POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

PREVENCIJA DEVIJANTNIH OBLIKA PONAŠANJAReč “devijacija” potiče od latinske reči deviation, što znači odstupanje od uobičajene putanje ili skretanje nekog tela sa svoje putanje ili pravca.
Devijantno ponašanje definisano je u odnosu na društvene norme, a ne u odnosu na strukturu ličnosti. Termin devijantno ponašanje vezuje se za sve oblike ponašanja koji u značajnoj meri odstupaju od opšteprihvaćenih vrednosti, normi i pravila ponašanja jedne zajednice i izaziva društvenu reakciju neodobravanja. Postoji veliki broj različitih odstupanja od društveno dozvoljenog kodeksa ponašanja, počev od vrlo bezazlenih (povlačenje ili izolacija pojedinca), do veoma opasnih (ugrožavanje života drugih ljudi). Kako to odstupanje od proseka može biti odstupanje u pozitivnom i u negativnom smeru, uvodi se i kriterijum društvene reakcije, pa se ističe da je reč o "odstupajućim" ponašanjima koja izazivaju društvenu reakciju. Društvena reakcija se ostvaruje na različite načine (formalne ili neformalne), ali uvek ima za cilj da pojedinca, koji se devijantno ponaša i na taj način ometa ili razara postojeće društvene odnose, primora da se ponaša u skladu sa društvenim zahtevima (Špadijer-Džinić 1988:50). Da bi devijantno ponašanje moglo da izazove društvenu reakciju, treba da bude vidljivo pripadnicima grupe ili zajednice. U nekim slučajevima, zajednica može biti potpuno nezainteresovana, pasivna, a u nekim drugim može primeniti represiju, što zavisi od toga koja su dobra pogođena devijacijama i kakav se značaj tim dobrima pridaje.

2. DEFINICIJA DEVIJANTNOG PONAŠANjA


Definisanje devijantnog ponašanja sa stanovišta društvenih normi i društvene reakcije, ima određene prednosti i ograničenja. Pre svega, devijantno ponašanje definisano je u odnosu na društvene norme, a ne u odnosu na strukturu ličnosti. Ponašanje koje je psihotično, definisano je u odnosu na njegovu zavisnost od strukture ličnosti. Prema tome, patologija ličnosti nije predmet sociologije devijantnog ponašanja. Ovaj stav samo ograničava i utvrđuje sociološki pristup devijantnom ponašanju, ali ni u kom slučaju ne znači negiranje značaja psihološkog ispitivanja strukture ličnosti. Verovatnije je da mnoga devijantna ponašanja jesu ponašanja klinički normalnih ljudi, i obrnuto, da većina ličnosti koja ima mentalne poremećaje, svojim ponašanjem ne krši društvene norme. Zbog toga je potrebno da se patološko i devijantno ponašanje definišu.
Sa sociološkog stanovišta, devijantno ponašanje je svako ljudsko ponašanje koje u značajnijoj meri odstupa, odnosno krši društvene norme jedne zajednice i izaziva društvenu reakciju neodobravanja. Devijantno ponašanje obuhvata ono što pojedinac čini i ono što on misli, njegove stavove, kao i njegova osećanja. Društvo je najviše zainteresovano za ono šta ljudi čine. Zbog toga se i sociologija devijantnosti skoro isključivo bavi devijacijama kao ljudskim akcijama.
Američki sociolog Edvin Lemert smatra da je činjenje samo jedan vid devijantnog ponašanja. Taj spoljašnji aspekt može da uzme različite oblike: spoljašnja verbalna devijacija i spoljašnja neverbalna devijacija. Pored spoljašnjeg vida devijacije, Lemert izdvaja i unutrašnju simboličku devijaciju-odstupajuće stavove i emocije, naročito u odnosu na značenje koje oni imaju za osobu koja ih doživljava.
U odnosu na društvene norme, samo ona ponašanja koja značajnije odstupaju ili krše društvene norme, nazivaju se devijantnim. Društvena reakcija je takođe pojam kojim se definiše devijantno ponašanje. Odstupanje od društvenih normi izaziva društvenu reakciju neodobravanja. Ova reakcija se ostvaruje na različite načine, ali uvek ima za cilj da pojedinca koji se devijantno ponaša, primora da se ponaša u skladu sa društvenim zahtevima. Odstupanje od društvenih normi postaje devijantno ukoliko je kao takvo i označeno od strane društva. Kršenje društvenih normi može da ugrozi odnose u zajednici, kao i samu društvenu zajednicu.


3. DRUŠTVENE NORME I DEVIJANTNOST


Društvene norme imaju određena svojstva koja su bitna za analizu devijantnog ponašanja, definisanog kao kršenje tih normi. Društvene norme, kao deo kulture, vrše funkciju prinude i kontrole nad pojedincem i ograničavaju moguće varijacije u ponašanju. Najvažnije društvene norme, sa stanovišta ispitivanja društvene devijacije, jesu norme koje su povezane sa društvenim institucijama (porodične, religiozne, političke, ekonomske).
Kršenje društvenih normi, šteti interesima društva, pa izaziva društvenu reakciju, koja se izražava različitim merama. Jedna od tih mera jeste sankcija. Pravo je najvažnija vrsta društvenih normi, čije sankcije primenjuje država svojim aparatom sile, štiteći interese vladajuće klase.
Društvene norme koje se stvaraju u neorganizovanim društvenim zajednicama nastaju spontano. Moralne norme su najvažnija vrsta ovih društvenih normi, jer društvo ove norme smatra neophodnim za opstanak i dobrobit društva. Društvene norme u odnosu na društvene vrednosti, pravila su ponašanja kojima je moguće dostići željene ciljeve jedne kulture ili dela te kulture. Kada se radi o društvenim devijacijama, npr. kriminalitetu, ovaj odnos se realizuje tako što krivični zakon zabranjuje neka ponašanja, kao sto su ubistva, silovanje, krađa, i na taj način štiti prihvaćene društvene vrednosti. Česti su i slučajevi konflikta normi koje prihvataju različite društvene grupe. U složenijim i dinamičnijim društvima raste broj grupa sa različitim normama, tako da se pojedinac sve više suočava sa suprotnim ili konfliktnim normama i društvenim ulogama. Zavisno od toga kojoj grupi činilac pripada, isto ponašanje može biti devijantno i nedevijantno.
U savremenoj literaturi posebno se raspravlja o društvenim normama i društvenim institucijama, kao uslovima za nastajanje društvenih devijacija. Naime, jedno delo je devijantno samo ako postoji normativno pravilo koje ga čini takvim. Promenom društvenih normi, menjaju se i oblici i učestalost devijacija. Kao posledica takvih promena, jedno ponašanje koje je bilo zabranjeno, može da postane odobreno.


4. REPRESIJA U VIDU SOCIJALNE KONTROLE

Društvena reakcija na devijacije, obuhvata sve oblike i načine na koje pojedinci, grupe ili organizovano društvo izražavaju svoje neodobravanje prema pojedincu ili grupi koja je prekršila neke društvene norme. Smisao društvenog reagovanja je u tome da pojedinca, koji je svojim ponašanjem prekršio određenu normu, prisili da poštuje opštevažeće vrednosti i norme. Društveno reagovanje se uvek sastoji u primeni neke sankcije. Pojam društvene reakcije obuhvata različite oblike ljudske aktivnosti, koje se nazivaju socijalna kontrola. U svakom društvu postoje mehanizmi socijalne kontrole, zbog toga što uvek postoji mogućnost da pojedinci ili grupe prekrše norme društvenog života. Zadatak socijalne kontrole je da osigura postupnost, tj. da spreči radikalne promene. To postiže tako što se od ljudi zahteva ponašanje u skladu s ustanovljenim i prihvaćenim pravilima ponašanja. Postoje dva osnovna načina kontrole ponašanja pojedinaca i grupa, a to su:
1. upotreba sile i
2. ustanovljavanje vrednosti i normi koje ljudi treba da private kao pravila ponašanja.


Glavni oblici socijalne kontrole, koji postoje u skoro svim društvima su: običaji, pravo, religija i vaspitanje. Svaki od ovih oblika ima svoje metode, predstavnike i sredstva, a neki od njih i organizacije uz pomoć kojih sprovode kontrolu. Sistem socijalne kontrole predstavlja samo jedan deo kontrole koju društvo sprovodi da bi se poštovale vrednosti i norme koje u njemu postoje.

4.1. OBLICI SOCIJALNE KONTROLE

Socijalna kontrola može biti:
1. neformalna - manifestuje se u različitim oblicima i sprovodi se pomoću neformalnih sankcija (ismejavanje, prezir, izolacija, neodobravanje...). Osnovni oblici neformalne socijalne kontrole su običaji, moral i javno mnjenje. Ova kontrola predstavlja reakciju neorganizovanih društvenih grupa, spontana je i neposredno izazvana devijacijom
2. formalna – sastoji se iz sistema zakona, pravila i propisa, koji određuju kazne ili neke druge mere za pojedince koji su prekršili norme. Ovu kontrolu vrše određene društvene organizacije. Reakcija na devijaciju posredovana je nizom institucija i ustanovljenih mehanizama socijalne kontrole.

Pravno regulisana socijalna kontrola od posebnog je značaja, zato što je vrši država, preko posebno ovlašćenih organa. Da li će se na neke devijacije reagovati pravno uređenim mehanizmima socijalne kontrole, zavisi od sledećih okolnosti:
1. prirode i značaja norme koja je povređena,
2. potreba za ograničavanjem reagovanja pojedinaca, koja mogu da budu nesrazmerna osveta, odnosno potreba da se zaštite ljudska prava od samovolje pojedinaca ili grupa, ali i samog državnog aparata.


U svim savremenim razvijenim društvima, postoji veći broj državnih ili društvenih organizacija (sudovi, zatvori, kazneno-popravne ustanove, vaspitno-popravne ustanove, specijalne ustanove...), koje primenjuju određena sredstva socijalne kontrole, u cilju pomaganja, lečenja, kažnjavanja i resocijalizacije devijanata. Sve ove organizacije imaju određene programe i ciljeve, koje treba da ostvare u radu sa devijantima. One takođe imaju i specijalizovano osoblje za to. U ove organizacije primaju se različite vrste devijanata i to dobrovoljno ili prinudno. Organizuju se i ustanove za kontrolu i tretman osoba koje vrše pojedine oblike devijantnog ponašanja.

5. ORGANIZOVANI OBLICI DRUŠTVENE AKCIJE NA SPREČAVANjU I SUZBIJANjU DRUŠTVENO NEPRIHVATLjIVOG PONAŠANjA DECE I OMLADINE

- Bolja informisanost prosvetnih i drugih stručnih radnika i roditelja o problematici i oblicima ispoljavanja društveno neprihvatljivog ponašanja dece i omladine, kao i o merama za njihovo sprečavanje i otklanjanje;
- Sistematsko proučavanje uzroka svih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja dece i omladine;
- Organizovanje psihološko-pedagoške službe u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama;
- Zaštita zdravlja školske dece i omladine.

Potrebno je osnovati savetovališta za školsku dece u omladinu, centre za socijalni rad, centre za resocijalizaciju, voditi jedinstvenu dokumentaciju i evidenciju i dr. Neophodna je saradnja službe socijalne zaštite sa drugim ustanovama i organizacijama.
Posebni faktori pervencije su:
o Porodica
o Škola
o Slobodno vreme
o Policija.

5.1. SANKCIJE PREMA MALOLETNIM POČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA

Licu koje u vreme kada je izvršilo krivično delo nije navršilo 14 godina, ne mogu se izreći krivične sankcije ni primeniti druge mere koje predviđa Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (2005. godina). Pod maloletnom osobom podrazumeva se ona koja je u vreme izvršenja krivičnog dela navršila 14 godina, a nije navršila 18 godina. Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 14, a nije navršilo 16 godina. Stariji maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 16, a nije navršilo 18 godina.

Postoje 3 vrste krivičnih sankcija:
1. vaspitne mere - izriču se mlađim maloletnicima. Njihova svrha je da se nadzorom, pružanjem zaštite i pomoći, utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, kako bi se omogućilo ponovno uključivanje maloletnika u društvenu zajednicu. Vaspitne mere su:
a) mere upozorenja i usmeravanja: sudski ukor i posebne obaveze (izriču se kada je dovoljno takvim merama uticati na ličnost maloletnika i njegovo ponašanje),
b) mere pojačanog nadzora: pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, pojačan nadzor u drugoj porodici, od strane organa starateljstva, pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika (izriču se kada za vaspitanje i razvoj maloletnika treba preduzeti trajnije mere uz odgovarajući stručni nadzor i pomoć, a nije potrebno potpuno odvajanje maloletnika iz dotadašnje sredine),
c) zavodske mere: upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno-popravni dom, upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje (izriču se prema maloletniku prema kome treba preduzeti trajnije mere vaspitanja, lečenja i osposobljavanja uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine, da bi se vršio pojačan uticaj na maloletnika. U vaspitnoj ustanovi maloletnik ostaje najmanje 6 meseci, a najviše 2 godine. Lice kome je izrečena zavodska mera upućivanja u vaspitnu ustanovu, može ostati u njoj do navršene 21. godine. U vaspitno-popravnom domu maloletnik ostaje najmanje 6 meseci, a najviše 4 godine, s tim da sud svakih 6 meseci razmatra da li postoje uslovi za obustavu izvršenja mere ili za njenu zamenu drugom vaspitnom merom. Lice kome je izrečena zavodska mera upućivanja u vaspitno-popravni dom, može ostati u njemu do navršene 23. godine);

2. maloletnički zatvor - vrši se pojačan uticaj na maloletnog učinioca da ubuduće ne vrši krivična dela. Maloletno lice ne provodi u njemu manje od 6 meseci, ni više od 5 godina. Maloletniku ne može biti izrečena disciplinska kazna upućivanja u samicu;

3. mere bezbednosti - mogu se izreći maloletnicima ako im je izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora.

6. VASPITNI NALOZI

Da bi se primenili određeni vaspitni nalozi, neophodni su određeni uslovi: priznanje krivičnog dela od strane maloletnika i njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom. Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se obustavi postupak, tj. da se primenom vaspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti, kako ubuduće ne bi činio krivična dela.
Vaspitni nalozi su:
- poravnanje sa oštećenim, kako bi se nadoknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način otklonile (delimično ili u celini) štetne posledice dela;
- redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao;
- uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
- uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman, koji se realizuje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu;
- podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga.


Za vreme primene ovih vaspitnih naloga (koji mogu da traju najduže 6 meseci), ne sme se remetiti školovanje ili zaposlenje maloletnika. Izbor i primenjivanje vaspitnog naloga vrši se u saradnji sa roditeljima, usvojiocem ili staraocem maloletnika i nadležnim organom starateljstva.

7. PREVENCIJA DEVIJANTNOG PONAŠANjA

Društvena prevencija je posebna društvena delatnost, koja u okviru postojećih društvenih odnosa, koriguje i menja one društvene odnose i pojave, koji neposrednije doprinose nastanku i razvoju društvenih devijacija. Svaka preventivna aktivnost zasniva se na određenim pretpostavkama o uzrocima društvenih devijacija i ukoliko su one naučno utemeljene, može se očekivati i uspešnija i efikasnija preventivna akcija.
Opšti programi prevencije obuhvataju različite socijalne, ekonomske, kulturne, vaspitne i druge mere, kojima se deluje na one društvene pojave i stanja, kod kojih su prisutni veći rizici nastanka društvenih devijacija (loši materijalni uslovi, nezaposlenost, migracije i dr.). U opšte programe prevencije spada i razvijanje pozitivne motivacije kod pojedinaca da svoje ponašanje usaglašavaju sa zahtevima koji postoje u jednom društvu. Glavne institucije preko kojih se ostvaruje ovaj proces, jesu porodica i škola. Zbog toga one imaju značajnu preventivnu ulogu. Velika pažnja posvećuje se i aktiviranju javnog mnjenja, delovanju sredstava masovnog komuniciranja i učešću javnosti u zaštiti osnovnih vrednosti društva.
Posebni programi prevencije obuhvataju mere koje se najneposrednije odnose na sprečavanje društvenih devijacija i predstavljaju osnovu različitih organizovanih akcija u užoj ili široj društvenoj sredini ili prema grupama i pojedincima koji su izloženi većim društvenim pritiscima ka devijaciji.
Represija (od latinske reči repressio) jeste sprečavanje, ugušivanje, obuzdavanje, suzbijanje. Represivne mere su zakonske i druge mere koje državna vlast preduzima protiv lica ili grupa lica koja svojim radom i težnjama ugrožavaju bezbednost ili opstanak države.


7.1. PREVENCIJA DRUŠTVENO NEPRIHVATLjIVOG PONAŠANjA DECE I MALOLETNIKA

Svako društvo teži da suzbije sve oblike devijacija i ponašanja koji narušavaju pravila društvenog života i odnose koji se na tim pravilima temelje.
• OPŠTA PREVENCIJA – primenjuje se kao uticaj na građane da ne vrše krivična dela, a to se postiže izazivanjem straha od kazne.
• SPECIJALNA PREVENCIJA – sastoji se u sprečavanju počinioca krivičnog dela da ponovo ne učini isto ili drugo krivično delo.
• PREVENCIJA U ŠIREM SMISLU – cilj ove delikvencije je sprečavanje javljanja budućih delikvenata, pa se preduzimaju mere da se uklone negativni uticaji iz društvene sredine i osiguraju normalni uslovi za razvoj ličnosti.
• PREVENCIJA U UŽEM SMISLU – odnosi se na osobe koje su počinile krivično delo, a oslanja se na specijalne mere suzbijanja.
U kriminologiji maloletničke delikvencije prevencija ima sličnu koncepciju, a njeni oblici su antideliktno delovanje i postdeliktne intervencije. Antideliktno delovanje sadrži konkretne mere sprečavanja delikventnog ponašanja mladih. Postdeliktne intervencije obuhvataju postupke i mere prema mladima koji su pokazali devijacije u socijalnom ponašanju, i često se označavaju kao sekundarna prevencija.
• MERE PRIMARNE PREVENCIJE su opšte mere (usmerene na rešavanje temeljnih uzroka čovekove otuđenosti i stvaranja uslova za svestrani razvoj ličnosti), i posebne i pojedinačne mere (usmerene su na rešavanje raznih socijalnih, vaspitnih, zdravstvenih i drugih teškoća koje pogađaju uže skupine i pojedince).
• MERE SEKUNDARNE PREVENCIJE su krivično-pravne i vankrivične u koje spadaju aktivnosti kao što su: rano indentifikovanje poremećaja u ponašanju, pravovremeno i adekvatno pružanje pomoći i zaštite, adekvato izricanje i sprovođenje vaspitnih mera i sl.
Za uspešno sprečavanje i suzbijanje kriminala maloletnika značajno je da se ostvari koordinirano i trajno delovanje svih faktora koji mogu doprineti prevenciji maloletničke delikvencije. Aktivnost zajednice i svih društvenih subjekata treba da se usmeri na uklanjanje uzroka kriminala kako bi težište delovanja prenelo sa represivnog reagovanja na preventivno suzbijanje kriminalnih dela i pojava. Neophodno je sprovođenje različitih akcija kao što su: ekonomske, socijalne, vaspitne, zdravstvene, kulturne i dr. U sprovođenju tih mera treba da se angažuju svi društveni faktori.

8. DRUŠTVENA REAKCIJA NA DEVIJACIJE

 

8.1. OPŠTE KARAKTERISTIKE DRUŠTVENOG REAGOVANjA NA DEVIJACIJE

Društvena reakcija predstavlja složenu pojavu koja je uslovljena faktorima vezanim za društvenu devijaciju, ali i ekonomskim, kulturnim i političkim odnosima u određenom društvu. Društvo na različite načine izražava svoje neodobravanje u odnosu na određena ponašanja i stanja koja odstupaju od utvrđenih normi i obrazaca. Društvena reakcija na takva odstupanja zavisi od prirode devijacije, stepena i obima u kome se javlja, njene društvene vidljivosti, ali i značaja koji se u datoj zajednici pridaje normi koja je prekršena. Uticaj na društveno reagovanje imaju i predrasude, neznanje, pogrešne informacije... (Špadijer-Džinić 1988:74).
Da bi devijantno ponašanje izazvalo društvenu reakciju, ono mora biti vidljivo članovima određene grupe ili zajednice. Vidljivost jednog devijantnog ponašanja zavisi od vrste devijacije, društvene situacije u kojoj se devijacija javlja i od društvenih karakteristika devijanta (npr., sitna krađa koju je izvršio neki siromašni crnac na jugu SAD, izaziva nesrazmerno oštru društvenu reakciju).
Društvena reakcija je funkcija mnogih različitih društvenih faktora. Zbog toga je učinjen pokušaj da se oni sažeto izraze u pojmu količnika tolerancije (Đurić 1961:57). Količnik tolerancije je kvantitativni izraz odnosa devijacije i spremnosti zajednice da je prihvati ili odbaci.


8.2. DRUŠTVENA REAKCIJA NA ALKOHOLIZAM

Društvena reakcija na alokoholizam kreće se između nekoliko tipova odnosa:
1. Potpuna prohibicija – zabrana i sankcionisanje kako proizvodnje i prometa, tako i potrošnje i uzimanja alkohola;
2. Delimična prohibicija – limitira i sankcioniše promet i služenje alkohola u određeno vreme;
3. Tolerancija prema umerenom i socijalno prihvatljivom uzimanju alkohola;
4. Nezainteresovanost i prenošenje na lični plan i pitanje ličnog izbora i odgovornosti;
5. Celoviti programi prevencije alkoholizma i razvijeni modeli tretmana alkoholičara.

Možemo izdvojiti tri modela tretmana alkoholičara: medicinski, sociopsihološki i porodični.
1. Medicinski model – preovlađuje u savremenom društvu i po njemu, alkoholizam je bolest koja se leči u okviru postojećeg medicinskog sistema. Lečenje alkoholičara može biti: dobrovoljno i obavezno zbog izvršenog krivičnog dela ili ako je zbog prekršaja izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara.
2. Socijalno-psihološki model – skreće pažnju javnosti na mnoge društvene, kulturne, psihološke, emocionalne činioce alkoholizma. Takođe je ovaj model značajan sa aspekta prevencije i resocijalizacije alkoholičara.
3. Porodični (interakcijski ili ekosistematski) model – predstavlja poseban pristup u lečenju i rehabilitaciji alkoholičara. Karakteristika ovog modela je pomeranje fokusa sa pojedinca na porodičnu i socijalnu sredinu. Alkoholizam se posmatra kao proces u koji su jednako uključeni i pojedinac i njegova porodica.

Mnoga istraživanja su pokazala da nisu sve porodice alkoholičara poremećene u istom stepenu. Porodica često svoj život prilagođava prema alkoholičaru, zato sto je pijenje centralni događaj porodice, tako da nije poremećen samo život alkoholičara, već i život svih članova porodice. U porodici u kojoj je muž alkoholičar, žena često ima psihosomatske poremećaje, deca poremećaje u ponašanju, a alkoholičar i jedne i druge poremećaje. Porodica alkoholičara je u većoj ili manjoj meri poremećena, disfunkcionalna, patološka i bolesna.

Intenzivna kombinovana porodična terapija alkoholizma zasnovana na ovakvoj teorijskoj osnovi ima dve faze:
1. Intenzivna faza koja zahteva šest nedelja terapije i ima određeni program. Na početku se organizuje informativno perdstavljanje, zatim alkoholičari uče teorije o alkoholizmu, da bi na ispitu mogli da prepoznaju posledice sopstvene zavisnosti. Nakon mesec dana, uključuju se članovi porodice, koji iznose svoje probleme i pokušava se sa redefinisanjem socijalnih i drugih porodičnih problema.
2. Stabilizaciona faza traje tri godine i osnovni ciljevi ove terapije su: potpuna apstinencija od alkohola, kompletan zdravstveni, psihički i fizički oporavak i uređivanje porodičnih odnosa na funkcionalan način.

8.3. PREVENCIJA ALKOHOLIZMA

Postoji veliki broj specifičnih metoda, tehnika lečenja i rehabilitacije zavisnika od alkohola. Alkoholizam treba sagledavati sistemski u procesu nastajanja i razvijanja, a u borbu protiv alkoholizma treba da budu uključeni i društveni i medicinski resursi. To podrazumeva: povećanje socijalne vidljivosti štetne upotrebe, zloupotrebe ili zavisnosti od alkohola, rano otkrivanje, dijagnostikovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jačanje motivacije za lečenje, povećanje pristupačnosti ustanova za lečenje i rehabilitaciju alkoholičara u lokalnoj zajednici.

9. DRUŠTVENA REAKCIJA NA ZAVISNOST OD DROGA

Nijedno savremeno društvo ne odobrava uzimanje droga. Reakcija društva na zavisnost od droga je kulturno uslovljena i zavisi od socijalnih i ekonomskih uslova datog društva. Moguće je izdvojiti četiri opšta modela reagovanja na uzimanje droga:
1. Moralističko-legalni model u kome se reagovanje društva izražava kroz moralnu osudu i primenu represivnih mera prema uživaocima droge;
2. Medicinski model koji uzimanje droga smatra bolešću, pa se zavisnik tretira kao bolesnik koga treba lečiti različitim tipovima tretmana;
3. Psiho-socijalni model usmerava težište reagovanja ka ličnosti uživaoca droge i ka neposrednim društvenim odnosima i mikrosocijalnom okruženju u kome živi.
4. Socio-kulturni model je zasnovan na sociološkim saznanjima o društvenim uzrocima zavisnosti od droga.

Poslednjih decenija XX veka, kao integrativni modeli, postali su prihvaćeni različiti tipovi terapeutskih zajednica, kao vid potpunog terapeutskog okruženja. Ovaj model uključuje i bivše zavisnike, kao deo sistema za podršku i rehabilitaciju. Ove zajednice nastale su u ustanovama zatvorenog tipa (zatvori, psihijatrijske klinike…), ali se sve više formiraju i u lokalnim zajednicama u kojima se javlja veći broj zavisnika ili rizik pojave zavisnosti.
Početak tretmana obuhvata upoznavanje sa programom i usvajanje principa i uzajamnih pravila ponašanja, često uz potpisivanje terapeutskog ugovora. Ključne aktivnosti usmerene su ka razvoju pozitivnih životnih vrednosti prema radu i samoodgovornosti, promenama navika i stila života, oslobađanje od zavisnosti, uzajamno prihvatanje i uključivanje u porodicu i lokalnu zajednicu.
Zavisnost od droge prisutna je u svim društvenim slojevima, s tim što postoje razlike u vrstama zavisnosti, ključnim uzrocima zavisnosti i u društvenim reakcijama na zavisnike iz različitih društvenih slojeva. U našem društvu, uglavnom se izdvajaju dva načina društvenog reagovanja na zavisnosti od droga:
a) Lečenje zavisnika od droga, koje je dobrovoljno i odvija se u psihijatrijskim ustanovama, primenom određenog tipa medicinsko-psihološko-socijalne metodologije lečenja i rehabilitacije. Lečenje narkomana može biti i prinudno nakon izrečene mere bezbednosti obaveznog lečenja.
b) Kažnjavanje zavisnika od droga za mnoge radnje u vezi sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama, osim samog uzimanja droge.
Postoje mišljenja da bi neke droge trebalo legalizovati i tako smanjiti zlo ukoliko se ono ne može iskoreniti.

9.1. PREVENCIJA NARKOMANIJE

Zbog prevencije i resocijalizacije važno je poznavati ključne uzroke narkomanije, koji leže u:
a) socijalnim uslovima života mlade generacije koja je sputana u svojim potrebama i mogućnostima, pa je zavisnost od droge jedan vid bekstva od stvarnosti i društva;
b) društvenoj hipokriziji kada je u pitanju ukupni odnos prema svim vidovima bolesti zavisnosti;
c) odsustvu pozitivnih programa i projekata podrške mladima u procesu rasta i sazrevanja;
d) širokoj neobaveštenosti mladih o štetnim efektima i posledicama droge.


Opšta prevencija zavisnosti od droga treba da podrazumeva razvoj društvene brige o deci, njihovom razvoju i socijalizaciji, kao i poboljšanje uslova, mogućnosti školovanja, stvaralačkog i kreativnog angažovanja i zapošljavanja.
Posebna prevencija ima za cilj sprečavanje napovoljnih uzroka droga neposredno pred njihovo moguće dejstvo na pojedince i društvene grupe, i blagovremeno otklanjanje ispoljenih teškoća socijalizacije, životnih i razvojnih problema i podrška u kriznim situacijama.
Da bi prevencija bila potpuna, potrebno je informisati javnost i profesionalce o karakteristikama zavisnosti od droga, zatim osloboditi od predrasuda i vrednosnih sudova, zanemariti Hipokratovu zakletvu kada su u pitanju zavisnici od supstanci. Takođe je potrebna i rekonstrukcija društvene reakcije na zavisnost, kao i povezanost različitih aktera društvenih odnosa prema ovom tipu socijalnih bolesti.

10. DRUŠTVENA REAKCIJA NA PROSTITUCIJU

 

Odnos društava prema prostituciji kreće se na skali između tolerancije i nezainteresovanosti, do sankcionisanja i reglementacije.
Tolerancija označava odnos ili u osnovi neformalnu saglasnost da se prostitucija ne osuđuje niti sankcioniše. Ovde je reč o prihvatanju društvenih uslova koji rađaju prostituciju, kao i skrivenom uvažavanju njenih društvenih uloga i socijalnih funkcija, uz prisustvo dvojnog morala kada su u pitanju korisnik i onaj koji pruža usluge.
Reglementacija podrazumeva legalizaciju prostitucije i to propisivanjem posebnih uslova za obavljanje delatnosti, uključujući i različite vrste nadzora.
Prohibicija označava zabranu bavljenja prostitucijom i uključuje niz različitih mera i sankcija u ime zaštite interesa javnog reda i morala.
Abolicija označava ukidanje ili zalaganje za eliminaciju svih vidova zakonskih zabrana i legalizaciju delatnosti prostitucije, uz posebne uslove mere zaštite samih prostitutki. Feministički pokreti, kao i zastupnici liberalističkih stavova i vrednosti, zalažu se za zaštitu prostitutki u različitim vidovima.
Ambivalencija podrazumeva da se prostitucija kažnjava formalno dok postoji visoka tolerancija, pa čak i neki vidovi zaštite prostitutki.

10.1. ELEMENTI PREVENCIJE PROSTITUCIJE I REHABILITACIJA PROSTITUTKI

Osnovni cilj programa prevencije prostitucije trebalo bi da bude suzbijanje i sprečavanje uzroka koji podstiču nastajanje prostitucije. Po svojim sadržajima i ciljevima, ovi programi mogu imati različite nivoe i vidove kao što su: opšte, posebne i specijalne preventivne mere. Naročito se pominju mere kojima se deluje na socijalne faktore poput uslova osposobljavanja i obavljanja radnih usluga, poboljšavanja društveno-ekonomskog statusa žena, proširivanje mogućnosti zapošljavanja, mera ograničenja potražnje za seksualnim uslugama među kojima su programi mentalne higijene, seksualnog obrazovanja i vaspitanja, informisanje javnog mnjenja i sl. Deo opštih programa prevencije jesu posebni zdravstveni edukativni programi koji su usmereni ka saznanjima o zdravstvenim rizicima vezanim za prostituciju.
Rehabilitacija prostitutki obuhvata socijalne, ekonomske, psihološke, obrazovne i druge mere koje su usmerene ka:
a) zaštiti prostitutki od štetnih posledica bavljenja ovom delatnošću,
b) socijalnoj i moralnoj brizi za žene,
c) omogućavanju zdravog moralnog i duhovnog shvatanja života,
d) obrazovanje i profesionalno osposobljavanje,
e) pomoć u nalaženju zaposlenja,
f) stvaranje novog kruga prijatelja, koji će zameniti društvenu sredinu kojoj su prostitutke pripadale itd.


Dobrovoljno pristajanje i uključivanje prostitutki, najvažnije je za uspeh rehabilitacije.

11. DRUŠTVENA REAKCIJA NA PROSJAČENjE

 

Moguće je izdvojiti nekoliko tipova društvene reakcije prosjačenja, među kojima se izdvajaju.
1. Indiferentnost - održava karakter društveno-ekonomskih i političkih odnosa ili je odlika nemoći siromašnih i nerazvijenih društava.
2. Tolerancija - postoji u slučajevima kada postoji razumevanje i nema osude niti odbojnosti prema prosjačenju.
Indiferentnost i tolerancija su posledica stava da je prosjačenje takav vid devijacija kod kojih se ne pojavljuju žrtve, osim ako se ne zanemari činjenica da sami prosjaci prave žrtve nepovoljnih društvenih okolnosti.
3. Prezir i odbacivanje su tip društvene reakcije koja je zasnovana na stalnom suđenju i izražavaju se kroz odbojnost i osudu prosjaka.
4. Sankcije se javljaju u različitim vidovima: žigosanje, smrtna kazna, zatvor, prinudni rad i sl.

U Srbiji društvena reakcija na prosjačenje ispoljava se u dva vida, ali protivurečna:
a) Sistem prekršajnih sankcija tretira prosjačenje kao prekršaj javnog reda i sastoji se u izricanju mera bezbednosti, novčanih ili kazni zatvora.
b) Socijalna zaštita predstavlja jedan od vidova organizovane reakcije na prosjačenje
.

Od sadržaja i oblika socijalne zaštite u odnosu na ove kategorije korisnika upotrebljavaju se stalna i trenutna novčana pomoć, neki od oblika resocijalizacije, starateljstvo kao oblik porodično-pravne zaštite ili neki drugi vid zaštite. Specijalizovane ustanove socijalne zaštite za prosjake, osim prihvatilišta koje zbrinjavaju slučajeve urgantne ugroženosti ne postoje. Prosjaci ne traže pomoć sve dok mogu da prosjače.

12. DRUŠTVENA REAKCIJA NA KOCKANJE

 

Društveni odnos prema kockanju kreće se između tolerancije i sankcija. Tolerancija proizilazi iz pozitivnih aspekata igre i prihvatanja težine posledica kockanja. Pored profesionalnog kockanja, krivičnim sankcijama podležu i aktivnosti koje su povezane sa kockanjem. U nekim zemljama kockanje na javnom mestu označava se kao prekršaj protiv javnog reda i mira.
U socijalnom zakonodavstvu Srbije kockari su korisnici određenih prava i vidova zaštite, ali oni u principu retko koriste oblike socijalne zaštite. To se obično događa žrtvama kockanja koji ostaju bez novčanih sredstava za život, doma, porodične podrške, pa se privremeno smeštaju u ustanove socijalne zaštite. Može se zaključiti da kockari i žrtve kockarskih igara privlače uzgrednu pažnju društvenih institucija, ustanova represije, nego što su prisutne i aktivnosti preventivnog i rehabilitacionog tipa. Nezainteresovanost i tolerancija odlučujući su tipovi društvene reakcije.

12.1. PREVENCIJA KOCKANJA

Deca najčešće počinju igrama u sportskoj kladionici, onda prelaze na poker aparate i rulet, gde je ulog mnogo veći. Oboleli od kockanja na lečenje dolaze sa porodicom, terapije su grupne a ponekada uzimaju i lekove kada ih uhvati kriza. Lečenje može da traje i više od godinu dana. Mnoga deca su kockanjem izgubila sve i zadužila svoje roditelje, a ima i dece koja su u dugovima i po nekoliko hiljada evra.

12.2. PRINCIPI USPEŠNOG TRETMANA ODVIKAVANJA OD KOCKANJA

1. Ni jedna vrsta tretmana nije univerzalna za svakoga. Potrebno je uskladiti vrstu i način intervencije sa individualnim potrebama i problemima koji su od presudnog značaja za osobu.
2. Prilikom saradnje neophodna je iskrenost i otvorenost. Često se dešava da roditelji ne žele da prihvate realnost, tako da skrivaju stvarno stanje. Tako se može steći sasvim pogrešna slika o pravom stanju, a često je to pogubno za sam proces izlečenja.
3. Tretman mora biti dostupan. Osobe koje su zavisne od kockanja, veoma su nesigurne kada treba početi sa tretmanom, tako da treba iskoristiti njihovu spremnost u trenutku kada pokažu interes. Ukoliko se propusti šansa (npr. duga lista čekanja), gubi se interes.
4. Tretman treba biti usmeren na zadovoljenje različitih potreba pojedinca, a ne samo na kockanje. Tretman mora biti usmeren na kockanje, ali i na ostale probleme: medicinske, psihološke, socijalne, obrazovne i pravne.
5. Plan tretmana mora se kontinuirano procenjivati i menjati, kako bi bio u skladu sa potrebama pojedinca u toku tretmana. Pacijentu mogu biti potrebne različite vrste usluga i načini tretmana tokom lečenja i oporavka. Pored savetovanja i psihoterapije, pacijent može imati i potrebe za drugim medicinskim uslugama, porodičnom terapijom, socijalnom i pravnom uslugom. Važno je da tretman bude u skladu sa pacijentovim godinama, uzrastom, polom, naconalnošću i kulturom.
6. Ostajanje u programu tretmana određeno vreme je od presudnog značaja za ishod tretmana. Vreme koje će pojedinac provesti u lečenju zavisi od njegovih problema i potreba. Istraživanja pokazuju da većina pacijenata ostvaruje značajan napredak nakon tri meseca provedena u programu. Nakon toga može se održavati napredak u lečenju i oporavku. Pojedinci obično napuštaju tretman prerano, tako da je neophodno zadržati ih duže u praćenju i kontaktu.
7. Savetovanje (individualno ili grupno) i druge terapije koje se odnose na ponašanje sastavni su deo uspešnog tretmana zavisnosti od kockanja. Sa pacijentima se radi na jačanju motivacije, pomaže im se da izgrade veštine i mehanizme koji će im pomoći da se odupru kockanju, kako da kockanje zamene nekim konstruktivnim aktivnostima i potrebno im je da razviju sposobnosti rešavanja problema. Potrebno je izgraditi i unaprediti porodične odnose, i odnose u zajednici.
8. U tretmanu se ne koriste medikamenti-lekovi, sem u posebnim slučajevima. Važno je da ne postoji direkna zavisnost od kockanja i narkomanije ili alkoholizma kod osobe. Drugi oblici bolesti zavisnosti, kao što su alkoholizam i narkomanija, mogu pogubno delovati na uspeh tretmana i veoma je važno ukoliko postoji mogućnost, da se sve drži pod kontrolom. U trenucima kada je osoba pod uticajem alkohola, ili droge teško može kontrolisati impuls kockanja.
9. Ukoliko je kod osobe koja je zavisnik od kockanja prisutan i mentalni poremećaj ili neki psihički poremećaj, potrebno ih je tretirati zajedno sa zavisnošću. Važno je dobro proceniti ličnost i lečiti zavisnost i prateće poremećaje.
10. Tretman mora biti dobrovoljan da bi bio efikasan. Snažna motivacija može biti važna i olakšati proces lečenja, ali i sankcije i uslovljavanje mogu uticati da se započne sa tretmanom. Pritisci mogu biti u porodici ili na radnom mestu.
11. Mogući su recidivi tokom tretmana, ali oni moraju biti kontrolisani i praćeni. Porodica mora kontrolisati kretanje i stanje kockara, i o tome na vreme obaveštavati terapeuta.
12. Oporavak od zavisnosti od kockanja je dugoročni proces i često zahteva više pokušaja tretmana.

Kao što je slučaj i sa drugim bolestima zavisnosti i hroničnim bolestima, mogu se javiti recidivi po uspešno obavljenom tretmanu. U tim slučajevima potrebno je ostvariti dugotrajnu apstinenciju da bi postali aktivni članovi društva. Učestvovanje u grupama je veoma značajno i nakon obavljenog tretmana predstavlja važnu potporu pri održavanju apstinencije.
Istraživanje kaže da svaki peti čovek koji pokaže interesovanje za kockanje, postaje patološki kockar. Koliko ima kladionica, kockarnica, grebalica... Država mora da deluje preventivno i da kroz sinhronizovane akcije upozna ljude sa granicom gde kockanje zabava prestaje a počinje patološko kockanje. Dakle nije svako kockanje bolest ali to može postati.
Kockanje je ušlo u naše domove preko tv ekrana. Sve više je kvizova, glasanja itd. Za sada je najviše zastupljeno klađenje na sportske igre, ali u stvari nema granica u vrsti opklada koje maštoviti ljubitelji hazardnih igara mogu da izmisle.

13. DRUŠTVENA REAKCIJA NA SAMOUBISTVO

 

Društvena reakcija na samoubistvo može da se podeli na četiri osnovna tipa:
• odobravanje,
• ravnodušnost,
• neodobravanje,
• prevencija.

Reakcija se izražava etičkim stavovima, kulturnim normama i obrascima ponašanja, preko religije i pravnih propisa.
Odobravanje je vezano za mitsko-religijska, običajna i politička samoubistva. Društvene zajednice imaju pozitivan stav prema samoubistvu u već definisanim uslovima. Samoubice su stimulisane za izvršenje ubistva kada je to u intresu zajednice ili grupe. Ne smeju se mešati pozitivna očekivanja prema samoubilačkom činu od strane neke društvene grupe ili zajednice sa odobravanjem samoubistva i pozitivnom stavu prema samoubicama i njihovim porodicama.
Ravnodušnost prema samoubistvu i samoubicama je prisutna u kriznim društvima i situacijama, jer ne postoji društvo koje nema definisan stav prema samoubistvu.
Osuda je povezana sa činjenicom da se samoubistvom krše etička i normativna očekivanja, zbog čega ono izaziva osudu. Od legalnih osuda veći efekat imaju moralne i psihološke osude, koje prate sva samoubistva osim altruističkih. One mogu biti toliko drastične da skoro u potpunosti izoluju porodicu i srodnike samoubice, a događa se često da na grobu samoubica ne smeju stajati nikakva obeležja.

13.1. PREVENCIJA SAMOUBISTVA

Prevencija samoubistva zasniva se na otkrivanju samoubilački ugroženih lica. Kategoriju ugroženih predstavljaju i oni koji su već pokušali samoubistvo, a svaki pokušaj samoubistva je deo samoubilačkog ponašanja.
Za uspešnu prevenciju potrebno je prepoznavanje presuicidalnog sindroma, koji čini skup simptoma karakterističnih za duševno stanje uoči samoubistva, i najčešće se ispoljava u vidu simptoma koji su povezani: progresivno stešnjenje, samoagresivnost i bekstvo u irealnost. Savremena prevencija podrazumeva postojanje organizovanih službi za prihvatanje i tretman suicidalno ugroženih poput centra za prevenciju samoubistva, odeljenja za pružanje prve pomoći u krizi, savetodavne službe i sl.


ZAKLJUČAK

Na osnovu svega navedenog, može se videti da devijantno ponašanje predstavlja one oblike ponašanja koji odstupaju od opšteprihvaćenih vrednosti, normi i pravila ponašanja jedne zajednice. Devijantno ponašanje uvek je praćeno društvenom reakcijom neodobravanja. Ova reakcija se ostvaruje na različite načine, ali uvek ima za cilj da pojedinca koji se devijantno ponaša, primora da se ponaša u skladu sa društvenim zahtevima.
Represija i prevencija su dva oblika društvenog reagovanja na devijantno ponašanje, pri čemu se prevencija odnosi na sprečavanje, a represija na njegovo suzbijanje. Oba su od velikog značaja za društvo, jer ukoliko se devijantno ponašanje ne suzbija i sprečava, to može ostaviti trajne negativne posledice, kako na samog pojedinca koji se tako ponaša, tako i na njegovu porodicu i okolinu.

LITERATURA:

1) Haralambos, M. (1989) Uvod u sociologiju. Zagreb: Nakladni zavod Globus
2) Janković, I. i Pešić, V. (1988) Društvene devijacije-kritika socijalne patologije. Beograd: Naučna knjiga
3) Milosavljević, M. (2003) Devijacija i društvo. Beograd: Naučna knjiga
4) Todorović, A. (1973) Sociologija maloletničke bande. Novi Sad: Radnički univerzitet “Radivoj Ćirpanov”
5) Špadijer-Džinić J. (1988) Socijalna patologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Preuzeto sa internet stranica:
www.stankovicdejan.com
www.vesti.rs

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD