POCETNA STRANA

 

SEMINARSKI RAD IZ EKONOMIJE

 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ EKONOMIJE :
Novac-seminarski rad
Nobelovac i delo-seminarski rad
Platni bilans-seminarski rad
Revizija-seminarski rad
 

 

DEVIZNO TRŽIŠTE

USLOVI ZA USPOSTAVLJANJE DEVIZNOG TRŽIŠTA


Uslovi za uspostavljanje deviznog tržišta su slični uslovima za organizovanje i funkcionisanje novčanog tržišta. Neosporna su tri osnovna preduslova za postojanje i funkcionisanje deviznih tržišta:
1. konvertibilnost valuta ,
2. odgovarajuće monetarne rezerve i racionalna politika rukovanja sa njima od strane centralne banke,
3. dugoročno uravnotežen bilans plaćanja

Takodje je potrebno postojanje slobodne konkurencije izmedju poslovnih banaka, kao i mogućnost za kratkoročna ulaganja u zemlji i inostranstvu u obliku hartija od vrednosti na veće iznose i rokovima od 3 do 13 meseci. Potrebno je da postoji organizovano devizno tržište sa odredjenim pravilima trgovanja na kojoj su predmet kupoprodaje samo tzv. slobodne devize, da bi se nacionalni novac mogao pojaviti kao slobodna deviza neophodna je konvertibilnost domaće valute , i to bar u njenoj najmekšoj varijanti,konvertibilnost za inostrana pravna i fizička lica.

Ponuda i tražnja deviza obično nije nikada uravnotežena u kraćim vremenskim razmacima. Zato je održavanje deviznih kurseva u odredjenom rasponu sa intervencijama centralne banke vrlo bitna za postojnje i funkcionisanje slobodnog deviznog tržišta. Ovde administrativne mere kao što je zamrzavanje kurseva ne dolaze u obzir jer ako bi tražnja deviza bila veća od ponude onda je sigurno da bi devizni kursevi postigli gornju eksremnu tačku i time bi se otvorila pitanja utvrdjivanja prioritetnih potreba za plaćanje inostranstvu a samim tim i pitanje kriterijuma za eliminisanje viška tražnje. Takve mere su nespojive sa slobodnim deviznim tržištem.

1. OPŠTI PRISTUP PROBLEMATICI DEVIZNOG TRŽIŠTA

Devizno tržište je mesto na kome se susreću ponuda i tražnja, odnosno vrši kupoprodaja stranih valuta. Ono nije fizički ni prostorno ograničeno nego postoji svuda gde se vrši razmena valuta.To su veliki finansijski centri poput Njujorka, Londona, Pariza, Frankfurta i oni imaju odlučujuću ulogu u obrazovanju cena valuta-kupovnih i prodajnih deviznih kurseva.

Osnovna svrha deviznog tržišta je omogućavanje i olakšavanje medjunarodne trgovine i medjunarodnog kretanja kapitala. Danas se za sva medjunarodna finansijska tržišta može reći da su i devizna tržišta. Na ovim nestruktuiranim tržištima ekspanzija poslovanja je enormna, tako da se dnevni obim trgovanja procenjuje na preko 1600 milijardi dolara.
Devizno tržište predstavlja uredjen skup odnosa na kome se putem organizovanog finansijskog sistema sučeljavaju ponude i tražnje deviznih sredstava. Na taj način dolazi do formiranja deviznih kurseva, kao cene deviznih sredstava, na osnovu kojih se obavlja kupovina odnosno prodaja stranih sredstava plaćanja.

Ukršteni kursevi valuta na medjunarodnim finansijskim tržištima se kotiraju kao: KUPOVNI I PRODAJNI KURS.
Kupovni kurs: pokazuje koliko je jedinica jedne valute neophodno prodati,da bi se kupila jedna jedinica druge valute.
Odnosno prodajni kurs je pokazatelj koliko ća se jedinica jedne valute kupiti ukoliko se proda jedna jedinica druge valute.
Kupovni kurs uvek je niži od prodajnog, a raspon izmedju kupovnog i prodajnog kursa naziva se spred(spread).

Savremeno bankarsko poslovanje na medjunarodnom tržištu novca zahteva konstantno korišćenje pojmova kotirane i kotirajuće valute, direktne i indirektne kotacije kao i ukrštenih kurseva. Kotirana valuta (quoted currency) je ona koja u samoj postavci kursa stoji uvek na prvom mestu i odnosi se na jednu ili sto jedinica druge valute. Valuta koja stoji na drugom mestu prilikom postavke kursa i pokazuje koliko se njenih jedinica menja za jednu ili sto jedinica kotirane valute naziva se kotirajuća valuta(quoting currency).
U praksi se najčešće primenjuje princip kotirajuće valute, pri čemu se domaća valuta nalazi na drugom mestu prilikom postavke kurseva, pokazujući koliko je jedinica domaće valute neophodno dati za jednu ili sto jedinica strane , odnosno kotirane valute. Ovakvo kotiranje domaće valute od strane monetarnih vlasti naziva se direktno kotiranje, ono se primenjuje i u našoj zemlji.

Osnovna potreba za kupovinom strane valute najčešće potiče iz poslovnih transakcija izmedju rezidenata različitih zemalja, odnosno odnosno iz potreba plaćanja u stranoj valuti. Medjutim najveći broj kupovina i prodaja deviza na medjubankarskom tržištu potiče iz sledećih razloga:

• Hedžinga, odnosno kupovine i prodaje stranih sredstava plaćanja u cilju minimizacije nastanka rizika od gubitka usled promene vrednosti deviznog kursa,u odnosu na osnovnu valutu i
• Špekulacija, odnosno držanja odredjene valute u portfelju uz očekivanje porasta kursa radi ostvarenja profita

Funkcionisanje devizne trgovine uslovljeno je ne samo privrednim prilikama i ekonomskim odnosima pojedinih zemalja sa inostranstvom (cije bi valute mogle da budu predmet devizne trgovine) već i prilikama koje vladaju u medjunarodnoj monetarnoj i finansijskoj oblasti. Devizne transakcije su daleko složenije i komplikovanije nego što bi to moglo da izgleda na prvi pogled. Za njihovo obavljanje su potrebni visoko kvalifikovani stručni kadrovi. Potrebno je odlično poznavanje i stalno praćenje svih zbivanja i promena koje se dešavaju kako u domaćoj privredi tako i u medjunarodnoj ekonomskoj i monetarnoj oblasti. Prilikom zaključivanja bilo kakvih deviznih ili kreditnih poslova sa inostranim partnerima, neophodno je u svakom konkretnom slučaju proceniti da li je ugovorna valuta eventualni kandidat za devalvaciju ili revalvaciju, odnosno da li je u pitanju dugovanje ili potraživanje.

Kupovina i prodaja deviza , odnosno inostranih sredstava plaćanja, vrši se po utvrdjenim deviznim kursevima. Motivi su različiti:
• obezbedjenje odredjene valute radi izvršavanja odredjene obaveze prema inostranstvu,
• zamena jedne strane valute u drugu u cilju zaštite od kursnih razlika,
• odnosno ostvarivanje devizne zarade uskladjivanje ponude i tražnje deviza i regulisanje deviznih kuseva putem intervencije centralne banke,na tržištu kratkoročnih depozita i kredita, inostranih hartija od vrednosti i srednjeročnih, odnosno dugoročnih kredita, vrši se praktično medjunarodna razmena kapitala.

Kao subjekti na deviznim tržištima pojavljuju se:centralne banke, komercijalne-poslovne banke, razne finansijske ustanove, investicione firme, velike medjunarodne korporacije, fizička lica i brokeri. Uloga brokera na deviznim tržištima je specifična i ona se sastoji u povezivanju aktivnih učesnika na deviznim tržištima. Najveći obim trgovine odvija se izmedju banaka koje trguju direktno ili preko brokera. Osnovna uloga brokera u trgovanju devizama je da po nalogu banke klijenta, kao posrednika, na tržištu nude najbolju moguću cenu tj. ugovori kupovinu po najnižim troškovima, odnosno prodaju po najboljim uslovima na tržištu. Prednosti rada banaka preko brokera su u tome što se ovim putem postižu najbolji uslovi, odnosno susretanje ponude i tražnje za pojedinim devizama. Na drugoj strani prednost trgovanja devizama direktno sa drugom bankom je dobijanje fiksnog kursa i saznanje o stepenu kreditnog rizika, koji nosi njen partner-banka u tansakciji, što nije slučaj u radu preko brokera.


2. POSLOVI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU


Osnovna pretpostavka postojanja i optimalnog finkcionisanja nacionalnog deviznog tržišta je relativna stabilnost deviznog kursa domicilne valute. Odgovornost za stabilnost kursa domicilne valute leži na monetarnim vlastima, te je stoga neophodno njihovo prisustvo kako na nacionalnom tako i na internacionalnom tržištu novca. U uslovima nestabilnog kursa monetarne vlasti intervenišu kupovinom ili prodajom deviznih sredstava, što se odražava na povećanje ili smanjenje nacionalnih deviznih rezervi .

Ovi poslovi se odnose na trgovanje deviznim sredstvima na domaćem tržištu.Tu spadaju:

• izlazak na medjubankarsko tržište devizama ,
• kupoprodaja deviznih sredstava za potrebe komitenata ,
• kupoprodaja deviznih sredstava za potrebe banke i kupoprodaja deviznih sredstava u medjusobnom kontaktu sa drugim bankama.

Svaka devizna transakcija mora ispunjavati sve zakonske propise.
Kupoprodaja deviza na medjubankarskom deviznom tržištu je strogo regulisana trgovina koja se odvija elektronskim putem na sastancima koji se održavaju pod nadzorom Udruženja banaka Srbije i Crne Gore, a pomoću Reuters softverske aplikacije. Tgovina se odvija svakodnevno tako što se u elektronski sistem unese objedinjeni iznos koji banka želi da kupi (ili proda) od neke druge banke u bankarskom sistemu SCG i cenu po kojoj to želi da uradi.
Uparivanjem ponude i tražnje po odredjenoj ceni formira se kurs odnosno fiksing koji predstavlja srednji kurs strane valute kojom se trguje (isključivo je to evro). Banke kupuju devize za račun klijenta banke ukoliko je tražnja za devizama u sistemu banke veća od ponude, a prodaju vrši ukoliko postoji potreba za dinarskim sredstvima u smislu povećanja dinarske likvidnosti.

Poslovi vezani za trgovinu novca mogu imati i vremensku dimenziju. U tom slučaju se radi o terminskim transakcijama. Terminskom kupovinom deviza banka se obavezuje da će klijentu prodavcu na dan naznačenom u ugovoru odobriti dinarsku protivvrdnost po kursu koji je bio važeći na dan potpisivanja ugovora. Time se prodavac deviza štiti od eventualnog rizika pada kursa valute kojom se trguje, dok banka ima mogućnost da i dalje raspolaže devizama do datuma naznačenog na ugovoru.

3. RIZICI NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

U rizike koji mogu da nastanu u trgovini devizama spadaju:kursni rizici, kao i kamatni rizici.

Kursni rizici predstavljaju opasnost od gubitaka koji mogu da nastanu usled moguće promene, kolebanja deviznih kurseva pri ne promenjenom paritetu. Odnosno rizici od pomene pariteta nastaju u slučajevima ako se bilans plaćanja ne može uravnotežiti na drugi način, odredbe postojećih statuta MMF-a predvidjaju mogućnost da takve zemlje mogu promeniti paritete svojih valuta(da sprovedu devalvaciju ili revalvaciju) Prema tome za učesnike na deviznom tržištu mogu da nastanu odredjene štete usled devalvacije valute, odnosno da budu ostvarene vanredne zarade ako revalvira vrsta devize kojom raspolažu.

Hedžing u poslovanju na deviznom tržištu podrazumeva poslovno finansijsku strategiju sa ciljem da se izbegne ili umanji rizik kod jedne operacije preduzimanjem druge operacije,odnosno preuzimanje nekog drugog kompenzatornog rizika.Ovi poslovi se obično rade na kratak rok, najduže na godinu dana. Ovom operacijom se vrši osiguranje poslovanja od rizika, skoka ili pada cena, odnosno od deviznog rizika. Ove poslove najčešće obavljaju banke prilikom uzimanja i davanja deviznih kredita. Hedžing predstavlja zaštitu od gubitaka usled valutnog rizika. Zaštita se vrši kupovinom i prodajom valuta po terminskom kursu.Hedžing ustvari ima dva elementa. Jedan je predvidjanje gubitka koji bi se mogao dogoditi a drugi je ostvarivanje zarade kojom bi se taj gubitak mogao pokriti.

Špekulacija, suprotno hedžingu špekulacija znači prihvatanje valutnog rizika radi ostvarivanja profita.Spekuliše se i na promptnom i na terminskom tržištu. Tehnika spekulacije zavisi od kvaliteta valuta.

a ) Špekulacija slabom valutom:ovaj princip podrazumeva da se proda skupo a kupi jeftino. To se postiže tako što se na terminskom tržištu slaba valuta proda u nadi da se ona ponovo kupi na promptnom tržištu pošto deprecira ili devalvira ispod nivoa iz prvobitnog ugovora. Špekulanti koji prodaju slabe valute na promptnom i terminskom tržištu su tzv. Medvedi.

b) Špekulacija jakom valutom: princip spekulacije jakom valutom je kupiti jeftino o prodati skupo. Vrši se i na promptnom i na terminskom tržištu.Valuta se kupuje na terminskom u nameri da se proda na promptnom tržištu, pošto je aprecirala ili revalvirala iznad nivoa iz prvobitnog ugovora. Što je veća razlika izmedju terminskog kursa i novog promptnog kursa to je viši spekulantski profit. Špekulanti koji kupuju jake valute na promptnom ili terminskom tržištu su tzv.bikovi.

4. DEVIZNI KURS


Devizni kurs je cena jedne valute izražena u drugoj valuti. Odredjuje ga ponuda i tražnja valuta. Strana valuta se traži da bi se pomoću nje pribavili strane robe i usluge ili da bi se izvršilo investiranje u inostranstvu (kupovina hartija od vrednosti,osnivanje preduzeća i sl.)
Promene deviznog kursa mogu bit tržišne i zvanične. Tržišne promene su odredjene odnosom ponude i tražnje na deviznom tržištu, a zvanične odlukom države(vlade ili centralne banke) Tržišne promene deviznog kursa su deprecijacija i aprecijacija a zvančne-devalvacija i revalvacija.

Deprecijacija nastaje kada cena domaće valute u odnosu na stranu valutu opadne zahvaljujući isključivo odnosu ponude i tražnje. Ako država svojom odlukom snizi cenu domaće valute u odnosu na stranu radi se o devalvaciji.
Aprecijacija je rast cene domaće valute u odnosu na stranu, na deviznom tržištu odredjen odnosom ponude i tražnje. Ali ako se cena domaće valute u odnosu na stranu povisi odlukom države radi se o revalvaciji.

Ako su ponuda i tražnja strane valute približno jednake, devizni kurs je ustaljen, pa se kaže da postoji ravnoteža na deviznom tržištu. Kako na ponudu i tražnju valuta utiče veliki broj činilaca, ravnoteža je stalno ugrožena. Stoga država često interveniše da bi odbranila postojeću ili uspostavila novu ravnotežu. Iz tih intervencija mogu proisteći precenjenost i potcenjenost domaće valute.
Smatra se da postoji precenjenost domaće valute u odnosu na ravnotežni devizni kurs ako njena tržišna ponuda nadmašuje tržišnu tražnju, a to se dešava u sledećim slučajevima:
a) kada poraste uvoz ili odliv kapitala radi ulaganja u inostranstvu
b) kada opadne izvoz odnosno kada opadne devizni prihod ili priliv stranih ulaganja u domaću privredu, što opet smanjuje ponudu strane valute.


U oba slučaja postoji tendencija deprecijacije domaće valute u odnosu na stranu.
Domaća valuta je potcenjena u odnosu na ravnotežni devizni kurs ako tržišna tražnja za njom nadmašuje njenu tržišnu ponudu, a to se dešava u sledećim slučalevima:
a) kada poraste izvoz ili priliv stanog kapitala
b) kada opadne uvoz ili odliv kapitala radi ulaganja u inostranstvu


U oba slučaja postoji tendencija aprecijacije domaće valute u odnosu na stranu.
Ravnoteža se uspostavlja devalvacijom deviznog kursa u slučaju precenjenosti domaće valute, a revalvacijom u slučaju njene podcenjenosti.


5. SPECIFIČNI POSLOVI NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

 

5.1. ARBITRAŽA


Arbitraža je simultana kupovina i prodaja kupovne moći na jednom ili više tržišta radi ostvarivanja profita na razlici u ceni valuta i novcu.U zavisnosti od toga šta je predmet kupovine i prodaje postoje dve vrste arbitraže:devizna i kamatna

Devizna arbitraža je koričćenje razlika u deviznim kursevima na jednom ili više deviznih tržišta radi ostvarivanja profita. Arbitražer kupuje valutu na tržištu na kome je kurs niži i prodaje je na tržištu na kome je kurs viši. Arbitražer tako zaradjuje na razlici u kursevima iste valute, delujući istovremeno u smeru izjednačavanja kurseva na svim deviznim tržištima.

Arbitraža razlike predstavlja istovremenu kupovinu i prodaju iste vrste deviza u istom volumenu na različitim tržištima u cilju ostvarivanja zarade na razlikama izmedju kursa kupovine i kursa prodaje.

Arbitraža izravnanja identifikuje se kao izbor izmedju alternativnih deviznih tržišta na kojima je moguće da se zaključi posao kupoprodaje deviza.

Kamatna arbitraža je korišćenje relativnih kursnih razlika koje postoje izmedju deviznih kurseva za različite rokove likvidacije zaključnih poslova.Ako su u nekoj zemlji odredjeni dani nacionalni praznici , koji su u drugoj zemlji radni dani, onda to može da bude razlog za kamatnu arbitražu. U deviznoj trgovini cij kamatne arbitraže je iskorišćavanje odstupanja deviznih kurseva odredjenog momenta sa različitim rokovima dospelosti.

Funkcije devizne arbitraže su da se objedini veći broj lokalnih, nacionalnih i medjunarodnih deviznih tržišta u jedno veliko jedinstveno tržište koje bi delovalo u pravcu stalnog ujednačavanja deviznih kurseva na ravnotežnom nivou da se koče veća kolebanja deviznog kursa.

Arbitraža u dve valute je najuprošćeniji oblik devizne arbitraže jer su predmet arbitražnih transakcija samo dve valute izmedju domaćih banaka. Arbirtaža sa dve valute sa inostranstvom je nešto razvijeniji oblik arbitraže u kojem se zaključuju poslovi izmedju banaka iz raznih zemalja pri čemu se razmenjuju valute njihovih zemalja.

5.2. PROMPTNA,TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZA I SWAP POSLOVI

Operacije na deviznim tržištima se uglavnom javljaju kao promptna(spot) trgovina devizama, obična terminska kupoprodaja deviza (outright deal), te kao mešavina-vezana promptna i terminska kupoprodala deviza(swap)
Promptna kupoprodaja deviza,spot transakcije kupoprodaje deviza-obuhvata poslove kod kojih se plaćanja deviza izvršavaju najkasnije u roku od dva dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji deviza, s tim što se u roku od dva dana podrazumevaju prvi radni dani kada su otvorene banke u obe zemlje u kojima se vrši plaćanje. Izuzetci od ovog pravila su kod SAD dolara gde se i praznični dani računaju u rok dva dana , kao i kod trgovanja valutama islamskih zemalja gde je za petak kao neradni dan prihvaćena praksa da će banka koja je kupila valutu iz ovih zemalja dobiti uplatu na račun u subotu ali je obavezna da protivvrednost u konvertibilnoj valuti plati ipak u petak.

U operacijama kupoprodaje deviza treba poznavati nekoliko važnih instrumenata. Osnovna valuta je valuta čija je vrednost fiksirana na 1 ili 100 valutnih jedinica. Kotirajuća valuta je valuta koja varira prema fiksno odredjenom iznosu drugih valuta. Direktna(normalna) kotacija podrazumeva odredjeni iznos domaće valute za fiksni iznos inostranih valuta ,a indirektna(recipročna)kotacija predstavlja vrednost domaće valute koja se odredjuje na osnovu njenog fiksnog iznosa prema različitim iznosima inostranih valuta.
Važno je imati u vidu da se kupovni i prodajni kursevi na deviznim tržištima formiraju po principu »kupiti što jeftinije a prodati što skuplje« Najčešće se koristi tzv. posredno kotiranje preko ukrštanja kurseva (cross rate) što predstavlja odredjivanje kurseva jedne valute prema drugoj valuti upotrebom kurseva te dve valute prema trećoj valuti. U medjunarodnoj praksi na deviznim tržištima se skoro sve valute prilikom primene ovih operacija kotiraju prema SAD dolaru.
Poslovi na deviznom tržištu nose i odredjene rizike. U promptnoj kupovini deviza rizik kretanja kurseva u nepredvidjenom smeru sveden je na minimum jer se kupoprodaja obavlja u roku od dva dana. Istovremeno kreditni rizik je jedino provociran tehničkom nesavršenošću medjunarodnog platnog prometa, odnosno kontrolom u toku dva dana u kome treba preneti sredstva sa jednog računa na drugi.
Terminska kuporodaja deviza podrazumeva kupoprodaju deviza tako što se plaćanje obaveza po ugovoru izvršava odredjenog dana tj. na odredjeni termin u budućnosti.
Terminski devizni kursevi odstupaju od promptnih kurseva za istu devizu,većim ili manjim kursom kotirajuće valute u odnosu na osnovnu valutu.Razlika izmedju terminskog i promptnog kursa, ako je kotirana valuta jača u odnosu na baznu, naziva se diskontom, odnosno razlika za koju je kotirana valuta slabija od bazne naziva se premijom. Terminski kursevi se veoma lako izračunavaju na osnovu dodavanja premija odnosno oduzimanja diskonta od promptnog kursa valuta koje se kotiraju na deviznom tržištu.
Zaključivanje terminskih poslova tj. kupoprodaja deviza na odredjeni termin, obično se radi u cilju zaštite i smanjenja rizika u medjunarodnim komercijalnim i finansijskim poslovima. Isto tako objektivno prisutni kursni rizici prilikom investiranje u hartije od vrednosti, depozite, kredite, te ostale plasmane u inostranim valutama, omekšavaju se terminskim prodajama deviza odnosno potraživanja u inostranstvu. Pored toga obezbedjenje od kursnih razlika vrši se i kupovinom devizne terminske opcije, terminskog ugovora o kupoprodaji deviza u kojem nije unapred i tačno fiksiran datum plaćanja obaveza, već se to plaćanje izvršava u odredjenom vremenskom periodu i u valuti plaćanja koju odabere klijent.
Swap devizni poslovi su operacije koje podrazumevaju dve istovremene kupoprodaje deviza. Na primer promptna prodaja eura za SAD dolare po važećem aktuelnom kursu i istovremena kupovina istog iznosa eura na 6 meseci po terminskom kursu evra za dolar. Terminski kurs je obično niži. Ovde se partneri dogovaraju o dva kursa:promptnom koji je obično važeći,aktuelan na tržištu i kursu na termin kome je osnovica promptni kurs. U osnovi kao i kod običnih terminskih kupoprodaja upotreba swap-a je u funkciji zaštite od rizika njegovim subjektima. Swap aranžmani ustvari znače promptnu kupovinu jedne valute uz njenu istovremeu prodaju na odredjeni termin.
Ove poracije imaju uglavnom dva oblika:ili se upotrebljavaju radi konverzije iz jedne valute u drugu i ponovnog vraćanja u prvu valutu, ili radi pretvaranja terminske kupovine jedne valute preko swapa u promptnu kupovinu. Isto tako swap operacije mogu pomoći kod prevazilaženja kratkoročne nelikvidnosti u pojedinim valutama.
Izborom odredjenog swap aranžmana kod srednjeročnih kreditnih poslova daje se odgovor na pitanje da li je bolje uzeti kredit u jednoj ili drugoj valuti.

6. MEDJUNARODNO TRŽIŠTE DEVIZA

Funkcija disponibiliteta je da prati devizne račune banke u inostranstvu te po osnovu njih redovno sastavlja deviznu poziciju. Devizna pozicija se definiše kao razlika izmedju svih priliva i odliva na tzv. Nostro računima (račune koje je banka otvorila kod inokorespodentnih banaka) i to po pojedinim valutama. Najčešće se nostro račun otvara u domicilnoj valuti banke kod koje je otvoren račun.
Devizna pozicija može biti izražena kao negativna(odliv je veći od priliva-minus ili kratka pozicija)ili kao pozitivna (prilivi su veći od odliva-pozitivna ili duga pozicija) Svaki priliv ili odliv rezultat je bankarskih operacija na inostranom finansijskom tržištu.

Trgovina devizama na medjunarodnom tržištu

Devizno poslovanje odeljenja za trgovanje se odnosi na:
• Kupoprodaja deviznih sredstava na medjunarodnom tržištu,
• poslovi kupoprodaje deviznih sredstava su direktna posledica kontokorektnih računa u inostranstvu, bez kojih funkcionisanje celokupnog medjunarodnog finansijskog tržišta ne bi bilo moguće.
• Proces konvertovanja jedne valute u drugu naziva se arbitraža. Prema motivu za vršenje arbitraže razlikuju se: Arbitraža izravnanja-ove kupoprodaje deviznih sredstava su motivisane konkretnim poslom odnosno proizilaze iz devizne pozicije banke. To znači da je banka u situaciji da izvršava nalog za plaćanje u inostranstvu(za svoje ili potrebe svojih komitenata) u valuti kojom trenutno ne raspolaže. Da bi plaćanja bila izvršena odeljenje za trgovanje izlazi na medjunarodno tržište i vrši kupoprodaju deviznih sredstava po najboljim uslovima.

Depoziti

Depozitno poslovanje podrazumeva plasman viška slobodnih likvidnih sredstava na odredjeni rok sa ciljem ostvarivanja zarade (u vidu naplaćenih kamata) ili uzimanje deviznih sredstava na odredjeni rok u cilju zaštite sopstvene devizne pozicije, uz neminovni trošak plaćanja kamate.
Devizna tržišta rade neprekidno 24 sata (vikendom ne rade) i izuzetkom nekih prazničnih dana kada su pojedina tržišta zatvorena. Po vremenskom redosledu prvo počinje da radi devizno tržište u Novom Zelandu kada je tačno ponoć u Evropi. Posle dva sata otvara se devizno tržište u Tokiju ,a sat kasnije tržište u Hong Kongu. Pola sata nakon toga otvara se tržište u Singapuru , dva sata kasnije tržište u Bombaju a u 7 sati tržišta u Bejrutu i Atini. Zatim se otvaraju evropski devizni centri –Frankfurt i Pariz a u 9 časova devizno tržište u Londonu itd. Povodom funkcionisanja i vremenskog rasporeda otvaranja i zatvaranja tržišta, važno je znati i sledeće: u toku dana najveći obim deviznih transakcija obavi se u vremenu prepodnevnog poslovanja u Evropi , tj. izmedju 9,00 i 12,00 časova. Ista je i situacija u Njujorku što znači da se za vreme prepodnevnog poslovanja i ovde odvija glavni devizni promet. Ne treba podceniti ni kapacitet popodnevnog rada na evropskim tržištima posebno izmedju 14,00 i 17,00 časova.

 

ZAKLJUČAK

- Medjusobna povezanost nacionalnih finansijskih tržišta ostvaruje se kroz funkcionisanje deviznog tržišta.Devizno tržište je mehanizam koji,kao deo nacionalnog finansijskog tržišta, izražava ponudu i tražnju za inostranim novčanim jedinicama,neophodnim za obavljanje poslovanja ekonomskih subjekata sa inostranstvom i obezbeđuje pretvaranje nacionalne valute u valutu stranih zemalja.

- Devizno tržište je mehanizam preko koga se uspostavljaju relativne vrednosti različitih nacionalnih novčanih jedinica-valuta.Potreba uspostavljanja relativnih vrednosti nacionalnih valuta proističe iz mehanizma plaćanja uslovljenog ekonomskim transakcijama koje subjekti jedne zemlje obavljaju sa subjektima drugih zemalja.

- Primarna funkcija deviznog tržišta je utvrđivanje odnosa vrednosti jedne nacionalne valute prem valutama drugih zemalja.Ovu funkciju tržište vrši formiranjem deviznog kursa,kao cene novčane jedinice zemlje izražene u novčanoj jedinici druge zemlje.Devizni kurs formira se na osnovu ponude i tražnje za devizama.Kroz devizni kurs domaće cene se efektivno prevode u strane i obrnuto.

- Kao što smo naveli u priloženom možemo konstatovati da se devizno tržište spominje kao izrazito dinamično tržište.Globalno devizno tržište,kao skup nacionalnih tržišta, po obimu transakcija je najrazvijeniji segment finansijskog tržišta.Dnevni promet na ovom tržištu iznosi preko 1000 milijardi dolara.

- Budući da su poslovi na deviznom tržištu strogo regulisani zakonskom regulativom i da su pod sistemskom supervizijom Narodne banke Srbije, učesnici na tržištu su dužni da neprekidno prate donete propise od strane nadležnih državnih organa.

LITERATURA

1. Dr Vuk Ognjanović, «Međunarodno bankarstvo», «Grifon»,Novi Beograd,2004.
2. Dr Branko Vasiljević, «Osnovi finansijskog tržišta», «Zavet»,Beograd,2005.
3. Dr Kostadin Pušara, «Međunarodne finansije», Univerzitet «Braća Karić»,Beograd,2003.
4. Dr Miodrag Mićović, «Berzanski poslovi i hartije od vrednosti», Kragujevac,2003.
5. Dr Vojin Bjelica, «Finansije,teorija i praksa»,
6. Stevan Kukoleča, «Organizaciono poslovni leksikon izraza,pojmova i metoda», «Rad»,Beograd,1986.
7. Swiss Bank Corporation, «Foreign Exchange and Money Market Operations»,Zurich,1978.
8. Dr Zora Prekajac, «Međunarodna ekonomija», «Futura publikacije»,Novi Sad,2005.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi