POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MEDJUNARODNE EKONOMIJE
 

Medjunarodni monopoli:

TRANSNACIONALNE I MULTINACIONALNE KOMPANIJE

Transnacionalne i multinacionalne kompanijeNagli razvoj globalizacije poslovanja uzrokovao je porast konkurencije na medjunarodnom tržištu. Broj organizacija razlicite forme organizovanja se uvecavao u skladu sa razvojem stepena poslovanja. Medjutim, usled sve vece globalizacije, neophodno je izvšiti klasifikaciju ucesnika na globalnom tržištu, kako bismo imali jasniju sliku odnosa izmedju aktera globalnog tržišta.
Organizacje koje su prisutne na svetskom tržištu klasifikuju se prema:
- Nivou tržišne angažovanosti
- Velicini, imovini, dohotku, profilu, prodaji, zaposlenosti i sl.

Polazeci od eventualnog pristupa i nivoa tržišne angažovanosti, Keegen je izvršio klasifikaciju predjuzeca na: nacionalna, medjunarodna, multinacionalna, tansnacionalna i globalna. Medjutim, u ovoj klasifikaciji koja je karakteristicna za anglosaksonsko podrucje najviše nejasnoca odnosi se na multinacionalno predjuzece, jer se pod ovim pojmom obuhvata veoma široka lepeza ucesnika na medjunarodnom tržištu, pocev od nacionalnog do multinacionalnog predjuzeca.
Medjutim, ako zanemarimo ovo videnje stvari, daje nam se mogucnost da prihvatimo klasifikaciju organizacija organizacija koja je sada opšte prihvacena u vecem delu sveta. Razlikujemo sledece forme predjuzeca: nacionalno predjuzece zasniva svoju aktivnost na domacem tržištu; izvozno predjuzece je nacionalno predjuzece koje prodaje proizvode na medjunarodnom tržištu preko svojih filijala ili vrši licenciranje tehnologije za korištenje u inostranstvu; predjuzece medjunarodnog karaktera, vrši svoju aktivnost i nadomacem i na inostranom tržištu. Put do medjunarodnog vodi od nacionalnog i izvozno-orjentisanog predjuzeca. Medjunarodno predjuzece zasniva svoju strategiju rasta i razvoja na ravnopravnom tretmanu nacionalnog i medjunarodnog tržišta, obavljajuci svoju aktivnost istovremeno na oba. Za ova predjuzeca nije bitna velicina tržišta. Vec pozitivno mišljenje o uslovima poslovanja, pri cemu se nekad povoljniji uslovi nalaze na medjunarodnom nego na domacem tržištu; transnacionalne kompanije, zasnivaju svoje poslovanje na kapitalu jedne zemlje koja je zastupljena u više zemalja. Transnacionalna kompanija posluje u jednoj do pet zemalja, odnosno ima tri od pet afilijala; afilijale ucestvuju sa 5 – 15% u ukupnom obimu prodaje. Transnacionalne kompanije karakteriše veca deventralizacija kontrole poslovanja, kao i to da svoje rukovodioce ne regrutuju samo iz sedišta kompanije.
Multinacionalne kompanije predstavljaju sva predjuzeca koja posluju na principu ulaganja kapitala iz više zemalja i imaju kontrolu nad imovinom u najmanje dve ili više zemlje. Ove organizacije imaju veoma razvijenu mrežu sopstvenih afilijala koje su locirane širom sveta, preko kojih se kontroliše proizvodnja, distribucija proizvoda i usluga; globalne kompanije – terminološki pod ovim imenom se spominju prvi put u literaturi pocetkom 90-ih godina, medjutim, kada se govori o globalnim kompanijama na prvi pogled dolazi do male konfuzije – kakve su to kompanije i da li predstavljaju novi oblik poslovanja ili su samo sinonim za multinacionalne ili transnacionalne kompanije. Globalne kompanije primenjuju globalnu strategiju koja celi svet tretira kao jedno tržište i deluju u uslovima jacanja snaga globalne integracije i slabljenja nacionalne osteljivosti.

TRANSNACIONALNE KOMPANIJE
- Pojam i razvoj transnacionalnih kompanija -

Razvoj transnacionalnih kompanija se vezuje za kolonijalne ili imperijalne zemlje zapadne Evrope, odnosno za Englesku i Holandiju koje su ostvarile ekonomsku i vojnu dominaciju još u XVI veku i uspešno ih održavaju do današnjih dana. Tokom ovog perioda firma British East India Trading Company je osnovana u cilju da promoviše trgovinske aktivnosti i teritorijalne akvizicije u zemljama domacinima Dalekog istoka, Afrike i Amerike. TNK koje danas znamo, medjutim, nisu nastale u XIX veku, u periodu industrijskog kapitalizma, vec u periodu razvoja velikih fabrika, velikih pocetnih kapitalnih proizvodnih proces, informacionih tehnologija i razvoja komunikacija. Za vreme XIX i pocetkom XX veka TNK su tragale za sirovinama, naftom i drugim resursima koji bi osigurali nesmetan rad i zaštitu od sve veceg pritiska od strane konkurencije, odnosno kompanija iz SAD i zemalja zapadne Evrope.
Medju mnogim ekonomskim faktorima koji podsticu globalizaciju, uloga transnacionalnih korporacija (TNK) je od posebnog znacaja. TNK su kompanije koje proizvode robu i usluge u više od jedne zemlje. To mogu biti relativno male firme sa jednom ili dve fabrike izvan države u kojoj im se nalazi sedište, ili gigantski medjunarodni poduhvati cije se poslovne operacije prostiru širom zemljine kugle. Neke od najvecih TNK su kompanije poznate u celom svetu: Koka-kola, Dženeral Motors, Kolgejt-Palmoliv, Kodak, Micubiši i mnoge druge. Cak i kada TNK imaju jasno nacionalno odredjenje, orijentisane su ka globalnim tržištima i globalnom profitu.
Transnacionalne kompanije se nalaze u samom središtu ekonomske globalizacije: one cine dve trecine ukupne svetske trgovine, one su akteri širenja novih tehnologija po celoj zemljinoj kugli i glavni cinioci na medjunarodnim finansijskim tržištima. Kao što je primetio jedan autor, one su “stožeri savremene svetske ekonomije” (Held i dr. 1999. , str 282). Preko 400 TNK imalo je godišnji prihod od prodaje preko 10 milijardi dolara 1996. godine, dok je u isto vreme samo 70 zemalja moglo da se pohvali bruto nacionalnim dohotkom (BND) u visini te cifre. Drugim recima, vodece transnacionalne kompanije su ekonomski snažnije od vecine zemalja sveta.
TNK su postale globalni fenomen u godinama nakon Drugog svetskog rata. Ekspanzija u prvim posleratnim godinama došla je iz firmi koje su imale sedište u SAD, ali su do 1970. godine i evropske i japanske firme pocele da investiraju u inostranstvu. Krajem osamdesetih i devedesetih godina, TNK su se dramaticno proširile uspostavljanjem tri mocna regionalna tržišta:

- Evrope ( Jedinstveno evropsko tržište )
- Azije i Pacifika ( Osaška deklaracija garantovala je slobodnu i otvorenu trgovinu do 2010. godine )
- i Severne Amerike (NAFTA – Severnoamericki sporazum o slobodnoj trgovini ).

Od pocetka devedesetih godina, i zemlje u ostalim delovima sveta su liberalizovale ogranicenja inostranom investiranju. Do pocetka dvadeset prvog veka bilo je malo ekonomija u svetu koje su ostale van domašaja TNK. U toku poslednje decenije, transnacionalne kompanije sa sedištem u industrijalizovanim ekonomijama posebno su aktivne u širenju svog poslovanja na zemlje u razvoju i društva bivšeg Sovjetskog Saveza i istocne Evrope.

KORPORACIJSKI KAPITALIZAM

Svoju globalnu moc transnacionalne kompanije ostvaruju putem kontrole tri najznacajnija tržišta: tržišta roba i usluga, finansijskog tržišta i tržišta informacija. Na taj nacin se pored ekonomskih procesa, kontrolišu i neekoomski procesi, kao što su: politicki, kulturni, ideološki itd. Time postaje jasno zašto se transnacionalne kompanije ne ustrucavaju da predjuzmu sve što smatraju potrebnim da zaštite svoje monopolske interese i ubede svetsku javnost da je i ekonomski, a i svaki drugi rat, legitimno sredstvo u zaštiti slobodne trgovine, slobodnog toka kapitala, znanja, ljudi i svega ostalog što doprinosi povecanju profita. Iza mocnih transnacionalnih kompanija stoje njihove mocne nacionalne države, koje su uvek spremne da ih podrže u “svetoj misije globalizacije”, ako treba i oružanom silom. U tim cinjenicama treba tražiti najvažnihe razloge pružanja otpora prisustvu transnacionalnim kompanijama u nerazijenim zemljama, cak i ako je ono iz ekonomskih razloga dobrodošlo.
Kao pozitivni efekti prisustva transnacionalnih kompanija, kao “motora” privrednog rasta u zemljama tzv. treceg sveta, najcešce se navode novi “sveži” kapital u vidu direktnih investicija, bez cega ne može biti nikakvog privrednog rasta; nova tehnologija, bez koje nije moguc nikakav napredak u podizanju kvaliteta proizvoda, konkurentnosti, strukturnih promena itd; povecanje zaposlenosti, ali i nezaposlenost, kada se izvodi tehnološka modernizacija, ili prilikom tzv. preuzimanja, kada se zatvaraju preuzeta domaca predjuzeca; porast izvoza i deviznih prihoda neophodnih za servisiranje spoljnih dugova i za novi uvoz.
Pocetkom 21. veka, transnacionalne kompanije kontrolišu direktno ili indirektno, dve trecine svetske proizvodnje i trgovine, i tri cetvrtine medjunarodnog transfera tehnologije. Velika koncentracija industrijskog i finansijskog kapitala preti da naredih godina dostigne takav stepen ekonomske i finansijske moci da ce biti u stanju da prakticno kontroliše državne institucije, pa cak i ustanove medjunarodne zajednice.
Na taj nacin nastaje jedan novi kvalitet kapitala cija logika nije više vezana za maticnu zemlju nego za sistem kao celinu. Korporacijski kapital rada novi socioekonomski sistem: korporacijski, odnosno predatorski kapitalizam. Ovakva transformacija vlasnickih odnosa predstavlja pretvaranje individualnog vlasništva u grupno, odnosno u vlasništvo proizvodnih grupa i grupacija, cime su opet nacionalne granice postale preuske za dalji razvoj proizvodnih snaga. Mondijalizacijom se urušavaju klasicne države – nacije i javlja se novi tip kapitalizma kojeg “krasi” neogranicena ekspanzija.
Ovaj agresivni tip kapitalizma neki teoreticari nazivaju i turbokapitalizmom, jer ima logiku sveopšte privatizacije uz pomoc savremenih tehnologija, posebno kompjuterske. Zato se mnoge zemlje suocavaju s neizbežnim pitanjem ekonomske odbrane od turbokapitalizma. Jedna od najznacajnih mera jeste primena novog koncepta poslovne špijunaže, jer je nedostatak informacija, odnosno informacijski jaz u modernom društvu, krivac broj jedan za sve njegove probleme.

GLOBALNA IMPERIJA

Velike svetske sile, radi ostvarivanja svojih interesa cesto koriste sredstva ekonomskog pritiska i ucene. Po svom cilju, obliku ispoljavanja, snagama koje ih sprovode i posledicama koje iz njih proizilaze ona su dobila takva obeležja da se danas cesto govori o ekonomskom ratovanju. Korišcenje ekonomskih sredstava u politicke i vojne svrhe ima za cilj da ekonomski i tehnološki potcine nedovoljno razvijene i slabije zemlje.
Posebno mesto i ulogu u tome imaju transnacionalne kompanije na cijoj logici dominacije i kontrole tržišta i izvoza kapitala, odnosno globalizma, nastaje izuzetna potreba ovladavanja znanjem u svim njegovim vidovima, jer je ekonomsko ratovanje neprekidno. Zato je informacija danas, posebno prava, proverena i pravovremena, kljucni elemenat ravan kapitalu uloženom u neku ekonomsku operaciju. Da bi se postigli definisani ciljevi transnacionalnih kompanija, citavi timovi strucnjaka rade na poslovima pracenja, otkrivanja, prikupljanja i analize informacija, koje dostavljaju poslovodnim rukovodstvima svoje kompanije ili državnim organima.

POVECANJE MOCI

Usled svetskih procesa globalizacije, transnacionalne kompanije svetsko tržište posmatraju kao jedinstvenu celinu i na njemu nastupaju s jedinstvenom poslovnom politikom prodaje, marketinga i investicija. Proizvodi se više ne prilagodavaju ukusima potrošaca u regionu, vec se kreiraju njihovi ukusi i tako nastaje jedinstvena, globalna kultura. Sve vrste ulaganja postaju motivisane ostvarivanjem strateških konkurentskih prednosti za kompaniju na, sve više jedinstvenom, svetskom tržištu. U oblasti svetske proizvodnje 1999. godine postojalo je oko 60.000 transnacionalnih kompanija sa više od 500.000 stranih filijala, koje su kontrolisale oko 25 odsto ukupne svetske proizvodnje.
Ako se uporedi ekonomski znacaj transnacionalnih kompanija i država u svetskoj privredi ocigledno je da su države postale drugorazredni privredni subjekti. Od 100 najvecih privrednih subjekata 51 cine kompanije, a 49 države, dok najveca transnacionalna kompanija ima vecu prodaju od društvenog proizvoda više od 150 država.
Danas u svetu raste broj velikih i mocnih TNK koje po svojoj ekonomskoj snazi i potencijalu daleko prevazilaze mnoge države i kao takve mogu da uticu na brojne ekonomske i finansijske procese u sve vecem broju zemalja.
Osim što imaju glavnu ulogu u svetskoj trgovini ( oko 350 vodecih TNK drži u rukama oko 40 odsto svetske trgovine), zbog cega je razumljivo da se selektivno zalažu i za liberalizaciju i za protekcionisticke mere, TNK postale su najvažniji subjekti dugorocnog investiranja. Za to su im preko potrebni monetarna i valutna stabilnost u zemljama gde ulažu svoj kapital, te odgovarajuci pravni sistem zaštite svojih investicija i bezbednog transfera dobiti. Vec iz ovog je vidljvo da TNK “moraju” da se mešaju u suverena prava država domacina, a problemi nastaju kada to mešanje pokuša da preraste dopuštene okvire.
Inostrane investicije u 2000. godini dostigle su iznos od 1.270 milijardi dolara, što je za 190 milijardi više u odnosu na 1999. godinu. Poredenja radi, one su 1990. godine iznosile samo 203 milijarde dolara. Najveci deo tih investicija izvršen je putem kupovine ili preuzimanja predjuzeca u inostranstvu, prenstveno posredstvom tzv. megaintegracije samih TNK ( stvaranje tzv. strateških alijansi ) i ucešcem u privatizaciji u zemljama u tranziciji.
Dakle, postaje jasno zašto se TNK nece ustrucavati da predjuzmu sve što smatraju potrebnim da zaštite svoje monopolske interese i svetsku javnost uvere da je i ekonomski ( trgovinski ), a i svaki drugi rat, legitimno ( a legalitet nije teško obezbediti, koristeci “glasacke mašine”, pravo veta itd. ) sredstvo u zaštiti slobodne trgovine, slobodnog toka kapitala, znanja, ljudi i svega ostalog što doprinosi povecanju profita. U stvari, one su u stanju da svaki svoj potez objasne ne samo kao ispravnu, nego i kao najbolju mogucu meru, a svakog ko se tome pokuša suprotstaviti oznacice kao jeretika kojeg mora stici “globalna pravda”. Ovladavanje robnom proizvodnjom, razmenom, transportom, bankarstvom i osiguranjem i ulaganje enormnog naucnotehnološkog potencijala u nova dostignuca u oblasti robne proizvodnje, povecava iz dana u dan pozicije moci ovih kompanija do neslucenih razmera.

FAZE RAZVOJA I ORGANIZACIONI OBLICI TNK

TNK prolaze kroz 5 faza:
1) izvozne aktivnosti pretežno domacih predjuzeca, cime se osvajaju nova tržišta u svetu povezivanja sa lokalnim dilerima i distributerima
2) sama kompanija preuzima te akltivnosti
3) kompanija pocinje obavljati poslove marketinga, prodaje i ostalih funkcija na inostranom trzištu
4) kompanija dominira na stranom tržištu, s potpunim poslovnim sistemom ukljucujuci istraživanje, razvoj i inženjering
5) svi su u kompaniji zaposleni lokalno, funkcije kompanije nisu više vezane za zamlju porekla, anacionalne su i stvaraju novi sistem vrednosti ciji su nosioci menadžeri kompanije koji posluju u celom svetu.

TNK se javljaju u tri osnovna organizaciona oblika, i to:
1) vertikalno integrisane ( rudarstvo, industrija nafte, preradivacka industrija )
2) horizontalno integrisane su one kada kompanija ima iste vrste pogona u razlicitim zemljama.
3) konglomerati su kompanije koje imaju diversifikovane poslove u razlicitim delatnostima i granama proizvodnje.

ULOGE TRANSNACIONALNIH MENADŽERA

Internacionalni menadžeri se nemogu oslanjati na univerzalne principe menadžmenta koji ce voditi njihovo ponašanje iz dva razloga. Prvo, ako su teoreticari razvili neke suštinske koncepte dobrog menadžmenta bazirane na Zapadnjackom fenomenu, druga društva se toliko vidno razlikuju po svojim kulturama i ideologijama da se ovi koncepti ne mogu univerzalno primeniti. Drugo, jedan internacionalni menadžer cesto mora da funkcioniše uz prisustvo nekoliko kultura odjednom, što povecava rizik pravljenja greške kada se pretpostavlja najbolji nacin da se nešto uradi. Menadžment ponašanja i menadžerske odluke treba prilagoditi razlicitim situacijama.
U rukovodecem nacinu govora, internacionalni menadžeri treba da prihvate uloge mogucnosti. Koncept moguceg rukovodenja, iako je široko prihvacen, ne obuhvata svo bogastvo uloge internacionalnog menadžera. Po njemu, menadžer naoružan jednom grupom ocekivanja ili jednim stilom rukovodenja može ocekivati kada se susretne sa novim okolnostima, da usvoji alternativnu grupu ocekivanja sa opcionim stilom koji bolje funkcionice u tim novim uslovima; tako jedan mudar menadžer može da razvije i zadrži nekoliko modela mogucnosti, tako da plan A propadne, može da se preorijentiše na plan B ili C. Internacionalni menadžment je daleko komplikovaniji, a efektivno ponašanje daleko kompleksnije nego slicne aktivnosti ogranicene na jednu jedinu kulturu.

MULTINACIONALNE KOMPANIJE

"Kada dolazimo u dodir sa nekom vladom koja ne voli Sjedinjene Americke Države, uvek pitamo: ko vam je miliji - Velika Britanija, Nemacka, Francuska- Raspolažemo mnogim zastavama, izaberite. " Robert Stivenson, potpredsednik Forda
Nedjugo posle pada Miloševicevog sultanata Radio-televizija Srbije prenela je jevandelski intoniranu izjavu jednog domaceg ekonomiste da ce strani kapital pohrliti u Jugoslaviju jer u njoj postoji deo zdrave i atraktivne privrede, te kvalifikovana i jevtina radna snaga. Na prvi pogled, razlozi da se radna snaga raduje svojoj jevtinoci, ili pak pukom dolasku kapitala kao vrednosti per se, bezmalo su misticni. Možda vedri ton ove obavesti i nije u dubljoj korelaciji sa pretpostavljenim osecanjima radne snage- Da li je i ekonomista jevtin, i ako jeste, quanto costa- Šalu na stranu, posredi je paradoks zemalja u tranziciji, gde se jevtinoca radne snage kao takva namece jedino prema kriterijima Zapada, dok se u poredenju sa uobicajenom domicilnom cenom rada ponuda stranog poslodavca najcešce može uzeti kao prosecna, pristojna, "ne tako loša" ili cak "dobra (za naše prilike)".
Tako bi moglo da se nacne pitanje poslovne politike multinacionalnih kompanija na tržištima Treceg sveta, najposle i u istocnoj Evropi, koje je sa stanovišta njegovih nevoljnih rezidenata u stvari pitanje buducnosti što mora da pocne odmah, jer vremena za cekanje nema. Stoga ne cudi da reakcije na ovaj aspekt globalizacije i na Zapadu i na Istoku imaju jasne obrise politideoloških nastrojenja. Štaviše, multinacionalni kapital jedna je od lakmus-tema za ideološke diskurse i politicku praksu levog i desnog centra, nevladinih organizacija i angažovanih intelektualaca, kako u sredinama iz kojih kapital potice, tako i u onima u koje ulazi. I, još bliže, to je jedan od problema gde tradicionalno predvidljive reakcije nosilaca politickog diskursa mogu divergirati ili konvergirati u neocekivanom smeru.

No, pre bilo kakve analize ideoloških pristupa, treba se usredsrediti na pitanje: šta su to multinacionalne kompanije i koja je njihova uloga u ekonomskom i kulturnom životu zemalja periferije na cijem se tlu pojavljuju kao "strani investitori"-
Proces razvoja i ukrupnjavanja nadnacionalnih privrednih subjekata postavio je sasvim nove standarde u medjunarodnim ekonomskim odnosima, bacivši u zapecak nacionalne vlade, koje sopstvenim ekonomskim i politickim instrumentima više ne mogu da pariraju upravljackim strukturama multinacionalnih kompanija. Ova (pre)vlast ocigledna je na primeru kljucnih institucija istorijski nastalih voljom velikih bordova, koje, kako saznajemo od ekonomiste Zvonimira Landupa, i post festum ostaju pod njihovom kontrolom: u finansijskom sektoru to su Medjunarodni monetarni fond, Svetska i Evropska banka za obnovu i razvoj, te Evropska investiciona banka, a na polju protoka robe - Svetska trgovinska organizacija.
Kako se to prakticno odražava na društva u zemljama periferije- In consequentia, globalizovanje privrednih i upravljackih struktura dovodi do ukidanja samoregulišuce uloge nacionalnih tržišta, a nadnacionalne privredno-upravljacke strukture postaju dominantni regulatori privrednih i društvenih tokova iliti, prema recima jednog autora, "otoci svesne vlasti u okeanu nesvesnog" , olicenom u stanovništvu, to jest radnoj snazi i potrošacima na domicilnom tlu. Multinacionalne kompanije diktiraju uslove koji nisu nužno u skladu sa ciljevima privrednog razvoja i makroekonomske politike jedne države; imaju manju osetljivost na zahteve lokalne zajednice ( stepen zaposlenosti i ekološki problemi ), pribegavaju monopolu zato što u zemljama van razvijenog centra nema zakona koji monopol sprecavaju. Njihov interes za ulaganje u zemlje periferije ogleda se u niskim nadnicama, nepostojanju jakog sindikalnog pokreta, labavim propisima o zagadivanju prirodne sredine, niskim porezima. Posledice su ocigledne, ali jednoj od njih treba posebno posvetiti pažnju.
Ako bi se interesi medjunarodnih koncerna dosledno sproveli, poreske stope, na primer, bile bi toliko niske da bi budžetski deficit države morao da se leci nauštrb prosvete i kulture ( one bi, svakako, prve došle na doboš ). Sa stanovišta multinacionalnih koncerna, daroviti violinisti ili profesori sociologije sasvim su izlišan fenomen, univerzitet koji ukljucuje humanisticke nauke i studije nacionalne kulture preteran je luksuz, potreba da se unutar nacije odvija sociokulturna stratifikacija prema prirodnoj obdarenosti pojedinaca (karakteristicna za liberalna društva Zapada ) nešto je o cemu sirotinja ne bi trebalo da razmišlja. Naravno, ovakva strategija se ne obelodanjuje. Naprotiv, na delu je i javno stipendiranje talenata, ali u perspektivi ono nije nešto na šta se može osloniti, jer pociva na dobroj volji donatora, a ne na zakonski garantovanom pravu unutar socijalno uredene države. Gradjanin dolazi u situaciju da na krucijalna pitanja njegove egzistencije utice neko kome ne može ni da pruži ni da uskrati podršku na izborima.
Teorija o slobodnom jedinstvenom tržištu, kao uporište pohoda medjunarodnog kapitala, manjkava je utoliko što se o jedinstvenosti tržišta može govoriti samo tamo gde postoje jedinstveni zakonski propisi za sve ucesnike u tržišnoj utakmici. Dakle, zakoni koji na Zapadu štite zaposlene od samovlašca poslodavaca, a ticu se pre svega cene rada i dužine radnog vremena, ne važe za radnu snagu na tržištima periferije, iako se proizvodi koje ona stvara, neretko radeci iste poslove kao i zaposleni u maticnim poslovnim jedinicama na Zapadu, prodaju po celom svetu bez obzira na zemlju u kojoj nastaju. Na Menhetnu su 1997. godine održane demonstracije ispred Diznijevih prodavnica. Demonstranti su sprecavali kupovinu, noseci transparente sa obaveštenjem da plišane igracke kompanije Dizni, u maloprodaji vredne izmedju dvadesetak i dvestotinak dolara, šiju deca na Tahitiju za 16 centi na sat, dok direktor Diznija na sat zaraduje 91.000 americkih dolara. Strukturalistickim terminima to se može ovako izraziti: multinacionalne kompanije nisu eksponent funkcije jedinstvenog tržišta, nego su osvojena nacionalna tržišta eksponent funkcije partikularnih interesa multinacionalnih kompanija.

Neko ce se, jamacno, zapitati: zbog cega bi, ako stvari tako stoje, nerazvijene zemlje uopšte ulazile u integracije-
Naravno da za to postoje cvrsti razlozi, kao što su pokretanje devastiranih privreda, beg od nasledenog ekonomskog mrtvila, tranzicija u moderne oblike ekonomskog i civilizacijskog života. Pri svemu tome dešava se da se uspehom smatra ako su plate zaposlenih u MNK dvostruko više od nacionalnog proseka. Radnici primaju dvesta, a ne sto maraka mesecno. Kržljavi žir sanja da postane veliki žir, umesto, makar, osrednji hrast. Ovo važi za zemlje poput Kine, a ni Brazil nije mnogo odmakao u nivou aspiracije. No u pojedinim državama Dalekog istoka situacija je još gora. Decji rad uz bedne nadnice, razvojna besperspektivnost, ekološki sumrak, farsicno protivljenje domaceg stanovništva pokušajima levih organizacija na Zapadu da zakonima u svojim zemljama sprece kompanije da se tako nehumano ponašaju - obeležja su borbe za opstanak najsiromašnijih.
Vrhunac horora koji nadmracuje ostale slucajeve ipak je prica o nigerijskom plemenu Ogoni, cije je celukupno životno stanište, Arkadija sa prebogatom vegetacijom površine 1050 kilometara kvadratnih, detaljno opustošeno radom naftnog koncerna Šel. Vlada Nigerije pravno je zaštitila svog poslovnog partnera od deranžiranja i troškova kojima bi bio izložen u slucaju da mora placati odštetu žrtvama zagadenja ( ljudi masovno umiru, ili se iseljavaju, ili vode gerilski rat protiv Šela ). Voda Pokreta za opstanak ogonskog naroda Ken Saro-Viva, dobitnik medjunarodne Goldmanove nagrade za zaštitu životne sredine 1995. godine, ubijen je nedjugo pošto je uspeo da internacionalizuje problem Ogonilenda.
Prilike na istoku Evrope manje su dramaticne i omogucavaju kudikamo viši nivo aspiracije, a ono što se ovde dešava na planu javnog i nejavnog politideološkog diskursa u vezi sa multinacionalnim kompanijama veoma je zanimljivo stoga što se iz liberalno-demokratske vrednosne orijentacije razvija stav koji unekoliko podseca na desnicarsku odbojnost prema internacionalizaciji. U ime prava na sopstveni liberalizam, autentican nosilac liberalnog diskursa bice skloniji zaziranju od ovakve integracije nego što bi se ocekivalo. Tradicionalno ksenofobicna desnica ponašace se slicno, ali ce njeni argumenti i ciljevi cesto biti drukciji ( npr. mržnja prema Mekdonaldovim restoranima, utemeljena na shvatanju o prednostima domacih specijaliteta ). Uopšteno, oprezan i kriticki stav prema MNK poklopice se sa kritikama što na adresu velikih koncerna stižu od levice na Zapadu ( narocito su aktivne nevladine organizacije, poput Worldwatch Institute). To ukazuje na prostornu relativnost ideoloških diskursa, a ona se ponajbolje ocituje na temi kao što su multinacionalne kompanije i njihov globalni pohod. Ðavo je, medjutim, uvek budan. Napuštanje vrednosne lestvice da bi se zauzelo mesto u rovu, sve iz naivnosti ili straha da se ne postane autsajder ( sa stanovišta samog rovca: nicija devojka ), sužava krug autenticnih na svim stranama. Tako se neke liberalne iliti leve demokrate vezuju za politiku liberalno-demokratskih država koja u mnogim aspektima nije nimalo liberalna, niti demokratska: krize se razrešavaju (pri)silom, dakle ratovima i sankcijama gde se nedjužni, pa cak i deca, prinose na oltar autoritetu Zapada. Razume se, ni politicka logistika za svakojake opacine krupnog kapitala ne bi se dala uglazbiti u proklamovanu aksiologiju otvorenog društva. Za to vreme desnicari, narocito na prostorima gde je, kao na Balkanu, besneo rat, podležu logickim lomovima zastranjujucih razmera.

Zašto bi multinacionalne korporacije trebalo da podležu medjunarodnim propisima-
Proces globalizacije kao rezultat ima sticanje ogromne moci od strane multinacionalnih korporacija i to narocito u razvijenim zemljama gde one mogu da oblikuju politiku i uticu na vlast. U najnerazvijenijim zemljama one cesto krše ljudska prava i ponašaju se na nacin na koji ne bi mogle u svojim zemljama na Severu. Multinacionalne korporacije upravljaju preko nacionalnih granica tako da pojedinacne vlade ne mogu da u potpunosti regulišu njihovo delovanje. Korporacije ponekad izbegavaju odgovornost tako što koriste zakon koji im dozvoljava da prebace svoju kompaniju ili posluju pod okriljem drugih korporacija, kao sto je pokazano u slucaju Union Carbide Corporation i Placer Dome Corporation koje su prouzrokovale kršenje ljudskih prava u rudnicima na Filipinima.
Cak i kad zemlje imaju nacionalne zakone koji regulišu delatnosti korporacije, ti zakoni su cesto neadekvatni ili se ne odnose na multinacionalne kompanije, narocito u razvijenim zemljama. Korporacije cesto rade u oblastima koje su bogate prirodnim resursima ali nisu razvijene, gde one eksploatišu sredinu i lokalno stanovništvo, uticuci cak i na njihovo premeštanje i ugrožavajuci njihovo kulturno naslede. U Keniji, na primer, kanadska multinacionalna korporacija Tiomin Inc. je nedavno došla u konflikt sa lokalnom zajednicom, kada je njeno delovanje ugrozilo šume koje zajednica vekovima smatra svetim. Posto medjunarodne korporacije imaju tako veliku moc postoji potreba za medjunarodnim propisima u okviru kojih one mogu delovati. Nemoguce je postici trajni razvoj i ublažiti siromaštvo, a ne zaštiti ljudska prava i dostojanstvo svih ljudi.
Decembra 2003. godine zajednica Rupokvu (Rupokwu) u Nigeriji pretrpela je veliku štetu kada je pukla cev naftovoda koja prolazi kroz tu oblast i nafta se izlila. Kao rezultat toga, bunari su zagadeni, ostavivši zajednicu bez pitke vode. Seoska gazdinstva i jezera sa ribama takode su uništena, a vecina porodica u ovom poljoprivrednom podrucju izgubila je svoj izvor prihoda. Naftovodom je upravljala multinacionalna korporacija Shell Petroleum Development Corporation koja je bila partner sa nigerijskom nacionalnom petrolejskom korporacijom. Nijedna strana nije otklonila posledice izlivanja nafte. Ovaj incident i nedelovanje partnera Shell-a i nigerijske vlade predstavljali su kršenje ljudskih prava stanovništva u Rupokvu. Njihovo pravo na cistu i zdravu sredinu i odgovarajuci životni standard je nedvosmisleno prekršeno. Godine 1984. izlivanje toksicnog gasa u indijskom gradu Izopal prouzrokovalao je štetu životima u toj zajednici. Izlivanje se dogodilo na postrojenju još jedne multinacionalne korporacije, Union Carbidge Corporation. U roku od tri dana više od 7.000 ljudi je umrlo a nekoliko hiljada je povredeno. Danas, više od 20 godina kasnije, preko 100.000 ljudi pati od hronicnih bolesti i bolesti koje slabe organizam, dok se bebe radaju sa urodenim manama. Mnogo je žena izgubilo zdravstvenu sposobnost da imaju decu i kao takve obeležene od strane društva postale su predmet diskriminacije. Union Carbidje odbio da preuzme odgovornost za izlivanje gasa i pebacio je svoju imovinu i upravljanje u drugu korporaciju, koja negira da je nasledila obaveze svog prethodnika. Union Carbid je odbio da prizna jurisdikciju suda u Bhopalu u kome su clanovi te zajednice tražili pravdu. Narod Bhopala je pretrpeo brojna kršenja ljudskih prava, kao što su pravo na život, zdravlje, obeštecenje pred sudom, odgovarajuci životni standard i bezbednu životnu sredinu.
Žene u najnerazvijenijim zemljama predstavljaju vecinu stanovništva koje je pretrpelo kršenje ljudskih prava od strane multinacionalnih korporacija. Žene takode cine i vecinu onih koji su najmanje placeni. Slucaj Bhopal ilustruje diskriminaciju kojoj mogu biti izložene žene. Medjutim, ne trpe žene samo u najnerazijenijim zemljama. Americka korporacija Wal-Mart trenutno vodi parnicu sa svojim bivšim i sadašnjim službenicima koji je optužuju za rodnu diskriminaciju u pogledju napredovanja na poslu i zdravstvenog osiguranja.

Prva investicija japanske multinacionalne kompanije u Srbiji
Ministar finansija Vlade Republike Srbije potpisao je prvu japansku investiciju u Srbiji 08. maja 2006.god. u ime Vlade ugovorom o prodaji državnog dela akcija Duvanske industrije a.d. Senta kompaniji Japan Tobacco International sa prvim potpredsednikom kompanije JT International Mitsuomi Koizumijem ( jednom od najvecih multinacionalnih kompanija u oblasti proizvodnje duvana ).
Ukupna vrednost transakcije iznosi 27,5 miliona evra, cime Japan Tobacco postaje vlasnik 98,45% kapitala. Vecinski vlasnik akcija firme Japan Tobacco je Ministarstvo finansija Japana, što predstavlja izvesnu garanciju u smislu stabilnosti i ozbiljnosti kompanije, koja je danas po nivou prodaje treca u svetu. Državni paket koji je ponuden na tenderu cinio je 58% ukupnog vlasništva kompanije, dok su mali akcionari odlucili da se udruže sa državom i svoje akcije ponude na prodaju. Postignuta je cena od 253 evra po akciji, što je šest puta više od knjigovodstvene vrednosti akcija. Od postignute cene država ce dobiti oko 16 miliona evra, dok ostatak odlazi malim akcionarima.
Prema ministrovim recima, JT International se obavezao da uloži oko 2,5 miliona evra u osposobljavanje fabrike za proizvodnju, što ukljucuje i otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta. Fabrika u Senti, koja se do sada bavila samo prikupljanjem i obradom sirovog duvana, dobila je i licencu za proizvodnju cigareta. Japan Tobacco se obavezao da najmanje 5 godina nece premeštati poslovne aktivnosti iz Sente, kao i da ce investirati u dalji razvoj fabrike.
Prvi potpredsednik kompanije JT International Mitsuomi Koizumi izjavio je da Srbija igra sve vecu ulogu u strategiji JTI u ovom delu Evrope, dok Duvanska industrija Senta ovim ugovorom postaje jedna od 17 proizvodackih kapaciteta JTI u svetu. Mitsuomi Koizumi izrazio je nadu da ce poslovni uspeh JTI dati podstrek drugim japanskim kompanijama da ulažu u Srbiju.
Ambasador Japana Tadaši Nagai izrazio je podršku naporima Vlade Republike Srbije da uspostave saradnju sa stranim investitorima. Ambasador je naglasio da i Vlada Japana sa svoje strane ulaže napore da promoviše strane investicije uz pomoc Japanske agencije za medjunarodnu saradnju. “Sve kompanije koje budu želele da ulažu u Srbiju imace punu podršku naše ambasade”, izjavio je on.
Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Jasna Matic izjavila je da postoji sve jaci interes japanskih firmi za investicije u Srbiji. „Ocekujemo da ce do kraja godine još dva velika japanska predjuzeca otvoriti predstavništva u Srbiji“, izjavila je ona dodavši da je Agencija imala odlicnu saradnju sa japanskom ambasadom. Izvršni direktor JT International u Ženevi Tomas Mek Koj izjavio je da ova kompanija planira znacajne investicije ne samo u smislu kupovine akcija Duvanske industrije a.d. Senta, vec i u razvoj fabrike i unapredenje brendova i blendova cigareta. Ocekivana suma ulaganja iznosi oko 100 miliona evra.

ZAKLJUCAK

Produbljivanjem i razvojem medjunarodne podele rada na novoj osnovi, nastankom svetskog tržištai svetske privrede, nastaju i medjunarodni monopoli. Oni su rezultat jacanja monopola unutar državnih granica, kao i pojave izvoza kapitala. U težnji da ostvare što veci monopolskiekstra profit, nacionalni monopoli nastoje proširiti svoju delatnost i van nacionalnih granica. U tome im narucito pogoduje izvoz kapitala, jer se tako lakše preskacu državne barijere. Težnja krupnih monopola da ostvare što veci monopolski ekstraprofit, zaposednu izvore jeftinih sirovina, energije, radne snage i sl. putem podele tržišta u svetu, s jedne strane, i opšte konkurencije s druge strane, dovela je do uspostavljanja sporazuma medju njima, odnosno do nastanka medjunarodnih monopola. Medjunarodni monopoli predstavljaju savez krupnih nacionalnih predjuzeca koja se udružuju radi monopolisanja proizvodnje i prodaje odredene robe, eksploatacije sirovina, energije i uvecanja kapitala na svetskom nivou.
Ostvarivanje naucno tehnološke revolucije, širenje svetskog tržišta, uvecanje kapitala i sl., doveli su do toga da medjunarodni monopoli prerastaju u multinacionalne kompanije ( dominacija nacionalnog kapitala i upravljanja ) i transnacionalne kompanije ( bez dominacije nacionalnog kapitala i upravljanja ).
Transnacionalne kompanije, zasnivaju svoje poslovanje na kapitalu jedne zemlje koja je zastupljena u više zemalja i posluju u jednoj do pet zemalja.
Multinacionalne kompanije predstavljaju sva predjuzeca koja posluju na principu ulaganja kapitala iz više zemalja i imaju kontrolu nad imovinom u najmanje dve ili više zemlje. Ove organizacije imaju veoma razvijenu mrežu sopstvenih afilijala koje su locirane širom sveta, preko kojih se kontroliše proizvodnja, distribucija proizvoda i usluga.
TNK su se pocele razvijati nakon Drugog svetskog rata, da bi se krajem 90-ih godina drasticno proširile na tri regionalna tržišta: Evrope; Azije i Pacifika; i Severne Amerike. One svoju moc ostvaruju kontrolišuci 3 najznacajnija tržišta: tržišta roba i usluga, finansijska tržišta i tržišta informacija, stvarajuci monopol. One ulažu svoj kapital u nerazvijene zemlje, investirajuci, a imaju kontrolu nad 2/3 svetske proizvodnje i trgovine. Pa na osnovu toga kada se uporedi ekonomski znacaj države i TNK, ocigledno je da su države postale drugorazredni privredni subjekti.
Transnacionalni menadžeri moraju biti prilagodeni razlicitim kulturama, moraju biti fleksibilni, tako da mudar menadžer treba da razvije i zadrži nekoliko modela mogucnosti.

LITERATURA

1) Prof. Dr. Milija Zecevic ,„Internacionalni menadžment“
2) Brien R. Jet, Contesting Global Governance: Multinational Economic Institutions and Global Social Movements, Cabridege Universitz Press, 2000
3) Scholte J. A., Globalization a critical introduction, New Zork, 2000
4) Christian Palloix, "L'Economie Mondiale Capitaliste et les firmes Multinationales"
5) Stephen Hymer, "Efikasnost (pruturjecja) multinacionalnih korporacija", Zagreb
6) Ljubomir Tadic, "Nauka o politici", Beograd, 1988.
7) Dr Bogdan Ilic, Dr Predrag Jovanovic Gavrilovic, Dr Aleksandar Gracanac, „Medjunarodna ekonomija i finansije“, Beograd, 2006.
8) Internet (www.odbrana.mod.gov.yu)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD