POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PROIZVODNOG I USLUŽNOG MENADŽMENTA
 

Primena SWOT analize

Strategijsko upravljanje predstavlja proces pomocu koga najvise rukovodstvo organizacije obezbedjuje dugorocnu perspektivu i misiju, ispravno sprovodjenje i stalnu procenu strategije i usvojenih programa, na osnovu cega se vrsi korigovanje strategije.
Za analizu trzisne pozicije odnosno polozaja u odnosu na konkurenciju razvijen je niz tehnika koje se koriste. Analiza se najcesce koristi kada nastanu znacajna odstupanja u realizaciji strategije,bilo zbog pogresnog sprovodjenja usvojene strategije,bilo zbog poremecaja nastalih u okruzenju.
Za analizu eksternog okruzenja i interne sredine, najcesce se koristi SWOT analiza.
.
Moguci metodi strateškog planiranja i poslovnih analiza:

- SWOT analiza

- Model 5F model konkurentnih sila (M. Porter)


SAMA METODA I DEFINICIJA SWOT ANALIZE


Naziv SWOT potice od engleskih reci:

S (Strengths),-snage

W (Weaknesses)-slabosti,

O (Opportunities)-sanse,mogucnosti,pogodnosti

T (Threats)-pretnje,opasnosti.


SWOT analiza oslanja se na utvrdjivanje snaga (Strength) i slabosti (Weaknesses) same kompanije kao i sanse (Opportunities) i pretnje (Threats) okoline na poziciju kompanije na trzistu.
Kvaliteti snage i slabosti vezani su za unutrasnje karakteristike preduzeca (kompanije),dok se sanse i pretnje definisu kao spoljni uticaj na preduzece (kompaniju).

Snage (Strenghts)-tokom trazenja odgovora na ova pitanja potrebno je pre svega biti realan.
Veliki sistemi cesto imaju svega par ili ponekad samo jednu ovakvu prednost ugradjenu u samu srz postojanja kompanije,ali je na razne nacine stalno iskoriscavaju,i njihova stalna borba sa konkurencijom sastoji se u stalnom pronalazenju novog nacina za eksploataciju ove kljucne prednosti.

Slabosti (Weaknesses)-Pod slabostima bi trebalo razlikovati kljucne nedostatke koji su vec prisutni i mogu da uticu na opstanak kompanije i simptomatske slabosti koje mogu da budu samo maska nekih kljucnih slabosti,(dakle nismo detektovali uzrok,vec govorimo o posledici,tj. ispoljavanju pravog uzroka)ili su samo nedostatci koji se mogu premostiti boljom organizacijom kompanije.

Sanse (Opportunitis)-da bi utvrdili sanse potrebno je obratiti paznju na promene koje se desavaju u tehnologiji i prodaji ,promene u drzavnoj politici koje se odnose na polje bankarskih delatnosti,socijalna desavanja,promene nacina zivota…
Sanse predstavljaju prednost kompanije u odnosu na okruzenje.Mogu se posmatrati iz dva ugla,kao trenutne i u perspektivi.

Opasnosti (Threats)-opasnosti se mogu klasifikovati kao trenutne i opasnosti koje mogu nastati u blizoj ili daljoj buducnosti.
Ljudi mogu imati razlicite poglede na opasnost-ono sto predstavlja mala opasnost za jednu osobu,za nekog drugog to moze biti velika opasnost.Takodje,korisno je konsultovati se sa drugim ljudima koji opasnost mogu posmatrati iz razlicite perspektive.


SWOT = sistematican nacin identifikacije (istraživanja i analiziranja) bitnih faktora organizacije i strategija koje najbolje iskorišcavaju te faktore. Suština dobre strategije je uspešna ravnoteža snaga i slabosti sa prilikama i pretnjama.


Primena SWOT analizeSWOT analiza je efikasan i jednostavan nacin putem kojeg možete ustanoviti realno stanje vaše organizacije, kao i prilike i opasnosti koje vrebaju u okolini. Jedino što treba napraviti je objektivno sagledati sve svoje vrline i mane, pa na temelju toga zakljuciti kojim putem krenuti.

SWOT analiza je realna procena poduzeca i predstavlja brz i lagan alat za odredivanje ukupnog položaja poduzeca. Potrebno je odrediti ne bilo kakve prednosti, slabosti, prilike i pretnje, vec one koje su povezane sa strategijom. Okvir za istraživanje i pitanja pri provodenju SWOT analize naveden je u narednoj tabeli. Pri izvodenju zakljucaka iz SWOT popisatreba imati u vidu, neka svojstva su važnija, neka su nevažna, neke strategijske slabosti mogu biti od izuzetne (presudne) važnosti, neke nevažne ili lako ispravljive. Neke prilike su privlacnije od ostalih.

Tablela: SWOT analiza - šta tražiti?

Moguce unutarasnje prednosti:

Posebne sposobnosti-
Odgovarajuci novcani izvori-
Dobre konkurentske sposobnosti-
Dobro mišljenje kupaca-
Priznato vodjstvo na tržištu-
Mogucnost masovne proizvodnje-
Otpornost od konkurentskih pritisaka-
Vlastiti KNOW-HOW-
Troškovne prednosti-
Mogucnost inovacije proizvoda-
Dokazani menadžment-
Ostalo-

Moguce unutarasnje slabosti:

Nepostojanje jasnog strategijskog plana-
Slabljenje konkurentskog položaja-
Neodgovarajuca oprema-
Ispod prosecni rezultati poslovanja zbog ...-
Nedostatak menadžmentskih i drugih sposobnosti-
Preopterecenost unutrasnjim problemima-
Ranjivost na konkurentske pritiske-
Zaostajanje u istraživanju i razvoju-
Preuzak proizvodni program-
Ispodprosecne marketinške sposobnosti-
Visoki troškovi poslovanja-
Nemogucnost samofinansiranja

Moguce spoljasnje prilike ili mogucnosti:

Zadovoljiti potrebe dodatnih grupa kupaca-
Ulazak na novo tržište ili njegov segment-
Proširiti proizvodni/uslužni program, diverzifikacija-
Poslovna integracija-
Nove mogucnosti rasta/ potreba tržišta-
Tromost konkurenata-
Ostalo- Moguce spoljasnje pretnje

Mogucnost ulaska novih konkurenata?

Povecana prodaja supstituta-
Spor rast tržišta-
Nepovoljna vladina politika-
Rast konkurentskih pritisaka-
Rastuca pregovaracka snaga kupaca i dobavljaca-
Promene u potrebama i ukusu kupaca-
Nepovoljne demografske promene-
Ostalo-

 

SNAGE (Prednosti ili jake strane) - Strengths su oblasti u kojima je konkurentska pozicija firme (biznisa) superiorna u odnosu na svoje konkurente.
Snage preduzeca su stvari koje preduzece radi dobro u odnosu na potrebe tržišta i konkurente. Svaki od potencijala snage daje preduzecu neku vrstu prednosti nasuprot njegovim konkurentima. Svaka strategija preduzeca treba biti zasnovana na njenim istinskim jacinama i izuzetno je bitno da ih kompanija identifikuje kako bi mogla da ih iskoristi što je moguce više.

U okviru ovog dela SWOT analize treba precizirati i dati odgovore na sledeca pitanja:

- Zašto ste uspešni?

- Šta je to što radite dobro?

- Zašto Vaši kupci kažu da su prezadovoljni saradnjom s Vama?

- Koje prednosti Vaša kompanija ima u odnosu na druge?

Snage preduzeca postaju strateški važne ukoliko rezultiraju sposobnošcu, resursom, veštinom ili znanjem kojem je teško parirati ili ga oponašati.


SLABOSTI - Weakness su one oblasti u kojima i zbog kojih kompanija nije na željenom nivou poslovanja. Slabosti su ogranicenja ili nedostatak resursa, veština i znanja.
Slabe strane nekad mogu mnogo da uticu na produktivnost i performance biznisa, uticu na proizvodnost ili nedostatak resursa, sposobnosti i mogucnosti.

U tom smislu, potrebno je poboljšati:

- izlazak na tržište, resurse, upravljanje, kontrolu itd.
- promeniti: slaba mesta i resurse (faktore) poslovanja.

Strategija preduzeca treba da pokloni znacajnu pažnju (identifikacija i otklanjanje ili ublažavanje) svakoj od svojih velikih slabosti i nedostataka, ne prelaziti preko njih, jer su one prepreka konkurentnosti kompanije, a i samom opstanku. Lista grešaka, propusta i nedostataka omogucice kvalitetno delovanje menadžmenta u cilju otklanjanja ovih destrukcija.


PRILIKE (Šanse ili mogucnosti)
- Opportunity su akcije koje bi preduzece potencijalno moglo preuzet, a koje bi mogle doprineti ispunjavanju njegovih strateških ciljeva.
Dobro poznavanje tržišta je bitno za identifikovanje strateskih mogucnosti: proširenje proizvodnog kapaciteta je prava mogucnost samo ako preduzece ima više narudžbi nego što može da ispuni i ako postoji rastuci ili stabilan prodajni trend. Na suženom tržištu kao što su rekonstruktivne aktivnosti povecani prodajni kapacitet možda i nije najbolja investicija. Mogucnosti trebaju biti u skladu sa strateškim ciljevima poduzeca. Strateški menadžment je postavljanje temelja konkurentnog, profitabilnog, likvidnog preduzeca, nasuprot pravljenju velikog profita od jednokratnog tipa transakcije.
Prilike ili šanse okruženja imaju vrlo znacajan uticaj na poslovanje poduzeca. Uspeh buduceg poslovanja je izvesniji ako se ponude odgovori na pitanja: Koje su šanse za razvoj biznisa- Šta kupci žele, a ne dobijaju od konkurenata- Otvoreno tržište za posebne proizvode-
Potrebno je da u smislu iskorišcenja šanse na tržištu, poznavati trendove u sektoru biznisa – u pogledu tržišta, tehnologija, konkurencije itd.

PRETNJE (Opasnosti) - Threats su oblasti u kojima je preduzece narocito osetljivost s konkurentske tacke gledišta. Opasnosti predstavljaju kljuc protiv koga treba da usmerite svoje napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu.

U tome, od velike važnosti je dati odgovore na sledeca pitanja:

- Šta konkurencija cini da bi Vas istisnula sa tržišta ili da bi Vam onemogucila rast i razvoj?
- Kako konkurenti reaguju na svaki potez koji napravite?
- Koji su trendovi i strategije na tržištu koji štete Vašem poslovanju?
- Da li ce promena tehnologije ugroziti Vaše proizvode/servise? Ili Vaš posao?


Vecina pretnji (opasnosti) se može kontrolisati do neke granice. Strategija treba da bude usmerena na identifikovanje opasnosti korišcenjem preventivnih akcija.
Cilj SWOT analize jeste da identifikuje kriticne tacke u svakoj situaciji i organizuje ih u pravac koji ce se uklopiti s strategijom poduzeca.


Potrebno je radite na sledecem:

- izgradnja i jacanje jakih strana poduzeca

- minimalizacija slabosti

- proširivanje šansi okruženja

- definisanje opasnosti i izgradnja strategije za odbranu


Do nekih zakljucaka može se doci ukoliko se daju odgovori na sledeca pitanja:- kako iskoristiti jake strane preduzeca za korišcenje šansi okruženja?

- kako iskoristiti jake strane preduzeca za odbranu od opasnosti okruženja?

- kako slabosti preduzeca mogu uticati na korišcenje šansi okruženja?

- kako slabosti preduzeca mogu da uticu na odbranu od opasnosti okruženja?Primer SWOT analize – Centar za profesionalno osposobljavanje

Primer SWOT analize


ZAKLJUCAK

Najveca opasnost posle vršenja SWOT analize jeste nepreduzimanje ništa što bi promenilo zatecene karakteristike i osobine. Mnogi izvrše analizu svog preduzeca, ali kasnije nisu u mogucnosti ili nemaju sredstava da bilo šta promene u svom poslovanju i poziciji na tržištu. SWOT analiza pre može da se definiše kao sveobuhvatan opis karakteristika, nego što je analiza u pravom smislu te reci. Ona može da bude deo analitickog odlucivanja. Kod nas se najcešce koristi kao metoda pripreme i analize u svrhu donošenja strateških planova.
Pri ovome treba imati u vidu da, kao i vecina analiza u oblasti menadžmenta, SWOT analiza ne daje nikakve specificne odgovore. Ali, ona predstavlja nacin efikasne organizacije informacija i osetljivih karakteristika kao baza za izgradnju poslovne strategije i operativnih planova. Ona je relativno brza, jasna i efektivna.


LITERATURA

1.Prof.dr Todor Petkovic,prof.drRajko Uncanin
Prof.dr.Rade Stankovic,prof.drDragutin Jovanovic
„Operativni i strategijski menadzment”
VPS-Cacak,2006.god

2.Prof.Goran Ivkovic „Razvojni menadzment”
Prizma, 1998.,Kragujevac

3.Prof.drRadmila Grozdanic
„Industrijski marketing”,Tehnicki fakultet
Cacak,2003.god.

4.Prof.drRadmila Grozdanic
„Preduzetnistvo”,Tehnicki fakultet,Cacak,2005.god.

5.www.rcg.si(www.google.com)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD