POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
 

 

Obrazovanje pomoću interneta,
razvoj, mogućnosti i tehnologije…


1. ŠTA JE INTERNET?


- Internet je svjetska računalna mreža
- Sačinjen je od mnogo nacionalnih mreža,te pruža ogromne količine obavijesti,znanja, načina komunikacije i suradnje ljudi iz svih krajeva svijeta.
- Internet je mreža takvih mreža, mreža kompjutora koji zajednički dijele određene protokole.


Kako je nastao Internet ? ?

70-tih godina započinje program za razvoj tehnike i tehnologije radi povezivanja različitih tipova računalnih mreža u vojne svrhe.

INTERNET kao globalna mreža omogućuje:

- jednak pristup informacijama pojedinca i zajednice u cijelom svijetu;
- obrazovanje;
- poticanja kulturnog obogaćivanja;
- obavljanje gospodarske djelatnosti;
- obaviješteno sudjelovanje u demokratskom društvu;

Značaj:

SVATKO MOŽE SVIJETU PREDSTAVITI SVOJE
INTERESE I POKAZATI ZNANJE I KULTURU !!!


2. MOGUĆNOSTI INTERNETA

Online provjera znanja;
Online udžbenici;
Web CT;
Online tečajevi;
Kvizovi i testovi;
E-learning;


2.1. Online provjera znanja

Vrednovanje znanja studenata – nastavnih dobiva povratnu informaciju o uspješnosti studenata (pojedinaca i grupe). Realiziranje prilagođavanja kod obrazovnih prilagodljivih sustava. Pomoć studentima pri učenju – studenti dobivaju povratnu informaciju o tome koliko su zaista naučili gradivo.

2.2. Online udžbenici

Online udžbenici su obrazovni materijali široke namjene objavljeni na Internetu. Pogodni su za brzo pretraživanje pojmova, a ispisan i uvezna primjerak posjeduje sva svojstva klasičnog udžbenika. Objavljeni su u obliku web stranica kao i u obliku prilagođenom za ispis.
Obrazovni cilj Edupointovih online udžbenika je na lak i pristupačan način obraditi teme koje su najpotrebnije njihovim korisnicima. Kako bi potrebna informacija bila pristupačna što većem broju korisnika, korištenje online udžbenika maksimalno je pojednostavljeno.
Potrebna predznanja za korištenje Edupointovih online udžbenika uključuju poznavanje rada s računalom i Internetom. Sadržaj online udžbenika napisan je na jednostavan i razumljiv način te ne zahtijeva predznanje iz tematike koju udžbenik obrađuje.


2.3. Web CT

WebCT, kao programski alat za učenje na daljinu, je u upotrebi u CARNetu od jeseni 2000. godine. Danas je WebCT sučelje raspoloživo na brojnim jezicima, a koristi se u brojnim institucijama u preko 80 zemalja.
CARNetovu licencu mogu koristiti svi zaposlenici na hrvatskim visokim učilištima, za neograničen broj tečajeva i sav potreban broj korisnika: polaznika i nastavnika. Korištenje ove usluge se ne naplaćuje.

2.4. Online tečajevi

Praktično učenje koje ne ovisi o mjestu, vremenu ili tempu rada. Odabir vlastitog stila učenja i aktivnu ulogu polaznika u kreiranju vlastitog znanja. Jednoliku dostupnost tečajeva polaznicima iz čitave Hrvatske, kao i skupinama kojima je klasično obrazovanje nedostupno.


2.5. E-learning

- engleski naziv e-learning; e-obrazovanje;
- prefiks ''e-''elektroničko (electronic);
- e-trgovina,e-bankarstvo,e-vlada;
- e-škola,e-sveučilište,e-kampus,e-knjižnica;

Najjednostavnije rečeno e-learning je učenje uz pomoć računala i, vrlo često, Interneta.
Kad se neka ustanova odluči svoje obrazovne programe ponuditi putem e-learninga, ima kao cilj poboljšati kakvoću obrazovanja.

Program za stjecanje certifikata E-learning Management omogućuje stjecanje vještina i znanja potrebnih za učinkovitu implementaciju e-learninga u obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj.
Slika 1. Proširena klasifikacija ili "vremenska crta" e-obrazovanja:

Uobičajeno navođenje dva pristupa:
1. hibridno obrazovanje ili nastava - kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija;
2. "čisto" e-obrazovanje - nezavisan oblik nastave

3. TEHNOLOGIJE I OBRAZOVANJE

Obrazovanje je jedan od najvažnijih čimbenika odgovornih za razvoj društva te je vrlo bitna njegova prilagodba promjenama koje donosi današnje INFORMACIJSKO DOBA.
Suvremenom obrazovanju potreban je nov model učenja – aktivno učenje koje se temelji na informacijskim resursima stvarnog svijeta.
Danas se sve više naglašava potreba za obrazovanjem zasnovanim na metodama koje koriste informacijske i komunikacijske tehnologije.
U suvremenom obrazovanju potrebno je učiniti pomak od modela reprodukcije znanja prema modelu izgradnje znanja, koji promatra nastavnike i studente kao partnere u zajedničkom sudjelovanju na izgradnji baze znanja koju treba usvojiti.

Tradicionalno obrazovanje temelji se na obrazovnoj paradigmi, koja se naziva model reprodukcije znanja. Taj model polazi od pretpostavke o znanju kao cilju koji treba postići. Svrha procesa učenja jest prenijeti takvo statičko znanje od izvora znanja do studenta, koji je pasivni primatelj znanja


4. INFORMACIJSKA, INFORMATIČKA PISMENOST

Tijekom posljednjega desetljeća stručnjaci ističu goleme potencijale obrazovanja zasnovanog na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Međutim, činjenica je da te tehnologije još nisu na pravi način iskorištene. Problem je u tome što nije dovoljno samo uvesti nove tehnologije u obrazovanje kao sredstvo za organiziranje i distribuciju informacija, nego je potrebno izmijeniti i sam način učenja.

Razvojem informatičke tehnologije sve se više susrećemo s pojmom informatičke pismenosti, ali i širim pojmom informacijske pismenosti, koja je osnova za razvoj suvremenog društva.

Informatička pismenost (eng. computer literacy) definira se kao sposobnost korištenja računala i računalnih programa. Informacijska pismenost (eng. information literacy) predstavlja uviđanje potrebe za informacijom te posjedovanje znanja o tome kako naći, procijeniti i iskoristiti najbolje i najnovije informacije koje su na raspolaganju kako bi se riješio određeni problem ili donijela kakva odluka. Pri tome izvori informacija mogu biti različiti: knjige, časopisi, računala, TV, film ili bilo što drugo. Danas posebnu ulogu kao izvor informacija ima Internet.

4.1. Informatička znanja kao preduvjet za informacijsku pismenost

U današnje doba informatička pismenost bitan je preduvjet za informacijsku pismenost, a posebno je potrebna pri pronalaženju informacija. Računala omogućuju dostup do informacija u svako doba i sa svakog mjesta .

Iako je pronalaženje informacija samo jedna od sposobnosti koja čini informacijsku pismenost, ipak je taj prvi korak nužan za prelazak na kvalitetnu analizu i obradu informacija. Zato je važno krenuti i s informatičkim opismenjivanjem studenata, ali je bitno napomenuti da se tu ne smije stati. Nije dovoljno studente samo naučiti korištenju računala i računalnih programa koji će im pomoći pri prikupljanju i obradi informacija. Treba ih naučiti ne samo kako da prikupe informacije, na primjer uz pomoć odgovarajućih internetskih programa, nego i kako da ih iskoriste i transformiraju u znanje.
Informacijski pismena osoba razumije ulogu računala u procesu traženja informacija, ali je isto tako svjesna kako uspješno pretraživanje ovisi najviše o njoj samoj, a ne o tehnologiji koju koristi. Računalo samo vraća one informacije koje su od njega zatražene, na primjer pretraživanjem weba zadavanjem ključnih riječi određenoj tražilici. Ako te riječi nisu adekvatno izabrane, rezultati koje tražilica prikupi beskorisni su.


4.2. Koja znanja i vještine treba posjedovati informatički pismeni student?

Osnovna informatička znanja i vještine koje treba posjedovati informatički pismena osoba stalno se dopunjuju i usavršavaju jer moraju pratiti brz razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). Do prije nekih desetak godina ta osnovna znanja uključivala su poznavanje računalne konfiguracije i osnova korištenja operacijskih sustava, elementarnu primjenu programa za obradu teksta, tablične proračune i izradu prezentacija pomoću računala. Danas među osnovna znanja pripada i poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektroničkom poštom i korištenje World Wide Weba. Uz dohvaćanje WWW stranica važno je spomenuti i pretraživanje WWW-a uz pomoć tražilica i tematskih kataloga, ali se čak već i objavljivanje sadržaja kreiranjem HTML prezentacija može smatrati osnovnim informatičkim znanjem.
Ta osnovna znanja trebala bi se u okviru odgovarajućih kolegija uključiti u nastavne planove i programe svih studija.

Kad je riječ o studentima u informatička znanja trebalo bi ubrojiti i znanja o ICT-u u obrazovanju te metodologiji korištenja tih tehnologija u nastavi. Studente treba upoznati s primjenom ICT-a u obrazovanju kao dopune klasičnom obrazovanju, ali i za obrazovanje na daljinu. Neka od temeljnih znanja su: upotreba računala u nastavi i korištenje edukativnih paketa kao pomagala, definicija, prednosti, nedostaci, oblici, tehnologija i metode rada učenja i obrazovanja na daljinu, testiranje i ispitivanje pomoću računala, korištenje alata za sinkronu i asinkronu komunikaciju...

U današnje doba informatička pismenost bitan je preduvjet za informacijsku pismenost, a posebno je potrebna pri PRONALAŽENJU INFORMACIJA.

OSNOVNA ZNANJA:
► poznavanje Interneta i njegovih servisa;
► komuniciranje elektroničkom poštom;
► korištenje World Wide Weba;
► pretraživanje WWW-a uz pomoć tražilica i tematskih kataloga;


5. INTERNET OBRAZOVANJE

Obrazovanje na internetu postalo je popularno zahvaljujući brzom razvoju informacijskih tehnologija;
Nagli porast učenja putem Interneta se razvila zbog prednosti koje pruža:
• omogućuje izbor mjesta, vremena i trajanja učenja
• pristup udaljenim korisnicima kojima je preskupo putovati
• velikim sustavom olakšava obuku velikog broja zaposlenika u kratkom vremenskom roku

PREDNOSTI INTERNET OBRAZOVANJA:

Različiti mediji za prezentiranje sadržaja za učenje;
Dostupnost sadržaja online;
Interakcija: student-nastavnik, student-student, student- sadržaj;
Fleksibilnost-neovisnost o vremenu i prostoru;
Prilagođenost studentima;

NEDOSTATCI INTERNET OBRAZOVANJA:

Izoliranost pojedinca zbog nemogućnost kontakta uživo;
Potrebna jaka motiviranost studenata :oni studenti koji uče isključivo putem Interneta češće odustaju od kolegija, pokazali su statistički podaci;
Problemi vezani uz tehnologiju;

 

 

ZAKLJUČAK

Neprekidno povećavanje broja servera i njihovih korisnika pokazuje da WWW nije samo "prolazna moda" može se očekivati njegovo još intenzivnije korištenje.
Nove računalne platforme i povećanje propusnosti mreža omogućiti će bolje korištenje postojećih kao i razvoj novih programa; Učenje preko interneta veoma je jednostavno i omogućuje svima, a posebno onima koji su udaljeniji lakše i jednostavnije učenje.

LITERATURA:


1. http://www.carnet.hr/tematski/elearning/stoje?CARNetweb=ecdf15cf0a5ff96400610297261e7a2e, ponedjeljak, 3.0žujak 2008.,20.22h

2. http://www.carnet.hr/ela/programi/manager, 3.3.2008,20.37h

3. http://webct.carnet.hr/wct/owebctu.html, 3.3.2008, 20.33

4. http://www.next.hr/index.php?lang=hr&grupa=3&kat=8&clanak=000038ee, 3.3.2008, 20.53

5. http://www.poslovniforum.hr/about02/ob_934.asp, 3.3.2008, 21.04h

6. http://www.carnet.hr/edupoint/onlineudzbenici, 3.3.2008

7.http://www.skole.hr/svastara/tehnologija?news_hk=5299&news_id=985&mshow=358#mod_news, 3.3.2008, 21.12h

8. J. Mesarić., M. Zekić-Sušac, B. Dukić, „PC U UREDSKOM POSLOVANJU“, Osijek,2001., NOVI TIME d.o.o., Đakovo (str.209)

9. http://www.fsb.hr/library/Internet,%20web.php, petak 14.03.2008., 15.06 h

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi