POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PRAVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- PRAVO -
 

PRAVO NA ŽIVOT


Ustav republike Srbije, pravo na život, član 24.

„Ljudski život je neprikosnoven, u republici Srbiji nema smrtne kazn, .zabranjeno je kloniranje ljudskih bića“

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 3.

“Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti.“


Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, član 11.

„Ljudski život je neprikosnoven. U državnoj zajednici Srbija i Crna Gora ne postoji smrtna kazna. Zabranjeno je kloniranje ljudskih bića.“


Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, član1.

“Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.”


Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,član 6.

“Svako ljudsko biće ima urođeno pravo na život. Ovo pravo mora da bude zaštićeno zakonom. Niko ne može biti samovoljno lišen života.”


PRAVO NA ŽIVOT KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

 

Život je najznačajnija vrednost čovjeka koja daje osnov i smisao svim ostalim vrijednostima koje čovjek ima. S toga je u svakom civilizacijskom društvu pravo na život najznačajnije ljudsko pravo. Ako se za ljudska prava može smatrati da su prirodna prava čovjeka onda se to najpre može tvrditi za pravo na život. U tom smislu svi pravni dokumenti kojima se proklamuju prava građana odnosno ljudska prava, definišu i potvrđuju ovo pravo, a ustavi savremenih država u odredbama o pravima čoveka ističu pravo na život kao prvo među pravima građana. Svako proklamovano i priznato pravo ima svoju pravu vrednost samo onda ako je efikasno pravno zaštićeno. Zato i pravo na život mora od strane pravnog poretka biti zaštićeno odgovarajućim pravnim mjerama, a s obzirom na izuzetnu važnost toga prava, i krivično-pravna zaštita, kao najjači vid pravne zaštite, mora biti na odgovarajući način postavljena.
Razvoj se može pratiti i kroz pravnu istoriju pojedinih zemalja, posebno kroz istoriju našeg prava (Dušanov zakonik, Karađorđev zakon, Zakon Prote Mateje Nenadovića, Krivični zakonik Kraljevine Jugoslavije pa sve do Krivičnog zakonika Republike Srbije). Krivično-pravna zaštita života čovjeka iako je u krivičnom pravu oduvjek postojala nije u svim periodima bila ista. Savremeni razvoj ove zaštite karakteriše se proširivanjem i učvršćivanjem zaštite prava na život ne samo na planu internog prava svake pojedine zemlje već i na međunarodnom planu usvajanjem brojnih međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih dokumenata koji se mogu se posebno izdvojiti oni vidovi inkriminacija koji su upravljeni samo na život i tjelo odnosno tjelesni integritet čoveka. U tu grupu spadaju različite vrste ubistva, zatim krivična dela kojima se povređuje ili ugrožava život čovjeka iz grupe krivičnih djela protiv ustavnog uređenja, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, genocid ratni zločin, teška djela protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti i dr. koja mogu kao tešku posljedicu da imaju lišavanje života jednog ili više lica.
Nezavisno od različitih oblika ubistva i drugih inkriminacija koji imaju za cilj zaštitu prava na život, osnovna pitanja koja se u odnosu na sve oblike krivičnih djela postavljaju jeste: čiji se život zaštićuje tj. koji može biti objekat kod ovih krivičnih djela i od kog momenta ta zaštita nastaje i dokle ona traje. Kod pitanja ko je subjekt prava na zaštitu i kao takav uživa krivično-pravnu zaštitu, i ako se kaže da je to čovjek, onda je odgovor da je to ljudsko biće, rođeno od žene, bez obzira na različite karakteristike koje pojedinog čoveka mogu da odlikuju. Bez značaja je za pravo na život, da li je čovjek mlad ili star, zdrav ili bolestan, sposoban ili nemoćan.
U krivičnom pravu svi ljudi imaju jednako pravo na život bez obzira na rasu, nacionalnost, etničku pripadnost, vjeru, društveni položaj, poreklo, pol, uzrast i druge karakteristike. Zaštita prava na život postoji nezavisno od stanja u kome se čovjek nalazi, da li je zdrav ili bolestan, na samrti i bez šansi da preživi situaciju u kojoj se nalazi. Zaštita prava na život čovjeka ostvaruje se u punoj mjeri od momenta njegovog rađanja pa do momenta nastupanja njegove smrti. Biološka smrt je prava smrt. Nju karakteriše potpuni, trajan i nepovratan prestanak vitalnih funkcija organizma, naročito rada mozga, srca i pluća. U slučaju biološke smrti izvesne biološke funkcije u pojedinim tkivima i organima mogu se odvijati još izvesno vrijeme (reakcija pojedinih mišića na mehaničke ili električne nadražaje), ali je potpuno uspostavljanje osnovnih životnih funkcija nemoguće pa se može smatrati da je život prestao.


PRAVO NA ŽIVOT


Pravo na život zaštićeno je nizom međunarodnih i regionalnih ugovora za zaštitu ljudskih prava. Među najbitnijima koje je Srbija ratifikovala izdvajamo Univerzalnu konvenciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija, Drugi fakultativni protokol o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija, Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope sa pratećim protokolima: Protokol 6 i Protokol 13, Evropsku konvenciju o ekstradiciji, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope izričito zahtevaju da svaka država potpisnica zakonom zagarantuje pravo na život i samim tim ukine smrtnu kaznu.
Kada je rječ o obavezi države da zakonom zaštiti pravo na život misli se na donošenje krivično pravnih propisa kojim se kažnjava nezakonito lišavanje ili ugrožavanje života svakog lica od strane drugog privatnog ili službenog lica. Krivični zakonik Republike Srbije*, koji je stupio na snagu 01. januara 2006. godine, propisuje u članovima 113-127 niz krivičnih dela protiv života i tjela. U vezi sa zaštitom prava na život, novine koje uvodi ovaj zakonik jesu dva nova oblika teškog ubistva - ubistvo djeteta i ubistvo bremenite žene (čl. 114) i lišavanje života iz samilosti (čl. 117). Eutanazija predstavlja lišavanje života lica i to najčešće neizlečivog bolesnika na njegov izričit zahtjev. Ovde nije rječ o pomaganju u samoubistvu, već o posebnom krivičnom djelu, kod koga se lekar ili neko drugo lice koje pomaže okončanju života te osobe pojavljuje kao izvršilac krivičnog djela. Iako je novi Krivični zakonik Republike Srbije predvideo lišavanje života iz samilosti kao posebno i lakše krivično delo u odnosu na ubistvo, i dalje postoje brojne dileme da li je eutanaziju ipak trebalo dekriminalizovati.
Veliki značaj trebalo bi dati grupi krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, od kojih ističemo zločin protiv čovječnosti (čl.371) i krivično djelo nesprečavanje vršenja krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 384), kao nova krivična djela. Pored toga, postoje i grupe krivičnih djela kojima se može ugroziti život ljudi, kao što su:
djela protiv zdravlja ljudi (u ovu grupu svrstana su i krivična djela u vezi zloupotrebe droga, a koja su ranije bila propisana Osnovnim krivičnim zakonom; kao i nova krivična djela: prenošenje infekcije HIV virusom, protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanja leka i nesavesnog postupanja pri spravljanju i izdavanju lekova), djela protiv opšte sigurnosti, djela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, djela protiv životne sredine (kao nova grupa krivičnih dela).

EUTANAZIJA

Ubistvo iz samilosti, na molbu ili uz pristanak ubijenog - eutanazija, u savremenim uslovima sve više čini predmet interesovanja javnosti i ima pristalica (naročito u krugovima lekara koji su često u prilici da im takve molbe budu upućene kada posmatraju teške patnje neizlečivih bolesnika, ali i u redovima pravnika koji to posmatraju sa gledišta prava na život i u vezi sa tim i prava na smrt, otvara velike dileme koje oko eutanazije postoje.
Krivično pravo nije prihvatilo eutanaziju kao osnov isključenja postojanja krivičnog dela. U pojedinim zemljama postoje tendencije da se eutanazija prihvati i da se predvidi sistem uslova pod kojima bi eutanazija bila dozvoljena. Dileme o tome se kreću od shvatanja eutanazije da pravo na život uključuje i pravo na smrt, humanost motiva iz kojih se to čini, neizlečivo stanje bolesti, teške patnje i ozbiljan ili izričit zahtev bolesnog lica. Pri ovim svim dilemama razlikuju se pitanja aktivne eutanazije (usmrćivanje odgovarajućom aktivnom radnjom) ili pasivne eutanazije (prekidanjem daljeg lečenja). Od problema eutanazije treba razlikovati problem isključivanja aparata za reanimaciju i održavanje pojedinih životnih funkcija kod bolesnika za koje se utvrdi da više nemaju izgleda da se povrate u stvarni život. Ovakvi bolesnici ponekad po više godina ostaju uključeni na aparate pomoću kojih se veštački održavaju neke njihove životne funkcije, pri čemu to počinje da gubi svoj pravi smisao, jer su iščezli izgledi njihovog izlečenja.
U takvim slučajevima postavlja se pitanje ko i kada može da odluči o isključenju aparata, o čemu se mora imati u vidu i potreba korišćenja tih aparata za druge slučajeve sa boljim perspektivama za izlečenje. Rešenje se opet svodi na to kako utvrditi da li je nečiji život zaista prestao i da li ima makar najmanjih šansi za povraćaj u pravi život. To zahteva i precizno određenje granice između života i smrti, jer dokle god postoji život, ma kakav on bio, postoji pravo na život i ono se mora poštovati.
Izloženi elementi koji karakterišu život čoveka kao objekat krivično-pravne zaštite određuju istovremeno i okvire te zaštite. Međutim, njen puni smisao sa gledišta prava na život dobija se tek u sklopu krivično-pravne zaštite i svih drugih ljudskih prava koja određuju sadržaj i kvalitet života čoveka. Pravo na život mora istovremeno značiti i pravo na život dostojan čoveka. Ostvarenje tog cilja u zaštitnoj funkciji mora da teži i savremeno krivično pravo i da se u tom pravcu razvija.


SMRTNA KAZNA

Da li postoji opravdanost za postojanje smrtne kazne, pitanje koje se nesprestano ponavlja, a na koje je teško dati odgovor. Postoje struje u svim svjetskim sistemima koje su za postojanje smrtna kazne i one struje koje su protiv toga.
Ne spori se mogućnost da države koje poznaju smrtnu kaznu i dalje zadrže ovakvu sankciju u svojim zakonodavstvima, mada su predviđena važna ograničenja:

- Smrtna kazna se može izreći samo za najteža krivična dela. Izraz najteža krivična dela opet je standard, koji se mora tumačiti, kako u skladu s njegovim uobičajenim, univerzalnim značenjem, tako i u skladu sa shvatanjima sredine i pravnim poretkom države u pitanju. Ne postoji odluka nekog međunarodnog organa koja bi na ovo dala odgovor u konkretnom slučaju, ali su ti organi, razmatrajući zakonodavstva država, neretko zamerali državama zato što je smrtna kazna zaprećena za dela koja se ne mogu smatrati najtežim. Po mišljenju Ekonomskog i socijalnog saveta UN, teška krivična dela u ovom smislu mogu biti samo umišljajni zločini sa smrtnim i krajnje teškim posledicama.
Sumnja da je pravo na život ugroženo javlja se uvek kada krivični zakoni predviđaju smrtnu kaznu za veliki broj krivičnih dela. Tako se na primer u Iraku predviđa smrtna kazna za više od sto delikata, od kojih mnogi nisu nasilne prirode, kao na primer neprijavljeno članstvo u političkim strankama ili uvreda predsednika države. Takođe se kritikuje zaštita javne imovine putem smrtne kazne, kojoj su naročito bile sklone socijalističke zemlje.

- Smrtna kazna mora biti izrečena u skladu sa zakonom koji je važio u trenutku kada je krivično delo izvršeno. Ovo ograničenje se ne mora posebno naglašavati, jer je načelo zakonitosti (nullum crimen, nulla poena sine lege) posebno ljudsko pravo, koje se odnosi na celu oblast krivičnog prava. Naravno, kada su u pitanju najteže sankcije, ono ima posebnu važnost.

-Smrtna kazna ne može biti izrečena a da se pri tom povredi neko drugo zakonom zaštićeno pravo ili ako je zaštićeno Konvencijom o genocidu. Ovo se ograničenje tiče propisa kojim se predviđa smrtna kazna i samog načina njenog izricanja. U novijoj praksi se povreda prava na život najčešće videla onda kada je smrtna kazna izrečena u postupku koji nije bio ispravan.

-Smrtna kazna se ne može izvršiti nad trudnom ženom. Striktno tumačenje ovoga ograničenja, zasnovano na pretpostavci da je žena pošteđena jer bi se zajedno s njom ubilo i nerođeno dete, imalo bi surove posledice jer se ne zabranjuje izricanje kazne, nego njeno izvršenje, što bi značilo da se smaknuće odlaže samo do porođaja ili prekida trudnoće. Zato je ispravno tumačenje da se žena ima konačno poštedeti: ono nalazi potporu u odgovarajućim odredbama humanitarnog prava. Naime, prema dodatnim protokolima I i II iz Ženevske konvencije od 1977. godine, zabranjeno je izvršavanje smrtne kazne nad majkama sa zavisnom decom, odnosno majkama male dece.

-Konačno, u okvir prava na život spada i pravo svakog osuđenika na smrt da traži pomilovanje i zamenu kazne. On se može koristiti amnestijom, koja predstavlja kolektivno pomilovanje. Nijedan od ovih načina ukidanja ili ublažavanja kazne nije u rukama suda, već izvršnih ili zakonodavnih organa, pa ovo i nije pravni lek u pravom smislu reči već mogućnost da se stvar razmotri još jednom s moralne, humanitarne i političke strane. Izvršenje smrtne kazne protivno je pravu na život ako osuđenik nije uopšte imao mogućnost i prilike da traži ublaženje kazne.OPŠTA TEŽNJA KA UKIDANJU SMRTNE KAZNE

Od vremena kada su počela usvajanja raznih konvencija o zaštiti ljudskih prava i regionalni ugovori o ljudskim pravima ojačao je pokret za ukidanje smrtne kazne. Prema njihovim pripadnicima i mnogim uglednim kriminolozima, smrtna kazna ne samo što ugrožava urođeno pravo na život i što je nepopraviva u slučaju sudske greške, već se pokazalo da nema nikakvih efekata na stepen kriminaliteta u društvu. Ustavni i vrhovni sudovi nekih zemalja faktički su ukinuli smrtnu kaznu smatrajući da se ona kosi sa zabranom surovog, nečovječnog i ponižavajućeg kažnjavanja.
Pošto je veliki broj država u međuvremenu ukinuo najtežu kaznu, došli su na red i međunarodni ugovori. Prvo je Američka konvencija zabranila državama koje su ukinule smrtnu kaznu da je ponovo uvedu (čl. 4. st. 3). Zatim je Savjet Evrope 28. aprila 1983. usvojio Protokol br. 6 uz Evropsku konvenciju, kojim se potpisnice obavezuju da ukinu smrtnu kaznu za sva krivična djela osim onih koja su izvršena za vreme rata i neposredne ratne opasnosti. Ovaj Protokol stupio je na snagu 1985. godine. Konačno, Generalna skupština UN je 15. decembra 1989. godine usvojila Drugi fakultativni protokol uz Pakt o građanskim i političkim pravima, koji je stupio na snagu 15. jula 1991. godine. Njime se potpisnice obavezuju da neće više izvršavati smrtne kazne i da će preduzeti mjere da ovu sankciju uklone iz svojih zakona. Jedina rezerva koja se može staviti uz Protokol sastoji se u tome što strana ugovornica može da zadrži pravo da izriče smrtnu kaznu u doba rata na osnovu osude za najteža krivična djela vojne prirode, izvršena za vreme ratnog stanja (čl. 2. st. 1).
Iz ovog se vidi da je težnja za ukidanjem smrtne kazne nezadrživa. Čak i tamo gdje nije ukinuta, ona se izriče sve ređe. Međutim, čak i u većini zemalja koje poznaju smrtnu kaznu, oduzimanje života izvršenjem smrtne kazne statistički je beznačajno u odnosu na druge opasnosti koje vrebaju čovjekovo pravo na život.


ZAKLJUČAK


Pravo na život predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, i kao takvo njegovu neprikosnovenost štite gotovo svi pravni sistemi, ustavi i drugi zakonodavni akti zemalja širom svjeta. Pa ipak i pored toga svakodnevno se upravo ovo ljudsko pravo krši, ljudski životi se gase ne prirodnim putem, već nasiljem,silom i to najčešće od strane drugih ljudi, istih onih koji bi upravo pravo na život trebalo da uzimaju kao vrhovni postulat življenja svih nas, bez obzira na rasu, pol, vjersku ili polnu opredeljenost.

BIBLIOGRAFIJA


Ustav republike Srbije, 2006
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama
http://www.lscg.org/
http://sh.wikipedia.org/
http://www.parlament.sr.gov.yu/
http://www.bgcentar.org.yu/

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD