POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ TURIZMOLOGIJE
 

PERSPEKTIVA RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u RH. On je ključna komponenta za razvoj nacionalne ekonomije.

Republika Hrvatska ima atraktivni turistički potencijal, ponajprije jedinstvenu prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu.

Taj se potencijal mora što više valorizirati da bi se Hrvatska predstavila kao zemlja jedinstvene prirodne ljepote i da bi se mogla naći na vrhu najpoželjnijih turističkih destinacija.

S vremenom turisti postaju zahtjevniji i izbirljiviji.

Hrvatska se mora prilagoditi dinamici razvoja i zahtjevima tržišta.

Pozicija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu je sve stabilnija i sve snažnija.

Jedan od perspektivnih oblika turizma je i nautički turizam. Zbog svojih prirodnih ljepota, posebice ljepote hrvatske obale i otoka, te bogatstva kako nadmorja tako i podmorja Hrvatska može primiti veliki broj zaljubljenika u krstarenja,jedrenja i putovanja brodovima.

U ovom radu saznat ćemo više o nautičkom turizmu i njegovom razvoju u Republici Hrvatskoj, te o lukama nautičkog turizma.


2. POJAM I KARAKTERITIKE NAUTIČKOG TURIZMA

2.1. Turizam


2.1.1. Definicije turizma i turista

Riječ turizam potječe od engleskog glagola « to tour » i francuske riječi « tour » koje znače kretati se, ići okolo, kružno putovanje i sl.

Jednu od prvih definicija turizma dali su 1954. godine poznati teoretičari turizma, švicarci W. Hunziker i K. Krapf :
« Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se s tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost ».

Skup statističara održan u Kanadi (Ottawi) 1991. godine dao je novu definiciju turizma i to kao:
« Skup odnosa i pojava vezanih za aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan uobičajene sredine, i to neprekidno do najviše godine dana radi provođenja slobodnog vremena, poslovnih i drugih razloga ».

Uz pojavu turizma usko je povezana i pojam turist:
« Turisti su osobe koje putuju u mjesto izvan svoje uobičajene sredine, najviše na godinu dana, a glavni razlog putovanja ne smije biti obavljanje plaćene djelatnosti u mjestu koje posjećuje ».

Za razliku od turista koji u mjestu posjete ostvaruju noćenje postoji i druga grupa putnika – dnevni posjetitelji.


2.1.2. Vrste turizma

Prema podrijetlu posjetitelja i zemlji koju posjećuje turizam možemo razvrstati na:

Shema 1. Weber, S. – Mikačić, V.: Osnove turizma,Školska Knjiga Zagreb, Zagreb, 2000., str. 17.


S obzirom na motive zbog kojih ljudi putuju razvili su se i posebni oblici turizma:
- kulturni turizam
- kongresni turizam
- vjerski turizam
- nautički turizam
- ekoturizam
- lovni i ribolovni turizam
- naturizam
- zdravstveni turizam
- športski turizam
- incentive turizam
- seoski turizam

2.2. Nautički turizam

2.2.1. Pojam nautike

Riječ nautika povezuje i objedinjuje riječ i pojmove brod i upravljanje brodom. Potječe od grčke riječi «naus», što znači brod, lađa ali i vještina plovidbe.

Nautika označava skup svih praktičnih i teoretskih znanja koja su potrebna posadi broda da sigurno i najkraćim putem stignu od polazne točke do odredišta.

Za vođenje broda potrebito je posjedovati različita znanja i vještine.

2.2.2. Definicija nautičkog turizma

Posljednja tri desetljeća nautički turizam postaje jedna od najekspanzivnijih oblika turističke rekreacije i turističkog prometa.

Nautički turizam je grana turizma koja svoju djelatnost temelji na uporabi plovila i infrastrukture športsko – rekreacijskih organizacija.

Pod nautičkim turizmom podrazumijevamo plovidbu i boravak turista – nautičara na plovnom objektu (brodici, jahti i sl.) te boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije.

Prema definiciji L. Kosa i L. Dončevića, nautički turizam je ukupnost svih usluga i odnosa koji nastaju kretanjem ljudi plovnim objektima po moru u turističke svrhe.

S obzirom na opću definiciju turizma nautički turizam možemo definirati kao skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja plovnim jedinicama i boravka posjetilaca na priobalnim prostorima i naseljima u svrhu rekreacije, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost.

Nautički turist ne mora znati upravljati ili na bilo koji način sudjelovati u upravljanju brodom, već se samo rekreirati za vrijeme svog boravka na plovnom objektu.

Nautički turizam podrazumijeva i određene usluge:
- iznajmljivanje vezova za smještaj plovnih objekata ( i turista – nautičara koje borave na njima)
- iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju ( charter, crusing i sl. )
- usluge skipera
- prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu
- usluge opskrbe nautičara ( vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl. )
- uređenje i priprema plovnih objekata
- davanje različitih informacija nautičarima ( vremenska prognoza, nautički vodiči i sl. )
- škole jedrenja ( obuke za skipere i voditelje brodica te druge usluge za potrebe nautičara )


2.2.3. Oblici nautičkog turizma

Uobičajeno je da se nautičkim turizmom smatraju sljedeći oblici vezani uz vodu:
- boravak i plovidba malim plovilima bez ili s određenim itinerarom, - brodicama i jahtama, na morskim i unutarnjim vodama
- krstarenje morem ili unutarnjim vodnim putovima prema određenom itineraru u svrhu razonode, športa i sl.
- športovi na vodi i ispod vode (kajakaštvo, rafting, veslanje, jedrenje, skijanje na vodi, surfanje, športski ribolov, podvodni ribolov i sl. )
- biologija mora i podmorja te unutarnjih voda

Temeljna podjela nautičkog turističkog prometa može se izvršiti prema vodenim površinama na kojima se promet odvija:
pomorski
jezerski
riječni

3. NAUTIČKI TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ


3.1. Razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj

U svijetu se nautički turizam razvijao vrlo brzo od polovice 19.st., što ne možemo reći za njegov razvoj u Hrvatskoj. Razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj tekao je vrlo sporo sve do početka 80-ih godina 20.st. kada se osniva većina današnjih marina i udruga nautičara što povećava njegovu popularnost. Dakle, intenzivniji njegov razvoj možemo pratiti u zadnjih 15 godina, a njegov se pravi «bum» tek očekuje.

Hrvatsku obalu od 1830. godine do kraja ovog stoljeća posjetili su i brojni brodovi stranih zastava. Većinom su to bile jahte poznatih ličnosti tog vremena. Važnosti nautičkog turizma u ukupnom turizmu na hrvatskoj obali pokazuje članak u Narodnom listu1 gdje se konstatira da je u Dubrovniku 1910. godine bilo prijavljeno 1680 stranaca, a od toga posebnim parobrodima s konakom na brodu bilo je 700 stranaca.

Razvoj nautičkog turizma na hrvatskoj obali između dva svjetska rata može se pratiti iz djelovanja tadašnje središnje putničke agencije Putnik. Filijale ove agencije duž obale organiziraju izlete i krstarenja duž obale, te prihvat stranih jahti i brodova na krstarenju. Razvijaju se brojne izletničke ture, krstarenja duž jadranske obale, a nalazimo i začetke suvremenog čartera, iznajmljivanja brodova.

Povijesnu prisutnost i razvoj nautičkog turizma na Hrvatskoj obali potvrđuje i veliki broj luka i lučica. Stoga su turističke organizacije na obali šezdesetih godina razvijale vlastiti plovni park, koji je koristio za izlete i iznajmljivanje.
______________
1Slijedom pisanja Novog lista saznajemo da je npr. 1889. g. knez Liechtena naručio od brodogradilišta u Korčuli brod za zabavno putovanje, te da velikaši kod Korčulana često naručuju takve brodove, br. 19/1889.

3.1.1. Razvojne faze

Može se uočiti da je razvoj nautičkog turizma na Jadranu prošao 3 razvojne faze:
Prva faza - razdoblje do 1984. godine za kojeg su karakteristične pojedinačne razvojne inicijative na malom broju lokacija i bez mogućnosti oblikovanja odgovarajućeg sustava nautičke turističke ponude.

Druga faza - razdoblje koje počinje nakon 1984. godine, izgradnjom lanaca ACI marina1 i ostalih turističkih luka. To je početak planskog razvoja i formiranja sustava nautičke turističke ponude na obalnom prostoru Hrvatske.

Treća faza – praktički se oblikuje posljednjih godina, tj. nakon 1993. godine kada dolazi do pretvorbe i privatizacije marina, što oblikuje i razvojne interese novih vlasnika. Pod time se smatra da će se marine organizirati u sustav koji će biti sposoban efikasno pružati brojne usluge nautičkim turistima duž cijele hrvatske obale Jadrana. Ma koliko god pojedina marina bila dobro opremljena, to nije dovoljno ako ne postoji i duž obalni sustav, jer je smisao nautičkog turizma kretanje, a ne stacioniranje.


3.1.2. Razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj u usporedbi s razvojem nautičkog turizma u svijetu

Nautički turizam u Hrvatskoj se pojavio gotovo jedno stoljeće kasnije (19.st.) nego u svijetu (17. i 18.st.). Ono što je važnije je da se njegov razvoj u ostalom dijelu svijeta razvijao vrlo brzo od polovice 19.st. što se ne može reći za njegov razvoj u Hrvatskoj. Razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj tekao je vrlo sporo sve do početka 80-ih godina 20.st., kada se osniva većina današnjih marina i udruga nautičara što povećava njegovu popularnost. Dakle, intenzivniji njegov razvoj možemo pratiti u zadnjih 15 godina, a njegov se pravi «bum» tek očekuje.

1 ACI je danas dioničko društvo iz Opatije, tj. ACI-Club d.d. u vlasništvu nakon pretvorbe društva"INA" i Fondu za privatizaciju Republike Hrvatske

3.2. Karakteristike i značenje nautičkog turizma u Hrvatskoj


Osim fizionomskih prednosti hrvatske obale zanimljivo je i važno sagledati kako su kapaciteti za prihvat plovila raspoređeni duž hrvatske obale. Od 363 luke, lučice, sidrišta i marina, kvarnerski, zadarski i dubrovački akvatorij ih sadrže 60%. Ipak, ponajviše zbog Nacionalnog Parka Kornati, najatraktivniji je šibenski akvatorij. Po posjećenosti slijedi istarsko (gdje je općenito veća posjećenost turista) i zadarsko područje (nautičkim turistima je ovo područje posebno zanimljivo zbog većeg broja otoka što pridonosi zanimljivosti arhipelaga).
U ukupnom turističkom prometu Hrvatske nautički turizam čini tek 7% od ukupnih dolazaka ili 2% ukupnih noćenja 2001.godine. Ipak, bilježi dinamične stope rasta. U zadnjih 5 godina turistički promet nautičara je udvostručen a prosječne godišnje stope rasta iznosile su oko 15%. Zanimljiv je i podatak da su 2001.g. nautičari činili 76.4% stalnih gostiju u Hrvatskoj. Usprkos svim iznesenim činjenicama može se konstatirati da se nautički turizam u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti afirmirao.

Nautički turizam se u Hrvatskoj pojavio u 19.st., što je gotovo jedno stoljeće kasnije nego u svijetu. U Hrvatskoj se razvijao vrlo sporo sve do početka 80-tih godina 20-tog stoljeća, kada se osniva većina današnjih marina i udruga nautičara.

Osim fizionomskih prednosti hrvatske obale, zanimljivo je i važno sagledati kako su kapaciteti za prihvat plovila raspoređeni duž hrvatske obale? Od 363 luke, lučice, sidrišta i marina, kvarnerski, zadarski i dubrovački akvatorij ih sadrže 60%. Ipak, ponajviše zbog Nacionalnog Parka Kornati, najatraktivniji je šibenski akvatorij . Po posjećenosti slijedi istarsko (gdje je općenito veća posjećenost turista) i zadarsko područje (nautičkim turistima je ovo područje posebno zanimljivo zbog većeg broja otoka što pridonosi zanimljivosti arhipelaga).
U ukupnom turističkom prometu Hrvatske nautički turizam čini tek 7% od ukupnih dolazaka ili 2% ukupnih noćenja 2001.godine. Ipak, bilježi dinamične stope rasta. U zadnjih 5 godina turistički promet nautičara je udvostručen a prosječne godišnje stope rasta iznosile su oko 15%. Zanimljiv je i podatak da su 2001.g. nautičari činili 76.4% stalnih gostiju u Hrvatskoj. Usprkos svim iznesenim činjenicama može se konstatirati da se nautički turizam u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti afirmirao.


3.3. Sezonske karakteristike

Sezonalnost je jedna od bitnih i trajnih karakteristika. Kao i kod ostalih oblika nautičkog turizma,period koncentracije prometa javlja se u toku ljetne sezone.
Višekratno korištenje godišnjeg odmora upravo kod nautičkih turista,stalno je prisutna pojava na prometno lako dostupnim područjima.To će djelovati i na povoljniju sezonsku redistribuciju prometa.U sadašnjim prometnim uvjetima to je prisutno uglavnom na zapadnoj obali Istre,uslijed blizine tržišta,zatim nešto slabije na području Kvarnerskog zaljeva.


4. LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ


4.1. Luke nautičkog turizma

Nautička turistička luka je čvorni dio široke lepeze ponude koja čini osnovu razvoja nautičkog turizma. Luke općenito predstavljaju važna središta prometa, trgovine i industrije, pa se shodno s njihovim ekonomskim funkcijama i različito definiraju. One luke koje su namijenjene turističkim funkcijama definiramo lukama za nautički turizam ili specijaliziranim turističkim lukama različitih kategorija.


4.1.1. Osnovni dijelovi luke nautičkog turizma

- Sidrište je dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena
- Akvatorij je dio vodenog prostora marine s određenom namjenom za prilaz i okretanje brodova, a razdijeljen je na bazene: ulazne, stacionarne, tranzitne i servisne
- Privezište je dio vodenog prostora i obale, uređen i opremljen priveznim sustavom za pristajanje plovnih objekata, a mora imati: priključak električne struje od 220 V na svakih 20 vezova, priključak za higijenski ispravnu vodu na svakih 20 vezova, trgovinu živežnih namirnica u blizini do 500 m, jednu sanitarni čvor na svakih 50 vezova


4.1.2. Luke nautičkog turizma

- Suha marina – dio obale koji je posebno ograđen i uređen za pružanje usluga prihvata i čuvanja plovila , te pružanje usluga prijevoza plovila u vodeni prostor ili iz vodenog prostora u suhu marinu
- Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i čuvanja plovila, te smještaj turista-nautičara u plovilima i objektima marine

Uobičajeni naziv za luku nautičkog turizma je marina. Naziv marina je prvi put upotrijebljen 1928. godine, a podrazumijevao je posebnu luku za prihvat brodica s mogućnošću suhog veza i s potrebnim servisnim i drugim uslugama namijenjenim rekreaciji.

«Marina je osnovni objekt nautičkog turizma koji sadrži skup uređaja i opreme na vodenoj i kopnenoj površini namijenjenih potrebama nautičkih turista. Marine su dobro zaštićene luke, privlačno uređene, te dovoljno opremljene za smještaj manjih plovnih objekata i za njihovo održavanje.»1

Povijesni nastanak marina usko je vezan uz razvitak rekreacije i sportske plovidbe jer su rekreacijski plovni objekti zahtijevali poseban prostor i uređenje za smještaj i održavanje. Kolijevka rekreacijske navigacije su nizozemski kanali na kojima su još u 16. st. Održavane regate.2

Marina je dominirajući tip turističke luke u svijetu. Marina je lučica za manje brodove, a opremljena je opskrbnim i ugostiteljskim objektima. U njima se obavljaju lučke djelatnosti prihvata, čuvanja i otpreme plovila uz sudjelovanje carinske, zdravstvene, meteorološke i radioslužbe.

4.1.3. Vrste marina

Marine prema položaju mogu biti:
- morske
- unutrašnje

Marine prema funkciji mogu biti:
- standardne (zadovoljavaju osnovne potrebe)
- luksuzne ( dodatni sadržaji na kopnu i moru)
- rezidentne (apartmani za privremeni boravak)
- rekreacijske (široka ponuda rekreacijskih, sportskih i zabavnih sadržaja)


Marine prema tipovima mogu biti:
- američki tip (na slabo naseljenim plitkim obalama, jednolikog izgleda, veliki broj vezova lagane konstrukcije, aerodrom i autoput u blizini, čest boravak nautičkih turista)
- atlantski tip (na obalama zapadne Europe, na ušćima rijeka, ograničen broj vezova s mnogo pojedinačnih bliskih marina, manji brodovi i jedrilice, kraće zadržavanje nautičkih turista)
- mediteranski tip (relativno malo kopna s čvrstom izgradnjom i turističkim naseljem, ograničen broj vezova, ljetovališni gosti)

Kategorizacija luka nautičkog turizma u Hrvatskoj obuhvaća ovu podjelu:
- privezišta – pružaju mogućnost privremenog veza radi noćenja ili se koriste kao zakloništa u slučaju nevremena, a nalaze se u sastavu autokampa, turističkog naselja ili velikih plaža s namjenom prihvata manjih motornih jahti, sportskih čamaca i brodica na vesla
- mandrać – dio gradske luke ili lučice koja duboko zadire u gradsku jezgru, a najviše se koriste na proputovanju
- marina s 3 zvjezdice (ili marine III. kategorije) – nema atraktivnu lokaciju, pruža skromne usluge i posluje samo sezonski, ima manji broj vezova
- marine s 4 zvjezdice (ili marine ll. kategorije) – ima lokaciju uz poznata turistička naselja, smještena je uz glavne cestovne prometnice, nudi različite usluge
- marina s 5 zvjezdica (ili marine I. kategorije) – smještena je uz hotel visoke kategorije ili uz apartmansko naselje, ima najmanje 450 vezova u moru i na kopnu, na kopnenom dijelu nalaze se hangari za smještaj plovila, garaže za smještaj automobila, razni priključci, agencija za posredovanje pri kupoprodaji plovila, razni servisi, tereni za rekreaciju i sl., pruža mogućnost iznajmljivanja sportskih objekata i dr.

1 V. Jadrešić, Nautički turizam, Pedagoška akademija, Zadar, 1978., str. 38
2 Pomorska enciklopedija, sv. 4., JLZ, Zagreb, str. .529.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

 
Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD