POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ RACUNOVODSTVA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ RAČUNOVODSTVA

TRGOVAČKI OBRT

1.1 UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE

Za obavljanje djelatnosti trgovine obrtnik treba registrirati jedan od oblika trgovine prema Odluci o nacijonalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Obrtnik može registrirati djelatnost:

 • Trgovine na veliko
 • Trgovine na malo

Obrtnik koji je registriran za trgovinu može robu prodavati :

 • u svoje ime i za svoj račun
 • u svoje ime, a za račun drugoga (vlasnika robe) ili
 • u ime i za račun vlasnika robe.

Za svaki od navedenih oblika trgovine moraju biti ispunjeni:

 • minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovaljati prodajni objekti, oprema i sredsta pomoću kojih se obavlja trgovina
 • opći sanitarni i zdrastveni uvjeti i uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi, sukladno posebnim propisima.

Trgovački obrt spada u vezane obrte za koje je uvjet za dobivanje obrtnice potreban majstorski ispit za trgovca. Ako vlasnik obrta nema odgovarajuću osposobljenost za trgovca, tada ovu djelatnost može obavljati ako na tim poslovima zaposli radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima.

1.2 OBVEZE TRGOVACA ZA ISTICANJE OBAVIJESTI O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Svaki trgovac koji prodaje svoje proizvode i usluge krajnjim potrošačima, dužan je potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, te je na njih dužan odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača. Za trgovca fizičku osobu propisana je kazna u iznosu 5.000 do 15.000 kuna ako ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora.

1.3 OBVEZNE KNJIGE TRGOVAČKOG OBRTA NA MALO

Obrtnici koji su registrirani za trgovinu ako su obveznici PDV –a vode sljedeće poslovne knjige:

 • Podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju isprava o robi
 • Knjigu primitaka i izdataka (obrazac KPI )
 • Popis dugotrajne imovine (obrazac DI )
 • Knjigu ulaznih računa (obrazac U-RA )
 • Knjigu izlaznih računa ( obrazac I-RA )
 • Knjiga prometa (obrazac KP ) u kojoj evidentiraju dnevni gotovinski promet.

Knjiga prometa mora se nalaziti u maloprodajnom objektu u vrijeme  njegovog poslovanja. Umjesto u knjizi prometa trgovac može dnevni gotovinski promet evidentirati izravno u KPI pod uvjetom da ovu knjigu vodi dnevno ažurno i da se ona  nalazi u prodajnom objektu.

 • Evidencija o tražbinama i obvezama ( obrazac TO ). Ova se evidencija ne mora voditi ako trgovac knjigu U-RA i I-RA vodi kronološkim redom bez obzira na datum plaćanja jer tako osigurava evidenciju o svim tražbinama i obvezama. Međutim  ako se knjiga U-RA i I-RA vodi po načelu blagajne ( po datumu plaćanja ), trgovac mora voditi Evidenciju o tražbinama i obvezama.

1.4 PODACI O STANJU ROBE I PRODAJNOM OBJEKTU ( KNJIGA PROPISA )

Obveza je da se za robu u prodajnom objektu osiguraju podaci o stanju robe.
Isprave o robi u prodajnom objektu moraju imati osobito podatke o :

 • Imenu ili nazivu dobavljača,
 • Broju i nadnevku isprave o zaduženju ili razduženju robe,
 • Nazivi, mjernoj jedinici i količini robe,
 • Prodajnoj cijeni robe s ukjučenim PDV-om,
 • Promjeni prodajne cijene robe.

Evidencije o dnevnom gotovinskom prometu moraju se voditi na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju i u svakom trenutku moraju biti dostupne poreznom tijelu u postupku nadzora. Obveznici poreza na dohodak trebaju voditi i knjigu prometa kao evidenciju gotovinskih primitaka.
Primitke i izdatke blagajne ( gotovinski promet ) treba bilježiti slijedom njihovog nastanka svakodnevno.
Obveznici vođenja evidencije o stanju te nabavi i prodaji robe u trgovini na malo su :

 • trgovci na malo,
 • posrednici i zastupnici u trgovini na malo
 • proizvođači koji svoje proizvode prodaju na malo

Evidencija se mora osigurati za sve oblike trgovine malo, i to za prodaju : u prodavaonicama, na štandovima, za prodaju u kiosk, za pokretnu prodaj, za prodaju na daljinu (prodaja putem kataloga,interneta,putem telefona, TV prodaja ), za direktnu prodaju putem zastupnika, za prodaju putem automata i sl.

1.5 NABAVA ROBE ( KALKULACIJA MALORODAJNE CIJENE )

Prije stavljanja robe u prodaju treba sastaviti kalkulaciju maloprodajne cijene, a knjiženje u knjizi popisa provodi se istog ili najkasnije na početku sljedećeg radnog dana. Roba se ne može staviti u prodaju ako trgovac nema ispravu temeljem koje će biti evidentirano zaduženje za maloprodajnu vrijednost robe.

Primjer 1. : Nabava robe
Trgovački obrt “ TRGOVINA “, obavlja djelatnost trgovine na malo i obveznik je poreza na dodanu vrijednost. Robu zaprima u prodavaonicu i sastavlja kalkulaciju , maloprodajne cijene polazeći od troška nabave na koji dodaje određenu stopu marže ovisno o skupini proizvoda. Kalkulacija maloprodajne cijene sastavljena je na temelju sljedećih poslovnih događaja:

 • Od trgovca  “ RUNOLIST “ . d.o.o. primljena je 4.3.2013. roba u prodavaonicu. Za navedenu isporuku primljen je račun R-1.

Obrazac 1. :
Račun dobavljača za robu :

RUNOLIST d.o.o. Zagreb
Šetalište bb
OIB : 34566545678
 R-1
Zagreb, 04.03. 2013.

Trgovački obrt „Trgovina“
Vl. Ante Antić
Zagreb
Nova cesta 15
OIB : 61709958934

Račun broj 2032
Otpremljeno 03.03.2013.


RED. BR

Naziv robe

Jedinica mjere

Količina

Cijena za jedinicu

Iznos za ukupnu
količinu

Povratna naknada

1.

Šećer Kristal

Kg

1.000

4,33

4.330,00

 

2.

Brašno Oštro

Kg

1.000

5,66

5.660,00

 

3.

Voda negazirana

0,5lit

500

2,45

1.225,00

250,00

I.

Osnovica  25%

 

 

 

11.215,00

 

II.

Pdv 25%

 

 

 

2.803,75

 

6.

Mlijeko2,8%

lit

2000

4,38

8.760,00

 

III.

Osnovica za 5%

 

 

 

8.760,00

               

IV.

Pdv 5%

 

 

 

438,00

 

V.

Povratna naknada

 

 

 

250,00

 

 

Ukupno I+II+III+IV+V

 

 

 

23.216,75

 

 

Račun dobavljača za nabavu robe obrtnik evidentira u KPI kao izdatak prema datumu plaćanja. Iznos povratne naknade za ambalažu, ne evidentira se kao izdatak jer se radi o polaznoj stavci koju trgovac obrtnik plaća dabavljaču, a naplaćuje je od kupca. Ako obrtnik po ulaznom računu koristi cassa – sconto u trenutku plaćanja u izdatke knjiži iznos umanjen za iskorišteni cassa – sconto.
II . Račun prijevoznika za prijevoz robe od dobavljača do prodavaonice

 • Za prijevoz robe od skladišta “RUNOLIST“ d.o.o. do prodavaonice primljen je račun prijevoznika “Kamion“ d.o.o. sa sljadećim podacima:
 • Naknada za prijevoz                                                   425,5
 • Porez na dodanu vrijednost 25%                                106,37

Ukupno                                                                       531,87            

 • Na osnovi ulaznih računa dobavljača za robu i prijevoznika za prijevoz trgovac je sastavio kalkulaciju maloprodajne cijene. Porez na dodanu vrijednost zaračunan na računu dobavljača za robu i prijevoznika za prijevoz trgovac, koji je obveznik PDV-a, koristi kao pretporez i on ne predstavlja trošak nabave robe.
 •  Kalkulacije maloprodajne cijene u sustavu marže

Za potrebe evidencije kod trgovca obrtnika isprava o zaduženju može biti i sastavljena primka koja sadrži podatke o vrsti robe, količini i maloprodajnoj cijeni robe. Maloprodajna cijena je prodajna cijena s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Obrazac 2. : Kalkulacija

Trgovački obrt „Trgovina, Zagreb

Kalkulacija
Broj 95 od 04.03. 2013.              
Naziv dobavljača : Runolist,d.o.o. Zagreb
Broj računa/ dostavnica :203.

Datum 04.03. 2013.

 

Naziv robe

Količina

Cijena
dobavljača

Ovisni
tr.

Tr. nabave

Ruc

PC
bez PDV-a

PDV

Pov. nakn-ada

Pc s Pdv-om i povratna naknada

Pc za jedinicu mjere

%

Iznos

 

 

 

 

 

1

Šećer Kristal

1000

4.330,00

90,00

4.420,00

15%

663,00

5.083,00

1.2073,09

 

6.252,09

6,25

2

Brašno

1000

5.660,00

90,00

5.750,00

20%

1.150,00

6900,00

1.725,00

 

8.625,00

8,49

3.

Voda negazirana

500

1.225,00

55,50

1.280,50

13%

166,46

1.446,96

366,74

250

2.063,70

4,12

 

Ukupna roba 25%

 

11215,00

235,50

11.450,50

 

1.979,46

13.429.96

1.4164,83

250

16.940.79

18,86

5.

Mlijeko

2000

8.760,00

100,00

8.860,00

10%

886,00

9.746,00

487,30

 

10.233,30

5,12

 

Ukupna roba  5%

 

8760,00

100,00

8.860,00

 

886,00

9.746,00

487,30

 

10.233.30

 

 

Ukupno

 

19.975,00

335,50

20.310,50

 

2.865,46

23.175.96

14.652,13

250

26.974,09

 

 

 • Kalkulacija maloprodajne cijene u rabatnom sustavu formiranja cijena

U slučaju nabave robe za koju proizvođač  formira cijenu kao zadanu cijenu u maloprodaji, a trgovcu odobrava rabat kao njegov udio u tako formiranoj cijeni trgovac ne mora posebno sastavljati kalkulaciju.  Za cigarete i druge duhanske proizvode, maloprodajna cijena je otisnuta na markicama pa se ovi proizvodi mogu u maloprodaju prodavati isključivo po tim cijenama. Na primjeru nabave cigareta pokazuje na koji način se zadužuje knjiga popisa kada dobavljač  formira maloprodajnu cijenu , a trgovac odobrava rabat.

Obrazac 3. : Račun dobavljača u rabatnom sustavu formiranja cijena
Tabak d.o.o. Zagreb
Filipovćeva 5
Oib: 34256784567                                                                                    R-1
Zagreb
04.03.2013.
Trgovački obrt „Trgovina „
Vl . Ante Antić
Zagreb  Nova cesta 15
Oib :61709958934
Račun broj :234/2013.
Otpremljeno : 04.02. 2013.


Red. Br

Naziv robe

Jedinica
mjere

Količina

Cijena za jedinicu

Bruto cijena za isporučenu količinu

Stopa rabata

Iznos rabata

Neto cijena za isporučenu količinu

1.

Filter 160

kom

50

120,00

600,00

8%

48,00

552,00

2.

Mariboro

kom

50

18,00

900,00

8%

72,00

828,00

3.

Walter W. lights

kom

50

15,00

750,00

8%

60,00

690,00

 

Ukupno

 

 

 

2250,00

 

163,20

1876,80

 

 

 

 

 

Cijena bez PDV_a

 

 

1501,44

 

 

 

 

 

PDV  25%

 

 

375,36

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

1876,80

1.6 PROMJENA CIJENE ROBE U TRGOVINI NA MALO

Može doći do povećanja i do sniženja maloprodajnih cijena.
Povećanje maloprodajnih cijena može se vršiti zbog :

 • Nivelacije cijena kada se zbog nabave robe po većim cijenam povećava cijena robe na zalihi,
 • Povećanje cijena na temelju odluke trgovca.

Trgovački obrt „ Trgovina“
Vl. Ante Antić
Zagreb
Nova cesta 15
Oib : 61709958934
Zapisnik o promjeni cijene
Br. 15 od 11. 2. 2013.

Red

Naziv robe

Jed. mjere

Količina

PC s porezom po jedinici

Ukupno PV s porezom

Razlika

1.

Salama „Mozaik“

kg

10

60,00

65,00

600,00

650,00

50,00

2.

Sir Dimsi

kg

10

46,00

50,00

460,00

500,00

40,00

3.

Ulje Suncokret

Lit

100

10,00

13,00

1.000,00

1.300,00

300,00

 

Ukupno:

2.060,00

2.450,00

390,00

 

Iznos PDV –a ( 390* 0,20)  

78,00

 

U  knjizi popisa podaci iz zapisnika o povećanju maloprodajnih cijena knjiže se kao nabava robe.
Sniženje maloprodajnih cijena trgovac može provesti zbog:

 • Nivelacija cijena ( nabava robe po nižim cijenama od onih na zalihi),
 • Sezonsko sniženje
 • Odluke trgovca o sniženju cijena ( zbog gotovinksog plaćanja, smanjenja kvalitete robe i sl. )

1.7 INVERTURNE RAZLIKE

Kod inventurne razlike može doći do:

 • Viška robe  prodavaonici

Za iznos viška robe u prodavaonici utvrđen inventurom, zadužuje se prodavaonica. Porez na dodanu vrijednost se plaća tek po prodaji te robe.

 • Manjka robe u prodavaonici

Manjak robe u prodavaonici može biti  na teret obrtnika i na teret odgovorne osobe.
Manjak na teret obrtnika može biti :

 • Porezno priznati manjak,
 • Porezno nepriznati manjak.

Za utvrđene manjkove u prodavaonici može se teretiti odgovorna osoba što se smatra isporukom odgovoronoj osobi koja podliježe obvezi obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

1.8 PRIMJERI EVIDENCIJA U KNJIZI POPISA I KPI


Red. Br.

Datum upisa isprave

Naziv i broj isprave o zaduženju i razduženju

Iznos – vrijednosti robe

Zaduženje
kn

Razduženje
Kn

1.

01. 01. 13.

Početno stanje

800,00

 

2.

04. 01. 13.

Kalkulaciaj br.95/13

26.974,09

 

3.

04. 01. 13.

Račun broj 234/13

2.250,00

 

4.

04. 01. 13.

Utržak blagajne

 

2.634,50

5.

11. 01. 13.

Zapisnik br.15/13 -povećanje cijene

390,00

 

6.

13.01.13.

Zapisnik br.16./13 – sniženje cijene

528,00

 

7.

15.01. 13.

Povrat. br.20/13 – povrat robe u trg. na vel.

939,35

 

8.

16 .01. 13.

Izdatnica 5/13- uredski materijal

845,00

 

9.

16. 01. 13.

Izdatnica 6/13- reprezentacija

1.256,00

 

10.

31. 01. 13.

Zapisnik br. 20/13 –reklamacije u jamstvenom roku

450,00

 

11.

31. 01. 13.

Zapisnik broj 21/13- kalo, rasip, lom

1.056,00

 

12.

31. 01. 13.

Zapisnik br. 22/13- prekomjerni kalo

 

432,00

13.

31. 01. 13.

Zapisnik br.24/13-nepriznati manjak

 

832,00

14.

31. 01. 13.

Zapisnik br. 25/13 –inventurni višak

120,00

 

 

31. 01. 13.

Ukupan zbroj za 2013.

98.000,00

75.000,00

 

31. 01. 13.

Prijenos salda u iduću godinu

23.000

 

 

 

Knjiga popisa za 2014. godinu

 

 

 

01 .01. 2014.

Početno stanje

23.000.00

 

TRGOVINA NA VELIKO

Trgovina na veliko je kupnja robe radi daljne prodaje profesionalinim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost. Obrtnik trgovac na veliko vodi poslovne knjige propisane Zakonom o poreze na dohodak i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost kao i obrtnici drugih djelatnosti. U trgovini na veliko evidencije o nabavi i prodaje robe vodi se u analitičkoj robnoj evidenciji. Zalihe u trgovini mogu se voditi po nabavnim ili po prodajnim cijenama. Prodajna cijena formira se u trenutku prodaje robe iz veleprodaje.

 

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi