POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ BANKARSTVA I MONETARNE EKONOMIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA -
Bankarski kredit-seminarski rad
Bankarski rizici-seminarski rad
Banke-seminarski rad
Centralna banka-seminarski rad
Devizni sistem-seminarski rad
Devizni kurs-seminarski rad
Dionice-seminarski rad
Elektronsko poslovanje-seminarski rad
Investicioni fondovi-seminarski rad
Kastodi banka-seminarski rad
Kamata kao cena novca-seminarski rad
Kreditna analiza-seminarski rad
Kredit-seminarski rad
Kreditni rejting-seminarski rad
Likvidnost banaka-seminarski rad
Lizing-seminarski rad
Medjunarodna trgovina-seminarski rad
Obveznice-seminarski rad
Pojam kredita-seminarski rad
Poslovne banke-seminarski rad
Svetska banka-seminarski rad
Stambeni krediti-seminarski rad
Vrijednosni papiri-seminarski rad
 

 

LIZING


Finansijski lizingSavremeno tržišno poslovanje se odlikuje mnoštvom inovacija, novih formi poslovanja, novih vidova poslovne prakse i organizacije. Lizing, iako vekovima prisutan, tek u poslednjem veku dobija na značaju i definitivno se smatra tržišnom inovacijom, pored franšizinga, faktoringa, forfetinga.
Smisao lizinga odslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: "Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi". Preduzeće ili preduzetnik ne moraju posedovati određeno sredstvo da bi ostvarivali profit. Dovoljno je raspolagati pravom korišćenja tog sredstva tokom određenog vremenskog perioda.
Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme, naročito u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora, a pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate.
Lizing se može definisati kao pisani ugovor između dve strane: lizing kompanije (davaoca lizinga) i korisnika opreme (primaoca lizinga). U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja opremu od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.
Osnovni princip lizing poslovanja je:
Davalac lizinga zadržava pravno vlasništvo nad predmetom lizinga, dok primalac lizinga stiče ekonomsko vlasništvo.


2. ISTORIJAT I RAZVOJ LIZINGA

Iako može izgledati da je lizing jedan od novijih metoda finansiranja, prvi slučajevi praktične primene odigrali su se u davnoj prošlosti.

Sama reč lizing (leasing) potiče od engleske reči "to lease", što u prevodu znači "dati pod zakup, najam". U Egiptu, oko 3.000 godina pre nove ere, u vreme vladavine Tintesa i Menesa, pojavili su se prvi oblici davanja stvari pod zakup i smatra se da je to i bio nastanak lizinga.

Pronađeni su i dokazi da su 2.000 p.n.e. Vavilonci primenili jednu vrstu lizinga za čamce i stoku. Jedan od prvih teoretskih opisa lizinga pronađen je u rimskim pravnim spisima.

Kroz istoriju su se, naravno, stvari i dalje davale pod zakup, ali se lizing u današnjem smislu reči javlja tek krajem XIX veka u Americi. Tamo, na primer, Bell-Telephone Company, počevši od 1877. godine, nije prodavala telefone već ih je davala na korišćenje u obliku lizinga.

U XX veku lizing je počeo da se prenosi iz Amerike u druge zemlje: Kanadu, Japan, Englesku, Nemačku, Švajcarsku... Svakako, zemlje sa razvijenijom tržišnom privredom su ga posebno brzo usavršavale.

Prvu pravu kompaniju za finansijski lizing osnovao je Henri Šofeld 1952. godine u SAD. Kompanija je osnovana sa ciljem da realizuje jednu konkretnu transakciju u domenu železničkog transporta. Navedenom transakcijom demonstrirana je ekonomska efikasnost finansijskog lizinga pa je Šofeld odlučio da nastavi poslovanje i osnuje američku lizing kompaniju "United States Leasing Corp." (koja se danas zove - "United States Leasing International Inc.").

Razvoj finansijskog lizinga u Evropi počeo je krajem 50-tih i početkom 60-tih godina prošlog veka. Nekoliko faktora je podstaklo brz razvoj finansijskog lizinga u Severnoj Americi i zapadnoj Evropi. Tehnološki napredak stvorio je kod preduzeća potrebu da obnove sopstvena stalna sredstva, a finansijski lizing je pružio neophodni mehanizam pribavljanja stalnih sredstava pod povoljnijim uslovima nego što je to slučaj pri kupovini opreme.

U isto vreme, 50-tih godina prošlog veka došlo je do razvoja tržišta finansijskih usluga i značajnije ponude zajmova uz niske kamatne stope, što je poslužilo kao način obuzdavanja inflacije i cena roba. Navedeni faktori, u kombinaciji s povoljnim poreskim stopama za poslove lizinga, doprineli su atraktivnosti finansijskog lizinga za lizing kompanije. Povećanje broja lizing kompanija stimulisao je dalji razvoj sektora finansijskog lizinga u celini.

Koncept finansijskih lizinga je 70-tih godina prošlog veka usvojen u zemljama u razvoju Azije, Južne Amerike i Afrike, a 80-te je obeležilo širenje navedenog koncepta na svetskom nivou. Danas lizing predstavlja efikasan finansijski instrument za pribavljanje i obnavljanje stalnih sredstava kako za mala i srednja preduzeća, tako i za finansiranje milionskih dolarskih transakcija u domenu transporta (na primer, lizing aviona), u vađenju nafte (lizing naftnih izvora) i drugde.

Cross-border lizing


Lizing transakcija se vodi kao cross-border lizing transakcija ako davalac zakupa (lizing kompanija) i primalac lizinga imaju sedišta u različitim pravosudnim sistemima. U takvom slučaju, zemlja sedišta dobavljača nema nikakav značaj. Najsloženije cross-border lizing transakcije mogu da obuhvate neograničen broj zemalja učesnica.

Prve cross-border lizing transakcije realizovale su američke lizing kompanije 50-tih godina. Različiti tipovi opreme proizvedene u SAD su u skladu sa ugovorima o cross-border lizingu prebacivani u druge zemlje. U takvim slučajevima davalac lizinga ostvarivao je pravo na ubrzanu amortizaciju predmeta lizinga i dobijanje određenih poreskih beneficija po osnovu ulaganja, te su na taj način smanjivani troškovi cross-border lizinga za primaoce lizinga sa sedištima u drugim zemljama. Kasnije su britanske i evropske firme počele da primenjuju ovu praksu, koja je trenutno široko rasprostranjena u Aziji.

Prednost cross-border lizing transakcija je u poreskim olakšicama koje su dostupne u određenim zemljama. Na ovu vrstu lizing transakcije može se gledati i kao na izvoz poreskih beneficija iz zemlje davaoca lizinga u zemlju primaoca lizinga. Cross-border lizing transakcije takođe služe i kao popularan mehanizam za prodaju opreme proizvedene u zemlji davaoca lizinga.

Navedeni mehanizmi prodaje su prilično ekonomični za proizvođače jer im omogućavaju realizaciju transakcija koje se praktično u potpunosti finansiraju putem lizinga. Zauzvrat, primaoci lizinga takođe ostvaruju prednosti jer je u zemlji davaoca lizinga moguće obezbediti finansiranje posla uz nižu kamatnu stopu nego u zemlji primaoca lizinga, što se naravno odslikava i u troškovima transakcije.
Međutim, postoji značajan nivo rizika u vezi cross-border lizing transakcija, koji moraju biti razmotreni pre ulaska u takav posao: rizik vezan za različite pravosudne sisteme, rizik dvostrukog oporezivanja, pogrešna procena kreditnog rizika, politički rizik, valutni rizik, itd.


Kod nas se lizing javlja od sredine XX veka i to prvo u vidu uzimanja u zakup elektronskih uređaja. Od sedamdesetih godina na dalje lizing poslovi su se počeli široko upražnjavati, obuhvatajući mnoštvo objekata, najpre investicionu opremu, pa zatim i proizvode za stanovništvo. Danas, što zbog stranih firmi koje nastupaju na našem tržištu, što zbog povećane tržišne orijentacije domaćih firmi, poslovi lizinga su u naglom razvoju.


3. DEFINICIJA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE LIZINGA


Lizing je ugovor kojim se jedna strana obavezuje da će drugoj strani predati predmet lizinga na korišćenje, na određeni vremenski period, dok se druga strana obavezuje da će za to platiti odgovarajuću naknadu. Iz ove definicije se na prvi pogled može zaključiti da lizing nije ništa drugo do običan zakup stvari i u tom slučaju se možemo zapitati zašto onda ekonomisti komplikuju stvari i koriste strane reči, kada postoji vrlo jednostavna srpska reč - zakup. Odgovor leži u činjenici da je lizing zapravo mnogo više od običnog zakupa.

Lizing je kompleksna mešavina pravnih poslova: zakupa, kupoprodaje sa pravom zadržavanja prava svojine, ugovora o delu, kreditiranju, pružanju specijalizovanih usluga, ugovora o obučavanju kadrova i još mnogo toga. Ugovorom o lizingu se preduzeća ili obični građani, umesto da kupe kompjutere, uređaje, automobile, ili neku drugu opremu i samim tim plate njihovu punu cenu, obraćaju proizvođaču ili specijalizovanom lizing preduzeću da im tu opremu da u zakup, za određeni period u kome će plaćati ugovoreni iznos u ratama, s tim da oni stiču pravo da tu opremu koriste do ugovorenog roka i da je posle toga eventualno otkupe. Davalac lizinga može biti ili direktno proizvođač, ili specijalizovana kompanija koja uzima opremu od proizvođača i daje je u zakup korisniku. Ugovorom se još može definisati i mogućnost da, ako se radi o kompleksnoj opremi, davalac lizinga obezbedi obuku kadrova, popravku eventualnih kvarova i sl.

Lizing je veoma važan izvor srednjoročnog i dugoročnog finansiranja, jer predstavlja ekonomski efikasno rešenje nabavke sredstava potrebnih za poslovanje preduzeća.
Lizing pruža mogućnost preduzećima da modernizuju svoju opremu i samim tim postanu efikasniji i konkurentniji. Lizing je naročito pogodan za mala i srednja preduzeća, kao i nova, tek osnovana preduzeća koja često ne mogu da računaju na druge mogućnosti finansiranja. Upravo zato vlade mnogih zemalja podržavaju lizing kao važan metod podsticanja investicija.
Lizing industrija je danas u svetu veoma razvijena. U mnogim zemljama se putem lizinga finasira više od četvrtine svih nabavki poslovne opreme. Samo u zemljama u razvoju se godišnje putem lizinga finansira nabavka nove opreme i vozila u vrednosti od preko 40 milijardi dolara.

Svaki pojedinac ili preduzeće koje se odluči da uđe u lizing aranžman, tu odluku donose sagledavajući prednosti i nedostatke lizinga u odnosu na samofinansiranje ili kupovinu na kredit. Sledeće prednosti lizinga su u najvećem broju slučajeva odlučujuće:
- Nabavkom na lizing se ne daje gotov novac, kao kod samofinansiranja i nema zaduživanja unapred i davanja avansa, kao kod kupovine na kredit.
- Lizingom korisniku ostaje mogućnost korišćenja kredita u druge svrhe, jer banke će teško odobriti kredit komitentima koji već koriste neki drugi kredit, a lizing nije kredit.
- Dobrom organizacijom i planom otplate može se uklopiti da se svaka rata naknade korišćenja neke opreme na lizing pokriva prilivom sredstava po osnovu realizacije robe proizvedene tom opremom.
- U slučaju da je neka stvar korisniku potrebna samo određeno ograničeno vreme, npr. sezonski, lizing je mnogo bolje rešenje od kupovine te stvari, jer bi dugoročna kupovina bila nerentabilna.
- Određena oprema koja, kao građevinske mašine na primer, po svojoj ceni, nije dostupna korisnicima, a ne može se ni dobiti na kredit. U tom slučaju je lizing jedino moguće rešenje za njeno korišćenje.
- Pravne formalnosti u vezi zaključenja samog ugovora se mnogo brže završavaju nego kod bankarskih kredita.

Pored brojnih prednosti, lizing ima i određene nedostatke. Brojčano, svakako da ih je manje, ali suštinski nisu zanemarljivi. Radi se o činjenici da se lizing, kada posmatramo cifru dobijenu sabiranjem svih rata nadoknade u toku korišćenja predmeta lizinga, čini skupim načinom nabavke dobara i opreme. Ta suma varira od slučaja do slučaja, ali ako korisnik nema gotovinu ili nije kreditno sposoban lizing ostaje sasvim dobro rešenje.

U većini zemalja ugovor o lizingu nije pravno regulisan. Zbog toga se u tim zemljama za lizing primenjuje pravna regulativa koja se odnosi na zakup. Kod nas do skoro nisu postojali propisi koji regulišu ovu materiju. Početkom juna 2003. godine je stupio na snagu Zakon o finansijskom lizingu, a on se primenjuje od 01. 01. 2004. godine.

4. VRSTE LIZINGA


Dve osnovne vrste lizinga, koje se najčešće sreću u praksi, su:
1. finansijski lizing
2. operativni lizing

Finansijski lizing je sklapanje dugoročnog ugovora u kome se korisnik lizinga obavezuje da će izvršiti plaćanja tako da ukupan iznos svih rata premašuje iznos nabavne cene date stvari, tzv. full-pay-out ugovor. Pri tome, rok trajanja lizinga je 70-90% očekivanog veka trajanja te stvari, tako da je logično da se data stvar posle isteka tog roka više ne može davati u zakup nekom drugom korisniku (jer vredi mnogo manje). Radi se uvek o pokretnoj nepotrošnoj stvari: oprema, vozila, postrojenja, kompjuteri... Korisnik snosi sve troškove i rizike vezane za datu opremu. Ovakav ugovor ne može biti otkazan.

Operativni lizing je, za razliku od finansijskog, kratkoročan i otkaziv u svako doba. Trajanje ugovora je kraće od ekonomskog veka date opreme, a naknada je manja od vrednosti opreme. Sve troškove i rizike snosi davalac, a to su rizik slučajne propasti stvari, zastarelosti, troškovi osiguranja, održavanja, nabavke rezervnih delova, obuke kadrova, pružanje tehničke pomoći... Kod operativnog lizinga, nakon isteka perioda lizinga, korisnik vraća predmet lizinga davaocu lizinga.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga sastoje se pre svega u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, a operativni finansiranje korišćenja predmeta lizinga i što kod finansijskog lizinga postoji imovinski rizik, odnosno rizik propasti ili oštećenja predmeta lizinga, koji snosi korisnik lizinga, dok je kod operativnog taj rizik na davaocu lizinga.
Za razliku od operativnog lizinga koji je veoma sličan klasičnom iznajmljivanju, finansijski lizing je mnogo kompleksnija transakcija. To je oblik kreditnog aranžmana koji finansira nabavku određene opreme za potrebe primaoca lizinga.


Lizing se u praksi može pojaviti i u sledećim oblicima:
Direktni i indirektni lizing

U direktnom lizingu (ili proizvođački lizing) je davalac lizinga ujedno i proizvođač stvari koja se daje na lizing. Na primer, proizvođač automobila daje na lizing automobil direktno nekom građaninu ili preduzeću. Ovakav lizing je vrlo sličan prodaji na kredit, s tim što ovde najčešće ne dolazi do prenosa prava svojine nad tom stvari.

U indirektnom lizingu davalac lizinga nije istovremeno i proizvođač te stvari. Davalac lizinga je tzv. lizing društvo, koje može biti banka ili neko preduzeće specijalizovano za davanje lizinga, a koje sklapa dva ugovora: jedan sa proizvođačem, a jedan sa korisnikom lizinga.
Lizing pokretnih i lizing nepokretnih stvari

Lizing pokretnih stvari za predmet lizinga ima obično opremu. To može biti Plant Leasing, gde se na lizing daju cela postrojenja. Equipment Leasing je lizing pojedinačne opreme. U Second Hand Leasingu se na lizing daje stvar koja je već bila data na lizing, pa je po isteku roka vraćena davaocu (naravno, pod uslovom da ta stvar i dalje ima upotrebnu vrednost, tj. da se može koristiti). Lizing nepokretnih stvari je situacija kada se na lizing daju nepokretnosti, zgrade.
Ostale vrste lizinga

Sale-and-Lease-Back je lizing nekretnina velike vrednosti. Vlasnik prodaje svoju nekretninu, koja ima veliku vrednost, pa je naknadno uzima u lizing. Znači, on prenosi svojinu na nekog drugoga, zadržavajući pravo korišćenja preko lizinga.

Leveraged Leasing je lizing vrlo skupe pokretne opreme i velikih ekonomskih projekata dugog veka (preko 30 godina). Ovde učestvuju najmanje tri učesnika: korisnik, davalac i kreditor na dugi rok. Oprema se otkupljuje tako što davalac obezbeđuje 20-40% vrednosti opreme, a preostali iznos se nabavlja kreditnim linijama od banke. Kredit se osigurava pravom zaloge na objektu lizinga.


5. FINANSIJSKI LIZING


U praksi finansijski lizing podrazumeva sledeće:
Davalac lizinga, uz prethodni dogovor sa primaocem lizinga, kupuje opremu od dobavljača i daje mu je na korišćenje. Primalac lizinga koristi ovu opremu u poslovanju i stiče prihode po tom osnovu, koji mu omogućuju da isplaćuje ugovorene obaveze koje ima prema davaocu lizinga. Tokom perioda otplate, oprema ostaje u pravnom vlasništvu davaoca lizinga. Po isteku ugovora, primalac lizinga može da se odluči da vrati opremu davaocu, ili da je kupi za cenu koja je znatno niža od očekivane tržišne vrednosti opreme. U praksi se najčešće (ali ne i obavezno) ugovor napravi tako da plaćanjem poslednje lizing rate, primalac lizinga automatski postaje i pravni vlasnik predmeta lizinga.
Pri tome treba znati i sledeće:
1. Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata;
2. Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga;
3. Lizing rate su fiksne i služe kao osnovica za jasnu kalkulaciju troškova, što je veoma važno za preduzeće, a i za fizičko lice;
4. Finansijski lizing obuhvata najčešće i finansiranje sa minimalnim učešćem od 10% za putničke automobile, 25% za lako teretno vozilo i 20% za teško teretno vozilo, sa maksimalnim rokom otplate do 60 meseci;
Pored uplate učešća, uslov za ulazak u sistem lizinga je pozitivna ocena boniteta lica koje je podnelo zahtev za odobrenje lizinga.


Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu predmet ugovora je vlasništvo lizing kuće, za razliku od slučaja kada se nešto kupi na kredit.
Pravo vlasništva se prenosi na korisnika po isplati poslednje rate, a amortizacija predmeta lizinga vodi se u poslovnim knjigama primaoca lizinga.
Finansijski lizing je često definisan kao alternativni vid finansiranja novih investicija preduzeća. U odnosu na bankarske kredite finansijski lizing ima veliki broj prednosti kako za davaoca tako i za primaoca lizinga.
Prednosti za primaoca lizinga:

Lizing se najčešće nudi bez dodatnih sredstava obezbeđenja - jedna od glavnih prednosti lizinga je ta što davalac lizinga pruža finansiranje bez zahteva za dodatnim obezbeđenjem (upravo iz razloga što je on pravni vlasnik predmeta lizinga). U privredama u tranziciji se često traži i dodatno obezbeđenje, ali je ono u ovom slučaju daleko manje nego kod tradicionalnog bankarskog kreditiranja.

Pogodnost i brzina - Upravo iz razloga što dodatno obezbeđenje najčešće nije potrebno, lizing može biti ugovoren daleko jednostavnije i brže nego klasični bankarski kredit (u idealnom slučaju za svega jedan dan).

Fleksibilnost - lizing daje mogućnost da se započne ili razvije biznis sa minimalnim početnim ulaganjem (učešćem). Plan otplate lizing rata može biti podešen tako da odgovara specifičnim potrebama korisnika lizinga.
Preko davaoca lizinga se često mogu obezbediti dodatne usluge kao što su
povoljnije održavanja mašina i opreme, što se ne može očekivati u slučaju bankarskog kreditiranja.


Prednosti za davaoca lizinga:

Sigurnost - Vlasništvo nad opremom i jednostavnija procedura povraćaja daju davaocu lizinga sigurnost koja je mnogo veća nego što bi to bila bilo koja zaloga koja se koristi kod osiguranja kredita banaka.

Relativno jednostavna dokumentacija - uzrokuje da transakcioni troškovi budu niski omogućavajući lizing kompanijama da podignu efikasnost na viši nivo.

Manja regulacija - lizing kompanijama obično nije dozvoljeno da primaju depozite, pa je njihovo poslovanje daleko manje kontrolisano nego što je to slučaj kod banaka. Manji nivo regulacije im pruža mogućnost da budu mnogo efikasnije.
Treba naglasiti da lizing kompaniji, kao davaocu lizinga, pogodnosti koje uživa omogućuju da postigne veću efikasnost. Ovime se stvara prostor da kompanija snizi cene svojih usluga, što automatski predstavlja korist za primaoca lizinga. Na taj način se praktično sve prednosti koje ima davalac lizinga indirektno prenose na primaoca lizinga.


6. FINANSIJSKI LIZING U REPUBLICI SRBIJI


U Srbiji finansijski lizing je u početnoj fazi razvoja. Na teritoriji Srbije finansijski lizing pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu.

Zakon o finansijskom lizingu Republike Srbije je usvojen počekom juna 2003. godine , a primenjuje se od 01. 01. 2004. godine. Radi se o modernom zakonu, koji je podsticajan za razvoj tržišta lizinga. Njime je definisano pre svega sledeće:
- U lizingu učestvuju tri subjekta: davalac, primalac lizinga - korisnik i isporučilac predmeta lizinga. U ovoj kombinaciji, davalac lizinga, uz zadržavanje svojine nad datim predmetom lizinga, prenosi na korisnika ovlašćenje držanja i korišćenja tog predmeta, na dogovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.
- Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar (kompjuteri, oprema, postrojenja, vozila i sl.).
- Primalac lizinga može biti pravno ili fi zičko lice.
- Davalac lizinga može biti preduzeće čiji je minimalni osnovni kapital 100.000 evra. Isporučilac lizinga uvek prenosi pravo svojine na davaoca, radi dalje predaje korisniku.
- Minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora.
- Zakon definiše prava i obaveze sva tri subjekta lizinga, eventualne sankcije, prestanak ugovora.


U junu 2004. godine je formirana Asocijacija Lizing Kompanija Srbije (ALCS).

U Srbiji je registrovano više lizing kompanija koje nude mogućnosti lizinga opreme, mašina i vozila. U praksi se u proseku najčešće nude ugovori trajanja 2-5 godina sa učešćem primaoca lizinga od 10-25%.

U Republici Srbiji lizing svakako ima najveću primenu u cilju nabavke automobila (novih ili polovnih), kako za fizička, tako i za pravna lica. Zato ovom trendu posvećujem dužnu pažnju.

Najčešći minimalni uslovi koji moraju biti ispunjeni za dobijanje automobila u lizing su:
- najmanje tri godine radnog staža, a minimum šest meseci na trenutnom poslu;
- prijava na adresi stanovanja najmanje godinu dana;
- podnosilac zahteva i žiranti ne mogu biti iz iste firme, ni bračni drugovi;
- podnosilac zahteva ne može biti mlađi od 23 godine, niti stariji od 65 godina u trenutku kad bude isticala poslednja rata za otplatu kredita;
- neto zarada podnosioca kredita i žiranata ne može biti manja od oko 12.000 dinara, a rata kredita može biti u visini jedne polovine ličnog dohotka.

Troškovi koje ima korisnik lizinga pri sklapanju ugovora:
- troškovi odobrenja ugovora u visini od 1 do 2% vrednosti predmeta lizinga,
- porez na promet proizvoda na putnički automobil 10 dana nakon potpisivanja ugovora, odnosno nakon ispostavljanja fakture,
- sudska taksa za zapisnik o utvrđivanju prava na preuzimanje pokretne stvari u državinu,
- troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila,
- troškovi obaveznog osiguranja vozila,
- troškovi kasko osiguranja vozila,
- ugradnja atestiranog alarma u vozilo (ukoliko nije ugrađen),
- opremanje vozila protivpožarnim aparatom.


U slučaju stečaja primaoca lizinga, davalac ima pravo na izdvajanje predmeta lizinga (izlučno pravo) iz stečajne mase primaoca lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
Obaveza primaoca lizinga:
Ako primalac lizinga ne ispuni obavezu plaćanja lizing naknade o dospelosti u skladu sa ugovorom i davaocu lizinga ne preda dobrovoljno predmet lizinga, davalac lizinga može sudu podneti zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga ili lica u čijoj se državini predmet lizinga nalazi i predaji tog predmeta davaocu lizinga u državinu. Uz zahtev se podnosi zapisnik o sporazumu ugovornih strana.
Sud je obavezan da o zahtevu davaoca lizinga odluči u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Postupak oduzimanja predmeta lizinga sprovodi se u roku od tri dana od dana donošenja rešenja.
Ugovor o lizingu treba da sadrži:
- precizno određenje predmeta lizinga,
- iznos naknade koju plaća primalac lizinga, kao i eventualne klauzule -devizna, rast cena na malo...
- iznos pojedinih rata naknade, njihov broj i vreme plaćanja,
- rok na koji je ugovor zaključen,
- mesto, vreme i način isporuke predmeta lizinga,
- rizike od kojih treba da se osigura predmet lizinga,
- način prestanka ugovora, opciju kupovine ili produženja lizinga i uz koju cenu,
- troškove,
- transport predmeta lizinga, njegovu montažu, tekuće održavanje, i
- druge elemente o kojima ugovorne strane postignu saglasnost.

Primer lizinga:

Primer lizinga

 Dodatak 1: Pojmovnik


Davalac lizinga - je lizing kompanija koja je registrovana za obavljanje lizing poslova i koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga koristi na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu, zadržavajući pri tome pravo svojine nad predmetom lizinga.
Primalac lizinga - je lice (pravno ili fizičko) koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga uzima predmet lizinga na korišćenje.
Operativni lizing - oblik lizing posla kod koga je uobičajeno da:
- vlasništvo opreme ostaje davaocu lizinga i nakon isteka ugovora o lizingu;
- vreme trajanja ugovora značajno je kraće nego procenjeni ekonomski vek trajanja opreme.
Finansijski lizing - oblik lizing posla kod koga je uobičajeno da:
- vlasništvo nad predmetom lizinga po isteku ugovora o lizingu automatski prelazi na primaoca lizinga;
- trajanje ugovora o lizingu je uporedivo sa procenjenim ekonomskim vekom opreme.
Isporučilac ( ili Dobavljač) - fizičko ili pravno lice registrovano za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje predmeta lizinga.

Lizing rata - iznos plaćanja koji primalac lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.

Lizing registar - baza podataka koja sadrži informacije o svim sklopljenim lizing ugovorima zaključenim između svih korisnika lizinga (pravnih i fizičkih lica) i lizing kompanija. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Novčani tok (Cash-flow) - za razliku od iznosa dobiti koja se u bilansima preduzeća pojavljuje kao čisto računovodstvena kategorija, izveštaj o novčanom toku prikazuje sva primanja i izdavanja novca i samim tim predstavlja pravu sliku novčanih sredstava kojima preduzeće raspolaže. Lizing kompanije svoje odluke o odobravanju lizinga donose upravo na osnovu projekcije budućeg novčanog toka potencijalnog korisnika lizinga.

Predmet lizinga - je svako vozilo, mašina i oprema koji predstavljaju predmet Ugovora.

Primalac lizinga (ili korisnik lizinga) - je pravno ili fizičko lice koje sa Davaocem lizinga sklapa Ugovor o lizingu i koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga preuzima predmet lizinga na korišćenje.

Rata - je ugovoreni iznos koji Primalac lizinga uplaćuje Davaocu lizinga za korišćenje predmeta; rata se uplaćuje prema planu otplate iz Ugovora o lizingu pri čemu su uključeni i deo duga i pripadajuća kamata.

Učešće - je iznos koji se u ugovorenoj visini uplaćuje na račun davaoca lizinga. Minimalni i maksimalni iznos učešća zavise od ugovorenog trajanja lizinga.

Zaloga - deo imovine u vlasništvu zajmoprimaoca koja služi za obezbeđenje duga ka zajmodavaocu, a koju zajmodavc može preneti u svoje vlasništvo ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga.


Dodatak 2: NAJČEŠĆE NEDOUMICE VEZANE ZA LIZING


Zašto je lizing interesantan?


- Lizing predstavlja alternativu eksternom finansiranju nabavke određenog sredstva. Na primer, postoji nekoliko mogućnosti za finansiranje kapitalnih ulaganja u preduzeće - sopstvena sredstva preduzeća, tržište hartija od vrednosti, bankarski zajam. Lizing je četvrta mogućnost. U slučaju kada preduzeće (ili pojedinac) ne raspolaže sa dovoljno gotovine za nabavku neophodnog sredstva, ili ne može da se kvalifikuje za zajam usled nedovoljne garancije, tada potrebno sredstvo može da pribavi kroz mehanizam lizinga. Davalac lizinga kupuje sredstvo, koje je izabrao primalac lizinga, od dobavljača, kojeg takođe može da izabere primalac lizinga, i prenosi ga na korisnika lizinga za korišćenje u toku konkretnog perioda, u zamenu za ugovorenu naknadu. U ovom slučaju, cilj primaoca lizinga je da otkupi sredstvo ili da isto koristi u većem delu njegovog ekonomskog veka.
Primalac lizinga namerava da pokrije sve ili najveći deo ukupne cene sredstva u toku trajanja lizinga i stoga je verovatno da će po isteku perioda lizinga preuzeti pravo svojine nad predmetom lizinga. Primalac lizinga može da ostvari pravo svojine nad predmetom lizinga i ranije, ali ne pre nego što otplati ukupnu cenu predmeta lizinga. Zauzvrat, naplaćuje maržu (kamatu) za uslugu pružanja finansijskih sredstava primaocu lizinga. Razlika od bankarskog zajma je u tome što davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom lizinga sve do momenta otplate svih lizing naknada - sam predmet lizinga postaje zalog. Dakle, u pogledu obezbeđenja davalac lizinga se nalazi u boljoj situaciji od kreditora i obično zalog nije neophodan ili ako jeste onda je to znatno manja vrednost nego u slučaju zajma.

 

Ko koristi usluge lizinga?


- Svi! Uzmimo primer Sjedinjenih Američkih Država, gde je nastala moderna praksa lizinga. Osamdeset odsto preduzeća u SAD putem lizinga obezbeđuju kompletnu ili deo sopstvene opreme. Ta preduzeća koriste lizing na kontinuiranoj osnovi -popunjavanje, unapređivanje, korišćenje fleksibilnosti koju lizing pruža i to u cilju ostvarivanja najefikasnijeg poslovanja. Preduzeća koje koriste lizing su obično manja po veličini, usmerena na razvoj, fokusirana na produktivnost i u većoj meri tehnološki orijentisana. To su preduzeća koja imaju mnoštvo ideja, manjak kapitala i potrebna im je fleksibilnost u toku rasta i promena kroz koje prolaze. Preduzeća koja se odlučuju na lizing obično stvaraju više novih radnih mesta i ističu se po preduzetništvu i konkurentnosti.

 

Ko pruža usluge lizinga?


- Najveći broj lizing kompanija osnovan je u obliku filijala banaka. Postoje lizing kompanije osnovane od strane velikih kompanija - proizvođača opreme, kao što su Boeing (proizvođač aviona) ili Volkswagen (proizvođač automobila) itd. Postoji manji broj nezavisnih lizing kompanija. Po svojoj veličini, lizing kompanije mogu biti male ili velike. Neke od njih se specijalizuju za određenu vrstu opreme ili privredne grane, a nude širok spektar opreme i pratećih usluga od jednostavnog obezbeđivanja kapitala kroz lizing, pa do održavanja opreme, korišćenja, upravljanja i ponovnog stavljanja na tržište.
U toku 2003. godine u Srbiji je započelo sa radom 7 lizing kompanija. Očekuje se da će u skoroj budućnosti njihov broj biti daleko veći.
Prema Zakonu o finansijskom lizingu, koji je na snazi u Srbiji, ne postoji razlika između domaćih i stranih lizing kompanija. Srpsko preduzeće može realizovati lizing posao kroz cross-border transakciju u kojoj je davalac lizinga strana lizing kompanija ili banka.


Koliko traje period lizinga?


- Zavisi od projekta. Na ugovornim stranama je da utvrde period lizinga u zavisnosti od sposobnosti primaoca lizinga da otplati ugovorenu naknadu. Obično taj period rok iznosi nekoliko godina, ali prema srpskom zakonodavstvu taj rok nikada ne može biti kraći od dve godine po datumu potpisivanja ugovora o lizingu.

 

Šta može biti predmet lizinga?


- Sva pokretna nepotrošna stvar - oprema, mašine, vozila, itd. Srpski Zakon o lizingu ne dozvoljava lizing nepokretnosti. Sto se tiče trajnosti sredstva - podrazumeva se da nije moguć lizing sirovina jer one prestaju da postoje po upotrebi, te u slučaju izostanka plaćanja naknade od strane primaoca lizinga, davalac lizinga ne bi bio u mogućnosti da izvrši povraćaj predmeta lizinga. Dakle, to mogu da budu svi predmeti koji nisu predviđeni za jednokratnu upotrebu.

 

Ko može biti davalac lizinga?


- Svako pravno lice koje primaocu lizinga poveri predmet lizinga na čuvanje u toku određenog vremenskog perioda u zamenu za ugovorenu naknadu, a istovremeno zadrži pravo svojine nad predmetom lizinga. Davalac lizinga može biti strana ili domaća kompanija (koja nije banka), s uplaćenim gotovinskim delom kapitala od najmanje 100.000 evra u momentu sklapanja ugovora o lizingu.

Ko može biti primalac lizinga?


- Svako pravno ili fizičko lice na koje davalac lizinga prenese pravo da čuva i koristi predmet lizinga u toku definisanog vremenskog perioda u zamenu za ugovorenu naknadu.


Ko može biti isporučilac?


- Svako pravno i fizičko lice koje na davaoca lizinga prenese svoje pravo poseda nad predmetom lizinga, u svrhu obezbeđivanja istog za primaoca lizinga kroz ugovor o lizingu.

 

Šta se dešava u slučaju kad primalac lizinga nije u stanju da plaća naknadu?


- Davalac lizinga ima pravo da izvrši povraćaj predmeta lizinga uz pomoć suda, ali u skladu s ubrzanom procedurom utvrđenom Zakonom o lizingu. Predmetom lizinga se zatim raspolaže tako da se pokriju troškovi davaoca lizinga. Primalac lizinga nema pravo na povraćaj ranije uplaćenih rata po osnovu ugovora o lizingu, jer je predmet lizinga korišćen i primalac lizinga je stekao dobit na osnovu korišćenja navedenog predmeta.

 

Šta se dešava ako primalac lizinga bankrotira?


- Predmet lizinga se izostavlja iz stečajne mase primaoca lizinga i vrši se njegovo vraćanje davaocu lizinga na dalje raspolaganje.

 

Ko je odgovoran za nedostatke na predmetu lizinga?


- Isporučilac predmeta lizinga, a ne davalac lizinga biće odgovorni primaocu lizinga za sve materijalne nedostatke na predmetu lizinga, osim ukoliko nije drukčije definisano ugovorom o lizingu. U većini slučajeva, predmet lizinga se isporučuje direktno primaocu, a ne davaocu lizinga. Davalac lizinga bi trebalo da obavesti isporučioca da je sredstvo pribavljeno u svrhu lizinga konkretnom primaocu lizinga, a primalac lizinga ima pravo da zahteva ispunjavanje obaveza isporučioca, koje proističu iz kupoprodajnog ugovora, jednako kao da je primalac lizinga jedna od strana u tom ugovoru.

 

Koje su obaveze davaoca lizinga?


- Davalac lizinga je obavezan da izvrši prenos poseda nad predmetom lizinga na primaoca lizinga i da omogućio njegovo neometano i neograničeno raspolaganje istim za vreme trajanja perioda lizinga.

 

Šta se dešava s predmetom lizinga po isteku perioda lizinga?


- U većini slučajeva na tržištima u nastajanju, kao što je to slučaj u Srbiji, ugovor o lizingu pruža mogućnost prenosa prava svojine nad predmetom lizinga sa davaoca na primaoca lizinga po isteku perioda lizinga. Pošto najčešće primalac lizinga u potpunosti otplati nabavnu cenu predmeta lizinga, tada je voljan da preuzme pravo svojine nad predmetom lizinga po isteku perioda lizinga. Međutim, to nije obavezno i na ugovornim stranama je da odluče da li će u ugovor ugraditi i mogućnost otkupa predmeta lizinga.

 

Postoji li obavezno osiguranje za predmet lizinga?


- Da, predmet lizinga mora biti osiguran. Obično je obaveza primaoca lizinga da osigura predmet lizinga, osim ukoliko nije drukčije uređeno ugovorom o lizingu.


Može li davalac lizinga prodati predmet lizinga?


- Da, ali prava primaoca lizinga ostaju nepromenjena s obzirom na novog vlasnika.
Novi vlasnik ne može preuzeti u posed predmet lizinga, osim u slučaju kad primalac lizinga ne plaća naknade. To znači da sve dok primalac lizinga uredno plaća naknade, ugovor o lizingu ostaje na snazi za novog vlasnika.

 

Postoje li posebne registracije, licence ili dozvole za lizing poslove?


- U Srbiji za poslove lizinga nisu neophodne licence. Ne postoje dozvole koje bi bile obavezne za lizing transakcije. Međutim, Zakonom o lizingu je definisano osnivanje Registra finansijskog lizinga (od 1. januara 2004. godine). Potrebno je da sve lizing transakcije budu registrovane i javno dostupne. Generalno je obaveza davaoca lizinga da izvrši pomenutu registraciju, ali se ugovorne strane mogu dogovoriti i drukčije.

Literatura

1. Prof. Dr Periša Ivanović: Zaštita od rizika deviznog kursa,
ACCOUNT, Novi Sad, 1994.
2. Prof. Dr Periša Ivanović: Teorija novca i bankarstvo, Novi Sad, 2005.
3. Internet.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi