POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ SOCIOLOGIJE:

MARKSIZAM

O Marksizmu

Marksizam je filozovski pravac, odnosno politička ideologija temeljena na spisima njemačkog filozofa Karla Marksa ( po kojoj je dobio ime ) i Marksovog prijatelja i saradnika Fridriha Engelsa. Od svih tih spisa najvažnija je Marksova nedovršena knjiga Das Kapital.
Marksizam, koji se temelji na engleskoj političkoj ekonomiji, francuskom utopijskom socijalizmu i njemačkoj idealističkoj filozofiji iz prve polovine 19. vijeka, nastoji dati kritiku društva koja je istovremeno naučna i revolucionarna. Marksizam istoriju tumači kroz sukob povlaštenih i potlačenih društveni klasa, te smatra da će svi društveni problemi biti riješeni stvaranjem besklasnog društva zvanog komunizam. Kao prijelazna faza između kapitalizma (koga marksisti smatraju poslijednjim stadijem klasnog društva) i komunizma bi se trebao uspostaviti socijalizam u kome bi postepeno trebalo biti ukinuto privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju.
Marksizam se danas uglavnom povezuje sa revolucionarnim socijalizmom, odnosno raznim komunističkim pokretima i državama, iako su sve do 20. vijeka među marksiste spadali i umjereni socijalisti od kojih će kasnije nastati moderna socijaldemokratija.
Nakon pada Berlinskog zida i propasti komunistički režima u Istočnoj Evropi, marksizam ( koji je bio njihova službena ideologija ) je izgubio dosta pristalica.
Postoje i druga određenja marksizma, kao što su:

1. marksizam je istorijski i dijalektički materijalizam;
2. marksizam je teorija socijalizma;
3. marksizam je mišljenje revolucije;
4. marksizam je filozofija revolucije;
5. marksizam je teorija komunističke revolucije;
6. marksizam je kritička teorija istorije;
7. marksizam je najopštija koncepcija svijeta;
8. marksizam je kritička teorija društva;
9. marksizam je “Weltanschaung“, tj. osnova stvaranja nove “integralne civilizacije“;
10. marksizam je “cjelovito shvatanje“;
11. marksizam je “nauka o istoriji i društvu“;
12. marksizam je “filozofski sistem“;
13. marksizam je “filozofsko shvatanje istorije“;
14. marksizam je “teorija o istorijskom procesu“;
15. marksizam je “filozofija slobode“;
16. marksizam je “rukovodstvo za akciju“, itd.

Kao što smo mogli vidjeti, postoje različita određenja pojma “marksizma“. Svako od njih je manje ili više marksističko, isvako od njih je manje ili više kontroverzno.
Osnovna društveno – ekonomska postavka marksizma je: “U društvenoj proizvodnji svoga života ljudi stupaju u određene, nužne, od njihove volje nezavisne odnose – odnose proizvodnje, koje odgovaraju određenom stepenu razvitka njihovih materijalnih proizvodni snaga. Cjelokupnost tih odnosa proizvodnje sačinjava ekonomsku strukturu društva, realnu osnovu na kojoj se diže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni oblici društvene svijesti. Način proizvodnje materijalnog života uslovljava društveni, politički i duhovni proces života uopšte. Ne određuje svijest ljudi njihovo biće, već obrnuto, njihovo društveno biće određuje njihovu svijest. Na izvjesnom stepenu svoga razvitka materijalne proizvodne snage društva dolaze u protivriječnost sa postojećim odnosima proizvodnje, ili ( što je samo pravni izraz za to ) sa odnosima svojine u kojima su se dotle razvijale. Iz oblika razvitka proizvodnih snaga ti se odnosi pretvaraju u njihove okove. Tada nastupa epoha socijalne revolucije. Sa promjenom ekonomske osnove vrši se brži ili sporiji prevrat u čitavoj ogromnoj nadgradnji... U opštim crtama mogu se azijatski, antički, feudalni i savremeni buržoaski način proizvodnje označiti kao naredne epohe ekonomske društvene formacije“. ( Marks )

ISTAKNUTI MARKSISTI

Karl Marks


Karl Hajnrih Marks (1818 – 1883) je bio uticajan njemački filozof, ekonomista i revolucionar. Iako je imao dosta uspjeha kao novinar i kao filozof, poznat je po istorijskim analizama međuklasnih odnosa i konflikata.

Karl Hajnrih MarksKarl Marks je bio Njemac, iz bogate jevrejske porodice. Njegov otac, koji je bio advokat, poslao ga je da studira pravo, međutim Marks je nakon prve godine napustio pravo i prešao na filozofiju.

Najznačajnija djela su mu Kapital, u kojem praktično uspostavlja političku ekonomiju kao, nauku, i Komunistički manifest u čijem je pisanju učestvovao i Fridrih Engels. Komunistički manifest postavlja osnovne ideje koje će kasnije uticati na formiranje i širenje komunističkog pokreta u svijetu.

Još u svojoj mladosti, Marks raskida sa svojom hegelijanskom prošlošću i spekulativnom filozofijom i prelazi na materijalističko shvatanje društva. Počinju da ga interesuju oblici društvene prakse, jer njegova težnja nije da tumači svijet već da ga promjeni. Glavni akcenat u svom radu Marks stavlja na ekonomiju. On zapravo dolazi do zaključka da su proizvodne snage temelj društvenog života i istorijskog kretanja svakog društva. Štaviše, način proizvodnje materijalnog života uslovljava društveni, politički i intelektualni život. Ovakva materijalistička percepcija društva vodi nas do Marksovog tumačenja istorije kao niza načina proizvodnje koji se dijalektički nadovezuju jedni na druge. Proizvodni odnosi čine ekonomsku bazu koja se reflektuje i vrši ogroman uticaj na društvenu nadgradnju: državu, religiju, porodicu...

Za Marksa istorija svakog dosadašnjeg društva je zapravo istorija klasnih borbi. Ako napravimo jedan istorijski pregled razvoja dosadašnjih društava uočićemo da je čovječanstvo uvjek bilo podjeljeno na klase. Od drevnih civilizacija pa do danas postojali su klasni antagonizmi koji su, kako to Marks primjećuje, gurali točak istorije unapred. Upravo je tu, on video polugu čitavog društvenog razvoja.

Za kapitalističko društvo karakteristično je to što je pojednostavilo klasne antagonizme i čovječanstvo podjelilo u dve glavne klase: klasu buržuja i klasu proletera. Marks je podjelu izvršio na osnovu odnosa prema sredstvima za proizvodnju. Buržuji posjeduju sredstva na kojima rade proleteri. Rad proletera stvara višak vrijednosti – profit, koji prisvajaju buržuji. Marks je isticao ugroženost i potrebu za samoorganizovanjem radničke klase.

Marksovo djelo uticalo je na brojne kasnije, pa i savremene autore poput Gramšija, Froma, Sartra, Altiesera i drugih. Marks se smatra jednim od klasika i temelja modernih društvenih nauka.


Fridrih Engels


Fridrih Engels (Barmen, 28. septembra 1820. – London, 5. avgusta 1895.) je bio njemački sociolog, filozof i revolucionar poznat kao bliski saradnik Karla Marksa i jedan od suosnivača filozofskog pravca i ideologije zvane marksizam.

Fridrih EngelsPorijeklom je bio iz izrazito religiozne i bogate trgovačke porodice. Gimnaziju je u rodnom mjestu, nakon čega odlazi u Bremen 1838. godine gdje se posvećuje trgovini. Humanističke i slobodarske ideje u Njemačkoj krče put, te ostavljaju dubok trag na njemu. Tada štampa prve pjesme i kritičke prikaze o raznim njemačkim piscima u hamburškom časopisu “Telegraph“.

Na Engelsa naročito djeluje Štrausovo djelo Život Isusov, koje ga osvaja. U jesen 1841. odlazi u Berlin na odsluženje vojnog roka gdje se upoznaje sa mladohegelijancima i postaje njihov oduševljeni pristaša. Krajem 1842 upoznaje se sa socijalizmom i komunizmom. Ka komunizmu će se usmjeriti u Engleskoj gdje radi (zahvaljujući očevim vezama) u firmi Erment i Engels. U periodu od 1845. do 1849. Engels se najviše zadržava u “Bruxellu“ (gdje je Marks morao emigrirati iz Pariza) i Parizu te sa Marksom osniva komunističke dopisničke komitete i agitira među radnicima šireći socijalističke ideje.

Nakon izbijanja revolucije u Njemačkoj (1848.) Engels se vraća u domovinu, gdje zajedno sa Karl Marksom stoji na krajnje lijevom krilu revolucionarnih snaga i učestvuje u osnivanju lista Nove rajnske novine. Gušenjem revolucije, kao i prestankom izlaženja spomenutih novina 19.maja 1849. Engels se pridružuje ustanku Falačkoj i kao ađutant “Wilichova“ dobrovoljačkog odreda, nakon sloma ustanka i revolucije, emigrira u Švicarsku, a odatle u London. Poslije propasti revolucije dolazi do sukoba u njemačkom komunističkom pokretu u kojem Engels i Marks slikovito rečeno izvlače deblji kraj. Marks odlučujuje završiti ekonomske studije, a Engels ponovo počinje raditi u firmi svoga oca u Mančesteru te materijalno pomaže Marksa kako bi ovaj mogao završiti svoju knjigu Kapital. Engelsova pomoć Marksu ogledala se i na drugi način. Kako je Marks početkom 1850. – ih još uvijek slabo vladao engleskim jezikom, Engels za njega piše članke za časopis “New York Tribune“, a kasnije (1857. – 1858.) pomaže mu i u saradnji u jednoj američkoj eciklopediji. Engels je boravak u Mančesteru iskoristio i za studij prirodnih i društvenih nauka. Krajem 1870. godine Engels se definizivno preselio u London i odmah se uključio u rad Internacionale (Čiji je jedan od osnivača) te postao član njenog Generalnog vijeća. U okviru Internacionale bio je oštar kritičar anarhiste Bakunjina i tražio je da se on isključi iz te organizacije. Nakon Marksove smrti 1883. godine Engels intezivno radi na izdanju drugog i trećeg sveska Kapitala. Drugi svezak završava 1884., a treći 1894. godine. Zanimljivo je spomenuti da je Engels tečno čitao i pisao na dvadeset jezika.

Vladimir Iljič Uljanov “Lenjin“

Vladimir Iljič Uljanov “Lenjin ( Simbirsk, 22. aprila 1870 – Gorki kraj Moskve, 21. januara 1924 ), ruski revolucionar, državnik, filozof i publicist; predvodnik Oktobarske revolucuje 1917. u Rusiji; osnivač prve Komunističke partije i Komiterne; utemeljitelj Ruske Socijalističke Federacije Sovjetskih Republika i Sovjetskog saveza.
Vladimir Iljic Uljanov Potekao je iz ugledne i dobro stojeće buržoaske porodice, a otac mu je, štaviše, za svoje zasluge bio nagrdđen od cara naslednim plemstvom ( kao advokatski pripravnik Lenjin se, čak i potopisivao kao "nasledni plemić"). Briljantan đak, obrazovan i inteligentan studira i diplomira prava iako je morao mjenjati univerzitet, zato što je imao neprilika zbog umešanosti brata Aleksandra u pripremanje atentata na cara (Aleksandar je obejšen kada je Vladimir imao dvadeset godina, ali taj događaj, uprkos legendi nije, izgleda, uticao na Lenjinovo revolucionarno opredjeljenje). Po diplomiranju odlazi u Petrograd gde boravi dve godine kao advokatski pripravnik i, u svojoj dvadeset i petoj godini, upoznaje Nadezdu Krupskaju, takodje plemićkog porekla, koja ce ga povezati s revolucionarnim krugovima i mlobrojnim ruskim socijal-demokratima marksističke orijentacije. U dvadeset petoj godini, 1895, odlazi prvi put u inostranstvo gde, u Švajcarskoj, upoznaje velike figure ruskog marksizma toga doba - Plehanova, Akselroda i Veru Zasulic . Niko njime nije naročito impresioniran, vraca se u Petrograd, postaje "aktivni revolucionar", biva uhapšen i osuđen i poslan u dvogodišnje progonstvo u Sibir, na obale reke Lene. Tamo ce se oženiti Krupskajom, koja će mu ostati saputnica i saradnica čitavog života, a po reci Leni je uzeo i svoj pseudonim, Lenjin. Tokom dve godine progonstva čita, lovi, šeta i piše svoje prve radove. To progonstvo je dobar primjer kako se "krvavi carski rezim" odnosio prema svojim neprijateljima - Lenjin je sam otputovao Transsibirskom željeznicom u mjesto prinudnog boravka, tamo ne samo da je živeo slobodno, vec je radio i čitao sta je hteo, a i viđao se bez problema sa svojim istomišljenicima, takođe prognanicima. Poučeni, valjda, tim iskustvom Lenjinovi saborci su i stvorili Gulag s malo drugačijim režimom za "narodne neprijatelje". Početkom 1900, pošto je "odslužio kaznu" Lenjin, dakako s urednim pasošem, odlazi u inostranstvo gde će, praktično i s malim prekidima, boraviti sve do 1917. Privatno, Lenjin je krasan, pristojan čovek, privržen porodici, koji živi bez materijalnih problema (najpre se izdržava od očeve imovine, pomažu ga majka i sestra Ana, a potom će tašta, majka Nadežde Krupskaje da mu obezbjeđuje egzistenciju, čudeci se kako jedan tko pametan čovjek može da živi a da "ne radi"). Sa svojom velikom ljubavi, takođe revolucionarkom Inesom Arman, je prekinuo iz obzira prema supruzi i bio je veliki protivnik tzv. "slobodne ljubavi" za koju se zalagala Aleksandra Kolontaj. Malobrojnim prijateljima - ukoliko se u prijateljstvo nije umešala politika - ostao je vjeran i privržen do kraja života. Živeo je uvek komforno, upravo mlograđanski, bez pravih materijalnih problema, pa i kad je postao diktator nikakav preteran luksuz ga nije zanimao, niti je grabio nekakve materijalne prednosti, privilegije ili slično.

U politici, međutim, to je potpuno drugi čovjek - beskrupulozan, do krajnosti menoralan, pragmatičan, surov i krajnje nemilosrdan prema svakom ko mu se usprotivi. "Neradnik" on je zapravo veliki radnik, koji je dobar deo svog boravka u inostranstvu proveo po bibliotekama, čitajuci i pišući iako njegov doprinos teoriji marksizma nije, izgleda, posebno značajan kako zaključuje Elen Dankos ( autor ovog djela ), a ovo stoga što je doktrina za njega "politički instrument" kako doći na vlast i očuvati je. Boreći se, od samog početka, za prevlast u malobrojnoj ruskoj socijldemokratskoj partiji čiji je "krem" u inostranstvu, dolazi do zaključka da je i radnička klasa zapravo jedna primitivna, neobrazovana gomila, sklona zbog "stihijnosti", kompromisu kroz sindikalizam s buržoazijom i kapitalom. On tu gomilu, a seljake posebno, prezire i 1902. Objavljuje svoj čuveni tekst šta da se radi? u kome se zalaže za stvaranje čvrste, vojnički organizovane, centralizovane partije profesionalnih revolucionara koja će oteloviti "klasnu svijest" i biti "avangarda" radničke klase. Brže pameti, sjajan polemičar, on cjepa na kongresima socijaldemokratije svoju partiju na "menjševike" (koji su, zapravo, većina) i "boljševike" na čije se čelo uzdiže. U politici, zaista, ne poznaje prijatelja, niti je zlopamtilo pa i dugogodišnje saradnike odbacuje ako se s njim ne slažu, a bez prekora prima u redove svoje partije dojučerašnje protivnike samo ako mu se priklone. U svjetskom ratu vidi šansu revolucije ukoliko Rusija pretrpi poraz. Dolazi u Rusiju kad je, zahvaljujući Februarskoj revoluciji, sve zapravo gotovo i tačno je da koristi njemačke pare i čuveni "plombirani voz" da bi stigao u Rusiju. Ali taj novac nije nikakvo "mito", već naprosto sredstvo da se, propagandom, sruši privremena vlada, kao sto ni "njemački voz"nije pomoć neprijatelju već sredstvo da se, pomoću jednih "kapitalista" sruše oni "domaći". Kao sto ni Brest-Litovski mir nije nikakva izdaja zemlje, već naprosto nužnost da se očuva Revolucija.

Što se samog Oktobarskog prevrata tiče, jer tu nikakve "revolucije narodnih masa" nije ni bilo, Lenjinove šanse da uspije bile su objektivno zaista ravne nuli, ali je tu on ispoljio svoj politički genije. Godine 1917. U cijloj mnogomilionskoj Rusiji bilo je svega 24000 članova boljševičke partije, bez ikakkvog uticaja na mase, petrogradski garnizon je brojao oko 200000 vojnika, a svega je oko 20000 bilo boljševicki nastrojeno. Medjutim, Lenjin je imao hrabrosti da pokuša i uspio je.
Naime, pripremajući “Oktobar” Lenjin je, iako je stigao u Petrogrtad tek marta 1917, da bi se odmah bojeći se hapšenja, sklonio u Finsku tada još deo imperije odakle je i poslao svoje čuvene Aprilske teze, ispravno je procenio situaciju. Iako se skoro dvadeset godina borio protiv "stihijnosti" neukih masa, ocenio je da će mu upravo stanje haosa i stihije omogućiti da se dočepa vlasti. Izbezumljene mase, iznurene ratom, glađu i nesposobnom vlašću, želele su mir, seljaci zemlju i svi su bili nezadovoljni haosom u celoj zemlji. Lenjin, nameran da razori postojeću vlast, izbacio je parolu "Sva vlast sovjetima!" i, preuzevši preko dojučerašnjeg menjševika Trockog kontrolu nad Petrogradskim sovjetom, obećao mir, zemlju i samoopredeljenje potlačenim neruskim narodima imperije i to odmah. Kerenski, koji je potcenjivao malu grupicu boljsevika i mnogo se više plašio generala Kornilova i eventualne restauracije monarhije, nije uspeo da spreči puč i privremena vlada je rasturena, a članovi pohapšeni. Istorija teškog i krvavog ovladavanja Rusijom kroz gradjanski rat i surov teror nad protivnicima svih boja, odbacivanje kao "burzoaskog relikta" Ustavotvorne skupštine za koju su se boljševici do juče zalagali, "ratni komunizam" i pobune seljaka i mornara u Kronstatu, rekvizicije hrane, streljanje i uzimanje talaca, E.Karer Dankos opisuje i potkrepljuje uverljivim argumentima baziranim na dokumentima i izvorima, dokazujući da je u svemu tome Lenjinova uloga ključna. Jednom na vlasti Lenjinovi saborci, Kamenjev, Buharin, Zinovjev i drugi, kao i Staljin, doduše u senci, ali nikad u opoziciji vodji, zdušno su ga, posle početnih kolebanja uoči puča, podrzali u svemu. Tuhačevski je bio taj koji je nemilosrdno ugušio u krvi pobunu kronstatskih mornara koji su na svojim plećima izneli "Veliki Oktobar", a s jednakom odrutnošću je nemilice ubijao pobunjene seljake i njihove porodice u Tambovskoj guberniji. Iako se čovek grozi "sudske farse" u kojoj je Staljin skoro sve te ljude pobio dvadeset godina kasnije, kada se sve ovo pročita oni su, očigledno, itekako bili krivi za sve patnje ruskog i ostalih naroda sovjetske imperije. Kao da se kroz njihovu sudbinu ispunila ona poznata biblijska - "Ko mac trgne, od mača ce poginuti!"

Bez ikakvog iskustva u upravljanju državom Lenjin je bio namislio da od imperijalne Rusije stvori nekakvu ogromnu zajednicu tipa “Pariske komune” što je i opisao u svom najkonfuznijem delu Država i revolucija, pisanom u Finskoj s proleća 1917. Jednako je bio ubeđen da će ruska revolucija biti samo “iskra” koja će zapaliti pre svega Zapadnu Evropu, gde je radnička klasa najbrojnija. Ali je računao da će, s pozivom na pravo na samoopredeljenje, u tom globalnom podhvatu rušenja kapitalizma učestvovati i narodi pod kolonijalnom igom. Kada su pokušaji revolucije u Nemackoj, Bavarskoj, Madjarskoj i Austriji propali, odlučio je da bar očuva tu “iskru” za neka bolja vremena. Za svega pet godina svoje vladavine stvorio je stravican državni “Levijatan”, skršivsi nezavisnost koju su, u ime prava na samoopredeljenje za koje se sam bučno zalagao, izvojevali azijski narodi carske Rusije, tako da je u nasleđe Staljinu ostavio obnovljenu rusku imperiju. Otišao je relativno rano, tek prevalivši pedesetu godinu životai ostaće zapamćen kao humanista u teoriji i na recima, a jedan od najnehumanijih “vladara” modernog doba. I prema njegovim poslednjim spisima i pismima, umro je bez trunke griže savesti u odnosu na tolike žrtve vlastite utopije. U istoriji će ostati zapamćen po tome sto je uspeo da postavi temelje jednoj potpunoj utopiji koja će ipak potrajati skoro čitav vek.


Josif Visarionovič Džugašvili Staljin

Josif Visarionovič Džugašvili Staljin (Gori, Gruzija 21. decembra 1879. – Moskva, 5. mart 1953.), boljševički revolucionar i posle doživotni diktator SSSR-a.
Josif StaljinGodine 1912. Staljin je na partijskoj konferenciji u Pragu izabran u boljševički Centralni komitet. 1917. god. bio je urednik lista Pravda dok su Lenjin i najveći deo boljševičkog rukovodstva bili u izgnanstvu. Nakon Februarske revolucije Staljin i odbor urednika Pravde pružili su podršku privremenoj vladi Kerenjskog i navodno odbili da objave Lenjinov članak u kome je pozivao na njeno rušenje. Kada se Lenjin vratio iz izgnanstva objavio je Aprilske teze koje su dodatno učrvstile njegov položaj. U aprilu 1917. godine Staljin je izabran za člana Centralnog komiteta kao treći po redu po broju glasova partije, da bi u maju iste godine bio izabran za člana Politbiroa Centralnog komiteta; na ovoj funkciji ostao je do kraja života. Prema svedočenjima mnogih očevidaca Staljin je imao minornu ulogu u revoluciji od 7. novembra koju je uveličao po dolasku na vlast. Međutim, mnogi pisci kao što je Adam Ulam naglašavaju da je svaki čovek u Centralnom komitetu imao svoje zaduženje. Tokom građanskog rata u Rusiji i Poljsko-Sovjetskog rata Staljin je bio politički komesar u Crvenoj armiji. Njegov prvi položaj u vladi bila je funkcija Narodnog komesara za nacionalna pitanja (1917-23). Takođe, bio je Narodni komesar za radničku i seljačku inspekciju (1920-23) i član Centralnog izvršnog komiteta Skupštine Sovjeta (1917). U aprilu 1922. god. Staljin je postao generalni sekretar vladajuće Komunističke partije, funkcija koja će vremenom postati najznačajnija u zemlji. Ova pozicija nije bila previše omiljena u partiji ali je Staljin u njoj video odličnu osnovu za sticanje uticaja i moći. Ova funkcija imala je značajnog uticaja na donošenje odluke ko sme da pristupi partiji što mu je omogućilo da partijske redove popuni svojim pristalicama. Sticanje širokih ovlašćenja u Staljinovim rukama izazvalo je zabrinutost kod umirućeg Lenjina koji je u svom političkom testamentu pozvao na njegovo uklanjanje. Međutim, ovaj dokument je ostao u tajnosti zahvaljujući članovima Centralnog komiteta od kojih su mnogi takođe bili kritikovani u testamentu. Posle Lenjinove smrti u 21.1. 1924. god. Staljin, Kamenjev i Zinovjev su zajedno preuzeli upravljanje partijom ideološki se pozicionirajući između Trockog (predstavnika levog krila partije) i Bukharina (na desnom krilu partije). Tokom ovog perioda Staljin se odrekao tradicionalne boljševičke doktrine o sprovođenju internacionalne revolucije u korist politike izgradnje socijalizma u jednoj zemlji što je bilo u direktnoj suprotnosti sa teorijom Permanentne revolucije čiji je tvorac bio Trocki. Staljin će uskoro promeniti stranu i prikloniti se Bukharinu. Zajedno su se suprotstavili opoziciji koju su činili Trocki, Kamenjev i Zinovjev. Do 1928. god. (prva godina petogodišnjeg plana) Staljin je postao vrhovni vođa, a Trocki je sledeće godine prognan. Uspevši da izmanevriše Buharinovo desno krilo partije Staljin je zagovarao kolektivizaciju i industrijalizaciju i može se reći da je u potpunosti preuzeo kontrolu nad partijom i državom. Ipak popularnosti pojedinih lidera kao što su Sergej Kirov i tzv. Ruitin Afer onemogućavala je Staljinu da ostvari potpunu vlast sve do velike čistke koja je sprovedena u periodu od 1936. do 1938. god.

Prvi svetski rat i građanski rat imali su katastrofalne posledice za ekonomiju Rusije. Industrijska proizvodnja je 1922. god. iznosila samo 13% od ukupne industrijske proizvodnje iz 1914. god. Pod Staljinovim rukovodstvom nova ekonomska politika koja je dozvoljavala određeni stepen slobode tržišta u kontekstu socijalizma, zamenjena je krajem 1920. god. centralizovanim sistemom industrijskog razvoja podeljenim na petogodišnje planove. Ovim planovima bila je predviđena brza industrijalizacija i kolektivizacija poljoprivrede kojom je upravljao državni vrh. Uprkos prvobitnim lomovima i neuspesima prvi Petogodišnji plan postigao je veoma brzu industrijalizaciju. Sovjetski Savez, generalno označen kao najsiromašnija zemlja u Evropi je tokom 1922. god. realizovao industrijalizaciju tempom koji je daleko nadmašivao tempo industrijalizacije Nemačke u 19. veku i Japana u 20. veku.
Bez ikakvog početnog kapitala, bedne spoljne trgovine i skoro bez ikakve moderne industrije Staljinova vlada finansirala je industrijalizaciju putem ograničavanja društvene potrošnje da bi ostvarila višak vrednost za ponovno investiranje u industriju i putem surove eksploatacije imućnog seljaštva. U najvećem broju slučajeva industrijski radnici su bili nedovoljno plaćeni. Prvo, zarobljenici u gulazima su korišćeni kao besplatna radna snaga. Drugo, česte su bile mobilizacije komunista i Komsomolaca kako bi učestvovali na realizaciji velikih građevinskih projekata. Staljinov režim pokrenuo je prisilnu kolektivizaciju poljoprivrede. Teorija na osnovu koje je kolektivizacija sprovedena smatrala je da će se proizvodnja prehrambenih proizvoda poboljšati ukoliko se male i neefikasne farme zamene velikim farmama za čiju obradu bi se obezbedila moderna mehanizacija.

Kolektivizacija je značila i značajne društvene promene u obimu koji nije višen još od ukidanja feudalizma u Rusiji 1861. god. i odvajanja države od vršenja direktne kontrole nad zemljom i njenim proizvodima. Kolektivizacija je takođe prouzrokovala i značajan pad životnog standarda seljaštva (ali ne svog; standard najsiromašnijeg sloja seljaštva se popravio), što je prouzrokovalo žestog otpor ovog sloja stanovništva koji je poprimao i nasilne elemente. U prvoj godini kolektivizacije poljoprivredna proizvodnja je opala. Staljin je krivicu za loše rezultate svalio na "kulake" (bogate seljake) koji su se opirali kolektivizaciji. Zbog toga je kulake, njihove pomagače i nekadašnje kulake trebalo streljati, zatvoriti u gulage ili proterati u udaljene krajeve zemlje, u zavisnosti od težine njihove krivice. Mnogi istoričari se slažu u stavu da su poremećaji u društvu koje je izazvala prisilna kolektivizacija bili glavni uzrok velike gladi zbog koje je samo u Ukrajini i oblasti donje Volge tokom 1932-33. god. umrlo pet miliona ljudi.

Staljinova vlada je glavno težište svojih socijalnih delatnosti usmerila na uspostavljanje sistema besplatne zdravstvene zaštite. Sprovedene su obimne kampanje suzbijanja zaraznih bolesti kao što su tifus, kolera i malarija; broj doktora je rapidno povećavan brzinom kojom je to dozvoljavao postojeći obrazovni sistem; ukupan procenat smrtnosti kao i smrtnost odojčadi je bio u stalnom opadanju. Celokupno obrazovanje je bilo besplatno i dostupno svim slojevima stanovništva. Sprovođeno je masovno opismenjavanje. Obrazovni sistem je značajno proširen i otvoreni su brojni novi univerziteti. Generacija koja je rasla pod Staljinom bila je svedok otvaranja novih poslovnih mogućnosti naročito za žene.

Za vreme Staljinove vladavine zvanični životni stil nazvan Real-socijalizam dobio je svoj izraz i u umetnosti kroz umetničko slikarstvo, vajarstvo, muziku, dramu i književnost. Do tada popularni pravci u umetnosti kao što su revolucionarni ekspresionizam, abstraktna umetnost i ekeperimentalna avangarda bili su obeshrabrivani i odbačeni kao formalistički. Staljinov odnos prema značajnim ruskim umetnicima razlikovao se od slučaja do slučaja. Neki su pogubljeni ili poslati u radne logore, dok su drugi uprkos stalnim pritiscima i proganjanjima nastavili da stvaraju.

Za trideset godina vladavine Josif Staljin je ubio više ljudi nego carevi u toku četiri veka. Preokrenuo je narodnu revoluciju zasnovanu na idealima o slobodi i jednakosti u totalitarnu diktaturu, koju je održavao isključivo terorom. Iako je, uz to, načinio Sovjetski Savez jednom od dve svetske supersile i proširio njegovu imperiju mnogo dalje od granica koje su postavili carevi, čak su i komunisti koji su ga nasledili potvrdili njegovu preteranumonstruoznost.
Lenjin je na samrti upozorio na Staljina, obućarevog sina koji je u rodnoj Gruziji pljačkao banke da bi prikupio novac za boljševike, a uzdigao se do partijskog generalnog sekretara 1922. Partijska hijerarhija učinila je šta je mogla, postavivši Zinovjeva i Kamenjeva da dele liderstvo sa Staljinom, ali je on već bio suviše moćan da bi bio zauzdan. Do 1928. bio je neprikosnoveni gospodar Moskve. Nikolaj Buharin, jedan od najbližih Lenjinovih saradnika, poverio se prijatelju kad je bio proteran: "Staljin je DŽingis-kan koji će nas sve poubijati."

Staljin je Rusiju odveo od drvenog pluga do nuklearnog doba za samo tri decenije. Nadoknadio je napredak koji su napredne države ostvarile tokom više vekova, ali u vreme tog procesa životi više od 20 miliona ljudi bili su žrtvovani.

Poznatiji Staljinovi citati:

Smrt jednog čovjeka je tragedija, smrt miliona - statistika.“
U deset godina mi moramo dostići Europu ili nas neće biti.“

 

 


Rosa Luksemburg

Rosa Luksemburg ( 5. marta 1870. – 15. januara 1919 ) je njemačka političarka, filozofkinja i revolucionarni vođa.
Rođena je kao dijete židovske familije u ruskom dijelu Poljske, gdje je u mladosti učestvovala u revolucionarnom pokretu.
Rosa Luksemburg Nakon što su njeni drugovi stradali od ruskih carski vlasti, emigrirala je Švajcarsku gdje je nastavila školovanje. Godine 1899. došla je Njemačku gdje se pridružila lijevom krilu njemačke Socijaldemokratske partije (SPD). Tamo se zalagala za revolucionarni nasuprot revizionističkom marksizmu. S približavanjem Prvog svjetskog rata zalagala se za protivljenje militarizmu. Kada su SPD-ovi poslanici u “Reichstagu“ glasali za ratne kredite, to je smatrala ličnim porazom. Godine 1916. se odmetnula od SPD-a i sa Karlom Liebknechtom osnovala tzv. Spartakovsku ligu, koja će poslije postati jezgrom KP Njemačke. Nakon poraza Njemačke u ratu i proglašenja republike, Luksemburg se protivila nastanku revolucije po ruskom boljševičkom modelu, smatrajući da zato nisu stvoreni uslovi. Kada je došlo do nemira početkom1919, Lksemburg je uhvaćena od desničarske “Freikorps“ milicije, mučena i nasmrt pretučena kundacima.
Poslije je dobila titulu jednog od najvećih komunističkih mučenika.
Partija, napredna garda radničke klase, treba samo da da uvid radničkim masama da je socijalizam neizbiježan, i da pokrene socijalističku revoluciju. Unutrašnje kontradikcije kapitalizma, antagonizma između kapitala i rada, će pdržavati revoluciju. Revolucija će, međutim, obrazovati mase, i načiniće revolucionare od njih, smatrala je Rosa Luksemburg. Ona je još smatrala da je zadatak da samo obrazuje zaostale mase ka nezavisnosti, da im omogući, da preuzmu moć sa sobom. Učenje o subjektivnom elementu revolucije, je svijest radničke klase o svojoj istorijskoj misli, koju partija može da ostvari. Do same revolucije može doći samo kroz radničku klasu. Partija kojha govori u ime radnika, ’predstavlja’ ih – na primjer u parlamentima – i djeluje umjesto njih, će se zaplesti, i sama postati instrument kontrarevolucije.
Njen verovatno najpoznatiji citat je: "Sloboda je uvjek sloboda za disidente" (Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, koji se obično citira kao "Sloboda je uvjek i isključivo sloboda za onoga koji misli drugačije").

 

Lev Trocki


Lev TrockiLev Davidovič Bronštajn, poznatiji kao Lev Davidovič Trocki (26. oktobra1879. – 21. avgusta 1940.) je ruski političar, državnik, vojskovođa i revolucionarni vođa poznat kao osnivač Crvene armije i smrtni neprijatelj Staljina.
Rođen u židovskoj familiji, Trocki je odmalena bio sklon buntovništvu, a u mladosti je prihvatio marksizam zbog čega je bio uhapšen i prognan u Sibir, odakle je pobjegao. U Londonu se povezao s Lenjinom, ali vrlo brzo i razišao, prihvativši frakciju menjševika među ruskim socijaldemokratima. S Lenjinom se pomirio uoči Oktobarske revolucije, gdje je uzeo aktivno učešće.
Nakon revolucije je Trocki uzimao važne položaje u boljševičkoj vlasti. Vodio je resor vanjskih poslova sve dok zbog protivljenja miru u Brest-Litovsku nije podnio ostavku. Nakon toga je imenovan za narodnog komesara za vojsku i mornaricu gdje se istakao u stvaranju Crvene armije te se smatra jednim od najzaslužnijih za boljševičku pobjedu u ruskom građanskom ratu.
Nakon Lenjinove smrti u SSSR-u je započela borba za vlast i određivanje kursa kojim će krenuti kako nova država tako i radnički pokret. Trocki, koji se zalagao za permanentnu revoluciju, izgubio je u okršaju sa Staljinom te je izbačen iz Partije i protjeran iz SSSR-a.
Ostatak života Trocki je proveo u izgnanstvu, koristeći svaku priliku za žestoku kritiku Staljina i njegove politike kao izdaje marksizma. Godine 1940. Staljinov agent Ramon Mercarder ga je ubio u Meksiku.
Po Trockom je nazvana ideologija trockizam.

 

Komunistički manifest


Manifest Komunističke Partije, poznat i pod imenom Komunistički manifest, prvi put je objavljen 21. februara 1848, predstavlja jedan od najuticajnijih svjetskih političkih trakata. Instaliran od strane Komunističkog saveza i napisan od strane osnivača teorije komunizma Karla Marksa i Fridriha Engelsa, postavio je ciljeve i program Saveza. Manifest predlaže pravac djelovanja radi podizanja proleterske revolucije i svrgavanja kapitalizma, i konačno kreiranje besklasnog društva.
Program opisan u Manifestu je izražen kao socijalizam ili komunizam. Ova politika uključuje, između ostalog, ukidanje zemljišne svojine i pravo nasleđivanja, napredne pridloške poreze, i nacionalizaciju proizvidnih dobara i saobraćaja. Manifest takođe pominje i kontroverznu politiku ukidanja tradicionalne (buržoaske) porodice i uvođenje zajednice žena. Ova politika, koju bi ostvarila revolucionarna vlada (“diktatura proletarijata”), bi predhodila državnom i besklasnom društvu koje predviđaju socijalisti. Termin “komunizam” se takođe koristi da označi vjerovanje i praksu Komunističke partije, imajući u vidu različitost Sovjetskog Saveza od osnova koncepcije Marksa i Engelsa.


Korištena literatura

- Kriza marksizma i kraj socijalizma od Brace Kovačevića
- Internet starnice Wikipedije
- Internet stranice znanja - www.znanje.org

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi