POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA - ZAŠTITE OKOLIŠA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

FARMACEUTSKI OTPAD


Pojam opasnog otpada

Farmaceutski otpadPod opasnim otpadom se podrazumeva određeni otpad ili kombinacija otpadnih materija koji zbog količine i koncentracije fizičkih, hemijskih ili infektivnih osobona može značajno povećati smrtnost stanovništva ili u velikoj količini izazvati porast različitih vrsta bolesti i ugroziti životnu sredinu.
Osnovni kriterijumi za određivanje opasnog otpada su:
- Zapaljivost
- Reaktivnost
- Toksičnost


Opasne otpadne materije imaju jednu od sledećih karakteristika:
- Eksplozivnost
- Zapaljivost
- Sklonost spontanom sagorevanju
- Sklonost oksidaciji
- Organski im je peroksid
- Akutna otrovnost
- Infektivnost
- Sklonost koroziji
- Oslobođenje u kontaktu sa vodom otrovnih gasova


Opasan otpad su otpadne materije nekom od predhodno navedenih karakteristika kao i ambalaža u kojoj je bio ili je spakovan opasan otpad. Prema svetskim standardima opasan otpad je otpad koji pokazuje osobine zapaljivosti, toksičnosti, reaktivnosti ili radioaktivnosti, potiče iz nespecifičnih izvora, generisani otpad iz industrijskih procesa, potiče iz specifičnih izvora iz specijalne industrije, specifičan je hemijski proizvod ili poluproizvod, predstavlja smešu definisanih opasnih otpada i predstavlja materiju koja nije isključena sa liste opasnih otpada a koja je sastavni deo zakonske regulative.
Dejstvo opasnog otpada
Opasan otpad se javlja u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju. Zbog nepravilnog tretmana opasan otpad ugrožava životnu sredinu, zdravlje ljudi, ostali živi svet i životnu sredinu u celini. Delujući u jednom od navedenih agregatnih stanja on ugrožava vazduh, prisutno je zagađenje vode i zemljišta navedenim gasovima koje spiraju atmosferske padavine.
Čovek, biljke i životinje su preko kontaminiranog vazduha, vode i zemljišta ugroženom mrežom lanaca ishrane, a godišnje se produktuje oko 400 000 000 tona opasnog otpada (podaci sekretarijata Bazelske konvencije). Potrebno je opasan otpad iz hemijske industrije ukloniti (industrija čiji proizvodi imaju opasna svojstva npr. Industrija pesticida).
Prema mestu nastanka i sastavu opasan otpad se klasifikuje na osnovu hemijskih osobinam agreganog stanja i izbora najpogodnijeg tretmana. Klasifikacija se vrši u cilju adekvatnog eventualnog iskorišćavanja. Opasan otapad može sadržati u sastavu jedinjenja cinka, olova, žive, kadmijuma, cijanida, fenola, bazni i čvrsti otpad, organo hlorna i mnoga druga jedinjenja.

2. Definicija i podele farmaceutskog otpada

2.1. Farmaceutski otpad

Farmaceutski otpad je opasni otpad koji nastaje u proizvodnji i prometu lekova i medicinskih sredstava (uključuje farmaceutske proizvode, lekove i hemikalije koji su rasuti, pripremljeni a neupotrebljeni ili im je istekao rok upotrebe ili se moraju odbaciti iz bilo kojeg razloga, kao i organske zagađujuće materije), kao i oprema koja se koristi pri rukovanju. Pod farmaceutskim otpadom podrazumevaju se lekovi (gotovi, galenski i magistralni lekovi i farmaceutske supstance) kojima je istekao rok upotrebe. Biljni, tradicionalni i homeopatski lekovi takođe se mogu smatrati farmaceutskim otpadom u zavisnosti od njihovog sastava.
Proizvođač i vlasnik farmaceutskog otpada dužan je da sa farmaceutskim otpadom postupa kao sa opasnim otpadom.
Farmaceutski otpad predstavlja specijalni problem među otpadnim materijama i po mestu nastanka se može kategorisati kao komunalni, specijalni i opasan otpad. Za svaki od ovih tipova se otvara problem njegovog konačnog tretmana.
Paradoks koji se odnosi na farmaceutski otpad je da se on može kategorisati kao bilo koji od tri kategorije.
Opasan otpad je u Bazelskoj konvenciji do tančina definisan a ističu se tačke vezane za farmacetski i koje ga definišu u kategorijama:
• Y2 Otpad koji potiče iz proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda
• Y3 Otpad od farmaceutskih proizvoda, droga, lekova
• Y4 Otpad iz proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda.

Takođe, farmaceutski otpad spada u kategoriju sa Žute liste EWC formirane odlukom veća EEC o kontroli prekograničnog kretaja otpada namenjenog rekuperaciji. Trenutno najvece količine farmaceutskog otpada potiču od lekova sa isteklim rokom trajanja.
Farmaceutski otpad nastaje :
- Apoteke
- Bolnička odeljenja
- Lekarske ordinacije
- Stomatološke ordinacije
- Domovi zdravlja
- Instituti
- Zavodi
- U zdravstvenim ustanovama
- U vanzdravstvenim ustanovama
- Proizvođači
- Veledrogerije
- Prosvetne ustanove
- Domaćinstva

Vrste otpada

U smislu Zakona:
-Komunalni
-Komercijalni
-Industrijski

U zavisnosti od opasnih karakteristika:
-Inertan
-Neopasan
-Opasan

Sortiranje farmaceutskog otpada :

Prema karakteristikama aktivne supstance:
-Kontrolisani lekovi
-Antiinfektivni lekovi
-Citotoksični lekovi
-Antiseptici i dezinficijensi
- Narkotici
-Psihotropne supstance

Prema formi doziranja:

-Čvrsti, polučvrsti, praškovi
-Tečnosti
-Aerosoli

KLASIFIKACIJA

Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema:
-mestu nastanka
-poreklu
-predviđenom načinu postupanja

Lista otpada je nomenklatura otpada prema karakteru otpada.
Otpad se razvrstava prema:
-Poreklu
-Karakteru
-Kategoriji

2.2 MOGUĆ UTICAJ FARMACEUTSKOG OTPADA NA ŽIVOTNU SREDINU

Prilikom identifikovanja uticaja na životnu sredinu, uključujući i uticaje do kojih bi moglo doći pri akcidentalnim situacijama, analiziraju se sledeće opšte grupe uticaja:
• uticaj na vazduh,
• uticaj na vodu,
• uticaj na zemljište,
• uticaj na prirodne resurse,
• uticaj na floru,
• uticaj na faunu i
• uticaj na ljude.


Za sve aktivnosti koje imaju, odnosno mogu da imaju uticaj na životnu sredinu (aspekte životne sredine) vrši se procena:
• obima aspekata životne sredine,
• učestalosti pojave aspekata životne sredine i
• ozbiljnosti posledica aspekata životne sredine.


Ocene značaja rizika za životnu sredinu dobijaju se množenjem unetih ocena za obim, učestalost pojavljivanja i ozbiljnost posledica aspekata životne sredine. Uočeni aspekti ocenjeni kao značajni se prate, predlažu se i sprovode mere kojima se smanjuje njihov uticaj na životnu sredinu, a sve u cilju kontinualnog poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

3. UPRAVLJANJE FARMACEUTSKIM OTPADOM

Upravljanje otpadom u Republici Srbiji je uređeno "Zakonom o upravljanju otpadom" (Sl. glasnik RS br. 36/2009), kao i određenim (trenutno važećim) podzakonskim aktima kojima se uređuju i propisuju mere zaštite životne sredine od štetnog dejstva otpada, uključujući i opasan otpad.
Upravljanje farmaceutskim otpadom predstavlja postupke koji obuhvataju sakupljanje, razvrstavanje i čuvanje farmaceutskog otpada do predaje za pravilno uništavanje.
Farmaceutski otpad se, u zavisnosti od vrste, mora pakovati u posebne kutije, kontejnere i uništavati na visokim temperaturama (1200ºC) u pećima sa specijalnim filterima kakva postoji u okolini Beča, gde mnoge farmaceutske kuće iz Srbije uništavaju svoj otpad.
Opasan otpad - otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan;
Upravljanje otpadom - sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja;

3.1.ZAKONSKA REGULATIVA ,USVOJENI ZAKONI U 2009.

  • Zakon o zaštiti životne sredine
  • Zakon o upravljanju otpadom
  • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
  • Zakon o hemikalijama
  • Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija
  • Zakon o prevozu opasnih materija

4. PROBLEM FARMACEUTSKOG OTPADA U SRBIJI

Grube procene kazuju da je u Srbiji trenutno lagerovano oko 200 tona farmaceutskog otpada, odnosno lekova kojima je istekao rok upotrebe.
Čak 90 odsto farmaceutskog otpada, kako se procenjuje, nastaje u domaćinstvima. Iako je u pitanju potencijalno toksični otpad, čije uništavanje zahteva posebne procedure, neupotrebljivi lekovi iz kućnih apoteka često završavaju na komunalnoj deponiji i u kanalizaciji, dospevaju u vodotokove, a nekad i na buvljak.

Poražavajući je podatak da su medikamenti koji su kao donacija stizali devedesetih godina prošlog veka, sa svih strana sveta, bili „bajati” ili im se bližio kraj roka trajanja za koji mesec,tako da je Srbija poslužila kao deponija farmaceutskog otpada kojeg se sada nije lako otarasiti.
Zalihe, obično nepotrebne, gomilaju sezbog nabavki lekova„da se nađu – zlu ne trebalo”. Kada postanu neupotrebljivi, ti lekovi su se do sada najčešće bacali u kontejnere, odatle na deponije, i završavali u vodotokovima, pa je postojala opasnost, grubo rečeno, da buduće generacije piju vodu u kojoj su rastvoreni antibiotici, sedativi, analgetici.
Ima slučajeva da su pojedinci medikamente bacali u kotlove i spaljivali ih zajedno sa ugljem i drvima, ne znajući da na taj način ugrožavaju ne samo životnu sredinu, već i vlastito zdravlje, jer se mešanjem plastične mase bočica sa ugljem emituju kancerogene materije u vazduh. Bezbedno skladištenje i uništavanje lekova u Srbiji nije moguće, jer nema adekvatne spalionice. Farmaceutske kompanije, veledrogerije i apoteke uglavnom se pridržavaju strogih propisa.
Najveća mreža državnih apoteka, Apoteka Beograd, rešila je višedecenijski problem nagomilanih neispravnih lekova - u svojoj kući. Bilo je tu od hemikalija i lekova isteklog roka, do humanitarnih donacija, a raščišćeno je sve što je godinama „čamilo“ po objektima. Sada u toj ustanovi postoje ne samo procedure upravljanja otpadom, nego i njegove prevencije..
Veliku količinu farmaceutskog otpada generišu fabrike lekova. Vršački «Hemofarm», u dve protekle godine izvezao je na spaljivanje u inostranstvo 20 tona otpada, leskovačko «Zdravlje» oko 120 tona, u aprilu ove godine ova fabrika bi trebalo da izveze i ostatak od 80 tona. Zemunska «Galenika» deo svog otpada uništava u svojim postrojenjima, a procenjuje se da ona ima lagerovano još oko 50 t. Kod ostalih proizvođača, u veledrogerijama, apotekama i kliničkim centrima, procenjuje se da ima još oko 120 tona farmaceutskog otpada.
Čak i kada budu postojali svi akti, oni će imati smisla ako se bude više pažnje posvetilo edukaciji stanovništva, kako bi se iskorenila opasna navika da lekove bacamo na deponiju ili kanalizaciju. Isti problem postoji i kod odlaganja bajatih dijetetskih proizvoda.

4.2. Preventivne mere koje bi trebalo primenjivati u apotekama

- Poštujte sva važeća uputstva za nabavku, prijem i skladištenje za svoju organizacionu jedinicu;
- Pri prijemu ne primajte proizvode čiji je rok upotrebe kraći od utvrđene granice (osim ako ugovorom nije drugačije definisano);
- Posebno vodite računa o kontrolisanju rokova upotrebe kod manje frekventnih proizvoda;
- Primenjujte principe dobre prakse u rotaciji zaliha - novoprimljeni proizvodi fizički se postavljaju iza proizvoda koji su prethodno prispeli, tako da se prvo koriste proizvodi čiji je rok upotrebe kraći (princip “Kraći rok - prvi izlaz”);
- Redovno vodite Knjigu rokova upotrebe (OB-06) u cilju evidentiranja proizvoda sa kratkim rokom upotrebe (do 6 meseci od momenta prijema);
- Proizvode sa kratkim rokom upotrebe posebno označite markicama na polici u magacinu, kako bi se što pre izdali/prodali/upotrebili;
- Internom komunikacijom obezbedite međusobnu razmenu/preuzimanje robe između organizacionih jedinica;
- Optimalno vodite radne procese sa minimalnim mogućnostima nastajanja otpadnih tokova (naročito kod izrade magistralnih i galenskih lekova);
- Primarnu ambalažu farmaceutskih supstanci vratite dobavljaču (u skladu sa obavezama definisanim ugovorom);
- Sekundarnu i tercijernu ambalažu iskoristite za sopstvene potrebe uvek kada je to moguće ili je vratite dobavljaču.

4.3. Rukovanje, skladištenje i transport

Ključni korak u smanjenju i efikasnom upravljanju medicinskim otpadom je razdvajanje/separacija i identifikacija otpada. S obzirom da su cene tretmana i odlaganja opasnog medicinskog otpada oko 10 puta veće nego za generalni/komunalni otpad, sav neopasan otpad treba da bude odvojen i tretiran kao komunalni otpad.
Razdvajanje otpada je obaveza proizvodjaca otpada i preporučuje se da se vrši što je moguće bliže mestu nastanka i mora pratiti skladištenje i transport. Neophodno je uspostavljanje istog sistema širom regiona. Najpogodniji način za identifikaciju kategorija medicinskog otpada je njegovo sortiranje u plastične kese ili kontejnere koji su kodirani različitim bojama, u skladu sa preporučenom SZO šemom kodiranja, sa oznakama koje sadrže osnovne informacije o vrsti, količini i generatoru otpada. Transport opasnog medicinskog otpada mora biti identifikovan pratećom dokumentacijom u skladu sa preporukama UN i postojećom zakonskom regulativom. Farmaceutski otpad se najčešće izvozi u Mađarsku i Austriju na spaljivanje, a njegova klasifikacija, transport, carinjenje i sam postupak uništavanja koštaju puno. Zavisno od vrste otpada, i cene su različite i kreću se u rasponu od 1,5 do šest evra po kilogramu. Zakon o upravljanju otpadom je jasan – kako ne postoji spalionica kod nas, otpad mora da se izvozi na uništavanje, a kao lagerovan ne bi smeo da se čuva duže od godinu dana. Ove zakonske odredbe danas se retko ko pridržava, a razlog je jednostavan – za izvoz i uništavanje nemaju novca.

 

Zaključak

Razvitak farmaceutske industrije i sve starija populacija na Zemlji doveli su do veoma rasprostranjene proizvodnje i upotrebe lekova, a to, opet, do generisanja farmaceutskog otpada. Čak i neznatne koncentracije određenih supstanci u lekovima mogu imati štetnog efekta na kvalitet voda, a samim tim i na ljudsko zdravlje. Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju i komunalno smeće, što se, nažalost, često dešava.

Kao država čiji je jedan od postavljenih ciljeva ulazak u Evropsku Uniju, Srbija će morati da izvrši niz institucionalnih promena, ali i niz promena socio-kulturnih obrazaca koji će (u nekim oblastima) nužno dovesti i do promene načina života njenih građana. Jedna od ovakvih oblasti je, i zaštita životne sredine. Osim usvajanja ekoloških principa na institucionalnom nivou, neophodno je i jačanje ekološke svesti građana, i to, ne samo u cilju pristupanja EU, već i u cilju usvajanja takvih vrednosti koje će omogućiti održiv opstanak našeg društva u celini. U tom cilju, potrebno je informisati građane o ekološkim problemima, promovisati ekološke vrednosti, ali, po najvažnije, podsticati njihov lokalni aktivizam i participaciju, kako u ekološkim, tako i u svim drugim oblastima društvenog života.

LITERATURA

-Berić Slavica,Politika online,Gde bacamo stare lekove,Beograd
-Iskustva u izvozu farmaceutskog otpada,Nevena Čolić,Momčilo Manojlović,Miteco d.o.o,Srbija 2009
-Upravljanje farmaceutskim otpadom Đurđina Jeličić
-Olivera Novitović,Dragiša Ranđić,Aleksandar Novitović,Zaštita životne sredine,Užice 2009
-Savić I. : Ekologija i zaštita životne sredine, Beograd.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD