POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PRAVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- PRAVO -
 

FIZIČKI NAPAD NA DRUGOG

PREKRŠAJ, KAO JEDNA VRSTA NEDOZVOLJENOG LJUDSKOG PONAŠANJA, ZA KOJE DRŽAVNI ORGANI KAŽNJAVAJU, PREDSTAVLJA JAVNOPRAVNI KAZNENI DELIKT U ČIJOJ PRAVNOJ PRIRODI DOLAZE DO IZRAŽAJA MJEŠOVITE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG DJELA I PROTIVLJENJA NAREDBAMA UPRAVE. PREKRŠAJNO PRAVO PREDSTAVLJA GRANIČNO PODRUČJE DVIJE GRANE PRAVA – KRIVIČNOG PRAVA I UPRAVNOG PRAVA.

POŠTO SU PREKRŠAJI NERAZDVOJNO POVEZANI SA FUNKCIONISANJEM DRŽAVE ODNOSNO UPRAVE, VEĆ U RIMSKOJ DRŽAVI POJAVLJUJU SE DELIKTI KOJI PODSJEĆAJU NA PREKRŠAJE. DOK SE ZA KRIVIČNA DJELA MOGLO KAZNITI TJELESNOM KAZNOM (ODSIJECANJEM GLAVE, NOVČANO I SL.), PREMA PREKRŠIOCU SE PRIMJENJIVALA POSEBNA PRINUDNA MJERA, SA CILJEM DA SE ON PRIVOLI NA POKORNOST VLASTIMA. NADLEŽNI ORGANI UPRAVE MOGLI SU DA UHAPSE PRESTUPNIKA, DA MU IZREKNU NOVČANU KAZNU ILI DA UZMU NEKU NJEGOVU STVAR U ZALOGU, SVE DOK ON NE POSTUPI PO NJIHOVOJ NAREDBI. U SMISLU SADAŠNJIH KARAKTERISTIKA PREKRŠAJA, PREKRŠAJI SE JAVLJAJU ZNATNO KASNIJE (XVI I XVII VIJEK). PRVI PUT SE SUSREĆU U STATUTIMA SAMOSTALNIH PRIMORSKIH GRADOVA. IAKO SU OVA PRAVILA SVRSTAVANA U AUTONOMNO KRIVIČNO PRAVO, ONA SU PO SVOJIM OBILJEŽJIMA IMALA PREKRŠAJNOPRAVNU PRIRODU (UČINILAC TAKVOG DELIKTA OBAVEZAN JE DA PRESTANE SA SVOJIM PONAŠANJEM, DA NADOKNADI PROUZROKOVANU ŠTETU ILI DA PLATI NOVČANU GLOBU). NAJZNAČAJNIJI FAKTIČKI RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREKRŠAJI KASNIJE IZDVAJAJU IZ OBLASTI KRIVIČNOG PRAVA I SVRSTAVAJU U UPRAVNO PRAVO, VEZANI SU ZA NAGLI RAZVOJ DRŽAVNE UPRAVE. ZA RAZLIKU OD KRIVIČNIH DJELA ZA KOJA KAŽNJAVA SUD, ZA UČINJENE PREKRŠAJE KAŽNJAVA UPRAVA (TADAŠNJI NAZIV ZA PREKRŠAJNO PRAVO BIO JE “POLICIJSKO PRAVO”). POSLE BURŽOASKIH REVOLUCIJA JAVLJA SE TEŽNJA DA SE KAŽNJAVANJE ZA PREKRŠAJE PREPUSTI SUDOVIMA.


FIZIČKI NAPAD NA DRUGOG

FIZIČKI NAPAD NA DRUGOG (PREMA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) PREDSTAVLJA NARUŠAVANJE JAVNOG REDA I MIRA UČINJEN FIZIČKIM NAPADOM NA DRUGO LICE. RADNJA IZVRŠENJA OVOG PREKRŠAJA JE FIZIČKI NAPAD, KOJI PRETPOSTAVLJA UPOTREBU FIZIČKE SNAGE. OBJEKT NAPADA JE DRUGO FIZIČKO LICE. ZAŠTITNI OBJEKT JE MIR I SPOKOJSTVO GRAĐANA KAO I FIZIČKI INTEGRITET LICA.


FIZIČKI NAPAD ČESTO DOVODI DO TUČE. POSLJEDICE TUČE, U PREKRŠAJNOM SMISLU, SU REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA ODNOSNO NEGODOVANJE GRAĐANA I UGROŽAVANJE NJIHOVOG SPOKOJSTVA. AKO JE TUČOM DOŠLO DO TEŠKE TJELESNE POVREDE NEKOG LICA ILI PAK DO NJEGOVE SMRTI ONDA JE RIJEČ O POSTOJANJU KRIVIČNOG DJELA IZ KRIVIČNOG ZAKONA RS. IZVRŠILAC OVOG PREKRŠAJA MOŽE BITI SVAKO FIZIČKO LICE, ODGOVORNO ZA PREKRŠAJ. OVAJ PREKRŠAJ ZBOG SVOJIH KARAKTERISTIKA, SPADA U KATEGORIJU TEŽIH PREKRŠAJA.


PREMA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U UGROŽAVANJU DRUGOG LICA PRIJETNJOM OD STRANE UČINIOCA PREKRŠAJA, DA ĆE NAPASTI NA ŽIVOT ILI TIJELO DRUGOG LICA.OVAJ PREKRŠAJ KARAKTERIŠE SE U UGROŽAVANJU BEZBJEDNOSTI ILI IZAZIVANJU OSJEĆANJA UGROŽENOSTI DRUGOG LICA.RADNJA IZVRŠENJA OVOG PREKRŠAJA ISPOLJAVA SE U PRIJETNJI, ČIJA JE POSLJEDICA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI DRUGOG LICA.PRIJETNJA JE PSIHIČKA PRINUDA, KOJA DJELUJE NA DRUGO LICE, PA ONO USLJED PRIJETNJE IMA OSJEĆAJ UGROŽENOSTI VLASTITOG ŽIVOTA I TIJELA.PRIJETNJA MOŽE BITI UČINJENA:


1. VERBALNO I
2. REALNO
.


ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR KAO I BEZBJEDNOST FIZIČKIH LICA.I OVAJ PREKRŠAJ SPADA U KATEGORIJU TEŽIH PREKRŠAJA.


PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA


1. PROSTITUCIJA

OBILJEŽJA OVOG PREKRŠAJA SASTOJE SE U IZNAJMLJIVANJU ODNOSNO USTUPANJU PROSTORIJA RADI VRŠENJA PROSTITUCIJE, ILI U NAVOĐENJU DRUGOG LICA NA JAVNOM MJESTU NA PROSTITUCIJU ILI U POSREDOVANJU U VRŠENJU PROSTITUCIJE. KOD OVOG PREKRŠAJA POSTOJI VIŠE RADNJI IZVRŠENJA:


1. IZNAJMLJIVANJE, ODNOSNO USTUPANJE
PROSTORIJE RADI VRŠENJA PROSTITUCIJE
2. NAVOĐENJE DRUGOG ILI POSREDOVANJE U
VRŠENJU PROSTITUCIJE.

OVAJ PREKRŠAJ MOŽE DA IZVRŠI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE (PREKO ODGOVORNOG FIZIČKOG LICA). BAVLJENJE PROSTITUCIJOM NE PREDSTAVLJA PREKRŠAJ PREMA ZAKONU O JAVNOM REDU I MIRU.

ZAŠTITNI OBJEKAT JE JAVNI MORAL I BEZBJEDNOST LICA, A POSLJEDICA OVOG PREKRŠAJA JE NARUŠAVANJE JAVNOG MORALA I BEZBJEDNOSTI LICA.

2. NEOVLAŠĆENA UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA

OVAJ PREKRŠAJ KARAKTERIŠE NEOVLAŠĆENA UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA KOJOM SE UGROŽAVA BEZBJEDNOST ILI IZAZIVA OSJEĆANJE UZNEMIRENOSTI GRAĐANA. PREMA ODREDBAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI ORUŽJEM SE SMATRA:

1. VATRENO ORUŽJE
2. VAZDUŠNO ORUŽJE
3. RASPRSKAVAJUĆE I GASNO ORUŽJE
4. HLADNO ORUŽJE
5. ORUŽJE SA TETIVOM I
6. POSEBNO ORUŽJE (ORUŽJA ILI NAPRAVE KOJE IZBACUJU ANESTETIKE ILI PROIZVODE SVJETLOSNE I ZVUČNE SIGNALE).

NEOVLAŠĆENA UPOTREBA ORUŽJA POSTOJI UVIJEK KADA NEKO LICE, VAN SVOJIH ZAKONITIH OVLAŠĆENJA, UPOTREBLJAVA ORUŽJE.KOD OVOG PREKRŠAJA ZAŠTITNI OBJEKAT PREDSTAVLJA MIR I BEZBJEDNOST GRAĐANA, S TIM ŠTO JE POSLJEDICA NARUŠAVANJE TOG MIRA I BEZBJEDNOSTI.

3. VRIJEĐANJE DRUGOG LICA ILI DRUGO BEZOBZIRNO PONAŠANJE

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U GRUBOM VRIJEĐANJUDRUGOG LICA ILI U DRUGOM BEZOBZIRNOM PONAŠANJU KOJE IZAZIVA OSJEĆANJE FIZIČKE UGROŽENOSTI ILI UZNEMIRENOSTI GRAĐANA.S OBZIROM NA RADNJU IZVRŠENJA, OVAJ PREKRŠAJ IMA DVA VIDA ISPOLJAVANJA, I TO:

1. GRUBO VRIJEĐANJE I
2. SVAKO DRUGO BEZOBZIRNO PONAŠANJE KOJIM SEMOŽE IZAZVATI OSJEĆAJ FIZIČKE UZNEMIRENOSTI ILI UGROŽENOSTI GRAĐANA.

KOD OVOG PREKRŠAJA ZAŠTITNI OBJEKT JE JAVNI RED I MIR IZRAŽEN U NEGODOVANJU ILI NESPOKOJSTVU GRAĐANA, A POSLJEDICA PREKRŠAJA SE ISPOLJAVA OSJEĆAJEM FIZIČKE UGROŽENOSTI ILI UZNEMIRENOSTI GRAĐANA.


4. VRŠENJE FIZIOLOŠKIH POTREBA NA JAVNOM MJESTU RIJEČ JE U STVARI O DVA PREKRŠAJA, I TO:

1. VRŠENJU FIZIOLOŠKE POTREBE NA JAVNOM MJESTU I
2. IZLAGANJU POLNOG ORGANA POGLEDU DRUGIH LICA NA JAVNOM MJESTU.

KOD OVIH PREKRŠAJA ZAŠTITNI OBJEKT JE JAVNI MORAL ODNOSNO SPOKOJSTVO GRAĐANA.


5. KOCKANJE

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U KOCKANJU ZA NOVAC ILI DRUGU KORIST, NA JAVNOM MJESTU, ODNOSNO U IZNAJMLJIVANJU PROSTORIJA ZA KOCKANJE.NE PREDSTAVLJA PREKRŠAJ KOCKANJE U ZA TO PREDVIĐENIM PROSTORIJAMA, ZA KOJU DJELATNOST JE DATO ODGOVARAJUĆE ODOBRENJE, OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA.UČINILAC OVOG PREKRŠAJA MOŽE BITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE.

ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR.

6. NEOVLAŠĆENA UPOTREBA PIROTEHNIČKIH ILI EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U NEOVLAŠĆENOM PALJENJU PIROTEHNIČKIH ILI EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA, NA MJESTIMA I NA NAČIN KOJIM SE IZAZIVA UZNEMIRENOST GRAĐANA. KOD OVOG PREKRŠAJA ZAŠTITNI OBJEKT PREDSTAVLJA JAVNI RED I MIR, KAO I SIGURNOST GRAĐANA, DOK POSLJEDICU PREDSTAVLJA NJIHOVO NARUŠAVANJE.

OVAJ PREKRŠAJ MOŽE UČINITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE (KAO ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU).


7. NEOVLAŠĆENO ORGANIZOVANJE PRIREDBI SA UPOTREBOM PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U NEOVLAŠĆENOM ORGANIZOVANJU ODNOSNO PRIREĐIVANJU BAKLJADI, VATROMETA ILI SLIČNIH PRIREDBI NA KOJIMA SE KORISTE PIROTEHNIČKA SREDSTVA, BEZ PROPISANE NAJAVE ILI PORED ZABRANE NADLEŽNOG ORGANA ILI U NEPREDUZIMANJU MJERA OBEZBJEĐENJA KOJE JE ORGANIZATOR DUŽAN PREDUZETI. KOD OVOG PREKRŠAJA POSTOJI VIŠE RADNJI IZVRŠENJA I TO:

1. NEOVLAŠĆENO ODNOSNO NEPROPISNO PRIREĐIVANJE BAKLJADE, VATROMETA I SL., NA KOJIMA SE KORISTE PIROTEHNIČKA SREDSTVA
2. PRIREĐIVANJE BAKLJADE, VATROMETA I SL., UPRKOS POSTOJANJA ZABRANE NADLEŽNOG ORGANA
3. NEPREDUZIMANJE MJERA OBEZBJEĐENJA KOJE SU OBAVEZNE PO PROPISIMA.

ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA PREDSTAVLJA JAVNI RED I MIR, KAO I SIGURNOST GRAĐANA, A POSLJEDICE SE SASTOJE U NJIHOVOM UGROŽAVANJU.

OVAJ PREKRŠAJ MOGU UČINITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE.

8. NEOVLAŠĆENO PRIKUPLJANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA

OVAJ PREKRŠAJ PREDSTAVLJA NEOVLAŠĆENO PRIKUPLJANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA, KAO I DRUGIH VIDOVA POMOĆI. ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR.


9. REMEĆENJE MIRA MUZIČKIM INSTRUMENTIMA I MEHANIČKIM IZVORIMA BUKE

OVAJ PREKRŠAJ KARAKTERIŠE NARUŠAVANJE MIRA DRUGIH LICA IZVOĐENJEM MUZIČKIH I DRUGIH SADRŽAJA, KORIŠĆENJEM MUZIČKIH INSTRUMENATA I RADIO I TELEVIZIJSKIH PRIJEMNIKA I DRUGIH ZVUČNIH UREĐAJA, KAO I MEHANIČKIH IZVORA BUKE I ZVUČNIH SIGNALA (PREMA ZAKONU U PERIODU OD 22 DO 06 ČASOVA).

ZAŠTITNI OBJEKT KOD OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR. OVAJ PREKRŠAJ MOŽE UČINITI I FIZIČKO I PRAVNO LICE.

10. UŽIVANJE OPOJNIH DROGA NA JAVNOM MJESTU OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U UŽIVANJU OPOJNIH DROGA ILI PSIHOTROPNIH SUPSTANCI NA JAVNOM MJESTU.

INAČE, OVAJ PREKRŠAJ PREDSTAVLJA NOVINU U PREKRŠAJNOM ZAKONODAVSTVU RS. RADNJA IZVRŠENJA OVOG PREKRŠAJA SASTOJI SE U UŽIVANJU OPOJNIH DROGA I DRUGIH SLIČNIH SUPSTANCI NA JAVNOM MJESTU.
ZAŠTITNI OBJEKT KOD OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR.

PREKRŠAJI PROTIV FUNKCIONISANJA DRŽAVNIH ORGANA I JAVNIH SLUŽBI

1. SPREČAVANJE DRŽAVNIH ORGANA U VRŠENJU JAVNIH FUNKCIJA

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U SPREČAVANJU DJELOVANJA DRŽAVNIH ORGANA, PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA KOJA VRŠE JAVNA OVLAŠĆENJA ILI NJIHOVIH SLUŽBENIKA DA VRŠE SVOJE FUNKCIJE, ILI U NEPOSTUPANJU NA LICU MJESTA PO ZAKONITOM ZAHTJEVU ILI NAREĐENJU NJIHOVOG SLUŽBENOG LICA.
KOD OVOG PREKRŠAJA RADNJA IZVRŠENJA SASTOJI SE U:

1. SPREČAVANJU DJELOVANJA DRŽAVNIH ORGANA, PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA TJ. U SPREČAVANJU NJIHOVIH SLUŽBENIKA DA VRŠE JAVNA OVLAŠTENJA ODNOSNO SVOJE FUNKCIJE I
2. NEPOSTUPANJU NA LICU MJESTA, PO ZAKONITOM ZAHTJEVU ILI NAREĐENJU SLUŽBENIH LICA.

VRŠENJEM OVIH PREKRŠAJA OMETA SE RAD I IZVRŠENJE SLUŽBENIH ZADATAKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA TJ. NJIHOVIH SLUŽBENIKA.

ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR GRAĐANA.

2. OGRANIČENJE KRETANJA NA ODREĐENOM PROSTORU

OVAJ PREKRŠAJ SASTOJI SE U NEPOSTUPANJU PO NAREDBI ILI RJEŠENJU DRŽAVNOG ORGANA U VEZI SA OGRANIČENJEM ILI ZABRANOM KRETANJA LICA NA ODREĐENIM JAVNIM MJESTIMA ILI PODRUČJIMA.
DEFINISANJE JAVNOG MJESTA ILI PODRUČJA JE PREDUSLOV POSTOJANJA PREKRŠAJA. ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE OPŠTA DRUŠTVENA DISCIPLINA I JAVNI RED I MIR.


3. UNIŠTAVANJE JAVNIH OGLASA I OBJAVA

OVAJ PREKRŠAJ KARAKTERIŠE NEOVLAŠTENO CIJEPANJE, UKLANJANJE ILI, NA DRUGI NAČIN, OŠTEĆENJE JAVNIH OGLASA ILI OBJAVA, KOJE SU POSTAVILI DRŽAVNI ORGANI ILI LOKALNI ORGANI VLASTI ILI IZBORNIH OGLASA ISTAKNUTIH U SKLADU SA PROPISIMA, KAO I U SPREČAVANJU NJIHOVOG ISTICANJA.

OBJEKT ZAŠTITE OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR.UČINILAC OVOG PREKRŠAJA MOŽE BITI SAMO FIZIČKO LICE.


4. LAŽNO PREDSTAVLJANJE

LAŽNO PREDSTAVLJANJE, KAO PREKRŠAJ, POSTOJI AKO SE NEKO LICE LAŽNO PREDSTAVLJA KAO PRIPADNIK VOJSKE ILI CIVILNE ZAŠTITE ILI KAO SLUŽBENO LICE NEKOG DRUGOG PRAVNOG LICA, ILI AKO NEOVLAŠTENO NOSI NJIHOVE SLUŽBENE OZNAKE ILI UNIFORME ILI SLUŽBENE LEGITIMACIJE.PREKRŠAJ JE UČINJEN MOMENTOM LAŽNOG PREDSTAVLJANJA ILI MOMENTOM NEOVLAŠĆENOG NOŠENJA SLUŽBENE OZNAKE ILI LEGITIMACIJE.
ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED, DRUŠTVENA DISCIPLINA I MIR GRAĐANA.

OVAJ PREKRŠAJ MOGU UČINITI SAMO FIZIČKA LICA.

PREKRŠAJI PROTIV INTERESA MALOLJETNIKA I DRUGIH KATEGORIJA LICA

1. POSLUŽIVANJE ALKOHOLOM

OVAJ PREKRŠAJ POSTOJI AKO SE PRI PROMETU ALKOHOLNIH PIĆA, KOJA SE TROŠE NA LICU MJESTA, DAJU ALKOHOLNA PIĆA OČIGLEDNO PIJANOM LICU, MALOLJETNIKU MLAĐEM OD 16 GODINA ŽIVOTA, DUŠEVNO BOLESNOM LICU ILI LICU ZAOSTALOG DUŠEVNOG RAZVOJA, ILI U SLUČAJU PODSTICANJA OVIH LICA ZA UZIMANJE ALKOHOLA. IZVRŠILAC OVOG PREKRŠAJA MOŽE BITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE (KAO I ODGOVORNO FIZIČKO LICE U PRAVNOM LICU). ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR, ALI I ŽIVOT I ZDRAVLJE GRAĐANA, UKLJUČUJUĆI I MALOLJETNA I DUŠEVNO BOLESNA LICA.

2. PROSJAČENJE

OVAJ PREKRŠAJ POSTOJI AKO NEKO LICE PROSJAČI ILI NA PROSJAČENJE NAVODI MALOLJETNO LICE, DUŠEVNO BOLESNO LICE ILI LICE ZAOSTALOG DUŠEVNOG RAZVOJA.OVA PONAŠANJA MOGU SE ISPOLJITI U VIDU ZANIMANJA ILI ZANATA.ZAŠTITNI OBJEKAT KOD OVIH PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR I DOSTOJANSTVO LIČNOSTI MALOLJETNIH I DRUGIH LICA. PROSJAČENJE, KAO PREKRŠAJ, MOŽE UČINITI SAMO FIZIČKO LICE.

3. PROPUŠTANJE OBAVEZE STARANJA O MALOLJETNIKU

AKO JE RODITELJ, USVOJILAC, ODNOSNO STARALAC MALOLJETNIKA (KOJI JE UČINIO PREKRŠAJ PROTIV JAVNOG REDA I MIRA PROPISAN ZAKONOM) PROPUSTIO DA SE STARA O MALOLJETNIKU, PA JE TAKO PROPUŠTANJE UTICALO NA VRŠENJE PREKRŠAJA OD STRANE MALOLJETNIKA, SMATRAĆE SE DA JE UČINIO PREKRŠAJ.

USLOV ZA PREKRŠAJNU ODGOVORNOST KOD UČINIOCA OVOG PREKRŠAJA JE IZVRŠENJE PREKRŠAJA JAVNOG REDA I MIRA OD STRANE MALOLJETNIKA. ZAŠTITNI OBJEKT OVOG PREKRŠAJA JE JAVNI RED I MIR I MALOLJETNA LICA, KAO SPECIFIČNA DRUŠTVENA GRUPA.

PREKRŠAJ IZ ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

PORODIČNO NASILJE JE DRUŠTVENA POJAVA KOJA SE POJAVLJUJE U SVIM DRŽAVAMA SVIJETA (PREMA ISTRAŽIVANJIMA SPROVEDENIM U SAD I NJEMAČKOJ, SVAKA TREĆA ŽENA BAR JEDNOM U ŽIVOTU BUDE ZLOSTAVLJANA U PORODICI).

2005. GODINE, U REPUBLICI SRPSKOJ JE DONESEN ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI (“SLUŽBENI GLASNIK RS” br. 118/05). U DUHU OVOG ZAKONA PORODICA JE BIO-PSIHOSOCIJALNA DRUŠTVENA ŽIVOTNA ZAJEDNICA RODITELJA I NJIHOVE DJECE I DRUGIH NJENIH ČLANOVA, A ČINE JE SUPRUŽNICI U BRAČNOJ I VANBRAČNOJ ZAJEDNICI, NJIHOVA DJECA, BIVŠI BRAČNI ILI VANBRAČNI SUPRUŽNICI I NJIHOVA DJECA, USVOJILAC I USVOJENIK, STARALAC I ŠTIĆENIK, RODITELJI SADAŠNJIH I BIVŠIH SUPRUŽNIKA I OČUH I MAĆEHA. PORODIČNO-PRAVNE ODNOSE UREĐUJE PORODIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE. ODNOSI MEĐU ČLANOVIMA PORODICE ZASNIVAJU SE NA HUMANIM PRINCIPIMA KOJI PRETPOSTAVLJAJU MEĐUSOBNO POŠTOVANJE, POMAGANJE, RAZUMJEVANJE, ODRŽAVANJE SKLADNIH ODNOSA, RAVNOPRAVNOST POLOVA I DR.NASILJE U PORODICI JE BILO KOJE STVARNO, PRIJETEĆE FIZIČKO, PSIHIČKO, SEKSUALNO ILI EKONOMSKO NASILJE –DJELO NAD JEDNIM LICEM OD STRANE DRUGOG –IH KOJE JE U KRVNOM SRODSTVU ILI ŽIVI U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU, A KOJE NANOSI FIZIČKU, PSIHIČKU I SEKSUALNU PATNJU ILI EKONOMSKU ŠTETU, KAO I PRIJETNJE TAKVIM DJELIMA ILI PROPUŠTANJA ČINJENJA DUŽNE PAŽNJE. PORODIČNO NASILJE MOŽE DA SE VRŠI NAD PARTNEROM, ODNOSNO BRAČNIM DRUGOM, DJECOM ILI STARIJIM LICIMA, ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA.
MOŽEMO RAZLIKOVATI TRI VRSTE NASILJA U PORODICI, I TO:

1. FIZIČKO NASILJE –KOJE ČINI SVAKI OBLIK FIZIČKOG ZLOSTAVLJANJA ILI FIZIČKOG NAPADA ČLANA PORODICE NA DRUGOG ČLANA PORODICE
2. PSIHIČKO NASILJE –PODRAZUMJEVA RAZLIČITE OBLIKE ZASTRAŠIVANJA I PROUZROKOVANJA STRAHA, VERBALNE NAPADE, VRIJEĐANJA, PRIJETNJE I DR.
3. EKONOMSKO NASILJE –ČINE RAZLIČITI VIDOVI EKONOMSKE MANIPULACIJE ŽRTVE NASILJA
(ODUZIMANJE SREDSTAVA ZA ŽIVOT, NEPLAĆANJE ALIMENTACIJE, OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE ZAJEDNIČKE IMOVINE I DR.).

U POSEBNE OBLIKE NASILJA U PORODICI MOGU SE SVRSTATI UHOĐENJE I DRUGI OBLICI GRUBOG UZNEMIRAVANJA ČLANOVA PORODICA TE IZOLACIJA I OGRANIČAVANJE SLOBODE KRETANJA, TE KOMUNICIRANJE SA TREĆIM LICIMA. PREMA ODREDBAMA ZAKONA, PREMA LICU KOJE VRŠI NASILJE U PORODICI, ZA NASILNIČKO PONAŠANJE MOGU SE IZREĆI ZAŠTITNE MJERE, I TO:

1. UDALJENJE IZ STANA, KUĆE ILI NEKOG DRUGOG
STAMBENOG PROSTORA
2. ZABRANA PRIBLIŽAVANJA ŽRTVI NASILJA
3. OSIGURANJE ZAŠTITE ŽRTVI NASILJA
4. ZABRANA UZNEMIRAVANJA ILI UHOĐENJA ŽRTVE
NASILJA
5. OBAVEZA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA
6. OBAVEZNO LIJEČENJE OD ZAVISNOSTI I
7. RAD U KORIST HUMANITARNE ORGANIZACIJE ILI LOKALNE ZAJEDNICE.

ZAŠTITNE MJERE IZRIČE NADLEŽNI OSNOVNI SUD PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA ŽRTVE NASILJA U PORODICI, NA ZAHTJEV LICA KOJE JE ŽRTVA NASILJA, NA ZAHTJEV MUP-a, TUŽILAŠTVA, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.NASILNIKU JE ZAPRIJEĆENO KAZNOM AKO NE POSTUPI PREMA IZREČENOJ MJERI.

PORED MOGUĆNOSTI IZRICANJA ZAŠTITNIH MJERA, PREMA ZAKONU, NASILNIKU SE IZRIČE I NOVČANA KAZNA, JER ČINOM NASILJA U PORODICI, ON ISTOVREMENO ČINI I PREKRŠAJ.

NASILJE U PORODICI, NED DJECOM, POSEBNO JE SANKCIONISANO.
NASILJE U PORODICI, PREMA KRIVIČNOM ZAKONU RS, NORMIRANO JE I KAO KRIVIČNO DJELO (OVO PONAŠANJE RANIJE NIJE IMALO OBILJEŽJA KRIVIČNOG DJELA).


ZAKLJUČAK


ЈАВНИ РЕД И МИР, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ УСКЛАЂЕНО СТАЊЕ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА ГРАЂАНА НАСТАЛО ЊИХОВИМ ПОНАШАЊЕМ НА ЈАВНОМ МЈЕСТУ И ДЈЕЛОВАЊЕМ ОРГАНА И СЛУЖБИ У ЈАВНОМ ЖИВОТУ, РАДИ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА ЈЕДНАКИХ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА НА ЛИЧНУ БЕЗБЈЕДНОСТ, МИР И СПОКОЈСТВО, ПРИВАТНИ ЖИВОТ, СЛОБОДУ КРЕТАЊА, ЗАШТИТУ ЉУДСКОГ ДОСТОЈАНСТВА И ПРАВА МАЛОЉЕТНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА.ПОД ПРЕКРШАЈИМА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА СМАТРАЈУ СЕ: ПРЕКРШАЈИ ПРОТИВ ФУНКЦИОНИСАЊА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ; ПРЕКРШАЈИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСА МАЛОЉЕТНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ КОЈИ СУ УЧИЊЕНИ НА ЈАВНОМ МЈЕСТУ. ПОД ЈАВНИМ МЈЕСТОМ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА ПОДРАЗУМИЈЕВА СЕ МЈЕСТО НА КОЈЕМ ЈЕ СЛОБОДАН ПРИСТУП ПОЈЕДИНАЧНО НЕОДРЕЂЕНИМ ЛИЦИМА БЕЗ УСЛОВА ИЛИ ПОД ОДРЕЂЕНИМ УСЛОВИМА, КАО И ПРОСТОРИЈЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ПРЕДУЗЕЋА, ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ МЈЕСТА КАДА ЈЕ УСЉЕД БЛИЗИНЕ ИЛИ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИДИКУ ИЛИ ЧУЈНОСТИ ИЗВРШЕНОМ РАДЊОМ ДОШЛО ДО УЗНЕМИРАВАЊА ИЛИ НЕГОДОВАЊА ГРАЂАНА.

LITERATURA


- PROF. DR MARIJA KOSTIĆ, PREKRŠAJNO PRAVO,UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD


PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD