POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PRAVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- PRAVO -
 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

POJAM AKCIONARSKOG DRUŠTVA


Akcionarsko društvo definisano je Zakonom o privrednim društvima iz 2004. godine. Pre toga, Zakon o preduzećima iz 1996. godine takođe određuje ovu formu, a i istoimeni akt iz 1988. godine koji je koristio termin „deoničko društvo“. Akcionarsko pod ovim imenom sreće se i u Zakonu o akconarskim društvima Kraljevine Srbije iz 1896. godine, kao i u jugoslovenskom Trgovačkom zakoniku iz 1937. godine. Iz samog naslova zakona i oblika društva sledi i razlika između termina „akcija“ i „deonica“. U teoriji su podeljena mišljenja o tome kom terminu treba dati prednost. U našem zakonodavstvu je prihvaćen termin akcionarsko društvo. Prema Zakonu o privrednim društvima akcionarsko društvo može biti otvoreno i zatvoreno. Osnivačkim aktom se određuje koja vrsta akcionarskog društva se osniva. Ukoliko izričitog određenja vrste akcionarskog društvanema u osnivačkom aktu, smatra se da je osnovano otvoreno akcionarsko društvo.
Akcionarsko društvo je vrsta privrednog društva, društva kapitala, za čije se osnivanje sredstva pribavljaju izdavanjem akcija. Akcionarsko društvo osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom koje sadrži oznaku „akcionarsko društvo“ skraćenicu „a.d.“ ili „ad“. Osnovni kapital društva utvrđen je i podeljen na akcije. Osnovni kapital društva čii zbir nominalnih vrednosti svih akcija.
Akcionarsko društvo je pravni subjekt, ima svoju imovinu koja je odvojena od imovine osnivača. Ovo društvo odgovara u potpunosti svojom imovinom za obaveze koje preuzima u pravnom prometu. Akcionari ne odgovaraju zaobaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imvinu društva. Međutim, akcionari akcionarskog društva mogu prema trećim licima lično odgovarati za obaveze društva ako zloupotrebe privredno društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve, ili ako sa imovinom društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom kao da privredno društvo kao pravno lice ne postoji. Zloupotreba pravnog lica je određena članom 15 Zakona o privrednim društvima,a bila je kao institut probijanja pravnog subjektiviteta poznata i u Zakonu o preduzećima iz 1996. godine.
Akcionarsko društvo ima tačno određen kapital neophodan za osnivanje. Minimalni osnovni kapitaldruštva propisan je zakonom. Načelo fiksiranosti osnovne glavnice je od posebnog značaja za treća lica,kao generalno obezbeđenje za realizaciju njihovih potraživanja. Akcionarsko društvo je dužno da vrednost svoje neto imovine stalno održava na nivou koji je jednak ili veći od zakonom propisane vrednosti minimalnog osnovnog kapitala. U slučaju da se osnovni kapital društva iz bilo kog razloga smanji ispod vrednosti određene zakonom, akcionarsko društvo ima obavezu da ga obezbedi u roku od šest meseci od dana smanjenja. Srugi način za rešenje problema smanjenja osnovnog kapitala jeste promena pravne forme. Ukoliko društvo ne uspe da održi vrednost neto imovine na nivou jednakom ili većem od zakonom propisane vrednosti minimalnog osnovnog kapitala, nad njim će biti otvoren postupak likvidacije. Osnivački kapital akcionarskog društva formira se otkupom akcija u najmanjem iznosu zakonom propisane osnovne glavnice. Propisivanje minimuma osnovnog kapitala i održavanje njegove vrednosti jesu garancija trećim licima, ali su od značaja i za obavljanje delatnosti društva. Akcionarsko društvo se može osnovati u svim svojinskim oblicima. Vlasnički režim nad društvom zavisi od svojinsko režima sredstava koja se ulažu u društvo. Osnivači mogu biti sva pravna i fizička lica, domaća i strana.
Akcionarsko društvo je vrlo pogodan oblik preduzeća za investicije većeg obima. Sredstva se mogu prikupiti od velikog broja ulagača, pri čemu njihovi pojedinačni ulozi ne moraju biti veliki. A za investitore je najbitnija činjenica odgovornosti, jer u ovom obliku privrednog društva oni ne snose nikakvu imovinsku odgovornost u vezi obavljanja njegove registrovane delatnosti.
Akcionarsko društvo se, dakle, kao pravni subjekt karakteriše određenim osobenostima:
- osnovni kapital društva podeljen je na akcije određene nominalne vrednosti,
- imovina društva odvojena je od imovine osnivača,
- akcije kao hartije od vrednosti garantuju određena prava njihovim vlasnicima,
- zakon određuje minimalni iznos osnovnog kapitala.


OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Dva su uslova koja treba osnivači da ispune u cilju osnivanja akcionarskog društva. Osnivači najpre moraju da donesu odluku o osnivanju akcionarskog društva. Ova odluka, koja predstavlja u suštini osnivački akt donosi se u pismenoj formi i overava sudskim putem. Osnivački akt je prvi, formalni, uslov i sadrži:


- puno ime i prebivalište fizičkog lica, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica svakog osnivača društva,
- poslovno ime i sedište društva,
- delatnost,
- označenje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno,
- iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog, i način njegovog unošenja, odnosno formu uloga,
- broj akcija i njihovu nominalnu vrednost, odnosno kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost njihovu računovodstvenu vrednost, vrste i klase akcija koje je društvo ovlašćeno da izda, kao i pravo akcija svake klase,
- broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,
- identifikaciju osnivača koji daje nenovčane uloge, opis tih uloga i broj i vrstu akcija za te uloge,
-trajanje društva, osim ako je osnovano na neodređrno vreme, ukupni ili procenjeni iznos troškova u vezi sa osnivanjem društva koji padaju na teret društva, pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak rada,
- posebne pogodnosti, do dana osnivanja društva ili do momenta kad je društvo ovlašćeno da počne poslovanje, koje su date osnivačima ili drugom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili poslovima koji su bili potrebni za dobijanje takvog ovlašćenja.


Osnivački akt akcionarskog društva može da sadrži i druge odredbe, na primer ime i adresu prvog direktora, odnosno članova prvog upravnog odbora, ovlašćenja koja se daju upravnom odboru, i druga pitanja.
Pored osnivačkog akta akcionarsko društvo može imati i statut kojim se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom. Statut se sačinjava u pisanoj formi, ali se ne dostavlja uz prijavu za registraciju društva. Pravno dejstvo statuta prema akcionarima nastupa danom njegovog donošenja. Usvajanje i izmene statuta su u nadležnosti upravnog odbora akcionarskog društva, osim kada su ova ovlašćenja izričito osnivačkim aktom poverena skupštini akcionara. Ukoliko postoji neusklađenost između osnivačkog akta i statuta akcionasrkog društva, primenjuje se osnivački akt društva.
Drugi oavezni uslov koji mora biti ispunjen u cilju osnivanja akcionarskog društva je obezbeđenje osnovnog kapitala. Minimalni osnovni kapital akcionarskog društva određen je zakonom. Novčani ulog osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva na dan uplate iznosi najmanje 10 000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, a za otvoreno akcionarsko društvo najmanje 25 000€. Veći iznos novčanog dela minimalnog osnovnog kapitala može biti određen posebnim zakonom za osnivanje banaka, organizacija u osiguranju, kao i akcionarskih društava koji obavljaju zakonom određene delatnosti u ovoj formi.
Osnovni kapital akcionarskog društva obezbeđuje se ulozima akcionara. Ugovoreni ulozi koje se unose u novcu uplaćuju se do registracije akcionarskog društva, i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. Ostatak se uplaćuje najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva. Akcionari na osnovu svog uloga stiču pravo na izdavanje akcija. Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, plaćanje se vrši njihovim unošenjem u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.
Zakon pored određenja minimalnog osnovnog kapitala akcionarskog društva određuje i minimalnu nominalnu vrednost akcija. Akcionarsko društvo može izdavati obične akcije sa nominalnom vrednošću i bez te vrednosti, odnosno preferencijalne akcije sa nominalnom vrednošću. Najniža nominalna vrednost akcija ne može biti manja od iznosa koji se dobija kada se dinarska protivvrednost od 5€ zaokruži do najvišeg broja deljivog sa 10 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan podnošenja prijave za upis osnivanja akcionarskog društva, odnosno podnošenje prijave za upis promene registrovanog osnovnog kapitala društva. Ukupna vrednost izdatih akcija ne može biti niža od iznosa osnovnog kapitala- 10 000, odnosno 25 000€. Akcije se ne mogu izdavati za iznos koji je niži od nominalne vrednosti, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. U osnovnom kapitalu društva jednako učestvuju i obične akcije bez nominalne vrednosti. Učešće akcija u osnovnom kapitalu određuje se odnosom vrednosti tih akcija i ukupne vrednosti svih uplaćenih akcija- pri čemu je vrednost akcija jednaka zbiru vrednosti akcija sa nominalnom vrednošću računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti.
Osnivanje akcionarskog društva podrazumevaneophodne troškove. Troškove osnivanja mogu snositit osnivači ili društvo, što se određuje osnivačkim aktom društva. U slučaju da osnivačkim aktom nije drugačije određeno, troškove osnivanja društva snose njegovi osnivači. Osnivačima se naknada troškova osnivanja društva može odobriti samo do visine sredstava koja je određena osnivačkim aktom. Sa druge strane, kada je osnivačkim aktom određeno da samo društvo snosi troškove osnivanja, moguće su dve situacije:
1. troškovi mogu biti plaćeni iz osnovnog kapitala društva, i
2. troškovi mogu biti uneti u društvo kao deo uloga.


ZATVORENO I OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Zatvoreno akcionarsko društvo – Zatvoreno akcionarsko društvo predstavlja vrstu akcionarskog društva čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom. Broj akcionara u zatvorenom akcionarskom sruštvu je ograničen, što znači da ovo društvo može imati najviše 100 akcionara. Ukoliko se broj akcionara poveća i održi iznad navedenog broja akcionara u periodu dužem od godinu dana, to društvo postaje otvoreno akcionarsko društvo.

Zbog svog karaktera zatvoreno akcionarsko društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom, a takođe, ne može ni na drugi način svoje akcije nuditi javnim putem. U zatvorenom akcionarskom društvu akcionari koji upisuju prvu emisiju akcija jesu osnivači ove vrste akcionarskog društva. Zatvoreno akcionarsko društvo može postati otvoreno, kao što se otvoreno može pretvoriti u zatvoreno. Ovaj postupak se vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Pretvaranje jedne vrste akcionarskog društva u drugu vrši se izmenom osnivačkog akta, pri čemu se ne smatra da ovim putem dolazi do promene pravne forme privrednog društva.


Otvoreno akcionarsko društvo – Način osnivanja otvorenog akcionarskog društva je složeniji u odnosu na osnivanje zatvorenog akcionarskog društva. Otvoreno akcionarsko društvo se osniva javnim upisom akcija (tzv. sukcesivni način osnivanja). Javni poziv se može vršiti javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartia od vrednosti. Postupak izdavanja akcija je pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti.
Karakteristika otvorenog akcionarskog društva je da može imati neograničen broj akcionara, i ne može ograničiti prenos akcija trećim licima.
Otvoreno akcionarsko društvo može biti kotirano i nekotirano.
Postupak osnivanja otvorenog akcionarskog društva pretpostavlja sukcesivno, odnosno postepeno ili „javno“ osnivanje. Postupak sucesivnog osnivanja realizuje se kroz više faza. Kod sukcesivnog načina osnivanja, osnivači, odnosno društvo, upućuju javnu ponudu i prospekt za upis i uplatu akcija, uz objavljivanje informacija o društvu. Osnivači javni poziv za upis i uplatu akcija čine u vreme osnivanja društva, a društvo nakon osnivanja. Drugi deo akcija upisuju, uplaćuju, odnosno preuzimaju sami osnivači. Sukcesivni način osnivanja sprovodi se u više faza:
1. zaključivanje ugovora o osnivanju društva,
2. upis, uplata ili unošenje uloga i preuzimanje dela akcija od strane samih osnivača društva,
3. odobrenje prospekta od strane Komisije za hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i objavljivanje javne ponude za upis i otkup akcija od strane trećih lica, sa naznakom mesta dostupnosti prospekta i izvoda iz prospekta,
4. upis i uplata akcija ili unošenje uloga po javnoj ponudi od strane drugih lica
5. upis i otkup eventualnih neupisanih akcija ponuđenih u javnoj ponudi od strane osnivača,
6. eventualni postupak sa upisanim viškom akcija,
7. obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti o uspešnosti emisije radi upisa u njen registrar emisije akcija,
8. održavanje osnivačke skupštine i imenovanje prvih organa društva,
9. podnošenje prijave za registraciju društva,
10. objavljivanje upisa.


Bitna karakteristika osnivanja otvorenog akcionarskog društva je da je postupak propisan zakonom koji se u potpunosti mora poštovati.
Javno pozivanje na upis i uplatu akcija, koje ne otkupljuju sami osnivači, pruža mogućnost svakom zainteresovanom licu da se odazove pozivu i upiše ponuđene akcije. Sadržina javnog poziva treba da što potpunije informiše zainteresovana lica o akcionarskom društvu i objavljuje se u celosti uz odobrenje nadležnog organa.
Kod ovog načina osnivanja razlikujemo akcionare-osnivače društva i akcionare-druge upisnike akcija. Svaki od osnivača ima mora upisat inajmanje jednu akciju. Drugi upisnici akcija, sa druge strane, su akcionar koji upisuju akcije prve emisije po javnom pozivu.
Osnivači i drugi upisnici akcija iz njihove prve emisije učestvuju u fazama osnivanja otvorenog akcionarskog društva u cilju obezbeđenja minimalnog iznosa osnovnog kapitala društva. Osnivačka (prva) emisija smatra se uspelom ako se ponuđene akcije iz javne ponude i prospekata upišu u broju koji je kao uspešan upis predviđen javnom ponudom i koji je kao takav označen u prospektu, odnosno ako iznos uplaćenih akcija iznosi najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. Ukoliko se akcije iz javne ponude i prospekata ne upišu i ne uplate u navedenom iznosu, smatra se da osnivanje akcionarskog društva nije uspelo, jer nije obezbeđen jeda od osnovnih uslova- materijalni uslov.


OSNIVAČKA SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Osnivačka skupština se saziva ukoliko je uspela prva emisija akcija. Skupštinu sazivaju osnivači koji osnivaju akcionarsko društvo javnim putem. Sazivanje i održavanje skupštine mora biti obavljeno u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akcija utvrđenog u javnoj ponudi i prospektu. Rok za održavanje skupštine može biti produžen na osnovu sudske odluke donete u vanparničnom postupku, a na zahtev osnivača koji poseduju najmanje 10% upisanih akcija, i to najduže na 30 dana. Svaki od upisnika dobija poziv za prisustvovanje osnivačkoj skupštini, koji u prilogu sadrži osnivački akt, izveštaj osnivača i ovlašćenih procenjivača, izveštaj o troškovima osnivanja, spisak akcija po upisnicima na osnovu javne ponude i listu lica koja su u svojstvu osnivača eventualno preuzela akcije bez upisa na osnovu te ponude, uz naznačenje broja i vrste akcija koje je preuzelo svako od tih lica.
Pravo da učestvuju na osnivačkoj skupštini imaju svi upisnici potpuno uplaćenih akcija. Ova lica imaju pravo glasa na osnivačkoj skupštini. Skupština može otpočeti svoj rad ukoliko sednici prisustvuju upisnici čije uplaćene akciju predstavljaju prostu većinu akcija koje daju pravo glasa o pitanjima njene nadležnosti. Sednicu otvara osnivač sa najvećim brojem upisanih akcija, a ukoliko ima više osnivača ima takav status, prioritet ima upisnik koji je prvi uplatio akcije. On sačinjava spisak prisutnih upisnika akcija, odnosno njihovih punomoćnika, i da utvrdi uslove za održavanje skupštine.
U slučaju da kvorum ne postoji, osnivači mogu sazvati skupštinu u roku koji ne može biti kraći od 8 i duži od 15 dana. U slučaju da osnivačka skupština nije uspela, smatra se da društvo nije osnovano. Osnivači su tada solidarno odgovorni za povraćaj uplaćenih iznosa upisnicima akcija. Ova obaveza odnosi se i na povraćaj uloženih nenovčanih uloga.

NADLEŽNOSTI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Osnivačka skupština akcionarskog društva:


- utvrđuje da li su propisno upisane i uplaćene akcije, odnosno da li su uneti nenovčani ulozi,
- bira prvog direktora društva, odnosno članove prvog upravnog odbora, ukoliko osnivači to nisu uradili osnivačkim aktom,
- odlučuje o posebnim pravima koje pripadaju osnivačima i odobrava posebne pogodnosti osnivačima i drugim licima,
- donosi odluku o prihvatanju procene vrednosti nenovčanih uloga(ulozo o stvarima i pravima),
- odlučuje o odobravanju ugovora koji su osnivači zaključili pre registracije društva, a koji su u vezi s osnivanjem društva,
- utvrđuje iznos troškova osnivanja društva.


Osnivačka skupština može odlučivati i o prihvatanju upisanog viška akcija ili njegovog dela, u situaciji kada je broj upisanih akcija veći, u odnosu na ponuđeni broj akcija iz javne ponude. Akcionari koji su upisali akcije o kojima je skupština odlučivala imaju pravo glasa na osnivačkoj skupštini od momenta donošenja odluke.
Odluke se na sednici osnivačke skupštine donose većinom glasova akcionara sa običnim akcijama. Međutim, zakonom ili osnivačkim aktom, a samim tim i javnom ponudom i prospektom, može biti određen veći broj glasova potreban za punovažnost odluke. Inače, na osnivačkoj skupštni svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.
Kada je odlučivanje u pitanju postoje još neka pravila. Osnivačka skupština o prihvatanju procene uloga u stvarima i pravima glasa odvojeno za svaki takav ulog. Pri tom,osnivači i upisnici akcija na osnovu ovih uloga nemaju pravo glasa prilikom izjašnjavanja skupštine po ovom pitanju, niti se njihovi glasovi računaju u kvorum glasova i potrebnu većinu za donošenje odluke. Jednoglasnost, odnosno saglasnost svih upisnika uplaćenih akcija je neophodna kada se odlučuje o izmeni odredbe osnivačkog akta o iznosu osnovnog kapitala. Ova odredba ima dispozitivni karakter tako da osnivačkim aktom akcionarskog društva može biti određeno drugačije rešenje. Kada su troškovi osnivanja akcionarskog društva u pitanju i odlučivanje o njima, na sednici osnivačke skupštine pravo glasa o ovom pitanju nemaju osnivači koji su imali te troškove.

ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

U zavisnosti da li je reč o otvorenom ili zatvorenom društvu možemo razlikovati i njihove organe. Organi zatvorenog akcionarskog društva su:
- Skupština;
- Direktor ili upravni odbor;

Zatvoreno akcionarsko društvo moža da ima i izvršni odbor i generalnog direktora. Osnivačkim aktom ili statutom može se odrediti da društvo ima internog revizora ili odbor revizora. Na predlog manjinskih akcionara koji raspolažu sa najmanje 20% osnovnog kapitala društva, skupština može da izabere stručnog poverenika radi pregleda finansijskih izveštaja i poslovnih knjiga društva u poslednje tri godine.
Organi otvorenog akcionarskog društva su:
- Skupština;
- Upravni odbor;
- Izvršni odbor;
- Generalni direktor;

Kod kotiranog otvorenog akcionarskog društva obavezni organi su nadzorni odbor ili odbor revizora i interni revizor, a ima i sekretara.

SKUPŠTINA

Skupština predstavlja mesto gde se nalaze i okupljaju svi osnivači akcionarskog društva. Svi akcionari su članovi skupštine. Skupština predstavlja organ u kome su skoncentrisana najvažnija ovlašćenja i ovo iz razloga jer je čine osnivači samog društva.
Skupština odlučuje o najvažnijim pitanjima za rad i poslovanje društva. Prema Zakonu o privrednim društvima skupština odlučuje o sledećim pitanjima:


1. izmenama osnivačkog akta, uključujući naročito i promene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promene koje može izvršiti upravni odbor u skladu sa zakonom;

2. statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;
3. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, ako osnivačkim aktom ili statutom nije drukčije određeno;
4. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja upravnog odbora,izveštaja revizora i nadzornog odbora, ako postoji, u vezi sa finansijskim izveštajima;
5. politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora;
6. izboru i razrešenju članova upravnog odbora društva;
7. prestanku društva;
8. izboru i razrešenju revizora;
9. pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane upravnog odbora društva, u skladu sa zakonom;
10. izdacima po osnovu nagrađivanja direktora društva ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
11. drugim pitanjima navedenim u ovom zakonu ili osnivačkom aktu društva.
Odluke donete na sednici skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.


Pored redovne godišnje skupštine zakon predviđa još nekoliko vrsta skupština i to:
- Vanrednu skupštinu;
- Skupštinu po nalogu suda;
- Vanrednu skupštinu zatvorenog akcionarskog društva;
- Vanrednu skupštinu akcionarskog društva u slučaju poslovanja sa gubitkom.

Pismeni poziv za redovnu godišnju sednicu upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja sednice, dok je taj rok za vanrednu sednicu skraćen i iznosi najkasnije 15, a najranije 30 dana pre dana sednice.


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je obavezan organ kod otvorenog akcionarskog društva, dok zatvoreno može a ne mora imati upravni odbor. Ukoliko se u osnivačkom aktu zatvorenog akcionarskog društva ne predvidi upravni odbor, umesto njega se bira direktor.
Bitno je napomenuti da odredbe Zakona o privrednim društvima koje regulišu upravni odbor za otvoreno akcionarsko društvo prmenjuju se i na direktora zatvorenog akcionarskog društva.
Prema zakonu upravni odbor ima najmanje 3 a najviše 15 članova, s tim da se broj članova utvrđuje osnivačkim aktom društva. Članovi upravnog odbora se biraju na svakoj godišnjoj skupštini, a mogu se birati i na bilo kojoj vanrednoj sednici koja je sazvana radi tog izbora. Članovi upravnog odbora mogu podneti ostavku i ona ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako nije u njoj naveden neki drugi dan. Razrešenje članova upravnog odbora je pravo skupštine, koja može u obrazloženju odluke navesti razloge ali i ne mora.
Članovi upravnog odbora mogu imati svojstvo nezavisnih i neizvršnih članova. Pravilo je da kotirano akcionarsko društvo mora u upravnom odboru imati većinu neizvršnih članova, od kojih su najmanje dva nezavisna.
Mandat članova upravnog odbora i direktora kod zatvorenog akcionarskog društva, ističe na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini nakon njihovog izbora, a zakon nije ograničio broj mandata koji mogu biti povereni ovim licima.
Upravni odbor među svojim članovima bira predsednika. Predsednik se bira većinom od ukupnog broja članova. Upravni odbor je osim za izbor predsednika nadležan i za njegovo razrešenje. Predsednik upravnog odbora je generalni direktora društva, osim ako osnivačkim aktom nije drugačije regulisano.
Zakon propisuje da upravni odbor odlučuje ako je prisutna većina članova upravnog odbora i da odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
Izričito je propisano da upravni odbor mora imati najmanje četiri redovne godišnje sednice, a može imati i vanredne sednice.
Najvažnija zakonska ovlašćenja upravnog odbora su:
1. kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
2. upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;
3. utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva;
4. sazivanje sednice skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
5. daje i opoziva prokuru;
6. utvrđivanje predloga odluka skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
7. određivanjedana sa koim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini;
8. izdavaje akcija u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom i ovim zakonom;
9. izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog osnivačkim aktom i ovim zakonom;
10. utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa ovim zakonom;
11. izbor i razrešenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihova naknade;
12. utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi, kad mu osnivački akt društva da takvo ovlašćenje;
13. donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom, osnivačkim aktom ili statutom društva.

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je obavezan organ u otvorenom akcionarskom društvu, dok je kod zatvorenog akcionarskog društva ovo fakultativan organ. Članove izvršnog odbora bira i razrešava upravni odbor društva. Zakon o privrednim društvima propisuje da su članovi izvršnog odbora direktori akcionarskog društva. Oni su izvršni direktori društva kako ih zakon naziva.
U izvršni odbor mogu biti birani članovi upravnog odbora i druga lica, s tim da članovi upravnog odbora čine manje od polovine ovog odbora.
Izvršni odbor nadležan je za sprovođenje odluka upravnog odbora i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovanjem društva. Upravni odbor dužan je da stalno i potpuno informiše izvršni odbor o svim pitanjim koji su u njegovoj nadležnosti.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD