POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

GOSPODARENJE MEDICINSKIM OTPADOM

Temeljem članka 104. stavka 1. točke 8. Zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06), između mnogih propisa kojima se regulira ova materija donesen je 2007. godine i Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/2007)
Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih znanstveno- istraživačkih djelatnosti. Pri tome se medicinskih otpadom smatra svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05).
U ovakovim institucijama poglavito valja naglasiti brigu i načine zbrinjavanja tzv infektivnog otpada jer pripada, uz kemijski otpad koji sadrži opasne tvari, oštre predmete, citotoksike i citostatike i amalgamski otpad iz stomatološke zaštite u tzv. opasan medicinski otpad koji sadržava patogene mikroorganizme koji zbog svojeg tipa i/ili koncentracije mogu izazvati bolest ljudi i životinja, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, oprema, materijal i pribor koji je bio u kontaktu s krvlju i ostalim izlučevinama pacijenata uključivo kirurške zahvate i obdukcije, otpad iz odjela za izolaciju infektivnih pacijenata, otpad od dijalize, infuzije i sličnih zahvata, uključujući korištene oštre predmete, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te inokulirani zarazni otpad koji je bio u dodiru s pokusnim životinjama i sličan potencijalno infektivan otpad.
U ovom radu prikazana je podjela medicinskog otpada ovisno o agregatnim stanjima i svojstvima, a kada se radi o opasnom otpadu tada i s obzirom na opasna svojstava

Način gospodarenja i skladištenja


Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno Zakonu o otpadu i spomenutim Pravilnikom, te posebnim propisima, a naročito u pogledu odvojenog skupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje ovlaštenoj osobi koja ima propisanu dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.
Pri tome se infektivni medicinski otpad mora na mjestu nastanka odvojeno skupljati u hermetički zatvorenim i nepropusnim spremnicima otpornim na probijanje i istjecanje tekućina iz njih te prevoziti u privremeno skladište, bez sortiranja i premještanja u druge spremnike, a spremnici s infektivnim otpadom moraju biti označeni simbolom sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
Važno je istaknuti da se infektivni otpad mora skupljati i prevoziti na način koji sprječava izravan kontakt ugroženih osoba s otpadom te se u skladištu i tijekom isporuke ne smije premještati u druge spremnike.

« Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o otpadu koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbacitPODJELA OTPADA


o Podjela prema mjestu nastanka
• Komunalni i industrijski otpad o Podjela po svojstvima
• Inertni, neopasni i opasni otpad o Podjela po fizikalnim svojstvima
• Kruti i tekući otpad

Podjela prema mjestu nastanka
o Komunalni otpad
• Kućanstvo
• Čišćenje javnih površina
• Otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu i uslužnim djelatnostima (npr. bolnicama)

o Industrijski otpad
• Nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu - razlikuje se od komunalnog otpada


Podjela po svojstvima
o Opasni otpad
• Karakteristike: eksplozivnost, reaktivnost, nagrizanje, podražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, otpuštanje otrovnih plinova ukoliko se biološki ili kemijski razgradi
• Komunalni ili tehnološki otpad svrstavaju se u opasni ako ima jedno ili više gore navedenih svojstava

° Neopasni otpad

Po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad

o Inertni otpad
• Biološki i kemijski teško razgradiv
• Može ga se odložiti (iako to nije najisplativije rješenje)

Podjela po fizikalnim svojstvima
o Tekući otpad
• Otpadne vode, otapala o Kruti otpad


MEDICINSKI OTPAD


o Sav otpad proizveden tijekom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih
znanstveno- istraživačkih djelatnosti. o Postupci u humanoj medicini tijekom kojih se stvara otpad:
• Dijagnostika
• Liječenje
• Prevencija bolesti
• Rehabilitacija
• Znanstveno-istraživački rad


Medicinski otpad se dijeli na:

o Inertni otpad (75 - 90%)
• Komunalni otpad
• Kuhinje, praonice, administracija o Opasni otpad (10 - 25%)
• Infektivni otpad
• Patološki otpad
• Oštri predmeti
• Farmaceutski otpad
• Kemijski otpad
• Genotoksični otpad
• Otpad koji sadrži teške metale
• Posude pod tlakom
• Radioaktivni otpad


Kategorije opasnog medicinskog otpada

Kategorije medecinskog otpada


Infektivni otpad


Infektivni otpad se definira kao otpad koji vjerojatno sadrži patogene agense koji zbog svojega tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest u ljudi koji su mu izloženi. Ova kategorija uključuje pribor i kulture iz mikrobioloških laboratorija, otpad koji nastaje prilikom kirurških zahvata i obdukcija, otpad nastao prilikom previjanja kirurških pacijenata, otpad iz jedinica za izolaciju pacijenata, otpad iz jedinica za hemodijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi materijal za jednokratnu primjenu, otpad koji je došao u dodir s pokusnim životinjama koje služe za inokulaciju infektivnih materijala itd.
o Farmaceuti, anesteziolozi i pomoćnici mogu biti izloženi riziku od respiratornih bolesti
prilikom izlaganja plinovima, aerosolima i otopinama o Opća populacija - vrlo rijetko izložena!
o Virus hepatitisa B i C može relativno dugo preživjeti u okolišu o HIV - vrlo osjetljiv, ne preživljava dugo u okolišu o Bakterije - neke osjetljive a neke ne o Vektori za prijenos bolesti (glodavci)!


Patološki i oštri predmeti


Patološki otpad čine svi dijelovi ljudskog tijela kao što su amputati i tkiva odstranjena tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta za pripremu patoloških i citoloških preparata, placente i fetusi, te pokusne životinje i njihovi dijelovi.
Ova kategorija uključuje igle, štrcaljke, skalpele, oštrice, pile, čavle i sve druge oštre predmete koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu. o Patološki otpad
• Može i ne mora biti infektivan o Oštri predmeti
• Zaraza HIV-om, hepatitisom i ostalim


Kemijski otpad i teški metali


Kemijski otpad sadrži odbačene krute, tekuće ili plinovite kemikalije iz dijagnostičkih i eksperimentalnih jedinica, te od čišćenja i dezinfekcije. Kemijski otpad se može podijeliti na opasni koji karakteriziraju toksičnost, korozivnost, zapaljivost, reaktivnost i genotoksičnost, te neopasni (inertni) koji nema navedena svojstva. o Kemijski otpad
• Opasan pri profesionalnoj izloženosti
• Ukoliko se izlijeva u kanalizaciju opasan i za opću populaciju i okoliš pogotovo o Teški metali
• Profesionalna izloženost upitna, izlijevanje u kanalizaciju problem za okoliš


Posude pod pritiskom

Predstavljaju bočice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s različitim tvarima (antibiotik, dezinficijens, insekticid itd.) koje se apliciraju u obliku aerosola. Ne mogu se do kraja isprazniti, pa kod njihovog zbrinjavanja treba voditi računa, kako o tome da mogu sadržavati djelatne tvari, tako i o tome da na povišenoj temperaturi mogu eksplodirati.

Farmaceutski otpad


Uključuje farmaceutske proizvode, lijekove i kemikalije koji su vraćeni s odjela gdje su bili proliveni, rasipani, pripremljeni, a neupotrjebljeni, ili im je istekao rok uporabe, ili se trebaju baciti iz bilo kojeg razloga.

Farmaceutski otpad
• Lijekovi kojima je istekao rok trajanja (često iz donacija)
• U Hrvatskoj oko 2 500 t farmaceutskog otpada od čega je bilo potrebno specijalno zbrinuti oko 50%
• Riješeno u PUTU
• Zatvaranje PUTA - vrlo loša i stručno neutemeljena odluka!


Genotoksični otpad


Je opasan medicinski otpad koji nastaje zbog primjene, proizvodnje i pripravljanja farmaceutskih tvari s citotoksičnim efektom, uključivo primarnu ambalažu i sav pribor korišten za pripremu i primjenu takvih tvari.
o Studija u Finskoj utvrdila je povezanost između profesionalne izloženosti takvim tvarima i pobačaja
o Druge studije tvrde da to nije slučaj
o Ne postoji niti jedno izvješće koje bi utvrdilo zdravstvene posljedice pri nepravilnom rukovanju takvim otpadom o Hrvatska ga je uvrstila u opasan otpad međutim WHO nije


Radioaktivni otpad


Predstavlja kruti i tekući otpad kontaminiran radionuklidima iz in vitro laboratorijskih analiza tkiva i tjelesnih tekućina (npr. radioimunoesej), te iz in vitro dijagnostičkih i terapeutskih zahvata, koji se uglavnom izvode na nuklearnoj medicini. Kontaminiranim se smatra sav materijal koji je došao u doticaj s radionuklidom, uključujući bočice, ampule, igle, štrcaljke, rukavice i ostala zaštitna odjeća, pa čak i mokraća pacijenata kojima je apliciran radionuklid. Zatvoreni izvori zračenja koji se koriste u terapeutske svrhe uglavnom ne predstavljaju problem, jer se obično vraćaju proizvođaču u inozemstvo gdje se ili pohranjuju na nuklearna odlagališta ili se nuklearnim reakcijama ponovno aktiviraju i koriste. Radioaktivni otpad je međutim reguliran posebnim propisima, te se njime ovdje nećemo posebno baviti.


IZVORI MEDICINSKOG OTPADA


Količina zdravstvenog otpada ovisi o tipu zdravstvene ustanove. Iz podataka koji pokazuju kako je udio infektivnog otpada (najveći dio opasnog zdravstvenog otpada) u ukupnom otpadu različit od države do države, količina infektivnog otpada ovisi i o tome što se sve smatra infektivnim otpadom, odnosno o tome kako je infektivni otpad definiran u pojedinim državama. Kako je postupanje s infektivnim otpadom, njegova obrada i zbrinjavanje vezano uz visoke troškove, a prema vrlo općenitoj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije koja je dat u poglavlju o kategorijama otpada mnoge su se države susrele s tako visokim troškovima zbrinjavanja da se pojavila potreba da se razvije kategorizacija infektivnog otpada prema riziku, te da se u legislativi o postupanju sa zdravstvenim otpadom uvede procjena rizika infekcije za svaki segment procesa nastajanja, rukovanja i zbrinjavanja, pa da se prema kategoriji rizika propišu i mjere za adekvatno postupanje bez ugrožavanja zdravlja ljudi.

o Veći izvori medicinskog otpada:
• Bolnice
• Klinike
• Laboratoriji
• Istraživački centri
• Transfuziologije
• Stacionari
• Mrtvačnice
• Obdukcijski centri

o Manji izvori medicinskog otpada
• Ambulante
• Kućna njega
• Domovi za nepokretne
• Psihijatrijske ambulante

Količine proizvedenog otpada po ustanovama
o Bolnice i klinički centri
• Oko 10000 t godišnje
• Od toga oko 86% inertni medicinski otpad i 14% opasni
• Opasni otpad
• Od tih 1400 t opasnog otpada, oko 80% (1120 t)odnosi se na infektivni otpad o Ambulante i ostalo
• Slična količina
• Udio opasnog otpada malo manji


Rizici za ljudsko zdravlje
o AIDS
o Hepatitis B i C o Infekcije probavnog trakta o Infekcije dišnih putova o Infekcije krvotoka o Kožne infekcije
o Genetska oštećenja (radioaktivne supstancije) o Otrovanja


Infekcije
o Probavni sustav - enterobakterije, salmonela, šigela, helminti o Dišni sustav - tuberkuloza, streptokokna pneumonija, virus ospica o Kožne infekcije - streptokoki o Genitalne infekcije - najserija gonoreje
• Razni sekreti, gnoj, krv, genitalne izlučevine, itd.

Primjer iz prakse
o SAD
• 1994 -39 slučajeva zaraze HIV-om
• 32 slučajeva zaraze iglom
• Medicinske sestre, liječnici i laboratorijski tehničari o Francuska
• 1992 - 8 slučajeva zaraze HIV-om, sakupljači otpada


Stvaranje medicinskog otpada u Hrvatskoj

o Ukupno oko 211 000 kg/tjedno (211 tona)
• Opasni otpad -oko 29 800 kg/tjedno
• Inertni - oko 182 000 kg/tjednoZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA


Zbrinjavanje zdravstvenog otpada kao sustavni problem počinje na odjelima, odsjecima, u laboratorijima, ambulantama, previjalištima, kirurškim salama itd. Na samom mjestu nastanka potrebno je osigurati razvrstavanje i izdvojeno sakupljanje.
Otpad se razvrstava i sakuplja na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prijevoza i obrađivanja, na način da štiti okoliš i one koji postupaju s otpadom.
Inertni medicinski otpad - sličan komunalnom se zbrinjava kao komunalni otpad na svim drugim mjestima, jer ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš.
Ambalaža, kao što su plastične vreće, kartonske kutije, posude i kontejneri mora biti izrađena tako
da:
• svojim karakteristikama (boja, oblik, veličina) omogućava i olakšava razvrstavanje na mjestu nastanka. Oznake su: crvena boja za infektivni otpad, crvena s crnim pojasom za patološki, žuta boja za kemijski otpad, zelena za farmaceutski, a crna i plava boja za komunalni otpad.
• je nepropusna za tekućine, da onemogućava ispadanje ili prolijevanje sadržaja, te da je onemogućeno neovlašteno otvaranje posuda i kontejnera pri daljnjem postupanju ili obrađivanju.
• da pri obrađivanju ne onečišćuje okoliš.
• posude za oštre predmete moraju biti neprobojne za sadržaj pri normalnim uvjetima postupanja i napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju s otpadom.
• ambalaža za skladištenje mora biti označena natpisom "opasni medicinski otpad", te natpisom o vrsti otpada.
• ambalaža koja se koristi višekratno su posude, kontejneri od metala i plastike koji omogućavaju adekvatno pranje i dezinfekciju.


Također je bitno uspostaviti:

o Tim stručnjaka koji se bavi tom problematikom dobra administracija i administracija posla
o Pažljivo planiranje
o Uređene zakonske propise
o Adekvatno financiranje
o Angažman podučenog osoblja


Odgovornost
o Glavna i odgovorna osoba jest ravnatelj bolnice
o Voditelj projekta - osoba zadužena za zbrinjavanje otpada
o Projektni tim
• Ravnatelj
• Voditelj projekta

• Osoba nadležna za kontrolu infekcija
• Financijski kontrolor
• Osoba nadležna za zbrinjavanje farmaceutskih sredstava
• Osoba nadležna za radijaciju


Dužnosti ravnatelja i osoblja
o Ravnatelj
• Uspostava tima
• Podjela odgovornosti
• Novčana sredstva


o Voditelj projekta i ostali

• Postupci praćenja i kontrole
• Osiguravanje poduke
• Kontrola nastajanja, sakupljanja i zbrinjavanja
• Troškovi


Plan uspostave sustava gospodarenja otpadom


Budući da se zdravstvene ustanove razlikuju po tipu, građevinskim karakteristikama itd. najbolje je da svaka ustanova za sebe izradi Plan zbrinjavanja otpada u kojem su detaljno razrađeni:
> razvrstavanje medicinskog otpada
> inicijalno skladištenje (na odjelu), putovi, način, zadužene osobe i vremenski plan skupljanja
> edukacija zaduženih i odgovornih osoba, te osoblja koje razvrstava otpad
> putovi, način i zadužene osobe za prijevoz otpada do mjesta sekundarnog skladištenja (ili prostora za obradu ili odvoz)
> uvjeti, način i trajanje sekundarnog skladištenja
> odgovorne osobe i način vođenja evidencija (očevidnik, prijavni listovi, izvješće o ispitivanju fizikalnokemijskih svojstava otpada itd.) i obilježavanje otpada
> način i vremenski plan odvoza, način obrađivanja i odlaganja
> odgovorne osobe (ili osoba) za organizaciju i unutarnji nadzor.


OBRADA OTPADA


Fizikalni postupci obrade medicinskog otpada su dezinfekcija/sterilizacija parom, suha sterilizacija toplinom ili drugi sličan postupak kojim se postiže uklanjanje opasnih svojstava infektivnog medicinskog otpada.

o Mehanička obrada

o Biološka obrada

o Toplinska obrada


Mehanička obrada
o Mehanička obrada otpada
• isušivanje
• prešanje
• šrederi: usitnjavanje otpada i smanjenje volumena otpada
• magnetski separatori: odvajanje metalnog od nemetalnog dijela


Toplinska obrada otpada


Parna dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje otpada zasićenoj pari pod tlakom u tlačnoj posudi ili autoklavu.
Suha sterilizacija toplinom je izlaganje otpada onoj temperaturi i na onoliko vremena koliko je potebno da bi se osigurala sterilizacija cjelokupne količine medicinskog otpada. Kemijska dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje medicinskog otpada kemijski aktivnim tvarima koje inaktiviraju patogene mikroorganizme.
Fumigacija je korištenje kemijskih tvari koje u izoliranom prostoru kao visokotoksični plinski fumigatori obavljaju dezinfekciju/sterilizaciju medicinskog otpada, opreme, predmeta te sličnog infektivnog i potencijalno infektivnog materijala. o Problem s emisijom
• Plinova koji nastaju u procesu sagorijevanja (SO2, NO2, CO2, čestice)
• PCCDs/Fs (dioksini)
• Emisija žive
• Problem s njezinom kontrolom
• U Hrvatskoj ne postoji spalionica koja se koristi za spaljivanje komunalnog otpada, kao što je nekad bio PUTO. U tvornici cementa Koromačno - spaljivanje isključivo opasnog otpada!


Gospodarenje komunalnim medicinskim otpadom


Inertni medicinski otpad - sličan komunalnom se zbrinjava kao komunalni otpad na svim drugim mjestima, jer ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš. o Nastaje u kuhinjama, predoperativno, administracija
o Trebalo bi ga zbrinjavati na način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom o Na primjer:
• Administracija: nastaje velika količina papira (elektroničko urudžbiranje)
• Upotrebljavati kada god je to moguće staklenu ambalažu
• U kuhinjama nastaje velika količina plastičnog otpada i organskog otpada, trebalo bi ga reciklirati odnosno kompostirati a ne odložiti


Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 1
o Dezinfekcijska sredstva o Odlaganje
• Na deponije III kategorije, nikako na sanitarnu deponiju
• Inkapsulacija

• Zatvara se u plastične ili metalne posude
• Dodaje se plastična pjena, bitumenizirani pijesak, cementna žbuka, glineni materijal
• Inertizacija
• Otpad se preša se te dodaje vapno ili cement
• Tako obrađen može se odložiti na deponiju


Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 2
o Nisko temperaturne tehnologije (95 - 180 0C)
• Parna i suha dezinfekcija (dezinfekcija parom ili vrućim zrakom)
• Autoklavi i mikrovalni uređaji
• Nema kemijskih reakcija u otpadu
o Srednje temperaturne tehnologije (180 - 370 0C)
• Nisu još komercijalno primjenjiva
• Obrada otpada pri visokim tlakovima i temperaturama
• Zbivaju se kemijske reakcije
o Visoko temperaturni procesi (540 - 8000 0C)
• Piroliza
• Potpuna razgradnja materije


Infektivni otpad
Infektivni otpad i oštri predmeti zbrinjavaju se u pećima za spaljivanje infektivnog otpada ili se postupcima obrađivanja (drobljenje, mljevenje, dezinfekcija, sterilizacija) dovode u stanje kada više nisu opasni za zdravlje (pretvaranje u inertni -komunalni otpad), te se mogu reciklirati ili odlagati. Prije odlaganja otpad se može inkapsulirati (staviti u metalne i plastične kontejnere te se) o Ukoliko je otpad izrazito infektivan, prije odlaganja treba ga autoklavirati


Farmaceutski otpad
Farmaceutski otpad se sakuplja posebno, te se skladišti u bolničkim ljekarnama ili sekundarnom skladištu. Zbrinjava se spaljivanjem u spalionicama opasnog otpada. o Male količine
• Zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom
• Inkapsulirati
• Spaliti
o Velike količine
• Spaljivanje
• Inkapsulacija
• Ne preporuča se odlaganje na deponije

Citotoksični otpad
o Ni slučajno ne odlagati na sanitarnu deponiju ili u kanalizaciju o Vratiti proizvođaču o Spaliti na visokoj temperaturi o Kemijski razgraditi


Kemijski otpad
Kemijski otpad se može reciklirati ili redestilirati, a zbrinjava se spaljivanjem u pećima za spaljivanje opasnog otpada. o Male količine
• Inkapsulirati i odložiti (dezinfekcijska sredstva ne smije se inkapsulirati, korozivna su)
• Spaliti
• Izliti u kanalizaciju (?) o Velike količine
• Spaliti
• Vratiti proizvođaču
• Ne preporuča se odlaganje


Otpad s visokim sadržajem teških metala
o Ni slučajno spaljivati
• Emisiju Cd, As, Zn možete kontrolirati
• Emisiju Hg ne možete
o Izvoz u zemlje koja imaju postrojenja za obradu takvog otpada o Inkapsulacija i odlaganje na deponiju


Posude pod pritiskom
o Ni slučajno spaljivati
o Vratiti proizvođaču za ponovnu upotrebu
o Oštećenje kontejnere odložiti (po uvjetom da nema stlačenog plina unutra)


Radioaktivni otpad
o Visokoradioaktivni otpad i nisko i srednje radioaktivni otpad
• Visoko radioaktivni medicinski otpad (ukopavanje u geološke formacije)
• Nisko radioaktivni otpad - može se izolirati, te sačekati da radioaktivnost prođe, te ga se nakon toga odlaže
• Obično se skladišti u za to predviđene bačve sa deklaracijom (na kojem je mjestu nastao, tko ga je proizveo)
• Izvoz radioaktivnog otpada iznimno skup!


Anatomski patološki otpad
Anatomski patološki otpad se iz etičkih razloga sakuplja, skladišti i zbrinjava posebno. Zbrinjava se spaljivanjem u krematoriju ili zakapanjem na groblju. Patološki animalni otpad, zbrinjava se kao infektivni. Krv koja preostane nakon laboratorijske pretrage zbrinjava se kao infektivni otpad skupa s vacutainerima. Krv i krvni derivati koji su slijedom dijagnostičke pretrage pomiješani s kemikalijama zbrinjavaju se kao kemijski otpad.

 


Zaključak

o U Hrvatskoj je zakonska regulativa zbrinjavanja opasnim medicinskim otpadom dobro riješena, ali provedba je slaba karika u ovom zahtjevnom poslu.


o U Hrvatskoj se nepravilno gospodari kako komunalnim tako i opasnim medicinskim otpadom.

o Trebalo bi uspostaviti sustav za toplinsku obradu (incineraciju) opasnog medicinskog otpada • Mobilni uređaji za incineraciju.

o Trebalo bi uspostaviti ekspertni tim za realizaciju projekata zbrinjavanja otpada koji nastaje u zdravstvenoj djelatnosti (interdisciplinarnost pristupa problematici gospodarenja otpadom).


o Edukacija zdravstvenih radnika trebala bi biti redovitija.

 

VAŽNI PROPISI NA KOJE TREBA OBRATITI POZORNOST:


1. Zakon o otpadu („Narodne novine", broj 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 23/2007 i 111/2007)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada („Narodne novine", broj 50/2005 i 39/2009)
4. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine", broj 35/2008) i
5. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine", broj 72/2007)
6. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite /NN 50/2000)


POPIS LITERATURE


1. mr.sci. Damir Brlek, dipl. inž. rudarstva » GOSPODARENJE OTPADOM» 2009.
2. mr.sci. Sanja Posavec, dipl. inž. biotehnologike «ŠTETNOSTI» 2009.
3. Zora Hižman « UVOD U ZAŠTITU OKOLIŠA» 2009.
4. mr.sc. Krunoslav Capak, dr. med. « ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI NASTAJE PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE» 2009.
5. K.Capak., F. Plavšić,: «PRIJEDLOG ZBRINJAVANJA ZDRAVSTVENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA» 1995.
6. PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM ( NN 23/07)
7. NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI NASTAJU PRI PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (NN50/200)
8. PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM (NN 72/07)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD