POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
Diode-seminarski rad
Primenjena elektronika-seminarski rad
 

 

 

 

 

 

 

 

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOPOVI

Izgradnja izoliranih nadzemnih elektroenergetskih mreža sa samonosivim kabelskim snopom danas je u razvijenim industrijskim zemljama gotovo potpuno istisnula klasičnu niskonaponsku mrežu s golim vodičima. Prednosti u tehničkom, ekonomskom i estetskom smislu uvjetovale su da je ovaj tip niskonaponske mreže dobije široku primjenu.Pojedina rješenja predstavljaju dio tipskih rješenja proizvoda za nosna ovješenja, zatezna zavješenja i spojnu opremu koja se najčešće koristi u praksi izgradnje niskonaponskih vodova (0,4 kV) i srednjenaponskih vodova (10 i 20 kV) koji se izvode samonosivim kabelskim snopom (SKS).Samonosivi kabelski snop koristi se za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim, prigradskim i seoskim područjima, za privremeno i trajno napajanje udaljenih objekata i naselja te za nadzemne kućne priključke.
Razvojem kablovske tehnologije došlo se da novog tipa samonosivog kablovskog snopa pogodnog za primenu u mrežama napona 10, 20 i 30 kV. Kablovski snop se može primeniti za izgradnju električnih mreža : SKS  obezbjeđuje  veliku pogonsku sigurnost  I  zahtjevaju  relativno  male  pogonske  troškove  održavanja,zbog  toga imaju  sve veću  primjenu u  niskonaponskim mrežama.

OPIS KONSTRUKCIJE

Samonoseći kablovski snop-SKS se sastoji od tri jednožilna kabla tipa XHP(XHE) 48 - A, použenih oko nosećeg izolovanog čeličnog užeta.
Jednožilni kabl se sastoji od kompaktiranog aluminijumskog provodnika koji je izolovan umreženim polietilenom, sa poluprovodnim slojevima ispod i iznad izolacije, električne zaštite od bakarne žice sa kontraspiralom od bakarne trake, separatora od poliester trake i spoljašnjeg plašta od polivinilhlorida, ili polietilena crne boje.
Noseće uže se sastoji od čeličnog provodnika koji je izolovan polivinilhloridom ili polietilenom crne boje.


1. Fazni vodič:
Kompaktirano aluminijsko okruglo uže presjeka 16, 25, 35, 50 i 70 mm2
2. Nulti vodič: Kompaktirano okruglo uže izrađeno od aluminijske legure AlMg 1 (1% magnezija) nazivnog presjeka 71,5 mm2 ili aluminijske legure AlMgSi nazivnog presjeka 70 mm2 ili 54,6 mm2.
3. Izolacija: crna XL PE masa.

 

 SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP SA IZOLACIJOM OD XLPE

Konstrukcijske oznake

Karakteristike vodiča

Područje i mjesto uporabe

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim, prigradskim i seoskim područjima, za napajanje udaljenih objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera, za nadzemne kucne priključke.

Osnovne značajke faznih žila i nul vodiča

 

 

 

Tipska oznaka:

X00-A bez nosivog vodiča

X00/0-A s nosivim vodičem

Nazivni napon: 1 kV

Ispitni napon: 3 kV

Opis konstrukcije:

Fazni vodič: kompaktirano aluminijsko okruglo uže presjeka 16, 25, 35, 50 i 70 mm2

Izolacija: XLPE masa crne boje

Nulti vodič: kompaktirano okruglo uže, izrađeno iz aluminijske legure

AlMg1 nazivnog presjeka 71,5 mm2 ili aluminijske legure

AlMgSi nazivnog presjeka 70 mm2

Mjesto i uporaba: Kabeli su namijenjeni za distribuciju električne energije u gradskoj mreži i u industriji, za osvjetljenje cesta.Koriste se također kao priključni kabeli. Postavljaju se

na stupove, konzole, fasade kuća, na drvene i željezne konstrukcije.

POLAGANJE I PRIMJENA SKS 

SKS polazemo na drvene ,čelične i betonske  stubove pomoću:-unirvezalni nosač-zatezne stezaljke-nosne stezaljkeRazmak između stubova najčešće je 40-60m,a max 80m.Kućne priključke izvodimo pomoću sks I to jednofazne sa Al vodičima 2x16 mm I trofazne sa Al vodičima 4x16 mmMax  raspon za kućne priključke je 30 m.SKS  možemo polagati na fasadu,zavisno od mjesta primjene .SKS  se polaže na sledeći način:U starijim  gradovima sa uskim ulicama sks se učvršćuje uz fasadu zgrade na udaljenosti  3 cm od fasade na nosećim obujmicama koje se postavljaju na rastojanju pola  metra.Pridržavanjem snopa uz fasadu  i to tako što se se snop zateže između zateznih nosača između kojih se postavljaju  pridržni nosači na rastojanjima od 6-12 m.Učvršćivanjem  za samonosivi neutralni provodnik što se koristi kod niskonaponskih mreža  na stubovima i ujedno predstavlja najpogodniji način vješanja samonosivog  kablovskog snopa(sks).U šumskim reonima gde je zabranjeno sečenje drveta radi postavljanja golog vazdušnog voda;na močvarnim i kamenitim terenima gde je kopanje rovova jako otežano i skupo;uz morsku obalu i u zagađenim morskirn oblastima gde se kod golih vodova javlja veliki broj grešaka na izolatorima za povezivanje gradilišta, pri čemu se izbegavaju zaštitne zone propisane za dalekovod, kao i oštećenja na podzemnim kablovima koja mogu nastati uticajem čoveka ili mehanizacije;na drugim mestima gde je otežano polaganje kablova u zemlju i gde je ekonomičnija ugradnja samonosivog kablovskog snopa

 SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP X00/0

PRIMENA:

U nadzemnim razvodnim niskonaponskim mrežama, za kućne priključke, osvetljenje ulica, sportskih terena, javnih i drugih objekata kao i u industrijskim prostorijama i pogonima za napajanje niskonaponskih potrošača.

PROVODNIK:
Fazni provodnici, nulti nenosivi provodnik i provodnici za osvetljenje izrađuju se kao presovana aluminijumska užad, klase 2, JUS N.CO.015.
Nulti nosivi provodnik izrađuje se kao presovano alu-čelično uže 61/10 mm2/ mm2. Prekidna sila minimum 17000 N.

IZOLACIJA:
lzolacija se izrađuje od ekstrudovane termostabilne mase na bazi umreženog polietilena, tip XI-3, JUS N.CO.195 sledećih karakteristika:

Maksimalna dozvoljena temperatura u trajnom režimu rada °C

90

Maksimalno dozvoljena temperatura pri kratkom spoju u trajanju do 5 sec °C

250

Minimalni specifični zapreminski otpor W -cm

1014

Zatezna čvrstoća kp/cm2

200

Prekidno izduženje %

350

Otporna prema kiselinama, bazama, uljima, ozonu, habanju i atmosferalijama.

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP:

Fazne žile, nulta žila i žile za osvetljenje su použene u snop. Izrada, ispitivanje i isporuka prema JUS N.C5.251.

SKS se koristi na dva osnovna načina:
- polaganjem na stubovima
- polaganje direktno na fasadama zgrada

Polaganje SKS na stubovima izvodi se pomoću nosivih, ugaonih i zateznih elemenata za vešanje. Polaganje na fasadama zgrada moguće je izvesti sa zategnutim ili slobodno položenim snopom.
Priključak potrošača izvodi se kao jednofazni preseka 2 x 16 mm2 ili trofazni preseka 4 x 16 mm2. Niskonaponska mreža izvedena samonosivim snopom se kao i klasična nadzemna mreža štiti od prenapona i struja kratkog spoja. SKS se ne sme polagati u zemlju

 

 

* Sve konstrukcije predviđene JUS N.C5.251. Na zahtev mogu se izraditi i druge konstrukcije.
** Temperatura nosećeg provodnika je ograničena na 180 C zbog termičkog otpuštanja alu-čeličnog užeta na višoj temperaturi

*** Oznaka snopa bez nultog nosivog provodnika je XOO-A.
**** Trajno dozvoljena struja je računata za temperaturu 30 C.

Temperatura okoline

°C

15

20

25

30

35

40

Faktor

-

1,12

1,08

1,03

1,00

0,96

0,92

Prednosti mreže izvedene SKS-om u odnosu na klasičnu nadzemnu mrežu su sledeće:
- Mreža je potpuno izolovana i omogućuje se rad pod naponom.
- Sigurnosna udaljenost voda od objekata je znatno manja

- Polaganje SKS može se izvesti u parkovima i vrtovima bez prosecanja trase.
-
Stubovi za SKS - vodove su kraći od stubova za klasične nadzemne vodove.
-
Rasponi kod mreža sa SKS-om su veći.
-
Montaža mreža sa SKS-om se izvodi brže.
-
Ima se veća pogonska sigurnost.
-
Nema opasnosti od slučajnih dodira mreže pod naponom.
-
Troškovi održavanja mreže sa SKS-om su minimalni.

Industrija kablova u Jagodini daje sve potrebne informacije i pruža kompletan servis u pogledu izbora kablova i pribora, a na zahtev vrši i kompletnu montažu SKS-a

PRIKLJUČENJE SKS-om NADZEMNE NN MREŽE

 


S obzirom na vrstu niskonaponske mreže, uređenost terena, položaj objekta koji se priključuje te planirano vršno opterećenje, priključci individualnih objekata mogu se izvoditi:

a) Podzemno, energetskim kabelom:

- s niskonaponske kabelske mreže

- s niskonaponske nadzemne mreže.

b) Samonosivim kabelskim snopom:

- s niskonaponske nadzemne mreže izvedene golim

vodičima

- s niskonaponske nadzemne mreže izvedene samonosivim kabelskim snopom

 

1.Priključak individualnoga stambenog objekta izvodi se preko :

- kućnog priključnog ormarića (KPO), ili

- preko priključno-mjernog ormarića (PMO).

Način priključka individualnog stambenog objekta na elektroenergetsku mrežu definira distributer elektroenergetskom suglasnošću.

Početna točka priključka individualnoga stambenog objekta može biti:

- odvojno mjesto na niskonaponskoj zračnoj mreži

- razvodni ormar niskonaponske mreže

- kućni priključni ormarić (KPO), odnosno priključno-mjerni ormarić (PMO)

- kućni priključni ormarić (KPO) individualnog stambenog objekta

Krajnja točka priključka je:

- KPO individualnog stambenog objekta ili

- PMO individualnog stambenog objekta

 

OPREMA ZA SKS 

 

U  ponudi opreme za  zavješenje  niskonaponskog  samonosivog  kablovskog  snopa  imamo  univerzalne  aluminijske  konzole,zatezne  i  nosive  stezaljke.

Univerzalna  aluminijska  konzola  tip:UA 10,služi za prihvat  nosvog i  zateznog  zavješanja  NN  samonosivog   kablovskog  snopa   na  drvenim  ili  betonskim  stubovima.


Izrađena je od aluminijske legure postupkom livenja pod pritiskom.Izborom  legure je prema DIN 1725,postupkom livenja pod pritiskom obezbjeđuje odlične  mehaničke osobine.

Aluminijska   nosiva  stezaljka,NA 15,skuži  za  nosivo  zavješenje  NN    samonosivog   kablovskog  snopa  sa nosivim  provodnikom.

Izrađena  je  od  aluminijske  legure.

Isporučuje  se  sa  karikom  za  montažu  na  na  unverzalnu  konzolu.

Mogu  prihvatiti  izolovane  nosive  provodnike   presjeka  50-71.5mm

Zatezne  nosive  stezaljke  za  NN samonosivi  kablovski  snop    se  sastoji  od  tijela,klinova  I  aluminijske  uzengije  ili  čelične  sajle.

Montiraju  se  povlačenjem  uzengije  ili  sajle  kroz  učku  aluminijske  konzole  ili  direktno  kroz  kuku  vijka.

Odlikuje  se   velikom  čvrstoćom  i   jednostavnom  montažom.

 

Aluminijska  zatezna  stezaljka  NN  SKS   sa  uzengijom

Aluminijska  zatezna  stezaljka  za  NN  SKS  sa  zateznom  sajlom  

  Noseća stezaljka i univerzalna konzola:

Stezaljka se primenjuje za noseće prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa preko nosećeg provodnika. Otporna je na atmosferske uticaje jer je izrađena od materijala velike mehaničke čvrstoće. Konzola služi za prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa preko zatezne ili noseće stezaljke. Poseduje izuzetnu mehaničku čvrstoću i izrađena je od legure aluminijuma. Konstruisana je tako da omogućava laku, brzu i pouzdanu montažu.

stezaljka i univerzalna konzola

 

Izolovna vodo-zaptivna stezaljka:

Koristi se za priključak otcepnog voda za kućni priključak na samonosivom kablovskom snopu. Urađen je od veštačkih materijala velike čvrstoće. U unutrašnjosti stezaljke nalazi se gumeni umetak čiji je zadatak da spreči pojavu elektrolitičke korozije

Izolovna vodo-zaptivna stezaljka

 

Aluminijska  nosiva  stezaljka  za  NN  SKS   sa  nosivim  provodnikom

luminijska nosiva stezaljka za NN SKS sa nosivim provodnikom  


Unirvezalna  aluminijska  konzola  za  NN  SKS 

Stezaljka za zatezno prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa:

Ima funkciju da prihvati snop na betonskim ili drvenim stubovima. Napravljen aj eod legure aluminijuma, a izolacioni umetak od poliamida, što joj garantuje otpornost na sve atmosferske uticaje. Njena konstrukcija brzu, laku i pouzdanu montažu u svim vremenskim uslovima.

 

Zatezna stezaljka za priključni samonoseći kablovski snop:

Zatezna stezaljka 4 X 16mm2 i 4 X 25mm2 nalazi primenu kod kućnih priključaka izvedenih samonosećim kablovskim snopom. Stezaljka je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferse uticaje

Izolovana odvojna stezaljka:

Izolovane odvojne stezaljke IOS-1, IOS-2 namenjene su za izvođenje odvojnog voda za kućni priključak na samonosećem kablovskom snopu. Namenjene su za rad pod naponom. Pri montaži izolacija provodnika se ne odstranjuje. Namenjene su za jednu upotrebu.

 

 

 

 

 

Izolovana odvojna stezaljka IOS-2:

 

Izolovana odvojna stezaljka IOS-2

 

 

 

 

 

Izolovana vodozaptivna stezaljka IOS-5:

Izolovana vodozaptivna stezaljka IOS-5 namenjena je za priključenje voda priključka 1.5-10mm2 (Cu ili Al) objekta javnog osvetljenja na glavni vod. Namenjena je za rad pod naponom. Pri montaži izolacija odcepnog provodnika se

odstranjuje u dužini od 30mm. Zaptivanje je obezbeđeno gumenim umetkom. Dok se stezanje vrši moment navrtkom. Namenjena je za jednu upotrebu.

 

 

 

 

 

Izolovana vodozaptivna stezaljka IOS-6:

Izolovana vodozaptivna stezaljka IOS-6 namenjena je za izvođenje odvojnog voda na niskonaponski samonoseći kablovski snop. Stezanje se vrši moment navrtkom. Namenjena je za rad pod naponom. Pri montaži izolacija provodnika se ne odstranjuje. Zaptivanje je obezbedjeno gumenim umetkom. Namenjena je za jednu upotrebu.

Izolovana vodozaptivna stezaljka IOS-6

 

 

 

 

 

Izolovana odvojna stezaljka sa četiri izvoda:

Izolovana odvojna stezaljka sa četiri izvoda namenjena je za izvođenje izvoda glavnih vodova aluminijskih provodnika samonosećeg kablovskog snopa. Za svaki izvod potrebno je odstraniti izolaciju u dužini od 18mm. Stezaljka je napravljena tako da zubi stezaljke pri pravilnom momentu stezanja probiju izolaciju provodnika i ostvare kvalitetan elektricni spoj. Prvo se montiraju odvojni provodnici, a zatim se na stezaljku navlači plastična izolacija. Metalni delovi stezaljke su izrađeni od aluminijuma, a oklop stezaljke od veštačkih materijala velike tvrdoće. Namenjena je za je

 

 

 

Ugaona stezaljka:

Upotrebljava se na mestima objekata gde se menja smer polaganja. Namenjena je za polaganje samonosećeg kablovskog snopa na krajeve zidova objekata za ugaono prihvatanje SKS-a pod uglom od 0 do 90o.

 

Ugaona stezaljka

 

 

 

 

Zatezna stezaljka za kućni priključak:

Stezaljka se koristi za kućni priključak izveden samonosećim kablovskim snopom 2x16mm2, 4x16mm2.
Materijal: prohrom ili hv lim

Zatezna stezaljka za kucni prikljucak

 

 

 

 

Stezaljka za zatezno prihvatanje NN SKS-a:

Polaganju na objekte. Upotrebljava se u kombinaciji sa različitim konzolama.
Materijal: Al legura.

Stezaljka za zatezno prihvatanje NN SKS-a

 

 

 

 

 

 

 

Ugaona stezaljka za kućni priključak:

Upotrebljava se za kućni priključak za promenu smera kućnih provodnika i za izvedbu priključka kada se menja smer samonosećeg kablovskog snopa ili nivo polaganja.
Materijal: Al legura

Ugaona stezaljka za kucni prikljucak

 

 

 

Natezni vijak:

Zaštićen je galvanskim cinkovanjem, po zahtevu kupca radi se i toplo cinkovanje.
Materijal: Konstrukcioni čelik

 

Natezni vijak

 

 

 

 

 

Zavrtanj sa navrtkom:

Zaštita od korozije obezbedjena je galvanskim cinkovanjem. Na poseban zahtev moguća je isporuka drugih dimenzija valjka.
Materijal: Konstrukcioni čelik

 

Zavrtanj sa navrtkomZavrtanj sa navrtkom

 

 

 

 

 

 

Perforirana traka:

Koristi se za fiksiranje opreme za stubove pomoću odgovarajućeg pocinkovanog vijka sa navrtkom i podloškom.

Perforirana traka

 

 

 

 

  

 

LITERATURA

-Električnih Instalacija i Osvjetljenja(Mišković Milo),

-Internet :

-riteh.uniri.hr

-ephzhb.ba

-dalekovod.hr

-plamen.rs

Besplatni Seminarski Radovi