POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
 

 

Izgradnja INTRANETA

1 Pojam, podrijetlo i uporaba intraneta

Intranet je privatna računalna mreža neke organizacije koja koristi Internet protokole, mrežnu povezanost i mogućnosti javnih telekomunikacijskih sustava kako bi omogućila svojim zaposlenicima sigurnu razmjenu informacija ili obavljanje nekih radnji vezanih za organizaciju.
Ponekad se termin intranet odnosi na svoju najuočljiviju uslugu, interne web stranice. Za izgradnju intraneta koriste se isti koncepti i tehnologije potrebne i za Internet, kao što su klijenti i serveri koji koriste Internet protokol (IP). Koriste se i drugi Internet protokoli kao što su HTTP, FTP i e-mail.
Jednostavno rečeno, intranet je termin koji označava primjenu tehnologije Interneta i World Wide Weba (WWW) na unutarnju mrežu. Baš kao što Internet povezuje i olakšava dostupnost informacija iz mreža i računala u tvrtkama, poslovima, vladama i školama po cijelom svijetu, tako intranet povezuje i omogućava pristup otocima informacija na odvojenim računalima unutar neke organizacije.
Ova tehnologija uključuje standarde, protokole, alate i jezike koji su jednostavni, dosljedni i lako se rabe. Intranetove mogućnosti su slične Internetu, ali na mreži korporacije ili na unutarnjoj mreži.

2 Pojam ekstraneta

Intranet mreže razlikuju se od ekstranet mreža po tome što se one prvenstveno odnose na zaposlenike neke organizacije dok ekstranet karakterizira dostupnost i klijentima, dobavljačima, suradnicima ili drugim ovlaštenim strankama.
Intranet ne mora nužno imati pristup internetu. Ako je omogućen, obično se odvija kroz izlaz zaštićen vatrenim zidom, uz identifikaciju korisnika, kodirane poruke i često kroz upotrebu virtualnih privatnih mreža (VPN). Kroz takav sustav, zaposlenici mogu sa udaljenih mjesta pristupiti informacijama organizacije, računalima i internom komunikacijskom sustavu.
Intranet, osim međusobne komunikacije zaposlenika, koja može korištenjem on-line foruma dovesti i do stvaranja novih poslovnih ideja, koristi se i za isporuku softverskih alata i aplikacija za unaprjeđenje produktivnosti.


3 Koncepcija intraneta

Intranet je bilo kakva unutarnja mreža računala neke tvrtke koja funkcionira na način sličan i kompatibilna Internetu.
Uloga intraneta općenito varira od slučaja do slučaja tako da on može:

• Biti zamjenom za lokalnu mrežu
• Povezati više lokalnih mreža
• Biti zamjenom na rasprostranjenu mrežu
• Povezati lokalne mreže s rasprostranjenom mrežom.

Uspostavljanjem intraneta uvelike se unapređuju neke važne primjene poslovnoga upravljačkoga informacijskog sustava, jer se u njega ugrađuju neki servisi inače karakteristični za Internet. Poboljšanja su najočiglednija u sljedećim aplikacijskim područjima:

Razmjena informacija među djelatnicima. Uvođenjem unutarnje elektroničke pošte u velikoj se mjeri otklanja potreba za klasičnom, formalnom i neformalnom, unutarnjom korespondencijom. Pisana sredstva komuniciranja unutar poslovnog sustava, kao što su oglasne ploče, interne novine, cirkularna pisma, memorandumi, podsjetnici, požurnice, aktualne obavijesti i slično, praktički nestaju. Nestaje djelomično i potreba za usmenom komunikacijom, posebno u njezinu formalnom i, eventualno, protokolarnom segmentu. Naravno, usmenu komunikaciju nije ni moguće niti potrebno eliminirati.

Sudjelovanje u upravljanju. Tzv. participativno upravljanje jedan je od suvremenih oblika menadžmenta u poslovnim sustavima. Pri takvu načinu upravljanja naglasak je na aktivnom sudjelovanju što većeg broja djelatnika, u okvirima njihovih nadležnosti, u planiranju, odlučivanje i kontroli poslovnih aktivnosti. Putem intraneta svakom djelatniku je moguće izraziti svoja mišljenja, stavove, prijedloge u svezi s nekom upravljačkom aktivnošću. Na taj način menadžment može jednostavno saznati mišljenja i ocjene svojih suradnika i djelatnika, „osluškivati“ njihovo raspoloženje i procjenjivati učinke vlastitih upravljačkih poteza.

Razvojne aktivnosti. Rad na razvitku novih proizvoda, novih metoda rada i novih poslovnih strategija u načelu se ostvaruje timski, dakle suradnjom većeg broja kompetentnih i zainteresiranih pojedinaca. Takva priroda svih razvojnih aktivnosti un poslovnom sustavu neodoljivo podsjeća na internetski servis rada u diskusijskim korisničkim skupinama, a kako nema prave prepreke njegovoj implementaciji u intranetu, njime će se uvelike povećati kvaliteta i šanse za uspjeh razvojnih aktivnosti. Osim toga, u razvojnim se aktivnostima mogu aktivno angažirati i oni djelatnici koji to u uvjetima nepostojanja intraneta objektivno ne bi mogli zbog prostornih ini nekih drugih ograničenja.

Obrazovne aktivnosti. Kako intranet može i treba biti stalno dostupan svakome djelatniku, aktivnosti trajnoga i povremenog dopunskog obrazovanja, uvježbavanja za nove radne postupke i usvajanja novih znanja mogu se pomoću njega prikladno isprepletati s obavljanjem redovitih radnih zadataka. Na taj se način mogu ostvariti značajne uštede u vremenu i troškovima te povećati obrazovni učinci, a funkcionalna znanja djelatnika na potrebnoj razini ažurnosti.

Neformalna komunikacija čavrljanjem. Premda se internetski servis čavrljanja općenito smatra prvenstveno reakcijskim, i on može imati pozitivnih utjecaja na rad poslovnog sustava. Naime, stanoviti oblici neformalne komunikacije među djelatnicima ne samo da su neizbježni nego su i potrebni. Time se uspostavlja ležernija radna atmosfera, a u suvremenoj teoriji i praksi menadžmenta naglasak je upravo na ostvarivanju takvih uvjeta rada. Brojna istraživanja naime pokazuju kako se na taj način mogu značajno povećati radni učinci djelatnika. Dakako, nad primjenom takvih mogućnosti intraneta treba ipak uspostaviti odgovarajuću organizacijsku kontrolu, kako ne bi došlo do njegovih zloporaba i kontraproduktivnih učinaka.

Međutim, stanovite informacije o poslovanju kao što su poslovni planovi, detalji proizvodnih procesa, financijski podaci, recepture, podaci o obilježjima proizvoda i usluga koje se tek kani plasirati na tržište i općenito sve informacije koje imaju značenje poslovne tajne, ne smiju biti dostupne uvijek i svim subjektima iz okolice poslovnog sustava.
Kao je svaki intranet po pravilu i sastavnim dijelom Interneta, između njega i Interneta treba ugraditi nešto što će služiti kao mehanizam zaštite trajnosti informacijskog sadržaja i procesa intraneta. Takav se mehanizam zaštite naziva obrambenim („vatrenim“) zidom (engl. Firewall).
Iz navedenog prikaza ustrojstva, svojstava mogućnosti primjene intraneta u poslovnim sustavima nedvojbeno proizlazi kako je to oblik koncipiranja i implementacije unutarnje komunikacijske infrastrukture poslovnog sustava koji ponajprije odgovara potrebama suvremeno organiziranoga poslovanja, a bit će to zasigurno još i više u budućnosti.


4 Komponente intraneta

Osobno računalo poslužitelj: Osobno računalo ili radna stanica koja pohranjuje sve aplikacije i Web stranice. Krajnji korisnici pristupaju osobnom računalu poslužitelju kako bi informacije s intraneta doveli do svojih osobnih računala.

Osobno računalo klijenta: Osobno računalo krajnjeg korisnika, rabi se za pristupanje informacijama s intraneta koje su pohranjene na osobnom računalu poslužitelju.

Mreža: Softver na razini sustava koji upravlja najosnovnijim funkcijama osobnog računala operativnog sustava i omogućava drugim osobnim računalima u mreži da komuniciraju.

Poslužitelj Weba: Softver koji se izražava na poslužitelju i koji pohranjuje, upravlja i ažurira HTML datoteke, te komunicira s drugim programima.

HTML (Hyper Text Markup Language): Hipertekst je tekst koji sadrži veze s drugim informacijama. HTML je jezik za programiranje koji upravlja izgledom i ponašanjem informacija koje su prikazane na intranetu.

Stručni alati: Softver koji olakšava izradu stranica u HTML-u.

Multimedijske datoteke: Datoteke koje sadrže zvuk i/ili video.

Grafičke datoteke: Datoteke koje sadrže grafičke prikaze ili slike.

Pretražitelji: Softver koji se izražava na osobnom računalu klijenta, a koji se upotrebljava za pristupanje i prikazivanje HTML datoteka na lokacijama Weba.

Pomoćna aplikacija: Dopunski ili besplatni softver koji proširuje mogućnosti pretražitelja. Tipična pomoćna aplikacija će prikazati određeni tip grafike ili multimedijske datoteke koju inače pretražitelj ne bi mogao obraditi.

Komponente intraneta

Slika 1. Komponente intraneta

 

Sada možemo proširiti definiciju intraneta. Intranet se sastoji od dvije osnovne komponente:

1. Poslužitelj Weba koji se izvršava na unutarnjoj mreži tvrtke i koji kontrolira i upravlja datotekama intraneta.

2. Alati za pregledavanje, kao što su pretražitelji i pomoćne aplikacije, koji se izvršavaju na osobnom računalu klijenta, a koji omogućavaju krajnjem korisniku pregledavanje i međusobno djelovanje s informacijama s intraneta.

 

5 Planiranje i postavljanje intraneta

Većina organizacija odvaja značajna sredstva za implementaciju intraneta kao važnog strateškog koraka u postizanju poslovnih ciljeva. U planiranju intranet mreže, neka od pitanja kojim se treba voditi jesu:

• Što žele postići intranetom?
• Koji bi odjel ili osoba imala kontrolu?
• Kako bi se nadomještali postojeći sustavi?
• Na koji bi se način vodila briga o sigurnosti?
• Kako se nositi za zakonskim i drugim ograničenjima?

Samo postavljanje mreže obuhvaćalo bi korake:

• Postavljanje web servera sa odgovarajućim hardwerom i softwerom
• Omogućiti pristup web serveru preko TCP/IP mreže
• Instalirati korisničke programe na sva potrebna računala
• Stvoriti homepage (glavnu stranicu) za sadržaj

 


6 Kako i zašto korporacije rabe intranete?

 

Gledajući nagli porast broja informacija koje se stavljaju na Internet, a posebno na WWW, tvrtke su počele razmišljati o stvaranju svojih vlastitih intraneta ili unutarnjih Web lokacija.
Intraneti bi se mogli primijeniti na glavni problem informacijskih sustava koji je prisutan još od mainframe računala i terminala – pravodobno i dosljedno širenje informacija širokoj publici na isplativ način.
Intraneti su razmjerno jeftini, elastični, neovisni o hardverskoj platformi, jednostavni i lako se upotrebljavaju. Ove odlike su izuzetni argumenti u prilog intraneta za rješavanje problema informacijskih sustava.

Na primjer, kadrovski odjeli sakupljaju, održavaju i objavljuju brda papira o načelima, povlasticama i odredbama. U većini organizacija je gotovo nemoguće te informacije održavati točnima i ažurnima. Neki namještenici će u svojim priručnicima u bilo koje vrijeme imati pogrešne i zastarjele informacije. Održavanje ovih istih informacija na unutarnjoj Web lokaciji i omogućavanje da one budu dostupne svim namještenicima na intranetu, umjesto da se ispisuju, predstavlja elegantno rješenje. Budući da postoji samo jedna kopija jednostavnije se ažurira; a namještenicima koji do informacija dolaze pokazivanjem i klikanjem hiperveza na svojim stranicama intraneta zajamčeno je da dobivaju posljednje informacije.
Primjena na kadrove je samo jedan primjer stotina dobrih načina uporabe intraneta unutar tvrtki. Odjeli prodaje, marketinga, razvoja, inženjeringa, te odjeli za odnose s kupcima imaju jednako jake razloge za uporabu intraneta od rješavanja sličnih problema.

Na primjer, u tvrtki Compaq Computer, namještenicima je dostupno i mogu mijenjati 401.000 planova putem intraneta. U Fordu inženjeri po cijelom svijetu komuniciraju i surađuju na dizajnu automobila.
Poštanska tvrtka Federal Express vrlo je napredna u korištenju tehnologije intraneta. Godinama su klijenti nazivali agente telefonom da pogledaju stanje isporuke paketa na terminalima spojenim s mainframe računalom. Kako je tehnologija napredovala, agenti se dobili tehnologiju intraneta da lakše dolaze do informacija i odgovaraju na upite klijenata. Taj isti je sustav intraneta dostupan na Internetu tako da klijenti mogu sami provjeriti stanje pošiljaka bez uplitanja drugih ljudi. Ovo je izvrstan primjer uporabe intraneta, koja se čak razvila za širu primjenu u korporaciji. Klijenti vole jednostavan pristup, a Federal Express je uštedio puno novaca. Zbog toga sada postoji preko 50 Web lokacija unutar Federal Expressa – većina je namijenjena namještenicima.

Objavljivanje informacija je danas najuobičajenija uporaba intraneta, ali javljaju se i mnoge druge primjene. Jedan od najzanimljivijih vidova koji je u stalnom rastu je mogućnost da nekoliko korisnika surađuje na istok dokumentu.

7 Programi za korištenje i zaštitu Intraneta

 

Postoje mnogi softveri, točnije pretražitelji koji se mogu koristiti za pretraživanje intraneta. Koristiti se tako može Microsoft Internet Explorer, a u novije vrijeme Firefox i Opera. U daljnjem tekstu ćemo objasniti Microsoft Internet Explorer koji je još uvijek najrasprostranjeniji pretražitelj. Što se zaštite intraneta tiče, koristi se vatreni ili zaštitni zid, tzv. Firewall.

7.1 Osnove Microsoft Internet Explorera

 

Iako je Internet Explorer stvoren za pretraživanje Internet, njegovi koncepti i načela mogu se primijeniti na intranet tvrtke.

Microsoft Internet Explorer je pretražitelj koji se rabi za gledanje dokumenata na World Wide Webu i na intranetu. Explorer je softverski paket koji pomaže pri upotrebi informacija na intranetu. Postoji poseban jezik za rukovanje informacijama na intranetu – HTML, to je univerzalni računalni jezik World Wide Web.

Microsoft Internet Explorer

Slika 2: Ikona Microsoft Internet Explorera

 

7.2 Uporaba zaštitnog zida

Kako bi se manjio rizik neovlaštenog pristupa sustavu neke tvrtke i njezinim podacima, može se upotrijebiti zaštitni zid. Zaštiti zid je hardverski ili softverski sigurnosni sustav uspostavljen kako bi spriječio neovlašteni pristup mreži tvrtke (intranetu) ili Internetu.
Sustavi zaštitnog zida obično su filteri paketa podataka ili proxyji. Filteri paketa podataka provjeravaju svaki paket informacija na razini mreže, te ne propuštaju pakete za koje se ustanovi da predstavljaju sigurnosni rizik.
Zaštitni zidovi su besplatno dostupni na lokacijama koje sadrže softver u javnom vlasništvu, brojni komercijalni paketi mogu se kupiti po različitim cijenama i imaju različite razine učinkovitosti.

Zaštitni zidovi su namijenjeni otkrivanju i sprječavanju neovlaštenog spajanja i pristupa iz vanjskog svijeta.
Zaštitni zidovi se uvelike razlikuju po filozofiji i složenosti:

• Neki dopuštaju svaki pristup koji nije posebno zabranjen.
• Neki zabranjuju svaki pristup koji nije posebno dopušten.
• Složeni zaštitni zidovi mogu zaustaviti neki ulazni promet, ali i dopustiti korisnicima koji su s unutarnje strane da slobodno komuniciraju s vanjskom svijetom.

Zaštitni zid
Slika 3: Zaštitni zid

 


8 Primjer intraneta:
T-Com Office Intranet - jednostavno do svojih podataka - u svako vrijeme i sa svakog mjesta

 

Office Intranet je usluga namijenjena svima koji žele bržu i jednostavniju komunikaciju unutar tvrtke uz povećanje produktivnosti i efikasnosti svakog pojedinaca i cijelog tima.
Pomoću Office Intranet usluge može se na brz i jednostavan način realizirati vlastiti Intranet te na njega smjestiti različitu dokumentaciju, kontakte, kalendar ili informacije vezane uz određeni projekt ili područja poslovanja.
Usluga je realizirana na Microsoft SharePoint Services tehnologiji i u potpunosti je smještena na T-Com serverima. Jedini preduvjet korištenja usluge je računalo i pristup internetu.

Office Intranet usluga omogućuje:

• jednostavno kreiranje vlastitog sigurnog intraneta
• dijeljenje različitih vrsta dokumentacije i informacija
• kreiranje timskih mjesta za on-line suradnju timova
• dijeljenje i upravljanje velikim file-ovima
• pristup usluzi od bilo kuda i bilo kada
• kontrolirani pristup vanjskim korisnicima

Office Intranet usluga je u potpunosti smještena na T-Com serverima te omogućuje jednostavno planiranje troškova. Korištenje usluge je omogućeno uz mjesečnu naknadu, bez troškova instalacije ili održavanja. Inicijalna veličina diskovnog prostora od 1 GB može se jednostavno proširivati ovisno o potrebama.
Usluzi se pristupa preko interneta, a temelji se na Windows ASP.NET tehnologiji i web dijelovima. Web dijelovi su tako dizajnirani da se lako mogu dodavati na stranice te konfigurirati uslugu prema vlastitim potrebama, koristeći samo web preglednik.
Office Intranet usluga omogućuje da se sav sadržaj može čitati i mijenjati pomoću Microsoft Office aplikacija, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 i Microsoft Office PowerPoint® 2003. Pomoću Microsoft Office Outlook® 2003 se može istovremeno poslati poziv za sastanak te kreirati specifično radno mjesto na kojem će se nalaziti sva dokumentacija neophodna za pripremu i odvijanje tog sastanka.
Administracija usluge je vrlo jednostavna te omogućuje djelatnicima više razina ovlasti u korištenju usluge. Vanjskim suradnicima koji nisu zaposlenici tvrtke može se tako dozvoliti pristup samo određenim dokumentima i informacijama i to samo s ovlastima čitanja.9 Prednosti i nedostaci intraneta

Kako postoje brojne prednosti korištenja intraneta, tako postoje i određeni nedostaci. Usprkos vrlo rijetkim nedostacima, korištenje intraneta je prihvatljivo i u novije vrijeme vrlo poželjno. U narednom tekstu navedene su prednosti i nedostaci posjedovanja i korištenja intraneta.


9.1 Prednosti intraneta

Brojne su prednosti korištenja intraneta, a neke od njih su sljedeće:

1. Produktivnost rada: intranet omogućuje zaposlenicima brz pristup informacijama i aplikacijama značajnima za njihove zadaće i dužnosti. Pomoću jednostavnog web preglednika korisnici mogu bilo kada i, ovisno o sigurnosnim propisima, od bilo kuda pristupiti podacima sadržanima u bilo kojoj bazi podataka u koju organizacija želi omogućiti pristup. Na taj način povećava se mogućnost da zaposlenici organizacije obavljaju svoj posao preciznije, brže i sa pouzdanjem u vjerodostojnu informaciju.

2. Vrijeme: uz pomoć intraneta, zaposlenicima su traženi podaci dostupni u vrijeme u koje to njima treba, umjesto da ih se nemarno zatrpava e-mailovima, koji, možda, i nisu toliko precizni.

3. Komunikacija: intranet se koristi kao značajno sredstvo kako u vertikalnoj, tako i u horizontalnoj poslovnoj komunikaciji. Objavljivanjem podataka na mreži omogućuje se održavanje "znanja" organizacije i pristupa njemu koristeći web tehnologije. Pod time se misli na, primjerice, priručnike za zaposlene, podatke o povlasticama, poslovne standarde, pa čak i online edukaciju. Budući da svaka poslovna podružnica može dokument objavljen na mreži zamijeniti novim, najnovija verzija uvijek je preko intraneta dostupna zaposlenicima.

4. Poslovno djelovanje i odlučivanje: intranet može poslužiti i kao podloga za razvoj i plasiranje poslovnih aplikacija kojima se podržava poslovno djelovanje i/ili odlučivanje u poslovanju koje se odvija u Internet okružju.


9.2 Nedostaci intraneta

 

Iako su rijetki nedostaci korištenja intraneta, oni ipak postoje. Nedostaci se sljedeći:

1. Mora se kontrolirati objavljivanje informacija kako bi se osiguralo postavljanje isključivo preciznih i prikladnih podataka na intranet.

2. Moraju postojati strogi sigurnosni zahtjevi kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje intranetom ili njegova zlouporaba.

 


Zaključak

Smatramo kako je danas za svaku tvrtku vrlo važno posjedovati vlastiti intranet. Na taj se način uvelike može olakšati kako poslovanje unutar tvrtke tako i konkurentska prednost poduzeća na tržištu.

Važnost intraneta se očituje u mnogim prednostima koje on pruža, kao što su bolja produktivnost rada, veća uključenost zaposlenika u odlučivanje, ušteda dragocjenog vremena, dostupnost informacija, bolja komunikacija i dr.

Postoje i određeni nedostaci koji se lako mogu ukloniti, a jedan od nedostataka je što neki ljudi mogu neovlašteno koristiti intranet ili ga pak zlouporabiti. To se jednostavno može spriječiti sigurnosnom zaštitom, popularno zvanom „vatreni zid“ ili „Firewall“.

Ono što je još vrlo važno, intranet je dostupan tvrtkama, lako se gradi i koristi. Danas svatko zna koristiti Internet, dakle svatko tko to zna, znati će koristiti i intranet.

U svakom slučaju, svako poduzeće koje želi biti u korak s razvojem tehnike i tehnologije i koje želi konkurirati na tržištu, svakako bi trebalo koristiti intranet.


Literatura

1. MBR Consultants, Inc., 10 minuta do uspjeha: Vodič kroz Intranet, Znak, Zagreb, 1996.
2. Panian, Ž., Strugar, I., Primjena računala u poslovnoj praksi, Grafomark, Zagreb, 2000.
3. http://hr.wikipedia.org/wiki/Intranet od 02.05.2008.
4. http://www.hidd.hr/virref/sustavi_intranet.html od 26.04.2008.
5. http://www.t-com.hr/poslovni/internet/officeintranet/officeintranet_vise.asp od 26.04.2008.
6. http://www.t-com.hr/poslovni/internet/officeintranet/ od 26.04.2008.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi