POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MATEMATIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MATEMATIKE:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОМБИНАТОРИКЕ


ВАРИАЦИЈЕ, ПЕРМУТАЦИЈЕ И КОМБИНАЦИЈЕ


При решавању комбинаторних задатака пребројавање готово увек се срећу основне комбинаторне конфигурације варијације, пермутације и комбинације. Оне се формирају на одређени начин од елемената неког скупа (на пример, ређањем елеманата тог скупа у низ, формирањем новог скупа од елемената датог скупа, . . . )


1. Вариација


Дефинацијa: K-варијација елемената n – скупа А је к-торка елеманата скупа А, тј. елемант скупа Ак .

Пример 1.1.    Нека је А = {a, b}. Запишимо ове три вариације елемената a и b.

Добијамо

aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba, bbb


*Пример 1
:  

На тикету спортске прогнозе записано је 13 парова фудбалских екипа, које ће мођусобно, одиграти утакмицу. Прогнозер крај сваког пара уписује један од бројева 0, 1 и 2, који редом означавају нерешен резултат, победу домаће екипе и победу гостујуће екипе. Прогнозирајући све резултате прогнозер уписује једни 13-вариацију елемената 0, 1 и 2. На основу теореме 1.1 следи да прогнозер може прогнозирати свих 13 резултата на 313 = 1 594 323 начина.

*Пример 2:

Колико има петоцифрених бројеве у чијем запису нема цифара 6, 7, 8, 9?
Број низова дужине 5 чији чланови припадају скупу {0, 1, 2, 3, 4, 5,} једнак је 65. Број теквих низова који почињу цифром 0 једнак је 64. Тражени број једнак је 65 – 64 = 6 480


2. Вариација без понављања

Дефиниција: Претпостављамо да је К ≤ n. Број K – вариација без понављања елемената n-скупа А је К-торка разлчитих елемената скупа А.

*Пример 1:

Нека је А = {а, b, c, d} запишимо све вариације без понављања елемената скупа А. Добијамо:
аb, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc.


Теорема: Нека је К ≤ n. К-вариација без понављања елемената n-скипа А једнак је n(n - 1). . . (n – k + 1).
Доказ: У К – торки (a1, a2, . . . ,an) различитих елемената n-скупа А, први члан а1 може бити било који елемент n-скупа А, други члан а2 може бити било који елемент (n – 1)-скупа А / {a1}, . . . k – ти члан ак може бити било који елемент (n – k + 1)-скупа A {a1 , a2 , . . . . , ak – 1 }. Према томе, број К – торки различитих елемената n-скупа А једнак је n(n-1). . . (n-k+1). 

*Пример 2: Колико има петоцифрених бројева у чијем запису нема понављања цифара и нема цифре нула?

Тражени број једнак је 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 = 15 120

 

3. Пермутација

Дефиниција: Пемутација n-скупа А је n-вариација без понављања елемената скупа А.
Јасно је да је пермутација скупа А одређена бијекцијом скупа А на себе.

*Пример 1:

Нека је А = {a, b, c, d}. Запишимо све пермутације скупа А:

abcd, abdc, acbd, acdb, adbc, adcb
bacd, badc, bcad, bcda, bdac, bdca
cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba
dabc, dacb, dbac, dbca, dcab, dcba

Број пермутација 4-скупа А једнак је 24.

Теорема: Број пермутација n-скупа А једнак је n!

*Пример 2: Одговоримо на следећа два питања:
(а) На колико начина можемо поређати у низ елементе 1, 2, 3, 4 и 5?
(б) На колико начина можемо поређати у низ елементе 1, 2, 3, 4 и 5, тако да на прва два места стоје парни бројеви?

КОРИСТЕЋИ ТЕОРЕМУ, ДОБИЈАМО:

(а) 5 датих елемената можемо поређати у низ на 5! = 120 начина.
(б) Бројеве 2 и 4 можемо распоредити на прва два места на 2! начина, а бројеве 1, 3 и 5 можемо распоредити на остала три места на 3! начина, па је укупан број распореда једнак 2! 3! = 12.


*Пример 3: На колико начина 8 ученика могу поделити 8 различитих књига, тако да сваки ученик добије једну књигу?
Тражени број једнак је 8! = 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 40 320


4. Комбинација


Дефиниција: Нека је k ≤ n. k-комбинација елемената n-скупа А је k-подскуп А.

*Пример 1: Нека је А = {a, b, c, d}. 3-комбинације елемената скупа А су следећи подскупови скупа А: {a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}

Теорема: Број k-комбинација елемената n-скупа А једнак је

Доказ: Нека је Ѕ1 скуп свих k-вариација без понављања елемената n-скупа А, а, Ѕ2 скуп свих k-комбинација елемената скупа А. Из теореме следи да скуп Ѕ1 садржи n(n – 1) . . . (n – k + 1) елемената. Дефинишемо функцију f : Ѕ1 → Ѕ2 на следећи начин: k-вариацији без понављања елемената v = (a1 , a2 , . . . ak) Є Ѕ1 , придружимо k-комбинацију f(v) = s = { a1 , a2 , . . . , ak } Є Ѕ2. Сваки елемент ѕ Є Ѕ2 је слика тачно k! елемената скупа Ѕ1 . На основу теореме добијамо

 

*Пример 3: На колико начина од 10 различитих сувенира туриста може купити 3 различита сувенира?
Тражи се број 3-комбинације елемената 10-скупа. На основу теореме тај број је једнак = 120.

*Пример 4: У одељењу има 12 ученица и 8 ученика. Треба изабрати 3 ученице и 2 ученика који ће представљати одељење на такмичењу младих математичара. На колико начина се то може урадити?

Од 12 уценица можемо изабрати њих троје на начина, а од 8 ученика можемо изабрати два на начина. На основу правила производа добијамо да је тражени број једнак = 220 ∙ 28 = 6 160.


5. Варијација датог типа


Дефиниција: Дат је скуп А = {a1 , a2 , . . . . , am} и на њему строго линеарни поредак а1 < a2 < . . . < am . Нека су k1 , k2 , . . . , km негативни цели бројеви и

n = k1 + k2 + . . . + km > 0

Тада кажемо: n – варијација елемената скупа А, која има тип (k1 , k2 , . . . , km) је n – торка елемената скупа А, у којој се за сваки број ј Є {1, 2, . . . , m}, елемент ај појављује тачно Кј пута.

*Пример 1: Нека је А = {a, b, c, d} и a < b < c < d. 5 – варијације елемената скупа А које имају тип (3, 2, 0, 0) су:

aaabb, aabba, abbaa, bbaaa, aabab,
ababa, babaa, abaab, baaba, baaab.

*Пример 2: Нека је А = {a, b, c, d} и a < b < c. Свака 3-варијација елемената скупа А има један од следећих 10 типова:
(3, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 3), (2, 1, 0), (2, 0, 1),
(1, 2, 0), (1, 0, 2), (0, 1, 2), (0, 2, 1), (1, 1, 1).

Доказ: Због једноставности записа претпоставлјамо да је А = {1, 2, . . .m} Нека је Ѕ скуп свих (n + m – 1) варијација елемената скупа {0, 1, 2, . . . . m} које имају облик

и Т скуп свих типова n – ватиација елемената m – скупа. Свака варијација v Є Ѕ садржи m – 1 нулу и једно значно је одређена положајем нула. Према томе, скуп Ѕ садржи елемената. Функција f : Ѕ → Т, одређена условом f (v) = (k1, k2, . . . , km) је бијекција. На основу тога добијамо

 

*Пример 3: Колико има седмоцифрених бројева у чијем запису се 3 пута појављује цифра 1 и по два пута цифре 2 и 3?
Бројеви са наведеном особином су 7-варијације елемената 1, 2 и 3, које имају тип (3, 2, 2), па на основу теореме добијамо да је њихов број једнак
= 210

*Пример 4: Колико се различитих речи може добити пермутовањем слова речи МАТЕМАТИКА?
У запису речи МАТЕМАТИКА три пута се појављује слово А, па два пута слова М и Т и по једанпут слова Е, К, И. Зато је тражени број једнак
= 151 200

6. Комбинација са понављам

Дефиниција: Нека је на скупу A = {a1, a2, . . . , am} дат строги линеарни поредак: a1 < a2 < . . . < am. n-комбинација са понављањем елемената скупа А је n-торка (f(1), f(2), . . . . , f(n)), која је одређена монотоно растоћом функцијом f : {1, 2, . . . , n} → A, тј. функцијом за коју важи f (1) ≤ f (2) ≤ . . ≤ f (2)
*Пример: Дат је скуп А = {a, b, c} са линеарним уређењем a < b < c. Постоји 10 различитих 3-комбинација са понављањем елемената 3-скупа А и то су

aaa, bbb, ccc, aab, aac, abb, acc, bbc, bcc, abc

Tеорема 1: Број n-комбинација са понављањем елемената m-скупа А једнак је


Доказ: Нека је скупу А = {a1, a2, . . . , am} дат строги линеарни поредак: a1 < a2 < . . . < am. Нека је К скуп n-комбинација са понављањем елемената m-скупа A и T скуп типова n-варијација елемената скипа А. Дефиношемо функцију f:k →T, која тип (k1, k¬2, . . . ,km) Є K пресликава вариацију

Функција f очигледно је бијекција, па користећи теорему добијамо

Tеорема 2: Број n-комбинација са понављањем елемената m-скупа А, у којима се сваки елемент скупа А појављује бар једанпут, једнак је

Доказ: Нека је К скуп n-комбинација са понављањем елемената скупа

А = {a1, a2, . . . am}

У којима се сваки елемент скупа А појављује бар једанпут, а V скуп n-варијација елемената скупа A U {0}. Дефинишемо функцију f: k→V која n-комбинацију са понављањем

 

слика у n-вариацију

 


Функција f је очигледно 1 – 1 пресликавање. Нека је


f(K) = {v = f(u)|u Є K}

*Пример 1: На колико начина од 10 врста разгледница туриста може купити 3 (не обавезно међусобно различите) разгледнице?
Између скупа свих могућих избора 3 разгледнице од 10 врста разгледница и скупа 3-комбинација са понављањем елемената 10-скупа постоји бијекција, па на основу теореме 1 добијамо да је тражени број једнак = 180.


*Пример 2: Колико има петоцифрених бројева у чијем запису (гледано слова на десно) цифре чине растући низ?
Између скупа оваквих бројева и скупа 5-комбинација са понављањем елемената 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 постоји бијекција. Зато је тражени број једнак
= 1287

ЛИТЕРАТУРА


Комбинаторика Павле Младеновћ
Комбинаторика и графови Слободан Симић
Комбинаторика и графови Драгош Цветковић

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi