POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

Poremećaji mišljenja

Mišljenje je psihička funkcija koja služi udovoljavanju biosocijalnih i saznajnih potreba čovjeka.To je psihička funkcija pomoću koje se saznaje stvarnost, shvata kauzalitet - uzročnost, shvata interakcija - međusobni odnos i uslovljenost svih pojava i odnosa.
Mišljenje se nadograđuje na čulno saznanje. Dok je odražavanje realnog svijeta u opažanju neposredno, ono je u mišljenju posredno.
Prema savremenoj psihologiji mišljenje postoji tamo gdje postoji određeni zadatak i motiv da se on riješi.

Mišljenje ima 3 faze:
1. analiza zadatka (shvatanje zadataka);
2. traženje rješenja (hipoteza)
3. provjera rješenja

U prvoj fazi - analizi zadatka , osnovni preduslov je shvatanje problema, te kada se zadatak shvati, on sam vodi ka cilju, što je već druga faza misaonog procesa.

U drugoj fazi, koja podrazumijeva traženje rješenja (postavljanje hipoteza), kojih može biti više a samo jedna je prava. Ova faza se završava uviđanjem funkcionalne veze između sredstava kojima se dolazi do rješenja. Rješenje problema se sastoji u tome da se nađe način da se upotrijebi ono što se ima tako da se dođe do onog što se želi.

Treća faza - provjera rješenja, između postavljenih hipoteza se izabere jedno rješenje , koje nije uvijek adekvatno, pa ga na neki način treba provjeravati

Biološke osnove mišljenja

Mozak je anatomski podeljen na dve hemisfere koje kontrolišu funkcije lijeve i desne hemisfere tijela - iz dosad neobjašnjenih razloga, hemisfere i njihovi "feudi" su međusobno ukršteni. Istorijski, prema kostima lobanje, neurolozi su moždani korteks, koru velikog mozga, dijelili na četiri moždana režnja. Međutim, sa razvojem elektro (EEG) i magneto cefalografije (MEG), kao i drugih savremenijih metoda za skeniranje mozga poput SPECT, PET ili fMRI, pokazalo se da funkcije mozga nisu strukturalno raspodeljene po ovim režnjevima.
Ovim metodama opservacije misaonog procese, zaključeno je da veliki dijelovi korteksa, kao što su zadnje oblasti hemisfera gdje su smješteni čulni centri i čeona oblast - u kojoj su organizovane intelektualne sposobnosti , su odgovorne za biološku osnovu mišljenja.

U toku razmišljanja i zaključivanja koriste se intelektualne operacije:
- komparacija - utvrđivanje razlika i sličnosti
- analiza - misaono raščlanjivanje jedne cjeline na njene dijelove
- sinteza - povezivanje dijelova u celinu
- apstrakcija - zanemarivanje nekih dijelova i isticanje drugih koji su bitni za zadatak (lat. abstractio, odvajanje koje ne treba mješati sa »apstraktnim mišljenjem« )
- konkretizacija - primjena opštih principa na pojedinačnu pojavu
- zaključivanje
- indukcija - na osnovu pojedinačnog ili posebnog donosi se opšti stav o dedukcija - (suprotno indukciji) izvođenje zaključivanja posebnog slučaja na osnovu opšteg stava Mašina u lobanji

Ljudski mozak u proseku ima masu oko 1,5 kilograma. Anatomski posmatrano, mozak je podeljen na dve hemisfere. Prema kostima lobanje, neurolozi dele moždani korteks na četiri režnja, a prema organizaciji ćelija, mozak se može podeliti na 52 Brodmanove oblasti sa centrima raznih neuroloških funkcija. Mozak sadrži između 50 i 100 milijardi nervnih ćelija, od kojih 10 milijardi pripada moždanom korteksu. Nervne ćelije, ili neuroni, međusobno komuniciraju kroz 1000 triliona sinaptičkih veza.Zapremina mozga kod žena je prosečno oko 1130 cm3, a kod muškaraca oko 1260 cm3. Mozak odrasle žene sadrži 149.000 kilometara aksonskih vlakana, a mozak muškarca oko 176.000 kilometara. Misli se kreću nešto brže od zvuka. Brzina jednog nervnog impulsa je oko 432 kilometra na sat, odnosno 120 metara u sekundi

Razvoj mišljenja

Pijaže je smatrao da su deca aktivni učesnici sopstvenog kognitivnog razvoja, deca otkrivaju i konstruišu znanje kroz sopstvenu aktivnost. Kognitivni razvoj počinje sa nekoliko osnovnih šema - kognitivnih struktura kojima identifikujemo i interpretiramo objekte, događaje i druge informacije u okolini. Suočeni sa novim informacijama deca se trude da ih prilagode postojećim šemama - asimilacija.
Kognitivne faze razvoja - razvoj se odvija u 4 faze, koje se razlikuju prema načinu detetovog rezonovanja. Svaki stadijum reflektuje kvalitativno različiti stadijum rezonovanja i razumevanja sveta. Stadijumi se odvijaju u fiksirnim sekvencama, pri tome se postignuća ranijih stadijuma koriste u novim, predstavljaju njihovu bazu. Ipak postoje individualne razlike u brzini kojom deca prolaze kroz stadijume (maturacija i iskustvo), prelaz iz jedne faze u drugu je postepen i deca obično pokazuju znake obe faze tokom perioda tranzicije.
Senzomotorna faza - od rođenja do 2. godine, deca počinju da razumjevaju svijet preko čula i sopstvenih motornih aktivnosti. Na rođenju ponašanje je refleksno, s vremenom postaje kompleksno i evoluira u inteligentno ponašanje. Ipak inteligencija je od akcije ne od misli, odnosi se na objekte koji su prisutni i u trenutku opazivi, dete uči da odgovori i manipuliše objektima, te da ih koriste u svrsishodnim aktivnostima.Na rođenju deca nisu sposobna da razmišljaju i nisu u mogućnosti da diferenciraju sebe od ostalih objekata u okolini. Objekti postoje dok ih vide. Najveće dostignuće je razvoj postojanosti objekta - odnosno razumjevanje da oni postoji ikada ih beba ne vidi, na kraju perioda djete je sposobno da mentalno predstavi objekat u njegovom odsustvu.
Preoperacionalna faza - od 2. do 7. godine, period brzog razvoja jezika, dete je u mogućnosti da predstavi objekte u rečima i slikama, mišljenje više nije ograničeno onime što je direktno opazivo (dokazi - imitacija, imaginativna igra - metla kao konj). Mišljenje je ipak i dalje veoma restriktivno, percepcija dominira njime, a dete je izrazito egocentrično - svi vide svet na način na koga ga i ono vidi.
Konkretne operacije - od 7. do 11/12 godine, djeca postepeno savladavaju prepreke logičkog mišljenja povezanih sa predoperacionalnim periodom, njihovo mišljenje je manje egocentrično i shvataju da se pogledi drugih mogu razlikovati od njihovih.
Formalne operacije - od 11/12 godine pa na dalje, adolescenti mogu primjeniti reverzibilnost i konzervaciju na apstraktne, verbalne ili hipotetičke situacije i probleme u budućnosti, sadašnjosti ili prošlosti. Tinejdžeri mogu da shvate apstraktne koncepte.

Vrste mišljenja


1. KONKRETNO (perceptivno) - razlikuju predmete na osnovu osobina koje se mogu opažati
2. APSTRAKTNO (pojmovno)

- produktivno
- logičko


POREMEĆAJI MIŠLJENJA

Poremećaji mišljenja mogu biti posljedica duševnog oboljenja , različitih poremećaja ishrane, trovanja različitim materijama i slično. Razlikujemo poremećaje mišljenja po formi ili po sadržaju.


Poremećaji mišljenja po formi

Poremećaje mišljenja po formi karakterišu: način formiranja i izlaganja misli, logičnost i povezanost misli, kao i tok i brzina misaonog procesa.Neki od formalnih poremećaja mišljenja su:
1. Patološka opširnost: nemogućnost odvajanja bitnog od nebitnog,gubitak ciljne predstave i mišljenje ima pravolinijski tok. Javlja se kod intelektualnog deficita ili kod maničnih pacijenata.
2. Usporeni misaoni tok : usporen govor, teška promjena ciljne predstave,impuls za govor snižen, glas nemodulisan i tih. Javlja se kod depresivnih pacijenata.
3. Misaoni blok: prekid misaonog toka. Javlja se kod zdravih osoba - podsjećanjem nastavljaju misao, pacijenata sa šizofrenijom (pacijent ima utisak da mu "kradu" misli), depresvnih pacijenata.
4. Ubrzan misaoni tok: reprezentuje se logorejom (neprestano, često brbljanje), impuls sa govorom je pojačan, ciljna predstava se mijenja, pažnja hipervigilna, makismalno ubrzan tok misli - »bujica ideja«. Javlja se kod maničnih pacijenata.
5. Perseveracija: nevoljno ponavljanje jedne ili više riječi. Javlja se kod zamora ili akutnog stanja koje karakteriše nemogućnost pamćenja izgovorenih riječi.
6. Inkoherentno mišljenje - "salata od riječi": uvijek je prisutan poremećaj svijesti, karakterisan rasčlanjivanjem misaonog toka na pojedine pojmove, koji sami po sebi nisu nelogični ali ni ne pružaju utisak cjeline. Javlja se kod oštećenja svijesti, delirijuma ( kao delrijum tremensa ) i demencije.

Sadržajni poremećaji mišljenja

1.Precjenjenje tzv.fiks ideje : ubjeđenja koja su pretjerano afektivno obojena. Javljaju se kod zdravih osoba ( kad osoba pridaje nekom problemu posbenu pažnju i značaj, te pri tome pretjeruje), te kod osoba sa poremećajem ličnosti.

2. Prisilne misli: za njih je karakteristično nametanje misli protiv volje, misao je strana, neprijatna, nametnuta,pacijent se protiv nje bori. Ako su prisilne misli praćene strahom koji dominira, onda takav poremećaj nazivamo fobijom (grč. phobos -strah, bijeg) Većina se ljudi boji npr. visine ili pauka, ali taj ih strah ne ometa u svakidašnjem životu. Takav strah postaje fobija kada ih onemogućuje u aktivnostima koje su do tada s lakoćom obavljali ili uživali u njima. Termin fobija odnosi se na grupu simptoma prouzrokovanih određenim objektima ili situacijama.

3.Sumanute ideje: su zablude nastale na bolesnoj osnovi. Uglavnom su znak duševnog oboljenja. Javljaju se kao prolazne - psihotične epizode, sporedne - kod pacijenata sa šizofrenijom, i glavne - kod paranoidnih psihoza. Prema mehanizmu nastanka ih dijelimo na intuitivni (po osjećaju), imaginativni (kada se sadržaj maštanja pretvara u vjerovanje) i halucinatorni.

U sumanute ideje spadaju:

Ekspanzive ideje - ideje o veličini, bogatstvu, aristokratskom porijeklu i slično.
Depresivne ideje - kada osoba sebe optužuje za mnoge nesreće, smatra da boluje od nezilječivih bolesti ...na primjer Kotardov sindrom - nihilističke sumantne ideje koje poriču postojanje pojedinih dijelova tijela bolesnika, vlastite egzistencije, objekata pa i cijelog svijeta...
Ideje proganjanja - presekucije: kada osoba smatra da se cijeli svijet urotio protiv nje, da ih vlasti i neprijatelji proganjaju...
Ideje ljubomore - čvrsto vjerovanje da je partner preljubnik,bolesno se traže dokazi,falsifikati sećanja,apsurdnost u pronalaženju krivca. Ova sumanuta ideja je često direktna posljedica hroničnog alkoholizma. Naziva se još i Otelov sindrom.
Erotičko ludilo - Osoba vjeruje kako su u nju zaljubljene istaknute ličnosti. Naziva se još i De Klerambuov sindrom (erotomanija).
Kapgrasov sindrom - bolesnik vjeruje kako su jedna ili više osoba iz njegove okoline zamijenjeni dvojnicima ili njima sličnim osobama.
Fregolijev sindrom - bolesnik vjerje da ga progoni neko ko je preuzeo izgled nekog od njemu bliskih osoba.
Ekbomov sindrom - uvjerenje bolesnika da se u njegovoj koži ili unutrašnjim organima nlaze insekti ili paraziti.
Religiozne sumanute ideje -kada pacjent vjeruje da je mesija, prorok, da mu se bog obraća i slično.

Literatura:

1.Dr Momcilo Smiljanic - predavanja, Beograd 2003.
2.Dr Dusan Djordjevic - Pedagoska psihologija, Beograd 1999.
3.Dr Nikola Rot - Psihologija licnosti, Novi Sad 2005.
4.Dr Vera Smiljanic,Dr Ivan Tolicic - Dečija psihologija, Beograd 2009.
5. Ćetković R.,Kriminalno ponašanje i maloljetnička delikvencija (sa elementima
psihologije),Podgorica, 2008.
6. Vidanović I.,Kolar D.,Mentalna higijena, Beograd, 2005.
7. Svetlana Ivanović Kovačević - Psihosocijalne i psihopatološke karakteristike maloletnih počinioca krivičnih dela, Novi Sad 2010
8. Prof.Dr Sc. Mujo Hasković - Forenzička psihologija, Sarajevo 2008
9. Doc.Dr Sci. Slavica Vujisić - Poremećaji mišljenja,predavanja Podgorica 2010

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 


Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD