POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

UVODJENJE I PRIMJENA IPPC DIREKTIVE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Na spomen 2012 g. asocijacije će biti razne...

Mojem sinu prva bi bila smak svijeta (naime, nedavno smo pogledali film istog naslova), dok bi hrvatskim političarima prva asocijacija bila toliko željeni ulazak u Europsku Uniju.

S obzirom na vijesti kojima nas, na žalost, svakodnevno obasipaju od potresa na Haitiu, potresa u Čileu i prirodnim nesrećam u drugim djelovima svijeta, preko odrona zemlje na Siciliji, tsunamija i zadnje, erupcije vulkana na Islandu voljela bi da film znakovitog naslova nismo niti pogledali.

Naime, koliko nam se to činilo plodom nečije mašte teško je ne povući paralelu i ne zapitati se koliko smo sami uzrokom tih promjena i katastrofa

No, na 2012 moguće je gledati i sa puno više optimizma, kao na godinu mogućeg ulaska u EU.

Moje prve dvije asocijacije na spomen 2012. godine možda će se nekima učiniti miljama daleko jedna od druge, no koliko smo sami utjecali na prirodne katastrofe i u kojoj mjeri ih možemo zaustaviti ili smanjiti i skori ulazak u EU povezala bi sa povećanom potrebom zaštite okoliša i sa uvođenjem strožih zakonskim odredbi u području očuvanja okoliša, a posebno sa potrebom osvješćivanja i educiranja nas samih na tom području.

Jedna od aktualnih mjera prilagodbe EU zakonodavstvu je uvođenje IPPC direktive u hrvatsko zakonodavstvo. IPPC je popularna kratica nastala od početnih slova Integrated Prevention Pollution Control ili Objedinjeni nadzor sprječavanja onečišćenja.

Koliko će jedna od zadnjih u nizu mjera prije ulaska u Europsku uniju, pri tom mislim na uvođenje IPPC direktive u Hrvatsko zakonodavstvo, pridonjeti nadzoru i sprječavanja u zaštiti okoliša teško je reći.
No, svakako je korak naprijed.

U ovom eseju pokušati ću opisati uvođenje i primjenu IPPC direktive u hrvatsko zakonodavstvo i gospodarstvo viđenu od strane ovlaštenika za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

 

2. PRAVNE OSNOVE PRI UVOĐENJA OKOLIŠNE DOZVOLE U RH


Da bi mogli govoriti o objedinjenim uvjetima okoliša potrebno je definirati što je to okoliš.

Za gospodarstvo postoje dvije, recimo službene definicije, ona prema Zakonu o zaštiti okoliša, te ona prema normi HRN EN ISO 14001, koja je bliža gospodarstvu.
Zakon o zaštiti okoliša definira okoliš kao prirodno okruženja organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

Norma HRN EN ISO 14001 definira okoliš kao okruženje u kojem neka organizacija djeluje, uključujući zrak, vodu, tlo, prirodne izvore, floru, faunu, ljude i njihove međusobne odnose.

Isto tako, zbog čestog pozivanja na norme i propise, potrebno je navesti i njihovu definiciju kako bi se bolje razumjeli.

Norma je dokument donesen konsenzusom (dogovorno i odobren od priznatog tijela (u Republici Hrvatskoj to je Hrvatski zavod za norme), koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stanja uređenosti u danome kontekstu.

Propis je dukument koji sadrži obvezatna zakonska pravila (zakon, uredba, odluka, pravilnik), a donosi ga koje upravno tijelo (Sabor, Vlada, ministarsta).
Okolišna dozvola , Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša ili skraćeno IPPC ( Integrated pollution prevention and control) svoje temelje ima u Direktivi vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996.u vezi s integriranim sprečavanjem i nadzorom zagađenja. Navedena direktiva nekoliko je puta bila mijenjana te ju je zbog jasnoće i racionalnosti trebalo kodificirati.
Kodificirana verzija Direktive je Direktiva Vijeća 2008/1/EZ od 15. siječnja 2008. godine.

Zahtjevi Direktive prenešeni su u hrvatsko zakonodavstvo kroz:
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) i
- Uredbu o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ( NN 114/08), a koja se primjenjuje od 31. ožujka 2009 godine.

Pravni okvir za ovu tematiku čine i:
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/08)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (NN64/08)
- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN/ 35/08)
- Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08).

Na ovom mjestu svakako treba spomenuti i ISO norme iz domene Tehničkog odbora TO207 Upravljanje okolišem:
- ISO 14001 Sustavi upraljanja okolišem i
- ISO 14015 Procjena okoliša lokacije i organizacije,
koji su također dali bitne smjernice pri donošenju zakona u EU.

Postupci utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša provoditi će se za nova postrojenja, značajnije rekonstrukcije ili promjene u radu postojećih postrojenja i za postojeća postrojenja.
Procjenjuje se da u Hrvatskoj trenutno ima cca 200 postrojenja koje podliježu izradi okolišne dozvole. Najviše ih je iz energetike, proizvodnje i prerade metala, kemijske industrije i gospodarenja otpadom te prehrambene industrije.

Sve djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, voda i more navedene su u Prilogu I Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Operateri postrojenja imaju obvezu za postojeća postrojenja za koja je propisana obveza ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša do 25. listopada 2010. godine izraditi analizu stanja vezanu na postrojenje i elaborat o načinu usklađivanja s odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Postrojenja koja podlježu obezi ishođenja objedinjenih uvjeta možemo podijeliti na:
- Postrojenja koja ne traže tranzicijski period (njih 123)
- Postrojenja koja traže tranzicijski period (68)

Postrojenja koja ne traže tranzicijski period imati će prioritet kod ocjene analize stanja i elaborate o usklađenosti pred postrojenjima koja traže traže tranzicijski period.

Bitno je naglasiti kako MZOPU (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva) vodi pregovore s EU o prijelaznim rokovima usklađenja za postrojenja koja trebaju i duže rokove usklađenja, tj. nakon ulaska RH u Europsku Uniju.

Zbog značajnog broja postojećih postrojenja te s obzirom na administrativne kapacitete koji su na raspolaganju za ocjenu dokumentacije, potrebno je izraditi plan podnošenja zahtjeva za ocjenom analiza stanja i elaborata o usklađenosti, kako bi se ocjena mogla provesti s obzirom na postojeće kapacitete.
Od postrojenja se zahtjeva da dostave svoje planove kada su spremni za podnošenje zahtjeva, a Ministarstvo će temeljem toga izraditi plan prema kojem će se moći angažirati potrebne kapaciteti na razini državne uprave.

Pri Ministarstvu je formiran Odjel za objedinjene uvjete zaštite okoliša na čelu sa dr. Damirom Rumenjakom koji je trenutno ograničenih ljudskih kapaciteta, posebno ako se uzme u obzir brojka od oko 200 poduzeća koja podlježu obvezi izrade Okolišne dozvole.

Okolišne dozvole, za razliku od lokacijske i građevinske dozvole koje su trajne, izdaju se na ograničeni rok od pet godina za postojeća i nova postrojenja. Nakon toga se postupak obnavlja, jer će se svakih pet godina kontrolirati provodi li poduzeće tvrtka sve mjere predviđene studijom utjecaja na okoliš.


3. POSTUPAK ISHOĐENJA OKOLIŠNE DOZVOLE

Postoje razlike u ishođenju okolišne dozvole za nova postojenja i rekonstrukcije postojećih u odnosu na postojeća postrojenja.
Za nova postrojenja i rekontrukcije postojećih provodi se jedinstven postupak s procjenom utjecaja na okoliš uvažavajući rezultate procjene u pogledu standarda kakvoće okoliša I izbora varijanti zahvata. Za postojeća postrojenja Ministarstvo daje Mišljenje koje uz ocjenu Analize I Elaborata sadrži I ocjenu o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš.
U ovom eseju ću se usmjeriti na postupak ishođenja okolišne dozvole za postojeća postrojenja.
Na temelju dosadašnjeg iskustva postupak ishođenja okolišne dozvole mogli bi podijeliti u tri dijela :
- Prikupljanje dokumentacije i ispunjavanje Obrasca zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
- Analiza stanja postrojenja na temelju prikupljenih dokumenata i podataka
- Izrada Elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i te Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Ukoliko poduzeće koje podlježe postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (podnositelj zahvata ili postrojenje u daljnjem tekstu) odluči angažirati treću osobu (ovlaštenika u daljnjem tekstu) vrlo je bitno definirati način komunikacije kao i odgovorne osobe za komunikaciju.
Navedeno je vrlo bitno s obzirom da postrojenja imaju redovito više organizacijskih cjelina, a kako se radi o velikoj količini informacija kao i dokumentacije koju je potrebno prikupiti, definiranje kontakt osoba je od velike važnosti za daljnju suradnju.
Isto tako, bitno je, u početnoj fazi, osigurati ovlašteniku obilazak postrojenja uz stručno vodstvo predstavnika postrojenja

3.1. PRIKUPUAJE DOKUMENTACIJE I ISPUNJAVANJE OBRASCA ZAHTJEVA ZA UTVĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA


Ovaj dio postupka zahtjeva značajan angažman operatera postrojenja s obzirom da se radi o podacima dostupnima isključivo djelatnicima tvrtke te prikupljanju dokumentacije unutar poduzeća.


3.1.1. PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE

Dokumenti koje je potrebno prikupiti grupirani su u tri kategorije:
- Podaci o poduzeću
- Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlažu
- Podaci vezani uz postrojenje i njegovu lokaciju

Podaci o poduzeću podrazumijevaju sljedeće dokumente i podatke:
- Ispis iz Registra poslovnih subjekata HGK
- Popunjene obrasce PI-1, Podaci o operateru, definirane Pravilnikom o registru onečišćenja
- Popunjene obrasce PI-2, Ppodaci o organizacijskoj jedinici I ispuštanju onečišćujućih tvari na lokaciji prema Registru onečišćavanja okoliša (ROO)
- Definiranu djelatnost prema Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
- Izvadak iz zemljišne knjige
- Posjedovni list
- Izvod iz digitalnog katastarskog plana
- Prostorni plan područja
- Građevinska dozvola
- Uporabna dozvola
- Vodopravna dozvola
- Dozvolbeni nalog
- Rješenje o kategorizaciji ugroženosti od požara
- Procjena opasnosti (radnih mjesta)
- Podaci vezani uz izmjenu postojećih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlažu:
- Sustavi upravljanja kvalitetom prema ISO 9001
- Sustavi upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 (Pripremaju li se za certifikaciju prema EMAS direktivi?)
- Imaju li uveden sustav upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja prema OHSAS 18001?
- Imaju li uveden neki drugi sustav upravljanja specifičan za granu industrije? Podaci vezani uz postrojenje i njegovu lokaciju:
- Plan koji prikazuje lokaciju na kojoj je smješteno postrojenje i lokaciju svih zaštićenih ili osjetljivih područja
- Karta na kojoj je vidljiva lokacija i doseg utjecaja
- Procesi koji se koriste u postrojenju, uključujući usluge (energija, obrada vode...)
- Opis postrojenja (opće tehničke, proizvodne i radne karakteristike postrojenja, plan s prikazom lokacije zahvata s obuhvatom cijelog postrojenja, opis postrojenja, blok dijagram postrojenja, procesni dijagram toka, procesna dokumentacija postrojenja i sva ostala dokumentacija koja je potrebna radi
objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju)
- Referentne oznake mjesta emisija prikazane na blok dijagramu postrojenja (prostorni nacrt postrojenja sa svim dijelovima (npr. trafostanice, uređaji za obradu otpadnih voda, skladišta i sl. ) te ucrtanim i označenim ispustima/priključcima (npr.: priključak na vodovodnu mrežu, ispust/priključak na kanalizaciju, dimnjaci (ispusti u zrak)
- Operativna dokumantacija postrojenja
- Povijesni pregled razvoja postrojenja

Naše iskustvo je pokazalo kako je za prikupljanje dokumentacije potrebno dosta vremena, što zbog nesređene dokumentaciju unutar poduzeća, zbog slabe interne komunikacije ili pak zastarjele dokumentacije zbog koje je potrebno pribaviti "svježe" podatke/dozvole.


3.1.2. ISPUNJAVANJE OBRASCA ZAHTJEVA ZA UTVĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA


Obrazac zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša grupiran je u 17 kategorija.
A. Podaci o tvrtki
B. Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlažu
C. Podaci vezani uz postrojenje injegovu lokaciju
D. Popis sirovina, sekundarnih sirovina i drugih tvari i energija potrošena ili
proizvedena pri radu postrojenja
E. Opis vrsta i količina predviđenih emisija iz postrojenja u svaki medij kao i
utvrđivanje značajnih posljedica emisija na okoliš i ljudsko zdravlje
F. Opis i karakterizacija okoliša na lokaciji postrojenja
G. Opis i karakteristike postojeće ili planirane tehnologije i drugih tehnika za
sprečavanje ili, tamo gdje to nije moguće, smanjivanje emisije iz postrojenja
H. Opis I karakteristike postojećih ili planiranih (predloženih ) mjera za sprečavanje
proizvodnje i oporabu/zbrinjavanje proizvedenog iz postrojenja
I. Opis i karakteristike postojećih ili planiranih mjera i korištene opreme za nadzor
postrojenja i emisija u okoliš
J. Detaljna analiza postrojenja s obzirom na najbolje raspoložive tehnike (NRT ili
BAT = najbolje raspoložive tehnike ili best available technique) K. Opis i karakteristike ostalih planiranih mjera, osobito mjera za poboljšanje
energetske učinkovitost, mjera za sprečavanje rizika za okoliš i svođenje
opasnosti od nesreća i njihovih posljedica na minimum L. Popis mjera koje će se poduzeti nakon zatvaranja postrojenja, u cilju
izbjegavanja bilo kakvog rizika od onečišćenja ili izbjegavanja opasnosti po
ljudsko zdravlje i sanacije lokacije postrojenja M. Kratak i sveobuhvatan sažetak podataka navedenih pod točkama od A. do L. za
informiranje javnosti
N. Identifikacija sudionika u procesu i drugih subjekata za koje gospodarski subject koji upravlja postrojenjem zna da bi mogli biti izloženi značajnim štetnim učincima kada bi postojeće ili novo postrojenje imalo prekogranično djelovanje
O. Izjava
P. Prilozi zahtjeva
Q. Prijedlog uvjeta za dobivanje dozvole

Ukoliko se u kod izrade poglavlja J i K utvrdi odstupanje od najboljih raspoloživih tehnika (NRT),utvđena odstupanja bit će zasebno obrazložena.

U Prilogu III Uredbe navodi se "Gospodarski subjekti moraju odgovoriti na pitanja navedena u obrascu i zahtjev potkrijepiti referencama za sustave koji se upotrebljavaju u postrojenju".
U ovoj fazi može doći do problema zbog pogrešnih očekivanja od strane podnositelja zahvata u pogledu ispunjavanja obrasca. Vrlo često predstavnik operatera očekuje da obrazac popuni ovlaštenik, što nije njegov dio posla, on može samo pomoći.

Podnositelji zahtjeva od kojih se očekuje da popunjavanju upitnik često nedovoljno poznaju unutarnju ogranizaciju postrojenja, ponekad nemaju dovoljno ovlasti da provedu određene aktivnosti, a posebno im nedostaje stručnosti pri popunjavanj dijela J i K u obrascu, koji se odnose na NRT.

Mišljenja sam kako je pri ispunjavanju obrasca potrebna uska suradnja podnositelja zahvata i ovlaštenika kao i svih organizacijskih jedinica unutar postrojenja.

S obzirom da su najbolje raspoložive tehnike relativno novi pojam u hrvatskom zakonodavstvu, dati ću kratko objašnjenje NRT-a , a kako je navedeno na stranicama MZOPU-a (Smjernie za NRT-projena najboljih raspoloživih tehnika i određivanje graničnih vrijednosti emisija)


Najbolje raspoložive tehinkke (NRT)

Najbolje raspoložive tehinkke utvrđene su Zakonom o zaštiti okoliša, a sve NRT objedinjene su i dostupne za preuzimanje s internetske stranice Europskog IPPC ureda u Sevilji: hittp://eippcb. jrc. es
NRT podrazumijeva sve tehnike, uključujući tehnologiju, planiranje, izgradnju, održavanje, rad i zatvaranje pogona, koje su primjenjive u praksi pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima te su najučinkovitije u postizanju najvišeg stupnja zaštite okoliša kao cjeline.

NRT ne mora nužno biti najbolja od najbolje raspoložive tehnologije, već da je i ekonomski najprihvatljivija za određeno postrojenje.
Definicija NRT-a obuhvaća troškove i koristi različitih tehnika koje se procjenjuju. Pri utvrđivanju NRT- a mora se razmotriti čitav niz čimbenika zbog pružanja zaštite okoliša u cjelini, a cilj je odrediti uvjete dozvole kako bi se postrojenje što je više moguće približilo normama postavljenim za novo postrojenje, uzimajući u obzir ekonomičnost, vremenski raspon i praktičnost preinaka postojećeg postrojenja.

3.2. ANALIZA STANJA POSTROJENJA


U ovom dijelu analiziraju se podaci iz Obrasca zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i prikupljena dokumentacija.
Rade se dodatna istraživanje s obzirom na sastavnice okoliša i nulto stanje te se postojeće stanje uspoređuje se s najboljim raspoloživim tehnikama (BAT/NRT) za navedenu djelatnost.
Isto tako utvrđuju se odstupanja, ukoliko postoje, koja će biti obrađena u Elaboratu o načinu usklađivanja.
Predmetna Analiza može započeti tek nakon što se dostavi tražena dokumentacije kao i ispunjen Obrazac.
Funkcionalno-operativne cjeline postrojenja na lokaciji usklađuju se s prepoznatim i u zemljama EU primijenjenim najbolje raspoloživim tehnikama (NRT) koje su sadržane u referentnim dokumentima Europske komisije o najboljim dostupnim tehnikama (BREF-ovi, dostupni na internetskim stranicama Europskog IPPC ureda: http://eippcb.jrc.es, koji se odnose na čitav niz tematskih područja u kojima nastaju ili mogu nastati onečišćenja, odnosno negativni utjecaji na okoliš.

Smjernice sadržane u relevantnim BREF-ovima donose posebne uvjete koji se tiču najboljih raspoloživih tehnika u posjećenim postrojenjima i zaključke o razvojnim mjerama koje treba provesti radi poboljšanja postrojenja.
Ukoliko se prilikom izrade dokumenata „Analiza stanja postojećeg postrojenja" utvrdi da pojedini dijelovi postrojenja nisu usklađeni sa Zakonom i Uredbom, izradit će se dokument „Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja" za dijelove postrojenja za koje je utvrđena neusklađenost.
Postoje i iznimke, ukoliko operater postrojenja pri izradi Analize utvrdi da je postrojenje usklađeno sa Zakonom i Uredbom, on može prijedložiti Ministarstvu da izrada Elaborata nije potrebna, već da se na temelju Analize donese mišljenje o daljnjem postupku

3.3. IZRADA ELABORATA O NAČINU USKLAĐIVANJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA S ODREDBAMA ZAKONA TE UREDBE O POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA


Ukoliko se prilikom izrade dokumenata „Analiza stanja postojećeg postrojenja" utvrdi da pojedini dijelovi postrojenja nisu usklađeni sa Zakonom i Uredbom, izradit će se dokumenti „Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja" za dijelove postrojenja za koje je utvrđena neusklađenost.

Pri izradi Elaborata angažiraju se stručnjaci iz razih područja, ovisno o vrsti postrojenja te o vrstama emisija (uglavnom su to stručnjaci profila prostornog planera, hidrotehničke struke, za područje tehnologije odgovarajući stručnjak tehnoliškog profila...)

Sadržaj „Elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja" propisan je u Prilogu V Uredbe opostupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i obvezno sadrži:
- Dijelove pred-investicijske ili investicijske studije za usklađivanje:
- Tehničko-tehnološku analizu
- Tehnologiju (mora se temeljiti na NRT)
- Opis tehničkog rješenja
- Utroške materijala i energije
- Iskorištenost proizvodnih kapaciteta
- Životni vijek projekta
- Dinamiku projekta
- Izvore financiranje i obaveze prema njima
- Druge ne-investicijske mjere s dinamikom izvonenja
- Odgovarajuće priloge (primjerice: dijelovi ili cijela investicijska studija)
- Prijedlog Ministarstvu mišljenja koje bi trebalo dati
- Utvrđeno odstupanje od NRT-a ukoliko postoji
- Popis svih mjera (investicijskih i ne-investicijskih) koje operater mora poduzuzeti s dinamikom njihovog izvođenja
- Izjavu o uključivanju navedenih mjera i obveza u zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

3.4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA


Nakon završene Analize I izrađenog Elaborata Ministarstvu se podnosi Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu koji se podnosi u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju uključujući i Analizu i Elaborat kao dio sadržaja zahtjeva.

Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja obvezno sadrži:


- podatke o poduzeću: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu - ukoliko postoji. Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika;
- podatke o lokaciji postojećeg postrojenja: za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se postojeće postrojenje nalazi, uključujući i podatke o katastarskoj općini,
- točan naziv postrojenja s obzirom na djelatnosti utvrđene u Prilogu I. ove Uredbe i popis glavnih indikativnih tvari koje su prisutne u postrojenju prema Prilogu II. ove Uredbe;
- Analizu i Elaborat;

- podatke o ovlašteniku koji je izradio Elaborat, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;
- priloženu građevinsku i uporabnu dozvolu za postrojenje i sve njihove možebitne izmjene i dopune;

- sažetak zahtjeva po svim propisanim točkama obveznog sadržaja u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen tako da sadržajno bude razumljiv javnosti;

- upravnu pristojbu u propisanom iznosu.


Ukoliko se utvrdi da zahtjev sadrži sve potrebne podatke, Ministarstvo će zahtjev dostaviti na ocjenu i mišljenje povjerenstvu.
Ukoliko se utvrdi da zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke, Ministarstvo će pozvati podnositelja zahvata da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u zahtjevu.ZAKLJUČAK

Ishođenje Okolišne dozvole je vrlo složen postupak koji uključuje tri razine:
- Operatera koji mora odgovoriti na pitanja iz upitnika i priložiti dogovarajuću dokumentaciju;
- Ovlaštenika, koji mora na temelju dostavljenih podataka i poznavanja najboljih dostupnih tehnika ocijeniti stanje kod operatera i predložiti treba li ili ne izraditi Elaborat usklađivanja;
- Predstavnike Ministarstva koji trebaju dati mišljenje na dostavljene prijedloge i u konačnici izdati Rješenje, popularno zvanu Okolišnu dozvolu.

Predstavnici svake od spomenutih skupina moraju dobro poznavati područje za koje su odgovorni, imati definirane odgovornosti i ovlaštenja. Važno je razumijevanje što tko treba napraviti i dobra suradnja na svim razinama. Ima slučajeva da operater nema dovoljno vlastitih resursa i angažira nekoga da u njegovo ime ispuni upitnik, što uključuje još jednu razinu suradnje. Što više sudionika to postupak postaje složeniji, a često i dugotrajniji. U čitavom postupku važan je zajednički pristup svih sudionika što se postiže boljim informiranjem o načinu zajedničkog rada, ciljevima i aktivnostima. Položaj ovlaštenika je složen jer predstavlja sponu, koordinatora, između operatera, stručnjaka za određena područja kako iz Republike Hrvatske tako i iz inozemstva, te Ministarstva.
U cjelokupnom postupku treba voditi računa i o ekonomskim učincima. Neke promjene kod operatera mogu biti jednostavne i predstavljati bolji odnos prema resursima i financijsku uštedu, na primjer: uspostavljanje boljeg nadzora (praćenja i mjerenja) nad potrošnjom energije ili vode. Neke promjene, na primjer ugradnja filtera ili promjena goriva u energetskim postrojenjima može biti vrlo skupa i za to treba operateru dati dulje vremensko razdoblje za prilagodbu jer bi inače mnogi mogli staviti "ključ u bravu", što znači i gubitak radnih mjesta, a to nikome nije cilj.

Postupak se može iskoristiti i za poboljšanje kvalitete propisa. Ovlaštenici bi mogli prikupiti primjedbe i prijedloge koje čuju od operatera, ali i iz osobnog iskustva, i dostaviti ih Ministarstvu na razmatranje.
I na kraju sugestija Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja I graditeljstva, kao nadležnom tijelu za obrađivanu tematiku, a koja je vezana za potrebu dodatne edukacije, organiziranja seminara, tečajeva, radionica na temu Okolišnih dozvola.


BIBLIOGRAFIJA (LITERATURA)

    1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/2007)
    2. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, NN 114/2008 Popis normi
    3. HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD