POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

POZNE MISLI - Karl Gustav Jung

(Ivod iz dela “Sećanja, snovi, razmišljanja”)

Mislim da svaka biografija o meni mora da ima u vidu sledeća razmišljanja. Svakako da ona drugim ljudima mogu izgledati krajnje apstraktna, ali, "teoretisanje" ove vrste deo je mene i predstavlja moju vitalnu funkciju u istoj onoj meri u kojoj su to hrana i piće.

Hrišćanstvo

Hrišćanstvo je značajno po tome što u svom dogmatskom sistemu anticipira metamorfozu u božanstvo, proces istorijske promene na "drugoj strani". Ono to čini u obliku novog mita o razdoru na nebu, koji je najpre nagovešten u mitu o stvaranju u kome se neprijatelj Tvorca javlja u vidu zmije i navodi čoveka na neposlušnost obećavajući mu veće svesno znanje (scientes bonum et malum). Sledeća aluzija odnosi se na pad anđela, na prevremeno prodiranje nesvesnih sadržaja u ljudski svet. Anđeli su nepoznatog roda: oni su upravo ono što jesu i ne mogu biti ništa drugo. Oni su po sebi bića bez duše koja ne predstavljaju ništa drugo do misli i naslućivanja njihovog Gospoda. Pali anđeli, stoga, isključivo su "rđavi" anđeli. Oni ukazuju na dobropoznati efekat "inflacije" koji danas, takodje, možemo da uočimo u megalomaniji diktatora; anđeli sa ljudima rađaju rasu divova čiji kraj nosi u sebi opasnost zatiranja ljudskog roda, kao što je rečeno u Enohovoj knjizi. Treći i odlučujući stepen razvoja ovog mita predstavlja, međutim, samoostvarenje Boga kroz ljudsko odličje, kroz ispunjenje starozavetne ideje o božanskoj svadbi i njenim posledicama. Već u prvobitnom periodu hrišćanstva, ideja o otelovljenju bila je toliko oplemenjena da je uključivala naslućivanje "Hrista u nama". Na taj način nesvesno je u potpunosti prodrlo u psihičku oblast unutarnjeg iskustva, i čovek je postao svestan od čega je sve zadano njegovo pravo obličje. To je bio odlučujući korak, ne samo za čoveka, već isto tako i za Tvorca - koji je, u očima onih koji su izronili iz tame, odbacio Svoje mračne odlike i postao summum bonum.
Ovoj mit nepobitno je zadržao svoju životnost čitav jedan milenijum - sve dok u jedanaestom veku nisu počeli da se javljaju prvi znaci daljeg preobražaja svesti. Od tada, simptomi nesigurnosti i crnih slutnji počeli su da rastu, sve dok na kraju drugog milenijuma obrisi univerzalne katastrofe nisu postali očigledni, najpre u vidu opasnosti po svest. Ova opasnost ogleda se u gigantizmu - drugim recima, u obesti svesti - u uverenju da: "Ništa nije veće od čoveka i njegovih dela." Onostranost, transcendentnost hrišćanskog mita izgubljena je, a sa njom i stav da se celovitost doseže u drugom svetu.

Dobro i zlo

Svetlost prati senku, a druga strana Tvorca. Ovaj razvitak dosegao je vrhunac u dvadesetom veku. Hrišćanski svet danas je doista suočen sa principom zla - ogoljenom nepravdom, tiranijom, lažima, ropstvom, prisilnim iznuđivanjem uverenja. Ovo ispoljavanje ogoljenog zla očigledno je postalo trajno svojstvo ruske nacije; ali, do njegove prve žestoke erupcije došlo je u Nemačkoj. Ova provala zla otkrila je do kojeg je stepena hrišćanstvo podriveno u dvadesetom veku. S obzirom na to, zlo više ne može da se umanjuje eufemizmom o privatio boni. Zlo je postalo odlučujuća činjenica realnosti. Prisustvo zla u svetu više ne može da se prenebegne tako što će se o njemu govoriti na zaobilazan način. S obzirom da je zlo neminovno prisutno, moramo naučiti kako da njime upravljamo. Za sada ne vidimo kako je moguće živeti sa zlom bez užasnih posledica.
U svakom slučaju, nalazimo se u situaciji kada nam je potrebno preusmerenje, metanoia. Dodir se zlom nosi u sebi smrtnu opasnost da mu se podlegne. Ne smemo, stoga, da više podležemo bilo čemu - čak ni dobru. Takozvano dobro kome podležemo gubi svoj etički karakter. Ne radi se o tome da u takvim opredeljenjima ima nečeg lošeg, već o tome da samo podleganje dobru može da izazove nevolju. Svaki oblik robovanja nekoj navici rdjav je, bez obzira da li je izabrani narkotik alkohol, morfijum ili idealizam. Moramo da se čuvamo stava o dobru i zlu kao o krajnjim suprotnostima. Merilo etičkog delanja ne može više da se svodi na jednostavno stanovište da dobro poseduje snagu kategoričkog imperativa, dok se iskušenju takozvanog zla može odupreti snagom volje. Uočavanje realnosti zla nužno relativizuje dobro, kao i zlo, preobraćajući oboje u polovine parodoksalne celine.
U praktičnom smislu ovo znači da dobro i zlo nisu više tako očigledni sami po sebi. Moramo da shvatimo kako svako od njih izražava sud. Sa stanovišta varljivosti svakog ljudskog prosuđivanja, ne možemo biti uvereni da ćemo uvek donositi ispravne sudove. Mogli bismo sasvim lako da postanemo žrtva pogrešnog prosuđivanja. Kada je u pitanju etika ovaj princip važi jedino ukoliko smo donekle nesigurni u pogledu etičkog vrednovanja. Uprkos tome, moramo donositi etičke odluke. Relativnost "dobra" i "zla" nesumnjivo ukazuje na to da su ove kategorije bezvredne, ili da ne postoje. Etičko prosuđivanje uvek je prisutno i nosi sa sobom karakteristične psihološke posledice. Mnogo puta sam istakao da će zlo koje smo učinili, pomislili ili planirali kako u prošlosti, tako i u budućnosti, da se osveti našim dušama. Jedino sadržaji prosuđivanja zavise od promenljivih uslova vremena i mesta i, stoga, dobijaju odgovarajuće različite oblike. Zato što se etičko vrednovanje uvek zasniva na jasnim merilima moralnog koda koji umišlja da ispravno razlikuje dobro i zlo. Ali kada spoznamo koliko je njena zasnovanost neizvesna, etička odluka postaje subjektivni, kreativni čin. U valjanost takve odluke možemo da ubedimo sebe jedino putem Deo concedente - to jest, iz nesvesnog mora da dopre spontani i odlučujući poriv. Na samu etiku, na razlikovanje dobra i zla, ovaj poriv ne utiče, već samo otežava snalaženje u njoj. Ništa ne može da nas poštedi tegobe donošenja etičke odluke. Pa ipak, ma koliko zvučalo surovo, u izvesnim okolnostima moramo dati sebi slobodu da ne postupimo prema usvojenom etičkom shvatanju dobra, već prema onome što se zvanično smatra zlom, ukoliko naša etička odluka tako nalaže. Drugim rečima, da ponovim: ne smemo da podlegnemo nijednoj suprotnosti. Uputan obrazac ovakvog stava nalazimo u neti-neti induske filosofije: u određenim okolnostima, moralni kod se neopozivo ukida, a izbor etičke odluke prepušta pojedincu. Ova ideja, samo po sebi, ne sadrži ništa novo: u doba pre postojanja psihologije, takvi teški izbori bili su takođe poznati i svrstani pod zajednički naziv "sukob dužnosti".
Pojedinac je, međutim, po pravilu nesvestan u tolikoj meri da u potpunosti previđa sopstvene mogućnosti za donošenje odluke. Umesto toga, on se neprekidno i uplašeno drži spoljnih pravila i odredbi koje ga štite od vlastite zbunjenosti. Nezavisno od opšte ljudske nesavršenosti, veliki deo krivice za ovakvo stanje počiva na vaspitanju koje obznanjuje stare opštosti i ne govori ništa o tajnama ličnog iskustva. Sve što je preduzeto u tom pogledu svelo se, tako, na učenje o idealističkim uverenjima ili o ponašanju za koje ljudi, u dubini svojih duša znaju da ih nikada ne mogu doseći, dok takve ideale propovedaju zvaničnici koji znaju da oni sami nisu nikada živeli u skladu sa tako visokim merilima i da nikada to neće moći. Staviše, niko, uopšte i ne postavlja pitanje valjanosti takvog vida po dučavanja.
Pojedinac koji želi da odgovori na problem zla, kako je on postavljen danas, prevashodno, stoga, ima potrebu za samospoznajom, to jest, za krajnjom mogućom spoznajom svoje sopstvene celovitosti. On bezuslovno mora da spozna koliko dobrih dela može da učini i za kakve je zločine sposoban, i mora da se čuva stanovišta kako ja jedna od ovih mogućnosti ispravna, dok druga predstavlja zabludu. Obe su elementi svojstveni njegovoj prirodi, i čovek je obavezan da ove mogućnosti spozna u sebi ukoliko želi - kao što bi trebalo da želi - da živi bez samozavaravanja ili samoobmanjivanja.
U celini gledano, međutim, većina ljudi je beznadežno nezdravo pripremljena za život na tom nivou, iako, takođe, danas ima mnogo osoba koje imaju snage da se dublje zagledaju u sopstveno biće. Takva samospoznaja je najhitnija, zato što nam omogućuje da se preko nje približimo tom osnovnom nivou ili središtu ljudske prirode u kojem počivaju nagoni. Tu se nalaze ti preegzistencijalni dinamički činioci koji presudno upravljaju etičkim odlukama naše svesti. To središte predstavlja samo nesvesno sa svojim sadržajima i o njemu ne možemo da donesemo nikakav konačni sud. Naše ideje o njemu nužno su nedovoljne, zato što nismo u stanju da pojmimo njegovu suštinu putem razuma i da mu postavimo racionalna ograničenja. Prirodu možemo da upoznamo jedino preko nauke, koja uvećava svest; otuda je za dublju samospoznaju takođe neophodna nauka, to jest, psihologija. Niko nije u stanju da napravi teleskop ili mikroskop jednim pokretom malog prsta, samo na osnovu dobre volje, a da ne poseduje znanje iz optike.
U današnje vreme psihologija nam je potrebna radi samog opstanka. Stojimo zbunjeni i skamenjeni pred fenomenom nacizma i boljševizma zato što ne znamo ništa o čoveku, ili zato što, u svakom slučaju, imamo samo jednostranu i izvitoperenu predstavu o njemu. Do toga ne bi došlo da smo dosegli stepen samospoznaje. Suočeni smo, licem u lice, sa užasnim problemom zla a da čak ne znamo šta se to nalazi pred nama, a kamoli šta treba da preduzmemo protiv zla. Pa čak i kada bismo to znali, još uvek ne bismo bili kadri da shvatimo "kako je to moglo da se dogodi ovde". S veličanstvenom naivnošću jedan državnik ponosno izjavljuje kako "zlo nije svojstveno njegovoj imaginaciji", ali ono je nas ščepalo u svoje kandže. Jedni ne žele da to uvide, dok su se drugi poistovetili sa zlom. Takvo je psihološko stanje u svetu danas; neki sebe nazivaju hrišćanima i zamišljaju kako su u stanju da bace pod noge takozvano zlo samo ako to zažele; drugi su podlegli zlu i više ne vide dobro. Zlo je danas postalo vidljiva Velika Sila. Jedna polovina čovečanstva napaja se i jača učenjem koje je proizvod ljudske moći rasuđivanja; druga polovina pati zbog nedostatka mita koji bi bio saobrazan situaciji. Hrišćanske nacije našle su se u žalosnom položaju; njihovo hrišćanstvo je uspavano; ono je propustilo da tokom vekova dalje razvije svoj mit. One koje su opisivali razvoj mračne strane mitskih ideja, niko nije hteo da čuje; Đakino de Flore (Giacchino de Flore), Majstor Ekhart (Meister Eckhart), Jakob Bern (Jacob Boehme), mnogi drugi, ostali su nerazumljivi za većinu ljudi. Jedini zrak svetlosti predstavlja Pije XII (Pius XII) sa svojom dogmom. Ali, ljudima uopšte nije jasno na šta mislim kada to pominjem. Oni ne shvataju da je mit mrtav ukoliko više ne živi i ne raste.
Naš mit je zanemeo i ne pruža nikakve odgovore. Greška ne leži u njemu kao što i stoji zapisano u Svetom pismu, već isključivo u nama koji taj mit nismo razvili dalje, koji smo, naprotiv, potisnuli svaki takav pokušaj. Prvobitna verzija ovog mita na više mesta nagoveštava mogućnosti za pomak i dalje razvijanje. Hristos, na primer, izgovara sledeće reči: "Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi." Zbog čega je ljudima potrebna lukavost zmije? I kakva je veza između te lukavosti i nevinosti golubova. "Ako se ne povratite i ne budete kao deca..." Ko brine o tome kakva su deca u stvarnosti? Na osnovu kakvog moralnog načela je Gospod opravdao kradu magarca koji mu je bio potreban da bi trijumfalno ujahao u Jerusalim? Kako je moglo da se dogodi da, uskoro nakon toga, on raspravlja o rđavom dečijem ponašanju i da prokune smokvino drvo? Kakva vrsta morala izvire iz parabole o nepravednom upravitelju, i kakva duboka spoznaja iz apokrifnih reči Isusovih, koje se tako dalekosežno odnose i na naše sopstvene nepovoljno stanje: "Goveče, ako znaš šta činiš, blažen si; ali ako ne znaš šta činiš, proklet si i prekršitelj zakona"? Šta, konačno, znači priznanje Sv. Pavla. "Činim zlo koje ne želim"? Ne želim da raspravljamo o jasnim proročanstvima iz Knjige Otkrovenja, zato što niko ne veruje u njih i zato što čitav predmet rasprave izaziva zabunu.
Na staro pitanje koje su postavili gnostičari: "Otkuda potiče zlo?" hrišćanski svet nije pružio nikakav odgovor, a Origenova (Origen) obazriva pretpostavka o mogućem spasenju đavola okarakterisana je kao jeres. Danas smo primorani da se suočimo sa ovim pitanjem; ali, stojimo praznih šaka, pometeni i zaprepašćeni, i čak nismo u stanju da shvatimo kako nam nikakav mit neće priteći u pomoć iako nam je neodložno potreban. Kao posledica date političke situacije i zastrašujućih, da ne kažem dijaboličkih, trijumfa nauke, obuzele su nas potajne strepnje i mračne slutnje; ali, nije nam poznat nikakav izlaz, i samo nekoliko osoba je doista uspelo da zaključi kako se ovog puta radi o problemu davno zaboravljene ljudske duše.
Dalji razvitak mita mogao bi doista da počne činom izlivanja Svetoga Duha na apostole, koji ih je učinio Božijim sinovima, i to ne samo njih, već i sve druge koji su preko njih i posle njih primili filiatio - usinovljenje Božije - i na taj način pokazali da predstavljaju nešto više od autohtone onomalia koja je nikla iz zemlje, i da su, kao dva puta rođeni, ukorenjeni u samom božanstvu. Njihov, vidljivi, fizički život odvijao se na ovoj Zemlji; ali nevidljivi, duhovni čovek, potekao je iz primordijalne slike celovitosti, večnog oca, i tamo će se i vratiti, kao što govori hrišćanski mit o spasenju.
Kao što je Tvorac nepodeljen, tako i biće koje je On stvorio, Njegov sin, treba da bude celovit. Ništa ne može biti oduzeto ovom konceptu božanske celovitosti. Pa ipak, bez ičijeg znanja, došlo je do cepanja ove celovitosti; izronile su oblast svetlost i oblast tame. Ovakav ishod, još pre pojave Hrista, jasno je nagovešten, kao što možemo da primetimo inter alia u iskustvu Jova, ili u nadaleko poznatoj Enohovoj knjizi, koja vodi poreklo iz vremena što je neposredno prethodilo hrišćanstvu. U hrišćanstvu je, takodje, ovaj metafizički rascep jasno ovekovečen. Satana, koji je u Starom zavetu još uvek bio prisan sa Jehovom, sada se izobrazio u krajnju i večnu suprotnost božanskom svetu. Satana nije mogao da bude odstranjen. Zbog toga se ne treba čuditi što je već početkom jedanaestog veka nastalo uverenje da je djavo, a ne Bog, stvorio svet. Tako je osnovni naglasak pao na drugu polovinu hrišćanskog eona, pošto je mit o palim anđelima već pokazao da su upravo ti pali anđeli uputili ljude u opasna naučna znanja i umetnosti. Šta bi ti stari pripovedači imali da kažu o Hirošimi?
Vizionarski genije Jakova Berna uočio je paradoksalnu prirodu slike-Boga i na taj način je doprineo daljem razvitku mita. Simbol mandale koju je skicirao Bern jeste prikaz podvojenog Boga, jer je unutarnji krug podeljen na dva polukruga koji se dodiruju leđima.
Pošto je prema dogmi Bog u celini prisutan u svakome od triju Lica Svetoga Trojstva, on je takodje u celini prisutan i u svakom delu Svetoga Duha koji se izlio: na taj način svakom čoveku je omogućeno da sudeluje u Božijoj jedinstvenosti, a time i u samom usinovljenju. Tako complexio oppositorum slike Boga ulazi u čoveka, ali ne kao jedinstveni sklad, već kao sukob, u kome je tamna polovina te slike suprotstavljena opšteusvojenom stanovištu da je Bog "Svetlost". Upravo takav proces odigrava se u našem sopstvenom vremenu, premda ga jedva uočavaju zvanični učitelji čovekoljublja čiji se zadatak navodno sastoji u prepoznavanju takvih stvari. Vlada, dakako, opšte mišljenje da smo tokom vekova dosegli značajnu prekretnicu, ali ljudi uobražavaju da se veliki napredak odnosi na
nuklearne fisije i fuzije, ili na vasionske rakete. Ono što se istovremeno odvija u ljudskoj psihi najčešće se previdja.
Sve dok slika-Boga, sa psihološkog stanovišta, predstavlja manifestaciju psihičke osnove, i sve dok raskol u ovoj slici ljudi prepoznaju kao duboku dihotomiju koja čak zadire u svet politike - sve dotle dolazi do kompenzacije. Ona se javlja u vidu kružnih simbola jedinstvenog sklada koji izražavaju sintezu suprotnosti unutar psihe. Mislim, pritom, na širom sveta rasprostranjene glasine o N.L.O.-a (neidentifikovani leteći objekti), koje su počele da se šire još od 1945. godine. Ove glasine zasnivaju se bilo na vizijama bilo na stvarnim pojavama. Uobičajena priča o N.L.O-ma glasi da oni predstavljaju neku vrstu vasionskih letilica koje dolaze sa drugih planeta ili čak iz četvrte dimenzije.
Već pre više od dvadeset godina (1918), dok sam se bavio proučavanjem kolektivno nesvesnog, otkrio sam prisustvo jednog očigledno univerzalnog simbola sličnog tipa - simbola mandale. Da bih potvrdio svoje otkriće, proveo sam više od jedne decenije proučavajući neverovatne dodatne podatke pre nego što sam po prvi put objavio svoje otkriće. Mandala predstavlja arhetipsku predstavu koja se tokom vekova neprekidno javlja. Ona označava celovitost Sopstva. Ta kružna predstava izražava celovitost psihičke osnove ili, iskazano recima mita, ocelovljeno božanstvo u čoveku. Nasuprot Bemovoj mandali, savremene mandale teže jedinstvenosti; one izražavaju kompenzaciju psihičkog raskola, ili anticipaciju da će taj raskol biti prevaziden. S obzirom na to da se ovaj proces odvija u kolektivno nesvesnom, on se ispoljava svugde. Širom sveta rasprostranjene priče o N.L.O.-ma to dokazuje - one su simptomi opšteprisutnog psihičkog stanja.
Ukoliko analitičko lečenje dovodi do osvešćivanja "senke", ona prouzrokuje rascep i tenziju suprotnosti koje za uzvrat teže kompenzaciji i ujedinjenju. Ovo pomirenje postiže se preko simbola. Sukob između suprotnosti, ukoliko ga shvatimo ozbiljno, ili ako ono nas obuzme snažno, može da dovede našu psihu do tačke rasprskavanja. Logička tvrdnja tertium non datur dokazuje svoju valjanost; ne vidi se nikakav izlaz. Ukoliko se sve odvija dobro, razrešenje ovog stanja javlja se, naizgled spontano, iz prirode. Tada, i jedino tada, ono je ubedljivo. Doživljava se kao "milost". S obzirom da razrešenje proističe iz suočavanja i sukoba suprotnosti, ono najčešće predstavlja neizmerivu mešavinu svesnih i nesvesnih činilaca, dakle simbol - metalni novčić raspolućen na dve polovine koje se savršeno poklapaju. On izražava rezultat zajedničkog napora svesnog i nesvesnog, i doseže nalikovanje slici Boga i vidu mandale, koja verovatno predstavlja najjednostavniji model koncepta celovitosti - takav model koji se spontano javlja u duhu kao izraz borbe i pomirenja suprotnosti. Naša psiha je ustrojena u skladu sa strukturom univerzuma, i ono što se odigrava u makrokosmosu takodje se odvija u beskrajno malim i najličnijim oblastima psihe. Zbog toga slika Boga uvek predstavlja projekciju snažnog unutarnjeg doživljaja vis-a-vis. Ovo je simbolično predstavljeno preko objekata od kojih je unutarnji doživljaj dobio prvobitni podsticaj, i koji od tog trenutka čuvaju svoju numinoznost i njene nadmoćne sile. Na taj način imaginacija se oslobađa konkretizma predmeta i nastoji da sazda predstavu onoga što je nevidljivo kao nečega što se nalazi iza date pojave. Ovde imam na umu najjednostavniji osnovni oblik mandale, krug, i najjednostavniju (duhovnu) podeljenost kruga, kvadrat ili, kao što može biti slučaj, krst.
Takva iskustva vrše koristan ili, pak, razorni uticaj na čoveka. On ne može da ih pojmi, protumači, da ovlada njima; niti je u stanju da ih se oslobodi ili da ih izbegne usled čega iz doživljava kao svemoćne. Pošto uočava da ne potiču iz svesne ličnosti, naziva ih manom, dajmonom ili Bogom. Nauka koristi izraz "nesvesno", priznajući na taj način da ne zna ništa o tom iskustvu, jer nauka i ne može da nauči bilo šta o biti psihe s obzirom da jedino sredstvo spoznaje bilo čega jeste psiha. Usled toga, valjanost izraza kao što su mana, daimon ili Bog ne može niti da se odbaci niti da se prihvati. Možemo, međutim, utvrditi da je uistinu autentično osećanje neobičnosti koje je povezano sa iskustvom nečeg objektivnog koje, kako izgleda, stoji izvan psihe.
Znamo da nam se nešto nepoznato, strano, približava, kao što smo svesni da mi nismo ti koji proizvode san ili nadahnuće, već da se oni na neki način javljaju sami od sebe. Tada imamo utisak da ono što nam se dešava emanira iz mane, daimona, Boga ili nesvesnog. Tri prva izraza odlikuje velika izvrsnost po tome što sadrže i izazivaju emocionalnu odliku numioznosti, dok je poslednji izraz - nesvesno - banalan i stoga bliži realnosti. Taj poslednji koncepi podrazumeva empirijsku realnost - to jest, običnu zbilju koja nam je tako dobro poznata. Nesvesno je isuviše neutralan i racionalan izraz da bi mogao da u velikoj meri podstakne maštu. Sam izraz je, uostalom, skovan iz naučnih razloga, i daleko je pogodniji za neutralno posmatranje koje ne postavlja nikakve metafizičke zahteve, za razliku od transcendentalnih koncepata, koji su kontroverzni i stoga skloni da pobude fanatizam.
Otuda više volim da koristim izraz "nesvesno", pri čemu sam svestan da bih isto tako mogao da govorim o "Bogu" ili "daimonu", ukoliko bih želeo da se izrazim jezikom mita. Kada koristim takav mitski jezik, svestan sam da "mana", "daimon" i "Bog" predstavljaju sinonime za nesvesno - to jest, da nam je značenje ovih izraza u jednakoj meri malo poznato koliko i poslednjeg naziva. Ljudi jedino veruju da znaju mnogo više o njima - i iz izvesnih razloga ta vera je daleko korisnija i delotvornija od naučnog koncepta. Velika prednost pojmova "daimon" i "Bog" leži u mogućnosti mnogo bolje objektivizacije vis-a-vis, to jest, personifikacije tog iskustva. Njihova emocionalna odlika daje im životnost i dejstvenu moć. Mržnja i ljubav; strah i bogopoštovanje, stupaju na scenu međusobnog sukobljavanja i podižu ga na nivo drame. Ono što je bilo jedino "izloženo" našim čulima i umu postaje i "odigrano". Sve ljudske odlike stavljene su na probu i čovek stupa u boj celim svojim bićem. Tek tada on može da postane celovit i tek tada može da se "rodi Bog", to jest, da stupi u ljudsku stvarnost i spoji sa čovekom preko "čovečijeg" obličja. Putem ovog čina ocelovljenja, čoveka - to jest, njegov ego - unutra zamenjuje "Bog", dok, se spoljašnje strane Bog postaje čovek, u skladu sa Isusovim recima: "Koji vidje mene, vidje oca."
Upravo u ovoj tački dolaze do izražaja očigledni nedostaci mitske terminologije. Prvobitna hrišćanska koncepcija Boga odnosi se na jednog svemoćnog, sveznajućeg i svemilosrdnog Oca i Tvorca sveta. Ukoliko takav Bog želi da postane čovek, od njega se traži neverovatna kenosis (pražnjenje) , kako bi se Njegova sveobuhvatnost svela na beskrajno mali ljudski nivo. Čak i u tom slučaju teško je shvatiti kako to da otelovljenje ne dovodi do razgradnje celokupnog čovekovog psihofizičkg sklopa. Teološki mislioci osetili su, stoga, da je neophodno da Hrista obdare odlikama koje ga izdižu iznad običnog ljudskog postojanja. Iznad svega, Isus je lišen macula peccati (mrlje prvobitnog greha). Iz tog razloga, ako ni zbog čega drugog, on predstavlja makar bogo-čoveka ili poluboga. Hrišćanska slika Boga ne može da bude ovaploćena u empirijskom čoveku bez protivurečnosti - sasvim nezavisno od činjenice da čovek, sa svim svojim spoljašnjim odlikama, ne deluje mnogo pogodno kao uzor Boga.
Ovaj mit bezuslovno mora da ozbiljno shvati monoteizam i da ostavi po strani svoj dualizam, koji se, ma koliko da je zvanično odbacivan, održao do današnjeg dana i koji je, pored svemoćnog Dobra, ustoličio jednog večno mračnog neprijatelja. U okviru ovog sistema mora biti ostavljen prostor za filosofski complexio opposito-rum Nikole de Kuže (Nicholas de Cusa) i za etičku ambivalentnost Jakova Berna; jedino na taj način Jednom Bogu može se priznati ce-lovitost i sinteza suprotnosti koja treba da predstavlja Njega. Činjenica je da su simboli, po samoj svojoj prirodi, u stanju da ujedine suprotnosti tako da se one više ne odbijaju i ne sukobljavaju, već da se međusobno dopunjuju i čine život smislenim. Kada se jednom iskusi, ambivalentnost u predstavi Boga prirode i Stvoritelja prestaje da predstavlja teškoće. Nasuprot tome, mit o nužnom ocelovljenju Boga - što je suština hrišćanske poruke - tada može da se shvati kao čovekovo stvaralačko suočavanje sa suprotnostima i kao njihova sinteza u Sopstvo, u celovitost njegove ličnosti. Neizbežne unutarnje protivurečnosti u predstavi Boga Stvoritelja mogu biti izmirene u skladu i celovitosti Sopstva kao coniunctio oppositorum alhemičara ili kao unio mystica. U iskustvu Sopstva više ne postoje suprotnosti "Bog" i "čovek", koje su sada izmirene, već pre suprotnosti unutar same slike Boga. U tome se sastoji smisao službe Božije, službe koju čovek može da uzvrati Bogu - činjenice da svetlost može da izroni iz tame, da Tvorac može da postane svestan Svoga dela, a čovek samoga sebe.
To je cilj, ili jedan od njih, koji čoveka smisleno uklapa u plan stvaranja, i koji istovremeno ovo stvaranje čini smislenim. To je mit, čije se značenje, postepeno, tokom više decenija, samo od sebe oblikovalo u meni. To je cilj koji mogu da usvojim i poštujem, i koji me stoga zadovoljava.
Zahvaljujući svojim misaonim sposobnostima čovek se uzvisio iznad životinjskog sveta, i uz pomoć svoga uma pokazuje da je priroda stavila izuzetan naglasak upravo na razvitak svesti. Preko svesti čovek ovladava prirodom, na taj način što uvida postojanje sveta, čime, naime, potvrđuje Tvorca. Svet postaje pojavni svet, što bez svesnog razmišljanja ne bi mogao da bude. Da je Tvorac svestan Sebe, ne bi imao potrebu za svesnim bićem; kao što ne izgleda verovatno da krajnje posredni stvaralački metodi, kojima su bili potrebni milioni godina za razvitak bezbrojnih vrsta i bića, predstavljaju posledicu smišljene namere. Istorija prirode govori nam o slučajnom i neočekivanom preobražaju vrsta koji traje stotinama i milionima godina u međusobnom proždiranju. Biološka i politička istorija čoveka predstavlja usavršeno ponavljanje istog dešavanja. Ali, istorija uma nudi nam drugačiju sliku. Ovde stupa na snagu čudo misaone svesti -druga kosmogonija. Važnost svesti je toliko velika da se ne možemo oteti pretpostavci kako se elemenat smisla krije negde unutar celokupne čudovišne, prividno besmislene biološke zbrke, i da je put za njeno ispoljavanje napokon zasnovan već na nivou toplokrvnih kičmenjaka koji poseduju razvijen mozak - da je zasnovan naizgled slučajno, nenamerno i nepredviđeno, a ipak, da je, nekako, već naslućen, osećanjem spoznat i napipan iz neke skrivene pobude.

Smisao

Ne zamišljam kako sam svojim razmišljanjima o smislu čoveka i njegovog mita obznanio konačnu istinu, ali smatram da se upravo ovo može izreći na kraju našeg eona Ribe, i možda sa stanovišta predstojećeg eona Vodolije (Vodonoše) koji je predstavljen u ljudskom obličju i sledi nakon znaka Ribe. Ovaj znak predstavlja coniunctio oppositorum koji obrazuju dve ribe međusobno postavljene u suprotnim pravcima. Po svemu sudeći, Vodonoša izražava Sopstvo. On odlučnim pokretom sipa sadržaje svoje posude u usta Piscis austrinus, koja simbolizuje sina, još uvek nesvesni sadržaj. Iz ovog sadržaja izroniće, nakon sledećeg eona koji će trajati više od dve hiljade godina, budućnost, čije su odlike naznačene simbolom Jarca: aigokeras-a, čudovišnog Jarca-Ribe, koji simbolizuje visine planina i morske dubine, polarnost koju obrazuju dva nerazlučena životinjska elementa što su zajedno izrasla. Ovo čudno biće moglo bi da sasvim lako predstavlja primordijalnu sliku-Boga Stvoritelja koji se suprotstavlja "čoveku", Anthropos-u. Na ovo pitanje ne nalazim odgovor ni u sebi, ni u empirijskim podacima koji mi stoje na raspolaganju - to jest u produktima nesvesnog kod drugih ljudi sa kojima sam upoznat, kao ni u istorijskim dokumentima. Ako do spoznaje ne dođe spontano, svaka spekulacija je besmislena. Ona ima smisla jedino kada posedujemo objektivne činjenice koje su uporedive sa našim materijalom o eonu Vodolije.
Nije nam poznato do kojeg stepena može da traje proces osvešćivanja, niti kuda može da vodi. To je novi elemenat u priči o stvaranju, koji nemamo sa čime da uporedimo. Ne možemo, stoga, da znamo kakve se mogućnosti kriju u njemu. Niti nam mogu biti poznate perspektive za vrstu Homo sapiens. Hoće li i ona da ponovi sudbinu drugih vrsta, koje su nekada cvetale na Zemlji, a sada su izumrle? Biologija nije u stanju da nam ponudi nijedan ubedljiv razlog da se tako nešto neće dogoditi.
Potreba za mitskim načinom izražavanja je zadovoljena kada ocrtamo takav pogled na svet koji adekvatno objašnjava smisao ljudskog postojanja u vaseljeni, pogled koji izvire iz naše psihičke celovitosti, iz sadejstva između svesti i nesvesnog. Besmisao lišava život njegove potpunosti, i stoga je jednak bolesti. Smisao omogućuje da mnogo toga - ako ne i sve - bude podnošljivo. Nikakva nauka neće nikada biti u stanju da zameni mit, niti se mit može shvatiti pomoću bilo koje nauke. Ne radi se o tome da je "Bog" mit, već o tome da mit predstavlja otkrovenje božanskog života u čoveku. Nismo mi ti koji izmišljamo mit, već se, naprotiv, mit obraća nama kao Reč Božja. Reč Božja dopire do nas, a mi ne možemo ni na koji način da odredimo da li se i u kojoj meri ona razlikuje od Boga. Povodom te reči ne bi moglo da se kaže ništa što već nije poznato i ljudsko, osim o načinu na koji nam se ona spontano javlja i postavlja pred nas zahteve. Nju ne može da izazove arbitrarni čin naše volje. Mi na primer nismo u stanju da objasnimo nadahnuće. Najdublje osećamo da nadahnuće ne predstavlja proizvod naše sopstvene moći zaključivanja, već da nam je došlo s neke druge strane. Kako bismo, isto tako, mogli da neki prekognitivni san pripišemo našim sopstvenim moćima? U krajnjoj liniji, najčešće nismo uopšte ni svesni, dok ne prođe izvesno vreme, da je sam nešto predskazivao, ili da je izražavao znanje o nečemu što će se dogoditi u daljini.
Reč se događa nama; to izaziva patnju, jer postajemo žrtve duboke neizvesnosti; pored Boga kao complexium oppositorum-a, sve je moguće - u najpotpunijem smislu te reči. Istina je varka, dobro i zlo, mogući su u jednakoj meri. Mit jeste ili može da bude dvosmislen, poput Delfijskog proročanstva ili sna. Ne možemo i ne smemo da odbacimo razum; ali, u jednakoj meri moramo da se uzdamo u to da će nam nagon priskočiti u pomoć - pri čemu dolazi do toga da nas Bog podržava protiv Boga, kao što je shvatio Jov. Sve ono putem čega se ispoljava "druga volja" potiče od čoveka - njegovo razmišljanje, reči, predstave, pa čak i njegova ograničenja. U skladu sa tim on teži da sve pripiše sebi - i tada počinje da razmišlja služeći se nezgrapnim psihološkim izrazima, i da zaključuje kako sve potiče iz njegovih namera i od njega samoga. S dečijom naivnošću šovek pretpostavlja da poznaje sve svoje domete, i da zna šta je sam 'po sebi". Pa ipak, on je sve vreme kobno sputan slabošću sopstvene svesti i njoj saobraznim strahom od nesvesnog. Čovek je stoga u potpunosti nemoćan da razluči ono do čega je došao brižljivim razmišljanjem od onoga što mu je spontano pridošlo iz dugog izvora. On nema nikakav objektivan stav prema sebi i ne može, štaviše, sebe da shvati kao pojavu za koju nalazi da postoji, i sa kojom je poistovećen, bez obzira na posledice. U prvi mah ceo teret je na njegovim plećima, sve se dogadja njemu, da bi tek uz krajnji napor konačno uspeo da osvoji i zadrži za sebe jedno područje relativne slobode.
Tek pošto spozna vlastiti put do ovog cilja , i jedino tada, čovek stiče mogućnost da shvati kako se on suočava sa svojim nagonskim osnovama, koje su mu date od početka i koje ne može da ukloni, ma koliko to želeo. Njegovi koreni ni u kom slučaju ne predstavljaju presahle izvore; oni žive u njemu kao postojani temelj njegovog bitisanja, i oblikuju njegovu svest u jednakoj meri u kojoj to čini fizički svet koji ga okružuje. Ove stvarnosne činjenice saleću čoveka spolja i iznutra s nesavladivom snagom. On ih je podveo pod ideju o božanstvu, opisao je njihove uticaje uz pomoć mita, a taj mit je predstavio kao "Reč Božiju", to jest, kao nadahnuće i otkrovenje numena s one "druge strane".

Tajna društva (organizacije)

Ne postoji bolji način da se pojača dragoceno osećanje individualnosti od posedovanja tajne kojoj se čovek zavetovao ćutanjem. Sami počeci društvenih uređenja otkrivaju težnju za tajnim organizacijama. Kada nedostaju uistinu vredne tajne, izmišljaju se ili iznalaze misterije u kojima su posvećene samo povlašćene osobe. Takav je bio slučaj sa Ružokrstašima i mnogim drugim društvima. Medju takvim tobožnjim-tajnama mogu - što je ironija - da se nadju istinske tajne kojih su posvećenici potpuno nesvesni - kao, na primer, u onim društvima koja su svoju "tajnu" najpre preuzela iz alhemijske tradicije.
Potrebu za razmetljivom tajanstvenošću od ključne je važnosti u društvima na primitivnom nivou, zato što zajednička tajna služi kao spona koja drži pleme na okupu. Tajne na plemenskom nivou obrazuju korisnu kompenzaciju za nedostatak kohezije u pojedincu, koji se neprekidno vraća u prvobitno nesvesno poistovećivanje sa drugim članovima grupe. Dosezanje ljudskog cilja - ličnosti koja je svesna posebnosti svoje sopstvene prirode - tako se pretvara u dugi, gotovo beznadežni proces vaspitanja - zato što se čak i oni pojedinci koje je upućenost u izvesne tajne donekle izdvojila u suštini ipak pokoravaju zakonima identiteta grupe, iako je u njihovom slučaju reč o društveno raslojenoj grupi.
Tajno društvo predstavlja medjustanje na putu idividuacije. U pripadnosti tajnoj organizaciji pojedinac još uvek nalazi potvrdu vlastite posebnosti, tj. on još uvek nije shvatio da se pravi zadatak pojedinca sastoji u tome da dosegne stepen razlikovanja od svake druge osobe i da stane na svoje noge. Svako poistovećivanje sa kolektivom, kao što su članstvo u organizacijama, podržavanje raznih "izama", i slično, kosi se sa ispunjenjem ovog zadatka. Takva pripadnost kolektivu predstavlja štake za hromog, štit za bojažljivog, postelju za lenjog, prihvatilište za nemoćne, ali, isto tako, ono predstavlja okrilje za siromašne i bolesne, luku za brodolomnike, porodično gnezdo za siročad, obećanu zemlju za razočarane skitnice i malaksale svetske putnike, stado i siguran tor za izgubljene ovce, majku koja pruža hranu i odgoj. Bilo bi stoga pogrešno ako bismo ovaj prelazni stupanj shvatili kao zastoj; naprotiv, on će još zadugo predstavljati jedini mogući oblik postojanja za pojedinca, kome danas, po svemu sudeći, više nego ikada preti bezličnost. Kolektivna organizacija danas još uvek ima tako veliku važnost da je, s izvesnim opravdanjem, mnogi smatraju konačnim ciljem; zahtev za daljim razvitkom ka samostalnosti deluje, otuda, kao drskost ili obest, uo-braženje ili, jednostavno, kao budalaština.
I pored svega, možda doista postoje opravdani razlozi za čovekovo osećanje kako mora da krene sopstvenim putem ka širim oblastima. Može biti da ni u jednom ruhu, obličju, obliku življenja, načinu postojanja ili običaju koje mu život nudi čovek ne nalazi ono za čime osobito žudi. Nastaviće da korača sam i da sam sebi bude društvo. Imaće ulogu sopstvene grupe, koja se sastoji od raznolikih mišljenja i težnji - a one ne moraju nužno da se kreću u istom pravcu. Biće, zapravo, u zavadi sa samim sobom, i naći će se na velikoj muci kako da objedini svoju sopstvenu mnogostrukost u cilju ispunjenja jedinstvenog dela. Čak i ukoliko je spolja zaštićen društvenim oblicima prelaznog stadijuma, neće moći da nade nikakvu odbranu protiv svoje unutarnje mnogostrukosti. Razjedinjenost u njemu samome može ga navesti da odustane od sopstvenog cilja, da se prepusti poistovećenju sa svojom okolinom.
Kao što je posvećeniku tajnog društva koji se oslobodio nerazgraničenog zajedništva, tako je i pojedincu na njegovoj usamljenoj stazi potrebna tajna koju iz više razloga ne sme ili ne može da otkrije. Takva tajna još više povećava njegovu usamljenost u kojoj se našao na putu prema svojim pojedinačnim ciljevima. Najveći broj ljudi nije u stanju da podnese tu usamljenost. To su neurotičari, koji se neizbežno igraju skrivalice sa drugima i sa samima sobom, a da pritom nisu kadri da ovu igru doista shvate ozbiljno. Po pravilu, oni završavaju tako što lični cilj žrtvuju svojoj težnji za prilagodavanjem kolektivu - što je postupak na koji ih sva mišljenja, verovanja i ideali njihove okoline podstiču. Štaviše, nikakvi racionalni razlozi ne mogu da dobiju prevagu nad argumentima društvene sredine. Jedino tajna koju pojedinac nije u stanju da izda - takva tajna koju se boji da oda, ili koju nije kadar da izrazi recima, i koja stoga deluje kao da pripada kategoriji suludih ideja - može da spreči inače neizbežno vraćanje u staro stanje.
Potreba za jednom takvom tajnom često je toliko prisilna da pojedinac počinje da se bavi idejama i delanjima za koja više nije odgovoran. U tom slučaju njega ne motiviše ni inat, ni drskost, već dira necessitas koju lično nije u stanju da razume. Ova nužnost obuzima ga žestinom sudbonosnosti, i možda mu po prvi put u životu otrkiva ad oculos prisustvo nečeg nepoznatog, nečeg što poseduje veću snagu od one koju on ima u svojoj najličnijoj oblasti, i gde se smatra nadmoćnim. Očigledan primer ovakvog dešavanja jeste priča o Jakovu, koji se upustio u borbu sa anđelom iz koje je izašao sa iščašenim bedrom, ali koji je takvom borbom sprečio ubistvo. U tim sretnim danima priča o Jakovu prihvatana je bez ikakve sumnje. Kada bi savremeni Jakov ispričao takvu priču, naišao bi na zagonetne osmehe. Bilo bi bolje da ne govori o takvim stvarima, pogotovo ako teži tome da ima svoje lične stavove o prirodi Jehovinog glasnika. Tako bi, hteo ne hteo, postao sopstvenik tajne o kojoj ne može da raspravlja, i našao bi se po strani od zajednice. Njegova duhovna opreznost došla bi, naravno, odmah do izražaja ukoliko ne bi uspeo da čitavog života glumi licemera. Ali svako ko pokuša da čini oboje -da se istovremeno prilagodi grupi i da sledi svoj lični cilj - postaje neurotičar. Naš savremeni Jakov krio bi od sebe činjenicu da je od njih dvoje anđeo, ipak, bio jači - kao što je svakako bio, jer nigde nije ostalo zabeleženo da je anđeo takode izašao iz te borbe hrom.
Covek koji, dakle, vođen svojim dajmonom, prekorači granica medustadijuma, doista stupa u "nekročena, nekročljiva područja" gde nema označenih pravaca niti skloništa ispod čijeg krova bi mogao da nađe utočište. Ne postoje nikakvi propisi prema kojima bi mogao da se upravlja kada se nađe suočen sa nepredviđenom situacijom - kao što je, na primer, sukob dužnosti. U najvećem broju slučajeva, ovi izleti u "ničiju zemlju" traju samo dotle dok se ne pojavi neki sličan sukob, i brzo se završavaju čim se takav sukob nanjuši iz daljine. Ne mogu da osudim osobu koja se odmah da u bekstvo.Ali, isto tako, ne mogu da odobrim što se priklanja svojoj slabosti i kukavičluku. S obzirom da moj prezir ne može da takvoj osobi dalje naudi - mogu mirno da saopštim da u takvoj kapitulaciji ne vidim ništa vredno hvale.
Ali, čovek, suočen sa sukobom dužnosti, koji preuzme isključivo na sebe obavezu da razreši ovaj sukob, i to pred sudijom koji mu danonoćno sudi, lako može da postane usamljen. Sad u njegovom životu postoji autentična tajna o kojoj ne sme da se javno govori - makar to bilo samo stoga što se našao uvučen u beskrajno unutarnje suđenje u kojem je on sam i svoj branilac i svoj nemilosrdni istražitelj, pri čemu nijedan svetovni ili duhovni sudija ne može da mu povrati miran san. Da već nije na smrt umoran od odluka takvih sudija, nikada se ne bi našao u sukobu. Jer takav sukob uvek pretpostavja viši stepen odgovornosti. Upravo ta odlika, pojedinca koji je poseduje, čuva od toga da prihvati odluku zajednice.-U njegovom slučaju sudnica se premešta u unutarnji svet, gde se presuda saopštava iza zatvorenih vrata.
Kada se ovo jednom dogodi, psiha pojedinca stiče značajniju ulogu. Ona više ne predstavlja samo sedište njegovog dobropoznatog i društveno određenog egoa; njegova psiha postaje sredstvo za određivanje onoga što je vredno za sebe i po sebi. Ništa tako ne podstiče rast svesti kao taj unutarnji sukob suprotnosti. Krajnje neočekivane činjenice pretvaraju se u optužbu, i odbrana je primorana da otkrije argumente koji su do tada bili nepoznati. U toku ovog procesa, znatan deo spoljašnjeg sveta stupa u unutarnji, što spoljni svet osiromašuje ili ukida. Na drugoj strani, unutarnji svet dobija na važnosti, budući da je uzdignut na nivo suda za donošenje etičkih odluka. Ego koji je dotle bio nedvosmislen gubi, međutim, jedinstvenu ulogu tužioca; ego takođe mora da nauči ulogu branioca. Ego postaje ambivalentan i ambiguentan - uhvaćen između čekića i nakovnja. Postaje svestan polarnosti koja je sama sobom nametnuta.
Svaki sukob dužnosti, a može biti da nije reč samo o ovoj vrsti sukoba, nikada se, uistinu ne "rešava", iako bi o njemu mogli da raspravljamo, da ga procenjujemo na jedan ili drugi način, do sudnjeg dana. Ranije ili kasnije odluka - donesena na prečac, kao što može da izgleda - jednostavno je tu. Praktični život ne može da postoji u većnoj protivurečnosti. Suprotnosti, i protivurečnosti koje vladaju medu njima, ipak ne iščezavaju, čak i ukoliko se za trenutak povuku pred nagonom za delanjem. One neprekidno ugrožavaju jedinstvo ličnosti, i uvek iznova upliću život u mrežu svojih dihotomija.
Svest o opasnostima i mučnosti takvog stanja može lako da presudno utiče na čovekovu odluku da "ostane kod kuće", to jest, da nikada ne napusti sigurno okrilje i toplu čauru, pošto oni obećavaju zaštitu od unutarnje napetosti. Oni ljudi koji ne moraju da napuste oca i majku svakako da su najbezbedniji kod njih. Veliki broj ljudi, međutim, smatra da im je put individuacije nametnut; ali, oni nikada doista neće upoznati pozitivne i negativne aspekte ljudske prirode.
Kao što celokupna energija proističe iz suprotnosti, tako i psiha, takođe, poseduje svoju unutarnju polarnost, koja predstavlja nužan preduslov za njenu životnost, kao što je davno shvatio Heraklit (Heraclitus). I s teorijskog i praktičnog stanovišta polarnost je svojstvena svemu što je živo. Naspram ove svemoćne sile stoji krhka jedinstvenost egoa, koji se formirao tokom milenijuma jedino uz pomoć bezbrojnih zaštitnih mera. Principijelna mogućnost rađanja egoa kao da se najpre nazire u činjenici da sve suprotnosti teže stanju ravnoteže. To se dešava tokom razmene energije koja proističe iz suprotnosti toplo-hladno, visoko-nisko, i slično. Energija na kojoj počiva svesni psihički život nastala je pre ove i stoga je u početku nesvesna. Kako se približava svesnosti ona se najpre javlja u vidu projektovanih figura kao što su mana, bogovi, dajmoni, i tako dalje, čiji numen, po svemu sudeći, predstavlja osnovni izvor energije, što i ostaje sve dok su ove natprirodne figure prihvaćene. Ali, s njihovim iščezavanjem i gubitkom snage, čini se da ego - to jest, empirijski čovek - pada pod vlast tog izvora energije, i to u najpotpunijem značenju ove ambiguentne tvrdnje: na jednoj strani čovek teži da prisvoji tu energiju, da je poseduje, i čak zamišlja da je doista poseduje; a na drugoj strani, ona ima vlast nad njim.
Do ovakve groteskne situacije može, naravno, da dođe samo kada se sadržaji svesti shvataju kao jedini oblik psihičke egzistencije. U takvim slučajevima, nema nikakvih projekcija koje bi mogle da spreče da inflacija ne uzme maha. Ali, tamo gde je postojanje nesvesne psihe prihvaćeno, sadržaji projekcije mogu biti primljeni u urođenim nagonskim oblicima koji prethode svesti. Njihova objektivnost i autonomija na taj način ostaju očuvani, a inflacija je izbegnuta. Arhetipovi, koji prethode svesti i koji je uslovljavaju, javljaju se u ulozi koju doista imaju u stvarnosti: kao a priori gradivni oblici tvari od kojih se sastoji svest. Oni ni na koji način ne reprezentuju suštinu stvari po sebi, već pre oblike u kojima stvari mogu da budu primećene i pojmljene. Osobitom prirodom opažanja ne upravljaju, naravno, samo arhetipovi. Oni jedino predstavljaju zajedničku komponentu opažanja. Kao atribut nagona oni sudeluju u njegovoj dinamičkoj prirodi, i u skladu sa tim, poseduju posebnu energiju koja uzrokuje ili nameće konačne obrasce ponašanja ili pobude; to jest, u izvesnim okolnostima oni mogu da imaju posesivno ili opsesivno dejstvo (numinoznost!). Ideja da arhetipovi predstavljaju daimonia sasvim je stoga u skladu sa njihovom prirodom.
Svako ko je sklon da poveruje kako pomenute formulacije menjaju neki aspekt prirode stvari, pada u iskušenje da bude zaveden recima. Stvarne činjenice se ne mogu izmeniti, bez obzira na to kakva im imena nadevamo. Jedino mi trpimo njihovo dejstvo. Poimanje "Boga" kao "pukog Ništavila" nema baš nikakve veze sa nadređenim principom. Mi ostajemo zaposednuti u jednakoj meri kao i ranije; promena imena nije ništa izmenila u biti. Ukoliko novo ime podrazumeva negiranje, najčešće se radi o zauzimanju pogrešnog stava prema realnosti. Na drugoj strani, prednost određenog imenovanja onoga što je nesaznajno sastoji se u tome što nas stavlja u sao brazno potvrdan odnos prema zbilji. Ukoliko, dakle, govorimo o "Bogu" kao o "arhetipu", ništa ne kazujemo o Njegovoj pravoj priro di već jedino obznanjujemo da "Bog" već zauzima mesto u onom delu naše psihe koji postoji pre svesti i da Njega stoga ne možemo da smatramo izmišljotinom svesti. Niti ga time udaljujemo ili odbacujemo, već ga približavamo mogućnosti da bude doživljen. Ova poslednja okolnost besumnje nije nebitna, jer bi se za ono što se ne može iskusiti lako moglo da pretpostavi kako ne postoji. Ova pretpostavka je toliko primamljiva, da u mom pokušaju da vaspostavim primitivnu nesvesnu psihu, takozvani vernici ne vide ništa osim ateizma. Ili, ako ne ateizma onda gnosticizma - sve drugo osim, sačuvaj Bože, psihičke realnosti kao što je nesvesno. Ako nesvesno uopšte predstavlja nešto, mora biti da se ono sastoji od prethodnih evolutivnih stadijuma naše svesne psihe. Shvatanje da je čovek u svoj svojoj slavi stvoren šestog dana Stvaranja sveta, bez ikakvih prethodnih razvojnih stadijuma nekako je, ipak, isuviše uprošćeno i arhaično da bi moglo da nas zadovolji u današnje vreme. U tom pogledu vlada uglavnom opšta usagašenost mišljenja. S obzirom na psihu, međutim, drevna koncepcija je i dalje postojana: psiha nema prethodni život, ona je tabula rasa, nastaje s rođenjem i predstavlja samo vlastitu predstavu o svojoj suštini.
U filogenetskom i ontogenetskom pogledu svest je drugorazredna pojava. Ovu očiglednu činjenicu treba konačno uvideti. Baš kao što telo poseduje anatomsku preistoriju od nekoliko miliona godina, tako je ima i psihički sistem. I upravo kao što ljudsko telo, svakim svojim delom, danas iskazuje ishod te evolucije, i svugde još uvek pokazuje tragove svojih prethodnih razvojnih stadijuma - to se isto može reći za psihu. Evolucija svesti počela je od stupnja nalik animalnom koji nam deluje kao nesvesno stanje, a taj istovetni proces razvitka ponavlja se kod svakog deteta. Dečija psiha u svom pre-svesnom stanju sve je drugo osim tabula rasa: ona je već preduobličena na prepoznatljivo individualan način i poseduje, šta-više, sve izrazito ljudske nagone, kao i a priori date osnove viših funkcija.
Iz ovog složenog korena proističe ego. Tokom života ego crpe snagu iz ovog korena. Kada osnova ne funkcioniše, sledi zastoj, a potom smrt. Život i realnost ove osnove od ključne su važnosti. U poredenju sa tim čak i spoljni svet ima drugorazrednu ulogu - jer, od kakvog je značaja taj svet kome nedostaje endogeni podsticaj da se on pojmi i da se njime upravlja? Dugoročno posmatrano, nikakva svest neće nikada moći da zameni životni nagon. Taj nagon dobijamo iznutra, u vidu prinude, volje ili naredbe, i ukoliko - kao što se u većoj ili manjoj meri čini od pamtiveka - i ovaj nagon označimo kao ličnog dajmona, onda u krajnjem slučaju pogodno izražavamo psihološku situaciju. I, ukoliko, primenom koncepta arhetipa nastojimo da nešto bliže odredimo tačku u kojoj padamo pod uticaj ovog dajmona, mi time ništa ne potiremo, već se jedino približavamo samom izvoru života.
Sasvim je prirodno što se ja kao psihijatar (lekar za dušu) zalažem za pomenuto stanovište, jer sam prevashodno zainteresovan kako da pomognem svojim pacijentima da ponovo nadu zdravu osnovu. Za to je potrebno, kao što sam mogao da naučim iz iskustva, veoma raznovrsno znanje. Medicina se, konačno, gledano u celini, razvijala na taj način. Ona nije napravila nikakav pomak putem otkrića nekakvog jedinstvenog trika za lečenje, čime bi izvanredno pojednostavila svoje metode. Nasuprot tome, ona se razvila u veoma kompleksnu nauku - što možda najpre duguje činjenici da je pozajmljivala iz svih mogućih oblasti. Otuda, ja nisam zainteresovan da dokazujem bilo šta drugim naučnim disciplinama; samo pokušavam da njihovo znanje svrsishodno primenim u sopstvenoj oblasti. Pritom sam, naravno, dužan da pružim izveštaj o takvim primenama i o njihovim rezultatima. Izvesne novine postaju, naime, jasne tek pošto neko prenese znanje iz jedne oblasti na drugu i primeni ga u praksi. Da su X-zraci ostali isključivo svojina fizičara i da nisu našli primenu u medicini, znali bismo daleko manje. Isto tako, ukoliko u izvesnim slučajevima lečenje putem zračenja ima opasne posledice, to je onda problem koji ima značaja za lekara - no, tako nešto ne mora nužno da zanima i fizičara, koji zračenje koristi na sasvim drugi način i u druge svrhe. Fizičar, takođe, ne bi trebalo da smatra kako je lekar zašao u njegovu teritoriju ukoliko lekar istakne izvesne štetne ili korisne odlike ovih nevidljivih zraka.
Ako ja, dakle, primenim istorijske i teološke ideje o psihoterapiji, one će se, prirodno, pojaviti u drugačijoj svetlosti i dovešće do drugačijih zaključaka od onih do kojih su dovele dok su bile ograničene na primenu u svojim vlastitim oblastima, gde su služile drugim namenama.
Činjenica, dakle, da dinamika psihe počiva na polarnosti, označava da je čitan problem suprotnosti, u najširem smislu reči, sa svim svojim pratećim religijskim i filosofskim aspektima, sveden na psihološku raspravu. Ovi aspekti gube autonomni karakter koji imaju u svojoj vlastitoj oblasti - što je neibežno, budući da se njima pristupa iz perspektive psiholoških pitanja; to jest, oni se više ne sagledavaju iz ugla religijske ili filosofske istine, već se u njima traži njihova psihološka vrednost i smisao. Nizavisno od njihovih zahteva da predstavljaju nezavisne istine, ostaje izvesno da sa empirijskog -to jest, naučnog - stanovišta, ovi aspekti predstavljaju psychio phenomena. Ova činjenica meni deluje nepobitno. Njihov zahtev za sopstvenim potvrđivanjem u skladu je sa psihološkim pristupom, koji ne postavlja takav zahtev neopravdano, već se, naprotiv, odnosi prema njemu s posebnim obzirom. Psihologiji nije ostavljen ni najmanji prostor za zaključke kao što su "jedino religiozno" ili "jedino filosofski", uprkos činjenici da se - pogotovo od strane teologa - veoma često može čuti optužba kako je nešto "jedino psihološko".

Sve pojmljive iskaze postavlja psiha. Između ostalog, psiha se javlja kao dinamički proces koji počiva na antitezama, na protoku energije između dva pola. Opšte pravilo logike glasi da "načela ne smeju da se umnožavaju više nego što je neophodno". S obzirom da se tumačenje sa energetskog stanovišta pokazalo kao opštevažeći princip tumačenja u prirodnim naukama, moramo da se u psihologiji takodje ograničimo na ovo interpretativno načelo. Na raspolaganju nam ne stoje tako čvrste činjenice koje bi mogle da nam ponude neko drugačije stanovište; antitetičku ili polarnu prirodu psihe i njenih sadržaja potvrdila je , štaviše, psihološka praksa.
Ukoliko je, dakle, dinamička koncepcija psihe ispravna, svi iskazi koji teže da prekorače granice psihičke polarnosti - iskazi povodom metafizičke realnosti, na primer - moraju biti paradoksalni ukoliko teže bilo kakvoj verodostojnosti.
Psiha nije u stanju da nadmaši samu sebe. Ona ne može da vaspostavi nikakve apsolutne istine, jer njena sopstvena polarnost određuje relativnost njenih iskaza. Svaki put kada psiha objavi apsolutne istine - kao što je, na primer: "Bog je kretanje", ili "Bog je Jedno" - ona nužno upada u jednu ili drugu sopstvenu antitezu. Ove dve tvrdjnje mogle bi, dakako, isto tako da glase: "Bog je mirovanje", ili "Bog je Sve". Kroz tu jednostranost psiha razara i gubi svoju spoznajnu moć. Ona ostaje nesmisaono (stoga što je nesmisleno) nizanje psihičkih stanja od kojih je svako samo sebi potpuno dovoljno zato što ne vidi, ili još uvek ne vidi, nijedno drugo stanje.
Ovim ne želimo da izrazimo nikakav vrednosni sud, već jedino da istaknemo da se granica veoma često prekoračuje. To je, začelo, neizbežno jer, kao što kaže Heraklit (Heraclitus), "Sve teče." Nakon teze sledi antiteza, a između njih nastaje treći činilac, lizis, koji do tada nije bio uočljiv. Na taj način psiha samo ponovo demonstrira svoju antitetičku prirodu i ni po čemu uistinu ne izlazi iz vlastitog okvira.
Kada nastojim da opišem ograničenje psihe ne nameravam da posredno izrazim stav kako jedino psiha postoji. Radi se samo o tome da, sve dok imamo u vidu moć opažanja i poimanja, nismo u stanju da steknemo uvid s one strane psihe. Nauka se prećutno slaže kako postoje nepsihički, transcendentalni predmeti. Ali, nauci je takode poznato koliko je teško pojmiti pravu prirodu predmeta, pogotovo kada organ za uočavanje nije dovoljan ili nedostaje, i kada odgovarajući oblici razmišljanja ne postoje ili tek treba da budu stvoreni. U slučajevima kada ni naša čula ni njihova veštačka pomagala nisu u stanju da potvrde prisustvo stvarnog predmeta, teškoće se još više uvećavaju, tako da možemo pasti u iskušenje da tvrdimo kako jednostavno nikakav realan predmet i ne postoji. Lično, nikada nisam izveo takav brzoplet zaključak, jer nikada nisam bio sklon da pomislim kako su naša čula u stanju da uoče sve oblike postojanja. Usudio sam se, stoga, da čak pretpostavim kako pojava arhetipskih konfiguracija - koje predstavljaju psihičke pojave par excellence - možda počiva na psihoidnoj osnovi, to jest, na jednom obliku postojanja koji je samo delimično psihičke a možda i sasvim drugačije prirode. Usled nedostatka empirijskih dokaza ne posedujem ni predstavu ni razumevanje takvih oblika postojanja, koji su uopšteno nazvana duhovnim. Gledano sa naučnog stanovišta, ono u šta mogu da verujem tim povodom nije materijalna priroda, i stoga moram da priznam svoje neznanje. Ali sve dok osećam dejstvo arhetipova, oni su za mene neslučajni i stvarni, iako mi nije poznata njihova prava priroda. To se, naravno, ne odnosi samo na arhetipove, već na prirodu psihe uopšte. Bez obzira šta kazuje o sebi, psiha nikada ne može da prevaziđe samu sebe. Celokupno poimanje i sve što se može shvatiti po sebi je psihičke prirode, i u tom smislu beznadežno smo zatočeni u jednom isključivo psihičkom svetu. Pa ipak, sasvim je razložno pretpostaviti kako iza tog vela postoji nepojamni apsolutni predmet koji dejstvuje i utiče na nas - a ovo Čak, ili posebno, valja pretpostaviti u slučaju psihičkih pojava povodom kojih se ne mogu postaviti nikakvi iskazi koji bi mogli da se provere. Iskazi koji se odnose na mogućnost ili nemogućnost, važe jedino za specijalizovane oblasti; izvan njih oni predstavljaju jedino nadmena nagađanja.
No, ma koliko da, sa objektivnog stanovišta, nije dopušteno davati proizvoljne iskaze - iskaze, dakle, bez dovoljno argumenata - ipak postoje takvi iskazi koji se, po svemu sudeći, moraju izložiti baš bez objektivnih razloga. Opravdanost postavljanja ovakvih iskaza ovde je psihodinamičke prirode, to jest takve vrste koja se obično naziva subjektivnom i smatra isključivo ličnom stvari. Ali, tada postoji opasnost da se pogreši u proceni toga da li se radi o iskazu koji doista potiče jedino od nekog pojedinačnog lica, i koji je podstaknut isključivo ličnim motivima, ili je reč o iskazu opšte prirode koji izvire iz kolektivno prisutnog dinamičkog obrasca. U tom slučaju ne možemo da ga označimo kao subjektivan, već kao psihološki objektivan iskaz, budući da je beskrajno mnogo pojedinaca podstaknuto jednom unutarnjom pobudom da daje istovetne iskaze, ili da izvesno stanovište smatra bezuslovno nužnim. Pošto arhetip ne predstavlja tek nekakav neaktivan oblik, već realnu silu koja je nabijena posebnom energijom, postoji dobar razlog da arhetip smatramo za causa efficiens takvih iskaza, i da ga smatramo njihovim subjektom. Drugim recima, nije ljudsko biće to koje postavlja iskaze, već arhetip progovara kroz njega. Ako se ovi iskazi potisnu ili zanemare, i medicinsko i opšteljudsko iskustvo, potvrđuju da dolazi do psihičkih poremećaja. Oni će se javiti bilo u vidu neurotičnih simptoma ili, ako se radi o ličnostima koje nisu podložne neurozi, ispoljiće se u vidu kolektivnih zabluda.
Arhetipski iskazi počivaju na instiktivnim preduslovima i nisu ni u kakvoj vezi sa razumom; oni nisu niti racionalno utemeljeni niti se mogu poreći racionalnim argumentima. Oni su oduvek predstavljali deo svetske scene - representations collectives - kao što ih je Levi Bril (Levy-Bruhl) ispravno nazvao. Izvesno je da ego i njegova volja imaju veliku ulogu u životu; ali, ono što ego želi u najvećem stepenu jeste stvar međudejstva - i to na načine kojih ego obično nije svestan - autonomije i numinoznosti arhetipskih dešavanja. Praktično uzimanje u obzir ovih procesa predstavlja suštinu religije - u onoj meri, naime, u kojoj se religiji uopšte može pristupiti iz psihološke perspektive.

Ljubav i Eros

U ovoj tački moju pažnju privlači činjenica da pored polja razmišljanja postoji još jedna u istoj meri prostrana ako ne i šira oblast u kojoj gotovo da nema ničega što bi bilo dostupno racionalnom razumevanju i racionalnim oblicima predstavljanja. To je oblast Erosa. U klasična vremena, kada se takvim problemima ispravno pristupalo, Eros je smatran za boga čije božanstvo prevazilazi naše ljudske granice, i koji stoga ne može da bude ni shvaćen ni predstavljen na bilo koji način. Mogao bih, kao što su mnogi pre mene učinili, da se izložim opasnosti tumačenja ovog dajmona, čiji se opseg delatnosti proteže od beskrajnih nebeskih prostranstava do mračnih paklenih ponora; ali nemoćan sam pred zadatkom da pronađem jezik koji bi bio u stanju da u pravoj meri izrazi neuhvatljiv paradoks ljubavi. Eros je kosmogonos, tvorac i otac-majka celokupne više svesti. Ponekad imam utisak da bi reči Sv. Pavla: "Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam" - doista mogle da predstavljaju prvi uslov celokupne spoznaje i suštinu samog božanstva. Nezavisno od svakog učenog tumačenja tvrdnje "Bog je ljubav", ove reči potvrđuju complexio oppositorum božanstva. U mojoj lekarskoj praksi kao i u ličnom životu, neprekidno sam se suočavao sa tajnom ljubavi, i nikada nisam bio u stanju da protumačim njeno značenje. Slično Jovu, morao sam da kažem "...Mećem ruku svoju na usta svoja. Jednom govorih ali neću odgovarati..." (Jov 39 : 37, 38). Tu se radi o najuzvišenijem i najbeznačajnijem, najudaljenijem i najbližem, najvišem i najnižem, pri čemu ne možemo da raspravljamo o jednoj strani problema a da istovremeno ne uzmemo u obzir i njegovu drugu stranu. Ne postoji jezik koji bi bio u stanju da izrazi ovaj paradoks. Šta god da kažemo, nećemo izraziti celinu problema. Kazivanje o delimičnim aspektima uvek je bilo ili suvišno ili nedovoljno, zato što je jedino celina smislena. Ljubav "sve snosi", "sve trpi" (Korinćanima posla¬nica prva, 13 : 7). Ove reči iskazuju sve što treba da se kaže; ništa im se ne može dodati. Zato što smo mi u najdubljem smislu reči žrtve i oruđa kosmogonijske "ljubavi". Ovu reč stavljam pod navode kako bih istakao da je ne koristim u njenom uobičajenom značenju iskazivanja želja, sviđanja, naklonosti, žudnje i sličnih osećanja, već nečega što je nadmoćno u odnosu na čoveka, što predstavlja jednoobraznu i nedeljivu celinu. Budući da predstavlja samo deo, čovek nije u stanju da pojmi celinu. On joj je prepušten na milost i nemilost. Čovek može da joj se prikloni, ili da se pobuni protiv nje; ali on se uvek nalazi u njenoj vlasti, u njenom zagrljaju. On joj je podređen i oslanja se na nju. Ljubav je njegovo svetio i njegova tama, koja se prostire u nedogled. "Ljubav nikad ne prestaje" - bez obzira da li govori "jezikom anđelskim", ili naučnom preciznošću istražuje život ćelije do njenog najudaljenijeg porekla. Čovek može pokušati da imenuje ljubav, dajući joj sva imena koja mu stoje na raspolaganju, pa ipak će upasti u beskrajno samoobmanjivanje. Ako poseduje zrno mudrosti, položiće oružje i nepoznato će imenovati još nepoznatijim, ignotumper ignotius - to jest, imenom Boga. To će biti priznanje njegove podređenosti, nesavršen-stva i zavisnosti; ali, istovremeno, to će biti dokaz njegove slobode da može da bira između istine i zablude.

LITERATURA

“Sećanje, snovi, razmišljanja” Karl Gustav Jung - Beograd, Atos 1995.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi se minarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD