POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ TURIZMOLOGIJE
 

Značaj i uloga nautičkog turizma i marina u razvitku pomorskog i gospodarskog sustava


Turizam brzo i nepovratno mijenja ekonomsku i socijalnu sliku svijeta. Značajan udio u cjelokupnom svjetskom turizmu zauzima nautički turizam te kao takav predstavlja važan čimbenik razvitka svjetskog pomorskog i gospodarskog sustava.
u ovom seminaru pokušati ćemo vam pobliže prikazati razvoj nautičkog turizma i njegov stvarni značaj u stvaranju pomorskih i gospodarskih sustava kako regionalnih i tako i svjetskih.

2. POVIJESNI ELEMENTI RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA

 

Već u starom vijeku nalazimo brojne zapise o pomorski putovanjima. Spomenimo poznato Homerovo putovanje opisano u epu „Odiseja“ koji, vračajući se iz Trojanskog rata doživljava čitav niz pustolovina. Središte pomorske plovidbe tog vremena je sredozemlje i Grčka. Pored toga valja istaći da postoje podatci o veslačkim takmičenjima u okviru raznih svetkovina na vodi u antičkoj Grčkoj, Rimu, Egiptu, Kini itd.

Početkom novog vijeka iskustva plovidbe od antičkog preuzimaju Arapi i prenose u Španjolsku. Kasnije se talijanski gradovi, poglavito Genova i venecija javljaju kao pomorske sile na sredozemlju. Poznata su razna veslačka takmičenja koja se osim na Sredozemlju brzo proširila u Engleskoj. Na Temzi je oko 1500. godine bilo više od 3200 ovlaštenih lađara koji su čamcima na vesla prevozili putnike i robu. Prvo zabilježeno veslačko takmičenje na Temzi održano je 1715. godine. Ta tradicija održala se i do danas. Tradicija veslačkih natjecanja studenskih klubova u Engleskoj datira iz 16. i 17. stoljeća.

U vrijeme velikih otkrića težište pomorstva pomaklo se iz sredozemlja u Portugal, gdje je sredinom 15. stoljeća datiraju i prve pomorske karte sa detaljnim uputama za plovidbu na tada poznatim područjima svijeta. Magellan na put oko svijeta kreće 1519.-22. godine koristeći kartu svijeta koju je 1515. godine napravio Leonardo da Vinci. Pronalaskom tiska već u drugoj polovini 15. i 16. stoljeću tiskani su i brojni priručnici za plovidbu.

U vrijeme znanstvenih putovanja poznatog moreplovca, istraživača i avanturiste Engleza J. Cooka 1779. godine, pomorska plovidba koristila se suvremenim metodama navigacije koje su kasnije samo usavršivane pojavom novih tehnoloških otkrića.
Prva trans oceanska krstarenja koja se ujedno mogu i smatrati i pretečem suvremenog nautičkog turizma zabilježena su krajem 18. stoljeća. Godine 1866. Amerikanci Hudson i Fitchem prešli su Atlantik za 38 dana, a 1870. godine Dubrovački kapetan Niko Primorac prvi je jedrilicom prešao iz Europe u Ameriku. Šest godina kasnije jedan ribar iz Amerike je na brodici od 6 metara doplovio do Europe.

Znatno jači izazovi bili su putovanja oko svijeta. Tako je npr. Amerikanac kapetan J. Slocum 1895. godine prvi sam plovio športskom jedrilicom „Spray“ dužine 11.2 m oko svijeta. Ovo putovanje dugo 46 tisuća NM trajalo je nešto više od 3 godine i dalo veliki poticaj razvitku nautičkih sportova i oceanskim krstarenjima. Nakon toga je Slocum plovio po Karibima, a 1908. godine izgubio mu se svaki trag kod Bahama. Drugi Amerikanac, H. Pidgeon uputio se na put oko svijeta 1921. godine brodom dužine 10.5 metara. Putovanje je trajalo 4 godine.

Povijesnu prisutnost i razvoj nautičkog turizma na Hrvatskoj obali potvrđuje i veliki broj luka i lučica. Stoga su turističke organizacije na obali 60 tih godina razvijale vlastiti plovni park, koji se koristio za izlete i iznajmljivanje. Obnovljena je i domaća „mala flota“, a strane jahte sve češće plove duž naše obale. Obnovljena je i domaća proizvodnja plovila za sport i razonodu. 60 tih godina formiraju se neke nove ili prilagođavaju stare luke za suvremeni nautički turizam.

Prvi prostorni planovi jadranskog područja, poznati kao „Projekt Južni Jadran“ (1965) i „Projekt Gornji Jadran“ (1972) predviđaju i lokacije na obali namijenjene izgradnji luka nautičkog turizma. Do 1978. godine na Hrvatskoj obali pušteno je u promet 5 novih nautičkih turističkih luka (Punat, M. Lošinj, Zadar, Split i Dubrovnik.)

3. POJAM I MJESTO NAUTIČKOG TURIZMA U SVUREMENOM TURIZMU

 

Oceani, mora, jezera i rijeke nisu samo, ogromna vodena prostranstva koja zauzimaju preko 72% ukupne zemljine površine, već jedan od bitnih elemenata ljudske egzistencije. Na obalama mora i uz rijeke (Nil, Eufrat, Tigris i dr.) nastala su prva ljudska naselja i razvile se najstarije kulture. Do uspostave kopnenih putova, more je predstavljalo jedinu prometnu vezu među narodima. U zemljama koje je priroda obdarila atraktivnim obalama mora i jezera, te rijekama pogodnim za sportska natjecanja i rekreativnu plovidbu, u posljednje se vrijeme razvija nautički turizam kao nova vrsta turizma. Te blagodati najbolje su osjetile države na obalama Mediterana, Kariba i Australije, gdje je posebno izražen turistički promet, u okviru kojeg, značajan dio predstavlja nautički turizam. Nautički turizam ili „turizam na vodi“, kako ga pojedini autori nazivaju, nastao je kao masovni fenomen nakon Drugog svjetskog rata. U praksi su prisutni i drugi nazivi za ovu, posebnu, vrstu turizma, kao što su: maritimni, primorski i jahting turizam, zabavna navigacija, pomorsko-sportska plovidba i drugi. Sam naziv „nautički turizam“ upućuje i podsjeća na temeljni sadržaj i način zadovoljavanja turističkih potreba učesnika ove vrste turizma, pa ima određenu prednost u odnosu na druge nazive. Pod pojmom „nautički“ podrazumijeva se, ne samo plovidba i kretanje, već i stacionirano mirovanje i boravak u nekoj marini, luci, lučici i sl. Sama činjenica da se turistička potreba može zadovoljiti jedino pomoću odgovarajućeg plovila, predstavlja specifičnost koja ovaj vid turizma izdvaja iz „općeg turizma“, kao njegovu posebnu vrstu. Terminološka oznaka „nautički“ za ovu vrstu turizma, potječe od grčke riječi nutas (mornar). Označava vještinu navigacije, nauku o pomorstvu. Po današnjem shvaćanju to je ustvari posebna vrsta turizma koji se temelji na rekreativnim sadržajima vezanim uz plovidbu na morima jezerima i rijekama. Sam se pojam, nautički turizam, može definirati na više načina. Najbitnije je da se definicijom istakne njegovo značenje za odmor i rekreaciju pomoću korištenja sportskih brodova ili tzv. „male flote“. Interesantna je definicija A. Turine koji pod nautičkim turizmom podrazumijeva putovanja morem i to sljedećim prijevoznim sredstvima:
a) jahtama, jedrilicama, skuterima i sportskim čamcima
b) putovanje brodovima, koje organiziraju obalne linijske službe ili kružna putovanja
c) teretnim brodovima koji primaju i određeni broj putnika
d) posebnim plovilima za krstarenje, za jedrenje, za ribolov i ostale turističke razonode na vodi, od izleta i šetnja do priredba specifičnog karaktera s raznovrsnim programima koji se izvode na moru.

Pod nautičkim turizmom podrazumijeva se ukupnost aktivnosti i odnosa koji su uzrokovani boravkom turista-nautičara u lukama nautičkog turizma i plovidbom na vlastitim, iznajmljenim i tuđim plovnim objektima, radi rekreacije, sporta i razonode. Nautički turizam, u odnosu na kupališni i druge vrste turizma, poglavito se, razlikuje po specifičnim uslugama, koje se turistima-nautičarima pružaju u lukama nautičkog turizma i plovnim objektima. Turističke usluge u nautičkom turizmu su:
1) iznajmljivanje veza uz uređenu i djelomičnu ili potpuno zaštićenu obalu za smještaj plovnih objekata i turista nautičara koji borave na njima:
2) iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, crusing i sl.);
3) usluge skipera:
4) prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru, i suhom vezu na kopnu
5) usluge snabdijevanja nautičara sa strujom, plinom, vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.:
6) uređenje i pripremanje plovnih objekata:
7) davanje različitih informacije nautičarima kao što su vremenska prognoza, vozni redovi, podaci o kulturno-povijesnim spomenicima i raznim priredbama i manifestacijama i sl.
8) škole jedrenja, obuka za skipere i voditeljice brodica:
9) ostale turističke usluge za potrebe nautičkog turizma (iznajmljivanje sportskih terena, pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi, suncobrana i ležaljki, zdravstvene usluge, organizacija sportskih, kulturnih priredbi i manifestacija i sl.)

Nadzor i kontrolu nad pravnim fizičkim osobama koje pružaju nautičko-turističke usluge u Republici Hrvatskoj vrše županijski uredi za poslove turizma, lučke kapetanije, obalna straža, odgovarajuća ministarstva (za turizam, promet i veze, financije i sl.) turistički inspektori i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

4. ČINITELJI RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA

Osim činitelja koji utječu na razvoj turizma, općenito na razvoju nautičkog turizma imaju jak utjecaj i posebni činitelji. Za nastavak i razvitak nautičkog turizma imaju jak utjecaj i posebni činitelji. Za nastanak i razvitak nautičkog turizma u nekoj zemlji, užem ili širem području ili regiji, moraju postojati odgovarajući činitelji, i to, kako na strani potražnje, tako isto na strani ponude.


4.1 Činitelji razvoja nautičkog turizma na strani potražnje


Nautički turizam kao i drugi oblici turističkog prometa javlja se u trenutku kada za to postoje društveni, ekonomski i tehničko-tehnološki uvjeti. Dinamika je, njegova razvoja, usko povezana uz niz endogenih i egzogenih činitelja. Na razvitak nautičkog turizma u nekoj zemlji, osim činitelja koji utječu, općenito na razvitak turizma, presudni su i posebni činitelji. Posebni činitelji se mogu razvrstati u tri temeljne skupine, kao što su:

1. Činitelji proizišli iz određene razine razvoja gospodarstva:
2. Činitelji proizišli iz određene razine razvoja turizma:
3. Činitelji proizišli iz određene razine razvoja društva u širem smislu:

Nautički turizam, kao oblik turističke potražnje, a i ponude, logična je posljedica sveukupnog gospodarskog razvoja u svijetu. Analizirajući gospodarski razvoj, kao činitelja turističkog razvoja nautičkog turizma, može se zaključiti da je njegov utjecaj višestruk. S jedne strane, gospodarski razvoj uvjetuje stvaranje slobodnih financijskih sredstava za kupnju plovila i slobodnog vremena za plovidbu, što je temeljna pretpostavka za nastanak nautičko-turističke potražnje. S druge strane, povećanjem industrijalizacije, urbanizacije i zagađenja životne sredine, što sve uvjetuje gospodarski razvitak, popraćeno je, ne samo većim intenzitetom rada na radnom mjestu, nego većim ili manjim stupnjem psihološkog stresa i raznih drugih oboljenja. Psihološki stres i druge psihofizičke i zdravstvene teškoće koje izaziva gospodarski razvitak, moguće je, ako ne otkloniti, onda bar ublažiti promjenom mjesta boravaka, pri čemu, nautički turizam ima posebno značenje. Tehnološki razvoj, kao sastavni dio ukupnog gospodarskog razvitka, posebno, utječe na razvoj nautičkog turizma kroz nove materijale, tehnologije i metode građenja plovila, ekološke pokrete itd. Pojavom plastičnih masa i novih metoda građenja, plovila za sport i razonodu su postala jeftinija i pristupačna za sve šire slojeve društva. Ranije su bila dostupna, samo uskom krugu bogatih ljudi. To je stvorilo pretpostavke za nastanak i dinamičan razvitak nautičkog turizma. Jedna od osnovnih determinanta razvoja nautičkog turizma jest postojanje i razvoj turizma uopće, kao svjetskog procesa masovnih migracija i zadovoljenja određenih turističkih potreba putem brodarenja, radi odmora i razonode. Put razvitka nautičko-turističke potražnje je toliko dug i mukotrpan koliko i ulazak pojedinog društva ili nacionalne zajednice u krug visokorazvijenih zemalja. Činjenica je, nautički turizam, bez obzira na konstantnu stopu rasta, još uvijek nema masovni karakter u svjetskim razmjerima. On je privilegij srednje i više klase. Međutim, u posljednje vrijeme prisutna je tendencija njegova širenja i na niže slojeve pučanstva. Zato, treba usmjeriti istraživanja u smjeru buduće turističke potražnje, kako bi se mogla formirati adekvatna nautičko-turistička ponuda.

4.2 Činitelji razvoja nautičkog turizma na strani turističke ponude


Dok činitelji potražnje utječu na stvaranje potreba, činitelji ponude uvjetuju da se te potrebe ostvare. Primjena ovih postavki na razvoj nautičkog turizma govori da nisu dovoljna samo odgovarajuća, slobodna novčana sredstva za kupnju plovila, psihofizička potreba da se plovi, moda da se plovi, tehnološki napredak u gradnji plovila, fond slobodnog vremena za plovidbu, stupanj razvoja turizma i slično, već i turistička ponuda, koju obuhvaća, kako prirodne i antropogene atraktivne uvjete, tako i ponudu odgovarajućih nautičko-turističkih privatnih, rekreacijskih i drugih sadržaja i usluga.

4.3 Ponuda privatnih, rekreacijskih i drugih sadržaja i usluga
Prisustvo prirodnih uvjeta na nekom području ima važnu ulogu pri formiranju nautičko-turističke ponude. Ponuda privatnih, rekreacijskih i drugih sadržaja, sredstava i usluga omogućuje boravak i plovidbu nautičara izvan mjesta boravka. U nautičko-turističku ponudu spadaju gotovo sve gospodarske djelatnosti i razne negospodarske aktivnosti, koje učestvuju u formiranju nautičkog proizvoda.


5. GOSPODARSKO ZNAČENJE NAUTIČKOG TURIZMA

 

Turizam brzo i nepovratno mijenja ekonomsku i socijalnu sliku svijeta. Prema istraživanjima doprinos turizma u bruto-nacionalnom proizvodu u turističkim zemljama iznosi od 6 do preko 10%. Turistički fenomen (kao i nautičko-turistička plovidba) već je davno transformiran u ozbiljnu društveno-ekonomsku djelatnost, koja zadire gotovo u sve pore društveno ekonomskog života pojedinih područja. Pomoću nautičkog turizma, koriste se i naplaćuju prirodne atraktivnosti i drugi raspoloživi nautičko-turistički resursi. Kroz nautičko-turističko tržište potražnje, potiče se razvitak drugih gospodarskih grana i djelatnosti. Dolaskom i boravkom nautičara u akvatoriju i marinama, brojna inače neprivredna dobra i djelatnosti recepcijske zemlje pretvaraju se u izdašne gospodarske resurse, koji bez nautičkog turizma, ne bi uopće ili bi u znatno manjem opsegu bili komercijalizirani. Kroz potrošnju nautičara (posebice inozemnih) ostvaruju se brojni neposredni i posredni učinci na pojedine gospodarske subjekte i na gospodarstvo zemlje u cjelini.


5.1 Neposredni ili izravni utjecaj nautičkog turizma


Neposredne ili izravne koristi od potrošnje nautičara imaju gospodarski subjekti koji neposredno prodaju proizvode ili usluge nautičarima, kao što su:

a) luke nautičkog turizma, koje prodaju nautičko-turističke usluge nautičarima
b) turistička, turističko-ugostiteljska i trgovinska poduzeća, uslužne radnje i drugi subjekti koji pružaju usluge nautičarima
c) brodograđevna i brodarska poduzeća, te obrtničke radnje koji proizvode i prodaju plovila, vrše njihov remont i popravke, servisiraju i održavaju plovila nautičara i pružaju druge različite usluge

5.2 Utjecaj nautičkog turizma na poslovanje luka nautičkog turizma


Suvremena marina je temeljni oblik luke nautičkog turizma. Ona je vrlo kompleksan objekt nautičko-turističke receptive, u kojoj se nautičarima nudi i realizira čitav niz usluga, nautičkog, sportskog, rekreativnog i zabavnog karaktera. Kapital uložen u izgradnju marina ima veću stopu profitabilnosti od onog uloženog u druge vrste turizma. U lukama nautičkog turizma pružaju se brojne nautičko-turističke usluge kao što su: usluge veza za plovila s opskrbom vode, prodaja goriva i električne energije, održavanje i servis plovila, usluge iznajmljivanja plovila i posredovanja u njihovoj prodaji, usluge škole jedrenja i obuke za skipere i voditelje brodica, usluge davanja vremenskih prognoza i raznih informacija nautičarima, usluge telefona teleks, te prodaja suvenira i bescarinske robe te razne druge usluge. Najpovoljniji efekti od nautičkog turizma postižu se u organiziranom charteru, tj. najmu brodova nautičarima kojima više odgovara plovidba u iznajmljenom nego u vlastitom plovilu.

5.3 Utjecaj nautičkog turizma na poslovanje i razvitak uslužnih djelatnosti


U nautičkom turizmu realiziraju se brojne ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i druge slične usluge. To stimulativno djeluje an razvitak turističke, ugostiteljske, trgovinske, frizerske i drugih djelatnosti, koje su nužne za zadovoljavanje potreba nautičara. Zato se u lukama nautičkog turizma otvaraju brojni ugostiteljski i trgovinski objekti i različite radnje. U lukama nautičkog turizma treba organizirati trgovačku mrežu koja je u stavnju kvalitetno opskrbiti nautičare potrebnim prehrambenim i higijenskim artiklima, ako što su: kruh, mlijeko, mliječni proizvodi, povrće, voće, voćni sokovi, meso, riba, sapun deterdženti, paste za zube, tisak i drugi proizvodi i razne potrepštine.

5.4 Utjecaj nautičkog turizma na poslovanje brodograđevne industrije


Nautički turizam može povoljno utjecati na razvoj brodograđevnih poduzeća (posebno male brodogradnje), industrije i obrta, ukoliko su u funkciji proizvodnje i održavanja plovila i opreme za potrebe nautičkog turističkog turizma. Osim prodaje plovila, sve češće se grade brodovi za charter. U posljednje vrijeme sve je veća potražnja za većim i luksuznijim plovilima, kao što su brodovi za krstarenja i izlete i luksuzno opremljene jahte. Ne zaostaje potražnja i za manjim sportskim i luksuznim čamcima, gliserima i jedrilicama (sa i bez motora). Izgradnja plovila za potrebe nautičkog turizma u odnosu na plovila za druge namjene, pokazala se je daleko rentabilnijom. Tako prodajna cijena jednog kubnog metra tankera iznosi 3000$, a kubni metar jahte prodaje se po cijeni 30 000$.

5.5 Utjecaj nautičkog turizma na poslovanje i razvitak brodarskih i remontnih poduzeća


Brodarska poduzeća uključena u nautički turizam, u posljednje vrijeme također bilježe dinamičan razvitak. Tako je američka kompanija za organizaciju kružnih putovanja Carnival sa sjedištem na Floridi 1994. godine ostvarila prihod od 1.8 milijardi, od čega je , profit iznosio 380 miliona dolara. Zbog velikog broja različitih tipova plovila i pogonskih motora, javlja se potreba za velikim brojem različitih popravaka, rezervnih dijelova, boja, strojeva, alata, te radnika različitih struka i specijalnosti. Pošto se većina tih radova ne može vršiti u marinama, neophodna je mala brodogradnja, kojoj se pruža šansa da se kroz izgradnju novih plovila i pružanje raznovrsnih usluga turistima-nautičarima uključujući u nautičko-turističku ponudu. U svezi s tim, mala brodogradnja nudi nautičarima velik broj različitih usluga kao što su: usluge tehničkog servisiranja plovila, kapitalne remonte, adaptaciju i rekonstrukciju plovila, intervencije nakon havarija, izvlačenje, preglede i radove konzerviranja i tekućeg remonta, interventne servisne usluge za povremene radove u marinama ili na proizvoljnim sidrištima i vezovima i sl. Za pružanje pomoći brodovima u havariji i interventne servisne usluge za povremene radove u marinama ili na proizvoljnim sidrištima i vezovima i sl. Za pružanje pomoći brodovima u havariji i interventne popravke u lukama nautičkog turizma i prirodnim uvalama, angažiraju se brodovi-radionice. Svakom je nautičaru, posebno, važno da li u mjestu u kojem želi ljetovati ima mogućnosti popravke plovila i nabavke rezervnih dijelova.

5.6 Posredni utjecaji nautičkog turizma


Za razliku od neposrednih učinaka koje poslovni subjekti ostvaruju izravnom prodajom proizvoda ili usluga nautičarima, posredne učinke koji imaju poslovni subjekti koji izravno ne prodaju usluge nautičarima, već to čine posredno. Tako npr. Građevinari grade marine i druge objekte za poduzeća koja pružaju usluge veza i druge usluge nautičarima. Brodograđevna poduzeća proizvode plovila za sport i rekreaciju i rezervne dijelove, koje prodaju nautičarima preko trgovačkih poduzeća, salona nautike i obrtničkih radnji.
Izgradnja marine i drugih nautičko-turističkih sadržaja može pozitivno utjecati na opću komunalnu opremljenost lokalne sredine i povećati broj i kvalitetu različitih usluga. Tu se prvenstveno misli na izgradnju ili značajno poboljšanje kanalizacijske mreže, vodovoda, prometnica, telefonske i električne mreže, otvaranje različitih servisa, poboljšanje kvalitete usluga u više različitih djelatnosti. Sve to može doprinijeti profiliranju turističke ponude i turističkom imageu mjesta, odnosno užeg ili šireg područja. Isto tako, marina dobro uklopljena u postojeće urbanističke sadržaje, može biti novi element turističke atrakcije.
Posebnu ulogu nautički turizam ima na području zapošljavanja radno-aktivnog stanovništva. Prema istraživanjima, danas je gotovo svaki osmi radnik u svijetu zaposlen u turizmu ili putničkom prometu , s tendencijom povećanja tog broja.
Kvalitetan i jedino opravdan pristup istraživanju svakog tržišta, pa i nautičko turističkog je onaj, koji polaziti od potrošača, tj. Nautičara kao potrošača nautičko-turističkih usluga. Nautičko-turističko tržište obuhvaća nautičko-turističku ponudu i potražnju. Turistička ponuda, kao jedna strana tržišta, nudi nautičko-turističkoj potražnji, turistički proizvod, odnosno uslugu po načelu „dam da daš“. Za ovaj proizvod, nautičko turistička potražnja plaća subjektu na strani turističke ponude određenu cijenu. Prosječna potrošnja nautičara, kao pripadnika višeg i srednjeg društvenog sloja, veća je nego turistička potrošnja u klasičnom kupališnom turizmu.
Nautičko-turistička potrošnja se najčešće utvrđuje pomoću metode anketiranja i metode procjene. Metoda anketiranja se sastoji u tome da se od odgovarajućeg broja nautičara (uzorak) pomoću naprijed sastavljenog anketnog listića (upitnika) dobiju odgovori o troškovima turističkog boravka i putovanja nautičara metodom procjene. Turistička potrošnja, izračuna se na temelju statističkih podataka kao što su broj plovila u marinama, prosječan broj osoba na plovilima, prosječan broj dana boravka nautičara i prosječna dnevna potrošnja turista.6. VRSTE NAUTIČKOG TURIZMA

Pod utjecajem ubrzanog razvoja i brzih promjenu u potražnji, zadnjih se godina sve više traže posebni oblici nautičkog turizma. U razvitku nautičkog turizma stalno se javljaju novi sadržaji, koji ga obogaćuju i tendencije koje mu mijenjaju tijek i strukturu. Klasični nautički turizam iščezava kao dominantna kategorija. Na njegovo mjesto nastupa suvremeni nautički turizam, koji u vidu pokreta povratka prirodi, preko vodenih prostranstava, sve više postaje masovni pokret kompleksne i heterogene strukture. U složenoj i heterogenoj strukturi suvremenog nautičkog turizma javlja se čitavi niz elemenata drugih vrsta turizma (sportski, izletnički, zdravstveni, ribolovni, kupališni i dr.), koji uvjetuju posebne vrste ili oblike nautičko-turističke djelatnosti.
Ovisno o činiteljima ponude i potražnje na pojedinim užim ili širim područjima, mogu se razvijati novi oblici ili vrste nautičkog turizma. Postoji više kriterija po kojima se nautički turizam može podijeliti na određene podvrste. Najrelevantniji su veličina plovila, vlasništvo broda, motiv plovidbe i dr. S obzirom na to dijelimo ih prema veličini plovila (veliki ili brodski nautički turizam, mali nautički turizam), prema vlasništvu plovila (nautički turizam u vlastitom ili klupskom plovilu, nautički turizam u unajmljenom plovilu na određeno vrijeme), prema motivu plovidbe (rekreacijski nautički turizam, sportski nautički turizam, ribolovni nautički turizam), te prema organizaciji plovidbe (nautički turizam individualnog tipa organizacije, nautički turizam grupnog tipa organizacije).

6.1 „Veliki“ ili brodski nautički turizam


Veliki ili brodski nautički turizam uglavnom se javlja u vidu: kružnih putovanja i izleta, te pružanja ugostiteljskih usluga: smještaja, prehrane, pića na brodu privezanom uz obalu (botel) na određeno vrijeme i u određenim okolnostima.

6.2 „Mali“ nautički turizam


Svijest o čistoj životnoj sredini, znatno je doprinijela razvitku nautičkog turizma. U okviru nautičkog turizma vrlo važno mjesto zauzima tzv. „mali nautički turizam“. To je sasvim novi tip pomorskog prometa s vrlo složenom morfologijom. Obavlja se u posebnim oblicima nautičkog turizma. „Mali“ nautički turizam danas je prevladavajući oblik nautičkog turizma. Karakterističan je po različitim vrstama manjih plovila kao što su: jedrilice, gliseri, jahte, čamci i druga plovila za zabavu, sport i rekreaciju. Realizira se u vidu: zabavne navigacije i sportsko-natjecateljskog nautičkog turizma.

6.3 Nautički turizam u unajmljenim plovilima


Turista-nautičar, kao potencijalni učesnik, turističko nautičkih kretanja, može se pojaviti u nekoliko oblika ili odnosa i to u: vlastitom plovilu i vlastitom navigacijom, vlastitom plovilu i navigacijom koju prepušta stručno osposobljenoj posadi, unajmljenom plovilu i vlastitom navigacijom, unajmljenom plovilu i navigacijom koju prepušta stručno osposobljenoj posadi. U prvom i drugom slučaju, nautičar se javlja kao kupac broda za sebe i svoje potrebe. Upravlja brodom sam ili to povjerava stručnim osobama. Vlasnici plovila, najčešće u svojstvu pomoraca-amatera, više ili manje uspješno upravljaju brodom. Rjeđe to povjeravaju profesionalnoj posadi. Kada je u pitanju veći brod, zakonskim propisima se regulira potrebna profesionalna stručnost posade koja se prilagođava veličini broda. Unajmljivanje plovila sa vlastitom navigacijom u posljednje vrijeme doseglo je nevjerojatne razmjere. Organizirano iznajmljivanje plovila ili charter prvi put se javlja na Azurnoj obali 1955. godine. U početku su se iznajmljivale jahte, koje su se mogle kupiti u nautičkim salonima. Posljednje vrijeme, sve češće se iznajmljuju plovila različitih vrsta, veličina i komfora. Iznajmljivale brodova vrlo je unosan posao. Prema istraživanjima prihod od 2000 iznajmljenih brodova, ekvivalent je prihodu koji se može ostvariti od iznajmljivanja veza i usluga održavanja 20.000 plovila namijenjenih za sport i razonodu. Smatra se da vrijeme povrata novca uloženog u plovilo iznosi 3-4 godine. U iznajmljenim plovilima može se ploviti slobodnim izborom mjesta plovidbe ili grupirano u floti od luke do luke pod rukovodstvom kapetana flote. Plovidba iznajmljenim plovilima u flofili karakteristična je za englesku klijentelu. Unajmiti jedrenjak, ili jahtu i otploviti na široko more, mogu samo iskusni moreplovci koji su za to osposobljeni. Zbog niske razine nautičkog obrazovanja turista nautičara, sve češće se na zahtjev unajmljivača nude skiperi. Cijena najma plovila u svezi su sa: dužinom najma, vremenskim razdobljem u kojem se iznajmljuje plovilo, vrstom, veličinom i snagom porivnog uređaja plovila.


7. NAUTIČKI TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ

7.1 Pojava i razvoj


Nautički turizam u Hrvatskoj se pojavio gotovo jedno stoljeće kasnije (19.st.) nego u svijetu (17. i 18.st.). Ono što je važnije je da se njegov razvoj u ostalom dijelu Svijeta razvijao vrlo brzo od polovice 19.st. što ne možemo reći za njegov razvoj u Hrvatskoj. Razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj tekao je vrlo sporo sve do početka 80-ih godina 20.st. kada se osniva većina današnjih marina i udruga nautičara što povećava njegovu popularnost. Dakle, intenzivniji njegov razvoj možemo pratiti u zadnjih 15 godina, a njegov se pravi «bum» tek očekuje.
Posebni doprinos razvoju nautičko-turističke ponude daje osnivanje Adriatik Croatia International Club – ACI (1983. godine) sa sjedištem na Brijunima. Zadatak ACI-a bio je da koordinira i financira izgradnju nautičkih objekata. To je uvjetovalo stvaranje prvog modernog, organizacijski i funkcionalno povezanog nautičko-turističkog poduzeća na našoj obali. ACI-a su osnovala poduzeća iz turističko-ugostiteljske i trgovinske branše, kao i poduzeća koja su imala interes za plasman svojih proizvoda. U osnivanju ACI-a učestvovalo je 69 članica osnivača, od kojih je većina financirala izgradnju i učestvovala u poslovanju izgrađenih nautičkih objekata. Već u prvoj godini poslovanja ACI-a, tj. do sredine 1984. godine izgrađeno je 16 marina kapaciteta 4.730 vezova. Godine 2001. ACI raspolaže sa 21 marinom kapaciteta 5610 vezova. Od ukupnog broja marina bile su: 4 marine I. kategorije (5 zvjezdica) sa 1530 vezova, 9 marina II. Kategorije (4. zvjezdice) sa 2670 vezova i 8 marina III. Kategorije (3 zvjezdice) sa 1410 vezova. Sve marine su otvorene tijekom cijele godine, osim marine „Žut“ na Kornatima koja radi samo tijekom turističke sezone. Većina komercijalnih marina izgrađena je osamdesetih godina. Odlikuju se kvalitetnom gradnjom i izvrsnom lokacijom. Pretežno su smještene u većim primorskim gradovima, poznatijim turističkim mjestima i najljepšim otočnim uvalama. Većina pripada lancu ACI. Ostale su samostalne.

7.2 Karakteristike i značenje nautičkog turizma u Hrvatskoj


Razvedenost hrvatske obale (indeks razvedenosti hrvatske obale iznosi 11) je uz veliki broj otoka jedan od glavnih aduta za razvoj nautičkog turizma. Uz razvedenost obale i atraktivnost otočnoga prostora Hrvatska se ističe obilježjima reljefa. Naša obala je visoka, strma i stjenovita što prostoru daje posebnu čar. Odmah iza obale uzdižu se planinski lanci Učke, Velebita, Svilaje, Kozjaka, Mosora i Biokova.
Osim fizionomskih prednosti hrvatske obale zanimljivo je i važno sagledati kako su kapaciteti za prihvat plovila raspoređeni duž hrvatske obale. Od 363 luke, lučice, sidrišta i marina, kvarnerski, zadarski i dubrovački akvatorij ih sadrže 60%. Ipak, ponajviše zbog Nacionalnog Parka Kornati, najatraktivniji je šibenski akvatorij. Po posjećenosti slijedi istarsko (gdje je općenito veća posjećenost turista) i zadarsko područje (nautičkim turistima je ovo područje posebno zanimljivo zbog većeg broja otoka što pridonosi zanimljivosti arhipelaga).
U ukupnom turističkom prometu Hrvatske nautički turizam čini tek 7% od ukupnih dolazaka ili 2% ukupnih noćenja 2001.godine. Ipak, bilježi dinamične stope rasta. U zadnjih 5 godina turistički promet nautičara je udvostručen a prosječne godišnje stope rasta iznosile su oko 15%. Zanimljiv je i podatak da su 2001.g. nautičari činili 76.4% stalnih gostiju u Hrvatskoj. Usprkos svim iznesenim činjenicama može se konstatirati da se nautički turizam u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti afirmirao

7.3 Konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma


Najnovija zbivanja na svjetskom turističkom tržištu upućuju na zaključak da se Hrvatska turistički brzo stabilizira i postaje sve poželjnija turistička destinacija. Njen daljnji turistički razvitak doći će do punog izražaja ako se nametne na turističkom tržištu kao nova i nadasve prepoznatljiva turistička marka. Nautički turizam danas je najkonkurentniji hrvatski turistički proizvod. Nedostatak jasne koncepcije u dosadašnjem razvitku i odgovarajuće marketing strategije ima za posljedicu: neselektivnost u razvoju, slabu nautičko-turističku potrošnju i neke negativne utjecaje na okolinu. Najveći konkurenti Hrvatskoj u nautičkom turizmu su ostale zemlje u Sredozemlju – Italija, Grčka, Španjolska, Francuska i Turska.
Hrvatska ima prednost u prirodnim ljepotama, pejzažnoj slikovitosti i ekološkoj očuvanosti što su važna obilježja za razvoj i budućnost nautičkog turizma ali nije dovoljno! Kvaliteta ponude hrvatskih marina ne može se usporediti s ponudom marina u ostalim europskim zemljama. Neki od pokazatelja kvalitete nautičkih luka su postojanje fitnes-centara, saune, škole ronjenja, jedrenja, jahanja i zabavnih sadržaja. Potencijalni gosti to traže, a hrvatske marine imaju eventualno jedno od navedenog. Neke hrvatske marine su još na stepenici zadovoljavanja osnovne infrastrukture poput zadovoljavajućih sanitarija ili restorana. Naravno, čast iznimkama.
Zbog relativno velike fizičke udaljenosti i dosadašnjeg neadekvatnog kvalitetnog stanja hrvatskih prometnica Hrvatska nije toliko pristupačna onim srednjoeuropskim i zapadnoeuropskim nautičarima koji dolaze cestom. Za razvoj nautičkog turizma iznimno je važan i zračni promet.
Uz razvijenu mrežu zračnih luka u receptivnom području vlasnici plovila mogu brzo i udobno stići do receptivnog područja. S tim u vezi, ukoliko postoje infrastrukturni uvjeti i dovoljno kvalificirane radne snage moguće je ponuditi servisiranje i sidrenje plovila u marinama tokom cijele godine što lokalnoj ekonomije donosi bitne financijske efekte.
Hrvatskim marinama potrebno je restrukturiranje i repozicioniranje. Marine konstantno traže nova ulaganja a mi to malo teže pratimo. Izlaz se vidi u restrukturiranju već postojećih luka koje bi nadogradnjom postale marine. Na taj način bi se izbjeglo betoniranje prirodnih površina (jer bi se marina razvijala na već postojećoj infrastrukturi koja bi bila osnova). Sljedeći prijedlog je izgradnja privatnih marina što bi si mogli priuštiti samo bogatiji poduzetnici ali tako bi se podignula kvaliteta same marine.

7.4 Gospodarsko značenje i slabosti u razvitku nautičkog turizma


Hrvatska posjeduje idealne uvijete za razvitak nautičkog turizma i niz komparativnih prednosti u odnosu na druge konkurentske nautičko-turističke zemlje. Te prednosti se ogledaju u: boljoj razvedenosti obale i otoka, većem broju dobro raspoređenih i zaštićenih luka, pogodnijem geografskom položaju u odnosu na emitivno turističko-nautičko tržište, bolje očuvanoj prirodi i čistijem moru. Ukoliko bi se iskoristile te komparativne prednosti i primijenila odgovarajuća marketing strategija, hrvatski nautički turizam bi bio u stanju privući zahtjevniju klijentelu, potaknuti inozemna ulaganja u izgradnju novih receptivnih kapaciteta, pokrenuti niz pratećih gospodarskih djelatnosti i povećati nautičko-turističko potrošnju. Nautičko-turistička potrošnja pozitivno utječe na razvitak pojedinih gospodarskih grana i djelatnosti (brodogradnja, brodarstvo, trgovina i obrt), zapošljavanje i platnu bilancu zemlje. Za razliku od klasičnog kupališnog turizma kojega karakterizira masovnost, unificiranost i stalan pad kvalitete, hrvatski nautički turizam predstavlja najprepoznatljiviji i najkonkurentniji hrvatski proizvod na međunarodnom turističkom tržištu. Zato, nautički turizam predstavlja mogućnost koju Hrvatska treba i mora iskoristiti.

8. NAZIV, POJAM, VRSTE I ULOGA MARINA U RAZVITKU NAUTIČKOG TURIZMA

Pojam marina talijanskog je podrijetla, a označava „malu luku“ za prihvat rekreacijskih plovila. Marina, kao moderan lučki objekt za prihvat sportskih i rekreacijskih plovila, prvi put se u stručnoj literaturi spominje (opisuje) 1928. godine. Prema američkoj „Nacionalnoj udruzi proizvođača motora i brodova“ (National Association of Engine and Boat Manufactures Incorpored of America) „marina je mjesto gdje jedriličari mogu plovilo prikladno usidriti, porinuti u more, popravljati, opskrbiti gorivom i drugim brodskim potrepštinama, imati topli tuš, objedovati na obali i biti na dohvat trgovinskoj, komunikacijskoj i prometnoj infrastrukturi“. Dakle, marina preuzima i objedinjuju sve nautičko-turističke usluge i sadržaje od gradnje, porinuća i popravka broda, do opskrbe nautičara rezervnim dijelovima, gorivom i hranom. Do pojave marina te usluge i sadržaje su nudila brodogradilišta, luke za javni promet i trgovine. U suvremenoj marini broj sadržaja i usluga koje se nude nautičko-turističkom tržištu, proširen je do te mjere da predstavlja krajnji domet nautičko-turističke prirode.

Prema tome, marina je posebna vrsta luke nautičkog turizma, koja u posebno uređenom i opremljenom vodenom i kopnenom prostoru i objektima, osim usluga veza i smještaja plovila, nudi brojne druge pomoćne i dodatne sadržaje i usluge koje su u stanju zadovoljiti probirljive zahtjeve i želje suvremene nautičko-turističke potražnje. Marina je temeljna i najpoznatija vrsta luke nautičkog turizma. Za razliku od drugih nautičkih luka (sidrišta, privezišta i suhe marine), koje nude samo usluge veza i smještaja plovila na posebno uređenom prostoru, marine još nude čitav skup drugih sadržaja i usluga kojima se povećava zadovoljstvo gostiju, produžuje turistička sezona, povećava nautičko-turistička potrošnja i obogaćuje sveukupna nautičko-turistička ponuda. S obzirom na glavne osobine ili karakteristike koje posjeduju pojedine marine, mogu se razvrstati na odgovarajuće vrste. Kao kriterij za razvrstavanje najčešće se u praksi koristi: položaj akvatorija u odnosu na kopno, tip izgradnje, razina opremljenosti, vlasništvo, lokacija i veličina marine. S obzirom na položaj akvatorija u odnosu na kopneno okruženje, postoje četiri temeljna tipa marina i to: otvoreni, polu-uvučeni, uvučeni i potpuno uvučeni tip marine. Svaki od ovih tipova prilagođava se okolnom terenu i uvjetima izgradnje. Prema tipu izgradnje i razini opremljenosti, razlikuje se američki i europski tip marine. Američki tip marine karakterističan je po jednostavnoj (i standardnoj), kvalitetnoj i relativno jeftinoj izgradnji, funkcionalnom razmještaju sadržaja, dobroj opremljenosti i efikasnoj organizaciji poslovanja. Za razliku od američkog tipa marine, marine europskog tipa u arhitektonskom smislu nemaju jedinstveni tip izgradnje, slabije su opremljene i u prosjeku imaju manji kapacitet od američkih. Ovisno o područjima gdje su izgrađene, razlikuju se i stilovi izgradnje, koji mogu biti piramidalni, stepenasti, ambijentalni i visoki. Prema vlasništvu marina može biti: privatna, komunalna i javna. U odnosu na lokaciju marina može biti: morska, jezerska, riječna i kanalska. Veličina marine u svezi je s nizom čimbenika kao što su lokacija, karakteristike terena, politika lokalnih vlasti, zahtjev tržišta, financijske mogućnosti poduzetnika i sl. Tako, veličina marine varira od nekoliko desetaka vezova u maloj prirodnoj uvali, gdje se mogu nabaviti nužne stvari potrebne za život u obližnjem selu, do velikih marina s nekoliko tisuća vezova smještenih na prostranom akvatoriju i na kopnu izgrađenim brojnim klubovima, apartmanima, hotelima, parkovima, servisima, trgovinama, kockarnicama, sportskim dvoranama i raznim drugim sadržajima. U Europi najčešće se grade marine kapaciteta između 300 i 500 vezova. Za Ameriku su karakteristične marine iznad 1000 vezova. Prema tome, veličina marine je relativan pojam jer je pojam veličine u svezi s područjem na kojem je smještena. Zato, nema stroge podjele marina koja bi se temeljila na broju vezova. Tako npr., marina „Punat“ koja ima kapacitet od 800 vezova, smatra se velikom marinom za naš pojam veličine, a marina istog kapaciteta, recimo na Floridi bila bi srednje veličine. Uloga marina u razvitku nautičkog turizma je presudna. One imaju mnogostruku društveno-ekonomsku funkciju i predstavljaju ne samo bitni, već i ograničavajući čimbenik razvitka nautičkog turizma. Naime, lakše je a često i jeftinije kupiti brod, nego osigurati za njega odgovarajući vez. Za izgradnju veza potrebno je naći prikladan prostor i potrošiti znatno više vremena, a često i novaca, nego za proizvodnju plovila. Zato je svugdje u svijetu, dinamičniji rast broja plovila, nego broja vezova. Unatoč činjenici da je trošak veza u marini, u odnosu na druge oblike smještaja plovila (prirodna uvala, sidrište, privezište i sl.), relativno visok, vlasnici plovila radije koriste usluge marine, jer pri tom ostvaruju dodatna zadovoljstva (sportski, rekreacijski i sl. sadržaji i usluge) i skrivene uštede. Vlasnik plovila može koristiti raspoložive klupske prostorije, tuševe, navoze, sportske dvorane, te druge sadržaje i usluge koje mu obogaćuju turistički boravak i povećavaju zadovoljstvo. Osim toga, prednost korištenja marine očituje se i u činjenici, što vlasnik plovila nema potrebu često izvlačiti plovilo iz vode na kopno, pa tako produžuju vrijeme plovidbe. Uz to, ima i besplatno parkiranje automobila, ostvaruje uštede na izdacima za smještaj (spava na brodu), ima nižu premiju za osiguranje plovila, a manja je i vjerojatnost oštećenja plovila.

9. ISKAZIVANJE, MJERENJE I ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA MARINE

Kako se poslovanje marine zbiva u uvjetima složenog djelovanja raznih organizacijskih, tehničkih, tržišnih , društvenih i drugih činitelja, njen uspjeh poslovanja ostvaruje se kao kompleksan rezultat djelovanja svih tih čimbenika. Za ekonomsku uspješnost poslovanja marine posebno su značajna ova pitanja:

1. jesu li usluge koje se nude u marini u kvalitetnom i kvantitativnom smislu prihvatljive za stvarne i potencijalne kupce
2. zadovoljava li odnos između vrijednosti ulaganja u proces proizvodnje (tj. troškova) i vrijednosti usluga koje se realiziraju (tj. prihoda)
3. jesu li sredstva marine iskorištena tako da je poslovanjem osigurana naknada za utrošena sredstava, plaće radnicima, dividende vlasnicima kapitala i pokriće svih drugih troškova i obaveza.

Ekonomično i rentabilno poslovanje marine je najdelikatniji i najodgvoroniji zadatak njenog managementa. Upustiti se u biznis s marinom samo zato što netko voli jedrenje, ravno je tome, da postane stočar, smo zao, jer voli životinje. „idealni odnos prema tom poslu bio bi: 80% poslovne oštroumnosti i napornog rada, 10% ljubavi prema brodovima i 10% kockarskog instinkta“. Čitava problematika ekonomičnog i rentabilnog poslovanja može se do kraja pojednostaviti i svesti na sljedeće: ostvarene rashode (troškove) podmiriti iz ostvarenih prihoda i pri tom ostvariti što veću razliku između tih veličina, tj. dobitak.

9.1 Prihodi, troškovi (rashodi) i poslovni rezultat marine


Svako poduzeće, pa i marine utvrđuju rezultat poslovanja za pojedina vremenska razdoblja, a obavezno za svaku godinu. U tu svrhu treba izraditi „račun dobiti ili gubitka“ kojim se za obračunsko razdoblje utvrđuju.
• Prihodi
• Troškovi, odnosno rashodi, i
• Poslovni rezultat


9.1.1. Poslovni rezultat marine


Pod ukupnim prihodom smatra se ukupna vrijednost proizvoda i usluga koje je neko poduzeće proizvelo i prodalo u određenom razdoblju. Osim prihoda od prodaje usluga veza, kao temeljnog izvora prihoda, marina ostvaruje još prihode od: zimskog skladištenja plovila, servisa plovila, iznajmljivanja plovila, te prodaje ugostiteljskih usluga, rezervnih dijelova, boja, lakova, sportskih rekvizita, prehrambenih, higijenskih proizvoda i drugih potrepština. Uz pružanje usluga veza, na uspjeh poslovanja marine, bitno utječe prodaja raznih dodatnih usluga. Prema rezultatu istraživanja vršenom na uzroku od 190 marina smještenih na različitim dijelovima SAD-a i Velikoj Britaniji, pretežni dio od ukupnih prihoda ostvaruje se u pomoćnim djelatnostima marine. U hrvatskim marinama to nije slučaj, što se nepovoljno odražava na njihov poslovni rezultat. Iz tablice se vidi da se u američkim i britanskim marinama ostvaruje samo jedna trećina ukupnog prihoda od usluga veza i skladištenja, a ostali dio prihoda od tzv. Pomoćnih i dopunskih usluga. Za razliku od toga, u hrvatskim marinama ostvaruje se više od tri četvrtine ukupnog prihoda od prodaje usluga veza, a minimalni dio od sporednih i dodatnih usluga. To je odraz siromašne nautičko-turističke ponude u našim marinama. Takva politika ima višestruke negativne učinke. Smanjuje prihod, uvjetuje slabo iskorištenje kapaciteta i negativno utječe na poslovni rezultat i konkurentsku sposobnost marine na nautičko-turističkom tržištu.

9.1.2 Troškovi poslovanja marine


Od troškova (rashoda) ovisi ne samo profit svakoga poduzeća (marine), već su i bitan instrument poslovne politike. Na temelju proračuna troškova donese se gotovo sve bitne poslovne odluke poduzeća, pa tako troškovi predstavljaju bitan aspekt managerske ekonomije.

Prema podatcima datim u tablici može se zaključiti da u strukturi rashoda američkih marina imaju najveći udjel bruto plaće (25%), amortizacija (17%), vađenje mulja (20%) i porezi (18%). U hrvatskim marinama najveći udjel imaju bruto plaća radnika (40,3), slijede ih materijalni troškovi (21.6%) i ostali rashodi (24.1%). Kada se usporede pojedini rashodi u hrvatskim marinama s rashodima u američkim marinama imaju znatno veći udjel u ukupnim rashodima (25:40:3) To je neshvatljivo, ako se zna, da naše marine pružaju znatno manji broj slabije kvalitete nautičko-turističkih usluga, u odnosu na američke marine. Također je primijetiti visoki udjel materijalnih troškova, što nema opravdanje s obzirom da je riječ o uslužnoj djelatnosti, a ne o materijalnoj proizvodnji.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

 
Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD