POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KRIMINOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KRIMINOLOGIJA -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETRESANJE STANA I DRUGIH PROSTORIJA


Kriminalistička obrada mjesta krivičnog događaja predstavlja sistem mjera i radnji koje se, primjenom adekvatnih kriminalističko-taktičkih, kriminalističko-tehničkih, ali i drugih naučnih metoda i sredstava, preduzimaju na mestu krivičnog događaja u cilju što kvalitetnijeg očuvanja i fiksiranja zatečenog stanja, odnosno utvrđivanja što je moguće većeg broja pouzdanih odgovora na zlatna pitanja kriminalistike.
Od samog polaska na lice mjesta izvršenja krivičnog djela, počinju teći osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo, a dalji rad na rasvjetljavanju konkretnog krivičnog djela obuhvata set radnji i mjera koje preduzimaju organi gonjenja u prethodnom, a kasnije i u dijelovima glavnog krivičnog postupka.
Jedna od bitnih radnji, koja spada u istražne radnje, jeste i radnja pretresanja stana i drugih prostorija, kojom se obezbjeđuje materijalni dokaz za kasnije vođenje krivičnog postupka. Dakle, radi se o veoma bitnoj istražnoj radnji, koju kod nas reguliše Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske.
U ovom seminarskom radu biće obrađena tema pretresanja stana i drugih prostorija, gdje će biti objašnjena njena zakonska regulativa, taktika postupanja kod pretresanja, ako i njen značaj i konačni cilj.


1. PRETRESANJE STANA I DRUGIH PROSTORIJA

1.1. Pojam, cilj i vrste

Pretresanje je radnja dokazivanja (istražna radnja) koja se preduzima prevenstveno u cilju pronalaženja predmeta, tragova i lica, odnosno izvršilaca krivičnih djela. Pretresanjem se mogu pronaći i druga lica (npr. žrtve krivičnog djela, nestala lica i dr.) i predmeti (predmeti pogodni za napad, samopovrijeđivanje i tajno sporazumijevanje), ako i leševi, odnosno delovi leševa. Kriminalistička praksa je pokazala da se pretresanjem najčešće traže predmeti:

- pripremljeni za izvršenje ili korišćeni prilikom izvršenja krivičnog djela (to mogu biti specijalno izrađeni alati, predmeti za svakodnevnu upotrebu, razna oruđa, materijali uzeti iz prirode i sl.);

- pribavljeni krivičnim djelom (ukradene stvari, novac, zlatni nakit, vrijednosti koje je lice pronevjerilo ili primilo na mito i sl.);

- nastali krivičnim djelom (razni oblici falsifikata, narkotici i sl.);

- na kojima se nalaze tragovi krivičnih djela (odeća, obuća učinioca i sl.);

- koji ukazuju na vezu lica sa učinjenim krivičnim djelom, odnosno na njegove navike, sklonosti, aktivnosti i sl.

Razvrstavanje različitih oblika pretresanja je moguće obaviti na osnovu više kriterijuma. Prema zakonskom osnovu razlikuju se pretresanja koja se vrše po naredbi i bez naredbe suda. Pretresanje po naredbi sudije za prethodni postupak je redovna forma, dok je bez naredbe sudije za prethodni postupak zakonom predvbiđeno samo izuzetno.

Međutim, praktične potrebe suzbijanja kriminaliteta zahtijevaju, veoma često, hitno i blagovremeno preduzimanje ove radnje da bi se pronašli i obezbjedili materijalni dokazi (traženi predmeti i tragovi krivičnog djela, leševi ili dijelovi leša i dr.), ili uhvatio učinilac krivičnog djela koji se sklonio u stan ili drugu prostoriju.

S obzirom na objekt pretresanja, izdvajaju se pretresanje stana i drugih prostorija (pomoćne prostorije, vikendice, prateći objekti, kancelarije, podrumi, restorani, hoteleske sobe i dr.), pretresanje lica, pretresanje vozila i pretresanje otvorenog prostora.


1.2. Zakonska regulativa pretresanja


Pretresanje stana i ostalih prostorija osumnjičenog, odnosno optuženog i drugih lica, kao i njihovih pokretnih stvari van stana može se preduzeti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da se kod njih nalaze učinilac, saučesnik, tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za postupak. Pretresanje pokretnih stvari u navedenom smislu obuhvata i pretresanje kompjuterskih sistema, uređaja za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka, kao i mobilnih telefonskih aparata. Lica koja se koriste ovim uređajima dužna su da omoguće pristup, predaju medij na kome su pohranjeni podaci, te pruže potrebna obavještenja za upotrebu tih uređaja.
Sud može izdati naredbu za pretresanje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Naredbu za pretresanje može izdati sud na prijedlog tužioca ili na prijedlog ovlašćenih službenih lica koja su dobila odobrenje od tužioca. Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti u pismenoj ili usmenoj formi. Ako se zahtjev podnosi u pismenoj formi, mora biti sastavljen, potpisan i ovjeren na način kako je to određeno zakonom.
Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mora sadržavati:
1. naziv suda, kao i ime i funkciju podnosioca zahtjeva,
2. činjenice koje ukazuju na vjerovatnost da će se lica, odnosno tragovi i predmeti navedeni u naredbi naći na označenom ili opisanom mjestu ili kod određenog lica,
3. zahtjev da sud izda naredbu za pretresanje radi pronalaženja lica ili oduzimanja predmeta.


U zahtjevu se može predložiti da se naredba za pretresanje izvrši u bilo koje vrijeme zato što postoji opravdan razlog da pretresanje neće moći biti izvršeno u vremenskom periodu od 6 do 21 čas, da će se traženi predmeti skloniti ili uništiti ako se naredba ne izvrši odmah, kao i da će lice koje se traži pobjeći ili počiniti drugo krivično djelo ili da može ugroziti bezbjednost ovlašćenog službenog lica ili drugog lica ako se naredba ne izvrši odmah ili u vremenskom periodu od 21 do 6 časova.
Takođe se može predložiti da ovlašćeno službeno lice izvrši naredbu bez prethodne predaje naredbe ako postoji osnovana sumnja da se traženi predmeti mogu lako i brzo uništiti ako se odmah ne oduzmu, da predaja naredbe može ugroziti bezbjednost ovlašćenog službenog ili drugog lica kao i da će lice koje se traži učiniti drugo krivično djelo.
Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti kada postoji opasnost od odlaganja. Kad je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje, sudija za prethodni postupak će dalji tok razgovora zabilježiti. U slučaju kada se koristi zvučni ili stenografski zapisnik, zapisnik se u roku od 24 časa mora dati na prepis čija se istovjetnost ovjerava i čuva sa originalnim zapisnikom. Kad je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje, sudija za prethodni postupak će dalji tok razgovora zabilježiti.
U slučaju kada se koristi zvučni ili stenografski zapisnik, sudija za prethodni postupak je dužan dati zapisnik na prepis, ovjeriti istovjetnost prepisa i predati originalni zapisnik i prepis sudu u roku od 24 časa od izdavanja naredbe. U slučaju doslovnog bilježenja razgovora, sudija za prethodni postupak će potpisati kopiju zapisnika i predati je sudu u roku od 24 časa od izdavanja naredbe.
Ako sudija za prethodni postupak ustanovi da je zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje opravdan, može odobriti zahtjev i izdati naredbu za pretres. Kad sudija za prethodni postupak odluči da izda naredbu za pretres na osnovu usmenog zahtjeva, podnosilac takvog zahtjeva sam će sastaviti naredbu i pročitaće ga u cjelini sudiji za prethodni postupak.
Naredba za pretresanje sadrži:
1. naziv suda koji izdaje naredbu, osim kada se naredba za pretresanje odobrava na osnovu usmenog zahtjeva i potpis sudije za prethodni postupak koji izdaje naredbu;
2. ako se naredba za pretresanje odobrava na osnovu usmenog zahtjeva, to će se navesti uz naznačenje imena sudije za prethodni postupak koji izdaje naredbu i vremena i mjesta izdavanja;
3. svrhu pretresanja;
4. ime i funkciju ovlašćenog lica na koje se naredba odnosi;
5. opis lica koje treba pronaći ili opis stvari koje su predmet pretresanja;
6. određivanje ili opis mjesta, prostorija ili lica koja se traže, sa navođenjem adrese, vlasništva, imena ili sličnog za sigurno utvrđivanje identiteta;
7. uputstvo da se naredba ima izvršiti između 6-21 čas ili ovlašćenje da se naredba može izvršiti u bilo koje vrijeme;
8. ovlašćenje, kada to sud izričito odredi, izvršiocu naredbe da može ući u prostorije koje se imaju pretresti bez prethodne najave;
9. uputstvo da se naredba i oduzete stvari donesu u sud bez odlaganja;
10. pouku da osumnjičeni ima pravo obavijestiti branioca i da se pretresanje može izvršiti i bez prisustva branioca ako to zahtijevaju izuzetne okolnosti.
Naredba za pretresanje mora se izvršiti najkasnije 15 dana od izdavanja naredbe, nakon čega se, bez odlaganja, mora vratiti sudu. Naredba za pretresanje se može izvršiti bilo kojeg dana u sedmici. Naredba se može izvršiti samo u periodu od 6-21 čas, osim ako u naredbi nije izričito dato ovlašćenje da se može izvršiti u bilo koje doba dana ili noći. (član 123. ZKP-a RS).


Prije početka pretresanja ovlašćeno službeno lice mora dati obavještenje o svojoj funkciji i razlogu dolaska i predati naredbu za pretresanje licu kod kojeg će se izvršiti pretresanje. Ako je nakon toga ovlašćenom službenom licu pristup uskraćen, može upotrijebiti silu u skladu sa zakonom. Prilikom izvršavanja naredbe za pretresanje kojim se određuje pretresanje stana i drugih prostorija, ovlašćeno službeno lice nije dužno obavijestiti bilo koga o svojoj funkciji i razlozima pretresanja, već može odmah ući u stan ili druge prostorije ako su one prazne ili ako ovlašćeno službeno lice opravdano smatra da su prazne i ako je ovlašćeno službeno lice naredbom izričito ovlašćeno da uđe bez prethodne najave. Korisnik stana i drugih prostorija pozvaće se da bude prisutan pretresanju, a ako je on odsutan - pozvaće se njegov zastupnik ili neko od odraslih članova domaćinstva ili susjeda.
Ukoliko lice kod koga se pretresanje ima izvršiti nije prisutno, naredba se ostavlja u prostoriji gdje se vrši pretresanje, a pretresanje izvršava i bez njegovog prisustva. Pretresanju stana, ostalih prostorija ili lica prisustvuju dva punoljetna građanina kao svjedoci. Pretresanju lica prisustvuju svjedoci istog pola. Svjedoci će se prije početka pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanje vrši, kao i da imaju pravo da prije potpisivanja zapisnika o pretresanju stave svoje prigovore, ako smatraju da sadržaj zapisnika nije tačan.
Prilikom vršenja pretresanja službenih prostorija pozvaće se njihov starješina ili rukovodilac da bude prisutan pretresanju. Ako se pretresanje mora preduzeti u vojnom objektu, pismena naredba o pretresanju dostavlja se vojnim vlastima, koje će odrediti najmanje jedno vojno lice da bude prisutno pretresanju. Prilikom izvršenja naredbe za pretresanje lica, ovlašćeno službeno lice mora dati obavještenje o svojoj funkciji i predati naredbu za pretresanje licu na kojem će se pretresanje izvršiti. Ovlašćeno službeno lice može upotrijebiti silu u skladu sa zakonom.

1.2.1. Zapisnik o pretresanju


O svakom pretresanju stana, prostorije ili lica sastaviće se zapisnik koji potpisuje lice kod kojeg se ili na kojem se vrši pretresanje i lica čija je prisutnost obavezna. Prilikom vršenja pretresanja oduzeće se privremeno samo oni predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja. U zapisnik će se unijeti i tačno opisati predmeti i isprave koji se oduzimaju, a to će se naznačiti i u potvrdi o oduzimanju predmeta koja će se odmah izdati licu kojem su predmeti, odnosno isprave oduzete.
Ako se pri pretresanju stana, prostorije, odnosno lica nađu predmeti koji nisu u vezi s krivičnim djelom zbog kojeg je izdata naredba za pretresanje, ali upućuje na drugo krivično djelo, oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti, a o oduzimanju će se odmah izdati potvrda. O tome će se izvijestiti tužilac. Ti će se predmeti odmah vratiti ako tužilac ustanovi da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a ne postoji neki drugi zakonski osnov po kojem bi se ti predmeti imali oduzeti.
Predmeti upotrijebljeni kod pretresanja kompjutera i sličnih uređaja za automatsku obradu podataka vratiće se nakon pretresanja njihovim korisnicima, ako nisu potrebni za vođenje krivičnog postupka. Lični podaci pribavljeni pretresanjem mogu se koristiti samo u svrhe krivičnog postupka i izbrisaće se, bez odlaganja, kad ta svrha prestane. Nakon privremenog oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretresanje, ovlašćeno službeno lice će napisati i potpisati potvrdu u kojoj će navesti oduzete predmete i naziv suda koji je izdao naredbu.
Ako je predmet privremeno oduzet od određenog lica, takva potvrda mora se uručiti tom licu. Ako je predmet privremeno oduzet iz stana ili prostorije, takva potvrda mora se uručiti vlasniku, stanaru ili korisniku. Nakon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretresanje, ovlašćeno službeno lice mora, bez odlaganja, vratiti sudu naredbu i predati predmete i spisak oduzetih predmeta. Nakon prijema stvari oduzetih na osnovu naredbe za pretresanje, sud će zadržati predmete pod svojim nadzorom do konačne odluke


1.2.2. Pretresanje bez naredbe


Ovlašćeno službeno lice može ući u stan i druge prostorije bez naloga i bez svjedoka, po potrebi, izvršiti pretresanje ako stanar tog stana to želi, ako neko zove u pomoć, ako je potrebno uhvatiti učinioca krivičnog djela koji je zatečen na djelu ili radi bezbjednosti ljudi i imovine, ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi lice koje se po naredbi suda ima pritvoriti ili prinudno dovesti ili koje se tu sklonilo od gonjenja. Ovlašćeno službeno lice može pretresti lice bez naredbe za pretresanje i bez prisutnosti svjedoka: prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, prilikom lišenja slobode, ako postoji sumnja da to lice poseduje vatreno ili hladno oružje, ako postoji opasnost da će sakriti, uništiti ili odbaciti predmete koji se trebaju od njega oduzeti i upotrijebiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Nakon izvršenja pretresanja, bez naredbe za pretresanje i bez svjedoka, ovlašćeno službeno lice mora odmah podnijeti izvještaj tužiocu, koji o tome obavještava sudiju za prethodni postupak.

1.2.3. Privremeno oduzimanje predmeta i imovine


Predmeti koji se po Krivičnom zakonu imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku privremeno će se oduzeti i na osnovu sudske odluke će se obezbijediti njihovo čuvanje. Naredbu za oduzimanje predmeta izdaje sudija na prijedlog tužioca ili ovlašćenog službenog lica koje je dobilo odobrenje od tužioca. Naredba za privremeno oduzimanje predmeta sadrži: naziv suda, pravni osnov za privremeno oduzimanje predmeta, naznaku predmeta za oduzimanje, ime lica od kojeg se oduzimaju predmeti, mjesto oduzimanja predmeta i rok za oduzimanje predmeta.
Na osnovu izdate naredbe ovlašćeno službeno lice vrši oduzimanje predmeta. Pri oduzimanju predmeta naznačiće se gdje su pronađeni i opisaće se, a po potrebi i na drugi način obezbijediće utvrđivanje njihove istovjetnosti. Za oduzete predmete izdaće se potvrda.
Predmeti koji se mogu privremeno oduzeti i bez naredbe suda, ukoliko postoji opasnost od odlaganja. Ukoliko se lice koje se pretresa izričito usprotivi oduzimanju predmeta, tužilac će u roku 72 časova od izvršenog pretresa podnijeti zahtjev sudiji za prethodni postupak za naknadno odobrenje oduzimanja predmeta. (član 130. ZKP-a RS). Ukoliko sudija za prethodni postupak odbije zahtjev tužioca, oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku. Privremeno oduzeti predmeti će se odmah vratiti licu od kojeg su oduzeti.


1.3. Osnovna taktička pravila kod vršenja pretresanja stana i drugih prostorija


Dosljedna primjena opštih taktičkih pravila prilikom pretresanja je nužna u svim slučajevima preduzimanja ove radnje, tj. kako onda kada se ona sprovodi na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak, tako i u slučaju njenog samoinicijativnog preduzimanja, i podrazumijeva temeljnu pripremu i kvalitetno planiranje, pravovremeno, iznenadno, oprezno, i u sklopu taktičkog zahvata, razrađeno postupanje većeg broja policijskih službenika, opremljenih adekvatnim sredstvima.
S obzirom da se pretresanje preduzeto u sklopu kriminalističke obrade obavlja u momentu njene finalizacije, tj. kada se obezbjeđenjem dokaza utvrđuje ili još više učvršćuje osnovanost sumnje da je izvjesno lice izvršilo krivično djelo, nerijetko se u cilju, odnosno povodom njenog uspješnog preduzimanja, vrši i lišenje slobode učinioca krivičnog djela.


1.3.1. Ulazak u objekat i stvaranje uslova za pretresanje

Zaposjedanje objekta u kome se treba izvršiti pretresanje i ulazak u njega je veoma rizična operativno-taktička radnja koja u sebi krije mnoge opasnosti (bjekstvo i uništavanje dokaza, pružanje oružanog otpora, samoubistvo lica koje se zadesilo u objektu, upozorenje ostalih saučesnika telefonom i dr.), i o njima treba unaprijed razmisliti i otkloniti ih.

Zbog toga je preporučljivo da se u objekat koji je predmet pretresa opkoli i blokira, kako bi se onemogućilo bjekstvo lica ili izbacijavnje materijalnih dokaza.

Potrebno je odmah izvršiti pretresanje odjeće, tijela i torbi svih zatečenih lica, kako bi se pronašlo i oduzelo oružje ili drugi predmeti koji mogu poslužiti za napad, kao i predmeti i tragovi bitni za vođenje krivičnog postupka. Ovim licima se zabranjuje napuštanje stana dok traje istražna radnja pretresanja i zadržavaju se u jednoj prostoriji pod stalnim nadzorom. Jedino držalac stana i lice za koje se pretpostavlja da je izvršilo skrivanje treba da bude izvan ove grupe zajedno sa rukovodiocem pretresanja i da neposredno prisustvuje izvođenju pretresanja.

Prethodno se držaocu stana saopštavaju razlozi pretresanja i traži se da dobrovoljno preda predmete za kojima se traga. Ukoliko to ne učini, ili ne učini u dovoljnoj mjeri (postoji sumnja da nije predao sve tražene stvari) treba otpočeti pretresanje.


1.3.2. Pregled objekta i započinjanje pretresanja

Prije nego što se započne pretresanje preporučljivo je da se prethodno obiđe objekat, uoči raspored prostorija i sve specifičnosti koje mogu da utiču na tok pretresanja. Radnja se sprovodi tako što se ne prelazi u narednu prostoriju dok se prethodna detaljno ne pretrese.

Pretresanje se vrši po određenom redosljedu. Ono se obavlja na osnovu verzija koje vršilac pretresanja postavlja na licu mjesta na osnovu neposrednog uvida i vlastitog iskustva koje je najčešće od presudnog značaja za uspjeh ove radnje. Ukoliko je potrebno da se pretresu tavan i podrum treba prvo od njih početi dok je ekipa još odmorna.

Pregledane prostorije se zaključavaju i pečate kako neko od ukućana ne bi u njih mogao naknadno sakriti traženi predmet. Službeno lice koje rukovodi pretresanjem, ne treba samo da traži stvari i pomjera predmete i komade namještaja, već da nadzire rad drugih službenih lica i da pazi da se nešto ne previdi.

Pretresanje treba vršiti tako da se u što većoj mjeri poštuje kućni red, izbjegava pretjerana buka i nepotrebna galama, nanošenje materijalne štete i nepotrebna primjena sile. Sve privatne tajne i okolnosti koje se saznaju tokom pretresa o trećim licima, a nemaju veze sa kriminalnim djelovanjem, treba tretirati kao tajnu i pravo na privatnost dotičnih lica, i o njima treba ćutati.


1.3.3. Traženje skrovišta i skrivenih predmeta

Potrebno je naprije imati u vidu da je pretresanje veoma zamorna i mučna radnja koja zahtijeva veliku upornost i temeljitost pri sprovođenju. Treba tražiti predmete pored onog mjesta gdje je uobičajeno da se drže, i na mjestima na kojima je mogao da sakrije osumnjičeni u poslednjem momentu neposredno prije ulaska službenih lica. Predmet se može zalijepiti sa donje strane fioke stola, ili dijela namještaja. Treba obratiti pažnju na šupljine u namještaju, dvostruko dno, ili tajne naknadno urađene pregrade. One se pronalaze mjerenjem komada namještaja ili prostorija, ili kucanjem po njemu. Na osnovu promjene zvuka uočava se postojanje šupljina ili tajnih skrovišta.

Prilikom traženja skrovišta za skrivene predmete, posebno je značajno uočiti odstupanja od uobičajenih korišćenja i upotrebe stvari. Ova odstupanja ukazuju na to da je određenom predmetu posvećena veća pažnja od njegove uobičajene upotrebne vrijednosti što samim tim nalaže oprez i detaljno pretresanje.

Na primjer, osumnjičeni je držao kišobran ispod kreveta u spavaćoj sobi što je krajnje neuobičajeno mjesto za taj predmet. Ukraden novac se nalazio skriven u kišobranu.

1.4. Posebni slučajevi pretresanja stana i drugih prostorija

Svakodnevna praksa pretresanja stana i drugih prostorija poznaje i veoma složene situacije, odnosnos lučajeve, koji zahtijevaju posebne pripreme i organizaciju za njihovo vršenje.

Neophodno je da policijski službenici pokažu smisao za operativnost, kreativno postupanje, da budu istovremeno veoma snalažljivi i odlučni, oprezni i odmjereni. Takvi posebni slučajevi, koji u praksi i nisu tako rijetki su mnogobrojni. Neki od njih su:

- vlasnik stana odbija da otvori vrata. Ukoliko vlasnik ili držalac stana odbije da otvori vrata i poslije insistiranja poslicijskih službenika, moraju se preduzeti operativno taktičke mjere za ulazak u stan i vršenje pretresanja. Ove operativno taktičke mjere zavise da li vlasnik stana ili druga lica namjeravaju da pruže otpor i napadnu oružjem, oruđem, ili fizičkom snagom na poslicijske službenike koji trebaju izvršiti pretresanje, ili je taj otpor samo pasivan i nema opasnosti po živote policijskih službenika. Kada se očekuje napad iz stana, treba izvršiti detaljne pripreme za bezbjedan ulazak ili provaljivanje u stan. Ovakve situacije zahtijevaju angažovanje većeg broja policijskih službenika sa precizno određenim ulogama, obzirom da se radi o pretresanju stana opasnog učinioca krivičnog djela, koje je u većini slučajeva praćeno i njegovim lišenjem slobode. U takvim slučajevima je potrebno obavezno blokirati uz specijalno osmatranje, odnosno nadzor, sa ciljem da se nikome ne dozvoli ulazak ili izlazak, s tim što mjeru blokade treba sprovesti u tajnosti;

- ponekad vlasnik stana ili držalac stana i drugih prostorija, svjesno odugovlači sa otvaranjem vrata. Ovakve situacije su u praksi veoma česte kada se, jendostavno držalac stana ne javlja za određeno kraće vrijeme, ili pod različitim izgovorima nastoji da za izvjesno vrijeme odgodi otvaranje. Period vremena od dolaska policijskih službenika do otvaranja vrata, držalac stana ili druga lica u stanu mogu iskoristiti da sakriju, unište ili odbace predmete krivičnih djela, da unište tragove, da lica pobjegnu na sporedni izlaz i dr. Takve situacije obavezuju da se odmah po ulasku u stan izvrši detaljan pregled svih onih mjesta koja su mogla poslužiti licu u stanu da namjerno onemogući uspješno pretresanje. Iz tog razloga je potrebno veoma detaljno pregledati kamine, peći, WC šolju, lavaboe, ognjišta, kante za smeće, da bi se utvrdilo da nešto nije u njih ostavljeno, skriveno, odbačeno ili uništeno;

- kada se ukaže potreba da se izvrši hitno pretresanje stana (u njemu su se sklnonila lica u bjekstvu ili se nalaze značajniji predmeti ili opasne stvari i predmeti: oružje i eksploziv, razna dokumentacija i dr.). u tom slučaju važe posebna taktička pravila, ukoliko u stanu nema vlasnika ili nekoga od ukućana, a treba izvršiti hitno pretresanje. Policijski službenici koji vrše pretresanje, u takvom slučaju, moraju prethodno odrediti jednog punoljetnog građanina koji će zamjenjivati vlasnika stana u svojstvu zakonskog zastupnika. Ovakvo pretresanje ne može se sprovesti bez dva punoljetna svjedoka, pa je potrebno da se oni prethodno obezbjede.

Stan ili druge prostorije se moraju nadgledati ili držati pod nadzorom i blokadom, ako se pretpostavlja da se u stanu nalazi lice zbog kojeg će se izvršiti pretresanje. Stan se otvara uz pomoć stručnog lica – bravara, ili bez njega, ukoliko nije prisutan, ali uz što je moguće manja oštećenja. Sam način otvaranja stana mora biti opisan u zapisniku o pretresanju stana id rugih prostorija.

1.5. Dokazna vrijednost pretresanja

Pretresanje se smatra jednom od najznačajnijih radnju za pribavlajnje materijalnih dokaza. Stoga je važno da se prilikom pretresanja strogo poštuju zakonska forma kako se ne bi brzopletim i protizakonitim ponašanjem doveo u pitanje dokazni značaj pronađenih stvari. Dokazna vrijednost pretresanja zavisi na jednoj strani od pouzdanosti utvrđivanja veze između pronađenog predmeta i krivičnog djela koje se istražuje, i na drugoj strani u dokazivanju veze između pronađenog predmeta i osumnjičenog lica kao potencijalnog izvršioca.

Osumnjičeni često pokušava da negira dokaznu vrijednost stvari pribavljenih pretresanjem braneći se da su mu kompromitujuće predmete podmetnuli policijski službenici koji su vršili pretresanje, da ih je ostavilo neko njemu nepoznato lice i da on sa krivičnim djelom nema nikakve veze i pored toga što su dokazi pronađeni u njegovom posjedu.

Osumnjičeni često dovodi u pitanje objektivnost policije, pa samim tim i dokaznu vrijednost preduzete radnje tako što navodi da je policija izvršila pretresanje bez njegovog prisustva, ili bez prisustva svjedoka, ili da su svjedoci bili nepouzdani, ili da je primjenjena nepotrebna fizička prinuda i nepotrebno i prekomjerno nanošenje materijalne štete.

Da bi se svi navedeni prigovori preduprijedili i izbjeglo dovođenje u pitanje dokaznih rezultata pribavljenih pretresanjem, potrebno je poštovati sljedeća kriminalističko taktička pravila i procesne odredbe a one su:

- držalac stana (ili lice koje on odredi) mora da bude prisutan u prostoriji u kojoj se odvija pretresanje;

- ukoliko držalac stana odbije da prisustvuje pretresanju u zapisniku treba jasno naznačiti i opisati odbijanje što treba potvrditi i izjavama svjedoka. Ukoliko se pretresanje sprovodi bez prisustva držaoca stana, rukovodilac pretresanja mora da odredi drugo lice koje će zastupati držaoca stana (punoljetnog člana porodice, komšiju). U tom slučaju pretresanju bi trebalo obavezno da prisustvuju svjedoci;

- svjedoci moraju da budu sve vrijeme prisutni u prostoriji u kojoj se vrši pretresanje;

- prilikom izbora svjedoka treba voditi računa da budu nepristrasni i bez ikakve veze sa konkretnom krivičnom stavri ili sa licima kod kojih se vrši pretresanje. Svjedoci ne treba da budu zaposleni u policiji;

- pretresanje treba samo izuzetno vršiti bez prisustva svjedoka. Ovu mogućnost treba tumačiti i primjenjivati vrlo restriktivno (a ne ekstenzitivno). Razloge za ovakvo pretresanje treba detaljno obrazložiti (a ne samo naznačiti kako je navedeno u pomenutoj odredbi);

- da bi se izbjegao prigovor da je načinjena velika šteta u stanu prilikom pretržaivanja i da je policija bila zlonamjerna prilikom vršenja radnje, a sve s ciljem poništavanja dokazne vrijednosti pretresanja, neki kriminalisti preporučuju da se prostorija fotografiše prije početka pretresanja i nakon toga. To treba obavezno uraditi ako se pretresanje sprovodi bez svjedoka i

- ukoliko je moguće, korisno je da se sa pronađenog predmeta, odmah na licu mjesta, skinu otisci prstiju kako bi se uporedili sa otiscima prstiju osumnjičenog i drugih lica za koja se pretpostavlja da su izvršila sakrivanje.

 

ZAKLJUČAK


Pretresanje je radnja dokazivanja koja se preduzima prevenstveno u cilju pronalaženja predmeta, tragova i lica, odnosno izvršilaca krivičnih djela. Pretresanjem se mogu pronaći i druga lica i predmeti, kao i leševi, odnosno dijelovi leševa. Kriminalistička praksa je pokazala da se pretresanjem najčešće traže predmeti: pripremljeni za izvršenje ili korišćeni prilikom izvršenja krivičnog djela, pribavljeni krivičnim djelom, nastali krivičnim djelom, na kojima se nalaze tragovi krivičnih djela i koji ukazuju na vezu lica sa učinjenim krivičnim djelom, odnosno na njegove navike, sklonosti, aktivnosti i sl. Pretresanje stana i ostalih prostorija osumnjičenog, odnosno optuženog i drugih lica, kao i njihovih pokretnih stvari van stana može se preduzeti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da se kod njih nalaze učinilac, saučesnik, tragovi krivičnog djela ili predmeti važni za postupak. Pretresanje pokretnih stvari u navedenom smislu obuhvata i pretresanje kompjuterskih sistema, uređaja za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka, kao i mobilnih telefonskih aparata. Lica koja se koriste ovim uređajima dužna su da omoguće pristup, predaju medij na kome su pohranjeni podaci, te pruže potrebna obavještenja za upotrebu tih uređaja. Sud može izdati naredbu za pretresanje pod uslovima propisanim ovim zakonom. Naredbu za pretresanje može izdati sud na prijedlog tužioca ili na prijedlog ovlašćenih službenih lica koja su dobila odobrenje od tužioca. Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti u pismenoj ili usmenoj formi. Ako se zahtjev podnosi u pismenoj formi, mora biti sastavljen, potpisan i ovjeren na način kako je to određeno zakonom. Ovlašćeno službeno lice može ući u stan i druge prostorije bez naloga i bez svjedoka, po potrebi, izvršiti pretresanje ako stanar tog stana to želi, ako neko zove u pomoć, ako je potrebno uhvatiti učinioca krivičnog djela koji je zatečen na djelu ili radi bezbjednosti ljudi i imovine, ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi lice koje se po naredbi suda ima pritvoriti ili prinudno dovesti ili koje se tu sklonilo od gonjenja. Ovlašćeno službeno lice može pretresti lice bez naredbe za pretresanje i bez prisutnosti svjedoka: prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, prilikom lišenja slobode, ako postoji sumnja da to lice poseduje vatreno ili hladno oružje, ako postoji opasnost da će sakriti, uništiti ili odbaciti predmete koji se trebaju od njega oduzeti i upotrijebiti kao dokaz u krivičnom postupku. Dosljedna primjena opštih taktičkih pravila prilikom pretresanja je nužna u svim slučajevima preduzimanja ove radnje, tj. kako onda kada se ona sprovodi na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak, tako i u slučaju njenog samoinicijativnog preduzimanja, i podrazumijeva temeljnu pripremu i kvalitetno planiranje, pravovremeno, iznenadno, oprezno, i u sklopu taktičkog zahvata, razrađeno postupanje većeg broja policijskih službenika, opremljenih adekvatnim sredstvima. Prije nego što se započne pretresanje preporučljivo je da se prethodno obiđe objekat, uoči raspored prostorija i sve specifičnosti koje mogu da utiču na tok pretresanja. Radnja se sprovodi tako što se ne prelazi u narednu prostoriju dok se prethodna detaljno ne pretrese. Pretresanje treba vršiti tako da se u što većoj mjeri poštuje kućni red, izbjegava pretjerana buka i nepotrebna galama, nanošenje materijalne štete i nepotrebna primjena sile. Sve privatne tajne i okolnosti koje se saznaju tokom pretresa o trećim licima, a nemaju veze sa kriminalnim djelovanjem, treba tretirati kao tajnu i pravo na privatnost dotičnih lica, i o njima treba ćutati. Potrebno je naprije imati u vidu da je pretresanje veoma zamorna i mučna radnja koja zahtijeva veliku upornost i temeljitost pri sprovođenju. Treba tražiti predmete pored onog mjesta gdje je uobičajeno da se drže, i na mjestima na kojima je mogao da sakrije osumnjičeni u poslednjem momentu neposredno prije ulaska službenih lica. Pretresanje se smatra jednom od najznačajnijih radnju za pribavlajnje materijalnih dokaza. Stoga je važno da se prilikom pretresanja strogo poštuju zakonska forma kako se ne bi brzopletim i protizakonitim ponašanjem doveo u pitanje dokazni značaj pronađenih stvari. Dokazna vrijednost pretresanja zavisi na jednoj strani od pouzdanosti utvrđivanja veze između pronađenog predmeta i krivičnog djela koje se istražuje, i na drugoj strani u dokazivanju veze između pronađenog predmeta i osumnjičenog lica kao potencijalnog izvršioca.


LITERATURA

1. A. Vajngart, Kriminalna taktika, Beograd, 1905.
2. Brack – Thomas, kriminalistik, Stuttgart, 1983.
3. I. Kobovac, Kriminalistika, Zagreb, 1960.
4. V. Krivokapić, M. Žarković, B. Simonović, Kriminalistika taktika, Beograd, 2003.
5. V. Vodinelić, Naučni problemi na relaciji dokazni izvor-dokaz-dokazivanje u krivičnom procesnom pravu, Anali, 3-4/1994.
6. V. Vodinelić, Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti načina izvršenja krivičnih djela, Glasnik Pravnog fakulteta, Kragujevac, 1984.
7. V. Vodinelić, Kriminalistika, Savremena administracija, Beograd, 1984.
8. Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
9. Zakon o policijskim službenicima Republike Srpske
10. http://www.wikipedia.org.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD