POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 

Korporativna strategija

1. Vizija, misija i ciljevi korporacije

Nastanak i funkcija jednog preduzeća se opisuje kao interakcija vizionarskih sposobnosti lidera i veštine know-how menadžmenta. Lider se opisuje kao čovek koji ima ideju i snagu da bez prisile utiče na druge da ostvaruju ciljeve preduzeća. Menadžer je orjentisan na znati kako (efikasnost), a lider na znati zašto i zašto ne (efektivnost). Menadžer rešava problem, a lider ga indetifikuje.
Za lidera je važnije posedovanje vizije i da je transformiše u stvarnost. Da bi se ona transformisala u stvarnost, neophodni su misija i ciljevi kao ključni i početni elementi strategijskog planiranja.

Vizija


Vizija je početni input u strategijskom odlučivanju. Vizija je viđenje budućnosti, verovanje u sistem vrednosti kojim lider želi da pridobije sledbenike u pokretanju i realizaciji poslovanja preduzeća.
Efektivna vizija treba da inspiriše i da zahteva najbolje i najviše. Vizija zajedno sa misijom služi za podsticanje i motivisanje kolektiva na ostvarenje cilja. Prava vrednost vizija dolazi do izražaja u momentu definisanja misije, kao i u ponašanju lidera u kasnijem poslovanju preduzeća.

Misija


Ona se vezuje za kompletnije i određenije razumevanje svrhe postojanja. Viziju treba transformisati u misiju na osnovu koje se onda određuju ciljevi i politika, a kasnije na osnovu njih i strategija. Misijom se bliže određuje domen poslovanje preduzećem. Ona opisuje proizvodne, tržišne i tehnološke fokuse na kojima će insistirati preduzeće u poslovanju.

Misija mora biti:

• Konpatibilna sa okruženjem i aspiracijama glavmih stakeholdera
• Realistična
• Distinktivna (prepoznatljivost imidža)
• Da inspiriše i apeluje
• Da je podobna za formulisanje ciljeva i politike

Misija omogućava preduzeću:

• jedinstveno razumevanje svrhe u okviru preduzeća kao celine
• obezbeđuje osnovu za motivisanje upotrebe resursa
• uspostavlja opštu poslovnu klimu
• olakšava transformaciju svrhe i ciljeva u zadatke

Ciljevi


Predstavljaju željeno stanje kom će preduzeće težiti u ostvarivanju svoje misije. Ciljevi su odraz načina kako je preduzeće razumelo misiju i svoje obaveze prema stakeholderima.

Ciljevi moraju:

• Imati jaku motivacionu snagu
• Služiti kao osnova za racionalno usmeravanje aktivnosti
• Moraju biti realni sa stanovištva mogućnosti preduzeća
• Moraju biti kompatibilni sa sistemom vrednosti društva u kome preduzeće ostvaruje sviju misiju.

I vizija i misija i ciljevi su orjentisani ka budućnosti. Ciljevi kvantitativno i kvalitativno preciziraju vrste i nivoe poslovnih performansi koje preduzeće u budućnosti želi da ostvari.

Ansolt-ova klasifikacija ciljeva:

Performansni ciljevi - kojima se osigurava željeni trend resta preduzeća i njegove profitabilnosti
Ciljevi rizika - obezbeđuje se odpornost preduzeća na spoljne uslove
Ciljevi sinergije – Kombinovanjem zajedničkih aktivnosti poslovnih jedinica se ostvaruje diferentna prednost.
Društveni cilj – putem kojih preduzeće opravdava i pridobija naklonost pojedinih komponenti okruženja. Formulisanje mora da uvažava predhodno datu viziju i misiju.

Primena misije kroz ciljeve može da daje pokazatelje:

• Rast
• Profirabilnost
• Efikasnost upotrebe resursa
• Doprinos vlasnicima
• Doprinos potrosačina
• Doprinos zaposlenima
• Doprinos društvu

2. Predmet i značaj izučavanja strategije u korporaciji


Strategija predstavlja veštinu ratovanja, pa u tom kontekstu ono predstavlja određivanje pravaca i načina napada, ali i uspostavljanje određenih odnosa sa relevantnim grupama posle pobede.
Možemo reći da su 2 glavne aktivnosti strategija: planiranje i delovanje.
Na osnovu toga sama strategija u sebi sadrži 2 bitna aspekta :

priprema odluka ( planska komponenta ) i
sprovođenje odluka ( akciona komponenta ).

Može se reći da je osnovni razlog zašto se danas strategije toliko izučavaju u korporacijama, taj što današnji konkurenti nisu u miroljubivom odnosu, već naprotiv u stanju rata. U takvim uslovima strategija predstavlja osnovni način da se uspostavi odnos između preduzeća i njegovog okruženja. Uspostavljanje ovog odnosa sa druge strane je neophodno jer današnja preduzeća posluju u vrlo dinamičnom i turbulentnom okruženju pa stoga kako bi opstala u njemu i uspešno poslovala, nikako ne smeju da ga ignorišu.
Strategija preduzeća je njegova ideja vodilja za ostvarenje jedinstvene pozicije tj. Konkurentske prednosti na izabranom tržišnom segmentu. Suština strategije je da se privremeni monopol na bazi inovacije pretvori u stalni monopol na bazi efektivne strategije. Osnovna kompetentnost današnjih preduzeća je sposobnost primene strategije, odnosno transformacija strategije u akciju. To nije lako ostvariti, pogotovo u velikim i složenim preduzećima u kojima postoji dugačak razmak između onih koji formulišu i onih koji sprovode strategiju.
Sa prelaskom industrijske u elektronsku privredu, značaj strategije sve više raste jer elektronsku privredu karakteriše globalna i na znaju zasnovana konkurencija, tako da svako preduzeće strategijskim planiranjem mora da definiše način na koji će da konkuriše.


3. Vrste strategijske korporacije

 

1. Prema razvojnom potencijalu

Strategija ogranicenog rasta – karekteristika je opreznost, preferiranje stabilnog umesto burnog rasta. Sprovodi se kroz: strategija dodajnog rasta, strategija profita, strategija pauze i strategija održivog rasta.
Strategija ekspanzivnog rasta – ostvaruje se kroz: ekspanziju (penetracija tržista, razvoj tržišta, razvoj proizvoda), diverzifikacija (horizontalna, vertikalna, konglomeratska).
Strategija redukcije – sprovodi se kroz lišavanje nekih poslova, osamostaljenje delova, zaokrete i likvidaciju.
Kombinovana strategija.

2. Prema obuhvatu:

• Strategija za nivo preduzeća (odnosi se na donošenje bazičnih odluka: program, delatnost, grana..)
• Strategija poslovnih jedinica
• Strategija za relevantne poslovne funkcije (opredeljenje za osnovni naćin ostvarivanja aktivnosti svake poslovne funkcije: marketing, razvoj).

3. Prema redikalnosti i karakteru promena:

Prestruktuiranje (promena poslovnog portfolija, tehnologije, organizacione strukture, stila upravljanja...).
Preorjentacija (promena poslovnog portfoloja i tržišta).
Levitalizacija (uglavnom je to promena strategije poslovnih jedinica, primenjuje se kada preduzeće treba da prebrodi krizu u poslovanju).

4. Odnos prema konkurenciji

Strategija napada (dali se napadaju jaki/slabi rivali, bliski/dalji, dobri/loši). Strategija napada može biti: frontalni, bočni napad, napad opkoljavanjem ili pak mimoilaženjem.
Strategija odbrane: poziciona odbrana, bočna, preventivna, kontraofanzivna ili odbrana povlačenjem.
Strategija saradnje.

5. Slično gornjoj podeli imamo:

Autonomne strategije – ako preduzeće želi da zadrži vodeću poziciju, nužno je da akcije usmeri na : a) da pronađe načine da poveća ukupnu tražnju , b) da zaštiti sadašnje tržišno učešče kroz defanzivne i ofanzivne poreze , c) da pokuša da poveća svoje tržišno učešče.
Preventivne strategije – konkurent se iznenađuje brzim i iznenadnim udarima. Možemo udariti na slabe strane konkurenata očekujuči da oni to neće izdržati ili na jake strane očekijući da će se žestinom i brzinom prvog poteza uzdrmati njegov vitalni oslinac. Ovo je rizična strategija, poželjna je SWOT analiza.

6. Svrha, fokus, područje i metod realizacija:

Prema širini prostornog horizonta, možemo imati: strategiju za lokalno, regionalno, nacionalno i internacionalno tržište.
Prema karakteru tržišta i ražvoju grana: 1)trzišta koja nastaju, 2)zrelo trzište, tržište koje nestaje.
Prema metodu realizacije: 1)strategija internog, 2)strategija eksternog i kombinovanog rasta.
Prema pravcu razvoja: 1)strategija inovarivnog rasta , 2)strategija diversifikacije.
Za potrebe upravljanja ozdravljenjem preduzeća: 1)str.smanjivanja troškova, 2)str. smanjivanja aktive, 3)str. povečanja priliva, 4)kombinovana strategija.
Za potrebe upravljanja poslovnim funkcijama imamo strategije: marketinga, istraživanja i razvoja, finansija, kadrova.


4. Formulisanje strategije korporacije

Formiranje strategije je srž strategijskog upravljanja. Njome se donose konkretne odluke i stupa u određene obaveze. Radi se o procesu koji uklječuje analizu, identifikovanje, vrednivanje i izbor najpovoljnije alternative za date okolnosti.
U formulisanju strategije, nužno se moraju postaviti:

Logičan redosled faza – jer se proces mora završiti izborom najbolje alternative.
Istraživačko-kreativan napor.
Orgabizaciono-proceduralnu dimenziju.

Tu postoje 4 pristupa:

• Da se strategija formuliše direktno od menadžera koji je glavni strategista i preduzetnik koji ima uticaj na to koje vrste i dubine analiza će se vrsiti, koliko alternativa će se uzeti u obzir... Ipak, to ne može menadžer lično da obavlja, već je on glavni arhitekta strategije.
• Delegira proces formiranje strategije drugima, a uloga menadžera se svodi na davanje sugestija. Na ovaj način se menadžer oslobađa značajnih i složenih poslova. Prisutan je rizik da li će biti doneta prava strategija i da li če biti sprovedena jer je kreiraju oni koji nisu odgovorni za njenu realizaciju.
• Formiranje strategije kroz saradnju. Menadžer se oslanja na aktivnu pomoć podčinjenih što ih ujedno podstiče da budu angažovaniji i odgovorniji u njenom sprovođenju.
• Šampionski pristup polazi od toga da strategije poslovne jedinice moraju biti šampioni u svom biznisu jer im treba dati mogućnost i odgovornost da se kroz kreiranje i implementaciju dokazuju pred centralnom upravom preduzeća.

U formiranju strategije nikada ne treba zaboraviti kupce, konkurenciju i korporaciju koji formiraju strategijski trougao.
Jer formulisana strategija treba da:

• odgovara resursnim mogućnostima preduzeća,
• da obezbedi konkurentsku prednost,
• obezbedi kompaniji prednost kroz prihvatanje proizvoda i usluga od strene doviljno velike i ekonomski jake grupe kupaca.

Ovaj okvir na bazi SFO treba da dovede u vezu šanse i opasnosti (situacija), odnos preduzeća prema njima (fokus), i pravce i metode konkretnog delovanja (opcije). Povezivanje ova tri segmenta, omogućava se konsekventnije strategisko razmišljanje i racionalnije planiranje strategije ponašanja preduzeća.

4.1 Definicija strategije situacije


Ovde je potrebno istraživati strategije i resurse preduzeća. Potrebno je da se okriženje rasčlani na makro (opšte) / ciljno (neposredno), povoljno / nepovoljno, na urgentno / odloživo, permanentno. Potrebno je odrediti i visinu barijere , uslove ulazka / izlazka... Što se tiče analiza resursa predužeća to jest njihovih internih mogućnosti, radi se o analizi koja je usmerena na identifikaciju strategije sposobnosti preduzeća (know – how, finansije, kadrovi).

4.2 Opredeljivanje strategije fokusa


Bitni parametri su: poznavanje okruženja, ne poznavanje okruženja, jaka strategiska pozicija, slaba strategiska pozicija.

I) Povoljno okruženje – jaka strategijska sposobnost preduzeća. Primarni strategijski fokus je na:

1) održavanju okruženja
2) povećanju tržišnog udela
3) osiguranje pozicije u odnosu na napore novih ili postojećih konkutenata.

II) Nepovoljno okruženje – jaka strategiska sposobnost preduzeća. Fokus je da se relativizira uticaj okruženja, oslanjajući se na jake resurse i druge sposobnosti preduzeća ili da se preduzeće prilagodi okruženju.

III) Povoljno okruženje – slaba stratigiska sposobnost preduzeća. Fokus je usmeren na jačanje resursnih i drugih mogućnosti preduzeća, da bi se iskoristila darežljivost okruženja (strategija održivog rasta je favorizovanje vertikalne i horizontalne integracije).

IV) Nepovoljno okruženje – slabe sposobnosti. Nužno je pronaći strategiju kojom će se planski i uz što manje gubitke povećati iz datog područja delatnosti ili tržišta.

4.3 Izbor strategijske opcije


Pri izboru opcije treba uvažiti konstalaciju odnosa glavnih stekeholdera i internih pojedinih šansi i opasnosti. Kada je reč o pravcu delovanja, nužno je odgovoriti na pitanja da li ići na ograničen ili ekspanzivan rast, redukciju u poslovanju... a zatim se opredeliti za konkretnu stretegiju. Proces formulisanja strategija je uslovljen i stilom upravljanja, poslovnom kulturom, sistemom vrednosti.


5. Organi upravljanja u korporaciji

U korporacijama (akciomnarskim društvima) postoje 4 osnovna organa upravljanja:

SKUPŠTINA – Skupština odlučuje o osnovnim pravnim pitanjima i radu korporacije. Skupština je organ svih akcionara u kom oni ostvaruju svoja prava na osnovu akcija koje poseduju. Skupština može biti redovna ili vanredna koja se saziva po potrebi. Skupština uglavnom saziva upravni odbor.
UPRAVNI ODBOR – Upravlja društvom ( korporacijom ) na osnovu ovlašćenja. Upravni odbor se sastoji od 3 ili više članova. Članove odbora bira skupština iz reda akcionara, zaposlenih u društvu ili izvan društva. Članovi se biraju na period koji ne sme biti duži od 5 godina. Članovi odbora među sobom biraju predsednika koji saziva sednice i rukovodi radom upravnog odbora.
DIREKTOR – Ne može biti predsednik ili član upravnog odbora. Zastupa i predstavlja društvo i rukovodi radom i poslovanjem korporacije. Direktora postavlja i i razrešava upravni odbor. Direktor i članovi upravnog odbora čine upravu društva.
NADZORNI ODBOR – Kontroliše rad društva , pre svega uprave i u određenim slučajevima zastupa društvo.

6. Načini donošenja odluka u korporaciji

U toki strategijskog planiranja, odluke se donose više puta. Donošenje odluka je proces kojim se identifikuju alternative i vrši izbor definitivnog kursa akcija kako bi se rešili konkreti problemi. Nacin donosenja odluka u korporacijama zavisi od više faktora. Jedan od njih je predvidivost odluke.
Na osnovu tog kriterijuma odluke delimo na programirane i neprogramirane.
Programirane odluke se odnose na rutinske probleme koji se ponavljaju. One se formulisu u skladu sa određenim pravilima, običajima. programirane odluke se mogu donositi i u jednostavnim i u složenim situacijama. Ove odluke oslobađaju vreme koje je potrebno za donošenje neprogramiranih odluka.
Neprogramirane odluke se odnose na situacije koje karakterišu nepredvidivi i bitni problemi.
Način na koji će se odluke donositi zavisi i od sredine u kojoj se odluke donose, pa tako imamo odluke u uslovima izvesnosti, rizika i neizvesnosti. Odluka u uslovima izvesnosti se donosi na bazi ekstremne vrednosti ishoda ( max. Profit ili min. Trošak ). U uslovima rizika, odluka se donosi na bazi matematičkog očekivanja, a u uslovima neizvesnosti na bazi kriterijuma odlučivanja.
Racionalni model donošenja odluka predstavlja da su menadžeri u stanju da identifikuju potencijalne rezultate koje nose određene odluke. Zatim se izučava vrednost svakog rezultata i množi verovatnoćom njegove pojave. Ako se odluka donosi u uslovima izvesnosti, vrednost odgovarajuće verovatnoće je 1. ako se donosi u uslovima rizika istom metodom se procenjuje rizik svake alternative. A ako se donosi u uslovima neizvesnosti, predpostavlja se da je svaka odluka podjednako verovatna ili da će se desiti najgora situacija. Donosilac odluke uvek bira svoj kurs akcije koja donosi najveću ukupnu vrednost.

7. Pojam suština i cilj menadžmenta u korporaciji

Menadžment primenjen na preduzeće predstavlja menadžment preduzeća ili poslovni menadžment. On treba da poveća kvalitet preduzeća, tj. da omogući prosperitet. Da bi se obezbedio rast preduzeća neophodno je razumevanje:

- suštine menadžmenta
- cillja menadžmenta

7.1 Suština menadžmenta


Jedan od osnovnih zadataka menadžmenta preduzeća je da izbegne preranu smrt preduzeća što može biti posledica izrazito negativnog dejstva okruženja ili lošeg menadžmenta. Dobar menadžment zahteva proaktivan pristup tj. anticipiranje problema ili blagovremene pripreme za njihovo rešavanje. Iako budućnost ne može da se predvidi, preduzeće ipak treba da se pripremi za nju i to planiranjem i organizovanjem. Menadžment preduzeća usmerava preduzeće prema tački njegovih maksimalnih mogućnosti. Ta tačka je presek krive kontrolabilnosti i fleksibilnosti. Fleksibilnost je druga značajna tačka vitaliteta preuzeća. Fleksibilnost je sposobnost preduzeća da brzo i sa minimalnim troškovima izbegne pretnje i iskoristi šanse. Osnovu fleksibilnosti čini brzina dobijanja informacija. Top forma je tačka najbolje kombinacije kontrolabilnosti i fleksibilnosti, pa se suština menadžmenta preduzeća može opisati nastojanjem da se preduzeće što duže održi u top formi. Na kontrolabilnost utiču promene paradigme. One dovode do neizvesnosti, konfuzije, konflikata i dezorganizacije. Kada se paradigma menja svi konkurenti imaju jednake šanse, pa najbolje prolaze oni koji imaju najveću brzinu prilagodjavanja. Najjednostavniji način za povećanje fleksibilnosti je uvodjenje novih proizvoda u proizvodni program. Suština menadžmenta preduzeća se može posmatrati i kao rekofusiranje od proizvoda koji se nalaze u fazi uvodjenja ili prema istraživanju i razvoju koje treba da omogući pojavu novih proizvoda.

7.2 Cilj menadžmenta


Cilj menadžmenta preduzeća je ostvarenje željenog stanja ili nivoa aktivnosti preduzeća koje dovodi do zadovoljenja ciljeva interesnih grupa. To su standardni ciljevi. A ultimativni cilj preduzeća je maksimizacija njegove vrednosti. Treba razlikovati cilj (maksimizacija vrednosti) od procesa (upravljanje vrednošću). Maksimizacija vrednosti preduzeća je finansijski cilj, a upravljanje vrednošću je konpleksan proces koji pored finansijskog menadžmenta obuhvata i proizvodnju,marketing, investicije...
Vrednost jednog preduzeća je funkcija većeg broja faktora. Glavne varijable su ekonomsko očekivanje i psihološki faktor. Na ekonomska očekivanje utiču rast i prethodna istorija. Predhodna istorija je varijabla psihološkog faktora, Pored predhodne istorije, na psihološki faktor utiče i predstava o preduzeću. A na predstavu utiču popularnost i kvalitet menadžerskog tima. Najvažniji elemenat popularnosti je stepen tržišne kapitalizacije. Decentralizacija znači delegiranje autoriteta donošenja odluka na izvršni nivo. To je princip menadžmenta koji predstavlja okvir komuniciranja u modernim uslovima izvedju menadžera i menadžera i podredjenih.
Ukoliko se pred menadžerskim timom diversifikovanog preduzeća nalazi problem izbora strategije za jednu delatnost, moguće su 3 strategije:

strategija de luxe proizvoda - zasnovana na ponudi visoko diferenciranih proizvoda namenjena striktnom tržišnom segmentu.
• strategija jedinstvenog delimično diferenciranog proizvoda solidnog kvaliteta sa relativno niskom cenom koji se prodane na celokupnom tržištu.
strategija potpunog pokrivanja svih tržišnih segmenata - koja se bazira na različitim varijantama osnovnog proizvoda.

Minimalan cilj za svaku strategiju predstavlja sposobnost stvaranja vrednosti. Sve strategije ispunjavaju minimalan, ali ne i ultimativan cilj. Praksa je pokazala da preduzeća ne biraju uvek strategije koje dovode do maksimalne vrednosti.
Jedna od najfrekventnijih primedbi na primenu maksimiziranja vrednosti kao cilja menadžmenta je konstatacija da cena akcija nije dobno merilo vrednosti preduzeća, jer:

- tržište kapitala dovodi do pogrešnog vrednovanja akcija preduzeća;
- postoje pouzdanija merila stvaranja vrednosti.

Kao dokaz za to je činjenica da u dugom roku cene akcija ne odražavaju adekvatnu vrednost preduzeća.
Problemi nastaju kada se strategijski ciljevi koriste kao orjentir menadžmenta. Primer je maksimizacija interesa kupaca. Ovaj cilj je najčešće u konfliktu sa maksimimalnom vrednosti kao ciljem. Teško je zamisliti da u dugom roku mogu opstati preduzeća koja stvaraju vrednost za vlasnika, a nisu stvorile lojalne i zadovoljne kupce. Visok nivo zadovoljenja kupaca ne znači automatski adekvatan nivo prihoda za vlasnika. Strategija u kojoj dobijaju i kupci i vlasnici je win-win. Uskladjenost ovih interesa se postiže u slučaju kada se izabranom strategijom interesa kupaca ostvaruju na takvom nivou da je rast cene koju su oni spremni plate veća od investicije potrebne za njihovu proizvodnju. Može se zaključiti da preduzeće sve dok investira u povećanje satisfakcije kupaca, ne postoji konflikt izmedju kupaca i vlasnika.
Balansiranje kao cilj menadžmenta je koncepcija koja respektuje uticaj tržišta roba, kapitala i dr. uticaja. Ova koncepcija je posledica shvatanja da postoji fundamentalan konflikt izmedju vlasnika preduzeća i drugih interesnih grupa. Kada konflikt predje granicu podnošljivosti, menadžerski tim mora da arbitrira, ali bez favorizovanja interesa vlasnika.
U operacionalizaciji ideje maksimalnih vrednosti kao cilja menadžmenta, može se koristiti tzv "dodata ekonomska vrednost". Te je poslovni dobitak umanjen za cenu kapitala. Ova vrednost rasta ukoliko poslovni dobitak raste bez angažovanja dodatnog kapitala. Dodata ekonomska vrednost je "gorivo" koje dovodi do rasta tržišne vrednosti akcija ili pada akcija.


8. Perspektive razvoja korporativnog odlučivanja

Menadžment je nastao u eri kada je poljoprivreda prerasla u industrijsku privredu, da bi se razvijao i našao u eri kada industrijska privreda prelazi u informatičku. U informatičkoj privredi u kojoj tržište traži, a tehnologija omogućava funkcionisanje u realnom vremenu (on-line), pozitivno se nikako ne može oceniti spor ritam funkcionisanja. Što se tiče informacija prisutan je stav da je informacija o novom postala vrednija od samog novca. Za uspeh je mnogo važnije znanje nego količina novca. Umesto visokih investicija, glavna barijera za ulazak u ovoj eri je brzina. Moderna preduzeća su preduzeća brzog ciklusa. Postojanje ove barijere znači da konkurentski hendikep danas imaju "spora" a ne kao nekada "mala" preduzeća. Principi menadžmenta koji važe u informatičkoj eri dovode do tranzicije funkcionalne hijerarhije u mrežnu organizaciju, a birokratski menadžment prerasta u adhokratski.

Literatura

1. www.scribd.com
2. Strategijski menadžment, skripta
3. Prof. dr Dragan Marković Strategijski menadžment u saobraćaju i carini

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD