POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ POLJOPRIVREDE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ POLJOPRIVREDE
 

 

UZGOJ DIVLJE KRUŠKE

Divlja kruskaPlaniranje proizvodnje šumskog semenskog i sadnog materijala mora da bude u skladu sa tendencijom dugoročnog razvoja šumarstva ali i da je prilagodljivo trenutnim potrebama našeg društva. U skladu sa tim je i program izrade idejnih rešenja gajenja voćkarica, koje su u prirodi široko rasprostranjene u našem području u nižim područijima šumskih ekosistema kao i privatnim posedima. Gajenje i plantažna proizvodnja ovih šumskih vrsta dala bi veću ekonomsku dobit jer bi se profitabilne sorte gajile na staništima koja po klimatskim, edafskim i fenološkim uslovima odgovaraju njihovim potrebama, kao i potrebama stanovništva tog područja.
Vrsta koja bi mogla da odgovori napred iznetim zahtevima je divlja kruška za koju smatramo da do sada nije bila dovoljno iskorišćena. Upotrebna vrednost ove vrste ogleda se u iskorišćavanju semena za proizvodnju sadnica koje bi se gajile na slobodnom prostoru kao i podloga za kalemljenje raznih voćkarica, zatim korišćenja njenog drveta u zanatstvu, kao i u industrijskoj preradi za ishranu divljači. Poznata je i kao medonosna i dekorativna vrsta.

Osobine vrste divlje kruške

Divlja kruška je značajna voćna vrsta naših prostora. Javlja se u hrastovim šumama sladuna-cera, lužnjaka, kitnjaka-graba i drugih do 1000 m nadmorske visine. Sporo je rastuće drvo visine 15-20 m, široko kupaste krošnje, pravog i vitkog debla. Koren je dubok i srcast. Dobro uspeva na plodnim i dubokim zemljištima, cveta u aprilu i maju, plod sazreva u oktobru i sadrži po dve semenke u svakom od pet okaca.

Ekologija vrste

1. Zahtevi prema klimi.

Kruški najbolje odgovaraju toplija područja (vinogradski pojas) sa umerenim letnjim temperaturama (visoke temp. izazivaju ožegotine na kori). U vreme mirovanja izdržava i temperature do -30°C. Niske temperature su kritične u fazi cvetanja kruške. U fazi otvaranja cvetova potrebna je temperatura od 10°C. Najbolja aktivnost korena je pri temperaturi od 15-18°C. Kruška je heliofitna vrsta (što se, izmedju ostalog, vidi i po visokoj i retkoj kruni). Pri nedostatku svetlosti obrazuje se manji broj cvetnih pupoljaka. Potrebe za vodom su joj manje nego jabuci, kao i za visokom relativnom vlažnošću vazduha (u toku vegetacije pri srednjoj temperaturi od 14.8°C zahteva godišnje 560 mm padavina, pri temp. od 20°C treba joj 970 mm; relativna vlažnost vazduha treba da se kreće oko 60%).

2. Zahtevi prema zemljištu.

Zahvaljujući dubokom korenovom sistemu kruška može uspevati na različitim zemljištima. Najbolje uspeva na dubokom i rastresitom zemljištu gde je aktivan sloj moćnosti 120-150 cm (zbog svog horizontalnog i vertikalnog korena koji duboko prodire u zemlju i široko se grana; najveći deo korenovog sistema je na dubini od 20-95 cm, a horizontalno se prostire oko 4 m u prečniku). Najbolje uspeva pri slabo kiseloj reakciji zemljišta (pH 5,6-6,5).

Upotrebna vrednost vrste

Zahvaljujući proizvodnim svojstvima divlje kruške i širokoj zastupljenosti ova voćkarica zauzima 3. mesto u strukturi našeg voćarstva. Kvaltetnog je drveta koje se koristi u zanatstvu. Važna je za proizvodnju podloga za kalemljenje raznih sorti kruške kao i drugih voćkarica. Pozitivan uticaj se ogleda u dužini života kalema: kruška na glogu živi 20 godina, na dunji 40, na semenjaku 120-140 godina a na divljoj krušci i preko 200 godina. U lovištima plod divlje kruške služi za ishranu divljači.

Karakteristike semena i ploda

 plod je kruškolik do okruglast sa 4-10 semenki sa prividnim endospermom;
 plodovi se sakupljaju sa stojećih stabala ili se otresaju (mlate), zatim se melju u maceratoru (ili voćnom mlinu) i ispiraju vodom nakon čega se prosušuju;
 iz 100 kg plodova dobija se oko 1 kg semena, a u 1 kg semena ima prosečno 33.000 semenki;
 klijavost semena dobro se može očuvati 2-3 godine ako se konzervira prosušeno i drži na sobnoj ili nižoj temperaturi u vrećama ili sanducima;
 klijanje je nadzemno, ali je otežano zbog dormantnosti embriona i ukoliko se ne seje odmah nakon sakupljanja mora se stratifikovati (40-90 dana sa vlažnim peskom ili tresetom na temperaturi 0-7 C s prethodnim kvašenjem 6 dana u tekućoj vodi);
 prosečna klijavost nestratifikovanog semena iznosi 1%, a stratifikovanog oko 65%.

Proizvodnja sadnog materijala

Divlja kruška se radi dobijanja sadnog materijala može razmnožavati generativnim i vegetativnim putem.

Generativno razmnožavanje

Generativno razmnožavanje nema značaja u podizanju voćnjaka sortne kruške radi dobijanja kvalitetnog ploda. Ono služi isključivo za proizvodnju podloga za kalemljenje sorti kruške u koju svrhu služe jednogodišnje sadnice proizvedene u sejalištu.
Seme kruške seje se u jesen ili proleće (ako je prethodno stratifikovano) na dubinu oko 1 cm. Za sadnju su dobre već jednogodišnje sadnice. Podloge proizvedene od sejanaca divlje kruške pogodne su za lošija zemljišta i za gajenje sorti na slobodnom prostoru. Seme za podloge treba uzimati sa bujnih stabala, otpornih prema mrazu, suši i bolestima, sa dobrim procentom klijavosti.

Vegetativno razmnožavanje

Kalemljenje je način vegetativnog razmnožavanja sorti krušaka i sprovodi se u leto. Za kalemljenje kruške koriste se sledeći načini kalemljenja: očenje (na spavajući ili budni pupoljak), prosto spajanje, spajanje sa strane i na isečak, kalemljenje pod koru, na most i ablaktiranje, kao i englesko spajanje.
Proizvodnja može biti organizovana u okviru manjih ili većih privatnih poseda ili usko specijalizovanih plantaža. Postoji i mogućnost njenog gajenja kao primešane vrste u šumskim rasadnicima jer se preko lančanog sistema ishrane obezbedjuje stabilnost novostvorenog ekosistema.

Zaštita od bolesti i štetočina

U cilju zaštite sejanaca divlje kruške obavlja se zimsko prskanje, koje je najbolje izvršiti 10-15 dana pre kretanja vegetacije, radi uništavanja lisnih i štitastih vaši. U tu svrhu koristi se Kreozan u količini 2kg/100 l vode, Rumesan (2-2.5 kg) ili žuto ulje (25 litara).

Tehnologija proizvodnje

Plan površina pod sejalištem
Plan površina pod sejalištem


Planirani radovi u sejalištu (plantaži):

-rahljenje zemljišta (kod zemljišta sa nepovoljnim fizičkim osobinama),
-ravnanje,
-oranje (usitnjavanje do dubine 15-25cm),
-djubrenje,
-fina obrada,
-dezinfekcija zemljišta i sadnica,
-iništavanje korova,
-okopavanje

Plan podizanja plantaže:

-Izbor površine (odgovarajući klimatski,edafski i orografski uslovi),
-Pripremni radovi,
-Sadnja sadnica

Zaključak

Proizvodnja divlje kruške, vrste sa relativno kratkom ophodnjom, sa mogućnošću korišćenja njenog ploda (semena) u proizvodnji sadnica, kalemova i drvne mase, može da bude dobar izvor dodatnih prihoda za pojedina šumska gazdinstva odredjenih privrednih područja ili privatnih domaćinstava. Iz tih razloga može se preporučiti njeno gajenje sa očekivanom dobiti.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi