POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PRAVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- PRAVO -
 

PRAVNI POSAO


U ovom radu ću obraditi vrste pravnih poslova, prikazati njihove podele idetaljno ih razjasniti. Ove podele ću izvršiti po odredjenim kriterijumimi koji su danas opšte prihvaćeni.

POJAM PRAVNOG POSLA

Pravni posao se može definisati kao izjava volje koja proizvodi pravno dejstvo odnosno nastanak, prestanak, prenos ili izmenu postojećih subjektivnih prava. Prema opštem pravilu, ovakva izjava treba da potiče od lica koje ima potrebnu poslovnu sposobnost. Ona mora da bude ozbiljna, slobodna, u potrebnoj formi ako zakon to zahteva, i da su željena pravna dejstva u skladu sa ustavnim načelima, imperativnim normama i društvenim moralom. U protivnom, postoji nedostatak koji čini da je posao nevažeći.

IZJAVA VOLJE

Volja se može izjaviti na razne načine: rečima (usmeno ili pismeno) uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju. S obzirom na način izražavanja, sve izjave se mogu podeliti na izričite i prećutne.

Izričita izjava je ona koja je učinjena postupcima čija je neposredna svrha da trećima pokažu određenu volju. Najčešće, to se čini rečima, ali isto tako i uobičajenim znacima kao što je npr.klimanje glavom i li rukovanje kojim se izražava pristanak.

Prećutna izjava je ona koja je učinjena konkludentnim radnjama (ponašanjima) a to su postupci čija neposredna svrha nije u tome da pokažu određenu volju već nešto drugo, ali iz kojih se sa izvesnošću može zaključiti da lice njima izražava određenu volju.
Sam izraz prećutna izjava ima taj nedostatak što sugeriše pomisao kako se volja (prećutno) može izjaviti i ćutanjem a što inače u načelu nije tačno. Po pravilu, unutrašnja i izjavljena volja se poklapaju, ali iz raznih razloga može doći i do neslaganja, pa se postavlja pitanje kojoj od njih treba dati primat nad onom drugom.

Prema jednom stanovištu (teoriji volje) merodavna je unutrašnja volja, budući da izjava i nema drugu svrhu već da stvarnu volju manifestuje u spoljnom svetu.
Prema drugim (torija izjave), pravno dejstvo treba priznati izjavi volje, pošto ona redovno odgovara unutrašnjoj volji i pošto se u pravnom životu unutrašnja volja ne može saznati na drugi način do pomoću izjave. Zakonodavstva ne usvajaju (odnosno ne odbacuju) nijednu od ove dve teorije u potpunosti, već različite slučajeve različito rešavaju.

U slučaju tzv. mentalne rezerve (reservatio mentalis) kada se subjekat koji daje izjavu volje određene sadržine u sebi ograđuje od njenih dejstava ( intimno ih ne želi i ne priznaje) merodavna je izjavljena a ne unutrašnja volja. Obrnuto u slučaju manljivosti volje (kada je data u zabludi ili usled prevare) merodavna je stvarna (unutrašnja) a ne izjavljena volja.

VRSTE PRAVNIH POSLOVA


U nauci je prihvaćeno nekoliko kriterijuma za podelu pravnih poslova tako da mi danas razlikujemo :
- jednostrane i dvostrane
- teretne i dobročine
- kauzalne i apstraktne
- formalne i neformalne
- pravne poslove medju živima (inter vivos)
- pravne poslove za slučaj smrti (mortis causa)


1) Jednostrani, dvostrani i višestrani pravni poslovi

Jednostrani pravni poslovi nastaju izjavnom volje samo jedne strane. Na primer testament ili javno obećanje nagrade. Kod ovih pravnih poslova autonomija dolazi do punog izražaja, jer se pravni interes davaoca izjave volje ne suprotstavlja opravdanim interesima drugih pravnih subjekata.

Dvostrani pravni poslovi nastaju saglasnošću volje dve strana, koje stoje jedna prema drugoj. Njima se najčešće ostvaruju suprotni interesi pravnih subjekata i zato autonomija volje mora da trpi odredjena ograničenja. Dvostrani pravni poslovi – ugovori su danas najčešći i najvažniji instrumenti pravnog prometa. Najznačajniji ugovori su kupoprodaja, razmena, poklon, zajam, zakup, ostava i drugi.

Ugovor je saglasnost volje dva ili više lica kojom se postiže neko pravno dejstvo. Ugovor je jedan od najvažnijih izvora obligacija i u smislu obligacionog prava ugovor je saglasnost volja dva ili više lica kojom se postiže neko obligaciono dejstvo. Sa stanovišta gradjanskog prava najznačajniji su obligacioni ugovori, jer sva njihova opšta pravila važe, uz odredjene specifičnosti, i u drugim delovima gradjanskog prava.

Višestranim pravnim poslovima se u nauci smatraju odredjena udruživanja pravnih subjekata kojima se teži ostvarenju zajedničkog cilja. S tim u vezi posebnu vrstu poslova predstavljaju takozvane odluke. Odluke su rezultati izjava volje udruženih lica koje podležu posebnom postupku i pravilima. Kada je reč o višestranim pravnim poslovima tu važe posebna pravila koja su sadržana u privrednom pravu i koja često značajno odstupaju od opštih pravila gradjanskog prava.


2) Teretni i dobročini pravni poslovi

Teretni i dobročini pravni poslovi se označavaju i kao poslovi sa naknadom i bez naknade. Kriterijum podele sastoji se u tome da li lice, koje na osnovu pravnog lica, ima obavezu da izvrši neku pravnu činidbu, dobija za nju naknadu ili ne dobija. Kod teretnih pravnih poslova sa naknadom subjekat dobija naknadu za prestaciju na koju se obavezao, dok kod dobročini bez naknade to nije slučaj. Tipični teretni poslovi jesu kupoprodaja, zakup, razmena, ugovor o doživotnom izdržavanju, zajam sa kamatom, a dobročini : poklon, posluga, beskamatni zajam, testament i slično.

Postoje i mešovoti pravni poslovi, poslovi koji se nalaze izmedju teretnih i dobročinih, jer sadrže elemente i jednih i drugih. To su oni slučajevi kada jedna strana prima neuporedivo više od druge, pri čemu nije sporno da je, zbog posebnog odnosa medju strankama, upravo to njihova pravna volja.

Dobročini poslovi se po pravilu zaključuju s obzirom na lična svojstva najmanje jedne ugovorne strane, kod njih nema odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke, jer nema uzajamnosti davanja.

Teretni poslovi se po pravilu ne zaključuju tako što će se voditi računa o ličnim osobinama ugovarača, oni podrazumevaju odgovornost stranaka za materijalne i pravne nedostatke.

Ugovorna sposobnost kod dobročinih poslova se blaže ceni no što je to slučaj kod teretnih. Kada se radi o tumačenju nejasnih odredaba teretnih pravnih poslova, ono se vrši u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja, dok se dobročini poslovi tumače na način kojim se manje opterećuje dužnik. Kad se radi o prestanku pravnog posla, onda je pravilo da dobročini mogu lakše prestati od teretnih, jer kod dobročinih ima više razloga za prestanak, a i motivi kod dobročinih uvek ulaze u kauzu.

3) Kauzali i apstraktni pravni poslovi

Kauzalni pravni poslovi se odlikuju time što je kod njih kauza obavezivanja neposredno vidljiva i jasno na prvi pogled.

Kod apstraktnih pravnih poslova kauza se ne vidi. To ne znači da apstraktni pravni poslovi nemaju kauzu, ali je razlika u tome što se ona ne vidi iz samog pravnog posla, vidi se obaveza jedne strane, ali se ne vidi zašto se ona obavezala. Takav je menični posao jer se iz podataka koje menica sadrži vidi obaveza meničnog dužnika prema meničnom poveriocu (isplata određene sume novca) ali se ne vidi razlog njegovog obavezivanja. U krajnjoj liniji iza svakog apstraktnog posla stoji neki kauzalni pravni posao.

Apstraktni pravni poslovi ubrzavaju pravni promet, položaj poverioca je povoljniji, jer u slučaju spora ne mora prikazati osnov dužnikove obaveze, odnosno teret dokativanja nije na tužiocu već na dužniku koji mora dokazivati da je neosnovano tužen , a sudski postupak traje kraće u odnosu na parnice povodom kauzalnih poslova. Svi apstraktni pravni poslovi su formalni, ali ne i obrnuto, dogadja se da se pod apstraktnim pravnim poslom prikriva neki zabranjeni pravni posao.

U germanskoj teoriji, čini se razlika na kauzalne i apstraktne poslove obvezivanja i raspolaganja.U nemačkom pravu su apstraktni poslovi obvezivanja u načelu dozvoljeni, a u austrijskom pravu su zabranjeni.


4) Formalni i neformalni pravni poslovi

Formalni pravni poslovi jesu oni pravni poslovi za čiju punovažnost zakon zahteva da izjava volje bude data u odgovarajućoj formi. Elementi forme razlikuju se od posla do posla: pismena forma, forma javne isprave, predaja stvari ili prisustvo svedoka.

Forma ja bitan uslov za punovažnost pravnog posla. Stoga ne poštovanje forme ima za posledicu ništavost pravnog posla

Dokazna forma nije bitan uslov za punovažnost pravnog posla i njeno nepoštovanje nema za posledicu ništavnost, već nemogućnost da se u postupku pred sudom dokaže postojanje pravnog posla na drugi način osim tom formom.

Za punovažnost neformalnih-konsensualnih pravnih poslova nije potrebna nikakva forma. Konsensualizam je pravilo modernog gradjanskog prava, ali pravilo koje, najčešće iz razloga pravne sigurnosti i izvesnosti namirenja fiskalnih obaveza, trpi brojne izuzetke.

Forma pravnih poslova u modernim pravima ima pre svega zaštitnu funkciju. Ona omogućava pravnim subjektima izbegavanje sklapanja, odnosno sačinjavanja nepromišljenih pravnih poslova. Forma podrazumeva odredjenu pripremu, ponekad učešće svedoka ili učešće državnih organa, ali su svakom slučaju podrazumeva odredjeni utrošak vremena koji sam po sebi omogućava odredjeno promišljanje, a ne delovanje na mah. Forma obavezuje veći stepen odredjenosti, preciznosti pri uredjivanju i rasporedjivanju odredjenih prava, čime se umanjuje mogućnost nastanka sporova, a time obezbedjuje kako izvesnost opstanka pravnog posla, poštovanje prave namere subjekata koji preduzimaju pravni posao, tako i učvršćuje pravna sigurnost uopšte.

Formalni poslovi obezbedjuju bolju kontrolu i evidenciju kod onih pravnih poslova gde je javni interes posebno izražen. Forma omogućava urednu naplatu fiskalnih obaveza, ima dokaznu funkciju jer je u prisustvu forme neuporedivo lakše dokazati činjenicu postojanja pravnog posla i njegove sadržine. Dokaznu funkciju forme i dokaznu formu ne treba mešati. Kod dokazne forme su isključena sva druga dokazna sredstva, jer se pravni posao može dokazivati, u slučaju spora, samo predvidjenom formom. S druge strane dokazna funkcija forme znači da za slučaj spora jedan od najjačih dokaza biće upravo prezentiranje pravnog posla preko forme u kojem je sačinjen, ali u slučaju nedostatka tog dokaza koristiće se druga dokazna sredstva.
S obzirom na posledice koje nastaju za slučaj nepoštovanja, postoje dve vrste forme:

- forma ad solemnitatem – predstavlja bitan uslov punovažnosti pavnog posla, tako da posao koji nije preduzet u toj formi ne proizvodi nikako pravno dejstvo (ne stvara pravne obaveze). Npr. ugovor o nepokretnosti mora biti pismen i mora biti overen od strane nadležnog organa.

- forma ad probationem (dokazna) – nije bitna u iznetom smislu pa posao nastaje i proizvodi svoja pravna dejstva i kada nije ispoštovana, ali ako dođe do spora o postojanju i sadržini posla, ne mogu se koristiti druga dokazna sredstva, već samo pismena forma u kojoj je posao trebalo preduzeti.

U ovim slučajevima zakon zahteva određenu formu ali i same strane ugovornice mogu da se sporazumeju da njihov posao, da bi proizveo pravno dejstvo, mora da ima određenu formu iako to zakon ne traži. Ugovorne stranke mogu da predvide posebnu formu samo da bi obezbedile dokaz više za slučaj spora. Pismeno koje stranke ovim povodom sastavljaju nezavisno je od samog posla, koji nastaje i proizvodi svoja dejstva čim je volja izjavljena, bez obzira što pismeno još nije sačinjeno. U slučaju spora postojanje posla i njegova sadržina mogu se dokazivati svim raspoloživim dokaznim sredstvima.

Neformalni pravni poslovi znatno ubrzavaju pravni promet i čine ga jednostavnim i svima prisutpačnim. Njhovi nedostaci se sastoje u tome što se u slučaju spora retko dokazuje njihova sadržina, prava namera stranaka, a ponekad čak i činjenica samog postojanja pravnog posla. Kod neformalnih poslova veća je mogućnost nedozvoljenog uticaja na slobodnu volju subjekata koji ga preduzimaju, kao i teže dokazivanje mana volje. Neformalni poslovi mogu biti praćeni lakomislenošću, što može imati i teških posledica na lica sa nedovoljnim znanjem i iskustvom.

U svim savremenim pravima vlada prinvip neformalnosti. Odstupanja od ovog načela mogu biti dvojaka: u slučaju kada zakon predvidi neophodnost forme, kao i u slučaju kada same stranke ugovore da će pravni posao biti punovažan samo ako bude zaključen u odredjenoj formi.


5) Pravni poslovi medju živima i pravni poslovi za slučaj smrti

Kod pravnih poslova medju živima njihova punovažnost i pravni učinci nastaju za života stranaka. Čak i oni poslovi koji se pokreću u očekivanju činjenice smrti i čija odredjena dejstva odpočinju tek posle smrti jedne strane su poslovi medju živima. Ovi poslovi predstavljaju pravilo u gradjanskom pravu.

Na drugoj strani kod pravnih poslova za slučaj smrti sva njegova dejstva nastupaju tek nakon smrti stranke, kao što je to slučaj kod testamenta, poklona za slučaj smrti ili pak ugovora o nasledjivanju.

Kod poslova za slučaj smrti apsolutno sva dejstva otpočinju tek nakon smrti lica, koje ga je preuzelo, odnosno smrti jedne stranke. Niko ne može da se poziva na bilo kakvo pravo na osnovu posla mortis causa sve do trenutka smrti lica koje ga je preduzelo, odnosno jedne ugovorne strane.

Samo za pravne poslove inter vivos važi načelo konsensualizma. Kod poslova mortis causa važi suprotno pravilo, načelo formalizacije-svi pravni poslovi za slučaj smrti su formalni.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je mešovitog karaktera. Davalac izdržavanja daje izdržavanje do smrti primaoca izdržavanja. Nakon smrti, imovina primaoca izdržavanja prelazi na davaoca izdržavanja.

ZAKLJUČAK

Iz ovog rada proizlazi zaključak da su pravni poslovi veoma česta pojava u pravnoj praksi i da su ove podele neophodne za kategorizaciju pravnih poslova. Ova kategorizacija olakšava obavljanje pravnih poslova zbog svrstanosti odredjenih pravnih provisa u odredjene kategorije pravnih polova.


Literatura


1. Dr Dragoljub D. Stojanovic i Dr Oliver B. Antic, Uvod u gradjansko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
2. Dr Obren Stanković i Dr Vladimir V. Vodinelić, Uvod u gradjansko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
3. Internet: http://pravnapomoc.info/pravna_pomoc_pravni_savjeti_pravni_poslovi.html

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD