POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MEDJUNARODNE EKONOMIJE
 

Tranzicija u Rusiji

Tranzicija u RusijiProces tranzicije obuhvata izmjene države i društva u ekonomskom smislu već i cjelokupnom društvenom sistemu, političko djelovanje,ekonomiju,državni sistem, politička uređenja vladaoce i one koji su do sada taj sistem predstavlja.Svojim djelovanjem zalazi u svaku poru jedne države sa ciljem da je izmijenii izvede na neki bolji put kojim ce ona krenuti. Najčsece taj put je oktenut ka Evropskim i svetskim integracijama koje ce bar kako se u samom startu ocekuje pomoći da se ona dalje razvije i počne sama da djeluje na javnoj sceni. Jedana od olakšica za to djelovanje su međunarodne organizacije koje pružaju državama materjalnu,političku,vojnu pomoć za njihovo napredovanje i izmjene koje će primijeniti, a kasnije i one same postaju njeni članovi. Ovo je cirkularni način kojim se nastoji da se sto vidše država dovede u stanje samostlnosti i spremnosti da kasnije same nastave svoj put.
Ta članstva se ostvaruju, ali nigdje ne postoje garancije da ce se planovi koji su bili predhodno zacrtani i ostvariti, odnosno nakon procesa tranzicije koji jedna država prođe ne garantuje se da će ona uspjeti da održi to novo stanje u kome će se naći.

Tranzicija

Tranzicija je pojam kojim se označavaju promjene u nekoj zemlji ili društvu koje prolaze iz jednog načina uređenja u drugo bilo da je on ekonomski, politički,državni,privredni.Ona označava neku transformaciju.
Prikazuje promjenu iz totalitarnog uređenja u demokratsko, iz komunizma u kapitalizam, iz zatvorene u slobodnu trgovinu,nacionalne uredjenosti ka globalnoj. Proces koji se odvoja je kružeći i njime se želi postić da se jaz koji postoji između tradicije i savremenosti, razvijenih i nerazvijenih država premosti uz pomoć modernizacije, nauke i tehnoloija u što kraćem roku i na najlakši mogući način. Tranzicija predstavla osobadjanje tržista od barijere kao što su porezne tekse,visoki porezi i transakcioni troškovi i barijere koje čine da se ekonomija slabo razvija zbog načina na koji država upravlja i sprovodi svoje reforme kojima odbija ulaganju u nju.
Tranzicija predstavlja put ka slobodnoj trgovini,razmjeni dobara,privatizaciji državnih dobara,otvaranja novih radnih mjesta,porasta stope zaposlenosti i boljeg uređenja država.
Proces tranzicije počeo je devedesetih godina 20. Vijeka. Ali u nekim državama on traje i danas jer tranzicija kao proces u rijetkim slucajevima moze da uspije iz prvog pokusaja i da se razvije.Uzroci tranzicije su u velikim drzavama kao sto je Rusija je pad totalitarnog sistema i komunizma koji je narusavao njen sistem. Najznačajnije karakteristike tranzicije su: sporost, skupoća, teškoće pri djelovanju samoga procesa i dramatične promjene u dva smjera:
• Da se što ranije privatizuju preduzeća i društvena imovina i otvore nova radna mjesta.
• Da se što ranije uklope djelovanja samostalnih država sa savremenim i priključi se međunarodnoj sceni i njenim načinima djelovanja.
• Da se uvede liberlizacija na tržistu, konkurentost između firmi joj će dovesto do takmičenja i želje da se bude sto bolji u obavljanju poslova.
• Da se discipinuje tržiste i uspostavi ekonomska stabilnost sa redovnim plata i penzijama.Da se uspostavi ravnoteža izmedju proizvodnje i potražnje.Bužetima za organe ga se ogranice raspoložljiva sredstva kojim se raspolaže i da se oni ne prekoračuju kako države ne bi bile u deficitima.
• Da se ustavima i drugim pravnim okvirima ograničedjelovanja i nadležnosti organa i podjele poslovi kako bi se stolakše upravljalo i proizvodilo.
Nacini kojim se dolazi do tranzicije: je prelazak drustva iz totalitarnog u demokratsko promjenom režima, padom vlade,sticanjem nezavisnosti,prelaskom teritorije jedne države u drugu,novim ekomomskim reformama kojim senada država da će doprijeniti boljitku svoje države.Tokom tranzicije može doći do napretka, ali brza privatizacija moze dovesti do urušavanja države i njenog djelovanja,propadanja firmi koje su prije su prije funkcionisale njihovog zatvaranja i ostavljanja nekog broja ljudi bez posla sto dovodi do povećanja stope nezaposlenosti,slabih ulaganja u industriju te drzave,ugrožavanja državnog budžeta.
Tanzicija je razlicito uticala na razlicite polove koji su stvoreni za vrijeme Hladnoga rata,blok zapada se lakse razvijao i brze za razilku od istocnog na kojem je doslo do raspada Sovjetskog saveza na nezavisne države koje su trebala oformit svoje državne zakone,institucije i politčke sisteme kojima će djelovati,i postaviti granice svojih država.Ekonomska stabilnost se trebala oformiti sa kojima će raspolagati.

Rusija

Danas je Rusija federativna republika sa polu predsedničkim sistemom i uređena ustavom koji je donesen 1993.godine.Na čelu drzave se nalazi predsednik Vladimir Putin koji se bira svakih šest godina ima dvodomnu strukturi.Izvršnu vlast ima Vlada,a zakonodavnu federalna skupština.Da bi došla do današnje uređenosti Rusija je prešla kroz velike promjene od kraljevine,Sojetskog saveza do federativne republik.
Proces tranzicije se odrazio na sve sve spore drustava,politike,ekonomije..Promjene koje je su je obilježile su u periodu nakon Drugog svetskog rata.Članica je Ujedinjenih Nacija i presjedava Savjetom bezbijednosti.Predstavljala je jednu od super sila i time je postala glavni protivnik Sjedinjenim Američkim Državama u borbi za vodeću državu u svijetu.Time dolazi do hladnoga rata u kome Rusija je postojala kao Sovjetski savez zajedno sa državama koje su je tada činile.Rusija je tada bila komunistčka država u kojoj je vladalo totalitarni sistem jednog vladaoca koji je predstavljao jedinu priznatu vlast u državi.Iako su mnogi se suprostavljali tom režimu,to nije predstavljalo veliku prijetnju da se on izmijeni.Sovjetski savez je imao veliko oružje kojim je upravljao i predstavljao je veliku prijetnju opstanku svijeta ukoliko bi ona bila upotrebljena,time je mogao da diktira uslove po kojima će se djelovati.i svoj Varšavski pakt i podršku zemalja Istočne Njemačke,Bugarska,Čehoslovačka,Mađarska,Poljska,Rumunija koje su kako bi olakšale svoje djelovanje sa sjedištem u Moskvi.
Rusija je bila komunistička zemlja u potponosti zatvorena za saradnju,sa slabo razvijenom ekonomijem,slobodna trgovina nije ni postojala u tom teriodu,industrija je bila nerazvijena,milioni ljudi su bili nezaposleni,totalitarni sistem jednog vladaoca je unistavao sve sto je prije postojalo u njoj kao oličenje jedne dobre i uspječne države,vele sile.Misleći samo na svoju korist i da nadmaši SAD razvijao je naoružanje do maksimuma,rakete koje bi SAD-eu predstavljale prijetnju za opstanak i nuklearnih bombi.Ekonomija se razvijala samo u srži države koju je koristio sam u svoje svrhe,a kasnije su postavljene Gorbačove doktrine Perestrojka i Glasnost kojom su pokusali da razviju zemlje trećega svijeta.Zemlje u okruženju su ekonomski slabili kako bi ih doveli pod svoj uticaj na taj način su Grčku i Tursku doveli u situaciju da naruše njihovu legitimnost,ali su one uz pomoć Trumanove doktrine koja je pružala kredite i ekonomsku pomoć državama koje su bile ugrožene od strane Sovjetskog saveza.Reforme koje je Gorbačov nisu imala veliki uticaj na ekonomiju i njen dalji pomak tako da su doprinijele jedino tome da Sovjetski savez primi jos jedan udrac koji će uzdrmati njegovo postojanje.Niski životni standardi,industrija koja je propadala,sve veće nezadovoljstvo naroda koje je dovodilo do revolucija,loše državno uređenje dovodili su do urušavanja sistema.Udarni napad na njen sistem su države koje su počele da zahijevaju svoju nezavisnost.Ideja komunizma u Rusiji se odražavala na najgori mogući nači jer je sa lošim vadaocem iz njega se izvalačilo ono najagore.Nako raspada SSSR-a 1991.godine on dobija Ona je u svojoj osnovi trbala da predstavlja klačnu jednakost i slobodu.
Transformacija koju je Rusija doživjela bila je prevelika.Nakon prekida totalitarnosti došlo je do osnivanja Federacije koja je imala svoje stabilno uređenje,Ustav po kome se djelovalo,državne institucije.Na čelu države se nalazio predsednik sa ograničenom vlašću,po ustavu djelovao je zajedno sa parlamentom i premijerom.Ubacije se u demokratiju sa vladavinom prava,građani imaju prava glasa,da biraju i budu birani,uživaju prava.
Što se tiče ekonomije u njoj je kapitalizam počeo da dominira.Ideja o privatnom vlasništvu je počela da preovlađuje.To je sistem koji se zasniva na privatnomvlasnistvu,slobbodnij razmjeni sredstava,slobodnoj trgovini,razvitku industrije,privatizaciji fabrika i otvaranju novih mjesta. Glavni cilj privatizacije i otvaranja novih radnih mjesta je sticanje profita.On je suprotan ideologiji u kojoj se Rusija prethodno nalazila u kojoj je imovina bila državna ili zajednička. Smatra se da je lakše upravljati privatnom imovinom veća je motivacija za uspjehom i što većem ostvarenju profita.Kapitalizam se ogleda i u trgovini koja je proizvod dobrih odnos izmđu prodavaca i kupaca,odluke koje se donose se odnose na novo trzište koje se širi i postaje međunarodno.Slobodna trgovina pomaže u ostvarenju odnosa između država,koje se kasnije mogu prosiriti i na ostala polja.Pravo na svojinu nam pomaže da se osamostalimo i postanemo vlasnici nekratnina na taj način nam se ukazuje i prilika da se ukaže prilika da kroz kapitalizam se ostvaruju prava kao građana. Nezavisnost institucija ukazuje na posebne sisteme kojima se djeluje i pravila tako da jedan zakon nije važeći za sve.
Neki od kritičara govore da je kapitalizam sa svojom privatizacijom dovodi do povećanja siromaštva,nezaposlenosti,propadanja stanovništva.Privatizacia firmi i fabrika nije uvijek u Rusiji predstavljla način za brzzo rešenje problema.U nekim slučajevima ono jeste rešenje u kratkoročnom preiodu ali je kasnije označilo da je veći gubitak nego profit koji se ostvario privatizacijom.

Zaključak

Način tranzicije od komunizma do kapitalizma u Rusiji bio je trnovit put koji je trebalo preći, Rusija je od totalitarnog isla ka demokratskom sistemu.Postala je politički uređenja zemlja sa svojim intitucijama i Ustavom po kojima se djelovalo.Od komunističke zemlje sa zatvorenom ekonomijom,državnim vlasništvom kojim je upravljao predsednik države do stadijuma kojim se preporučuje privatizacija fabrika I firmi.Pravo na privatnu svojinu omogućava nam da sticanjem imovine raspolažemo sredstvima koje kasnije možemo pretvoriti u neki veći capital.Kapitalizam je sa sobom donio I vladavinu prava i ravnotežu.
Na neki način ona je pomogla stvaranju novoga svijeta i društvenog uređenja,ali svaki sistem nosi i svoje loše strane.Kapitalizam ma koliko se trudio da jednako utiče na sve klase i slojeve društva u Rusiji i dalje postoje staležne razlike i veliki broj onih koji su nezaposleni,siromašni,i veliki broj beskućnika.
Svaki sistem ima svoje dobre i loše strane i biće kritikovan od strane društva, nemoguće je ostvariti ravnotežu izmedju ljudi i politike raznolikosti će uvijek postojati.Narodi će govoriti da je po neke komunizam bio bolje rešenje,a za neke kapitalizam.

Literatura:

1. Radovan Vukadinović; „Medjunarodni odnosi“
2. Sajt: www.google.com
3. www.wikipedija.com
4. www.hr.portal.com
5. Tranzicija,Prvih 10.godina,analiza i pouke za Istočnu Evropu i bivši Sovjetski Savez

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD