POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 

STRATEŠKO USMERAVANJE PREDUZEĆA

 

U ovom radu pažnja je fokusirana na tri glavna indikatora smera u kojem se kreće određeno preduzeće, odnosno na tri relevantna elementa faze ili koraka usmerenja: viziju, misiju i strateške ciljeve. Vizija podrazumeva: aspiracije, vrednosti i filozofiju preduzeća u generalnom smislu. Iskaz o misiji transformira široke vizije u konkretniji iskaz o svrsi preduzeća. Strateški ciljevi predstavljaju konkretne mete koje je odabralo preduzeće, a preko kojih se nada da će realizirati svoju misiju.


1. Različito shvatanje konstrukcije “Strateško usmeravanje preduzeća”

Kao što je već rečeno strateški menadžment je proces koji se sastoji od serije koraka. Osnovni koraci tog procesa su:
1. korak - provođenje analize, procene i prognoze okruženja i preduzeća,
2. korak - oblikovanje strateškog usmeravanja preduzeća,
3. korak - formulisanje strategije preduzeća,
4. korak - implementacija strategije preduzeća,
5. korak - provođenje kontrole strategije.

Koraci 1, 2 i 3 spadaju u fazu oblikovanja, odnosno formulisanja strategije, a koraci 4 i 5 u fazu sprovođenja, odnosno implementacije strategije. U ovom radu šire ćemo govoriti o drugom koraku, kao i o njegovom mestu i ulozi u procesu i sistemu strateškog menadžmenta. U drugom koraku, odnosno fazi procesa strateškog menadžmenta, oblikuje se i uspostavlja strateško usmerenje, odnosno smernice preduzeća.
U ovom radu ćemo usvojiti i detaljnije pojasniti tri glavna indikatora smera u kojem se kreće određeno preduzeće, odnosno tri relevantna elementa faze ili koraka strateškog usmeravanja: VIZIJU, MISIJU i STRATEŠKE CILJEVE.


2. Vizija preduzeća

U strategijskom menadžmentu vizija se tiče ciljeva koji su najšire definisani, generalni i sveobuhvatni. Vizija opisuje aspiracije za budućnost, bez specifiziranja sredstava koja su neophodna da bi se postigli željeni rezultati. Najefektivnije vizije su one koje inspirišu, i ova inspiracija obično poprima oblik traženja onog što je najbolje, najviše, i najveće. To može biti najbolja usluga, najbolji smisao za postizanje nečega, ali isti mora biti maksimalno inspirativan. Ukoliko se želi da vizija bude inspirativna, ista mora biti pravilno prenešena, i to obično na veliki broj ljudi. Prenošenje vizije se radi na dva načina. Najočitiji je preko izveštaja (iskaza) o misiji (o kojim će se diskutovati u narednom delu poglavlja). Manje očit, ali možda čak i bolje sredstvo prenošenja vizije je preko ubedljivog menadžmenta.

Kao primer, razmotrite kako su rukovodioci firme Saturn uspjeli da ubede skeptike da je kvalitet zaista prvi prioritet za tu kompaniju. Istorijski gledano, kada počne proizvodnja novog modela automobila, niko ne očekuje da će kvalitet biti njegova najbolja odlika. Obično treba nekoliko meseci da se poveća nivo kvaliteta, dok se svi mali bezbrojni nedostaci ne otklone. U medjuvremenu će se proizvodnja nastaviti i rezultirajući automobil neće biti toliko dobar koliko je to zacrtano. Zbog toga su menadžeri Saturna zaustavili proizvodnju i izgubili milione na prodaji zato što se firma bavila otklanjanjem malih problema vezanih za kvalitet, i tako je njihova vizija postala sasvim jasna: ova organizacija se stvarno posvetila postizanju kvaliteta. Jasno je iz iskustava, kao što je Saturnovo, da dela stvarno govore glasnije od reči. Ali su i reči takodje važne.
Kada život nema nikakvu viziju, kaže Erich Fromm, kojoj čovek teži, koju želi, i koju bi mogao ostvariti, onda nema ni motiva da se trudi”.

Vizija preduzeća je svest o potajnoj želji da se menja okolina, ona je slika budućnosti koja odgovara srcu i razumu saradnika, a njihov rad, misli i osećaje upravlja u određenom smeru . Vizija preduzeća može se kao takva dokazati samo retrospektivno (ex post).
Starteški menadžment može ispitati: da li postoji vizija preduzeća, kakvu realnu vrednsot joj dati i koliko ona deluje kao usmeravajuća i orjentaciona snaga? Jer poznavanje i pravilna interpretacija promena u okruženju, te njihovo povezivanje s vlastitim mogućnostima, postavlja pred svakog menadžera pitanje o daljoj viziji razvoja preduzeća. Kakvo će biti preduzeće u daljem razdoblju, kakav će mu biti tržišni položaj, kakve su mu ambicije i sl.; su ključna pitanja koja se postavljaju pred njegov menadžment. Ukratko vizija se odnosi na na to gde menadžer želi dovesti svoje preduzeće. Vrlo malo menadžera ima istančanu viziju o tome gde će biti njihovo preduzeće za tri ili četiri godine. Vidljivo je da vizija nudi menadžmentu vodeći okvir koji mu pomaže da stigne tamo gde želi stići. Čini se da taj okvir privlači, okuplja, inicira i motivira ljude koji sarađuju sa menadžerom. Njegov tim ljudi, koji čine sistem odnosa unutar preduzeća, čini se motivisanim i voljnim da nepokolebljivo radi da bi mu pomogao ostvariti viziju.
Obuhvatnost vizije preduzeća nije samo pogled u budućnost, nego je njen značaj mnogo širi. U suštini, vizija predstavlja osnovni okvir delovanja preduzeća- po Hinterhuberu, vizija je rezultat sledeće tri komponente:

1. osećaj za realnost (znači da vidimo stvari kakve su u stvarnosti, a ne kakve bi smo želeli da jesu)
2. otvorenosti (za shvatanje mogućnosti promena okruženja),
3. spontanosti (za opažanje različitih mogućnosti promena i gledanja iz različitih uglova posmatranja na istu pojavu).

Svaka vizija preduzeća koja želi ispuniti svoju ulogu mora biti jasno, jednostavno i realno opredeljena. Mora postaviti izazov za zaposlene, te se usredsrediti na određen cilj i vreme. Vizija je usmerena u budućnost, ipak vremenski horizont ne sme biti zaposlenima suviše daleko, da je oni ne bi mogli postići za svoj radni vek, odnosno života. Faza oblikovanja vizije preduzeća je jedna od značajnih faza strateškog menadžmenta.

3. Misija preduzeća

Vizija postaje opipljiva (stvarna) kada je data u izveštaju o misiji. Pisanje takvog izveštaja specifizira verovanja lidera vezana za jednu organizaciju i smerove u koje se ista treba uputiti. Takođe se tu određuje šta je to jedinstveno u karakteru organizacije. Iako isti predstavljaju lične izveštaje, koji nisu podložni nekom naročitom pravilu o tome šta isti treba da sadrže, ipak u izveštajima o misiji se obično pokušava odgovoriti na neka od sledećih pitanja:

- Šta je razlog našeg postojanja? Koja je naša osnovna namera (svrha)?
- Šta je to što je jedinstveno ili prepoznatljivo u našoj organizaciji?
- Šta će se verovatno promeniti u našem poslu za 3 do 5 godina?
- Ko su, i ko treba da budu, naše osnovne mušterije, klijenti ili ključni tržišni
  segmenti?
- Šta su, ili šta treba da budu naše osnovne privredne brige (ono što nas interesuje)?
- Koja su osnovna verovanja, vrednosti, aspiracije i filozofski prioriteti naše firme?


Postavljajući takva pitanja eksplicitno u vidu pisanja formalnog izveštaja o misiji može za rezultat imati tri velike dobiti za organizaciju, što će biti prodiskutovano u sledećem delu.
Većina preduzeća imaju tekuću misiju. Primera radi, jedan posao opstaje da bi se nastavilo sa ostvarivanjem prihoda za investitore, i da bi se obezbedili proizvodi ili usluge mušterijama. Jedan fakultet nastavlja da postoji zbog njegove društvene misije – edukacije studenata, rudnici uglja opstaju i pored ogromnih problema i teškoća, zato što imaju odgovornu misiju da obezbede uslove za rad Termoelektrane, i sl..
Četiri stvari se trebaju imati na umu po pitanju misije preduzeća:

1. ona treba da bude dovoljno široka da omogući organizaciji da raste i da postigne nivo potencijala njenih ljudi i tehnologije, na osnovu ograničenja ili prilika koje se indentifikuju u okruženju.
2. Menadžeri moraju da shvate da “izveštaj o misiji nije urezan u stenu”, nego da se treba prilagođavati promenama uslova. Misija i ciljevi preduzeća se moraju periodočno procenjivati: Kakvim se poslom bavi preduzeće, i da li preduzeće treba da nastavi sa istim? Jedan stari kliše kaže da “ništa ne potiče neuspehe brže od uspeha”. Što neko preduzeće bolje obavlja neki posao, to ima manje razloga da menadžeri prave procenu da li se radi prava stavr. Ovaj problem je sličan razlici koju je podvukao Drucker između efikasnost – kada se rade stvari kako treba – i učinka – raditi pravu stvar.
3. Ni jedna strategija ne traje večno. Ponekad su menadžeri prisiljeni da rade procenu misije i svrhe uprkos mnogim uspešnim godinama koje stoje iza toga.
4. Menadžeri treba da se koriste zajedničkim shvatanjem svrhe preduzeća (kao početne tačke a ne krajnje tačke) za planiranje njegove budućnosti. Svaki menadžer mora biti sposoban da prevede misiju i svrhu u proizvod ili uslugu, tehnološku strategiju i vrstu mušterija koje treba da usluži preduzeće.


3.1. Misija kompanije

Misija određenog posla predstavlja fundamentalnu, jedinstvenu svrhu koja je razdvaja od ostalih firmi njene vrste i odredjuje obim njenih operacija u smislu proizvoda i tržišta. Misija je opšti, važeći izveštaj o namerama kompanije. Isti uključuje poslovnu filozofiju onoga ko donosi strategijske odluke, podrazumeva imidž koji kompanija pokušava da stvori, odražava vlastiti koncept firme i ukazuje na primarne potrebe mušterija koje će kompanija nastojati da zadovolji. Ukratko, misija opisuje polja proizvoda, tržišta i tehnologija koja su od važnosti za posao na način koji odražava vrednosti i prioritete onih koji donose strategijske odluke.

3.1.1. Šta je misija kompanije

Bilo da se radi na novim poslovima ili se radi na preformulisanju smernica postojećih poslova kompanije, moraju se odrediti osnovni ciljevi, karakteristike i filozofije koji će uobličiti strategijski stav firme. Ova misija kompanije će voditi (usmeravati) buduće izvršne aktivnosti. Zbog toga je misija kompanije definisana kao fundamentalna, jedinstvena namera (svrha) po kojoj se firma razlikuje od drugih iz njene branše i koja odredjuje obim njenih operacija u smislu proizvoda i tržišta.
Kako je već naglašeno misija je široko uokvirena ali trajna izjava (iskaz) o namerama kompanije. Ista uključuje poslovnu filozofiju onih koji donose odluke; podrazumeva imidž koji kompanija želi da stvori; odražava vlastiti-koncept firme, ukazuje na glavna proizvodna ili tržišna područja i primarne potrebe mušterija koje će kompanija pokušati da zadovolji. Ukratko, misija opisuje proizvodna, tržišna i tehnološka polja od važnosti za posao. To se radi na način koji odražava vrednosti i prioritete koje su postavili donosioci strategijskih odluka. Strategy in Action 3-1 predstavlja primer dobre izjave (iskaza) o misiji koja predstavlja glavne karakteristike i obezbjedjuje široki okvirni rad. Izjava je vezana za firmu Zale Corporation, kompaniju sa godišnjom prodajom od milijardu dolara ostvarenih preko četiri linije: Nakit (750 miliona), sportska oprema, obuća, lekovi. Firma Zale je najpoznatija po svojim radnjama nakita (769 radnji), ima operativni profit od otprilike 130 miliona dolara godišnje.

3.1.2. Potreba za eksplicitnom misijom

Definisanje misije kompanije je zamoran posao koji zahteva puno vremena. Misija sadrži malo konkretnih direktiva, samo u smislu opštih crta ili ciljeva i strategija koje se podrazumjevaju. Misija je iskaz o stavu, izgledu i orjentaciji pre nego o detaljima i “merljivim” ciljevima. Za šta onda služi misija kompanije? King i Cleland su dali sedam dobrih razloga za to :
1. Da se osigura svesnost o namerama (poslova) unutar organizacije;
2. Da se obezbedi osnova za motivisanje upotrebe resursa organizacije;
3. Da se izradi osnova ili standard za dodelu resursa organizacije;
4. Da se uspostavi opšti ton klime u organizaciji;
5. Da služi kao tačka fokusa za one koji mogu da odrede svrhu (nameru) i smernicu organizacije, i da se odvrate oni koji to ne mogu i da se zadnji više ne bave tom problematikom;
6. Da se olakša prevođenje ciljeva u radnu strukturu preko dodele zadataka odgovornim elementima u organizaciji;
7. Da se specifiziraju namere organizacije i prevođenje istih u ciljeve na takav način da se mogu proceniti i kontrolisati parametri troškova, vremena i izvođenja.

3.1.3. Formulisanje misije

Proces definisanja misije za neki konkretni posao se možda najbolje može shvatiti kao razmišljanje o firmi i njenom početku (početnoj fazi). Tipične poslovne organizacije počinju sa verovanjima, željama i aspiracijama jednog preduzetnika (vlasnika). Smisao misije za takvog vlasnika-menadžera je obično bazirana na nekoliko fundamentalnih elemenata:
1. Verovanje da proizvod ili usluga mogu obezbediti dobit koja je u najmanju ruku jednaka ceni istog/iste.
2. Verovanje da će proizvod ili usluga zadovoljiti želje mušterije, i to one želje kojima se ne udovoljava trenutno na odredjenim segmentima tržišta.
3. Verovanje da će tehnologija, koja se namerava koristiti u proizvodnji, obezbediti proizvod ili usluge koji će biti konkurentne po pitanju troškova i kvaliteta.
4. Verovanje da će uz naporan rad i podršku drugih posao ići bolje od pustog preživljavanja, i da će isti moći da ima tendenciju rasta i profitabilnosti.
5. Verovanje da će menadžerska filozofija posla rezultirati u prihvatljivom javnom imidžu i da će obezbediti finansijske i psihološke dobiti za one koji su voljni da ulože svoj rad i novac da bi firma uspela.
6. Verovanje da preduzetnički “vlastiti-koncept” određenog posla može biti prenešen i usvojen od strane zaposlenih u firmi i njenih deoničara

.
Kada određeni posao raste ili je prisiljen zbog pritisaka konkurenata da promeni proizvod/tržište/tehnologiju tada će možda biti potrebno da se misija kompanije redefiniše. U tom slučaju će revidirani iskaz o misiji odražavati isti paket elemenata kao i onaj orginalni. U njemu će se navesti osnovni vidovi proizvoda ili usluga koji će biti ponuđeni, primarna tržišta ili grupe mušterija koje treba uslužiti, tehnologija koja će se koristiti u proizvodnji ili dostavi, fundamentalna pitanja opstanka kroz rast i profitabilnost, menadžerska filozofija firme i traženi imidž kompanije. O ovim komponentama će biti detaljno raspravljano u ovom poglavlju.

3.1.4. Izveštaj o misiji uspostavlja granice u cilju usmeravanja formulacije strategije

Dajući smisao smera strategije, izveštaj o misiji fokusira pažnju prema određenim ciljevima i odvodi dalje od drugih mogućnosti. Prekomerno restriktivni izveštaji o misiji mogu sa sobom nositi rizik od pojave kratkovidosti, ali ipak bez fokusiranja u određenoj meri organizacija ne može biti efikasna. Takve organizacije mogu tumarati od jedne prilike do druge i njihovi menadžeri mogu provesti puno vremena analizirajući šta bi se moglo uraditi bez da ikad stvarno rade nešto konkretno.

Autorima knjiga su poznati slučajevi. U prvoj deceniji postojanja firme, njeni menadžeri nisu mogli a da ne razmišljaju o tucetu mogućih primena njihovih novih
tehnoloških otkrića. Njihovo rezonovanje je bilo da se svaka od ovih primena može pretvoriti u tržište vredno više miliona dolara, tako da ni oni nisu smeli (po njima) priuštiti takav luksuz da iste ne uzimaju u razmatranje. I tek nakon što su na onim privlačnijim tržištima dominaciju ostvarili njihovi konkurenti, menadžeri te firme su najzad doneli strategijske odluke o tome na kojem tržištu trebaju istrajati, a koje treba zanemariti. Ova odluka je postala temelj njihovog izveštaja o misiji.

3.1.5. Izveštaj o misiji predlaže da se uspostave standardi za etičko ponašanje pojedinaca

Etika je princip koji se tiče toga da pojedinci (individue) treba da rade ono što je pravo sa moralnog aspekta. Ove dužnosti se obično dobro slažu sa minimalnim zahtevima da se ponaša u skladu sa zakonom. Provođenje ovih dužnosti zahteva donošenje teških odluka kako da se balansiraju potrebe grupe stakeholder-a u odnosu na potrebe drugih grupa. Pretpostavimo da ste otkrili da je jedini snabdevač vaše firme, koji je snabdeva sa vitalnim hemijskim sastojkom, godinama nepravilno radio sa hemikalijama. Niste sigurni koliko je problem zaista ozbiljan, ali sumnjate da neke hemikalije koje su nepravilno bacaju (na smetlište npr.) mogu napraviti veliku štetu na okolinu. Skloni ste da napišete izveštaj o onome što znate o ovome, Agenciji za zaštitu okoline, ali u isto vreme shvatate da takva stvar može imati ozbiljne posledice. Čišćenje ovakvih otpada može naterati vašeg snabdevača da u ovo uloži više miliona dolara (a on je ipak jedan od vaših stakeholder-a) i to ga može izbaciti iz posla. To može da bude loše, ali još gore po vas bi bila činjenica da ste ostali bez ključnog hemijskog sastojka.
Jednostavno govoreći, nasilno zaustavljanje operacija vašeg posla (čak i ako su ona privremena dok se ne nađe alternativno rešenje) bi imalo ozbiljne implikacije za nekoliko drugih grupa stakeholder-a: stakeholder-e, mušterije i zaposlene. Ukoliko glavni menadžeri u vašoj organizaciji se ne izjasne jasno po ovakvim pitanjima onda će sama neizvesnost po pitanju toga kako će oni odgovoriti na vaše aktivnosti dalje da zakomplikuje vaše rezonovanje. Kakve rizike snosite u slučaju da ste obeleženi kao “onaj koji duva u pištaljku” tako što se ne slaže sa svojim nadređenim? Što duže oklevate, to ste sve duže krivi za neprijavljivanje nečega što je nelegalno. S druge strane, pitanja koja su uključena ne omogućavaju davanje sudova na prečac.
Očito, najgore vreme da se počne razmišljati o tome kako da se najbolje odgovori na ovakvu situaciju je nakon erupcije iste. Vaše opcije i vaše dužnosti će biti mnogo jasnije, i tada će vaš odgovor na ovaj narastajući problem možda biti brži, ukoliko imate jasno zacrtani i jasno artikulisani izveštaj (dokument) o tome kako se članovi vaše organizacije trebaju ponašati u takvim situacijama. Izveštaj o misiji je idealno sredstvo koje treba da obezbedi upravo takve smernice.


4. Strateški ciljevi preduzeća

Preduzeće mora da stvara nešto što vredi, drugim rečima mora da daje rezultate. Nameravani rezultati, zajedno sa uzimanjem u obzir onih kojima su ti rezultati namenjeni, kao i troškova njihovog ostvarivanja, oblikuju cilj sistema. Stoga je zadatak menadžmenta da utvrdi i odredi te ciljeve, i da upravljački vodi preduzeće ka njihovom postizanju . Definisanje strateških ciljeva poslovanja je proces pretvaranja osnovnih polazišta daljeg razvoja preduzeća (vizije i misije) u kvantifikovane, i time merljive rezultate poslovanja.
Strateški ciljevi su osnova za:
- prihvatanje odluka menadžera,
- povećanje učinka preduzeća i
- instrument ocenjivanja uspešnosti grupa i pojedinaca.

Treba razlikovati: goals – ciljeve kojima se definiše generalni smisao delovanja preduzeća, kao ciljeve kojima se teži, ali se ne dostižu u potpunosti i objectives – ciljeve razrađene po vremenu i odgovornosti za njihovo sprovođenje.
Osnovni cilj preduzeća proizlazi iz opštevažećih društvenih ciljeva koji imaju svoju osnovu u postojećem društvenoekonomskom sistemu . Ciljevi u preduzeću su hijerarhijski struktuirani. U hijerarhijskoj strukturi ciljeva treba razlikovati:
a) ciljeve poslovanja celog preduzeća – sastavni deo su strateški ciljevi (skupni ciljevi opredeljeni na temelju zbirnih planova),
b) ciljeve poslovanja poslovnih jedinica ili pojedinih programa (proizlaze iz osnovnih ciljeva, te tržnih mogućnosti),
c) ciljeve poslovnih funkcija (slede i podupiru osnovne ciljeve).

Pored hijerarhijske strukture postoji još i vremenska dimenzija ciljeva koja se poklapa sa različitim vremenskim oblicima planiranja: dugoročno, srednjeročno i kratkoročno.

Razrada ciljeva preduzeća teče od osnovnog cilja, koji predstavlja kriterijum za opredeljivanje strateških ciljeva i svih ostalih radnih ciljeva u preduzeću. Ciljevi poslovanja preduzeća se dele na: radne ciljeve poslovnih jedinica ili programa, i ciljeve poslovnih funkcija. Za celokupno preduzeće se uz pomoć različitih planskih pregleda izrađuju detaljno raščlanjeni funkcijski planovi, kao što su, na primer: plan prodaje, nabave, marketinga, kadrova, proizvodnje itd. Na osnovu združivanja pojedinih radnih planova, dolazi se do zajedničkih zbirnih planskih pregleda na osnovu kojih se izrađuju temeljni iskazi poslovanja preduzeća, kao što su: bilans stanja, bilasn uspeha itd.
Pri opredeljivanju ciljeva preduzeća uopšte, postoje dva temeljna pristupa.
Prvi, integralni pristup, obuhvata opredeljenje nekih ciljeva poslovanja celokupnog preduzeća, na primer: profitabilnost, željeno učešće dobitka u realizaciji itd.
Drugi pristup, koji teče obratno, predviđa najpre oblikovanje i opredeljivanje radnih ciljeva, npr. ciljeva funkcijskih područja prodaje, nabave itd. Na osnovu radnih ciljeva oblikuju se zbirni planovi, te se tako dolazi do skupnih ciljeva poslovanja preduzeća .
Proces opredjeljivanja strateških ciljeva preduzeća se razlikuju od procesa opredeljivanja ciljeva preduzeća u sklopu ostalih oblika planiranja, pre svega zbog toga što je ishod za postavljanje strateških ciljeva analiza i predviđanje okruženja, te analiza preduzeća kao ishod za razmišljanje o mogućnostima i prilikama.


4.1. Dugoročni ciljevi

Strategijski menadžeri priznaju da se politika maksimalizacije kratkoročnog profita retko pokaže uspešnim pristupom za postizanje zacrtanog korporacijskog rasta i profitabilnosti. Često ponavljana poslovica kaže da ako siromašnima date hranu oni će uživati jedući je, ali će i dalje ostati siromašni. Ali ako im se da seme i oružje za rad, i ako im se objasni kako se obrađuje zemlja onda će oni biti u mogućnosti da na stalnoj osnovi unaprede uslove svog življenja. Sa sličnom situacijom se suočavaju donosioci strategijskih odluka.

1. Treba da jedu seme, tako što će planirati velike isplate dividendi, rasprodavajući inventar, ili smanjujući budžet za R&D (Istraživanje i Razvoj), da bi ostvarili kratkoročni profit, ili to da rade otpuštajući radnike u periodu kada je potražnja slaba?
2. Ili treba da poseju seme, tako što će investirati ostvareni profit u rast kompanije, ili što će ulagati postojeće resurse u obuku zaposlenih sa nadom da će to voditi ka poboljšanju performansi i smanjenju stope odlaska radnika u druge firme, ili će to raditi putem povećanja izdataka na reklame u cilju daljeg prodora na tržište.

Za većinu strategijskih menadžera rešenje je jasno, neka sada bude mali profit u cilju održanja vitalnosti, a većinu treba zasejati da bi se povećala verovatnost dugoročnih povrata (na investicije). Ovo je najčešće korištena taktika pri odabiru ciljeva.

4.2. Izbor dugoročnih ciljeva i glavnih strategija

Strategijski izbor predstavlja istovremeni odabir dugoročnih ciljeva i glavne strategije. Kada strategijski planeri proučavaju svoje prilike (šanse), oni pokušavaju da odrede koja će od njih da rezultira postizanjem raznih dugoročnih ciljeva. Gotovo istovremeno oni pokušavaju da predvide da li odredjena raspoloživa glavna strategija može izvući korist od tih preferiranih prilika, tako da se mogu ostvariti ciljevi. U suštini, tada se prave tri medjuzavisna izbora u isto vreme. Obično se uzme u razmatranje nekoliko trijada (trojstava) ili setova mogućih odluka.
U ovom primeru se kod odredjenog posla odredilo da postoji 6 opcija strategijskog izbora. Ove opcije proizilaze iz tri različite interaktivne prilike, tj tržišta na zapadnoj obali, gde je konkurencija mala. Zbog činjenice da se svakoj od ovih prilika može pristupiti preko različitih glavnih strategija, u opciji 1 i 2 to su horizontalna integracija i razvoj tržišta; svaka nudi potencijale za postizanje dugoročnih ciljeva do različitog stepena. Tako da se kod odredjenog posla retko može napraviti strategijski izbor samo na osnovu preferiranih prilika (šansi) , dugoročnih ciljeva ili glavne strategije.
Umjesto toga ova tri elementa se moraju istovremeno uzeti u razmatranje, jer samo zajedno (u kombinaciji) oni ustanovljaju strategijski izbor.
U stvarnoj situaciji, vezano za odlučivanje, strategijski izbor će biti još komplikovaniji zbog većeg broja različitih interaktivnih prilika, ostvarivih ciljeva kompanije, obećavajućih opcija glavne strategije, kriterijuma.
U sledećem poglavlju će proces strategijskog izbora biti objašnjen u potpunosti. U svakom slučaju, znanje o dugoročnim ciljevima i glavnim strategijama je od esencijalne važnosti za taj procesa.

4.3. Redosled odabira ciljeva i strategije

Odabir dugoročnih ciljeva i glavnih strategija pretpostavlja pre istovremene nego sukcesivne (jedna za drugom) odluke. I dok istinu predstavlja činjenica da su ciljevi potrebni da se smernice i napredak kompanije ne bi odredjivali na osnovu nekih slučajnih sila, takodje je jednako istinito da su ciljevi vredni samo ukoliko se strategije mogu implementirati, i tako da se postizanje tih ciljeva učini realnim. Ustvari, odabir dugoročnih ciljeva i glavnih strategija je toliko medjuzavisan da do 1970-te godine većina poslovnih konsultanata i akademika nisu nalazili za shodno da prave razliku medju njima. Najpopularnija poslovna literatura i praktični izvršni organi još uvek kombinuju dugoročne ciljeve i glavne strategije pod imenom “strategija kompanije”.
Ali pravljenje razlike medju njima takodje ima svoju namenu. Ciljevi ukazuju šta to žele strategijski menadžeri, ali daju malo uvida kako se to treba ostvariti. Suprotno tome, strategije ukazuju koje će vrste aktivnosti biti preduzete, ali ne definišu šta treba postići ili koji kriterijumi će služiti kao ograničenja pri rafiniranju strategijskog plana.
Ovo zadnje, vidjenje ciljeva kao ograničenja pri formulaciji startegije pre nego “ishoda” (krajeva) prema kojima se usmeravaju strategije, je naglašeno od nekoliko cenjenih eksperata na polju menadžmenta. Oni se drže toga da se strategijske odluke donose da bi se: 1. zadovoljio minimum potreba raznih grupa u kompaniji, npr. proizvodno odeljenje treba veće kapacitete za inventar, ili odeljenje marketinga traži povećanje broja prodajnih snaga i; 2. da se stvore profitni potencijal.
Je li važno da li su strategijske odluke uradjene u svrhu postizanja ciljeva, ili da se zadovolje ova ograničenja? Nije, jer ova ograničenja predstavljaju same ciljeve. Ograničenje (cilj) za povećanjem kapacieta inventara je želja (cilj), a ne izvesnost. Slično tome, za povećanje prodajnih snaga nije i garantovano da će se desiti, jer to zavisi od drugih kompanijinih prioriteta stanja na tržištu radne snage i profita koji ostvaruje firma.

4.4. Godišnji ciljevi

Takvi ciljevi razjašnjavaju dugoročnu svrhu (ciljeve) glavne strategije i osnovu za procenu uspešnosti iste, dotle su oni manje korisni za usmeravanje operativnih strategija i momentalnih delovanja (akcija) potrebnih za implementaciju glavne strategije. Kritični korak pri uspešnoj implementaciji glavne strategije predstavlja određivanje i uvezivanje godišnjih operativnih ciljeva koji su u vezi sa strateškim dugoročnim ciljevima. Ispunjavanje ovih godišnjih ciljeva predstavlja dopunu za uspešno izvršavanje ukupnog dugoročnog poslovnog plana. Sveobuhvatan komplet godišnjih ciljeva takođe obezbeđuje konkretnu osnovu za pračenje i kontrolu organizacionih perfomansi (onog što se radi).

4.5. Povezivanje sa dugoročnim ciljevima

Jedan godišnji cilj mora biti jasno povezan za jedan ili više dugoročnih ciljeva glavne poslovne strategije. Da bi se ovo postiglo od velike je važnosti da se shvati kako napraviti razliku između dva tipa ciljeva. Četiri osnovne dimenzije prave razliku između godišnjih i dugoročnih ciljeva:

1. V r e m e n s k i   r o k - dugoročni ciljevi se obično prave za period od 5 ili više godina. Godišnji ciljevi su neposredniji, i obično se prave za period od 1 godine.
2. U s r e d s r e đ e n o s t - Dugoročni ciljevi su usredsređeni na buduću poziciju firme u njenoj konkurentskoj sredini. Godišnjih ciljevi određuju konkretne zadatke kompanije, područja delovanja ili drugih podjedinica u sledećoj godini.
3. K o n k r e t n o s t - Dugoročni ciljevi su široko definisani (nisu toliko konkretni), dok su godišnji ciljevi veoma konkretni i direktno vezani za kompaniju, određeno područje delovanja ili drugu podjedinicu.
4. Z n a č a j - Dok su i dugoročni i godišnji ciljevi kvantitativno određeni, dugoročni ciljevi se izraženi u širokim, relativnim izrazima; npr. udeo tržišta iznosi 20 %. Godišnji ciljevi su izraženi u apsolutnim terminima, npr. povećanje prodaje za 15% u sledećoj godini.

Godišnji ciljevi dodaju širinu gledanja i konkretnost pri određivanju šta se treba uraditi da bi se postigao jedan dugoročni cilj. Npr, dugoročni cilj “postizanje da udeo tržišta bude 20 % “ razjašnjava kako bi posao trebao da izgleda. Ali postizanje tog cilja moze biti u mnogome sigurnije ukoliko se postavi serija konkretnih godišnjih ciljeva koji će odrediti šta se u svakoj godini treba uraditi da bi se postigao ovaj cilj. Ukoliko udeo tržišta iznosi 10 % , onda bi verovatno godišnji cilj bio da se postigne porast od najmanje 2 % vezano za relativni udeo na tržištu u sledećoj godini.

4.6. Prednost godišnjih ciljeva

Sistematski razrađivanje godišnjih ciljeva omogućuje menadžerima da prevedu dugoročne ciljeve i glavnu strategiju u konkretne aktivnosti. Godišnji ciljevi omogućuju operativnim menadžerima i osoblju da bolje shvate svoje uloge u okviru poslovnog zadatka. Druga prednost uključuje proces koji je potreban da se izvedu godišnji ciljevi. Ukoliko su ovi ciljevi rađeni uz učešće menadžera odgovornih za njihovo sprovođenje, onda isti daju jednu “objektivnu” osnovu za odnosne sukobljene političke poslove koji mogu smetati efektivnosti strategije. Efektivni godišnji ciljevi postaju esencijalna veza između strateških namera i operativne realnosti. Dobro postavljeni godišnji ciljevi obezbeđuju još jednu važnu stvar: osnovu za kontrolu strategije. Pitanje kontrolisanja strategije ce biti detaljno prouceno, ali je važno da se ovde usvoje jednostavne ali moćne prednosti godišnjih ciljeva kod određivanja budžeta, rasporeda, opasnih tačaka (?), i drugih mehanizama za kontrolu implementacije strategije. Ukoliko ciljevi daju jasnu sliku uloge osoblja ili grupa u poslovnoj strategiji i ukoliko su merljivi, realistični i primamljivi tada isti mogu biti moćni motivatori za bolji rad pogotovo kada su vezani za poslovnu strukturu nagrađivanja. Dok godišnji ciljevi predstavljaju moćno oružje za operacionalizaciju poslovne strategije dotle oni nisu dovoljni sami po sebi. Strategije delovanja, sredstava za ostvarivanje ovih ciljeva, se moraju pravilno odrediti da bi se pospešila uspešna implementacija.

 

Zaključak

Završetkom ovog seminarskog rada upoznali smo se sa vizijom, misijom i ciljevima , kao bitnim fazama strategijskog usmeravanja organizacije.
Strategijski menadžment je novi koncept, koji uključuje, kako strategijsko planiranje, tako i strategijsku akciju u situaciji kada se sredina brzo menja, a zasnovan je na osnovu povratne sprege koja kontroliše i usmerava strategije i akcije. Efektivnost zavisi od nivoa razvijenosti strategijskog menadžmenta u preduzeću.
Strategijska vizija je predpostavka dobrog strategijskog izbora. Ona treba da odrazi svrhu i smisao postojanja preduzeća.
Ciljevi su nameravana stanja ili situacije u koje se želi doći na osnovu preduzete poslovne akcije. Proces izbora ciljeva je traženje i određivanje šta je najbolje da se definiše kao stanje ili situacija u koju želi da dođe preduzeće u doglednom vremenskom periodu.
Izradom ovog seminarskog rada upoznali smo se sa nepoznatim činjenicama u preduzećima. Kako voditi preduzeće, kako imati jasan cilj i viziju i kako uspeti na tržištu na kojem je svaki dan sve veća konkurencija i sve manji prostor za pravljenje grešaka.
Vizija, misija i ciljevi su tri bitne relevantne faze koje se moraju znati i poštovati prilikom strategijskog usmeravanja organizacije.


Literatura:

1. Dr. sci. Adil Kurtić, docent - ,,Oblikovanje strateškog usmjerenja preduzeća” – Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli,
2. Zvonko Brnjas - ,,Strategijski menadžment’’, izdanje Grmeč,
3. Jovan Todorović, Dragan Đuričin, Stevo Janošević – “Strategijski menadžment”- Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2000.,
4. Prof.dr. Predrag Ivanović – “Principi strategijskog menadžmenta”- Ekonomski fakultet Podgorica
5. Peter f. Drucker - ,,Menadžment za budućnost’’,
6. Russell Accof - ,,Menadžment u malim dozama’’,
7. Buble, M., red - ,,Strategijski menadžment’’- Ekonomski fakultet, Split 1997.,
8. http://www.elitesecurity.org/
9. http://www.megastudent.co.yu/
10. http://www.znanje.co.yu/

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD