POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KRIMINOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KRIMINOLOGIJA -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILOVANJE

Uvod i definicija silovanja


Silovanje je svako prisiljavanje na spolni odnos ili s njim izjednačenu spolnu radnju, upotrebom sile ili samo prijetnje. Žrtve silovanja najčešće su žene, ali to mogu biti i muškarci, homoseksualci i heteroseksualci, te djeca. Posljedice silovanja su mnogostruke, manifestuju se na cjelokupno zdravlje žrtve. Silovanje je kazneno djelo oko kojeg su ispletene mreže mitova i zabluda. Najveći broj napada ostaje neprijavljen vlastima zbog, kako ćemo vidjeti brojnih razloga. Položaj osobe koja je pretrpila silovanje je dodatno otežan zbog, nazovimo ga, općedruštvene predstave o silovanju, te postojanje termina poput «okrivljavanje žrtve». Modeli teorija silovanja, poput biološkog, psihološkog modela nastoje prodrijeti u srž fenomena silovanja, motivacije napadača, cilja silovanja, ali kompleksnost tog djela i njegovo prisustvo u svakodnevnom životu ljudi širom svijeta su svjedoci serioznosti i težine istog. Većina silovatelja ne pokazuje znake psihopatologije, žrtve nerijetko poznaju napadača, a sami napadi su često dobro isplanirani.

Etiologija i priroda silovanja


SilovanjeNemoguće je iznijeti niz osnovnih uzroka silovanja, kao što se ne može odrediti prototip silovatelja. Postoje izvjesne zajedničke osobine, ali biografski detalji su različiti. Neki napadači siluju samo pod određenim okolnostima, neki su nasilni, neka silovanja uključuju jednog počinitelja, dok druga uključuju više napadača. Međutim, moguće je generalizirati dvije stvari na sve silovatelje. Prvo, napadači imaju jaku želju da potvrde svoju snagu putem prinude, i drugo, na žene ne gledaju kao na ljude.
Značaj porodice i subkulturalnih faktora po pitanju silovanja je neopisivo veliki. Ako uzmemo Bandurinu teoriju socijalnog učenja, uvidjećemo da nasilno ponašanje odraslih daje model djeci sa kojim se ona povezuju. Ovo je izuzetno važno kod kasnijeg odnosa muškarca sa ženom, jer dječaci često svjedoče nasilju usmjerenom na njihovu mamu. Odgovor majki na nasilje u porodici često je pasivan, prihvatajući. Svjedočenje roditeljskim konfliktima i uloge spola u međuljudskim odnosima, pomaže da se ovakav model odnosa reprokujuje u odrasloj dobi čovjeka.
Observacija nije jedini način učenja o nasilju, mnoga djeca uče o istom jer su i sama bile žrtve. Podaci govore da je većina silovatelja i sama doživjela isto tokom djetinjstva. Još jedan razlog zbog kojeg dječaci usmjeravaju svoju agresivnost prema ženama kasnije je njihova percepcija i doživljavanje majke. Odnos s majkom se mijenja od apsolutne ovisnosti o njoj po rođenju, do percepcije majke kao sluge i negovateljice. Tako dječak uči da može dominirati i da se njime može dominirati. Sinovi dominiraju jer im je dat poseban status, učeni su da zahtjevaju od svojih majki, kasnije od djevojaka, ljubavnica, žena brigu i pažnju. Ako se žena suprotstavi, ne pokaže svoju naklonost ili ne potrvdi muškarčevu sliku o sebi, ovo se konfrontira sa njegovom percepcijom nje kao osobe koja pruža zadovoljstvo i njegu, a da bi prevazišao ovu tjeskobu, te povratio svoju muževnost, muškarci nerjetko pribjegavaju seksualnoj agresivnosti.
Još jedan od mogućih uzroka agresivnosti silovatelja prema ženama je majčino zapostavljanje u djetinjstvu, zbog čega se dječaci osjećaju neželjeno, nevoljeno. Da bi prevazišli ovo, dječaci kasnije postaju željni pažnje i ljubavi. Silovanje ovim osobama može obezbijediti zadovoljenje njihovim potrebama, jer se silovatelj osjeća zadovoljno u samom činu, zbog toga što ima svu pažnju žrtve. Istovremeno, činjenica da ženu može prinuditi na seksualni čin, čini da se on osjeća jako i snažno, i da ukloni sjećanja iz djetinjstva o njegovoj slabosti.
Dječakova konceptualizacija njegove majke kao «drugog» i inferiornog spola, rezultira odbacivanjem bilo koje osobine vezane za nju. Da bi inhibirao mogućnost da bude «poput žene» neophodno je da muškarci dominiraju i kontroliraju osobine suprotnog spola.

Tipovi silovanja s obzirom na psihološke motive silovatelja


S obzirom na psihološke motive kojima se silovatelj rukovodi, razlikujemo sljedeće tipove silovanja: sadistička silovanja kod kojih se seksualna i agresivna energija fuzioniraju u nasilnu aktivnost. Ovdje se silovanje javlja kao pokušaj postizanja zadovoljstva iz tjelesnog mučenja i okrutnog ozljeđivanja, ne iz seksualnog čina; silovanja u bijesu su zapravo seksualni napadi obojeni visokim stepenom brutalnosti, a pojavljuju se kao sredstvo manifestiranja mržnje, bijesa, neadekvatnosti, njima se izražava projekcija vlastitih frustracija neuspjeha u životu; silovanje dominacije za osnovni motiv imaju demonstraciju moći i superiornosti nad žrtvom, a kao motiv je prisutna kompenzatorska ekspresija moći, snage, kontrole, posesivnosti i maskulinosti; zavođenje koje prerasta u silovanje izrasta iz prihvatljive seksualne situacije u kojoj žrtva odluči zaustaviti intimnost prije snošaja.

Krivično pravni pojam silovanja


U krivičnim zakonima silovanje spada među teža krivična djela, a kazna predviđena zakonom je između jedne i deset godina. Silovanje je složeno krivično djelo sastavljeno od upotrebe sile ili prijetnje i obljube. Ovo djelo karakteriziraju njegova dva vida: primjena tjelesne sile ili psihičke sile.

Muškarci, žrtve silovanja


Silovani muskaracŽrtve prinude na seksualni čin mogu biti muškarci, heteroseksualci i homoseksualci, žene, djeca. Nerjetko muškarci žrtve silovanja osjećaju osjećaj krivnje, vjerujući da su na neki način dali dozvolu silovatelju. Muškarci koji su pretrpili silovanje doživljavaju strah sličan kao i žrtve ženskog spola. Najveći strah sa kojim se suočavaju žrtve je pomisao da im njihova okolina neće vjerovati, te da će ih optužiti da su uživali u tom činu.
Neki muškarci vjeruju da nisu bili silovani ili da su dali dozvolu jer su se seksualno uzbudili, imali erekciju ili ejakulirali tokom seksualnog napada. Međutim, ovo su normalne nehotične psihološke reakcije, i prisustvo seksualne uzbuđenosti ne znači nužno da je dat pristanak. Neki silovatelji nastoje kod žrtve izazvati ejakulaciju, jer to za njih simbolizira uspostavljanje kompletne seksualne kontrole nad tijelima žrtava. Ovaj aspekt silovanja je veoma zbunjujući i stresan za žrtvu. Društveno uvjerenje da bi muškarci trebali biti u stanju brinuti se za sebe i da je nekako njihova krivica ako su silovani pogađa muškarce. Homoseksualci, kao posljedicu silovanja imaju poteškoća u seksualnom i emocionalnom odnosu sa drugim muškarcima i vjerujuj da su silovani zato što su homoseksualci. Sa druge strane, heteroseksualci često preispituju svoj seksualni identitet i više su pogođeni seksualnim aspektom silovanja nego nasiljem.

Pojam «krivljenja žrtve»


«Krivljenje žrtve» drži da su žrtve zločina u potpunosti ili samo djelimično odgovorne za ono što im se dogodilo. Ovo se odnosi na popularni stav da određeno ponašanje žrtve je ohrabrilo i dovelo do silovanja. Ovi koncepti krivljenja žrtve su bar djelimično prihvaćeni u mnogim zemljama. U nekim kulturama, krivljenje žrtve je uobičajeno, i ženama koje su silovane se prigovara da su se ponašale na neprikladan način i time izazvale silovanje.

Silovanje i kulturalni aspekti


Neka društva kažnjavaju žrtve silovanja jednako kao silovatelje. Prema shvatanju tih kultura, činom silovanja se «uprlja» čast žrtve i njene porodice, zbog čega se žrtve silovanja nerijetko bivaju ubijene kako bi se povratila čast porodice. Najčešće patrijahalna društva kroz historiju promoviraju sistem časti, ali i srama, koji je sa posebnom strogoćom bio primjenjivan na žene. Tako da se, u tim kulturama, žrtva silovanja smatra nečasnom, žena automatski gubi reputaciju, mjesto u društvu, što rezultira osjećajem srama, kako za ženu, tako i za njenu porodicu. U antičkoj Grčkoj, Kini i drugim kulturama, postojao je toliki pritisak na žene koji je nerijetko rezultirao suicidalnim postupcima očajnih žena, žrtava silovanja.

Mitovi vezani za silovanje


Vjerovatno najveća zabluda vezana za silovanje je da je to seksualni čin, počinjen s ciljem seksualnog zadovoljenja muškaraca, koji su, usljed provociranja od strane žene, izgubili kontrolu nad svojim postupcima.
Mit da je seksualna žudnja muškaraca nepodnošljivo velika je dio fikcije koja okružuje silovanje, a nerijetko mu pribjegavaju upravo muškarci kako bi opavdali svoje postupke. Ovaj mit je prisutan u svijesti silovatelja, ali i cijeloga društva nažalost. Dalje, obično se vjeruje da je silovanje spontana akcija, koju počini osoba nepoznata žrtvi. Međutim, podaci nemalog broja istraživanja svjedoče drugačije. Bar polovina silovanja uključuje muškarca poznatog žrtvi, i silovanje koje se dogodilo u kući žrtve.
Zabluda o silovanju kao spontanom činu je povezana sa vjerovanjem da su muškarci neodoljivo privučeni fizičkom ljepotom žena i da zbog toga ne mogu obuzdati svoje seksualne porive. Međutim, samo su neki muškarci privučeni ženama zbog fizičke atraktivnosti, zapravo je potreba da se kontrolira i prisili odlučujući faktor. Vjerovanje da žene uživaju u tome da budu silovane ne proizilazi samo iz romantizacije silovanja preko TV sadržaja, prvenstveno filmova, nego i iz neznanja koje se odnosi na silovanje.
«Silovatelji vrebaju svoje žrtve u mračnim ulicama gdje se i dešavaju silovanja» je jedan u nizu mitova koji prate silovanje. Nažalost, činjenice govore suprotno. Veliki broj silovanja počine osobe koje poznaju žrtvu – komšija, muž, momak, prijatelj. Umjesto mračnih ulica, znatan broj silovanja se dogodi u kući žrtve, na mjestu gdje se ona osjeća sigurnom i neugroženom.

Posljedice silovanja


Jedan dio seksualnih napada završi smrću ili teškom fizičkom povredom žrtve. Druge posljedice silovanja uključuju trudnoću ili seksualno prenosive bolesti. One su izvor zabrinutosti velikog broja žrtava. Najčešće seksualno prenosive bolesti su gonoreja, klamidija, genitalne bradavice. Sifilis i sida su također među stravičnim posljedicama silovanja.

Mentalno zdravlje i PTSP kod žrtava silovanja


U prošlosti se žrtvama silovanja dijagnosticirao sindrom traume silovanja (Rape Trauma Sindrom, RTS, eng.), i smatran je psihološkim poremećajem. Međutim, sindrom traume silovanja danas se ne smatra dijagnozom, nego skupom fizičkih i psihičkih reakcija koje je vjerovatno da će žrtva silovanja doživiti. Ove reakcije uključuju osjećaj krivnje i srama, napetost, zatim poremećaje ishrane, i ponekad depresiju. Reakcije koje proživljava žrtva silovanja slične su onima koje imaju osobe koje su doživile bilo koje drugo traumatično iskustvo i ponekad rezultiraju dijagnozom posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).
Upravo se ove traumatski odgovori smatraju jednim od glavnih razloga ne prijavljivanja brojnih napada. Približno 31% žrtava silovanja razviju PTSP kao rezultat napada. Simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja uključuju sjećanje i ponovno vraćanje u mislima žrtve na sam napad, noćne more, insomniu, nagle promjene raspoloženja, teškoće u koncentriranju, iznenadne napade panike, depresiju, te tjeskobu.
Primjećeno je da osobe koje su bile silovane, imaju povećan rizik i od drugih problema vezanih za mentalno zdravlje. Žrtve silovanja tako imaju veće izglede da pate od napada depresije, da pokušaju samoubistvo, da razviju ovisnost o alkoholu i drugim drogama.

Upozoravajući znaci ponašanja


Kod nekih silovatelja su primjećene određene bihejvioralne karakteristike. To su:
- ekstremna emocionalna bezosjećajnost i egoizam;
- opšta degradacija i verbalna devaluacija drugih ljudi;
- govore drugima šta da misle i govore;
- konstantna upotreba zastrašivanja u govoru, ili prijeteće ponašanje kako bi dobio šta želi. Koristi riječi poput «kučka», «kurva» kada opisuje žene;
- pretjerana, hronična ljutnja
- opsjednutost prema osobi koja ga privlači, dugo nakon što je njegovo udvaranje odbijeno;
- nagle promjene raspoloženja;
- nasilne provale, nedostatak kontrole nad nagonima;
- agresivnost ili nasilje;
- okrutno ponašanje, naročito pod utjecajem alkohola ili drugih droga.

Često se netačno pretpostavlja da su fantazije o silovanju upozoravajući znaci potencijalnog silovatelja. Međutim, naučna istraživanja ne podržavaju ovu pretpostavku. Samo je mali broj silovatelja imao fantazije o silovanju, u poređenju sa velikim brojem psihološki zdravih i normalnih osoba koje su imali fantazije o silovanju, ali nisu počinili samo silovanje.

Profili silovatelja


Veoma je teško predvidjeti ko može, a ko ne može biti potencijalni silovatelj, jer oni imaju različite tipove ličnosti i koriste različite metode. Ipak, na osnovu motivacije i određenih ponašajnih karakteristika moguće je razlikovati četiri grupe silovatelja. Forenzičari, kriminolozi i provodioci zakona često koriste ove profile kako bi analizirali silovatelje, te izvršili prevenciju silovanja u budućnosti.
Postoje:

silovatelji zaštitnici svoje snage, moći, vlasti – vjeruje se da je ovo najčešći tip silovatelja. Silovatelj računa sa njegovom fizičkom agresivnosti, obično siluje žrtve koje sreće po barovima, kafićima. Rijetko ciljaju na tačno određene ljude za potencijalne žrtve, obično ih ne namjeravaju ubiti, ali ih traumatiziraju i ponižavaju ih.

silovatelji koji ponovno osiguravaju svoju snagu i moć – ovaj tip silovatelja je opisan od provodioca zakona kao «kulturni silovatelji». Oni su obično prosječne inteligencije, nisu fizički agresivni, nesigurni su po pitanju njihove muževnosti, ne polazi im za rukom da razviju interpersonalne odnose ili romatnične veze. Obično, napadač će odabrati i vrebati žrtvu prije nego što se odluči za sam čin silovanja. Žrtva je obično neko koga poznaje. Počinitelji su skloni uzimati trofeje silovanja, a nekad čak snime na kasetu čin silovanja. Ovaj tip silovatelja se smatra za najmanje nasilne napadače, često fantaziraju o saglasnoj seksualnoj vezi sa ženom, prije nego o nasilnoj prinudi.

silovatelji koji «vraćaju milo za drago» uz veliku količinu ljutnje – to su silovatelji impulsivnog ponašanja, često sa patologijom vezanom za gnjev. Ne cilja na specifične žrtve, i često osjeća odvratnost prema ženama uopšteno. Napadi ovih silovatelja su obično spontani i brutalni, i iako ne namjerava ubiti svoju žrtvu, često je teško fizički povrijedi.

silovatelji koji se uzbude demonstrirajući snagu žrtvama – ovaj tip silovatelja se smatra najopasnijim i najlukavijim. Antisocijalni su, a činjenica da su često doživljavani od strane drugih ljudi kao šarmantni i inteligentni, dodatno otežava njihovo hvatanje. Oni mogu odabirati žrtve selektivno. Često su spremni sadistički ubiti žrtvu nego dopustiti mogućnost da ga ona identificira, a ubiti mogu i zbog potvrđivanja samih sebe.

Događaji koji vode činu silovanja


Silovatelji nastoje iskoristiti situacije za napad u kojima su žene izuzetno vulnerabilne. Ovo se odnosi na silovanje žena koje su psihički ili ekonomski nemoćne, fizički onemogućene, mentalno retardirane, uspavane, veoma mlade ili one veoma stare. Silovatelji često koriste priliku za silovanje odraslih žena koje same stopiraju, stoje na ulici same, žena pod utjecajem alkohola, žena koje su seksualno intimne, ili one koje traže nekoga da ih otprati do kuće.
Obično su situacije silovanja takve da su žrtve same i da nisu u poziciji da se odbrane. Kako tvrde sami silovatelji, do mnogih silovanja je došlo tako što je žena bila u intimnoj situaciji sa drugim čovjekom ili samim silovateljem. Zatim, većina muškaraca očekuje seksualni odnos ako žena izrazi određenu seksualnu privlačnost. Ne pristajanje žene da «ide do kraja» je zbog toga čest okidač za primjenu sile i prinude od strane muškarca.

Ponašanje žrtve silovanja i reakcija napadača


Žrtve silovanja rijetko napad prihvataju pasivno. One se opiru prije i tokom samog silovanja, ili i prije i tokom čina. Otpor koji žrtva pruža napadaču može biti povezan sa starošću žrtve, njenom fizičkom snagom, samopouzdanjem.
Glavni faktor koji određuje otpor žrtve je ponašanje samog napadača. Isto tako, i postupci napadača su određeni ponašanjem žrtve. Mogu se razlikovati četiri vrste otpora koji pružaju žrtve:

- taktika traženja pažnje podrazujmeva žrtve koje viču, deru se, vrište. Ove taktike najprije bivaju provedene od strane žrtve. Odgovor napadača na verbalno protestiranje žrtve je pokušaj da je ubijedi da situacija nije tako bezizlazna kako se može činiti, ali silovatelj može pribjeći i fizičkom nasilju kako bi ušutkao žrtvu. U ubjeđivanju žrtve, silovatelj nekad dio odgovornosti može prebaciti na samu žrtvu zločina. Ove taktike su se pokazale uspiješnim samo na javnim mjestima. U drugim okolnostima, silovatelji ih ignoriraju;

-nekooperativne taktike mogu uključivati odbijanje žrtve da skine odjeću sa sebe, ili u onemogućavanju da penis penetrira u vaginu. Ove taktike ne prouzrokuju mnogo problema silovateljima, koji ili razderu odjeću žrtvi ili je fizički povrjeđuje dok ona sama ne pristane da skine odjeću. Što se tiče same penetracije, silovatelj može nastaviti čin bez pomoći žrtve, tako što olakša penetraciju svojom pljuvačkom koju nanese na vaginu prstima;

-psihološke taktike podrazumjevaju zastrašivanje silovatelja, pokušaj da se on urazumi, ili se pokuša zadobiti njegova naklonost. Neki naučnici ističu ove taktike kao najbolje za spriječavanje silovanja;

-fizički otpor podrazumjeva fizičke radnje koje mogu, nažalost uglavnom nakratko, spriječiti silovatelja u njegovoj nakani. Žrtva može prekrižiti noge, pokušati odgurnuti napadača, ugristi ga i slično. Međutim, pružanje fizičkog otpora prilikom silovanja može često imati i suprotan efekat. Neki napadači postanu više uzbuđeni kada se žrtva opire i pruža otpor, navodeći da im nije interesantno kada se žrtva ne bori. Ova činjenica još jednom ističe da užitak silovanja ne leži u seksualnom zadovoljenju nego u dokazivanju snage.

Upotreba fizičke sile i oružja prilikom silovanja


Zastrašivanjem žrtve je čest način osiguravanja izvršenja silovanja. Silovatelji umeću strah kod žrtava tako što im prijete na razlilčite načine, fokusirajući se na žrtvinu socijalnu i fizičku ranjivost. Kako bi pojačali efekte prijetnji koje izlažu žrtvama, neki silovatelji mogu pokazivati i upotrijebiti oružje. Time se dokazuje muževnost i snaga, još jednom. Time što žrtvi pokaže sposobnost rukovanja snažnim oružjem, silovatelj ilustrira dominaciju nad ženom.
Mnogi silovatelji se ne zadržavaju samo na prijetnjama, nego zapravo provode okrutno nasilje nad svojim žrtvama. Uobičajeno grubo ponašanje je grubo nasilno ukljanjanje odjeće žrtve, za koju je pokazivanje njenog nagog tijela silovatelju stravično i izvor je velikog poniženja. Dodatna poruka ovog čina je pokazatelj da je napadač odlučan u ispunjenju svog cilja. Upotreba fizičkog nasilja napadača nakon seksualnog odbijanja žrtve ne služi samo kao otklanjanje njegove ljutnje. Fizička sila također poručuje žrtvi da, bez obzira šta ona činila, silovatelj je i dalje «muškarac» koji je fizički i seksualno dominantan.

Fenomen grupnog silovanja podrazumjeva više izvršioca čina ili prisiljavanje muža ili momka žrtve da gleda silovanje. Grupno silovanje sa svojim karakteristikama ima dva cilja, to je da učini od muža ili momka dijelom silovanja, jer mogu samo pasivno gledati, i drugo, služe za demonstaciju velike snage silovatelja u odnosu na druge muškarce, pošto žrtvin momak ili muž ne može osigurati sigurnost i kontrolirati njegovu ženu.

Upotreba psihičkog nasilja


Fizičko nasilje silovatelja nije jedino koje može nanijeti bol žrtvi. Verbalno zlostavljanje takođe može biti jednako stravično. Vrijeđajući rječnik kojim se silovatelj obraća žrtvi najčešće je ponižavajući. Njegove riječi degradiraju njeno doživljavanje same sebe, ženu stavljaju u ulogu seksualnog objekta, lišena je prava na osjećanja, ponižena. Također silovatelji nerjetko napadaju na žrtvin socijalni ugled tokom verbalnog zlostavljanja i zastrašivanja.

Silovanje kao neprijavljen zločin


Brojni su razlozi zbog kojih većina silovanja ostaje neprijavljena. Često se žrtve boje napadača i poslije silovanja. Javlja se strah da će porodica, prijatelji, zajednica, te mediji saznati o silovanju. Kod žrtava se takođe javlja strah da im se neće vjerovati. Žrtve silovanja se boje osude od strane najbližih i društva, boje se osjećaja srama. Vjeruje se da oko polovica žena koje su bile silovane nisu nikada o tome pričali sa svojim prijateljima ili članovima porodice.
Podaci govore da samo jedna od pedeset žena koje su silovane prijavi zločin organima vlasti. Što se tiče muškaraca koji su silovani, vjeruje se da je kod njih još veći broj neprijavljenih slučajeva. Seksualna orjentacija žrtve takođe može utjecati na to da li će ona prijaviti silovanje ili ne. Poražavajući su podaci koji govore da je najveći broj neprijavljenih silovanja se desio tokom djetinjstva.

Šta nakon silovanja?


Jedan od brojnih razloga zbog kojih postoji ogroman broj neprijavljanih silovanja je i zbog postupka koji slijedi nakon prijave istog. Nakon što se žrtva odluči prijaviti zločin, institucije sa kojima će doći u kontakt su policija, bolnica i sud.
Policajac koji odgovara na pozive u stanici vjerovatno ima malo ili nimalo obuke vezane za slučajeve silovanja. Kasnije, slučaj biva prosljeđen detektivu koji radi sa svim vrstama napada. Najčešće se ispitivanje žrtve u policiji fokusira na to da je žrtva sama dovela do napada njenom odjećom, ponašanjem, silovana je jer je sama otišla u kafić, a u obzir se uzima i žrtvino seksualno iskustvo u prošlosti. Ispitivanje nekad poprima krivi oblik, dovodeći žrtvu u krajnje nezavidnu poziciju, a nekad ide do te mjere da čitav proces ispitivanja žrtve može izgledati kao suđenje, ali ne stvarnom počinitelju zločina, nego samoj žrtvi. U skorije vrijeme, neke zemlje oformljavaju timove koji vode isključivo slučajeve silovanja, u kojima su policajci obučavani da rade sa žrtvama silovanja.

Žrtva silovanja mora dobiti medicinsku pomoć. Kada žrtva silovanja dođe u bolnicu, medicinski radnici imaju dvostruku odgovornost. Naime, moraju obezbijediti žrtvi svu potrebnu pomoć i njegu, a istovremeno moraju obezbijediti dokaze potrebne policiji kako bi se moglo dokazati da je došlo do silovanja. Žrtva silovanja se ne bi trebala prati prije odlaska u bolnicu kako bi se sačuvali eventualni dokazi zločina. Doktori koji rade u hitnoj pomoći, gdje se najčešće pojavljuju žrtve silovanja, nekad ne reaguju na odgovarajući način, što dodatno otežava situaciju sa kojom se suočava žrtva.

Žena može prijaviti silovanje policiji, ali može izabrati da ne podigne optužnicu. Ako odluči da podigne optužnicu protiv silovatelja, često žrtva može osjećati, da je ona, a ne silovatelj, na suđenju. Sa nekoliko izuzetaka, izjave žrtava opisuju njihovo iskustvo na sudu kao neprijatno i teško.

Emocionalne potrebe žrtava silovanja


Glavno je pitanje kako pomoći žrtvama silovanja da se izbore sa svojom traumom koju su iskusile. Doktori mogu tretirati fizičke rane, dok su emocionalni ožiljci manje vidljivi, ali teži za izliječiti. Psihološka trauma izazvana silovanjem može biti teška i duga. Budući da ljudi na stres reaguju na različite načine, nije moguće tačno predvidjeti kako će se silovana osoba osjećati, ali postoje neke uobičajene reakcije koje manifestuju žrtve silovanja.

Neposredno nakon silovanja, većina žrtava je u stanju šoka. Žrtve mogu biti fizički povrijeđene, ali sve su se našle u situaciji opasnoj po život i trebaće im neko vrijeme da se oporave.

Žene mogu različito reagirati na silovanje, neke mogu reagovati kroz histeriju dok druge mogu prolaziti kroz stanje poricanja i činiti se mirnim. Okolnosti pod kojim se odigralo silovanje mogu varirati, ali sve žrtve osjećaju kao posljedicu dozu straha, krivnje, stida i gnjeva. Ove emocije neće izbiti na površinu istovremeno, ali će dugo vremena imati efekta na život žene.

Važno je da svi koji su u kontaktu sa žrtvom, posebno najbliži razumiju kroz šta ona prolazi i da je pružaju podršku žrtvi tokom brojnih kriza. Strah prožima sve aspekte žrtvina života, utječući na svakodnevne odluke. Žene mogu proživljavati osjećaj krivice, pitajući se zašto su baš one ŽRTVE, mogu početi sumnjati u to da su same krive za to što im se dogodilo. Takođe je prisutan osjećaj srama zbog toga šta drugi ljudi misle o njoj, zbog čega žene mogu izbjegavati seksualne odnose i veze određeno vrijeme nakon silovanja.

Naposljetku javlja se osjećaj gnjeva, ljutnje koja može imati brojne forme, ali se među psiholozima smatra da je to emocija koja može imati velikog utjecaja na uspješan oporavak nakon silovanja. U ovoj fazi, žrtva silovanja želi uzvratiti udarac i dovesti život ponovo u red.
Međutim, postoji mogućnost da se ovaj gnjev projektuje na druge ljude koji nisu uključeni u silovanje. Muškarci takođe reaguju različito na silovanje žene koja im je bliska. Nekima je odurna pomisao na silovanje i gadi im se pomisao na to, dok drugi mogu proživjeti osjećaj gnjeva i tražiti osvetu. Neki muškarci reaguju na silovanje doživljavajući ga kao drugi seksualni događaj, ne vide razloga da se diže tolika buka oko toga.

 

Zaključak


Danas je općeprihvaćeno stajalište da je skoro svaka žena potencijalna žrtva poznatog ili nepoznatog silovatelja, jer upravo 95% silovanja za žrtve ima žene. Činjenica da je silovanje i dalje prisutno u životima ljudi širom svijeta, uprkos naporima miliona ljudi da stave tačku na taj problem, svjedoči da nema jednostavnih odgovora vezanih za silovanje, niti jednostavnih objašnjenja. Jedan od mogućih razloga za to je da većina ljudi ne zna mnogo o tome zašto ljudi imaju želje, emocija i vrijednosti koje imaju, uključujući one koje uzrokuju silovanje. Ovo proizilazi iz nedostatka razumjevanja evolucijskih promjena koje su od čovjeka stvorile ovo što je on danas. Dalje, ovaj nedostatak razumijevanja je ozbiljno ograničio znanje ljudi o neposrednim uzrocima silovanja, što je ograničilo sposobnost ljudi da promijene ponašanje.

Činjenice govore za sebe. 84% žena je poznavao svog napadača, tj. silovatelja 25% žena je bilo silovano od strane njihovih muževa, partnera ili na ljubavnim sastancima. 95% žrtava silovanja ne prijave svoje napada vlastima. I pored ovoga, brojna pitanja koja se odnose na silovanje i dalje ostaju neodgovorena. Zašto su uglavnom muškarci silovatelji, a žene žrtve silovanja? Zašto je silovanje prisutno u svim kulturama? Kako staviti tačku na problem silovanja? Može li silovanje biti spriječeno? Zašto je silovanje češće u nekim situacijama, nego u nekim drugim?

Dodatna otežavajuća okolnost za žene koje žive u našem društvu, je prisustvo dvostrukih moralnih standarda. Seksualna sloboda žena ne mora nužno biti pozitivna. U situacijama kada žena šeta ulicom kasno sama, kada ode u disko klub sa namjerom da se opusti, provede, kada stopira, u svim ovim, i sličnim, situacijama žena se može smatrati «lakom» metom. Poražavajuća činjenica je da žena može čitav dan govoriti «ne» svom napadaču, ali ako se nađe u kompromitirajućoj situaciji, okolina joj neće vjerovati. Izgleda da silovatelji danas ubiru najbolje od oba svijeta – sa jedne strane imamo žene koje više riskiraju, i društvo koje tim istim ženama poručuje da su zbog svog ponašanja ZASLUŽILE sve što dobiju.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD