POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA - ZAŠTITE OKOLIŠA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

Uticaj drumskog i železničkog transporta na životnu sredinu

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos - dom, domaćinstvo i logos - nauka, izučavanje. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernst Hekel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija.
SaobracajU suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja. Okruženje (životna sredina) organizama uključuje fizičke osobine, koje sumarno mogu da se opišu tzv. abiotičkim faktorima kao što su klima i geološki uslovi (geologija), ali takođe uključuje i druge organizme koji dele sa njim njihov ekosistem, odnosno stanište.
Ekologija, koja se obično smatra granom biologije, opšta je nauka koja proučava živa bića (organizme). Organizmi mogu biti proučavani na mnogim različitim nivoima, od proteina i nukleinskih kiselina (u biohemiji i molekularnoj biologiji), do ćelija (u ćelijskoj biologiji), jedinki (u botanici, zoologiji i ostalim sličnim naukama), i konačno na nivou populacije, zajednica i ekosistema, do biosfere kao celine. Zadnje navedeni nivoi su glavni predmeti ekoloških istraživanja. Ekologija je multidisciplinarna nauka. Zbog usredsređenosti na više nivoe organizacije života i na međuodnos organizama i njihove okoline. Ekologija ima snažan upliv na mnoge druge naučne grane, pogotovo na geologiju i geografiju, zatim meteorologiju, pedologiju, hemiju i fiziku. Zato se za ekologiju kaže da je holistička nauka i da objedinjuje tradicionalne nauke (kao npr. biologiju) koje, na taj način, postaju njene subdiscipline i sve zajedno omogućavaju daljnji razvoj ekologije.
Kao grana nauke, ekologija ne propisuje šta je "ispravno" a šta "pogrešno". Ipak, učenje o biološkoj raznovrsnosti i s tim povezanim ekološkim temama omogućilo je naučno postavljanje ciljeva envajormentalizma i dalo mogućnost da se s tim povezane teme izražavaju naučnom metodologijom, merenjima i terminologijom. Štaviše, holistički pristup proučavanju prirode podjednako je zastupljen i u ekologiji i u envajormentalizmu.
Pogledajmo na koji način ekolog može proučavati život pčela:
•bihejvioralni odnos među jedinkama neke vrste naziva se bihejvioralna ekologija; na primer, proučavanje pčele matice i njenog odnosa prema pčelama radnicima i prema trutovima.
•svrsishodna aktivnost vrsta naziva se društvenom ekologijom; na primer, aktivnost pčela obezbeđuje oprašivanje biljaka. Pčelinja društva proizvode med koje u ishrani koriste druge vrste, kao npr. medvedi.
•Odnos između prirodne sredine i živih vrsta naziva se ekologijom prirodne sredine; na primer, način na koji promene u prirodnoj sredini utiču na aktivnost pčela. Pčele mogu početi ugibati zbog promena u prirodnoj sredini. Dakle, prirodna sredina je istovremeno i uzrok i posledica ovih promena i samim tim je povezana sa opstankom vrsta.
Ekologija, kao nauka širokog polja proučavanja, može se podeliti na nekoliko glavnih i sporednih subdisciplina: glavne subdiscipline su (poređane po "gnezdima" od manje obimnih ka obimnijim):
•bihevioristička ekologija koja proučava ekološke i evolucionističke osnove životinjskog ponašanja i ulogu ponašanja u prilagođavanju životinja njihovim ekološkim staništima;
•populacijska ekologija (ili autoekologija) koja se bavi populacijskom dinamikom unutar vrsta i njenom povezanošću sa faktorima prirodne sredine.
•ekologija životne zajednice (ili sinekologija) koja proučava odnose među vrstama u određenoj ekološkoj zajednici;

Savremenici smo velikih promena koje se pod uticajem tehničko - tehnološke revolucije odvijaju u svim sferama društvene reprodukcije. Osnovni cilj ovih aktivnosti je što veći stepen integracije osnovnih reproduktivnih funkcija, koje omogućavaju racionalnije privređivanje, odnosno racionalno projektovanje, regulisanje i usmeravanje protoka energije, robe i informacija unutar i između sistema.
Sisteme kombinovanog transporta karakteriše posebna tehnička baza i sve tehnologije kombinovanog transporta podrazumevaju prevoz kompletnih transportnih jedinica, sredstvima najmanje dva vida saobraćaja, bez promene transportnog suda. Kombinovani kopneni transport obuhvata dva različita vida transporta. železnički i drumski.
Kombinovani kopneni transport je ekološki „prijateljski“ vid transporta i efekti njegove primene u oblasti zaštite životne sredine su mnogostruki kao što su smanjenje emisije štetnih gasova, nivoa buke i smanjene potrošnje goriva, redukcija broja drumskih vozila, odnosno smanjenje zakrčenja i opterećenja drumske mreže, povećanje bezbednosti saobraćaja i dr.
Pojedini vidovi saobraćaja upućeni su na saradnju u vidu kooperacije i koordinacije u poslovanju i razvoju. Tehnološke promene nastale u robnom transportu ogledaju se u integraciji unutar i između vidova saobraćaja. Savremeni pristup ovoj problematici diktira sveobuhvatnost, čime se prevazilazi stari pristup, koga su karakterisala granska i parcijalna rešenja.

SAOBRAĆAJ I ŽIVOTNA SREDINA

Pored mnogobrojnih industrijskih postrojenja, hemijskih prerađivača, proizvođača sirovina i toplotne energije i dr. saobraćaj predstavlja jedan od najvećih zagađivača prirodne okoline. Njegovo negativno dejstvo ispoljava se na više načina preko zagađivanja vazduha, vode i tla, velike buke, zauzimanja zemljišta i životnog prostora, potresa (vibracija), usporenja u odvijanju putničkih i robnih tokova (zagušenja), velikih rizika od prevoza opasnih materija i dr. Vazduh se zagađuje ispuštanjem štetnih izduvnih gasova – ugljen monoksida, oksida azota, sumpor dioksida, jedinjenja ugljenovodonika,
alkalnih jedinjenja, čestica prašine, olova i sl. Svi ovi gasovi vrlo nepovoljno utiču na čovekovo zdravlje (neki od njih imaju izraženo kancerogeno dejstvo). Kiseonik, kao jedan od najvažnijih elemenata za život na zemlji, sve je zagađeniji drugim otrovnim gasovima i sve ga je manje. Pored neplanskog uništavanja šuma (proizvođača kiseonika), saobraćaj odnosno sva transportna sredstva sa tečnim pogonskim gorivom troše ogromnu količinu kiseonika, što se naročito oseća u gusto naseljenim mestima sa velikim brojem
motornih vozila. Zagađivanje vode i tla takođe proizilazi i od saobraćaja, zbog izbacivanja hemijskih supstanci i ispuštanja otrovnih gasova. Buka predstavlja sve veći problem, postaje sve jača i nesnosnija, izazivajući mnoge negativne posledice, hormonalne i organske poremećaje kod ljudi. Saobraćaj je najveći uzročnik buke koja raste u zavisnosti od vrste i broja transportnih sredstava, strukture saobraćajnih sredstava, brzine, podloge puteva, lokacije puteva i pruga i sl. Drumski saobraćaj, sa aspekta njegove razvijenosti, brojnosti i osnovnih karakteristika, znatno više stvara buku nego železnički saobraćaj.


Prema određenim istraživanjima, za isti obim transporta nivo buke drumskog putničkog saobraćaja veći je za dva puta od nivoa buke železničkog saobraćaja, odnosno eksterni troškovi buke su šest puta veći kod drumskog saobraćaja. Zagušenja u saobraćaju, koja su veoma izražena u tzv. periodima vršnog opteređenja, vrlo štetno deluju na životnu sredinu i izazivaju mnoge negativne posledice, kao što su dodatna potrošnja goriva, dodatno zagađenja vazduha, zakašnjenja na posao i školu, problemi u snabdevanju – trgovini i u proizvodnji, smanjenja obrta i efekata transportnih sredstava i dr.
Sprovedena istraživanja pokazuju da je železnički saobraćaj znatno povoljniji i sa aspekta zauzimanja prostora:
-dvokolosečna pruga zauzima samo 12 m, dok auto-put sa dve kolovozne trake zauzima 26 m širine,
- kod istog obima transporta prostor koji zauzimaju drumske saobraćajnice (u odnosu
na železničke pruge) tri puta je veći,
- izgradnja jednog km auto-puta je za 2,5 puta skuplja od izgradnje jednog km dvokolosečne pruge,
- u jedinici vremena železničkomdvokolosečnom prugom se može prevesti od 4 do 8 puta više putnika nego putničkim automobilima na auto-putevima, U zapadnoevropskim zemljama proučavaju se pogodnosti pojedinih saobraćajnih grana i sa aspekta troškova udesa. Prema tim istraživanjima proizilazi da su troškovi udesa privatnih putničkih automobila za 400 puta, a autobusa za 40 puta, veći od troškova udesa kod železničkog saobraćaja. Na osnovu ovih podataka koji se odnose na železnice zapadnoevropskih zemalja, odgovarajući zaključci se mogu izvući i za saobraćaj u našoj zemlji.

U saobraćajnoj nauci načelno se razlikuju dva obilika saobraćaja, direktni ili neprekinuti i pretovarni ili prekinuti saobraćaj. Idealni obliksavlađivanja prostora je kada se jedan transportni događaj između saobraćajnog izvora i saobraćajnog cilja sprovodi istim prevoznim sredstvom u neprekinutom saobraćaju. Iz geografskih razloga ili zbog nedostatka svojstava pojedinih vidova saobraćaja to nije uvek moguće postići. U praksi je najčešći prekinuti saobraćaj sa svim nedostacima (velika pretovarna učestalost, veliki transportni zahtevi itd.). Da bi se ovi nedostaci i poteškoće što je moguće više smanjili, razvijen je jedan novi oblik – kombinovani (vezani) transport.
Sisteme kombinovanog transporta karakteriše posebna tehnička baza, standardizovana i unificirana pratećim sredstvima, tehnologijom, informaciono - upravljačkim sistemom itd. Danas se u svetu primenjuju različite tehnologije transporta u čijoj realizaciji učestvuju transportna sredstva više vidova saobraćaja primenom iste transportne jedinice. Sve tehnologije kombinovanog transporta podrazumevaju prevoz kompletnih i standardizovanih (normiranih) transportnih jedinica, od pošiljaoca do primaoca, sredstvima najmanje dva vida saobraćaja, bez promene transportnog suda. Cilj kombinovanog transporta nije samo smanjenje troškova i ubrzanje transporta, već i racionalno i pojednostavljeno organizovanje transportnog ciklusa na celom prevoznom putu, od pošiljaoca do primaoca robe. Osnovno načelo kombinovanog transporta zasniva se na otpremi robe od jednog mesta do drugog u jednoj transportnoj jedinici, tako što se uzastopno koristi više vidova prevoza, a da se ne vrši pretovar same robe prilikom promene saobraćajnih sredstava. Jedinica kombinovanog transporta označava različite transportne sudove koji omogućavaju korišćenje različitih vidova saobraćaja: železnički + drumski, železnički + pomorski, želežnički + rečni, drumski + vazdušni...
Kombinovani kopneni transport, odnosno kombinacija železničkog i drumskog transporta
poznat je pod nazivom sistem transporta "šina - drum". Kod ovog sistema pojavljuju se sledeće jedinice kombinovanog transporta:
- kontejneri,
- kompletna drumska vozila,
- pojedini delovi drumskih vozila (sedlaste prikolice),
- izmenljivi transportni sudovi (izmenljivi kamionski sanduci).

Na osnovu jedinice koja se prevozi, kombinovani kopneni transport sačinjavaju tri
osnovne delatnosti:
- kontejnerski transport,
- kombinovani železničko - drumski transport,
- kombinovani drumsko – železnički transport (transport železničkih vagona na kamionima, u većim gradovima).

Kombinovani železničko - drumski transport podrazumeva više sistema za transport drumskih jedinica. Zavisno od primenjene tehnike, organizacije transportnog procesa i načina manipulisanja, razlikujemo sledeće sisteme:
- praćeni transport, odnosno transport kompletnih drumskih teretnih vozila sa
horizontalnim utovarom – istovarom (huckepack, tehnika A),
- nepraćeni saobraćaj, odnosno transport sedlastih prikolica sa horizontalnim utovarom
(huckepack, tehnika B1) i sa vertikalnim utovarom (huckepack, tehnika B2), kao i transport izmenljivih transportnih sudova (huckepack, tehnika C).
Pored ovih osnovnih sistemskih tehnika kombinovanog kopnenog transporta, poslednjih
nekoliko godina razvija se tehnika tzv. bimodalnog transporta, odnosno transport drumskih poluprikolica na specijalnim obrtnim postoljima (sistem "Road - Railer" - u prevodu "drumsko - železničko vozilo"). Ova tehnika poznata i pod nazivom "poluželeznica" pripada uslovno području huckepack transporta - tehnika B.

Drumski saobraćaj doprinosi mnogim problemima u životnoj sredini, jer je zavisan od neobnovljivih fosilnih goriva, naročito nafte. Prouzrokuje buku i zagađenje vazduha, zemljišta i vode, biološke i društvene uticaje, kao i uticaje zbog upotrebe zemljišta, koji mogu delovati lokalno na elemente životne sredine (na primer na zdravlje stanovništva zbog smoga). Regionalno (emisije izduvnih gasova utiču na kiselost), pa čak i globalno (gasovi koji utiču na zagrevanje atmosfere i promenu klime).

Emisija iz vozila se sastoji od nekoliko stotina jedinjenja. Značajne materije-zagađivači uključuju materije u obliku tečnih ili čvrstih čestica, ugljen monoksid, ugljen dioksid, azotni i sumporni oksidi i ugljovodonici, koji se zajedno nazivaju isparljiva organska jedinjenja. Emisije iz vozila takođe uključuju trajna jedinjenja, koja mogu ostati u životnoj sredini mnogo godina, kao što su teški metali (olovo, kadmijum poliaromatični ugljovodinici i organohlor).

Materije u obliku malih čvrstih ili tečnih čestica, naročito onih malog prečnika, povezane su sa bolestima pluća (dizel motori su najvažniji izvor ugljen monoksida), ugljen dioksid je gas koji zagreva atmosferu, azotni oksidi su povezani sa respiratornim problemima i doprinose indirektno globalnom zagrevanju. Sumporna i azotna jedinjenja doprinose stvaranju kiselih kiša i isušivanju zemljišta. Neka isparljiva organska jedinjenja su motogena, kancerogena i neurotoksična (npr. smrtnost od raka se povezuje sa izloženošću benzolu i poliaromatičnim ugljovodonicima).
Upotreba zemljišta je takođe problematično pitanje, jer prevozna infrastruktura onemogućava korišćenje zemljišta u druge svrhe (npr. za poljoprivredu), a gradsko širenje stvara potrebu za većom prevoznom strukturom, što može biti kontraproduktivno sa stanovišta očuvanja životne sredine.

Poznato je da su drumska motorna vozila jedan od glavnih izvora buke u gradovima, koja proizilazi od zajedničkog dejstva više pojedinačnih izvora od kojih svaki proizvodi buku manjeg ili većeg intenziteta. Kao najznačajniji izvori buke su: izduvni i usisni sistem, rad motora i mehanička buka, sistem za hlađenje, grejanje, provetravanje, pneumatici, aerodinamička buka i dr. Buka predstavlja problem naročito u industrijski razvijenim centrima kao što je Vrbas, koji svojim položajem i razvijenošću privlači snažan ciljni i tranzitni saobraćaj. Povećan nivo buke nepovoljno utiče na čovekovo zdravlje, psiho-motorne sposobnosti i radni učinak. Kontrolna merenja dnevnih i noćnih nivoa buke u kontinuitetu se vrše jedino u većim gradovima Srbije, dok u ostalim mestima ne postoje validni podaci o nivoima buke, na osnovu kojih bi se mogle preduzeti konkretne mere za njeno smanjivanje.
Mere za ublažavanje uticaja na životnu sredinu uključuju sprečavanje buke, sađenje biljaka, ventilaciju, mere kontrole erozije, kao i mere kontrole zagađenja voda, ali je pre toga neophodno izvršiti sistematska ispitivanja nivoa, koncentracije i sastava izduvnih gasova kao i intenziteta buke u dnevnim i noćnim uslovima na značajnim saobraćajnicama i saobraćajnim čvorovima, kao i u blizini železničkih koloseka i ranžirnih stanica.
Istraživanja pokazuju da 50 % aerozagađenja u gradovima potiče od saobraćaja. Postoji čitav set međunarodnih direktiva, od Evropske direktive o zaštiti vazduha od zagađenja i praćenju njegovog kvaliteta u urbanim sredinama, preporuka Svetske zdravstvene organizacije, do domaćeg Pravilnika o graničnim vrednostima emisije, metodama merenja itd., koji regulišu oblast zagađenja vazduha. Naši sadašnji pravilnici iz ove oblasti su usklađeni sa prethodnim evropskim pravilnicima i prvilnicima SZO, ali se radi na njihovoj harmonizaciji sa propisima EU.
Iako se u odnosu na devedesete godine iz budžeta izdvaja osam puta više novca za zaštitu životne sredine, zagađenost vazduha i vode u je u stalnom porastu. Rezultati istraživanja, koji su predstavljeni povodom obeležavanja Dana zaštite životne sredine, govore da je i u 2006. godini nivo buke u Beogradu premašio dozvoljeni nivo, kao i da je 30 odsto svih bolesti prouzrokovala zagađena životna sredina.
Rezultati istraživanja Gradskog zavoda Beograda za javno zdravlje i Sekretarijata za zaštitu životne sredine pokazuju da se u odnosu na 2005. godinu smanjio samo nivo buke, ali je i dalje veoma visok, pogotovo u stambenim zonama u Beogradu. Najveći zagađivač buke, kao i vazduha, je i dalje saobraćaj, dok se uticaj industrije i toplana nešto smanjio. Najviše su zagađene ulice u centru grada, kao i Ulica glavna u Zemunu, gde je stepen zagađenosti na nivou zagađenja najužeg gradskog jezgra.

Većina štetnih gasova (oko 1/3 potiče od saobraćaja i to 65% ugljen-monoksida, 45% ugljenovodonika, 49% oksida azota. Međutim, u ispuštanju štetnih gasova velike su razlike između saobraćajnih grana. Železnica u odnosu na ostale saobraćajne grane doprinosi, praktično, očuvanju čistoće vazduha. Prema istraživanjima Međunarodnog saveza železnica u Nemačkoj, odnosno Grupe 12 železnica Evropske zajednice, učešće emitovanja štetnih supstanci u procentima po saobraćajnim granama iznosi:
- 66 od 99% - kod drumskog saobraćaja,
- 3 do 26% - kod železničkog saobraćaja,
- 1 do 8% - kod vodnog saobraćaja.

Globalno posmatrano, samo 3% štetnih supstanci koje potiču iz saobraćaja odnosi se na železnički saobraćaj. Najveći deo štetnih supstanci nastaje sagorevanjem benzina i uglja.
Istraživanjima koja su sprovedena u Holandiji došlo se do zaključka da od ukupne emisije olova u atmosferi 87% potiče od saobraćaja, a u okviru toga 94% od drumskog saobraćaja. Prema sprovedenim istraživanjima u Americi, u gusto naseljenim mestima autobusi zagađuju vazduh za 24 puta, a putnički automobili za 30 puta više nego železnica. Železnica sa svojim karakteristikama ima očigledne komparativne prednosti, jer prevozi u svim vremenskim uslovima, po pravilu bez zastoja. Železnica koristi električnu energiju kao osnovno pogonsko sredstvo, jer od ukupnog prevoza na prugama Železnice Srbije u 2008. godini 83% je ostvareno upotrebom električne energije (izraženo u brutotonskim kilometrima). Tehnika i tehnologija transporta železnicom, takođe, značajno doprinose očuvanju životne sredine i još više potenciraju prednosti ove saobraćajne grane. Do detalja je sve razrađeno i jasnim propisima precizirano. Prijem pošiljaka na prevoz, smeštaj u magacine, utovar, transport, istovar i isporuke pošiljaka odvijaju se u skladu sa unapred propisanim normama. Sve je predviđeno, a naročito za pošiljke koje mogu ugroziti životnu sredinu. Adekvatnim razvojem železničkog saobraćaja bitno bi se uticalo na smanjenje transportnih troškova i povećanje ukupne društvene racionalnosti, pre svega zbog znatno niže potrošnje pogonske energije u odnosu na ostale saobraćajne grane. Prema podacima Evropske komisije, od ukupne potrošnje energije, saobraćaj koristi 30%, a ostale privredne grane 70%. Od ukupne potrošnje energije u saobraćaju u Evropskoj uniji 84 % otpada na drumski saobraćaj, a samo 2,5% na železnički saobraćaj.
Na osnovu istraživanja sprovedenih u našoj zemlji potrošnja ekvivalentne (specifične) energije veća je za isti transportni učinak za:
- 3,5 puta - kod autobuskog saobraćaja,
- 10,8 puta - kod putničkih automobila,
- 27,8 puta - kod vazdušnog putničkog saobraćaja u odnosu na potrošnju električne energije u železničkom saobraćaju.
Kod prevoza robe potrošnje energije veća je za 13 puta u javnom drumskom saobraćaju, 23 puta u saobraćaju za sopstvene potrebe, 3,7 puta u rečnom saobraćaju nego kod prevoza robe u železničkom saobraćaju.
Železnički saobraćaj stvara manje buke nego drumski ili vazdušni .Kod prevoza iste količine tereta i istog broja putnika železnički saobraćaj stvara 25-50 % manje buke. Prema podacima "GRUPP-studije" iz Nemačke 86% troškova nastalih zbog buke u kopnenom saobraćaju otpada na drumski a 14% na železnički saobraćaj.

Smanjenje buke u gradovima u železničkom saobraćaju se postiže na sledeće načine:
- nastoji se da se što više pruga elektrificira,
- nastoji se da se izvrši izmeštanje ili spuštanje železnice ispod nivoa grada

Kod prevoza masovnih tereta železnicom troši se četiri puta manje energije nego kada se prevozi kamionima. Železnički koridori najbolje koriste prostor, broj teških nesreća je nekoliko desetina puta manji nego u drumskom saobraćaju tako da železnica višestruko puta bolje čuva društvene vrednosti.
Glavne štete u saobraćajnim nesrećama uključuju:
- vrednost ljudskih života,
- troškove medicinske nege,
- gubitke u proizvodnji,
- materijalne štete.

Železnica je ekonomski isplativija, jer su vrednost po četiri najvažnija područja na kojima se javljaju eksterni troškovi višestruko na strani železnice i to:
- udesi,
- zastoji
- zagađenje,
- buka,

Kod železnice koja radi po vremenskom planu (red vožnje) problemi zastoja drže se pod
kontrolom, a u drumskom saobraćaju svaki učesnik odlučuje kada će koristiti drum. Železnički saobraćaj štedi energiju na osnovu :
- korišćenja električne energije za pogon,
- velike mase vozova,
- izbegavanju čestog zaustavljanja i pokretanja.
Na elektrificiranim prugama primarni energetski izvori se iskorišćavaju na najbolji način.
Glavni zagađivači vazduha su:
- sumporni spojevi nastali sagorevanjem fosilnih goriva;
- ugljenmonoksid (CO);
- azotni oksidi (NOx)
- ugljikovodonici;
- čađ, čestice, aerosol.

Poslednjih godina beleži se značajan porast u broju prevezenih tovarnih jedinica kombinovanog transporta železnicom u našoj zemlji. Dominiraju pre svega dve grupe tokova roba. Sa jedne strane to su tokovi kontenerizovane robe koja se otprema iz Zapadnoevropskih država ka Grčkoj ili Turskoj kao i obratno. Sa druge strane, počev od druge polovine 2006. godine dolazi do značajnog intenziviranja kontenerskih tokova u uvozu robe za Srbiju preko Jadranskih luka Rijeka i Kopar što je rezultiralo i uvođenjem kompletnih kontenerskih vozova Beograd Express (Kopar – Beograd) i Rijeka- Beograd Express (Rijeka – Beograd). Osim ka Beogradu, transport robe kontenerima od luka na Jadranskom moru obavlja se i ka drugim destinacijama u Srbiji, kao što su: Subotica, Pančevo, Novi Sad, Batočina, Mladenovac, Šabac, Šid itd. Kada je reč o tranzitu preko teritorija Srbije i Hrvatske, osim na koridoru X, tovarne jedinice kombinovanog transporta prevoze se i na relaciji Piacenza (Italija) – Berceni (Rumunija) i obratno.
U sklopu razvoja kombinovanog drumskoželezničkog transporta preko teritorije Srbije, posebno mesto zauzima pokušaj uspostavljanja prevoza po sistemu ’’pokretni put železnice’’ (RoLa - hukepack tehnika A). Sredinom septembra 2006. godine, nakon višegodišnjih napora na stvaranju tehničkih uslova za transport kompletnih drumskih teretnih vozila železnicom, saobraćao je prvi RoLa voz na relaciji Wels (Austrija) – Halkali (Turska), tranzitirajući Srbiju koridorom X.
U toku perioda probnog saobraćaja do 31.12.2006. godine saobraćalo je 3 para vozova, kojima je prevezeno ukupno 84 kamiona. Nedavno su obnovljeni kontakti učestvujućih železnica i austrijske firme Ökombi kao operatera koji organizuje čitav transport, u cilju utvrđivanja mogućnosti za ponovno pokretanje ovog voza. Kako interesovanje za takvom vrstom transporta postoji na pomenutom pravcu, oživljavanje ovakvog oblika prevozne usluge zavisiće pre svega od mogućnosti definisanja komercijalnih uslova prihvatljivih za tržište. Zagađenost atmosfere u našoj zemlji, pod uticajem saobraćaja, a posebno naglim razvojem drumskog saobraćaja, intenzivno je rasla iz godine u godinu. Železnički saobraćaj dosta štedi energiju i to je najveći doprinos očuvanju životne sredine. Vozovi troše manje energije od drumskih vozila zbog manjeg otpora trenja između železničkih točkova i šina nego što je otpor između pneumatika i asvalta. Železnica može značajno da smanji utrošak fosilnih goriva daljom elektrifikacijom mreže pruga.
Kombinovani kopneni transport eliminiše žestoku konkurentsku borbu između železničkog i drumskog saobraćaja i kroz njihovu međusobnu saradnju predstavlja prvi znak prave koordinacije u saobraćaju. Osnovni postulati daljeg razvoja kombinovanog transporta su:
- koncentrisanje na kontenere i izmenljive transportne sudove (tehnika C),
- razvoj brze i automatizovane pretovarne tehnike u velikim terminalima lociranim na relacijama sa intenzivnim saobraćajem,
- na relacijama sa slabijim intenzitetom saobraćaja koristiti jeftinu i fleksibilnu (mobilnu) pretovarnu tehniku. I pored društvenih opredeljenja za unapređenje kombinovanog saobraćaja u Srbiji, nivo njegove razvijenosti je još uvek nizak. Osnovni razlozi za ovakvo nepovoljan stepen razvoja su stanje infrastrukture i mobilnih sredstava, kao i neodgovarajuća organizacija transporta. Nedostatak fleksibilnosti u poslovanju,
inertnost prema zahtevima komintenata i neposlovnost transportnih preduzeća, ukazuju na pomanjkanje duha za tržišno privređivanje.Za Srbiju je veoma važno da ukoliko želi da opstane i poveća svoje učešće u svetskoj robnoj razmeni, prihvati savremene metode i tehnologije transporta, kao važan faktor u očuvanju konkurentnosti svoje robe. Izazov sa kojim se suočavamo sa širenjem transportnih tokova u Evropi je očigledan. U narednom periodu strategija saobraćajne politike u našoj zemlji imaće za cilj razvoj i izgradnju racionalnog, tehničko – tehnološki savremenog i tržišno orijentisanog saobraćajnog sistema. Struktura tako koncipiranog sistema omogućiće snižavanje troškova reprodukcije, racionalno korišćenje energije i maksimalnu zaštitu životne sredine.
Kombinovani kopneni transport koji objedinjuje prednosti različitih saobraćajnih grana, svakako bi trebao da zauzme značajno mesto u okvirima buduće saobraćajne politike. Postojanje elektrificirane pruge pruža mogućnost transporta koji može predstavljati ozbiljnu alternativu postojećim i budućim drumskim prevozima. Kako su bezbednost i ekološka komponenta na strani železnice, razvoj kombinovanog drumskoželezničkog transporta značajno bi umanjio potencijalne rizike od zagađenja i ugrožavanja bezbednosti. Ukoliko je reč o transportu opasnih materija usmeravanje na prevoz železnicom posebno dobija na značaju. Za uvođenje ovog vida transporta potrebno je formirati posebnu, samostalnu organizaciju ili društvo, tzv. operatora kombinovanog transporta. S obzirom da je pored države, železnica najviše zainteresovana za uvođenje i razvoj kombinovanog transporta, ona bi morala biti inicijator osnivanja ovakvog društva i jedan od dominantnih akcionara (ukoliko bi društvo bilo akcionarsko). Pored železnice svoj udeo u ovakvom društvu trebalo bi da imaju i drumski prevoznici, špeditereske i pretovarne firme. Kombinovani kopneni transport može da reši mnogobrojne probleme u "stihijski" rastućem transportu. Na našoj državi, železnici, drumskim i špediterskim organizacijama je potez da pokažu kreativnost u marketingu i kooperaciji u domenu kombinovanog kopnenog transporta.

ZAKLJUČAK

Posledice intenzivnih klimatskih promena poslednjih decenija odražavaju se gotovo u svim delovima sveta. Sve češće katastrofe usled vremenskih neprilika izazivaju zabrinutost ljudskog društva, ali i spremnost da se dalje klimatske promene ublaže ili spreče. U tu svrhu neophodno je smanjiti emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, a čija je koncentracija u atmosferi naglo povećana, pre svega kao posledica korišćenja fosilnih goriva u saobraćaju i industriji. Kada je reč o saobraćajnom sektoru, jednu od osnovnih mera za postizanje ovog cilja predstavlja preusmeravanje robnih tokova ka ekološki prihvatljivijim saobraćajnim granama. Razvoj kombinovanog kopnenog transporta koji na optimalan način ističe prednosti dva različita vida transporta. železničkog i drumskog, dobija sve veći značaj.
Kombinovani kopneni transport je ekološki „prijateljski“ vid transporta i efekti njegove primene su mnogostruki kao što su smanjenje emisije štetnih gasova, nivoa buke i smanjene potrošnje goriva, redukcija broja drumskih vozila, odnosno smanjenje zakrčenja i opterećenja drumske mreže, povećanje bezbednosti saobraćaja i dr. Za efikasni razvoj i implementaciju tehnologije kombinovanog kopnenog
transporta u Srbiji neophodno je stvoriti odgovarajuću institucionalnu, tehničku i tehnološku bazu.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD