POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ BANKARSTVA I MONETARNE EKONOMIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA -
Bankarski kredit-seminarski rad
Bankarski rizici-seminarski rad
Banke-seminarski rad
Centralna banka-seminarski rad
Devizni sistem-seminarski rad
Devizni kurs-seminarski rad
Dionice-seminarski rad
Elektronsko poslovanje-seminarski rad
Investicioni fondovi-seminarski rad
Kastodi banka-seminarski rad
Kamata kao cena novca-seminarski rad
Kreditna analiza-seminarski rad
Kredit-seminarski rad
Kreditni rejting-seminarski rad
Likvidnost banaka-seminarski rad
Lizing-seminarski rad
Medjunarodna trgovina-seminarski rad
Obveznice-seminarski rad
Pojam kredita-seminarski rad
Poslovne banke-seminarski rad
Svetska banka-seminarski rad
Stambeni krediti-seminarski rad
Vrijednosni papiri-seminarski rad
 

 

KASTODI BANKA

Kastodi bankaZbog nepostojanja adekvatnog izraza u našem jeziku - pojam KASTODI poslovi, preuzet je iz strane terminologije, a označava „brigu, čuvanje, staranje (o hartijama od vrijednosti)“ - Custody.
Kastodi ili skladišna banka je banka koja se bavi čuvanjem i upravljanjem hartija od vrijednosti za račun njihovih vlasnikakoji su joj klijenti. Na robnom tržištu postoje skladišta koja čuvaju robu. Na finansijskom tržištu ne postoji roba, nego postoji novac i hartije od vrijednosti. Fukciju skladišta, odnosno čuvanja i upravljanja HOV vrše Kastodi banke. Zbog toga se u evro-kontinentalnoj literaturi ove banke nazivaju depozitne banke.
Kastodi banka je banka koja trguje hartijama od vrijednosti u svoje ime za račun klijenta. Na taj način se banka pojavljuje na Berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno.
Banka preuzima brigu o hartijama od vrijednosti kako privatnih i pravnih lica, ali i osiguravajućih kuća, privatnih i penzionih fondova.
Podatke iz evidencije o hartijama od vrijednosti i imena klijenata Banka čuva kao poslovnu tajnu.
Balkan Investment Bank AD je prva banka iz RS i među prvima u BiH koja je 2007. godine, od Komisije za hartije od vrijednosti RS dobila dozvolu za obavljanje kastodi poslova (starateljstva nad hartijama od vrijednosti).
Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova Banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao novi učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta. Počeci razvoja kastodi poslova vremenski su vezani za kraj XIX vijeka, kada je kapital evropskih banaka učestvovao u kapitalnim investicijama u SAD, u izgradnji željeznica i gradova... Potreba da se, od strane ulagača, u SAD nadziru investicije u koje je kapital ulagan, te da se čuvaju sertifikati akcija svojih klijenata u svojim trezorima, vodila je ka tome da danas kastodi usluge predstavljaju čitav skup usluga koje Banka pruža Klijentima u okviru poslovanja sa HoV, koje Klijenti kupuju za sebe ili po nalogu svojih Klijenata.

2. Kastodi poslovi

Kastodi poslovi obuhvataju sljedeće:
- otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrijednosti (HOV) u ime i za račun klijenta,
- otvaranje i vođenje računa HOV u ime kastodi banke, a za račun klijenta,
- izvršavanje naloga za prenos prava iz HOV i naloga za upis prava trećih lica na HOV,
- izvještavanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu,
- obavještavanje o skupštinama akcionara emitenata i pravima vezanim za akcije i druge HOV koje su date na ,,čuvanje,, kastodi banci,
- obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na izvještavanje klijenta o stanju HOV na kastodi računu,
- zastupanje na godišnjim skupštinama akcionara,
- pozajmljivanje HOV,
- upisivanje založnog prava na HOV koje se nalaze na kastodi računu u korist trećih lica,
- staranje o izvršenju poreskih obaveza klijenta,
- ostale usluge vezane za HOV, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz HOV, dogovorene između klijenta i kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima.

Kako se postaje klijent kastodi banke?
Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu.

Ko može biti korisnik kastodi usluga?
Korisnik kastodi usluga može biti strano ili domaće, fizičko ili pravno lice koje sa Bankom zaključi Ugovor (o kastodi poslovima).

Koja dokumentacija je potrebna?
Dokumentacija koja je potrebna, različita je u zavisnosti od toga da li je klijent domaće ili strano, fizičko ili pravno lice:

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za fizičko lice?
Ako se radi o fizičkom licu, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
- zahtjev za sticanje statusa klijenta (obrazac se dobija u prostorijama KB),
- lična karta ili pasoš (domicilne države, ukoliko se radi o nerezidentu) uz fotokopiju stranica sa ličnim podacima,
- drugu dokumentaciju koju odredi služba (fotokopija kartice tekućeg računa, lični podaci-telefon, fax, e-mail...),
- punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova.

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?
Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u kastodi poslovima domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:
- akt o registraciji kod nadležnog organa,
- obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti kod nadležnog zavoda za statistiku,
- spesimen potpisa ovlašćenih lica za izdavanje naloga i raspolaganje sredstvima na kastodi računima kod Banke,
- izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski broj,
- drugu dokumentaciju koju služba odredi (ovjerena fotokopija ugovora o otvorenom žiro-računu kod nosioca platnog prometa, lični podaci-telefon, fax, e-mail, fotokopije dokumenata ovlašćenih lica...),
- punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova.

Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta strani investicioni fond koji ima svojstvo pravnog lica dužan je da dostavi:
- dokaz o identitetu subjekta (društvo za upravljanje fondom) koji upravlja tim investicionim fondom (izvod iz sudskog registra matične firme),
- dokaz o identitetu ovlaštenih lica društva za upravljanje (kopija identifikacionog dokumenta),
- spesiment potpisa ovlaštenih za izdavanje nalog i raspolaganje sredstvima na namjenskim i kastodi računima,
- dozvola za upravljanje fondom izdana od strane nadležnog organa,
- punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova.

Strani investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica, dužan je da dostavi uz zahtjev:
- punomoć izdana od strane društva za upravljanje fondom,
- dokaz o identitetu društva za upravljanje fondom (izvod iz sudskog registra matične firme),
- spesiment potpisa ovlaštenih za izdavanje naloga i raspolaganje sredstvima na namjenskim i kastodi računima,
- dokaz o identitetu ovlaštenih lica društva za upravljanje (kopija identifikacionog dokumenta),
- dozvola za upravljanje fondom izdana od strane nadležnog organa,
- punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova.

Globalna kastodi banka, uz zahtjev za sticanje statusa klijenta, dužna je dostaviti:
- punomoć,
- dokaz o identitetu globalne kastodi banke,
- dokaz o identitetu ovlaštenih lica globalne kastodi banke (kopija identifikacionog dokumenta),
- dozvola za obavljanje kastodi poslova izdana od strane nadležnog organa zemlje u kojoj se nalazi u sjedištu globalne kastodi banke.

Kako bi Vam pružili kastodi usluge potrebno je:
- da potpišete ugovor,
- podnesete nalog za izvršenje
.


Koliko iznose naknade za obavljene kastodi usluge?

 

2.1. Kastodi usluge


U okviru svoje redovne aktivnosti, Banke klijentima u okviru kastodi poslova pružaju sljedeće usluge:
- otvaranje i vođnje vlasničkog računa hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenata- zakonitih imalaca HOV,
- otvaranje i vođenje računa HOV u ime kastodi banke, a za račun Klijenata- zakonitih imalaca HOV odnosno u ime svojih Klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca tih hartija (zbirni kastodi račun),
- izvršavanje naloga za prenos prava iz HOV i naloge za upis prava trećih lica na HOV,
- izvještavanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu,
- obavještavanje o skupštinama emitenata i pravima vezanim za akcije i druge HOV koje su date na čuvanje kastodi banci,
- zastupanje na godišnjim skupštinama akcionara,
- pozajmljivanje HOV,
- upisivanje založnog prava na HoV koje se nalaze na kastodi računu u korist trećih lica,
- staranje o izvršenju poreskih obaveza svojih Klijenata – zakonskih imalaca HOV ,
- ostale usluge vezane za HOV, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz HOV, dogovorene između klijenta i kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima,

2.2. Prednosti


Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima:
- iskustvo u obavljanju poslova sa HOV,
- pojedinačan i profesionalan pristup, u skladu sa individualnim zahtjevima Klijenta,
- svakodnevna usmena, pismena i elektronska komunikacija sa Klijentom,
- dostupnost i pouzdanost ,
- trgovanje na inostranim berzama u regionu i svijetu.

 

Zaključak

Kastodi banka je banka koja trguje hartijama od vrednosti u svoje ime za račun klijenta. Na taj način se banka pojavljuje na Berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno.
Banka preuzima brigu o hartijama od vrednosti kako privatnih i pravnih lica ali i osiguravajućih kuća, privatnih i penzionih fondova.
Podatke iz evidencije o hartijama od vrednosti i imena klijenata Banka čuva kao poslovnu tajnu.Kastodi banka obavlja poslove vođenja računa hartija od vrijednosti klijentima i njihovih novčanih namjenskih računa, postupa po nalozima klijenata, obavljajući i druge poslove u skladu sa Zakonom. Jedna od uloga Kastodi banaka je razvoj finansijskog tržišta u zemlji i privlačenje direktnih investicija iz inostranstva, kreiranjem povoljne investicione klime kroz smanjenje rizika i izgradnjom neophodne tehničke infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima.

Na osnovu člana 220. stav 1. tačka 1, a u vezi člana 182. st. 1, 2. i 3 i člana 183. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS“, br. 46/06) i člana 80. Zakona o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/06), Komisija za hartije od vrijednosti donosi

 

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KASTODI BANKE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuju se:
1) sadržina zahtjeva za davanje dozvole za obavljanje djelatnosti kastodi banke
-uslovi za obavljanje djelatnosti kastodi banke koji se odnose na kadrovsku i organizacionu osposobljenost i tehničku opremljenost, kao i na druge uslove neophodne za obavljanje djelatnosti kastodi banke;
2) sadržina zahtjeva za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju lica koje će rukovoditi poslovima kastodi banke;
3) sadržina i način objavljivanja pravila poslovanja kastodi banke;
4) učestalost, način i standardizovana forma izvještavanja kastodi banke.

Prethodna saglasnost

Član 2.
Pod prethodnom saglasnošću u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se da:
1) pravila poslovanja ne mogu stupiti na snagu pre dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija);
2) donijeta odluka o imenovanju lica koje će rukovoditi poslovima kastodi banke ne može stupiti na snagu pre dobijanja saglasnosti Komisije.

II DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KASTODI BANKE

Zahtjev za davanje dozvole za obavljanje djelatnosti kastodi banke

Član 3.
Zahtev za davanje dozvole za obavljanje djelatnosti kastodi banke podnosi se na obrascu (KB –dozvola) koji je dostupan na sajtu Komisije.
Uz zahtjev se dostavlja:
1) statut banke;
2) dokaz da je banka član Centralnog registra;
3) pravila poslovanja kastodi banke;
4) dokaz da banka ima poseban organizacioni dio za obavljanje poslova kastodi banke;
5) dokaz da banka ispunjava uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova kastodi banke;
6) dokaz da banka ispunjava uslov tehničke opremljenosti za obavljanje poslova kastodi banke; odnosno da ima odgovarajući informacioni sistem za obavljanje tih poslova;
7) pravilnik o tarifi;
8) dokaz o uplati naknade.

KADROVSKA I ORGANIZACIONA OSPOSOBLJENOST

Član 6.
Kastodi banka je dužna da opštim aktima uredi:
3) način funkcionalnog i fizičkog razgraničenja između kastodi banke i drugih dijelova banke, u cilju izbjegavanja nedozvoljenog protoka poverljivih informacija i konflikata interesa banke, zaposlenih u kastodi banci i klijenata kastodi banke;
4) mjere za uspostavljanje i funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole poslovanja kastodi banke kako bi se spriječile evenualne nepravilnosti ili nezakonitosti u poslovanju kastodi banke i osiguralo informisanje uprave banke o tim nepravilnostima ili nezakonitostima i preduzele adekvatne mjere za njihovo otklanjanje;
5) nezavisne kontrolne procese koji obezbjeđuju provjeru tačnosti sistema dokumentacije (koja se odnosi na hartije od vrijednosti, gotovinu, isplatu prihoda i korporativne radnje) kastodi banke i računovodstva,
7) način na koji su dužni da postupaju zaposleni u kastodi banci kad kupuju i prodaju hartije od vrijednosti za sopstveni račun;
8) sveobuhvatan plan u slučaju vanrednih situacija (kao što su poplave, zemljotresi, požari, eksplozije itd.) koji obezbjeđuje da se normalno poslovanje može nastaviti odmah nakon vanredne situacije;
9) koji se podaci smatraju poslovnom tajnom i način zaštite tih podataka.
Zaposleni u kastodi banci moraju biti upoznati sa sadržajem opšteg akta iz stava 1. ovog člana pre početka obavljanja poslova za tu banku.

Literatura

Knjiga:
1. Dr. Jovan Sejmenović, dr. Milan Beslać, mr. Milomir Amović „Berze i berzansko poslovanje“ Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka 2009.

Internet:
1. http://www.bib.ba/a2/index.php/pg/3389.html?id=958a0b5c0dd62e690feab735b06315ea
2. http://www.novabanka.com/index.php/trgovanje-hov/kastodi-banka.html
3. http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=69
4. http://www.hypo-alpe-adria.rs/home.nsf/pages/stanovništvo-kastodi_banka-105
5. http://sr.wikipedia.org/sr-el/Кастоди_банка

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi