POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ EKOLOGIJE - EKOLOŠKOG MENADŽMENTA - ZAŠTITE OKOLIŠA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
EKOLOGIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

Загађивање и заштита вода

Вода је основни предуслов за живот свих живих бића на Земљи. Када се услед човековог деловања значајно промени хемијски састав воде, као и односи који у њој владају то значи да је вода загађена. Загађивање воде угрожава цео живи свет, као и економске и естетске вредности природе, стога овај проблем заслужује велику пажњу. Данас се сусрећемо са кризом воде, коју ће осетити све земље света, а разлог ове кризе је политичко не ангажовање на спречавању нових трендова упркос сталном погоршавању ситуације.

I ПОЈАМ, ВРСТЕ И ЗНАЧАЈ ВОДА

1. Појам воде

Вода је темељ живота и осовни састојак сваког живог бића. Потребе одраслог човека за водом износе 2,5 – 3 литре дневно. Вода је извор живота на земљи. Живот је настао у води и постоји захваљујући води.
Хидросфера је само један део глобалног еколошког система. Хидросфера је омогућила настанак биосфере. Вода заузима огроман део површине планете Земље, када се саберу сви океани, мора, реке и језера. Међутим, само је мали део те огромне количине доступан људима, у смислу да га могу користити за пиће и друге потребе.
Укупна количина воде на нашој планети процењује се на 1 400 милиона кубних километара, оде чега се само 2,5 процената односи на слатку воду, па чак је и од те количине само 20 процената погодно да се уз релативно малу поправку ( пречишћавање и дезинфекцију) искористи за људске потребе.
Само 2,6 милијарди људи на Земљи, сада располаже минималним санитарним условима који се односе на водоснабдевање, док половина становништва земаља у развоју, пати од болести проузрокованим неисправном водом за пиће.
Вода се за људске потребе може експлоатисати са површине из река, језера или из дубине земље из бунара. Квалитет површинских и дубоких вода се знатно разликују.
Најквалитетнију воду има Финска, Канада, Нови Зеланд, Велика Британија, Јапан, Норвешка, Русија, Јужна Кореја, Шведска и Француска, а ситуација је најтежа у пустињским, полупустињским областима у подсахарској Африци и Азији.
Наша земља се налази на 47. месту од 180 земаља по количини и квалитету.

1.1. Врсте воде

Воде се могу поделити на :

а) атмосферске – настају од падавина, као што су киша, снег и лед.
б) површинске – оне које леже на површини тла. Ова вода настаје од атмосферске воде која директно пада на Земљину површину или оне која се слива у њу са површине тла.
в) подземне – налазе се испод површине земље. Настају продирањем падавина од површинских водених токова ка водонепропусним слојевима који се састоје од стена са малом ефективном порозношћу.

1.2. Значај хигијенски исправне воде

Вода је драгоцен извор здравља и непходан услов човековог опстанка. Међутим, вода може представљати и извор здравствених тегоба, уколико садржи штетне материје биолошког, хемијског или радиолошког порекла. Зато се вода из природних извора најчешће пречишћава и дезинфикује пре пуштања у водоводни систем.
Вода из јавних водовода , као и менерални и друге флаширане воде на тржишту подлежу сталним проверама, а њихову исправност, односно здравствену безбедност регулушу Правилници.
Проверава се микробилошка исправност, односно укупан број микроорганизама, а посебно присуство штетних микроорганизама, а такође се проверава и хемијска исправност, присуство разних отрова, тешких метала, пестицида...
Такође се проверава и концентрација хлора у пијаћој води који је неопходно да буде присутан, али до одређене границе.

1.3. Улога и значај воде за човечанство

У току је Светска декада вода, глобална акција започета 2005. године, названа „ Вода за живот”. Циљ ове акције је да истакне значај ресурса чисте воде на планети и значај воде за здравље, привредни развој и цивилизацију уопште, као и да се спречи хуманитарна катастрофа и ратовање због воде.
Један од миленијумских развојних циљева УН, јесте да се до истека те декаде односно до 2015. године преполови број људи који немају приступ води за пиће и за одржавање хигијене.
Од категорије која се подразумева и о којој се не води претерано рачуна, вода је у 21.веку постала најзначајнији стратешки природни ресурс.
Као што се каже да је 20. век карактерисала глобална борба за премоћ кроз контролисање извора нафте, тако се сматра да је 21. век – век борбе за контролу преосталих извора чисте воде. Кажемо преосталих, иако вода спада у такозване “обновљиве”ресурсе.
Сачувати преосталу чисту воду и смањити загађење у процесу њене експлоатације представља основне цињеве у овом веку, јер људска врста, као и сав живи свет на нашој планети директно зависи од количине и квалитета воде.

II ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДА

1. Врсте загађивања вода

Загађивање вода може да буде: природно загађивање вода, хемијско загађивање вода, биолошко загађивање вода и физичко загађивање вода.

1.1. Природно загађивање вода

Основни извори природног загађивања су: отпадне воде урбаних средина, минерална ђубрива, органске и неорганске материје, киселе рудничке воде, отпадне воде, радиоактивне материје и отпадна топлота. Категорије природних вода су: атмосферске, површинске и текуће, а од стајаћих посебно се издвајају језера, мора и океани. Постоје и отпадне – употребљиване воде.
Загађивачи водених екосистема могу бити просторно концентрисани и расути. Концентрисани загађивачи су: урбане средине, индустријски и рударски комплекси, енергетска постројења и пољопривреда.
Расути загађивачи су загађујуће супстанце које се у водене екосистеме уносе неконтролисано и концентрисано, падавинама, бујицама, спирањем пољопривредног земљишта, спирањем – ерозијом етажа површинских коппва итд. Контрола расутог загађивања је веома тешка.

1.2. Хемијско загађивање вода

Загађивање може бити неорганско и органско. Основне карактеристике неорганских загађујућих материја су: растворљиве соли, растворљиви минерали из разграђених стена и кисели остаци( најчешће из металургије или услед киселих киша).
Основни извори органског загађивања су отпадне материје из људских насеља, индустрије, концентрација минерала, металургија, пољопривреда и сточарство.
Индустријске отпадне воде, садрже разне хемијске токсичне супстанце. Њихове количине и врсте зависе од низа фактора – пре свега од природе индустријских процеса.
Количина индустријских отпадних вода варира од доба дана и ноћи, али и од низа других фактора. Индустријске воде могу потицати из базне и хемијске прерађивачке индустрије, могу настати при производњи метала и при њиховој обради, експлоатацији минералних сировина, коришћењу фосилних горива и код истраживања и експлоатације нафте.
Велике количине отпадних вода настају приликом коришћења хемијских средстава у пољопривредној производњи и продуката прехрамбене индустрије.
Посебна категорија отпадних вода представљају комуналне отпадне воде. Интересантна је и категорија отпадних вода , коју чине атмосферске воде, које се у градским и индустријским насељима сливају у канализациону мрежу. Извор загађивања вода је и загађивање разним транспортним средствима бродовима, танкерима.

1.3. Биолошко загађивање вода

Подразумева присуство разних патогених организама( бактерија, вируса, гљива, глиста), који представљају узрочнике или преносиоце многих заразних болести, али истовремено су то и „ чистачи природе”. Већина ових организама из разних отпадних вода доспевају у воду за пиће или у воду која се користи у домаћинству. Ови организми у повољним условима и у довољном броју могу узроковати веома опасне епидемије.

1.4. Физичко загађивање вода

Физичко загађивање вода односи се на промене основних физичких својстава( температуре, проводности, радиоактивности) која могу бити значајна за живот водених организама и за човека који их користи у свакодневном животу. Најзначајнији облици физичког загађивања вода су термална, а нарочито радиоактивна загађења.
У великом броју разних индустријских и енергетских процеса користи се вода као средство хлађења. Огромне количине топлих отпадних вода снажно утичу на температурни режим водених токова и акумулацију, повећавају њихову температуру и за десетак степени( изливи из термоелектрана, нуклеарних централа, жељезара).

2. Загађивање атмосферских и подземних вода

Атмосферске воде су у данашње време, такође, изложене загађивањима. При пролазу кроз атмосферу, падавине растварају S, N, C и др. при чему настају киселе кише које могу негативно утицати на вегетацију.
Подземне воде се разликују од других вода у природи по томе што су сиромашне органским материјама. Ако подземне воде потичу из малих дубина, састав им је сличан саставу површинских вода и зависи од тла кроз које протичу. Уколико од њих, продирањем кроз земљиште, доспеју површинске воде, оне са собом носе и органске материје.

3. Криза воде

Залихе воде опадају, док тражња по глави становника драматично расте брзином која не може да се одржи. “Унеско” сматра да ће у наредних двдесет година, просечна снабдевеност водом у свету опасти за једну трећину.
Ову кризу ће осетити све земље света са последицама на здравље деце и могућности обезбеђења људске исхране.
Како се догодило да дође до кризе воде?
Једноставно, до кризе је дошло јер не постоји политичко ангажовање на спречавању нових трендова, упркос небројеним доказима о свакодневном погоршању ситуације. Током последњих двдесетипет година велики број међународних конференција био је посвећен разним питањима везаним за снабдевање свежом водом, укључујући начине снабдевања и санитарне услуге које ће бити неопходне у наредном периоду.
Постављено је неколико циљева за побољшање управљања системима за снабдевање свежом водом, али практично, ниједан циљ није остварен.
Најсуморније прогнозе кажу да ће средином овг века 7 милијарди људи у 60 земаља бити суочено са недостатком воде. У најбољем случају, тај број неће бити мањи од 2 милијарде људи. Промена климе биће одговорна за 20 посто повећања нивоа глобалне несташице воде. Влажни крајеви имаће више кише, док ће се количине падавина смањити у многим крајевима склоним суши, па чак и у неким тропским и суптропским крајевима. Осим тога, опашће и квалитет воде због загађености и повећаних температура.
Криза вода се погоршава упркос непрекидним дебатама о томе да ли ова криза уопште постоји. Један литар отпадних вода загађује седам литара свеже воде. Сматра се да глобално има 12 000 кубних киолметара загађене воде, што је више него што у једном тренутку тече у 10 највећих речних сливова света.
Ако загађење настави да прати прираст становништва, изгубиће се 18000 кубних километара свеже воде до 2050.године - девет пута више од укупне количине коју свет данас користи за наводњавање. На наводњавање се троши више воде него на било коју другу људску активност – 70 посто светске потрошње свеже воде.
Ова криза би могла да се ублажи када би се за наводњавање користиле прерађене отпадне воде. Пољопривредници у земљама у развоју користе ову методу за око 10 посто наводњеног земљишта.
Што се тиче квалитета воде, сиромашни су и даље под најјачим ударом: 50 посто становништва у земљама у развоју изложено је загађеним изворима воде.
Азијске реке су најзагађеније у свету, имају 3 пута више бактерија од људског отпада него што је светски просек. Ове реке имају 20 пута више олова од река у индустријализованим земљама.
Будућност многих делова света је врло тмурна. Очекује се да ће раст броја становника земљине кугле и даље бити један од значајних фактора у продубљивању кризе воде.
Залихе воде по глави становника смањиле су се за једну трећину у периоду између 1970. и 1990. године. И ако се степен раста смањује, 2050.године број становника на Земљи биће око 9,3 милијарде.
Потрошња воде се скоро удвостручила у последњих 50 година. Истовремено квалитет воде се погоршава.

Најозбиљнији проблем 21.века јесте квалитет воде и њено снабдевање. Преко 2,2 милиона људи умире годишње услед обољења везаних за загађењу воду и лоше санитарне услове.

Предвиђа се да ће до 2025. године, повлачење вода у земљама у развоју достићи ниво од 50 одсто, а у развијеним земљама 18 одсто. Пражњењем и загађивањем река, језера и мочвара, уништавамо екосистеме који имају незамењиву улогу у филтрирању и обнављању извора свеже воде.
У Европи се само 5 од 55 река сматра чистим. У Азији су све реке које пролазе кроз градове опасно загађене.
Данас на индустрију отпада 22 одсто укупне потрошње воде: 59 одсто у развијеним и 8 одсто у сиромашним земљама.
Сваке године 300 – 500 милиона тона тешких метала, разређивача, токсичних супстанци и других опасних материја одлази из индустријских постројења у водене сливове. Више од 80 одсто опасних отпада света производи се у САД и другим индустријализованим земљама.

3.1. Примери загађења воде у свету

- Највећа еколошка катастрофа у САД

Нафтна мрља у Мексичком заливу, настала услед експлозије на нафтној платформи, која је дошла до обала Луизијане, изазвала је највећу еколошку катастрофу у историји САД. Из бушотине, на којој је лежала платформа „Бритиш Петролеума” истицало је око 5000 барела нафте дневно, и сви покушаји да се зауставе места цурења, показали су се неуспешним. Тако да је у море исцурeло више од 9 милиона барела нафте. Мрља је достигла око 10 000 квадратних колометара и претила да комплетно уништи биљни и животињски свет у Мексичком заливу.
Због немогућности да Америка сама спречи ширење мрље, Иранска државна нафтна компанија понудила јој је помоћ. Иранци су сматрали да би њихови стручњаци за нафту могли да спрече еколошку катастрофу у том делу света.
Али, Иран је под санкцијама САД и УН због својих нуклеарних истраживања, тако да Америка није хтела ни у оваквим условима да прихвати помоћ Ирана, што нам говори да је и у овом случају политички интерес много изнад веома бтинијих ствари као што је заштита животне средине – односно спречавање ширења еколошке ката – строфе.
Због брзоплетости и немара дуго ће патити сви и биљке и животиње и људи.

3.2. Пример уништавања водених ресурса у свету

- Аралско језеро – море које нестаје

Некада четврто највеће језеро света на ивици је нестанка. Често називано Плаво море за само 50 година изгубило је око 90 одсто своје површине. Средином прошлог века, Арал је приобалском становништву доносио милионе рубаља прихода годишње. Годинама је светска јавност ћутала о проблемима са којим се суочавало језеро. Колико је стање алармантно, говори пргноза да ће за 10 година нестати и последњи остаци некадашњег воденог пространства које се простирало на преко 63000 километара квадратних.
Басен језера претворен је у непрегледну пустињу, где су све учесталије пешчане олује. Биљни и животињски свет је сасвим ишчезао, а појавиле су се и заразне болести попут тифуса и колере.
Потребе становништва за развојем пољопривреде и то посебно за узгојем памука, била је увод у катастрофу несхватљивих размера.
Идеје за обнову Аралског језера су бројне, изводљиве, али најчешће врло скупе. Предложено је да се вода из сибирских река Оба и Јенисеја па чак и Волге усмери ка басену Арала. То би језеро довело у некадашње стање за 20 – 30 година, али тај пројекат би коштао око 40 милијарди долара.
Још 1994. године, власти Казахстана, Узбекистана, Таџикистана,Туркменистана и Киргистана, обавезале су се да ће издвајати 1 одсто државног буџета у циљу обнове језера.
Прве конкретне кораке начиниле су казахстанске власти, обновивши иригационе системе на ушћу Сир – Дарје, тако да је ниво језера нарастао.
Дошло је и до почетка обнављања рибљег фонда и дошло је до промене микроклиме. Али, у исто време, власти Узбекистана, вагајући да ли је боље обновити нестали бисер Централне Азије или наставити култивацију непрегледних поља памука, одлучили су се за оно што су сматрали исплативијим.
Јужно море је на жалост остало на милост и немилост, препуштено само себи.Његово смањивање се наставља, а Узбекистан испитује нафтоносне потенцијале сувог корита, где види јасну корист и профит, који су овој сиромашној азијској држави преко потребни.
Тако је економска ситуација у јужном делу Аралског језера пресудила и осудила га на неминовно ишчезавање.

3.2. Примери загађења воде код нас

- Цијанид у Тиси

Кад је 30.01.2000. дошло до хаварије у румунском руднику у месту Бају Маре, Мађарске власти су подигле узбуну јер је било питање дана када ће талас загађене воде доспети у Тису.
Људи у Сенти већ су говорили о Тиси као „бившој реци”. Само током једног дана, извучена је тона отроване рибе.
Велика количина цијанида је истуштена у речицу Самош( цијанид служи за одвајање јаловине од злата).
Помор рибе регистрован је у обе реке и у Дунаву и у Тиси. Уништено је око 15 тона рибе. Осим велике економске штете, помор риба је произвео и несагледиве еколошке штете, јер поред интродукованих врста као што је толстолобик, уништен је велики број аутохтоних врста, а највише смуђ и сом као јединке. Живи свет овог подручија је претрпео тешка оштећења и у квалитативном и у квантитативном погледу.

- Претња из чаше

Данашње генерације неће, нажалост, доживети време када ће моћи да кажу да је прошла опасност настала као последица загађења воде услед НАТО бомбардовања.
Током НАТО бомбардовања 1999.године ракетиран је и разорен велики број индустријских објеката из којих су продрле токсичне и опасне материје у великим количинама, са непроцењивом штетом по животну средину.
Један део штетних материја, излио се у земљиште и одатле преко кишне канализације или природног дренирања земљишта отишао у водене токове.
Штетне материје из земље, са водом, преко кореновог система, доспевају у биљке, њима се хране животиње, а на крају ланца увек је човек кога ће отрови просути НАТО бомбама деценијама „хранити”.
Штетне последице се већ манифестују на биљни и животињски свет преко појаве различитих болести a штетне последице се тек очекују у будућности.

III ЗАШТИТА ВОДА

1. Проблематика заштите вода

Заштита вода има широку и комплексну проблематику, као и углавном интердисциплинаран карактер у постављању и решавању конкретних задатака. Не може се стриктно остати у границама једне научне дисциплине, већ се залази у домен разних граничних дисциплина односно специјалности. Тако се данас скоро сва проучавања и истраживања о загађености вода или анализа загађености кроз мултидсциплинарни рад планирају делатности које се тичу природне средине.
Проблеми заштите вода јављају се као саставни део укупне проблематике заштите и очувања животне средине. Тако подземне воде, које се широко користе за потребе водоснабдевања имају повезаност и отвореност према атмосферским и површинским водама, све чешће су подвргнуте непожељним утицајима техногених фактора.
Опасности од загађења вода могу да потичу из различитих извора, од отпадних индустријских вода, комуналних вода насеља и градова, па до разних отпадних вода и материја које се могу наћи у површинским водама.

Потребно је да се уради све за побољшање квалитета вода, односно на санирању постојећег неповољног стања. Да би се то постигло неопходно је урадити следеће:
- за сва насеља изградити постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода;
- за све издвојене(самосталне) објекте – хотеле, мотеле, туристичка насеља, бензинске станице, марине, спортске кампове, индустријске објекте и сл.изградити постројења за пречишћавање за адекаватан број ЕС( еквивалент становника);
- индустријске отпадне воде предтретманом довести до нивоа да се могу упустити у градску канализацију или природни реципијент;
- уредити депоније чврстог отпада са изградњом постројења за третман филтрата(процедних вода).

У погледу слатководних ресурса сматра се да су главни проблеми:
- расположивост вода
- лош квалитет вода
- физичке промене

Основним узроцима постојећег стања у погелду расположивости вода сматрају се:
- пораст употребе услед високе густине насељености и отицање из јавне дитрибутивне мреже;
- интензивна пољопривреда и то углавном у подручиjима која користе воду за иригацију;
- пораст индустријске употребе воде који је повезан са високом концентрацијом активности и неефикасном употребом воде;
- природни узроци као што су варијације између сезона и година и глобално отопљење услед климатских промена.

Основним узроцима постојећег стања у погледу квалитета вода сматрају се:
- коришћење ђубрива и вишак ђубрива у пољопривреди који доводе до појава закисељавања и еутрофикације;
- коришћење пестицида;
- недовољно или потпуно одсуство третмана прљаве воде, што узрокује органско загађење;
- загађивање тешким металима, синтетичким хемикалијама, радионуклеидима, уљима, итд. узроковано испуштањима индустријских отпадних вода, рударским активностима, одлагањима отпасног отпада...

Сви описани проблеми у вези са стањем расположивости водних ресурса на глобалном плану (ограничени водни ресурси, индустријско загађење, рударске активности, изградња брана итд.) стварају погодно тле за избијање непријатељских расположења између корисника вода. То подразумева и могућност утицаја на стање односа између држава и региона.
Најзначајнији инструмент заштите слатководних ресурса на глобалном нивоу је Конвенција о непловидбеном коришћењу међународних водотокова( Њујорк, 1997.), али, треба имати у виду и Хелсиншка правила из 1966.године. Велики број регионалних докумената, донет је управо са циљем да се регулишу одређена питања у вези са експлоатацијом слатководних ресурса.
У региону Европе најзначајнија је Хелсиншка конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера.

Океани и мора покривају више од 70 одсто укупне Земљине површине и они имају велики утицај на стање климе на Земљи. Они су богати храном, енергијом, минералима, сировинама за лекове. Значајан део људске популације живи уз океане и захваљујући ресурсима које окаени поседују. Многе земље су принуђене да предузимају посебне мере како би се ухватиле у коштац са огромним проблемима који настају услед пораста активности везаних за туризам. Стање окаена показује значајне знаке деградације и уништења. Многим морским живим ресурсима прети истребљење. Многи морски екосистеми су у озбиљној опасности да буду уништени пoнекад и неповратно.
Деградација морске средине је резултат различитих активности. Сматра се да нешто преко 70 одсто загађивања морске средине потиче од активности са копна, док поморски транспорт и активности одлагања на мору доприносе са 10 одсто.
Загађивачи који представљају највећу опасност за морску средину су хранљиви отпаци, синтетичка органска једињења, седименти, смеће и пластика, метали, уља, угљоводоници....
Процењује се да се годишње око 600.000 тона уља испусти у океане и то као резултат нормалних операција бродова и акцидентних и илегалних испуштања.
Одлагање отпада или других отпадних супстанци у океан може бити локалног значаја а да обухвата високо токсичне материјале.

2. Наш допронос у заштити вода

Сваки појединац може дати допринос у заштити вода ако само мало промени своје устаљене навике:

- рационално користи воду;
- спречи настајање великих количина отпадних вода на самом извору;
- користи биоразградиве детерџенте јер на тај начин помажемо биолошку разградњу;
- користити омекшиваче воде уместо омекшивача за рубље;
- користити природна ђубрива уместо вештачких;
- не одлагати отпад у близини изворишта питке воде и водотока;
- не сећи шуме у близини изворишта;
- контролисати ерозију тла на сопственом имању садњом биљног покривача и стабилизовањем подручија склоних ерозијама;
- пажљиво одлагати батерије: једна цинкова батерија може загадити од 5-30 кубика воде, једна кадмијска батерија може загадити од 3000 – 15000 кубика воде, а само једна меркуријева батерија може загадити до 30000 кубика воде.

3. Пример заштите воде

- Кап за пиће – откриће одељења ИБМ истраживања

Било да је има превише или недовољно, свету је потребан паметнији начин размишљања о води. Тренутни системи за управљање водом негативно утичу на једног од пет људи на планети.
Многи људи верују да је вода јефтина и да је има у изобиљу. Али, због наших тренутних система за управљање водом, један од пет људи на планети нема довољно безбедне, чисте пијаће воде.
И ако се укупна количина воде на планети никада није мењала, мења се природа воде. Мења се све почев од места на којима пада киша до хемијског састава океана.

Препуштена сама себи, Земља има скоро савршене водене системе на принципу саморегулације. Људи су пореметили циклус кружења воде у природи: вода испарава из океана и прави облаке, ти облаци се крећу изнад земље и праве кишу, кишница се улива у језера, реке и водоносне слојеве,затим испарава и враћа се у атмосферу или се улива назад у окаен и тако се завршава циклус.

- Кап за пиће: откриће одељења ИБМ истраживања на пољу пречишћавања и десалинације могло би да обезбеди чисту воду за више од пола света.
Напори компаније ИБМ усмерени су ка очувању и заштити чисте воде за пиће, купање, електричну енергију, храну, индустријску производњу и наводњавање усева.

Све ово нам говори да управљање водом мора постати паметније јер потребно је:
- 10 литара воде да би се направио 1 лист папира
- 70 литара воде да би се добила једна јабука
- 91 литара воде да би се направило пола киле пластике
- 140 литара воде да би се направила шоља кафе
- 4800 литара воде да би се добио 1 килограм свињетине
- 40 литара воде да би се добила једна кришка хлеба
- 1300 литара воде да би се добио 1 килограм пшенице

Уз технолошки напредак – мреже софистицираних сензора, паметне мераче, дубинско рачунарство, можемо паметније управљати водом на планети. Могуће је надгледати, мерити и анализирати читаве водене екосистеме, од река и резервоара до пумпи и славина у нашим домовима.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Због све лошијих прогноза, које кажу да ће снабдевеност водом у свету опасти за једну трећину, у обавези смо да учинимо све како би заштитили воде.
За очување водених ресурса, који се налазе под све већим притиском, неопходно је донети делотворне законе, који ће јасно указати на проблеме и очувати овај ресурс за будуће генерације.
Да би се овај циљ реализовао треба укључити много експерата из различитих области, као што су индустрија, пољопривреда, заштита животне средине и обезбедити сарадњу локалних и државних власти , као и међународну сарадњу.
Из горе наведеног можемо закључити да је човек кривац за кризу снабдевања водом, због тога што је својим активностима пореметио природни циклус кружења воде у природи.
Свест свих нас о заштити вода мора бити на много вишем нивоу од досадашњег у супротном, суочићемо се са последицама несагледивих размера.
Неке препоруке за заштиту вода су:
- воду треба штедети и штитити сваки дан, на сваком месту и у свакој прилици;
- децу треба васпитавати од најранијег детињства да уче да штеде воду и да воле природу;
- ускладити своје интересе са интересима животне средине у смислу давања предности заштити животне средине.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://sr.wikinews.org

2. www.ecotopia.rs

3. www.ekologija.ba

4. www.ibm.com

5. www.mail-archive.com

6. www.pressonline.rs

7. www.rgf.bg.ac.rs

8. www.sgi.co.rs

9. Тодић, Д.; Еколошки менаџмент у условима глобализације; Мегатренд универзитет; 2008.

10. www.vma.mod.gov.rs

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD