POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MATEMATIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MATEMATIKE:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HROMATSKI BROJ I POPLOČAVANJE RAVNI

 Upoznaćemo se sa jednim problemom iz kombinatorne geometrije, koji je zbog svoje elegancije i prividne jednostavnosti tokom više od pola veka zaokupljao umove mnogih slavnih matematičara. Premda do danas nije rešen, doprineo je razvoju mnogih matematičkih disciplina, od kombinatorike (npr. teorija grafova, Ramseyeva teorija) do geometrije (npr. popločavanja, pakovanja), a neki mu aspekti zadiru i u pitanja matematičke logike.
Problem je prvi postavio 18-godišnji Edward Nelson 1950. godine premda su do njega nezavisno došli P. Erdös i H. Hadwiger. Među ostalim poznatim matematičarima koji su se bavili ovim problemom nalaze se i R. Graham i E. Szemeredi. Spominje ga i M. Gardner 1960. godine u svojoj kolumni Matematičke igre popularnog časopisa Scientific American.
U posljednjih 50-ak godina o problemu je napisano nekoliko desetina naučnih radova. Demonstriraćemo tipični put matematičkog istraživanja: kako jedan zanimljiv problem evoluira u mnoge druge, kako se raznovrsne matematičke teorije međusobno obogaćuju i kako je u matematičkom istraživanju moguće ostvariti važan napredak, a da se uopšte ne odgovori na prvobitno postavljeno pitanje.

2. Formulacija problema i osnovni rezultati

 Evo osnovnog problema:

Koliko je najmanje boja potrebno da bismo obojili sve tačke ravni tako da nikoje dve isto obojene tačke ne budu međusobno udaljene tačno za 1?
Najmanji potrebni broj boja zvaćemo hromatski broj ravni i označivati sa . Za svako bojenje ravni sa svojstvom da ne postoje istobojne tačke udaljene za 1 reći ćemo da je pravilno bojenje.
  Možemo li relativno jednostavno zaključiti nešto o broju   ? Kao prvo, primetimo da vrhovi svakog jednakostraničnog trougla moraju biti različito obojeni pa je nužno koristiti barem 3 boje. Ipak, one još nisu dovoljne, što se vidi iz konfiguracije tačaka nazvane Moserovo vreteno (prema matematičaru L. Moseru, koji se prvi dosetio ovog primera). Sve stranice označene na slici imaju dužinu 1.

Moserovo vreteno

 Zaista, pretpostavimo da je   , tj. da postoji pravilno bojenje u 3 boje. Iz jednakostraničnih trouglova na slici zaključujemo da su tačke A i D iste boje, a isto tako tačke A i G, ali to nije moguće jer su D i G udaljene za 1. Dakle,   .

 S druge strane, nije odmah jasno da je pravilno bojenje (u konačno mnogo boja) uopšte moguće. Ipak, nakon malo isprobavanja lako dolazimo do sledećeg pravilnog bojenja u 7 boja:

 

 Boje se ponavljaju periodično. Drugi način gledanja na gornju sliku jeste da uočimo ponavljanje "cvetnog uzorka":

Ponavljanje "cvetnog uzorka"

 Pravilni šestouglovi na slici imaju stranicu dužine   . Osim toga, svakom šestouglu uključujemo tri stranice i dva vrha, kako je prikazano na slici, a isključujemo ostale tačke ruba. (To je potrebno da bi šestouglovi zaista činili particiju ravni.)

Sestougao

Uzmimo sada npr. dve crvene tačke. Ako pripadaju istom šestouglu, onda su udaljene za manje od 1 (koliko je duga najveća dijagonala šestougla), a ako pripadaju različitim šestouglovima, udaljenost im je veća od   . Dakle, zaista nikoje dve tačke iste boje nisu udaljene za 1. Time smo pokazali da je 7 boja dovoljno premda bismo možda mogli proći i ekonomičnije. U svakom slučaju, dokazali smo osnovni rezultat:

,  tj.   je 4, 5, 6, ili 7.

 Zvuči neverovatno, ali do danas nije poznato ništa više o samom broju , tj. još uvek imamo četiri mogućnosti. Neki su matematičari čak javno iznosili svoje mišljenje o broju   , naravno, bez strogog dokaza.

 Drugi primer pravilnog bojenja u 7 boja jeste ovo šareno popločavanje ravni kvadratima:

 Kvadrati imaju stranicu dužine   , a svaki red kvadrata dobija se iz gornjeg reda translacijom ulevo za vektor dužine   . Svakom kvadratu uključujemo levu i donju stranicu i donji levi vrh, a oduzimamo mu ostale tačke ruba.

 
3. Pokušaji popravljanja donje granice

 S obzirom da nije poznato pravilno bojenje ravni u manje od 7 boja, mnogi su matematičari pokušali popraviti donju procenu 4 za broj potrebnih boja. Prirodno je proučavati takva bojenja gde skupovi koje čine sve tačke iste boje imaju još neko lepo svojstvo. Ako od bojenja još zahtevamo da bude merljvo (tj. da čini particiju ravni na Lebeg-merljve skupove), onda je potrebno koristiti barem 5 boja. Drugim rečima, merljivi hromatski broj ravni je barem 5.
Svaki podskup ravni koji "konstruktivno zadamo" (ovde to znači: bez korišćenja aksioma izbora) biće Lebeg-merljiv. To znači da ako pravilno bojenje u 4 boje uopšte postoji, sigurno ga nećemo moći nacrtati, tj. izgledaće (barem u nekom svom delu) otprilike ovako:

Već ovaj rezultat pokazuje koliko je problem logički suptilan. Naime, izostavljanjem aksioma izbora moguće je konstruisati model teorije skupova u kome je svaki podskup ravni Lebeg-merljiv pa u takvom "svetu" važi   . Ipak, većina matematičara živi i radi u Zermelo-Fraenkelovoj teoriji skupova sa aksiomom izbora pa je za nas ipak moguće   . Ako od skupova određenih bojama tražimo da budu "još lepši", onda je za dobro bojenje potrebno koristiti barem 6 boja.

4. Pokušaji popravljanja gornje granice

 U prethodnoj tački videli smo ozbiljna ograničenja koja srećemo kad želimo pravilno obojiti ravan u 4 ili 5 boja. Ipak, nađena su neka "gotovo pravilna" bojenja ravni u 6 boja, koja sugerišu da možda važi   .
Za bojenje ravni u k boja kažemo da je tipa   ako nikoje dve tačke boje i nisu udaljene za , i = 1,...,m. Egzistencija 6-bojenja tipa (1,1,1,1,1,1) značila bi . Prilično smo blizu toga: nađeno je 6-bojenje tipa (1,1,1,1,1,).

 Siva boja na slici ne pokazuje udaljenost   , a ostale boje ne pokazuju udaljenost 1. Osmouglovi imaju stranice dužine   i   , a kvadratići imaju dužinu stranice   .

 Zanimljivo je i ovo 6-bojenje tipa (1,1,1,1,1,).

 Dužina stranice svakog kvadrata je   ili   .

5. Veza sa teorijom grafova i logikom sudova

 Vreme je da koncept bojenja podignemo na formalno viši nivo. (Jednostavni neusmereni) graf je uređeni par G = (V, E) skupa V i refleksne simetrične binarne relacije E na skupu V. Elemente skupa V zovemo vrhovi grafa, a elemente relacije E zovemo bridovi grafa pa kažemo da su dva vrha susedna (ili da su spojena bridom) ako je taj par vrhova u relaciji E. (Primetimo da prema našoj definiciji V i E mogu biti beskonačni iako se u teoriji grafova najčešće proučavaju konačni grafovi.) Naprimer, označimo sa   graf kome je skup vrhova   , a dve tačke su susedne ako i samo ako su udaljene za 1.
Kažemo da je graf k-obojiv (k je prirodan broj) ako mu je skup vrhova moguće podeliti u k podskupova (to su "boje") tako da nikoja dva vrha iz istog podskupa nisu susedna. Hromatski broj grafa G je najmanji k takav da je graf k-obojiv, a označavamo ga sa   . (Moguće je i da takav prirodni broj uopšte ne postoji.) Primetimo da naš osnovni problem zapravo traži da izračunamo   . Graf   može se prirodno nazvati ravan jediničnih udaljenosti pa stoga   zovemo hromatski broj ravni. Radi jednostavnosti umesto   pišemo   .

 Podgraf grafa G = (V, E) je svaki graf G' = (V', E') takav da su V' i E' redom podskupovi od V i E. Npr. Moserovo vreteno jedan je konačan podgraf grafa . Fundamentalni rezultat o bojenju beskonačnih grafova je de Bruijn-Erdös-eva teorema:

 Teorema: Graf je k-obojiv ako i samo ako je svaki njegov konačni podgraf k-obojiv.

U vezi s našim problemom to znači da je dovoljno bojiti konačne konfiguracije tačaka ravni. Tako bi, naprimer, za dokaz hipoteze   bilo dovoljno dokazati da je svaki konačni skup tačaka ravni obojiv u 4 boje tako da nema tačaka istih boja udaljenih za 1. Ovaj pristup omogućava primenu brojnih tehnika teorije (konačnih) grafova i dobjeni su neki parcijalni rezultati, ali sama hipoteza nije ni dokazana ni opovrgnuta. Eventualni nedostatak pristupa je to što se ova teorema dokazuje korišćenjem nekog od ekvivalenata aksioma izbora i dokaz nije nimalo konstruktivan. Zato čak i da uspemo dokazati kako je svaki konačan podgraf od   4-obojiv, još uvek ne bismo znali "kako izgleda" neko dobro 4-bojenje cele ravni.

 Skicirajmo dokaz de Bruijn-Erdös-eve teoreme. On je direktna posledica teoreme kompaktnosti u logici sudova:

 Teorema: Skup formula je ispunjiv ako i samo ako je svaki njegov konačni podskup ispunjiv.

 Napomenimo samo da skup propozicionih varijabli iz alfabeta logike sudova ne mora biti prebrojiv, a teorema kompaktnosti važi i u toj opštosti. Potrebno je samo malo modifikovati dokaz i iskoristiti neku ekvivalentnu aksiomu izbora, npr. Zornovu lemu.

 Dakle, neka je G = (V, E) graf i pretpostavimo da je svaki njegov konačni podgraf k-obojiv. Posmatramo logiku sudova kojoj je skup propozicionih varijabli jednak V   {1,2,...,k}. Označimo s   skup koji sadrži sledeće formule:

  • ,  za svako   i svako   ,   ,

 čitamo: "vrh v nije istovremeno obojen različitim bojama i i j"

  • , za svako ,

 čitamo: "vrh v je obojen barem jednom bojom"

  • ,  za svaki   ,   i svako , čitamo: "susedni vrhovi v i w nisu obojeni istom bojom i".

 Želimo da pokažemo da je skup   ispunjiv, tj. da postoji interpretacija I koja sve formule iz   valuira kao "istina". Tada ćemo vrh v obojiti bojom i ako i samo ako je  I (v, i) = "istina". Zbog teoreme kompaktnosti dovoljno je pokazati da je svaki konačni podskup od   ispunjiv. Svaki konačni skup formula koristi samo konačno mnogo propozicionih varijabli pa se u njemu pojavljuje konačno mnogo elemenata od V. Podgraf od G generisan tim konačnim skupom vrhova po pretpostavci je k-obojiv. Jedno njegovo dobro k-bojenje definiše vrednosti neke parcijalne interpretacije koja valuira "istina" sve formule iz razmatranog konačnog podskupa od   , tj. on je ispunjiv.

6. Bojenje racionalnih tačaka

 Racionalna tačka u   je tačka kojoj su obe koordinate racionalni brojevi, tj. element od . Takvih tačaka ima samo prebrojivo mnogo, dakle "mnogo manje" nego svih tačaka ravni pa se možemo nadati da će hromatski broj podgrafa  biti manji nego hromatski broj celog grafa.

 Teorema: Graf   je bipartitivan pa je   .

 Za graf kažemo da je bipartitivan ako mu se skup vrhova može rastaviti na dva podskupa tako da svaki brid spaja vrhove iz različitih podskupova. Drugim rečima, graf je bipartitivan ako i samo ako je 2-obojiv.

 Skiciraćemo dokaz ove tvrdnje. Ciklus je put u grafu kome se podudaraju početak i kraj. Poznata König-ova teorema iz teorije grafova glasi:

 Teorema: Graf je bipartitivan ako i samo ako nema ciklusa neparne dužine.

 Pretpostavimo da u grafu   postoji ciklus dužine 2k+1. To ima za posledicu da u ravni postoji 2k+1 vektora   sa racionalnim koordinatama, dužine 1 i kojima je zbir
nula-vektor.

 Iz teoreme o Pitagorinim trojkama sledi da su svi ti vektori oblika   ili   za neke cele brojeve m i n koji su relativno prosti i različite parnosti. Primetimo da razlomak   ima neparan broilac i imenilac pa da zbir 2k+1 takvih razlomaka opet ima (i nakon eventualnog skraćivanja) neparan broilac i imenilac. Zato taj zbir ne može biti 0. S druge je strane   , što je kontradikcija!

7. Prava, ravan, 3D-prostor ...

 Prirodna generalizacija našeg problema jeste određivanje hromatskog broja n-dimenzionog euklidskog prostora .

 Za pravu (n = 1) očigledno važi . Tačke iz   jednostavno bojimo crveno za parne m, a zeleno za neparne.

 

 Videli smo da u ravni već postoje problemi, a u većim dimenzijama oni su još izraženiji. Tek nedavno su dobijene ocene   , a u dimenzijama   razmaci između donje i gornje granice su mnogo veći. Što se tiče procene broja   za velike n, dokazano je

,  kada   ,
što po definiciji znači

.

U svakom slučaju, niz   raste eksponencijalno.

8. Da li je lakše obojiti sferu?

 Označimo sa   (dvodimenzionalnu) sferu u   poluprečnika r. Želimo naći , tj. najmanji broj boja potreban za bojenje sfere tako da istobojne tačke ne budu udaljene za 1. (Pritom udaljenost merimo euklidski, tj. onako kako ih računamo u   .) Kako r raste, zakrivljenost sfere   sve je manja pa je ona lokalno sve sličnija ravni. Zato sa pravom očekujemo da će se to odraziti i na njen hromatski broj.
Jedino što je poznato o hromatskim brojevima sfera jeste sledeća tablica. U nju se uklapa i osnovni rezultat za ravan ako je shvatimo kao sferu poluprečnika   .

 

poluprečnik sfere

 

donja granica

 

gornja granica

 

 

4

 

7

 

 

4

 

4

 

 

4

 

7

 

 

4

 

5

 

 

3

 

5

 

 

3

 

4

 

 

2

 

2

 

 

1

 

1

 Uočimo da je sfera   jedini netrivijalni slučaj iz gornje tablice za koji je poznat hromatski broj,   . Definisaćemo jedno njeno pravilno bojenje u 4 boje. U tu svrhu koristićemo sferne koordinate. Svaka tačka sfere određena je sa dva ugla:   je ugao između pozitivnog dela z-ose i prave OT;   je ugao između pozitivnog dela x-ose i projekcije te prave na xy-ravan.

 Primetimo da su tačke A i B na   udaljene za 1 ako i samo ako je ugao   prav. Tačke od   bojimo na sledeći način:

  • Tačke za koje je   ,   obojimo zeleno.
  • Tačke za koje je   ,   obojimo crveno.
  • Tačke za koje je   ,   obojimo žuto.
  • Tačke za koje je   ,   obojimo plavo.
  • Sve ostale tačke obojimo kao njima antipodne (centralno simetrične u odnosu na centar).

Dakle, gornja polusfera sada izgleda ovako (gledana odozgo):

Lako se može proveriti da je ovo bojenje dobro, iz čega dobijamo   . Obratnu nejednakost nešto je teže dokazati. Jedna evidentna poteškoća je to što   nema podgraf "izomorfan" Moserovom vretenu.

9. Bojenje metričkog prostora

 Za bilo koji metrički prostor X = (X, d) možemo definisati   kao najmanji broj boja potreban za bojenje skupa X tako da ne postoje istobojne tačke   za koje bi važilo . Videli smo da određivanje   može biti vrlo težak problem. Na ovom (prevelikom) nivou opštosti zapravo i nema korisnih rezultata osim de Bruijn-Erdös-ove teoreme.
S druge strane, u pojedinim metričkim prostorima X broj   vrlo je lako odrediti. Naprimer, neka je X = , ali sada uobičajenu euklidsku metriku

,

zamenimo metrikom

,   .

 

Nije teško videti da je   . Jedno pravilno 4-bojenje izgleda ovako:

 Označene tačke elementi su celobrojne rešetke   . Od rubnih tačaka kvadratima pripadaju dve stranice i jedan vrh:

 S druge strane, svake dve od tačaka   , , ,   , međusobno su udaljene za 1 (u metrici ) pa te tačke moraju imati 4 različite boje. Prema tome,   .

10. Problem popločavanja ravni

 Ukrašavanje životnog prostora oduvek je bila ljudska praksa, od velepnih egipatskih građevina pa do danas. Razvojem i napretkom ljudske kulture razvija se umetnost i potreba za lepim i skladnim sve više dolazi do izražaja. Mnogi crteži prikazuju predmete iz života i prirode, a na nekima možemo uočiti figure koje se periodično ponavljaju, poprimaju geometrijske oblike sa mnogo simetrije i pokazuju pravilnost kakvu u prirodi retko srećemo. Tako je vremenom od slobodnih crteža nastao ornament. Stvaralac takvih crteža morao je sa estetskim ukusom sjediniti i geometrijsko znanje. Javlja se i potreba za ukrašavanjem zidova i podova. Njih, takođe, možemo ukrasiti pravilnim geometrijskim figurama.
Problem popločavanja ili parketiranja drevni je problem koji možemo naći kod starih Egipćana, Persijanaca, Grka, Rimljana, a takođe u Kini, Japanu i u drugim starim civilizacijama. Šta je to problem parketiranja, tj. popločavanja ravni? Treba podeliti ravan na mnogouglove koji bi je u potpunosti prekrivali, bez praznina i preklapanja, uz određene pravilnosti s obzirom na vrstu, oblik i poredak mnogouglova. Deljenje ravni na pravilne mnogouglove možemo videti na ulicama, trgovima i na mnogim umetničkim slikama. Time se pokazuje da matematika i umetnost imaju mnogo toga zajedničkog iako neki misle da su upravo na suprotnim krajevima širokog i bogatog spektra ljudskih delatnosti.

11. Pravilna popločavanja ravni

 Pre razmatranja problema popločavanja treba uvesti neke osnovne pojmove.

 Particija skupa K je familija nepraznih, međusobno disjunktnih podskupova od K kojima je unija čitav skup K.

 Zanima nas deljenje ravni na mnogouglove koji imaju zajedničke stranice i vrhove, a unutrašnjosti su im disjunktne. Takve delove takođe ćemo zvati particijama. Mnogouglove koji se seku u vrhovima ili stranicama nazivamo susednim mnogouglovima. Tačku ravni u kojoj se sastaju vrhovi susednih mnogouglova nazivamo čvorištem particije. Ako su svi uglovi mnogougla koji se sastaju u jednom čvorištu međusobno jednaki, onda takvo čvorište nazivamo pravilnim čvorištem. Takođe, kažemo da su dva čvorišta jednaka ako je broj uglova koji se u njemu sastaju isti. Problem koji se postavlja jeste pronaći sva moguća deljenja, tj. popločavanja ravni pravilnim mnogouglovima, pri čemu svi mnogouglovi i sva čvorišta moraju biti jednaki. Takva popločavanja ćemo zvati pravilnim popločavanjima ravni.
Pokušajmo sada ovaj geometrijski problem zapisati algebarski, tj. svesti ga na jednačinu. Očito, prvi uslov koji mora biti ispunjen je da zbir uglova u svakom čvorištu iznosi 360°. Takođe, znamo da zbir unutrašnjih uglova u n-touglu iznosi (n-2)·180°. Budući da su u pravilnom n-touglu svi unutrašnji uglovi međusobno jednaki, njihov zbir iznosi
( ( n – 2 ) · 180° ) / n.
Ako se u svakom čvorištu sastaje k pravilnih n-touglova, onda upravo postavljeni uslov možemo izraziti jednačinom

 ( k · ( n – 2 ) · 180° ) / n = 360° (1) 

uz uslov da su k, n   N i n ≥ 3 (mnogougao sa najmanjim brojem stranica je trougao). Znači, problem pravilnog popločavanja ravni sveli smo na rešavanje diofantske jednačine. Rezultat je dat sledećom teoremom.

 Teorema: Jedina pravilna popločavanja ravni su na jednakostranične trouglove, kvadrate i pravilne šestouglove, i to tako da ih se u jednom čvorištu sastaje po šest, četiri, odnosno po tri.

 Dokaz: Da bismo dokazali ovu teoremu, potrebno je rešiti diofantsku jednačinu (1). Njenim skraćivanjem sa 180 i množenjem sa n dobijemo jednačinu k · ( n – 2 ) = 2n. Dalje, deljenjem sa ( n – 2 ) sledi

 k = 2n / ( n – 2 ) = 2 + ( 4 / ( n – 2 ) ). (2)

 Rešenja tražimo u skupu prirodnih brojeva pa zaključujemo da ( n – 2 ) mora biti delitelj od 4. To znači da je ( n – 2 ) element skupa { -4, -2, -1, 1, 2, 4 }, odnosno n   { -2, 0, 1, 3, 4, 6 }. Neke mogućnosti možemo odmah eliminisati jer je n ≥ 3. Ostaju samo tri mogućnosti: n = 3 (jednakostraničan trougao), n = 4 (kvadrat) i n = 6 (pravilni šestougao). Preostaje nam još da izračunamo odgovarajuće k-ove, koje dobijemo uvrštavanjem u izraz (2). Tako za n = 3 dobijamo k = 6, za n = 4 dobijamo k = 4, a za
n = 6 dobijamo k = 3.

 Prikažimo pravilna popločavanja ravni!

 

Slika 1.

 Popločavanje jednakostraničnim trouglovima vidimo na slici 1. Ovo popločavanje označavamo ( 3, 3, 3, 3, 3, 3 ) - redom napišemo brojeve stranica mnogouglova koji se sastaju u jednom čvorištu. Dakle, imamo šest jednakostraničnih trouglova.

 

Slika 2.

 Na slici 2. vidimo popločavanje kvadratima. Označavamo ga ( 4, 4, 4, 4 ).

Slika 3.

 Konačno, na slici 3. prikazano je popločavanje pravilnim šestouglovima, koje označavamo ( 6, 6, 6 ).

12. Arhimedova popločavanja ravni

 Dosad smo proučavali pravilna popločavanja ravni. Razmotrimo sada slučaj kada se u čvorištima sastaje više vrsta pravilnih mnogouglova. Za početak odredimo koliko se najviše različitih pravilnih mnogouglova može sastati u istoj tački. Opet postavljamo isti uslov, da zbir uglova u svakom čvorištu iznosi 360°. Razmatramo jednakostranične trouglove, kvadrate, pravilne petouglove i pravilne šestouglove. Sa αn označimo veličinu unutrašnjeg ugla pravilnog n-tougla. U prethodnom poglavlju koristili smo činjenicu da zbir unutrašnjih uglova u n-touglu iznosi ( n – 2 ) · 180°, iz čega sledi

 αn = ( ( n – 2 ) · 180° ) / n. (3)
Postavljeni uslov tada možemo zapisati Σ αn = 360°, gde se sumira po n = 3, 4, 5, 6. Vrećanjem u formulu (3) vidimo da veličina unutrašnjeg ugla jednakostraničnog trougla iznosi α3 = 60°, kvadrata α4 = 90°, pravilnog petougla α5 = 108°, a pravilnog šestougla α6 = 120°. To su pravilni mnogouglovi sa najmanjim brojem stranica i najmanjom veličinom unutrašnjeg ugla. Pretpostavimo da u nekom deljenju ravni jedno čvorište čine upravo ta četiri pravilna mnogougla. Tada je 60° + 90° + 108° + 120° = 378°, što je veće od 360°. Ako bismo zamenili jedan od ovih pravilnih mnogouglova pravilnim mnogouglom sa većim brojem stranica, odnosno većim unutrašnjim uglom, suma bi bila još veća. Zaključujemo da kada delimo ravan na pravilne mnogouglove ne možemo imati više od tri različita pravilna mnogougla. Time smo dokazali sledeću teoremu.

 Teorema: Pri deljenju ravni na pravilne mnogouglove ne možemo imati više od tri različita pravilna mnogougla.

 Problem koji se postavlja jeste pronaći sva moguća deljenja, tj. popločavanja ravni u pravilne mnogouglove, pri čemu mnogouglovi mogu imati različit broj stranica, ali sve stranice i sva čvorišta moraju biti jednaki. Takva ćemo popločavanja zvati Arhimedovim ili polupravilnim popločavanjima ravni.

 Pokušajmo sada podeliti ravan uz tražene uslove. Za početak uzmimo slučaj deljenja ravni sa dve različite vrste pravilnih mnogouglova. Neka se u jednom čvorištu sastaje k1 pravilnih n1-touglova i k2 pravilnih n2-touglova. Nužan uslov je da zbir uglova oko jednog čvorišta bude 360°, što možemo zapisati jednačinom

 k1 · ( ( n1 – 2 ) · 180° ) / n1 + k2 · ( ( n2 – 2 ) · 180° ) / n2 = 360°, (4)

uz uslov da su k1, k2, n1, n2   N i n1, n2 ≥ 3. Ostaje nam da vidimo da li postoje dodatni uslovi za k-ove. Znamo da je najmanji broj pravilnih mnogouglova koji čine jedno čvorište tri (deljenje ravni na pravilne šestouglove) pa zaključujemo da je k1 + k2 ≥ 3. Takođe, najveći broj pravilnih mnogouglova koji čine jedno čvorište je šest (deljenje ravni na jednakostranične trouglove) pa je k1 + k2 < 6 (jer imamo bar jedan mnogougao koji nije trougao). Rešimo sada jednačinu (4) uz opisane uslove. Skraćivanjem sa 180 i daljim sređivanjem dobijamo jednačinu

 k1 · ( 1/2 - 1/n1 ) + k2 · ( 1/2 - 1/n2 ) = 1. (5)

 Uz uslov 3 ≤ k1 + k2 < 6 za brojeve k1 i k2 imamo sledeće mogućnosti, koje ćemo radi preglednosti zapisati u tablici:

 
k1

 

1

 

2

 

1

 

3

 

2

 

1

 

4

 

3

 

2

 

k2

 

2

 

1

 

3

 

1

 

2

 

4

 

1

 

2

 

3

 Za svaku od ovih mogućnosti rešavamo jednačinu (5).

1. slučaj: k1 = 1, k2 = 2 ili k1 = 2, k2 = 1

 Uvrstimo vrednosti k1 = 1 i k2 = 2 u jednačinu (5) i sređivanjem dobijamo

 n1 = 2 + ( 8 / ( n2 – 4 ) ). (6)

Rešenja za n1 tražimo u skupu prirodnih brojeva pa zaključujemo da ( n2 – 4 ) mora biti delitelj od 8. To znači da je n2   { -4, 0, 2, 3, 5, 6, 8, 12 }. S obzirom da je n2 ≥ 3, imamo samo pet mogućih vrednosti za n2. Vraćanjem u (6) dobijamo n1   { -6, 10, 6, 4, 3 }. Prva mogućnost ponovo otpada pa imamo četiri mogućnosti za n1 i n2 ako je k1 = 1 i k2 = 2:

 1. n1 = 10, n2 = 5: dva pravilna petougla i pravilni desetougao, ( 5, 5, 10 );
2. n1 = 6, n2 = 6: tri pravilna šestougla, ( 6, 6, 6 );
3. n1 = 4, n2 = 8: kvadrat i dva pravilna osmougla, ( 4, 8, 8 );
4. n1 = 3, n2 = 12: jednakostraničan trougao i dva dvanaestougla, ( 3, 12, 12 ).

 Dobijene mogućnosti ne moraju biti rešenja postavljenog problema. Koristili smo nužan uslov da zbir uglova u čvorištu iznosi 360°, koji nije i dovoljan uslov. Sada ćemo pokušati popločati ravan na ta četiri načina.

Slika 4.

 1. Krenemo od čvorišta i brojimo stranice mnogougla koji formiraju čvorište, sa tim da počnemo sa mnogouglom koji ima najmanji broj stranica. Uočavamo da ravan ne možemo popločati sa dva pravilna petougla i pravilnim desetouglom jer se pri takvom popločavanju pojavljuje praznina, što nije u skladu sa definicijom popločavanja.

 2. Popločavanje ( 6, 6, 6 ) je moguće. To je popločavanje ravni pravilnim šesterouglovima koje smo videli na slici 3.

Slika 5.

 3. Popločavanje ( 4, 8, 8 ) prikazano je na slici 5. Ravan možemo popločati sa dva pravilna osmougla i kvadratom oko svakog čvorišta bez ikakvih praznina ili preklapanja. Uočimo takođe da su sva čvorišta jednaka, što je u skladu sa definicijom Arhimedovog popločavanja ravni.

Slika 6.

 4. Na slici 6. vidimo da se ravan može popločati na način ( 3, 12, 12 ), tj. tako da se u čvorištima sastaju jednakostraničan trougao i po dva dvanaestougla.

 Time smo rešili prvi slučaj. Dobili smo tri rješenja: ( 6, 6, 6 ), ( 3, 12, 12 ) i ( 4, 8, 8 ).
Za k1 = 2, k2 = 1 zaključivanje ide potpuno analogno.

2. slučaj: k1 = 1, k2 = 3 ili k1 = 3, k2 = 1

 Uvrstimo k1 = 1 i k2 = 3 u jednačinu (5) i sređivanjem dobijamo

n1 = 1 + ( 3 / ( n2 – 3 ) ). (7)
Analognim razmatranjem dobijamo dve mogućnosti za n1 i n2. To su n1 = n2 = 4 i
n1 = 2, n2 = 6. Drugi slučaj ne zadovoljava uslov n1 ≥ 3 pa za k1 = 1, k2 = 3 dobijamo samo popločavanje ravni kvadratima prikazano na slici 2.

3. slučaj: k1 = 2, k2 = 2

 U ovom slučaju dobijamo dve mogućnosti za n1 i n2 koje zadovoljavaju sve uslove:

 1. n1 = 4, n2 = 4: popločavanje ravni kvadratima (slika 2);
2. n1 = 3, n2 = 6 ili obrnuto: u čvorištu se sastaju dva jednakostranična trougla i
dva pravilna šestougla. 

U drugom slučaju trouglove i šestouglove možemo rasporediti na dva načina, ( 3, 6, 3, 6 ) i ( 3, 3, 6, 6 ). Popločavanja su prikazana na slikama 7. i 8. Iako u oba popločavanja nema preklapanja ni praznina, na slici 8. nisu sva čvorišta jednaka pa popločavanje nije Arhimedovo. Dakle, dobili smo samo jedno novo Arhimedovo popločavanje, prikazano na slici 7.

Slika 7.

Slika 8.
4. slučaj: k1 = 2, k2 = 3 ili k1 = 3, k2 = 3

 Jedino rešenje koje dobijamo u ovom slučaju je popločavanje sa dva kvadrata i četiri jednakostranična trougla. Tu opet imamo dve mogućnosti: ( 3, 3, 3, 4, 4 ) i ( 3, 3, 4, 3, 4 ).
Odgovarajuća popločavanja prikazana su na slikama 9. i 10. Oba zadovoljavaju sve uslove Arhimedovog popločavanja ravni.

 

Slika 9.

 

 

Slika 10.

5. slučaj: k1 = 1, k2 = 4 ili k1 = 4, k2 = 1

 U ovom slučaju jedino rešenje je n1 = 6, n2 = 3. Radi se o Arhimedovom popločavanju ravni sa četiri jednakostranična trougla i jednim pravilnim šestouglom (slika 11). Označavamo ga ( 3, 3, 3, 3, 6 ).

 
Slika 11.

 Ovim smo rešili slučaj popločavanja ravni sa dve različite vrste pravilnih mnogouglova. Ostaje još slučaj popločavanja ravni sa tri različite vrste pravilnih mnogouglova. Neka se u jednom čvorištu sastaje k1 pravilnih n1-touglova, k2 pravilnih n2-touglova i k3 pravilnih n3-touglova. Iz uslova da zbir uglova oko jednog čvorišta iznosi 360° dobijamo jednačinu

k1 ·(( n1 – 2 )· 180° ) / n1 + k2 ·(( n2 – 2 )· 180° ) / n2 + k3 ·((n3 – 2 )· 180° ) / n3 = 360°,

uz uslove k1, k2, k3, n1, n2, n3   N, n1, n2, n3 ≥ 3. Analognim zaključivanjem dobijemo uslov za k-ove koji glasi

k1 · ( 1/2 - 1/n1 ) + k2 · ( 1/2 - 1/n2 ) + k3 · ( 1/2 - 1/n3 ) = 1. (8)

 Imamo tri bitno različita rešenja ove jednačine:

 1. k1 = k2 = k3 = 1,
2. k1 = 2, k2 = k3 = 1,
3. k1 = 3, k2 = k3 = 1.

 Ako uvrstimo odgovarajuće k-ove u jednačinu (8) dobijamo jednačine, koje rešavamo analogno prethodnim slučajevima. U prvom slučaju dobijamo popločavanje ravni kvadratom, pravilnim šestouglom i pravilnim dvanaestouglom, u oznaci ( 4, 6, 12 ). Prikaz ovog popločavanja dat je na slici 12.


Slika 12.
Rešenje drugog slučaja je popločavanje ravni, sa dva kvadrata, pravilnim šestouglom i jednakostraničnim trouglom u poretku ( 3, 4, 6, 4 ), (slika 13).

Slika 13.

 Ostaje nam da rešimo još slučaj k1 = 3, k2 = k3 = 1. Tražimo deljenje ravni na tri različite vrste pravilnih mnogouglova.

 Pretpostavimo da imamo podelu na tri jednakostranična trougla, jedan kvadrat i jedan pravilni petougao. Tada zbir uglova oko jednog čvorišta iznosi 3 · 60° + 90° + 108° = 378°, što je veće od 360°. Jednakostraničan trougao, kvadrat i pravilni petougao su pravilni mnogouglovi sa najmanjom veličinom unutrašnjih uglova. Ako zamenimo bilo koji od ova tri mnogougla nekim drugim, tada će zbir uglova oko čvorišta biti još veći. Zaključujemo da ovaj slučaj nema rešenja.

 Sada smo iscrpeli sve mogućnosti. Dobili smo ukupno osam Arhimedovih popločavanja ravni i tako dokazali sledeć teoremu.

 Teorema: Postoji ukupno osam Arhimedovih popločavanja ravni.

Zaključak

 Ovo je bio pregled najzanimljivijih rezultata u vezi sa starim Nelsonovim problemom i popločavanjem ravni, ali smo uspeli dotaći i problematiku nekoliko aktuelnih matematičkih disciplina. Jednostavniji rezultati propratćeni su dokazima, a za one složenije to bi bilo gotovo neizvodljivo zbog mnogobrojnih novih koncepata i pojmova.
Ko zna hoće li originalni Nelsonov problem ikada biti rešen?! Poluvekovni pokušaji njegovog rešavanja ne bi trebalo da deluju obeshrabrujuće. Možda nam nedostaje samo jedna maštovita dosetka, a možda je ipak "poteškoća" u aksiomama teorije skupova ili čak temeljima matematičke logike.
Kako god bilo, većina matematičara složiće se da samo rešenje problema nije uvek najvažnije jer, prema rečima slavnog matematičara i filozofa Bertranda Russella, matematika ne poseduje samo istinu, već i vrhunsku lepotu.

Literatura

1. N.G. de Bruijn, P.Erdös, A colour problem for infinite graphs and a problem in the
theory of relations, Nederl. Akad. Wetensch. Indag. Math., 13 (1951) 371-373.

2. David Coulson, A 15-colouring of 3-space omitting distance one,
Discrete Mathematics, 256 (2002), 83-90.

3. E.D.Demaine, J.S.B.Mitchell, J.O'Rourke, The Open Problems Project,
http://maven.smith.edu/~orourke/TOPP/P57.html#Problem.57

4. D.Eppstein, The Geometry Junkyard,
http://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/open.html

5. P.Erdös, On the combinatorial problems which I would most like to see solved,
Combinatorica, 1 (1981), 25-42.

6. K.J.Falconer, The realization of distances in measurable subsets covering ,
Journal of Combinatorial Theory, A 31 (1981), 184-189.

7. P.Frankl, R.M.Wilson, Intersection theorems with geometric consequences,
Combinatorica, 1 (1981), 357-368.

8. M.Gardner, Mathematical Games,
Scientific American, 203 (1960), 180.

9. J.E.Goodman, J.O'Rourke (editors), Handbook of Discrete and Computational
Geometry, CRC Press LLC, 1997.

10. R.Hochberg, Open Problems for Undergraduates - Graph Theory Open Problems,
http://dimacs.rutgers.edu/~hochberg/undopen/graphtheory/graphtheory.html

11. I.Hoffman, A.Soifer, Another six-coloring of the plane,
Discrete Mathematics, 150 (1996), 427-429.

12. O.Nechushtan, On the space chromatic number,
Discrete Mathematics, 256 (2002), 499-507.

13. E.Pegg, MathPuzzle - The Chromatic Number of the Plane,
http://www.mathpuzzle.com/chrompln.html

14. PlanetMath Encyclopedia - Chromatic number of a space,
http://planetmath.org/encyclopedia/ChromaticNumberOfASpace.html

15. A.Soifer, A six-coloring of the plane,
Journal of Combinatorial Theory, A 61 (1992), 292-294.

16. A.Soifer, Chromatic number of the plane: Its Past and Future,
http://www.math.princeton.edu/~bsudakov/soifer2003.pdf

17. S.Shelah, A.Soifer, Axiom of choice and chromatic number of the plane,
Journal of Combinatorial Theory, A 103 (2003), 387-391.
http://www.uccs.edu/~asoifer/

18. K.Svozil, The chromatic number of a sphere. Solution of problem nr. 10769,
The American Mathematical Monthly, 108 (2001), 774-775.
http://tph.tuwien.ac.at/~svozil/publ/blatter.html

19. L.A.Szekely, Erdös on unit distances and the Szemeredi-Trotter theorems,
http://www.math.sc.edu/~szekely/erdoson1.pdf

20. M.Vuković, Matematička logika 1 (skripta), PMF, Zagreb, 2000.

21. Wikipedia, the free encyclopedia,  http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

22. D.R.Woodall, Distances Realized by Sets Covering the Plane,
Journal of Combinatorial Theory, A 14 (1973), 187-200.

23. S. Bilinski, Problem parketiranja. Matematičko-fizički list 196 (1999), 194-198.

24. V. Galešev, I. Kniewald, L. Kralj, G. Sokol, Informatika 6 - multimedijski priručnik
informatike za 6. razred osnovne škole. SysPrint, Zagreb, 2004.

25. I. Kniewald, Logo 4.0. Alfej, Zagreb, 1999.
I. Kniewald, Terrapin Logo. SysPrint, Zagreb, 2005.

26. A.N. Kolmogorov, Parketi iz pravilnih mnogouglova. Matematika i škola 10 (2001).

27. K. Krulić, Popločavanja ravnine i njihova primjena u nastavi matematike u osnovnoj i
srednjoj školi. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, 2005.

28. L.F. Toth, Reguläre Figuren. Akademiai Kiado, Budapest, 1965.

29. S. Sruk, Simetrično je lepo. Matematika i škola 10 (2001), 213-216.

30. E.W. Weisstein, Regular Tessellation.
http://mathworld.wolfram.com/RegularTessellation.html

31. E.W. Weisstein, Tessellation. http://mathworld.wolfram.com/Tessellation.html   

 

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi