POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KRIMINOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KRIMINOLOGIJA -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavještajno-bezbjednosni sistem SAD-a

Pored svih organa koji se bave održavanjem bezbijednosti u Sjedinjenim Američkim Državama, ministarstvima spoljnih i unutrašnjih poslova, odbranom koriste se i obavještajni sistemi kojim se obavjšetajne, kontraobavještajne, antiterorističke napade, zašitu države od spoljašnjih fakora i unutrašnjih koji mogu narušiti njenu bezbijednost. Osim toga vrše se i razmjene podataka između organa kojima raspolažu druge agencije kako bi došlo do lakšeg rešavanja problema, hvatanja osumljičenih osoba za krivična djela i rešavanje ostalih situacija.
U daljem tekstu će se govoriti o agencijama organizacijama koje se bave očuvanjem bezbijednosti države i njene zaštite.

DNI – Director of National Itelligence

Director of National ItelligencePredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džordz Buš 2005. godine je donio zakon kojim su se reformisale obavještajne službe, tom reformom na čelu obavještajnih službi našao Direktor za nacionalni obavještajni centar. Na to je najviše uticala Komisija za terorističke napade koja je nakon napada na Njujork i Vašinton 11.septembra 2001. godine donijela odluku da obavještajne službe trebaju dobiti svog izvršnog direktora.
Taj direktor će predstavljati glavnu izvršnu vlast i nadzor nad ostalim obavještajni centrima i agencijama obavjšetajne zajednice. Odgovornosti sa kojim se susreo direktor su bile :
1. Upravljanje obavještajnom zajednicom.
2. Da bude prvi savjetnik predsednika i savjeta za nacionalnu i unutrašnju bezbijednost o radu obavještajne zajednice.
3. Da nadzire rad i rukovodi radimo Nacionalne obavještajne zajednice i njenim programom.

Glavnu pomoć za obavljanje funkcije direktora pruža mu združeni savijet obavještajne zajednice koji je osnovan u isto vrijeme kad i ideja o presedavajućem čovjeku obaštajno-bezbijednosnog sistema. Ona mu pruža savjetodavnu funkciju u domenima budžeta, rukovođenja finansija,obavještavanja i svih ostalih funkcija koji mu povjeri sami direktor. Pri obavljanju svojih funkcija direktor ima pomoć od svog glavnog zamjenika koga imeneuje uz odobrenje Senata koji mu pomaže prilikom obavljanja funkcije direktora, predsjedava Obavještajnim radom dok je glavni direktor odsutan i u procesu kada se imenuje novi direktor. Direktor imenuje I drirektore za druge kategorije analitiku,prikupljanje,rukovođenje.Nacionaini obavještajni centar takođe pruža pomoć za obavljanje funkcija u okviru obavještajnog sistema.Dalju pomoć pružaju i : Službenik , Nacionalana kontraobavještajna egzekutiva, Direktori za nauku i tehnologiju, oficiri i službenici koji djeluju po zakonu.
Današnji direktor je Džejms Kapler koji presjedava od 5. avgusta 2010.godine pa do danas.

CIA - Central Intelligence Agency

Centralna obavještajna agencija osnovana je 1947.godine po Zakonu o nacionalna bezbijednosti koji je donio tadašnji predsednik Truman. Od samoga početka rada agencije pokušli su se postaviti naležnosti u kojima ce ona obavljati svoje poslove i zakone po kojima će djelovati. Primjenjivala je sve vidove obavještavnog rada za koje je koristila svoje najobučenije ljude.i u svojim daljim djelovanjima birala je najbolje operativce koji su usavršavani na najboljim obukama. Poslednjih godina primjenjuje nove naučne i tehnološke ideje.
Central Intelligence Agency Današnje funkcije CIA su podiejljene u “deset grupa poslova koje,između ostalog,obuhvataju i sledeće: da prikuplja, obrađuje i distribuira obavještajna i kontraobavještajna saznanja, a tim što prikupljanjem takvih informacija unutar SAD mora biti koordinirano sa FBI.” . Obavlja i kontraobavještajnim aktivnostima i sakuplja informacije od drugih sektora koji se takođe bave zaštitom bezbijednosti. Po potrebama odavljaju i posebne zadatke koje im dodjeli predsednik,”izrađuje obavještajne analize i procjene za potrebe Kongresa SAD; prikuplja, rukovodi aktivnostima drugih službi unutar obavještajne zajednice, koje su pod upravaom NSC I drugo”
Centralnom obavjšestajnom zajednicom rukovodi kabinet koji čini direktor i šest zamjenika koje on imenuje u saglasnosti sa Senatom.Osim funkcije upravljanja bavi se i stručnim poslovima.U sprovođenju poslova i zadataka koje ima agencija ima svoje pomoćnike koji su specijalizovani za oderđene programe kako bi se sto lakeš obavljali poslovi. Sjedište se nalazi u Vašintonu. Obavljanje poslova je podijeljeno po jedinicama i smatra se da ima oko 28 hiljada zaposlenih. Agencija ima svoj budžet oko 3 milijarde dolara.
Misija ove organizacije je sakupljanje informacija kako bi se otkrile moguće pijetnje koje ugrožavaju bezbijednost i mogućnost da se unaprijed pripreme odbrane u slučaju napada, zaštita Američkih intresa, Američkog predsednika i intresa i bezbijednosti naroda.”Sprovođenje tajne akcije na pravcu predsednika da spreči pretnje ili postizanje ciljeva u SAD. Mi smo stavili zemlju prvo i pre nego što Agencija za sebe. Tihi patriotizam je naše obeležje. Posvećeni smo misiji, i sami smo ponosni na naše izuzetne odgovor na potrebe naših klijenata. integritet. Mi pridržavaju najviših standarda ponašanja. Mi tražimo i govore istinu-da našim kolegama i našim kupcima. Poštujemo one koji su oficiri Agencije dolaze pred nama i mi smo počast kolegama sa kojima radimo danas. Mi vršimo našu misiju: Sakupljanje informacija koja otkriva planove, namere i mogućnosti naših protivnika i pruža osnovu za odluke i akcije. Izrada pravovremenu analizu koja pruža uvid i upozorenje i priliku da predsednika i kreatora su zadužene za zaštitu i unapređenje Amerike interesi. Sprovođenje tajne akcije u pravcu predsednika da spreči pretnje ili postizanje ciljeva u SAD. Mi smo stavili zemlju prvo i pre nego što Agencija za sebe. Tihi patriotizam je naše obeležje. Posvećeni smo misiji, i sami smo ponosni na naše izuzetne odgovor na potrebe naših klijenata. integritet. Mi pridržavaju najviših standarda ponašanja. Mi tražimo i govore istinu-da našim kolegama i našim kupcima. Poštujemo one koji su oficiri Agencije dolaze pred nama i mi smo počast kolegama sa kojima radimo danas. “ Današnji presedavajući Centralne Obavještajne Agencija je David Petraus.

DI - Directorate of Intelligence

Direkcija za obavještajne poslove je osnovana 1952.godine.Bavi se izradom obavještajnih analiza, i izvršavanja zadataka za cjelokupnu obavještajnu zajednicu. Priprema obradom podataka koje pridobije obavještajne izvještaje, i izvršavanje zadataka za cjelokupnu bezbijednosnu i obavještajnu zajednicu.Sve obrađene izvještaje sedmično i dnevno se dalje šalju u obliku biltena predsedniku i drugim koorisnicima.

DO - The Directorate of Operations

Je jedna od najtajnijih direkcija. Smatra se da se najveći broj njenih zaposlenih nalazi na specijalnim aktivnostima ili tajnim poslovima u konzulatima ili diplomatskim predstavništvima na kojima istaržuju poslovanja tih ustanova ili nekih durugih organa. Njena funkcija je tajno prikupljanje podatak i planiranje tajnih akcija zajedno sa vojnim štabom,oružanim snagama i Ministarstvom spoljnih poslova.
Osim ovih dijeli se na Direkciju za nauku i tehnologiju koja se bavi istraživanjim i špijunažom letelica analizana i izvještajima u tehničkim oblastim elektronskom obradom podtaka, setelitima.Direkcija za Administraciju bavi se finasijama Agencije i budžetom.

DIA - Deffence Intelligence Agency

Osnovana je 1961.godine, obavljanje njenih poslova vrši se pod okriljem Ministarstva odbrane i americke vojske. Funkcija ove službe je da obezbeđuje bezbijednost Ministarstva i “objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti i funkcija obavještajnih službi svojih vidova oružanih snaga i NSA, Posebno na analitičkom planu.” Ona predstavlja glavni štab,koji smjerava djelovanje vojnih obavještajnih službi.

NSA - National Security Agency

National Security Agency Formirana je 1952.godine i predstavlja posebnu obavjštajnu i bezbijednosnu zajednicu koju je formirao tadašnji predsednik. Njena djelovanje se obavljaju u zajednici sa Ministarstvom odbrane.
Glavni cilj ove agencije je da elektronskim putem obavještava zemlje cijelog svijeta o potrebnim podacima, kontolisanje svjetskih komunikacija i zaštita američkih elektronskih komunikacija.
Svoje obavještajne aktivnosti sprovodi posebno na teritorijama drugih država uz pomoć američkih vojnih baza. Pod njenim upravljanjem je i Centralna služba bezbijednosti. Glavni ciljevi su :
1. Uspeti u svakodnevnim operacijama.
2. Pripremanje za budućnost.
3. Poboljšanje stručne radne snage.
4. Implementacija najbolje poslovne prakse.
5. Ispoljavanja principijelnih performansa.


Slične agencije se bave: snimanjem i izradom karata u cilju da pruže obavještajnu podršku svim vojnim i civilnim korisnicima.Ured za izviđanje koji ima funkciju prikupljanja elektronskih podataka i setelita.

Armu Intelligense - Obavjestajne Ustanove americke kopnene vojske

Čine ga Ministarstvo odbrane, sve obavještajne zajednice koje vrše aktivnost sprovođenja bezbijednosnih i obavještajnih funkcija. U njih spadaju: Ured pomoćnika komandanta štaba za obavještajni rad, Komanda kopnene vojske za obavještajne aktivnost i bezbijednosnt, Obavještajna agencija raketnih snaga.

Obavjestajni sistem ratnog vazduhoplovstva

Obavjestajni sistem ratnog vazduhoplovstva cine: Pomocni komandant staba za obavjestajne aktivnosti, Obavjestajna agencija ratnog vazduhoplovstva, Komanda ratnog vazduhoplovstva za elektronsku bezbijednost, Uprava komande ratnog vazduhoplovstva za tehnicke aplikacije.

Obavjestajni sistem ratne mornarice

Njime rukovodi pomoćni komandant pomorskih operacija za obavještajni rad. Čine ga : Mornarička obavještajana služba, Komanda za pomorske obavještajne akivnosti, Komandantna grupa pomorske bezbijednosti.
Uprava za obavještajne aktivnosti pomorsko-desantnih snaga sačinjena je za kontraobavještajni rad,obavještavanje planova i procjena, rukovođena obavještajnim aktivnostima, nacionalane poslove.

Literatura

1. Mašulović,Ivan.”Nacionalana bezbijednost Crne Gore”,Fakultet Humanističkih studija-Podgorica,Podgorica,2010.
2. http://www.nsa.gov/index.shtml
3. https://www.cia.gov/

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO
 

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD