POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA - ZAŠTITE OKOLIŠA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

Upravljanje ambalažnim otpadom u Republici Srbiji

Na putu održivog razvoja upravljanja otpadom i istovremeno na putu ulaska u veliku Evropsku porodicu, Srbija može uz pomoć Benchmarking (best practice) -analize učiti od drugih zemalja kao i iz njihovih grešaka i na taj način jačati sopstvene šanse za uspešnost tranzicionog procesa. Srbija je donela 2003. godine Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom sa programom približavanja Evropskoj uniji (EU). U današnje vreme postizanje visokih prinosa se ne može zamisliti bez upotrebe mineralnih đubriva i pesticida za suzbijanje bolesti, štetočina i korova. Proizvodnjom i primenom raznih hemijskih supstanci u poljoprivredi ostaje pesticidno onečišćena ambalaža. Imajući u vidu ove činjenice napisan je ovaj rad sa ciljem da doprinese upoznavanju problematike upravljanja ambalažnim otpadom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi, kao bitnom komponentom ukupne količine otpada, kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.
Za osiguranje kvaliteta i kvantiteta hrane danas se u poljoprivredi koriste razna hemijska sredstva. Uprkos neophodnosti i koristi ovih proizvoda sve veći je problem sigurnosti onih koji ove proizvode koriste, proizvođače, potrošače a posebno njihov štetan uticaj na životnu sredinu.
Mineralna i veštačka đubriva u svom sastavu sadrže najvise N. P. K. Oni se uglavnom proizvode u obliku soli potrebnih za rast biljaka. Po hemijskom sastavu su najčešće nitrati i sulfati. Pesticidi se koriste za zaštitu od insekata, grinja, korova i drugih štetočina. Nijedna grana hemijske industrije ne proizvodi toliko materija koje mogu izazvati kancerogena oboljenja, oštećenja naslednog materijala kao i reprodukcijskih funkcija, i koje se u najvećoj meri direktno odlažu u životnu sredinu, kao što je to slučaj s industrijom pesticida. Širom sveta raste proizvodnja pesticida koja se procenjuje trenutno na približno 5 miliona tona pesticida/godišnje. Negde oko 12% pesticida koristi se u privatnom sektoru: u domaćinstvima, privatnim vrtovima i travnjacima. Prema načinu delovanja među pesticidima se razlikuju:
insekticidi (protiv insekata),
herbicidi (protiv korova i drugih nepoželjnih biljaka),
fungicidi (protiv gljivica),
akaricidi (protiv grinja),
rodenticidi (protiv pacova)
nematocidi (protiv glista) i
moluskicidi (protiv puževa).

Ambalaža ima središnju ulogu u sigurnoj dostavi ovih hemikalija ciljanim tržištima, pri čemu smanjuje na najmanju meru rizik osipanja i isticanja u nabavnom lancu i izloženost radnika. Ambalažom treba takođe tako upravljati da se zadovolje i drugi ciljevi zaštite životne sredine, a koji postaju sve bitniji u kontekstu široko rasprostranjene društvene svesti o održivosti životne sredine. Upravljanje ambalažom je dinamičan i inovativan proces. Strategije navedene u ovom radu odnosiće se na probleme u vezi sigurnosti upravljanja ambalažom.

ZAKONSKA REGULATIVA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

Održivo upravljanje prirodnim vrednostima i zaštita životne sredine uređuju se Zakonom o zaštiti životne sredine kao opštim zakonom, posebnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine. Važećim propisima je oblast upravljanja otpadom parcijalno uređena (zavisno od vrste i svojstava otpada), propisane su mere zaštite životne sredine od štetnog dejstva otpada, a nadležnost podeljena između republičkih organa i organa lokalne samouprave. Ovi propisi uglavnom nisu usklađeni sa zakonodavstvom EU.
Neadekvatno postupanje sa otpadom predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Republici Srbiji. Ovakav zaključak proizašao je iz brojnih analiza stanja životne sredine na teritoriji Republike Srbije koje su urađene u poslednih nekoliko godina, a veliki broj zakona i drugih propisa nema jedinstveno postavljene ciljeve i ne obezbeđuje zadovoljavajuće efekte.
Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu kao i ekonomske instrumente.
Što se tiče ambalaže koja sadrži opasne materije Zakon o ambalažnom otpadu kaže da je važnije obezbediti da ambalaža kontaminirana opasnim ostacima bude tretirana i odložena bezbedno, nego da bude reciklirana.

AMBALAŽA ZA PAKOVANJE HEMIKALIJA U POLJOPRIVREDI U REPUBLICI SRBIJI

„Pravilnikom o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva“ propisuju se vrsta ambalaže za pesticide i đubriva radi njihovog pakovanja za stavljanje u promet, uništavanje pesticida kojima je prošao rok upotrebe, kao i uništavanje ambalaže u kojoj su bili upakovani pesticidi i đubriva.

Ambalaža za pakovanje pesticida i đubriva mora ispunjavati sledeće uslove:
1. mora da se po obliku razlikuje od ambalaže za pakovanje robe široke potrošnje (prehrambeni i drugi proizvodi);
2. da sadrži natpis "pesticid" odnosno "đubrivo";
3. mora biti izrađena od materijala koji sprečava gubitak upakovanog sadržaja;
4. materijal od koga je izrađena ambalaža i sistem za zatvaranje ne smeju biti podložni agresivnim hemikalijama, niti smeju sa upakovanim sadržajem formirati bilo kakvu štetnu i opasnu materiju;
5. svi sastavni delovi pakovanja i sistema za zatvaranje moraju zadovoljavati uobičajene zahteve rukovanja tako da se tokom transporta ne oštete;
6. sistem za zatvaranje mora biti izrađen tako da zadržava originalnost zatvaranja do primene;
7. za tečne formulacije mora biti glatka iznutra, a grlo otvora mora biti dovoljno veliko da obezbeđuje lako istakanje bez rasipanja (prskanja i kapanja);
8. mora imati oznaku (logotip) proizvođača ambalaže;
9. mora biti atestirana od strane registrovane ustanove za ispitivanje otpornosti materijala.


PRIKUPLJANJE I UNIŠTAVANJE PRAZNE AMBALAŽE ODPREMLJENIH HEMISJKIH SUPSTANCI U POLJOPRIVREDI U REPUBLICI SRBIJI

Prikupljanje i uništavanje prazne ambalaže vrši se tako da ne deluje štetno na zdravlje ljudi, korisne organizme i životnu sredinu.Pod uništavanjem ambalaže smatra se dekontaminacija spoljnih i unutrašnjih površina ambalaže, primenom propisanih metoda i njeno fizičko uništavanje, za koje se primenjuje odgovarajuća tehnologija, a izbor zavisi od vrste i fizičko-hemijskih osobina ambalaže.Ambalaža koja se pogodnim postupcima može osposobiti za ponovnu upotrebu, daje se na dalju obradu proizvođaču pesticida, odnosno đubriva ili zastupniku inostranog proizvođača. Prikupljanje ambalaže u kojoj su bili upakovani pesticidi, odnosno đubriva, organizuje proizvođač ili zastupnik inostranog proizvođača pesticida, odnosno đubriva.Prikupljanje i uništavanje prazne ambalaže ne sme se vršiti bacanjem u vode (izvore, bunare, reke, jezera, bare i more), jame, kanale, kanalizacione mreže, pored puteva, na deponije, kao i na drugi način na koji može doći do zagađenja životne sredine.
Ostaci pesticida i ambalaža se uništavaju, po pravilu, na mestima određenim za prikupljanje i uništavanje otpadnih materija iz naselja. Uništavanje prazne ambalaže (kartonske kutije i folije) ne sme se vršiti bacanjem u vode (izvore, bunare, reke, jezera, bare i more), jame, kanale, kanalizacione mreže, pored puteva, na deponije kao i na drugi način na koji može doći do zagađenja životne sredine.
Prikupljanje i uništavanje prazne ambalaže (kartonske kutije i folije) od strane krajnjeg korisnika može se vršiti spaljivanjem u posebno iskopanoj jami na nepoljoprivrednom zemljištu.
Prikupljanje prazne plastične i metalne ambalaže (boce, kanisteri i burad), kao i staklenih boca, od strane krajnjeg korisnika (individualnih poljoprivrednih proizvođača), vrši se vraćanjem poljoprivrednim apotekama, a od poljoprivrednih gazdinstava -predajom područnim sabirnim centrima radi uništavanja. Prazna ambalaža mora zadržati postojeću deklaraciju zbog utvrđivanja porekla ambalaže pesticida.
Krajnji korisnik, pre vraćanja ambalaže, dužan je da pri primeni pesticida najmanje tri puta ispere ambalažu u kojoj je bio upakovan pesticid, a ispranu tečnost mora utrošiti zajedno sa pripremljenim rastvorom za tretiranje.
Prazna ambalaža mora biti probušena (izuzev staklene) na tri mesta kako bi bila neupotrebljiva za drugu namenu. Ambalaža se vraća zajedno sa sistemom za zatvaranje (zatvaračem).
Prazna ambalaža se od područnih sabirnih centara transportuje do proizvođača, odnosno uvoznika, i uništava u postrojenju za reciklažu i kontrolisano spaljivanje otrovnog otpada.
Troškovi prikupljanja i uništavanja prazne ambalaže, padaju na teret proizvođača, odnosno uvoznika, što se dokumentuje izveštajem sabirnog centra o uništavanju ambalaže, na obrascu UA.

Obrazac UA
Obrazac UA
Izveštaj o uništavanju ambalaže i neutrošenih količina pesticida


Proizvođači su dužni na primeren način obaveštavati prodavce i potrošače o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže u pogledu opasnih sastojaka koje oni sadrže, te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.

KAZNENE ODREDBE PREDVIĐENE ZAKONOM O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU REPUBLIKE SRBIJE

„Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice ako:

- stavlja u promet ambalažu koja ne ispunjava propisane uslove (čl. 7. do 14);
- ne označava ambalažu na propisan način (član 15);
- otpad ne preuzima na propisan način (član 18. .st.1 i 4.);
- ne organizuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada (član 19. stav 1);
- ne postupa sa ambalažnim otpadom koji nije komunalni otpad na propisan način (član 21);
- ne postupa sa ambalažnim otpadom koji je zagađen opasnim materijama na propisan način (član 22);
- ne obezbedi preuzimanje, sakupljanje, ponovno iskorišćenje, reciklažu ili odlaganje ambalažnog otpada na propisan način (član 23);
- ne obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom u ime proizvođača, uvoznika, pakera/punioca i isporučioca sa kojim je zaključio ugovor (član 24. stav 2);
- upravlja ambalažnim otpadom koji nije komunalni otpad bez dozvole ministarstva i suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli (član 25. stav 5);
- ne postupa sa ambalažnim otpadom u skladu sa članom 26. ovog zakona;
- ne upravlja ambalažnim otpadom koji nije komunalni otpad u skladu sa članom 27. ovog zakona;
- upravlja ambalažnim otpadom bez dozvole ministarstva (član 31. stav 1);
- ne organizuje centre za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada u skladu sa članom 35. ovog zakona;
- ne obezbedi ponovno iskorišćenje, reciklažu ili odlaganje ambalažnog otpada u skladu sa članom 36. ovog zakona;
- ne obaveštava javnost i krajnje korisnike o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom;
- ne dostavi Agenciji godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (član 39);
- ne dostavi Agenciji godišnji izveštaj o upravljanju ambalažnim otpadom za koji je ugovorom preuzeo obavezu upravljanja (član 40);
- ne naplati od krajnjeg korisnika depozit za jednokratnu ambalažu, odnosno kauciju za povratnu ambalažu, ne prihvati tu ambalažu od krajnjeg korisnika, nakon povraćaja ambalaže ne vrati krajnjem korisniku naplaćen depozit, odnosno kauciju (član 44)
- na utvrdi iznos kaucije koju potrošač plaća za ambalažu u koju je smeštena hemikalija ili iznos kaucije utvrdi suprotno ovom zakonu, ne prikupi od trgovca o sopstvenom trošku povratnu ambalažu u koju je bila smeštena hemikalija i nastali ambalažni otpad, ne prihvati povratnu ambalažu u koju je bila smeštena hemikalija i ne vrati kauciju potrošaču u slučaju prekida ili prestanka delatnosti trgovca (član 45. st. 1 do 4);
- ne naplati kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je bila smeštena hemikalija u utvrđenom iznosu, ne prihvati povratnu ambalažu u koju je bila smeštena hemikalija i nastali ambalažni otpad kako bi ih predao proizvođaču ili uvozniku, odnosno po njihovom prihvatanju ne vrati potrošaču naplaćenu kauciju (član 45. St.6 do 8.)

ZAKLJUČAK

U Republici Srbiji upravljanje ambalažnim otpadom a naročito ambalažnim otpadom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi je neadekvatno i predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Poseban problem predstavlja ambalažni otpad od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi koji se ne sakuplja posebno i odlaže bez prethodnog tretmana. Ovaj otpad uglavnom nastaje u seoskim sredinama i pali se po dvorištima.
Na osnovu prethodno izloženog u ovom Seminarskom radu, posebno želim da ukažem na sledeće probleme:
- nedostatak celovitog sistema pravnog uređivanja upravljanja ambalažnim otpadom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi
- nedostatak baze podataka o ambalažnim otpadom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi
- zajedničko odlaganje komunalnog i opasnog otpada
- nepostojanje organizovanog sistema sakupljanja, transporta i odlaganja ambalažnog otpada od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi
- ne postoji edukacija stanovništva o opasnosti od ambalažnog otpada od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi

PREDLOG MERA ZA DALJE DELOVANJE

Svi ovi nedostaci iz zaključka bi trebali da posluže i kao predlog mera šta bi trebalo promeniti i poboljšati u tretmanu ambalažnog otpada od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi.
Pošto je u pitanju opasan otpad, važnije obezbediti da ambalaža kontaminirana opasnim ostacima bude tretirana i odložena bezbedno, nego da bude reciklirana.
Neki konkretni predlozi za upravljanje ambalažnim otpadom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi su:
- razvijanje javne svesti
- profesionalna obuka poljoprivrednika koji rukuju hemikalijama
- usavršiti sistem nadzora, kontrole, izricanja i naplate kazni, pojačati kažnjavanje privrednih i drugih subjekata za nepravilno postupanje sa ambalažom od primenjenih hemijskih supstanci u poljoprivredi.
- organizovanje sakupljačkih stanica za prihvatanje opasnog ambalažnog otpada
- uvesti sistem plaćanja kaucije

LITERATURA

1. www.ekoplan.gov.rs
2. www.hzpss.hr
3. http://www.well.org.rs/
4. Pravilna primena sredstava za zaštitu biljaka (pesticida) – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
5. Strategija upravljanja ambalažnim otpadom sredstava za zaštitu bilja – Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske (CROCPA)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD