne strategije skladišta. One utiču na sve važne, glavne komplekse organizacionih funkcija.

4. FUNKCIJE SKLADIŠTA


Funkcije skladišta vezane su za fizičku distribuciju naterijala i roba čiji su tokovi usmereni ka, iz i u skladište. Skladišta imaju veliki značaj za organizaciju proizvodnje, nabavke i prodaje, odnosno za održavanje eksploatacione gotovosti (ili spremnosti za proizvodnju), a time i za zadovoljavanje potreba kupaca. Najvažnije pojedinačne funkcije skladišta date su na sledećoj slici (vidi sliku 1.2).Sl.1.2. Osnovne skladišne funkcije

4.1. Funkcija izravnavanja ili kopenzacije


Ona rešava problem disonantnosti između potreba za materijalom i stvarnog dotoka materijala u skladište. Disonantnost može biti vremenski i količinski dimenzionirana. Vremenska disonantnost postoji kada su određeni materijali potrebni tokom cele godine, a nabavka ih može obezbediti samo u nekom odredenom terminu ili samo u nekom ograničenom vremenskom periodu. (Na primer kod prerade voća čiji se tehnološki procesi odvijaju tokom cele godine, a sirovina se može nabavljati samo za vreme branja, potreba za sladištenjem sirovog voća je neizbežna).
Količinska disonantnost postoji kada određeni stepen (nivo) proizvodnje iz tehničkih razloga omogućava proizvodnju samo određene minimalne količine. Pošto se minimalna količina, koja se proizvodi na nekom nivou (stepenu), često ne podudara sa potrebnom količinom, nastale disonantnosti se moraju kompenzovati putem skladišta. Sa marketinškog aspekta, i ugovorne obaveze o kupovini minimalnih količina mogu prouzrokovati količinsku disonantnost.


4.2. Funkcija bezbjednosti


Bezbednosna funkcija skladišta rešava probleme blagovremenosti, konsekventnosti, brzine i pouzdanosti nabavke materijala i drugih resursa, kao i isporuke gotove robe kupcima ili krajnjim korisnicima. Zahtevi za egzaktnom količinom potreba materijala ili robe za naredni (budući) period, količine isporuke ili precizno termini rani rokovi isporuke i drugi uticaji mogu ugroziti pouzdanost poslovanja ako organizacija nema skladište.

4.3. Specijalna robno-poslovna ili špekulativna funkcija


Specijalna robno-poslovna ili špekulativna funkcija skladišta omogućava nabavku veće količine robe po prihvatljivim cenama na tržištu nabavke robe koja u promptno vreme nije aktuelna. Njihova prodaja se planira za neke buduće termine i po povišenim cenama. Dakle, povišenje cene ranije nabavjene robe prouzrokuje potrebu skladištenja robe. Opreznost od mogućeg pogoršanja kvaliteta takođe je opravdan razlog za posedovanje skladišta koje omogućava iskorišćenje posebno povoljne ponude u datom momentu nabavke.

4.4. Funkcija dorade (oplemenjivanja) robe


Pojedini tržišni faktori utiču na pojedine vrste robe da nakon protoka određenog vremenskog perioda menjaju svoje fizičko stanje. Primeri su starenje, sušenje, sazrevanje ili vrenje (previranje). Primer su konjak, drvo, sir, razna vina. Te promene stanja robe iziskuju potrebu njene dorade ili oplemenjivanja. Dorada ili oplemenjivanje je proizvodna funkcija koja se obavlja u skladištu.


5. VRSTE SKLADIŠTA PREMA TOKOVIMA MATERIJALA I ROBA


Pojedine funkcije skladišta omogućavaju njihovu klasif1kaciju prema raznim kriterijumima. Šest osnovnih kriterijuma klasifikacije skladišta predstavljeni su na slici 1.3 i označeni su slovima a, b, c, d, e i f.

a) vlasnički status (vlastitio ili javno skladište),
b) tržišni odnosi i značaj sa poslovnom delatnošću,
c) stepen centralizacije, automatizacije i tehničke manipulacije,
d) sredstva transporta i oprema skladišta,
e) proces uvećanja vrednosti skladištene robe i njena pozicija za vreme dok je uskladištena,
f) način gradnje i izbor lokacije skladišta,
- pozicija robe dok je uskladištena,
- stepen automatizacije i tehničke manipulacije


Sl.1.3.Kriterijumi za klasifikaciju skladišta

Faktori određivanja mesta lokacije sladišta koji su naročito bitni sa logističkog aspekta dati su u tabeli na sl. 1.4.

(Izvor: Ehrmann, 1999)


Sl. 1.4. Logički aspekt izbora mjesta lokacije skladišta

 

5.1. Stepeni skladišta

Proces proizvodnje robe ili usluga u nekoj proizvodnoj organizaciji može da se prikaže raznim stepenima ili nivoima upravljanja protokom materijala. Postoje četri nivoa upravljanja ili četiri stepena skladišta.

Skladišta 1. Stepena. - To su dolazna ili ulazna skladišta. čiji je zadatak da permanentno obezbeđuju potreban materijal za proizvodnju i imaju na raspolaganju garantovane zalihe potrebnih materijala. Osim toga, ova skladišta prihvataju (uzimaju) i specijalno nabavljen materijal.

Skladišta 2. Stepena. - To su i međuskladišta ili paralelna skladišta namenjena za proizvdne oblasti.

Skladišta 3. Stepena. - To su skladišta na kraju procesa proizvodnje. Zovu se još i skladišta za prodaju, odnosno finalna (konačna) skladišta. Potrebna su za amortizaciju oscilacija na tržištu prodaje. Proizvodna skladišta obavljaju sve funkcije skladišta.

Skladišta 4. Stepena. - Ovaj stepen, koji je mnogo obrađivan u literaturi, ima funkciju skladištenja trgovačke robe.

U praksi se pominje i peti stepen skladišta, koji je ograničen na posebne interese menadžmenta organizacije.


5.2. Sistemi skladišta


Pojam sistem skladišta nema jednoznačne interpretacije. I u literaturi i u praksi vladaju različita shvatanja o tome šta čini sadržaj jednog sistema skladišta.
Najčešće su zastupljena sledeća mišljenja.
- Sistem skladišta je identičan sa vrstom skladišta (sistematično ili haotično skladištenje).
- Sistem skladišta je identičan sa tehnikom skladišta (automatizovano ili poluautomatizovano skladište).


U suštini treba razgraničiti pojam skladišta kao funkcionalnog prostora od celokupnog sistema skladišta koji obuhvata sve procese u skladištu, od ulaska do izlaska robe, uzimajući u obzir tehniku i uređaje (postrojenja) pomoću kojih se obavlja protok materijala u skladištu. Radi toga je potrebno posebno sagledati tehničku stranu skladišta, odnosno tehnički sistem skladišta.


5.3. Tehnički sistem skladišta


Izbor određenog sistema skladišta koji sadrži određenu tehniku skladišta obavlja se prema određenim kriterijumirna. Kod odlučivanja o vrsti objekata (materijali ili robe) koje treba skladištiti koristi se niz kriterijuma koji uvažavaju:
- utrošak investicija (ulaganje),
- potrebe za personalom (zaposlenima u skladištu),
- stepen automatizacije, odnosno mogući nivo automatizovanosti,
- zahteve (potrebe) za objektima skladišta, i mogućnosti iskorišćenja prostora za izgradnju
- troškove skladišta,
- opasnosti od štete (oštećenja),
- smetnje (ili remetljivosti) tokom postupaka,
- mogućnosti dohvatanja pojedinih pozicija u skladištu,
- mogućnosti pakovanja i prepakivanja,
- preglednost skladišta i skladišnih tokova,
- mogućnosti da se realizuje fifo-princip "first in -first out" princip koji označava prvi u skladište, prvi iz skladišta)
- zahteve za organizaciju skladišta,
- mogućnosti funkcionisanja sistema zaštite skladišta,
- vođenje kontrole zaliha,
- mogućnosti komisioniranja i
- sposobnost prilagođavanja raznim skladišnim vrstama robe.

6. TROŠKOVI SKLADIŠTA

Utvrđuju se preko sistema proračuna u skladištu koji nisu specifično-logistički zadaci. Ti sistemi obuhvataju objektno orijentisane aktivnosti u različitim skladišnim proračunima.
Osnovne vrste sistema proračuna su:
- proračun robnih zaliha u skladištu,
- obračun troškova u skladišnim funkcijama,
- procene ulaza, zaliha i prodaje robe vezane za skladište i
- inventura skladišta


Na izbor sistema proračuna utiču:
- tokovi informacija u sistemu menadžmenta skaladišta,
- računovodstveni tokovi,
- informacioni tokovi kod svih drugih dispozicija materijala i robe.


7. UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM

Da bi se osiguralo besprekorno funkcionisanje u skladišta, kao i transportovanje u skladištu i iz skladišta do odredišta, potrebni su efikasan sistem upravljanja i odgovorno rukovođenje skladištem. Ti sistemi imaju zadatak da optimalno organizuju:
- proces upravljanja skladištem materijala,
- procese i operacije skladištenja materijala,
- nadzornu funkcija nad zalihama i
- kontrolu tokova u skladištu po vrsti, količini i vrednostima.


Drugim rečima, upravljanje skladištem podrazumeva aktivnosti planiranja, organizacije kontrole i rukovođenja navedenim procesima da bi se procesi i operacije odvijali bez smetnji, tačno po terminima, i da se mogu planirati i izršiti po što je moguće nižim troškovima.

Kao pojedinačne (ili samostalne) funkcije sistema upravljanja i rukovođenja skladištem Kampf / Kuhnle navode sledeće ciljeve:
- optimizacija redosleda narudžbi za uskladištenje i iskladištenje,
- dodeljivanje narudžbi za uskladištenje praznim fahovima,
- dodeljivanje narudžbi za iskladištenje utovarnim (skladišnim) jedinicama,
- primene uputstava za vožnju za regalne transporte,
- identifikacija i kontrola uskladištenja i iskladištenja pomoćnih skladišnih sredstava,
- vođenje evidencija svih količina artikala koji se uskladište i iskladište,
- regulisanje celokupnih tokova u procesu transporta,
- regulisanje tokova angažovanja ljudi i tehnike

 

 

ZAKLJUČAK

Iz predhodnog se vidi da je skladištenje robe povezano sa nabavkom i prodajom i da imaju veliki značaj za organizaciju proizvodnje, nabavke i prodaje, odnosno jednom riječju spremnost za proizvodnju. Njihove troškove utvrđujemo preko sistema proračuna u skladištu. Ti sistemi obuhvataju objektno orjentisane aktivnosti u različitim skladišnim proračunima.

 

LITERATURA

[ 1.] Dr Vasiljević M.doc.„Logistika u saobraćaju - skripta”, Saob. Fakultet Doboj,2008.
[ 2.] Dr Slobodan Zečević, mr Snežana Tadić „City logistika”,Beograd,2006.
[3.] www.knowledge-bank.org
[4.] www.wikipedija.org

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD