POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PRAVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- PRAVO -
 

Ugovor o zastupanju

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim elementima ugovora. Bitni elementi ugovora su oni dijelovi ugovora koji ga čine određenim poslom i bez kojih dijelova takav ugovor ne bi mogao niti postojati, također bitni elementi ugovora su određeni prirodom posla i voljom ugovornih strana.

Ugovor se sklapa u pravilu u onom času kad ponuditelj primi izjavu ponuđenog da ovaj prihvaća
ponudu. Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora, tako da bi se njegovim prihvaćanjem odmah mogao sklopiti ugovor.
Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem temeljem kojeg se može sa sigurnošću zaključiti o njezinom postojanju. Prema tome, volja za skla¬panje ugovora može se izraziti i konkludentnim odnosno zaključnim radnjama, a to su takve radnje iz kojih se sa si¬gurnošću može zaključiti da je njima izjavljena volja za sklapanje ugovora, a da ta volja ne bude izražena riječima nego npr. ponuđeni tvrdi da će platiti cijenu ili pošalje robu odnosno stvar ili tome slično.

Pod formom ugovora podrazumijeva se predviđeni vanjski način na koji se manifestira volja ugo¬vornih strana u pogledu sadržaja ugovora koji se zaključuje. Pri tome treba imati na umu da se kod formalnih ugovora treba uvijek pridržavati unaprijed predviđene ili ustvari propisane ili ugovorene forme za pojedini slučaj ugovorenog obvezivanja, dok se kod neformalnih ugovora izbor oblika samog ugovora prepušta volji ugovornih strana.

Ugovori se u pravilu sklapaju običnom suglasnošću volja - što znači da ne postoji potreba podržavanja određenih formi, jasno osim u slučaju kad je zakonom određeno drukčije, odnosno ako se same stranke ne dogovore o obvezatnosti određene forme. Kad je zakonom određena forma, onda se ona mora poštivati, jer u suprotnom nije niti došlo do zaključenja ugovora. Prema tome, kad je zakonom određeno da ugovor mora biti u pismenoj formi, tada je ugovor zaključen tek kad po¬stoji napisani tekst takvog ugovora.

Postojanje pismene forme utvrđuje se kad je o sadržaju ugovora sačinjena pismena isprava, koju potpisuju obje ugovorne strane. Kao redovno javlja se jedinstvena pismena isprava, ali nije oba¬vezno, jer je dopustivo da svaka ugovorna strana sastavi i potpiše svoju ispravu u obliku pisma koje upućuje drugoj strani. U tom slučaju tekstovi oba pisma se moraju podudarati u pogledu bitnih ele¬menata ugovora.

Potpis ugovora po fizičkoj osobi treba sadržavati njeno ime i prezime i treba biti vlastoručan. Stavlja se na kraju ispod napisanog teksta isprave i time potpisnika obvezuje na sve ono što je napisano ispred njegova potpisa. Ako je ugovor ili isprava napisana na više stranica čini se potrebnim da na svakoj stranici iz istih razloga bude paraf potpisnika isprave.

2 OSNOVE UGOVORA O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU

Ugovorom o trgovinskom zastupanju obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe skla¬paju ugovore s njegovim nalogodavcem i da u tom smislu posreduju između njih i nalogodavca, te da nakon dobivenog ovlaštenja sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a nalo¬godavac se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu - proviziju.

Subjekti ugovora zastupanja su nalogodavac i zastupnik. Zastupnik nikada ne može biti u istom poslu zastupnik i za drugu stranu posrednik. Ugovor se mora sklopiti u pismenoj formi, jer inače nema pravni učinak.

 

Zastupnik ima obvezu:
a) sklopiti ugovor u ime nalogodavca,
b) brinuti o interesima nalogodavca,
c) sudjelovanja u sklapanju poslova,
d) čuvanja poslovne tajne,
e) vraćanja stvari dane mu na upotrebu,
f) posebno odgovarati nalogodavcu i gdje se radi o određenom području

ad/a Zastupnik može sklapati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca, ako je dobio od njega pose¬bno ili opće odobrenje, ali može sklapati ugovore i bez ovlaštenja, ali je obavezan da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem, a da on posreduje između nalo¬godavca i njih. Zastupnik sklapa ugovore u ime i za račun nalogodavca i sva prava i obveze se odnose na nalogodavca, a nikada ne i na zastupnika. Ako zastupnik nije na to posebno opunomoćen, ne može zahtijevati niti primiti ispunjenje potraživanja svog nalogodavca.

ad/b Zastupnik se brine o interesima nalogodavca, a dužan je postupati s pažnjom dobrog privrednika tako da mora znati i ono što nalogodavac nije znao. Zastupnik se mora držati svih uputa dobivenih od nalogodavca, a dužan je dati nalogodavcu sve potrebne obavijesti o tržišnoj situaciji, a naroči¬to one koje su značajne za svaki pojedini posao.

ad/c Trgovinski zastupnik sklapa ugovore s trećim osobama ili sudjeluje u njihovom sklapanju, a kad sam sklopi ugovor s trećom osobom, dužan je sudjelovati u obavljanju radnji koje su potrebne da bi se ugovor zaključio. Kad sam nalogodavac sklopi ugovor, zastupnik je dužan sudjelovati po uputama za nalogodavca i to do njihova potpuna okončanja.
ad/d Zastupnik je dužan čuvati poslovnu tajnu svog nalogodavca za koju je doznao u vezi s povjere¬nim mu poslom. Odgovara ako poslovnu tajnu ada ili je iskoristi.

ad/e Zastupnik je obvezan vratiti stvari koje su mu dane na upotrebu nakon što prestane ugovor o trgovinskom zastupanju. Nalogodavac može tražiti povrat stvari sudskim putem, a ako mu se ne predaju, može tražiti naknadu štete.

ad/f Zastupnik u pravilu ne odgovara za ispunjenje obveze suugovaratelja iz ugovora koje treća osoba zaključi s nalogodavcem. Odgovara za ispunjenje ugovora za čije je sklapanje posredovao i koje je po ovlaštenju on sklopio u ime nalogodavca, ali samo ako je to on posebno pismeno jamčio. To je del kredere jamstvo.

ad/g Određivanje poslovnog područja trgovinskom zastupniku znači u pravilu da je nalogodavac sklo¬pio ugovor za više zastupnika i da je izvršio teritorijalnu podjelu posla. Sami zastupnici, a bez pri¬stanka nalogodavca nisu ovlašteni izvršiti podjelu poslovnog područja svog nalogodavca između sebe.

Što se tiče nalogodavca, on može:
• isplatiti zastupniku proviziju za sklopljene ugovore, ali i za ugovore za koje mu je zastupnik našao ugovaratelje,
• dužan je isplatiti posebne troškove koje je zastupnik učinio u korist nalogodavca ili na njegov nalog. Zastupnik nema pravo na isplatu redovnih troškova osim ako je drukčije ugovoreno,
• staviti zastupniku na raspolaganje određeni materijal i dokumentaciju potrebnu za obavljanje zastu¬pničkih poslova,
• bez odlaganja obavijestiti zastupnika o svojoj odluci o prihvatu ili odbijanju sklapanja ugovora pripremljenog od strane zastupnika.

Prestanak ugovora o zastupanju događa se istekom roka, otkazom ugovora ili raskidom ugovora. Otkaz ugovora može nastupiti svakog tromjesečja, a mora biti priopćen najmanje mjesec dana prije iste¬ka kalendarskog trajanja tromjesečja. Ako je ugovor trajao više od 3 godine, mora se priopćiti najmanje dva mjeseca ranije. Može se odrediti i drukčiji rok, ali ne može biti kraći od mjesec dana. Raskinut se može iz raznoraznih razloga bez otkaznog roka, ali moraju se navesti ozbiljni razlozi za raskid.

Ako nema ozbiljnih uzroka, tad se govori o raskidu sa zakonskim otkaznim rokom. Ozbiljne razloge stranke moraju same ugovoriti, a ako se ne slažu, može ih odrediti sud. Vrijede odredbe o naknadi štete u slučaju raskida ugovora.


3 PRIMJER UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Primjer:

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

sklopljen između

Nalogodavatelja: _________ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju plastičnih proizvoda iz ______________, zastupana po ________________________
(u daljnjem tekstu: nalogodavatelj)

Zastupnika: _______________ d.o.o. za trgovinsko zastupanje iz ________________, zastupana po _______________________
(u daljnjem tekstu: zastupnik)

PREDMET UGOVORA


Članak 1.

Zastupnik se obvezuje da se stalno brine da na području Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Bosne i Hercegovine treće osobe - mogući kupci zaključuju ugovore o prodaji sa nalogoda¬vateljem i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavatelja - prodavača.

Članak 2.

Zastupnik se obvezuje da neće bez pristanka nalogodavatelja preuzeti obvezu da na području Republike Hrvatske za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavatelja.

Zastupniku je dozvoljeno da za područje Republike Slovenije i Republike Bosne i Hercegovine može preuzeti obvezu da zastupa i druge nalogodavatelje za istu vrstu poslova.

SKLAPANJE UGOVORA U IME NALOGODAVATELJA


Članak 3.

Zastupnik je ovlašten da u ime i za račun nalogodavatelja zaključuje ugovore prema generalnoj punomoći koju će mu nalogodavatelj posebno dati.

Nalogodavatelj daje posebno ovlaštenje zastupniku da može zaključivati ugovore o zaključivanju kredita u korist nalogodavatelja do iznosa od kn za svaku tekuću kalendarsku godinu.

Članak 4.

Kad je ugovor zaključen posredovanjem zastupnika, suugovaratelj - nalogodavatelja može pravova¬ljano davati zastupniku izjave koje se tiču nedostatka predmeta ugovora, a i druge izjave u vezi s tim ugovorom, radi očuvanja ili vršenja prava iz ugovora.

Zastupnik je ovlašten da radi očuvanja prava nalogodavatelja čini potrebne izjave njegovom suugo¬varatelju.

OBVEZE ZASTUPNIKA

Članak 5.

Zastupnik se obvezuje brinuti o interesima nalogodavatelja i postupati po njegovim uputama. Dužan je svaka tri mjeseca podnijeti izvještaj nalogodavatelju o toku poslova koje obavlja za njegov račun i o tržišnoj situaciji. O izvanrednim okolnostima na tržištu, kao i o događajima koji su značajni za izvršava¬nje zastupničkih poslova (npr. o kretanju ponuda, promjeni cijena na tržištu i slično), zastupnik je dužan obavijestiti nalogodavatelja bez odgađanja.

Članak 6.

Zastupnik se obvezuje sudjelovati po uputama nalogodavatelja pri sklapanju poslova koje s trećim osobama sklapa nalogodavatelj i to do njihova potpunog okončanja.

Članak 7.

Sve okolnosti koje sazna u toku izvršavanja naloga, a koje mogu biti od utjecaja na tok nalogoda¬vateljevih poslova (npr. sadržaja ponude, poslovne veze nalogodavatelja sa trećima i slično) zastupnik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu i poslije prestanka ovog ugovora.

Zastupnik odgovara nalogodavatelju za štetu koja bi mu bila prouzrokovana odavanjem poslovne tajne.

PLAĆANJE STVARI DANIH NA UPOTREBU


Članak 8.

Zastupnik se obvezuje u roku od 30 dana od prestanka ovog ugovora vratiti nalogodavatelju sve stvari koje mu je on predao na upotrebu za trajanja ugovora, a naročito one iz čl. 10. ovog ugovora.

DELCREDERE ODGOVORNOSTI


Članak 9.

Zastupnik ne odgovara nalogodavatelju za ispunjenje obveza suugovaratelja za čije će sklapanje posredovati ni ugovora koji će zaključiti u ime nalogodavca.

Zastupnik će odgovarati za ispunjenje obveze suugovaratelja samo ako za to bude jamčio poseb¬nom pismenom izjavom. U takvom slučaju pripada mu posebna naknada (delcredere provizija) u visini od 5% od vrijednosti predmeta ugovora.


OBVEZE NALOGODAVATELJA


Članak 10.

Nalogodavatelj se obvezuje da će u roku od 15 dana od dana sklapanja ovog ugovora predati zas¬tupniku:
1. specifikaciju robe koja je predmet ovog ugovora,
2. katalog proizvoda
3. kolekcija uzoraka
4. reklamni materijal
5. podatke o količini robe koja se prodaje

Nalogodavatelj se obvezuje da svaka 3 mjeseca obavijesti zastupnika o eventualnim promjenama u pogledu količine i cijena raspoložive robe, te količine za slijedeće tromjesečno razdoblje.

Ako nalogodavatelj ne postupi u skladu s odredbama prethodnog stavka smatrat će se da u pogle¬du cijene i količine robe nema promjena u odnosu na ranije izdani nalog.

Članak 11.

Nalogodavatelj je dužan u roku od 8 dana od primitka ponude od treće osobe s kojom ga je zas¬tupnik doveo u vezu obavijestiti zastupnika o svojoj odluci da Ii ponudu prihvaća ili ne. Inače odgovara za štetu koju zastupnik pretrpi zbog toga što nije bio na vrijeme obaviješten.

PROVIZIJA


Članak 12.

Nalogodavac se obvezuje platiti zastupniku naknadu za ugovore sklopljene njegovim posredova¬njem i za ugovore koje je zastupnik sklopio na temelju ovlaštenja iz čl. 3. ovog ugovora.

Zastupnik ima pravo na naknadu i za one ugovore koji na području Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Bosne i Hercegovine nalogodavatelj sklopi bez posredovanja zastupnika, ako spadaju u poslove koji su predmet ovog ugovora.

Članak 13.

Zastupnik stječe pravo na naknadu kad ugovor sa trećom osobom bude sklopljen (ako nije drukčije ugovoren pravo na naknadu stječe zastupnik kad ugovor bude izvršen).

Zastupnik ima pravo na naknadu i kad ugovor u kojem je posredovao za račun nalogodavatelja ne bude sklopljen krivnjom nalogodavatelja.

Članak 14.

Zastupnička nagrada u slučaju posredovanja iznosi 1,5%, a u slučaju direktnog zastupanja 3% od vrijednosti posla.

NAKNADA TROŠKOVA


Članak 15.

Zastupnik ima pravo na naknadu redovnih troškova zastupanja osim ako oni neravnomjerno prelaze iznos uobičajenih troškova (može se ugovoriti da zastupnik ima pravo i na druge troškove).
Zastupnik ima pravo na naknadu posebnih troškova koje je učinio u korist nalogodavatelja ili na nje¬gov nalog.

POSEBNA NAKNADA


Članak 16.

Ako zastupnik na temelju posebnog nalogodavateljevog ovlaštenja naplati neko njegovo potraživa¬nje, nalogodavatelj se obvezuje isplatiti zastupniku posebnu naknadu (in kaso proviziju) u visini od 1,5% od uplaćene svote.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA


Članak 17.

Ovaj ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna strana može ga raskinuti krajem svakog kalendarskog tromjesečja.

Otkaz ugovora mora biti saopćen drugoj strani najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja (ako se ugovor zaključi na određeni rok tada prestaje istekom određenog roka).

PRIMJERCI UGOVORA


Članak 18.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana uzima po dva primjerka.

U dana godine


Za nalogodavatelja:


.............................

Za zastupnika:


.............................

4 RAZRADA UGOVORA O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU

U prethodno navedenom primjeru ugovora o trgovačkom zastupanju vidljivo je da su poštovane sve odredbe i obveze kako zastupnika:

- dužan je brinuti se o interesima nalogodavatelja i svim poslovima koje poduzima dužan je pristupiti sa pozornošću dobroga gospodarstvenika,

- držati se uputa koje mu je dao nalogodavatelj,

- davati nalogodavatelju sve potrebne informacije vezano na stanje tržišta,

- nakon prestanka ugovora o zastupanju vratiti nalogodavatelju sve stvari koje mu je on dao na uporabu za vrijeme trajanja ugovora,

- te da na istom području za istu vrstu poslova ne radi za drugog nalogodavatelja.


, a isto tako i nalogodavatelja:

- isplatiti zastupniku naknadu odnosno proviziju za ugovore sklopljene njegovim posredovanjem i za ugovore što ih je sam zastupnik sklopio ako je za to bio ovlašten,

- isplatiti posebne troškove koje je zastupnik učinio u korist nalogodavatelja,

- staviti na raspolaganje zastupniku određen materijal ili dokumentaciju potrebnu za obavljanje zastupničkih poslova.

 

LITERATURA

- «Osnove trgovačkog prava», dr. sc. Vilim Gorenc
Gorenc j.t.d Zagreb 2000. godine

- «Ugovori građanskog i trgovačkog prava 3», Zdravko Momčilović i Zdravko Junačko
Poslovni zbornik, Zagreb 2002. godine

- «Ugovori – praktični primjer s komentarom», Darko Vrljić, dipl. iur.
Vizura d.o.o., Zagreb 2002. godine

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD