POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ INFORMACIONIH SISTEMA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- INFORMACIONI SISTEMI -
 

 

E-Vlada

1. Što je e-Vlada?

E- Vlada je skraćenica (E-Government) je skraćenica nastala od riječi elektronička vlada, iako se ponekad upotrebljavaju izrazi kao digitalna vlada, online vlada ili Internet vlada. Sam pojam se odnosi u širem smislu na olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između i unutar državnih institucija. E- Vlada istovremeno olakšava prenošenje informacija, komunikacija i transakcije između državnih institucija, građana i poduzeća.
Da bi se olakšao taj proces interakcije, prije svega se misli na korištenje elektronskih, informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Proces informiranja se definira kao dobivanje informativnih podataka. O komunikaciji se govori kada postoji dvosmjerna informacija. Transakcija je prijenos objekata ili prava između dva subjekta koji sudjeluju u komunikacijskom procesu.
Iako suvremene informatičke tehnologije omogućuju brzo i efikasno informiranje i komuniciranje, one, nažalost, nisu svim ljudima jednako dostupne. Premda se upotreba Interneta širi, za većinu svjetskog stanovništva ta je mreža svih mreža još uvijek misterij. Naime, statistike pokazuju da od 500 milijuna korisnika Interneta njih 80 posto su stanovnici razvijenih država. Dva od pet stanovnika razvijenih država ima pristup Internetu, dok je taj omjer u državama u razvoju – 1:50. I premda smo suvremenici virtualne revolucije, milijunima ljudi u svijetu poštanske su usluge još uvijek jedina i isključiva mogućnost za ostvarenje komunikacije i dobivanje informacija.
Usvajanje novih tehnologija omogućilo je poštanskim operatorima ne samo unapređivanje klasičnih poštanskih usluga i njihovu prilagodbu zahtjevima korisnika, već i uvođenje potpuno novih elektroničkih usluga – financije, e-trgovina, e-vlada, tele-kiosk… koje su time postale dostupne i onima kojima bi, zbog siromaštva i(li) izoliranosti, bile nedostupne.
Moderna informacijska i komunikacijska tehnologija predstavlja ogromni potencijal koji će snažno utjecati na promjenu načina života te na različite sfere društva. Međutim, nove tehnologije ne predstavljaju „čudotvoran lijek“ za sve informacijske i komunikacijske „bolesti“ u svijetu. Poštanska infrastrukturna mreža ovdje je nužnost bez koje se ne može. Imajući to u vidu, na klasične poštanske usluge ne treba gledati kao na „usluge na zalazu“. Naprotiv, one će i ubuduće imati značajni udjel u svjetskoj ekonomiji i svjetskom informacijskom društvu, omogućavajući slanje i primanje informacija (pošiljaka) iz bilo kojeg mjesta u bilo koje mjesto u svijetu.

1.1. Dijelovi e-Vlade

E-Vlada kao svoje dijelove ima e- Administraciju (E-Administration), e-Demokraciju (E-Democracy) i e-Pravom ( E-Justice). ˇEˇ u ovim nazivima se odnosi na elektronsko odvijanje postupka. E- Administracija ( elektronska administracija) je u stvari po definiciji E-Vlada u užem smislu jer se radi prvobitno o administrativnim postupcima i njihovom olakšavanju. Primjer za E- demokraciju bi bilo glasanje na izborima putem interneta ili SMS poruke,bez da se posjeti biralište. Primjer za E-pravo bi bilo vođenje sudskog proces putem elektroničke komunikacije. Tako bi se, umjesto da se tužba napiše, slala direktno putem E-pošte ili putem sudskog portala. Sudski portal je posebno sučelje na internetu kojim se vrši komunikacija.


1.2. Osnovni preduvjeti za uvod olakšica E-Vlade

Da bi komunikacija između državnih institucija i građana funkcionirala, trebaju se ispuniti određeni preduvjeti. Djelomično ispunjavanje tih preduvjeta vodi do djelomičnog uspostavljanja načela E- Vlade (olakšavanje procesa interakcije).

1.2.1. Sociokulturni preduvjeti

Uvod olakšica po sistemu E-Vlade uglavnom ne uspijeva zbog neprihvaćanja od strane korisnika. To znači da oni kojima su namijenjene olakšice ne prihvaćaju iste. Razlog za to je da se često radi o novim tehnologijama, kao što je npr. korištenje interneta. pristupne mogućnosti tim novim komunikacijskim tehnologijama su često neravnopravno raspoređene.Tako npr. starije osobe sa malim prihodima i nižem stupnju obrazovanja ostaju izvan mogućnosti sudjelovanja u olakšicama koje donosi E-Vlada jer nemaju pristup internetu.

1.2.2. Organizatorski preduvjeti

Uspješan uvod olakšica E-Vlade ima kao preduvjet prilagođenu organizacijsku strukturu i provođenje postupaka unutar administracije. To znači da se unutarnja organizacija administracije mora prilagoditi olakšicama.
Tako se pokazalo da čvrsta unutrašnja funkcionalna podjela administracije otežava uvođenje olakšica E-Vlade. To znači da se unutrašnja organizacija mora prilagoditi procesu

1.2.3. Pravni preduvjeti

Za uvod olakšica E-Vlade potreban je uvod pravnih preduvjeta. Tu se prije svega misli na formalnosti koje su potrebne pri pravno administrativnom postupku. Zato je potrebno preispitati zakone o administrativnim procesima. Važnu ulogu pri realizaciji olakšica E-Vlade ima država.


1.2.4.Tehnički preduvjeti

Heterogene informacijske i komunikacijske tehnologije otežavaju uvod olakšica E-Vlade, jer postoji opasnost da se potencijali mogućih servisa ne prepoznaju i da se tehnologije zbog nepoznavanja ili loše procjene njihovih mogućnosti ne nabavljaju. Opasnost je zbog toga da se potencijali aktualnih elektronskih i medijskih tehnologija ne iskoriste.


2. Prednosti E-Vlade

Za građane je najveća prednost da su u što boljem kontaktu sa administracijom i mogućnost stupanja u kontakt. Npr. za EU koja broji više od 253 milijuna građana to je od izuzetnog značaja. Tehnološki napredak, prije svega preko interneta, omogućava nove načine komunikacije i interakcije. Za građane je prednost neograničen pristup informacijama, te mogu u bilo koje doba stupiti u kontakt sa upravnim organima administracije. Time za građane nestaje dug put do završetka postupka. Istovremeno se postupci administracije automatiziraju i pojednostavljuju se različiti procesi postupka, tako da na raspolaganju stoje veći kapaciteti. To znači da visoki stupanj primjene informatičke tehnologije ubrzava proces administrativnih postupaka, što dovodi do oslobađanja ljudskih resursa. Ti dodatni kapaciteti stoje a raspolaganju za posebne slučajeve gdje procesi nisu automatizirani. To ide u korist građana.
Istovremeno se povećava transparentnost ogranaka administracije, jer svaki korak u postupku postaje vidljiviji za građane čime se smanjuje mogućnost korupcije. Građani su upućeni u svaki stupanj administrativnog postupka. Lakši pristup administrativnim informacijama održava proces stvaranja volje građana i oni mogu lakše sudjelovati u izražavanju svoje volje. To dovodi do učvršćivanja demokracije.
Građani imaju mogućnost da se informiraju o svim zakonskim propisima, imaju mogućnost da pogledaju protokole i zapisnike sa sjednica državnih organa. Imaju mogućnosti da se direktno informiraju o tome koji je zakon u pripremi i sl.
To je veoma važno za sve nove zemlje članice EU. EU ima cilj podržati socijalno uključivanje i integraciju otvaranjem pristupa informacijama i uslugama koje bi doprinijele srastanju Europe.
Za ekonomiju također vrijede olakšice E-Vlade. Ubrzanje administrativnih postupaka dovodi do uštede vremena i novca. Ta ušteda ojačava ne samo poduzeća nego i cijeli tržišni prostor u borbi protiv međunarodne konkurencije. Osim prednosti za građane i ekonomiju, E-Vlada za administrativne organe ima jednu veliku prednost, a to je smanjenje troškova

Estonska je vlada u kolovozu 2000. postala prva vlada na svijetu koja je u potpunosti kompjutorizirala svoj rad. O njoj je 2001. pisao američki Newsweek kao najsofisticiranijem tehnološko-informatičkom kabinetu na svijetu.


3. E-Hrvatska


3.1. O programu

Program e-Hrvatska 2007. osmišljen je 2003. godine te definiran kao jedan od prioriteta Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2003. do 2007. godine. Njegovi ciljevi obuhvaćaju napore Vlade RH da hrvatsko društvo transformira u informacijsko društvo poduzimanjem koordinirane, sveobuhvatne i dinamične akcije radi bržeg iskoraka Hrvatske u informacijsko društvo, kako bi se građanima i gospodarstvu Hrvatske omogućila najkvalitetnija i najšira moguća uporaba i razmjena informacija i time otvorio prostor aktivnog sudjelovanja u globalnim tokovima.

Rezultati ostvareni zaključno s 2007. godinom svjedoče o ostvarenom napretku u svim navedenim područjima, a njihovim ostvarivanjem postavljeni su temelji koji jamče ravnomjerni i sustavni razvoj informacijskog društva kao jedne od glavnih pretpostavki za razvoj društva i gospodarstva znanja.
Važnost nastavka ovog procesa Vlada Republike Hrvatske prepoznala je i u mandatnom razdoblju 2008.-2011.

3.2. Provedba

Program e Hrvatska podijeljen je u nekoliko područja provedbe:
- e Uprava
- e Pravosuđe
- e Obrazovanje
- e Zdravstvo
- e Poslovanje
- e-Kultura

U provedbi se također velik broj aktivnosti usmjerava prema izgradnji informacijske i komunikacijske infrastrukture kako bi se:
- putem mreže HITRONet između tijela državne uprave omogućio siguran i zaštićen protok podataka te razmjena informacija i znanja
- putem širokopojasne mreže svim građanima omogućio pristup uslugama i sadržajima informacijskog društva
- poduzele mjere za uspostavljanje sigurnih informacijskih i komunikacijskih sustava državne uprave i na nacionalnoj razini.
Provedba programa e-Hrvatska planira se na godišnjoj razini u okviru operativnih planova provedbe, a pored toga provedba aktivnosti u sklopu Programa e-Hrvatska nalazi se i u drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske:
- Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008. - 2011.
- Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2010.
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine
- Nacionalni program borbe protiv korupcije 2006. - 2008 i dr.

 

3.3. Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku


Radom Središnjeg državnog ureda upravlja državni tajnik kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad i rad Središnjeg državnog ureda odgovoran je Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku ima dva zamjenika, koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog državnog tajnika dok za svoj rad odgovaraju državnom tajniku. Načelnik odjela upravlja radom odjela i odgovoran je za svoj rad državnom tajniku i zamjeniku državnog tajnika.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu u Središnjem državnom uredu osnovani su sljedeći odjeli:

a) Odjel za racionalizaciju ulaganja u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
b) Odjel za koordinaciju provedbe programa e-Hrvatska
c) Odjel za međunarodnu suradnju 

Vlada je odlučila osnovati Ured da bi, najkraće rečeno, potakla razvoj informacijskog društva u Hrvatskoj. Danas je informacijsko-komunikacijska tehnologija opće prepoznata kao jedan od glavnih pokretača gospodarskog razvoja. Vlada je odlučila osnovati Ured da bi toj problematici dala još veću težinu, i zato ga je oformila kao središnje tijelo državne uprave – dakle, ne samo kao stručnu službu Vlade, nego kao tijelo sa puno većim ovlastima. Središnji državni uredi, odnosno njihovi tajnici, odgovaraju izravno premijeru za svoj rad. Vlada time želi dati najveću moguću važnost ovom projektu jer središnji državni uredi se osnivaju za pojedina područja od posebnog interesa za rad Vlade.

Ciljevi su omogućiti građanima i gospodarstvu najkvalitetniju i najširu moguću uporabu i razmjenu informaciju, a time otvoriti prostor aktivnog sudjelovanja u globalnim tokovima, u skladu s europskim preporukama. Aktivnosti unutar programa e-Hrvatska odvijaju se u nekoliko područja. Prvi tip aktivnosti se odnosi na poticanje razvoja elektroničkih javnih usluga i sadržaja kao što su npr. e-Uprava, e-Pravosuđe, e-Obrazovanje, e-Zdravstvo i e-Poslovanje. Drugi tip aktivnosti odnosi se na uspostavljanje sigurne, brze i pouzdane širokopojasne infrastrukture za podržavanje tih usluga i sadržaja.


4. HITRO-HR

4.1.O programu

Jedan od glavnih ciljeva Vlade Republike Hrvatske je zadovoljenje potreba poduzetnika, poslovnih subjekata i građana da u ostvarenju svojih prava, kao i u ispunjavanju zakonom propisanih obveza skrate vrijeme i smanje troškove usluga. Stoga je Vlada RH prepoznala iznimno značajnim mjerljivo podizanje učinkovitosti poslovanja tijela državne vlasti u davanju takvih usluga, kako građanima tako i poduzetnicima, što ujedno postaje jedan od temeljnih preduvjeta za povećanje natjecateljske sposobnosti hrvatskoga gospodarstva na europskome tržištu rada, kapitala, proizvoda i usluga. Time bi se ne samo uštedjela značajna sredstva koja državna vlast, iz novca prikupljenog od poreznih obveznika u Državnome proračunu, troši na pružanje usluga, nego bi se istovremeno tako oslobođena sredstva mogla preusmjeriti na važne i društveno korisne razvojne i druge programe, odnosno projekte.

Vlada RH neprekidno ističe i promiče koncept pojednostavljenoga pružanja usluga građanima i poduzetnicima na jednome mjestu ili s jednoga mjesta. Kao sredstvo za pokretanje gospodarskih i društvenih aktivnosti nadležna stručna tijela u sastavu Vlade RH (Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Središnji državni ured za upravu) su za ove potrebe osmislila Program HITRO.HR koji je pokrenut s ciljem bitnog podizanja razine usluga koje su obvezna pružati tijela državne vlasti.

Koncept "sve na jednom mjestu" polazi od pretpostavke da tijela državne vlasti moraju svim poslovnim subjektima i građanima, dakle poreznim obveznicima, davati usluge na jednostavan i brz način, bez nepotrebnih troškova, bez višestrukog pribavljanja istih informacija i dokumenata, bez potrebe za "šetanjem" od jednoga tijela ili ureda do drugoga, dakle na jednome ili s jednoga mjesta, a sve to primjenom suvremenih sredstava povezivanja i razmjene informacija, odnosno temeljem dostupnih i zrelih informacijskih tehnologija, posebice Interneta, uporabom smislenih i prilagodljivih aplikacija na webu.


4.2. Provedba


Program HITRO.HR je zamišljen kao program koji objedinjuje u sebi sve zasebne projekte različitih tijela države uprave i predstavlja realizaciju koncepta One-Stop-Shop kojega želimo usavršiti do krajnje točke 'sve na jednom mjestu'.

U osnovici projekta stoji popis od dvadeset osnovnih područja usluga na čijoj će se informatizaciji ustrajati. Tu je dvanaest područja usluga za građane i osam za poduzetnike, a one su od strane Europske komisije ocijenjene kao područja javnih usluga u kojima je najčešća interakcija građana i poslovnih subjekata s javnom administracijom. Za građane to su područja poput prijavljivanja poreza na dohodak, usluge vezane uz zapošljavanje, socijalne naknade, izdavanja i produženja valjanosti osobnih dokumenata, registracije vozila, pribavljanja građevinske dozvole, prijava policiji, usluga javnih knjižnica, pristup podacima iz registara javnih matica, visokoškolsko obrazovanje, prijava boravišta/prebivališta te zdravstvene usluge online. Za poslovne subjekte to su područja usluga socijalnog osiguranja zaposlenika, prijavljivanja poreza na dobit i poreza na dohodak registracije poduzeća, prijave podataka Državnom zavodu za statistiku, carinske prijave, zaštite okoliša i javne nabave.
Provedba Programa počiva na informacijsko-komunikacijskoj mreži tijela državne vlasti kojom se brzim, propusnim telekomunikacijama povezuju sva takva tijela. Time se ostvaruje bitna pretpostavka interoperabilnosti u poslovanju tijela javne vlasti na svim razinama.

HITRO.HR za sada omogućuje više usluga:

- registraciju trgovačkog društva,
- e-OBRT
- e-KATASTAR,
- e-REGOS,
- e-POREZNU,
- e-MIROVINSKO
- e-ZDRAVSTVENO.

HITRO.HR uredi nalaze se u svakoj županiji, ukupno u 61 mjestu širom Hrvatske i u njima poduzetnici i građani mogu dobiti sve potrebne informacije o dostupnim HITRO.HR uslugama.
U sklopu HITRO.HR ureda nalazi se i "e-kutak" - mjesto na kojemu se kroz besplatnu uslugu edukacije možete upoznati s mogućnostima i prednostima korištenja HITRO.HR servisa i naučiti kako iskoristiti prednosti korištenja interneta za bolje poslovanje i bolji način života te kako pojednostavniti i ubrzati vlastito poslovanje i riješiti se nepotrebne papirologije, a istodobno uštedjeti vrijeme i novac.

5. Pet koraka do E-vlade

1.Osnovna internetska stranica
- elektroničke verzije tiskanih dokumenata (brochure-ware)
- temeljne informacije o tijelu javne vlasti (online marketing)
- kontakt s institucijom je moguć putem telefona ili pošte
- posjetitelj ne može pristupiti elektroničkim obrascima, niti obaviti interakciju s institucijom online

2.Elektroničko izdavaštvo
- web stranice postaju važan dio ukupne komunikacijske strategije tijela javne vlasti
- sve veći broj informacija u posjedu tijela javne vlasti dostupan je online
- informacijama se pristupa linearno, u jednom smjeru, istom za se korisnike, bez obzira na njihove potrebe
- obrasci se mogu preuzeti na korisničko računalo, otisnuti i popunjeni slati poštom
- javne web stranice nisu povezane s informacijskim sustavom institucije

3.Interaktivna Internet stranica
- dozvoljava učinkovitu personalizaciju web stranica
- postoje alati za pretraživanje
- javne web stranice u maloj mjeri su povezane s internim informacijskim sustavom
- svi obrasci su dostupi za preuzimanje na lokalno računalo, a neki se mogu popuniti i poslati online
- postoji sustav dojave o novim sadržajima putem elektroničke pošte
- tijelo javne vlasti ima intranet

4.Transakcijska Internet stranica
- građani mogu određene poslove s tijelom javne vlasti obaviti online
- korisnici se mogu identificirati elektroničkim potpisom i pristupati različitim bazama podataka
- javne stranice u potpunosti su povezane s internim informacijskim sustavom
- institucija ima intranet povezan s vanjskim webom
- postoji ili se razvija extranet

5.Integrirane usluge E-Vlade
- javne web stranice funkcioniraju kao ''one-stop-shop'' za građane
- stranice osiguravaju transparentni pristup ne samo tijelu javne vlasti koje ih održava nego državnoj upravi u cijelini
- tijelo javne vlasti komunicira i razmjenjuje podatke s drugim tijelima i institucijama
- građani imaju pristup podacima koje tijelo javne vlasti prikuplja o njima i komuniciraju s tijelom javne vlasti elektroničkim putem
- zero touch technology

Glavni pokretači:
- porast korištenja interneta
- građani i korisnici zahtijevaju Internet pristup državnim institucijama
- razvoj kvalitetnih usluga
- smanjivanje troškova za funkcioniranje državnih institucija
- krizne situacije
- središnja politička podrška visokih državnih dužnosnika

Glavni problemi:
- novi oblik socijalne isključenosti
- nedovoljna participacija građana i poslovnih korisnika
- potreba za kapitalnim ulaganjima
- visoka cijena usluga
- pitanja sigurnosti i zaštite privatnosti
- autentifikacija/identifikacija
- unutarnji otpor promjenama
- isključivanje posrednika

 

 

Zaključak

Javne web stranice institucija u Republici Hrvatskoj odgovaraju opisu prve i druge faze u ostvarenju E- Vlade. Institucije nisu povezane i ne razmjenjuju podatke, a dostupne su samo općenite informacije. Dio tiskanih publikacija prebačen je u elektroničku formu. Zakon o elektroničkom potpisu ne primjenjuju čak ni tijela javne vlasti. Relativno mali broj usluga je online, što je rezultiralo statičkim web stranicama s linearnim pristupom podacima.
Zaključili smo da je Hrvatska na dobrom putu da ostvari svih 5 faza razvoja, ali bi više pažnje trebala posvetiti edukaciji ljudi koji su pri samom vrhu Vlade, modernizaciji web stranica, pojednostavljivanjem određenih postupaka, kako bi građani i poduzetnici ostvarili još veću uštedu vremena i novca.
Prilikom traženja materijala za ovaj seminar naišli smo na brojne kritike službenih stranica E-Vlade, nažalost nismo imali dovoljno vremena, niti smatramo da imamo dovoljnu razinu obrazovanja da bismo sami prosuđivali o tome.

 

LITERATURA:


  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD