POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ RACUNOVODSTVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ RAČUNOVODSTVA

KOMISIONI POSLOVI

Trgovinska i proizvodna preduzeća se uglavnom bave redovnim (uobičajenim) poslovima gledano sa račnovodstvenog aspekta. Njihova zajednička karakteristika je da preduzća te poslove samostalno obavljaju u svoje ime i za svoj račun. Proizvodna preduzeća vrše sledeće poslove u okviru osnovne delatnosti: a)proizvodnja gotovih proizvoda, b) nabavka elemenata procesa proizvodnje, c) prodaja gotovih proizvoda i d) nabavka i upotreba finansijskih sredstava. Trgovinska preduzeća obavljaju sledeće redovne poslove u svoje ime i za svoj rečun: a) nabavka robe radi prodaje, b) prodaja nabavljene robe i c) nabavka i upotreba finansijskih sredstava.

Pored redovnih (uobičajenih) poslova proizvodna i trgovinska preduzeća mogu obavljati i takozvane specijalne poslove koji imaju određene specifičnosti, po čemu se razlikuju kako od redovnih poslova proizvodnih i trgovinskih preduzeća, tako i međusobno:
1) tranzitni robni promet ili tranzitna trgovina predstavlja takav oblik specialnih poslova u kome se trgovinsko preduzeće na veliko pojavljuje u ulozi posrednika između dobavljača i kupca,
2) komisioni poslovi su oblik posredničkih poslova, a njihova suština je nabavka i prodaja robe u svoje ime a za tuđi račun,
3) participacioni poslovi se baziraju na udruživanju dva ili više preduzeća sa ciljem da se obavi neki zajednički posao, to su specifični poslovi koji se obavljaju u svoje ime ali za zajednički račun,
4) zastupnički poslovi su po svom posredničkom karakteru slični komisionim poslovima ali se obavljaju u ime i za račun nalogodavca,
5) konsignacioni poslovi su u bliskoj vezi i posledica su zastupničkih poslova a njihovu sadržinu čine poslovi držanja robe stranih firmi na konsignacionom skladištu radi prodaje i
6) uvoz i izvoz robe obavljaju spoljno trgovinska preduzeća u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime a za tuđi račun. 

1. Osnovne karakteristike i subjekti komisionih poslova

Komisioni poslovi predstavljaju oblik posredničkih poslova i obavljaju se u svoje ime a za tuđi račun. Komisioni poslovi se najčešće pojavljuju u robnom prometu mada su mogući i kod drugih netrgovinskih preduzeća - bankarskih (u poslovima prometa hartija od vrednosti), transportih (u poslovima prevoza i špedicije) i slično. U ovom radu ćemo se ograničiti na komisione poslove koji se javljaju u robnom prometu kod trgovinskih preduzeća - to su poslovi komisione nabavke i komisione prodaje robe.

Preduzeće koje u svoje ime a za tuđi račun zaključuje ugovor o komisionom poslu i obavlja komisioni posao naziva se komisionar, a preduzeće za čiji račun komisionar obavlja ugovoreni posao naziva se komitent. Prema tome, komitent izdaje nalog (komisioni nalog) ili sklapa ugovor sa komisionarom za obavljanje nekog konkretnog posla za račun nalogodavca – komitenta. Pri izvršenju komisionog naloga komisionar je obavezan da se, shodno odredbama ugovora o komisionom poslu, pridržava komitentovih uputstava i instrukcija. Za komisionara komitentova uputstva mogu biti imperativna, izričita ili obavezujuća (komisionar ih mora striktno poštovati) i indikativna ili fakultativna (komisionar može i mora od njih da odstupi kad je to, po njegovom mišljenju, u interesu komitenta).

U oblasti robnog prometa pravo na komisione poslove imaju samo ona preduzeća koja su registrovana (upisana u sudski registar) za obavljanje komisionih poslova. Pri tome, nosioci komisionih poslova mogu biti spoljnotrgovinska preduzeća  i trgovinska preduzeća koja se bave poslovima unutrašnjih prometa.
Najvažnije karakteristike komisionih poslova su:

 1. Pravna osnova za obavljanje komisionog posla je sklopljeni ugovor o komisionom poslu kojim se regulišu poslovni odnosi između komisionara i komitenta. Najvažnije ugovorne odredbe su: a) predmet ugovora (komisiona nabavka ili komisiona prodaja), b) vrsta, količina, kvalitet i cena robe, c) visina komisionareve provizije, d) uslovi plaćanja, e) rok izvršenja komisionog posla, f) tretman troškova komisionog poslovanja i g) postupak i vreme sastavljanja definitivnog obračuna o obavljenom komisionom poslu.
 2. Ukoliko se dogodi da komisionar pri obavljanju komisionog posla ostvari povoljniju cenu od ugovorene cene ukupna razlika u ceni, po pravilu, pripada komitentu. No, ponekad se u ugovoru o kmisionom poslu nalazi i takva klauzula prema kojoj komisionar ima pravo na određeni procentualni deo ukupne razlike u ceni. Na taj način komisionar je dodatno stimuliran da ekonomski uspešnije realizuje određeni komisioni posao – naravno uz ostale uobičajene, zadovoljavajuće i ugovorom o komisionom poslu definisane uslove.
 3. Komisionar je dužan da ugovoreni komisioni posao obavi korektno – u skladu sa odredbama ugovora o komisionom poslu i dobrim poslovnim običajima. To znači da je komisionar obavezan da: a) štiti interese svog komitenta u konkretnom poslu, b) pruža komitentu informacije o toku posla, c) prenese ekonomske efekte obavljenog posla na komitenta i sl.
 4. Komisionar ima pravo na ugovorenu komisionu proviziju (kao nagradu ili cenu komisione usluge) i na pokriće odnosnih troškova (troškovi prevoza, utovara, istovara, podvoza, osiguranja, skladištenja i sl.) što se takođe precizira ugovorom o komisionom poslu. Ako se dogodi da komitent ne ispuni svoje ugovorne obaveze plaćanja komisione provizije i relevantnih troškova komisionog poslovanja, komisionar ima zakonsko pravo zaloge na komisionoj robi i na obezbeđenje svojih potraživanja preko nadležnog trgovinskog suda.
 5. Preduzeće - komisionar prilikom realizacije komisionih poslova nastupa na tržištu u svoje ime i dolazi u poslovni kontakt sa preduzećima – dobavljačima (prilikom komisione nabavke robe) i preduzećima – kupcima (prilikom komisione prodaje robe) a da ta preduzeća ne moraju čak ni znati da preduzeće komisionar kupuje i prodaje robu za račun svog komitenta.

2. Vrste komisionih poslova

Kao što smo već napomenuli kao nosioci poslova komisione nabavke i komisione prodaje robe u robnom prometu kod nas se jevljaju spoljnotrgovinska preduzeća i trgovinska preduzeća koja se bave poslovima unutrašnjeg prometa i koja su registrovana za obavljanje komisionih poslova u okviru svoje osnovne ili pomoćne delatnosti.

Pored osnovnih karakteristika komisionih poslova u narednim izlaganjima ćemo izneti još neke specifičnosti osnovnih oblika komisionih poslova koje se javljaju u oblasti robnog prometa – to su poslovi komisione nabavke i komisione prodaje robe.

2.1 Komisiona nabavka robe

Komisiona nabavka ili komisiona kupovina robe predstavlja osnovni oblik komisionih poslova u kome komisionar na bazi sklopljenog ugovora sa komitentom nabavlja (kupuje) određenu robu u svoje ime a po nalogu i za račun svog komitenta. U ugovoru o komisionoj nabavci robe regulišu se poslovni odnosi između komisionara i komitenta i to: a) vrsta, količina, kvalitet i limitirana nabavna cena robe, b) visina komisionarove provizije, c) uslovi i način plaćanja, d) rok izvršenja komisione nabavke robe, e) tretman troškova komisione nabavke robe, f) postupak i vreme sastavljanja konačnog obračuna između komisionara i komitenta o obavljenoj komisionoj nabvci robe i sl.
Ugovorena limitirana nabavna cena robe je maksimalna nabavna cena po kojoj komisionar može da kupi ugovorenu robu za potrebe komitenta. Naravno, stvarna nabavna cena robe može biti i niža – na to je ponekad komisionar i stimuliran ukoliko u ugovoru o komisionoj nabavci postoji klauzula prema kojoj komisionar participira u ostvarenoj razlici u ceni (razlika između ugovorene i niže stvarne nabavne cene robe) uz ispunjenje ostalih odredbi ugovora o komisionoj nabavci robe.
Visina komisionareve provizije i postupak njenog indentifikovanja se preciziraju konkretnim ugovorom o komisionoj nabavci robe. Međutim, može se reći da se obično komisionareva provizija utvrđuje primenom ugovorenog procenta na vrednost obavljenog posla, to jest na ostvarenu nabavnu vrednost kupljene robe (fakturna vrednost robe uvećana za zavisne troškove komisione nabavke robe koju komisionaru priznaje i refundira ili pokriva komitent shodno ugovoru o komisionoj nabavci robe)
Uslovi i način plaćanja komitenta komisionaru se, takođe, definišu ugovorom o komisionoj nabavci robe. Ali, po pravilu, komitent preko žiro-računa komisionaru uplaćuje potrebna novčana sredstva za finansiranje nabavke robe koja je predmet ugovora (prema tome za te potrebe komisionar dobija avans od komitenta). Po obavljenom komisionom poslu sastavlja se konačni obračun iz među komisionara i komitenta o ralizovanoj komisionoj nabavci robe koji služi kao baza da komitent isplati ugovorenu komisionu proviziju i refundira, takođe, ugovorom određene , troškove komisione nabavke robe.

2.2 Komisiona prodaja robe

Komisiona prodaja robe predstavlja takođe osnovni oblik komisionih poslova u kome komisionar na osnovu sklopljenog ugovora sa komitentom prodaje komitentovu robu u svoje ime i za račun svog komitenta. Ugovorom o komisionoj prodaji robe se definišu poslovni odnosi između ugovornih strana (komisionara i komitenta), i to: a) vrsta, količina, kvalitet i limitirana prodajna cena robe, b) visina komisionarove provizije (redovne i dodatne ili del credere), c) uslovi i način isplate komitentu od komisionara, d) tretman troškova komisione prodaje robe, e) postupak i vreme sastavljanja konačnog obračuna između komisionara i komitenta o obavljenoj komisionoj prodaji komitentove robe i sl.
Ugovorena prodajna cena robe je minimalna prodajna cena po kojoj komisionar sme da proda ugovorenu komitentovu robu. Posebnom ugovornom klauzulom komisionar je obično stimuliran da proda komitentovu robu po prodajnoj ceni koja je viša od ugovorene prodajne cene. Međutim, ukoliko se takva klauzula ne nalazi u ugovoru o komisionoj prodaji robe eventualno ostvarena razlika u prodajnoj ceni robe u potpunosti pripada komitentu jer se posao ionako obavlja za njegov račun.
Visina komisionareve provizije (redovne i dodatne ili del credere) i način njenog izračunavanja se regulišu ugovorom o komisionoj prodaji robe. Redovna komisiona provizija je nagrada ili cena komisionarove, tj. komisione usluge i, po pravilu, se identifikuje primenom ugovorenog procenta na vrednost obavljenog posla. Dodatna ili del credere provizija je tako zvana provizija na rizik – ovu proviziju dobija komisionar u slučaju preuzimanja posebnih odgovornosti izraženih davanjem određenih garancija komitentu (da će komisiona roba biti prodata u datom roku, da će potraživanja od kupaca po osnovu prodaje na kredit komisione robe biti naplaćena i sl.). Dodatna ili del credere provizija je u procentualnom i vrednosnom izrazu znatno, obično dvostruko, viša od redovne komisione provizije.
Uslovi i način isplate komitentu od strane komisionara po osnovu prodate komisione tj. komitentove robe se preciziraju ugovorom o komisionoj prodaji robe. Uglavnom postoje dve mogućnosti: a) da komisionar sukcesivno vrši isplate komitentu, tj. da komisionareve isplate komitentu prate dinamiku i obim prodaje komitentove robe i b) da komisionar po obavljenoj prodaji komisione robe za račun komitenta vrši konačan obaračun komisione prodaje i isplati po tom osnovu ukupne obaveze prema komitentu.

3. Knjigovodstveno evidentiranje komisionih poslova

Specifičnost komisionih poslova i neophodnost sastavljanja obračuna između komisionara i komitenta stvaraju potrebu posebnog (izdvojenog) evidentiranja komisionih poslova i to kako u knjigovodstvu komisionara tako i u knjigovodstvu komitenta. Za te potrebe služi tzv. komisiono knjigovodstvo kao izdvojeni deo finansijskog knjigovodstva komisionara i komitenta. Komisiono knjigovodstvo komisionara i komitenta sadrži podatke o stanju i kretanju komisione robe i podatke o pravno-ekonomskim odnosima između komisionara i komitenta.
Međutim, knjiženja koja se javljaju u knjigovodstvu komisionara u vezi konkretnog komisionog posla se značajno razlikuju od odgovarajućih knjiženja u knjigovodstvu komitenta. Komisionar u svom knjigovodstvu mora da izdvoji komisionu, tj. komitentovu robu od sopstvene robe, budući da komisiona roba u svakom trenutku dok traje komisioni posao ostaje vlasništvo i imovina komitenta a ne komisionara. Pored toga, sva potraživanja i sve obaveze u odnosu na komitente komisionar evidentira izdvojeno od ostalih potraživanja i obaveza. Uz to, kod komisionara se nalazi i sva knjigovodstvena dokumentacija  u vezi konkretnog komisionog posla, u vezi koga komisionar sastavlja i prezentira na ugovoreni način periodične i konačan obračun komitentu.
Za svaki konkretan komisioni posao komisionar i komitent zaključuju poseban ugovor i u svome knjigovodstvu vode posebnu evidenciju. To važi i u sledećim ne tako čestim slučajevima: 1) preduzeća „A“ i „B“ se nalaze u dužničko – poverilačkom odnosu po osnovu redovnog poslovanja i u odnosu komisionara i komitenta po osnovu konkretnog komisionog posla i 2) preduzeće „A“ je komisionar (u odnosu na jednog ili više komitenata) i komitent (u odnosu na jednog ili više komisionara) – naravno radi se o većem broju posebnih komisionih poslova i odgovarajućim pojedinačnim ugovorima svakom komisionom poslu.
Da bi smo to knjigovodstveno iliustrovali poslužićemo se uprošćenim hipotetičkim primerima, najpre za 1) knjigovodstveno evidentiranje komisione nabavke robe, a zatim, 2) knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje robe.

3.1 Knjigovodstveno evidentiranje komisione nabavke robe

Trgovinsko preduzeće „K2 računari“ iz Kragujevca je u ugovornom roku za potrebe proizvodnog preduzeća „Domaći ajvar“ iz Kragujevca sklopilo komisioni ugovor o nabavci 500 kg crvene paprike i to po sledećim uslovima:  a) limitirana nabavna cena je 30 dinara za 1 kg crvene paprike, b) komisionarova provizija iznosi 10% od nabavne vrednosti robe, c) obračun i plaćanje se vrše na kraju obavljenog posla, d) rok izvršenja posla je 10 dana i e) isporuka robe je franko magacin proizvodnog preduzeća „Domaći ajvar“ iz Kragujevca.

 1. Trgovinsko preduzeće „K2 računari“ iz Kragujevca je u ugovornom roku za potrebe proizvodnog preduzeća „Domaći ajvar“ iz Kragujevca kupilo na kredit 500 kg crvene paprike po nabavnoj ceni od 30 dinara.
 2. Trgovinsko preduzeće „K2 računari“ iz Kragujevca je u skladu sa komisionim ugovorom poslalo proizvodnom preduzeću „Domaći ajvar“ iz Kragujevca nabavljenu crvenu papriku i konačan obračun  o obavljenoj komisionoj nabavci robe.
 3. Proizvodno preduzeće „Domaći ajvar“ iz Kragujevca je preko žiro-računa izmirilo svoje ukupne obaveze u vezi komisione nabavke robe prema trgovinskom preduzeću „K2 računari“ iz Kragujevca,
 4. Prema izvodu banke trgovinsko preduzeće „K2 računari“ iz Kragujevca je platilo obaveze prema dobavljačima u vezi nabavke crvene paprike.

Date poslovne promene će biti različito knjižene u knjigovodstvu komisionara i knjigovodstvu komitenta.

3.1.1 Knijiženje poslovnih promena u knjigovodstvu komisionara (trgovinskog preduzeća „K2 računari“ iz Kragujevca)

 1. Glavna knjiga

1.Obračun komisione nabavke                                       2.Dobavljači


1)15.000

2)15.000

 

 

4)15.000

1)15.000

 

 

 

                                                                                                                                                              

3.Komintenti iz komisione                               4.Provizija od komisione nabavke  
nabavke                                                              robe                            


2)16.500

3)16.500

 

 

 

2)1.500

 

 1.Žiro-račun


1)16.500

2)10.000

 

 

 

 

 1. Dnevnik

Red.

 

 

Iznos

broj

Opis

Poziv

 

 

 

Obračun komisione nabavke robe

1.

15.000

 

1)

        Dobavljači

2.

 

15.000

 

Za komisionu nabavku robe

 

 

 

 

Komitenti iz komisione nabavke robe

3.

16.500

 

2)

       Obračun komisione nabavke robe

1.

 

15.000

 

       Provizija od komisione nabavke robe

4.

 

1.500

 

Za obračun komisione nabavke robe

 

 

 

 

Žiro-račun

5.

16.500

 

3)

      Komitenti iz komisione nabavke robe

3.

 

16.500

 

Za naplatu preko žiro-računa

 

 

 

 

Dobavljači

2.

15.000

 

4)

       Žiro-račun

5.

 

15.000

 

Za isplatu preko žiro-računa

 

 

 

 

Zbir

 

63.000

63.000

 

3.1.2 Knijiženje poslovnih promena u knjigovodstvu komitenta (proizvodnog preduzeća „Domaći ajvar“ iz Kragujevca)

 1. Glavna knjiga

 

3. Roba na zalihama                                           4. Komisionari iz komisione
nabavke robe                           


2)16.500

 

 

 

3)16.500

2)16.500

 

 1.Žiro-račun

 

3)16.500

 

 

 

 

 1. Dnevnik

Red.

 

 

Iznos

broj

Opis

Poziv

 

 

 

Roba na zalihama

1.

16.500

 

2)

      Komisionari iz komisione nabavke robe

2.

 

16.500

 

Za nabavljenu robu

 

 

 

 

Komisionari iz komisione nabavke robe

2.

16.500

 

3)

       Žiro-račun

5.

 

16.500

 

Za isplatu preko žiro-računa

 

 

 

 

Zbir

 

33.000

33.000

3.2 Knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje robe

Trgovinsko preduzeće „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca je sa proizvodnim preduzećem „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca sklopilo komisioni ugovor o prodaji 400 litara crnog vina i to pod sledećim uslovima: a) limitirana (minimalna) cena je 500 dinara za 1 litar crnog vina, b) komisionareva provizija iznosi 15% od prodajne vrednosti prodate robe, c) obračun i isplata se vrše na kraju obavljenog posla, d) rok komisione prodaje robe je 20 dana i e) troškove komisione prodaje robe snosi trgovinsko preduzeće „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca.

 1. Proizvodno preduzeće „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca je u skladu sa komisionim ugovorom trgovinskom preduzeću „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca poslalo fakturu i 400 litara crnog vina. U svome knjigovodstvu  proizvodno preduzeće „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca evidentira crno vino po ceni od 400 dinara za jedan litar.
 2. Trgovinsko preduzeće „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca je u ugovorenom roku prodalo na barirane čekove 400 litara crnog vina po prodajnoj ceni od 500 dinara za jedan litar.
 3. Trgovinsko preduzeće „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca je sastavilo i poslalo proizvodnom preduzeću „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca konačan obračun o obavljenoj komisionoj prodaji robe.
 4. Trgovinsko preduzeće „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca je preko žiro računa izvršilo isplatu po konačnom obračunu o obavljenoj komisionoj prodaji robe za račun proizvodnog preduzeća „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca.

I u ovom slučaju (kad je reč o komisionoj prodaji robe) date poslovne promene će, takođe, biti različito evidentirane u knjigovodstvu komisionara (trgovinskog preduzeća „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca) i u knjigovodstvu komitenta (proizvodnog preduzeća „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca).

3.2.1 Knijiženje poslovnih promena u knjigovodstvu komisionara (trgovinskog preduzeća „Nikolići trgovina“ iz Kragujevca)

 1. Glavna knjiga

1.Obračun komisione prodaje                            2. Komintenti iz komisione
robe                                                                   prodaje


1)200.000

2)200.000

 

 

3)30.000

1)200.000

4)170.000

 

 

                                                                                                                                                              

3.Žiro-račun                                                      4.Provizija od komisione prodaje 
robe                            


2)200.000

4)170.000

 

 

 

3)30.000

 

 

 

 

 1. Dnevnik

Red.

 

 

Iznos

broj

Opis

Poziv

 

 

 

Obračun komisione prodaje robe

1.

200.000

 

1)

       Komitenti iz komisione prodaje robe

2.

 

200.000

 

Za robu primljenu u komision

 

 

 

 

Žiro-račun

3.

200.000

 

2)

       Obračun komisione prodaje robe

1.

 

200.000

 

Za komisionu prodaju robe

 

 

 

 

Komitenti iz komisione prodaje robe

2.

30.000

 

3)

      Provizija od komisione prodaje robe

4.

 

30.000

 

Za obračun komisione prodaje robe

 

 

 

 

Komitenti iz komisione prodaje robe

2.

170.000

 

4)

       Žiro-račun

3.

 

170.000

 

Za isplatu preko žiro-računa

 

 

 

 

Zbir

 

600.000

600.000

3.1.2 Knijiženje poslovnih promena u knjigovodstvu komitenta (proizvodnog preduzeća „Podrum Ćirić“ iz Kragujevca)

 1. Glavna knjiga

1.Roba u komisionu                                           2. Roba na zalihama


1)200.000

3a)200.000

 

 

 

1)160.000

 

 

 

                                                                                                                                                              

3.Razlika u ceni                                               4. Komisionari iz komisione prodaje 
robe u komisionu                                              robe                           


3a)40.000

1)40.000

 

 

3)170.000

4)170.000

 

 

 

 

3. Nabavna vrednost realizovane                           4. Realizacija robe
robe                                                                       


3a)160.000

 

 

 

 

3)170.000

 

 1.Žiro-račun


4)170.000

 

 

 

 

 

 1. Dnevnik

Red.

 

 

Iznos

broj

Opis

Poziv

 

 

 

Roba u komisionu

1.

200.000

 

1)

       Roba na zalihama

2.

 

160.000

 

         Razlika u ceni robe u komisionu

3.

 

40.000

 

Za robu predatu u komision

 

 

 

 

Komisionari iz komisione prodaje robe

3.

170.000

 

3)

       Realizacija robe

1.

 

170.000

 

 

 

 

 

 

Nabavna vrednost realizovane robe

5.

160.000

 

3a)

Razlika u ceni robe u komisionu

3.

40.000

 

 

         Roba u komisionu

1.

 

200.000

 

Za obračun komisione prodaje robe

 

 

 

 

Žiro-račun

7.

170.000

 

4)

    Komisionari iz komisione prodaje robe

4.

 

170.000

 

Za naplatu preko žiro-računa

 

 

 

 

Zbir

 

740.000

740.000

 

ZAKLJUČAK

Komisioni poslovi su jedan od Specijalnih poslova u finansijskom računovodstvu. To jest, to su poslovi van redovnih aktivnosti preduzeća koji imaju svojih specifičnosti kako u obavljanju tako i u njihovom knjiženju u finansijskom knjigovodstvu. Komisioni poslovi predstavlaju oblik posredničkih poslova, a njihova suština je nabavka i prodaja robe u svoje ime a za tuđi račun. Ovi poslovi se najčešće pojavljuju u robnom prometu mada su mogući i kod drugih netrgovinskih preduzeća ali smo se u ovom radu fokusirali na komisione poslove u robnom prometu i to poslove komisione nabavke robe i komisione prodaje robe. Njihovo evidentiranje u finansijskom računovodstvu kroz glavnu knjigu i dnevnik prikazano je kroz dva primera iz poslovanja radi lakšeg razumevanja.

LITERATURA

 1. Radovanović, R. i Škarić-Jovanović, K., (2000.): Finansijsko računovodstvo, IIizmenjeno i dopunjeno izdanje, Čigoja štampa, Beograd
 2. http://www.srrs.rs/
 3. http://www.privsav.rs/

 

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi