POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ SPOLJNO-TRGOVINSKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA
 

Devizni sistem i devizna politika


Ekonomska aktivnost svakog drustva cini osnovu njegovog postojanja I razvoja.Od nje zavisi razvoj I prosperitet drustva.Privredu kao izraz ekonomske aktivnosti jedne zemlje,cini ekonomska aktivnost mnostva pojedinaca,koji su medjusobno povezani I medjuzavisni.
Izucavanje ekonomske aktivnosti drustva,odnosno privrede,spada u domen ekonomskih nauka.

Ekonomsi odnosi sa inostranstvom predstavljaju vrlo znacajan deo ekonomske aktivnosti svake zemlje.Ekonomski odnosi na medjunarodnom planu I izmedju zemalja predmet su regulisanja I usmeravanja,odnosno ekonomsko-politicke aktivnosti medjunarodnih institucija,asocijacija I drzava.

Savremena ekonomska teorija I praksa,medjunarodnim ekonomskim odnosima pridaju posebnu paznju I znacaj.U osnovi toga stoje ekonomski interesi drzava I njihovih ekonomija.Zato je veoma bitno za svaku drzavu da ima dobro razradjen I definisan devizni sistem I deviznu politiku.Kroz ovaj rad saznacemo nesto vise o samoj deviznoj politici I deviznom sistemu.

 

DEVIZNI SISTEM

Uspostavljanje ekonomskih odnosa jedne zemlje sa inostranstvom,izmedju ostalog,podrazumeva postojanje odgovarajucih novcanih transakcija izmedju nje I drugih zemalja koje podrazumevaju medjusobno placanje roba,usluga,kamata,osiguranja,medjusobno kreditiranje…
Novcana placanja su nuzan pratilac svake ekonomske aktivnosti izmedju zemalja,posebno izvoza I uvoza roba I usluga.Taj sistem placanja bitno se razlikuje u odnosu na sistem koji postoji izmedju privrednih subjekata unutar granica jedne zemlje.

Osnovne razlike izmedju domaceg I inostranog sistema placanja jesu u tome sto se prvi vrsi domacom valutom,novac ne prelazi drzavnu granicu I drzava ima punu autonomnost kod uredjenja svog sistema unutrasnjeg platnog prometa.
Kod inostranih placanja,placanje se vrsi inostranim sredstvima placanja,novac najcesce prelazi drzavnu granicu I drzava u toj oblasti mora postovati odredjena pravila koja postoje u medjunarodnom sistemu placanja.

Skup svih novcanih primanja I davanja jedne zemlje prema inostranstvu predstavlja njen inostrani platni promet,koji se najcesce izrazava inostranim sredstvima placanja(dolarima,evrima,funtama,francima).
Uredjenje iobavljanje tog platnog prometa podleze ugovornim obavezama koje je konkretna zemlja preuzela u odnosima sa drugim zemljama I medjunarodnm institucijama I asocijacijama,koje postoje u toj oblasti.

Devizni sistem predstavlja deo privrednog sistema kojim se,zakonima I drugim pravilnim propisima,regulisu novcani tokovi zemlje sa inostranstvom.Njime se trajnije regulis:
-nacin placanja obaveza prema inostranstvu I nacin naplate potrazivanja iz inostranstva
-nacin raspolaganja devizamaod strane privrednih subjekata I gradjana
-devizni promet preko granice(nacin iznosenja deviza iz jedne zemlje I nacin unosenja deviza u zemlju)
-devizni kurs
-nacin konverzacije domace valute u inostranu I obrnuto
-devizne rezerve,devizna kontrola

Devizni sistem regulise celinu finansijskih odnosa zemlje sa inostranstvom koji nastaju kao posledica njenih robnih tokkova sa drugim zemljama I drugih oblika njenih medjunarodnih ekonomskih odnosa.Resenja u deviznom sistemu izrazavaju opste karakteristike privrednog sistema:posebno nacin funkcionisanja I organizaciju privrednog zivota.On u osnovi sadrzi autonomne I ugovorne elemnente.Autonomni elementi daju mogucnost drzavi da nezavisno od drugih drzavauredjuje oblast svog deviznog sistema,na nacin kako tonajvise odgovaranjenim ekonomskim I drugim ciljevima.
Ugovornim elementima deviznog sistema olaksava se medjunarodni platni promet I omogucuje medjunarodna ekonomska saradnja.

DEVIZNA POLITIKA


Devizna politika predstavlja aktivnost drzave koja se odnosi na medjunarodna placanja,kretanje deviza,devizni kurs,devizne reserve I druga pitanja u vezi sa devizama.Kao I svaka druga politika I devizna politika ima svoje ciljeve,instrumente I mere.Utvrdjivanje I sprovodjenje devizne politike najcesce se prepusta centralnoj banci,koja kao vrhovna monetarna vlast kreira I sprovodi tu politiku.Razlozi za to nalaze se u cinjenici da devizna politika cini jedinstvo sa monetarnom politikom,koju takodje, kreira I sprovodi centralna banka.Dakle radi se o dve politike deviznoj I monetarnoj koje u praksi cine jedinstvo.One obezbedjuju normalno funkcionisanje robnih tokova na domacem trzistu I u ekonomskim odnosima zemlje sa inostranstvom.Pored toga,tekuca ekonomska stabilnost svake zemlje u velikoj meri zavisi od kvalitete devizne I monetarne politike.Ona se najcesce izrazava stabilnoscu cene izrazenih u domacoj valuti na domacem trzistu I stabilnoscu odnosa domace prema inostranim valutama.

Medjunarodni promet roba I usluga,na jednoj,I deviza, na drugoj strain,su nerazdvojno povezan:cine lice I nalicje jednog te istog procesa,jer svaki robin promet izmedju privrednih subjekata iz razlicitih zemalja uzrokuje devizna placanja.Zato su devizni sistem I devizna politika vazni delovi medjunarodnih ekonomskih odnosa I sastavni delovi privrednog sisteme,odnosno ekonomske politike.Iz tih odnosa proizilazi da devizna politika mora biti uskladjena sa celinom ekonomske politike,odnosno da izrazava I bude u funkciji ostvarivanja njenih osnovnih ciljeva.

U tom kontekstu treba posmatrati I ciljevedevizne politike,koji se mogu odnositi na stabilnost odnosa izmedju domace I stranih valut,obezbedjenje potrebnog nivoa likvidnosti zemlje prema inostranstvu,stvaranje deviznih rezervi I njihovu upotrebu I sl.Ostvarivanje tih ciljeva u tesnoj je vezi sa stanjem opste ekonomske stabilnosti u zemlji,obimom spoljnotrgovinske razmene zemlje,stanjem njenog spoljnotrgovinskog I platnog bilansa.

POJAM I VRSTE DEVIZA


Za razliku od unutrasnjeg platnog prometa u kome se koristi domaca valuta,u platnom 0prometu sa inostranstvom svaka zemlja se koristi inostranim sredstvima placanja.U odnosima sa inostranstvom zemlja stice,trosi,placa svoje finansijske obaveze I naplacuje svoja potrazivanja u inostranim sredstvima placanja.Ta sredstva su devize.Njih mozemo definisati kao”kratkorocna novcana potrazivanja prema inostranstvu izrazena u stranom novcu”,bez obzira po kom osnovu su nastala I na koji nacin senjome raspolaze(cekovima,menicama,uputnicama,nalozima..)One su pravo na odredjeni deo inostrane novcane mase odnosno inostranog ziralnog novca.

Do deviza se moze doci na vise nacina:

-izvozom roba I usluga na inostrano trziste
-pozajmicama od drugih drzava,njihovih banaka I privrednih subjekata,medjunarodnih finansijskih I drugih institucija
-kupovinom na deviznim berzama I na druge nacine.

Kod kupovine deviza na medjunarodnom trzistu njihopva cena se formira pod uticajem ponude I traznje,dakle na isti nacin kao I za svaku drugu robu.

U medjunarodnim ekonomskim odnosimaplacanja se vrse u devizama I to uglavnom na bezgotovinski nacin izdavanjem odgovarajucih naloga.Efektivni strani novac(valuta),retko se koristi za ta placanja zbog teskoca tehnicke prirode koje nastaju prilikom takvog nacina placanja(brojanje novca,pakovanje,transport,obezbedjenje posiljke I dr…)


U praksi medjunarodnih ekonomskih odnosa I medjunarodnih placanja postoje vise vrsta deviza.Pri tom se najcesce susrecemo sa podelom deviza na:
- konvertibilne I
- nekonvertibilne.

Konvertibilne su one devize koje se mogu bez ogranicenja I posebnih formalnosti promeniti u neku drugu devizu.Razlikujemo dve vrste konvertibilnosti:
- unutrasnju I
- spoljasnju.

Unutrasnja konvertibilnost postoji onda kada domaci resident moze da za zakonsko sredstvo placanja(domaci novac)kupi devize u cilju izvrsavanja neke svoje obaveze u inostranstvu.
Spoljna konvertibilnost znaci pravo nerezidenta da konvertuje imovinu u novcu zemlje koja ga je emitovala u bilo koji drugi novac po sopstvenom izboru,a da pri tom ne pretrpi fakticke gubitke.

U sistemu zlatnog standarda koji je vazio u medjunarodnim valutnim odnosima sve do sredine ovoga veka(u Americi sve do 1971.godine),postojala je zlatna konvertabilnost-mogucnost zamene deviza za zlato.Pri tom treba imati u vidu da je zlato fakticki vrsilo funkciju svetskog novca,jert su sve konvertibilne devize bile zamenjivane za zlato,a cena zlata na medjunarodnom trzistu bila je strogo kontrolisana.Danas to vise nije slucaj,jer se medjudevizni odnosi na medjunarodnom devoznom trzistu formiraju na druge nacine,I po drugim kriterijumima.Oni najcesce izrazavaju ekonomsku snagu svake zemlje posebno,kojom se meri I snaga njene valute u odnosima sa valutama drugih zemalja.

Devize jos mogu biti:

-cvrste I meke - prve ne menjaju svoju vrednost-najcesce su konvertibilne,a kod drugih je to cesto slucaj,
-prometne I terminske – prvima se moze raspolagati odmah po sticanju,a drugima tek posle odredjenog roka ili dospeca termina,
-klirinske ili slobodne – prve vaze samo za klirinske racune I na njih se mogu prenositi,a druge se mogu slobodno prenositi na sve racune bez ogranicenja ,zatim
-jake,slabe,turisticke,iseljenicke,saobracajne,robne…


VRSTE MEDJUNARODNIH PLACANJA


Medjunarodna placanja podrazumevaju izmirenje finansijskih obaveza jedne drzave-njenih privrednih subjekata I gradjana,prema inostranstvu.Ona su neodvojiva od naplate potrazivanja tih subjekata iz inostranstva,pa I tu aktivnost smatramo delom medjunarodnih placanja.
Dakle, sastavni delovi medjunarodnih placanja su izmirenje obaveza prema inostranstvu I naplata potrazivanja iz inostranstva.Tako shvacena medjunarodna placanja,posmatrana na nivou jedne zemlje,cine njen platni promet sa inostranstvom.

Praksa medjunarodnih placanja poznaje cetiri nacina na koje se ono vrsi:
-slobodno devizno placanje,
-klirinsko placanje,
-konpenzacije,
-transferi.

Slobodna devizna placanja podrazumevaju da privredni subjekti slobodno raspolazu svojim deviznim sredstvima,stecenim izvozom ili na druge nacine.Ta sredstva oni koriste za placanje svojih obaveza prema inostranstvuPredpostavka takvom sistemu placanja jested a se radi o konvertibilnim devizama koje su lako I bez ogranicenja zamenljive jedna za drugu.Tehnika takvog sistema placanja zasniva se na tome sto poslovne banke I centralna banka imaju u inostranstvu svoje ziro racune ,na kojima drze svoja devizna sredstva placanja I sredstva svojih komitenata.

Klirinska placanja zasnivaju se na sistemu medjusobnih prebijanja potrazivanja I dugovanja koja nastaju kao rezultat medjunarodnih ekonomskih odnosa izmedju dve ili vise zemalja.Zemlje koje praktikuju ovakav nacin medjusobnih placanjato cine na bazi posebnih bilateralnih ili multilateralnih ugovora o medjusobnim placanjima.Razlozi prihvatanja takvog nacina placanja najcesce su nekonvertibilnostvaluta tih zemalja I njihovi platnobilansni problemi.Izmedju zemalja sa klirinskim nacinom placanja obicno se zakljucuje godisnji ugovor o spoljnotrgovinskoj razmeni kojim se regulise obim te razmene,njena struktura I nacin placanja.Tehnicki,ovaj nacin placanja funkcionise tako sto zemlje koje su zakljucile medjusobni ugovor o klirinskom nacinu placanja,otvaraju kod svojih centralnih banaka posebne zbirne racune preko kojih idu sva placanja izmedju privrednih I drzavnih subjekata tih zemalja.
Kompenzacijae su posebna vrsta medjunarodnih placanja izrazavaju nizak nivo razvoja spoljne trgovine I primenjuju se u posebnim uslovima medjunarodne razmene roba.Njihova sustina je u tome sto se izmedju drzava,ili njihovih privrednih subjekata vrsi razmena robe za robu(trampa).Pri tom se izmedju njih ne vrsi devizno placanje, vec se samo neka od deviza koristi za obracun vrednosti robe koja je predmet razmene(kompenzacije).Ovakav nacin razmene roba I njihovog placanj,drzava primenjuje onda kada postoji krupni poremecaji u njihovom platnom I spoljnotrgovinskom bilansu,kada dolazi do neocekivanih I naglih promena deviznog kursa,kada postoji neizvesnost u redovnoj naplatipotrazivanja,u uslovima popremecaja na domacem trzistu I u domacem monetarnom sistemu sa posledicama na spoljnu trgovinu I medjunarodna placanja.

Transferi predstavljaju posebnu vrstu placanja koja nisu u direktnoj vezi sa spoljnotrgovinskom razmenom,ali su deo medjunarodnih ekonomskih odnosa.Njima se oznacava prijem vrednosti jedne drzave iz inostranstva(od drugih drzava,medjunarodnihorganizacija I pojedinaca),bez nadoknade u odgovarajucoj protivvrednosti.Transferi ili jednostrana placanja mogu imati razlicite oblike kao npr:ekonomska pomoc,humanitarna pomoc,doznake radnika zaposlenih u inostranstvu clanovima njihovih porodica u zemlji,clanarine raznim organizacijama I institucijama,transferi po osnovuo brazovanja(stipendije),nauke I kulture.
Ova placanja mogu biti privatna I javna,odnosno mogu imati privatni I javni karakter.Privatna placanja namenjena su gradjanima I najcesce dolaze od gradjana I njihovih udruzenja iz inostranstva,dok se javna placanja odnose na pomoc drzavii njenim institucijama koju ona promaod drugih drzava I medjunarodnih institucija.

DEVIZNI KURS


Devizni kurs jeste znacajan element deviznog sistema I instrument devizne politike.Njegov znacaj proizilazi iz cinjenice da se placanje unutar granica zemlje vrse u domacoj valuti,a u odnosima sa inostranstvom se koriste devizna sredstva,pa on u tim odnosima sluzi kao instrument I mera odnosa(pariteta)izmedju domace I inostranih valuta.
Devizni kurs mozemo najjednostavnije definisati kao cenu inostrane valute izrazene u domacem novcu.Pri tom treba imati u vidu da su inostrane valute roba kao I svaka druga roba,I da one svoju vrednost izrazavaju u domacoj valuti.On se formira pod uticajem trzista,pre svega,ponude I traznje inostranih valuta na domacem trzistu,ali I pod dejstvom mera ekonomske politike.Njime se izrazava odnos domacvih I stranih cena,odnosno cena na domacem I inostranom trzistu.On sinteticki izrazava razlike u nivou produktivnosti rada,kvalitetu ekonomije,konkurentskoj sposobnosti privrede konkretne zemlje I drugih zemalja,ali I druge cinioce politickog I ekonomskog karaktera u medjunarodnim odnosima.

U praksi postoje dva nacina formiranja deviznog kursa,odnosno dve vrste deviznih kurseva u zavisnosti od nacina njihovog formiranja,I to:
- fiksni,
- plivajuci devizni kurs.

Fiksni devizni kurs odredjuje centralna banka na taj nacin sto administrativnim putem utvrdjuje(fiksira)cene inostranih valuta izrazene u domacem novcu.Primena ovo kursa je u praksi uslovljena problemima unutrasnje ekonomske stabilnosti jedne zemlje I I njenim problemima u platnom bilansu.Fiksiranjemdeviznog kursa doprinosi se smirivanju inflacije I uravnotezenju odnosa izmedju ponude I traznje na domacem trzistu I to u kracem vremenskom periodu.Na drugoj strain,fiksiranjem deviznog kursa utice se na konkurentsku sposobnost privrede na medjunarodnom trzistu I na taj nacin utice na kratkorocno resavanje ili ublazavanje otvorenih problema u platnom bilansu zemlje.Tako utvrdjeni kurs vazi duzem ili kracememenskom periodu u kome centralna banka otkupljuje i prodaje devize primenjujuci taj kurs.

Plivajuci devizni kurs je karakteristican za trzisne privrede u kojima devize imaju status robe kao I svaka druga roba.On se formira slobodno na deviznom trzistu u zavisnosti od odnosa ponude I traznje deviza.Sobzirom da ti odnosi podlezu stalnim promenama to se vrse ceste promene deviznog kursa,pa otuda potice naziv plivajuci,odnosno fluktuirajuci devizni kurs.On moze imati oblik ravnoteznog kursa,ako se formira na nivou uravnotezenog odnosa ponude I traznje na deviznom trzistu.Medjutim,ako je ponuda deviza manja od traznje,to ce usloviti porast cena deviza izrazenih u domacem novcu,I obrnuto:povecanje ponude deviza iznad nivoa njihove traznje uslovice pad njihove vrednosti izrazene u domacem novcu.


DEVIZNO TRZISTE


Devizno trziste predstavlja izrazajni oblik finansijskog trzista na kome dolazi do organizovanog susretanja ponude I traznje deviza.Ono je svojstveno onim privredama I privrednim sistemima koji se zasnivaju na trzisnom nacinu privredjivanja I koji su otvoreni prema svetskoj privredi.U takvim uslovima,privredni subjekti(izvoznici)prodate proizvode I usluge u inostranstvu naplacuju u devizama ostvarujuci na taj nacin devizni priliv zemlje.Pretvaranje tog dela deviznog priliva u domacu valutu privredni subjekti vrse posredstvom svojih poslovnih banaka na deviznom trzistu,prodajuci devize,Na drugoj strain,uvoznicima su potrebne devize da bi mogli da plate uvezenu robu I usluge iz inostranstva.Najcesce oni nemaju sopstvene devize,pa se pojavljuju na deviznom trzistu na kome kupuju devize placajuci ih domacim novcem.

Devizno trziste se moze javiti u obliku:

-deviznih berzi-kao posebnih trzisnih institucija koje imaju svoje redovne ucesnike I na kojima se kupoprodaja deviza vrsi po posebnim pravilima;
-kao mehanizam stalnog kontaktiranja kupaca I prodavaca deviza uz koriscenje savremenih sredstava komuniciranja I savremenih sredstava prenosa deviza sa jednog na druge racune.

U tim oblicima devizno trziste je regulisano posebnim propisima I pod kontrolom je monetarnih vlasti.U neorganizovanom obliku ono se javlja kao”crno”,”sivo”trziste.Na njemu se odnosi izmedju ponude I traznje deviza I njihova razmena vrse mimo kontrole I aktivnosti u toj oblasti monetarnih vlasti.Prodaja I kupovina deviza na takvom trzistu vrsi se preko ulicnih dilera I pracena je brojnim spekulativnim radnjama.Postojanje takvog trzista ne ide u prilog stabilnosti domace valute,naprotiv,na njemu dolazi do brzog obezvredjivanja domaceg novca.
Na deviznom trzistu dolazi do kupoprodaje deviza,odnosno do suceljavanja ponude I traznje za njima.Kao rezultat tih odnosa imamo formiranje deviznog kursa kao cene inostranih valuta izrazene udomacem novcu.
Centralna banka najcesce intervenise na deviznom trzistu prodajom I kupovinom deviza,ali I na druge nacine.Otkupom deviza, centralna banka povecava devizne reserve zemlje,ali na taj nacin ona povecava I novcanu masu sto moze uticati na povecanje inflacije.Formiranje deviznog kursa preko deviznog trzista odvija se pod budnim okom centralne banke I uz njeno aktivno ucesce.


.

ZAKLJUCAK

Sve zemlje savremenog sveta, su manje ili vise ekonomski upucene jedna na drugu,odnosno stoje u medjusobnoj ekonomskoj zavisnosti I uslovljenosti.I cilj svake zemlje je da ima razvijenu privredu I razvijene privredne grane u svim sektorima.U privrednim,poljoprivrednim,ekonomskim,bankarskim…

Mozda medju najbitnijima, je dobro organizovan devizni sistem I devizna politika drustva.Od toga zavisi u najvecem delu I samo stanje citavog drustva I razvijenost jedne zemlje,a to povlaci I druge lancane reakcije,gde se kao krajnji cilj posmatra ekonomski I privredni razvoji jedne zemlje I standard njenog drustva.

Ukoliko je drustvo,odnosno narod koji cini celinu jednog drustva zadovoljan svojim standardom I zivotom koje mu to drustvo omogucava,onda je to dovoljan pokazatelj da su uspostavljene prave ekonomske vrednosti.Jedna od tih bitnih grana je I spoljnotrgovinsko I devizno poslovanje.Samim tim, dobro koordinirana devizna politika I devizni sistem neosporno uticu na kvalitet zivota,svakog od nas,I u celini,I kao pojedinca.LITERATURA:

1.”Spoljnotrgovinsko I devizno poslovanje”VPS,Cacak
Prof.dr Nikola Petrovic

2.”Bankarstvo”,Ekonomski fakultet,Nis,1996.
Prof.dr Krstic Borko

3.”Finansije u teoriji I praksi”,Ekonomski fakultet,Nis,1996.
Prof.dr Jovanovic Miodrag

4.”Medjunarodno poslovno finansiranje”,Ekonomski fak.,Beograd,2004.
Prof.dr Predrag Jovanovic-Gavrilovic

5.”Ekonomska politika”,Ekonomski fakultet,Nis,1998.
Prof.dr Milorad Bozic

6.www.carnet.hr(googl.com)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »

 
Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD