POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

MARKETING ISTRAŽIVANJA
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA IZBOR LOKACIJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 

Imperativ poslovanja preduzeća – prodati proizvod ili pružiti uslugu u svrhu ostvarenja profita. Međutim, u današnjem vremenu savremene tehnologije, razvijene ekonomije, te rasta kupovne moći potrošaća, mnogobrojnih alternativnih ponuda proizvoda ili usluga, do krajnjeg preduzetničkog cilja – profita, se jako teško dolazi.
S toga, danas poslovati, znači postaviti imperativ preduzeća – upoznati kupca, njegove stvarne potrebe, želje, zahtjeve, očekivanja, probleme, te njegovu kupovnu moć.
Planiranje poslovanja u današnjem turbulentnom poslovnom okruženju, gotovo je uzaludno bez " pogleda u sebe " i " pogleda oko sebe " .
Dakle, imperativ uspješnog poslovanja, je biti upoznat sa samim sobom i svojom okolinom.
Marketing i menadžment polaze od potreba,želja,zahtjeva,problema,očekivanja,kupovne moći i preferencija potrošača i zaposlenih u preduzeću,te osmišljava preduzetničku viziju budućnosti i poslovnu misiju kao razlog postojanja preduzeća,da bi stekli trajnu lojalnost potrošača,na način da se kreira kultura preduzeća-korporacije sa lojalnim zaposlenicima koji će osmisliti ponudu i trajno pozicionirati kod potrošača stičući njegovu trajnu naklonost na bazi satisfakcije,uz ostvarenje odgovarajućeg profita.
U svom prvom radu, zasnovanom na ideji pružanja ugostiteljskih usluga potencijalnim korisnicima, polazim od istraživanja tržišta za izbor lokacije ugostiteljskog objekta, s ciljem sprovođenja poslovne misije.

Cilj rada:

1. Odrediti na osnovu karakteristika lokacije i istraživanja konkurencije ugostiteljskih objekata, da li odabrana lokacija može podržati koncept novog ugostiteljskog objekta.
2. Odrediti da li neke karakteristike lokacije trebaju biti izmjenjene.


OSNOVNI POJMOVI TRŽIŠTA

Tržište predstavlja institucionalno i tehnički oblikovan kontakt između suvjerenih kupaca i
Prodavača,koji na posebno opremljenom prostoru,u određeno vrijeme,nude ili traže određenu vrstu robe od neodređenog partnera u svrhu razmjene za novac po cijeni koja ima tendenciju da se izjednači.
Potencijalno tržište je skup potrošača koji rapolažu odgovarajućim dohodkom-kupovna moć,imaju slobodan pristup određenom tržištu na određenom prostoru,te ispoljavaju određeni interes za ponudu proizvoda ali su za sada kupci proizvoda konkurencije.Ovo tržište predstavlja veličinu tržišta.
Ukupno tržište je skup nepotrošača sa stvarnim ili potencijalnim dohodkom,koji iz bilo kojih razloga nisu do sada postali kupci.
Tražnja je iskazana potražnja za nekim potrošnim dobrom koji se smatra prikladnim za zadovoljenjem neke potrebe,a koja se manifestuje u spremnosti da se za tim dobrom plati određeni novčani iznos.
Ponuda je proizvedena količina proizvoda koju proizvođači nude na tržištu.
Segmentacija tržišta je proces podjele tržišta na manje homogene cjeline ili dijelove tržišta.

 

PROCES DONOŠENJA PLANSKIH ODLUKA

Proces donošenja planskih odluka predstavlja kontinuelni proces izbora najpovoljnijih ciljeva,politika,strategija,programa i planova.

Politka tržišnog poslovanja je kontinuelna ili trajna planska odluka,kojom se unaprijed preciziraju potrebe,želje,načela,stavovi,shvatanja,principi ili kriteriji.

Strategija je izbor načina ostvarivanja poduzetničke vizije,poslovne misije i ciljeva.

Programiranje tržišnog poslovanja je posebna planska odluka upravnog,operativnog i izvršnog menađmenta koja se odnosi na specifiziranje zadataka koji konkretizuju razvojne,poslovne i marketing ciljeve poslovanja poduzetničkog društva za određeni vremenski period u kojem treba da se ostvare,a obuhvataju sve faktore.sredstva,poslove i radne zadatke koje je potrebno poduzeti za njihovo ostvarivanje.

Planiranje je polazna i osnovna funkcija upravljanja u procesu definisanja ciljeva koje treba ostvariti,utvrđivanju preduslova u kojima će se ti ciljevi realizovati,izboru pravaca djelovanja,sredstava,metoda i tehnika za njihovo ostvarenje.

METODE ZA PRIKUPLJANJE I REGISTROVANJE PODATAKA I INFORMACIJA

Istorijska (komparativna) metoda se sastoji iz istorijskog metoda i metode ispitivanja.
Istorijskom metodom se prikupljaju podatci i informacije iz sekundarnih izvora-podatci o prošlim i sadašnjim stanjima i kretanjima istraživane pojave,na koje se podatke i informacije nadovezuju primarni podaci iz primarnih izvora.
Metoda posmatranja ili opservacija (neposredno posmatranje,koje ne vrši sam posmatrač već preko nekog drugog-anketara,interviju;participativno posmatranje-posmatrač je učesnik posmatrane pojave).
Metoda ispitivanja bazirana na ličnom razgovoru,a izvori su potrošači,kupci,stručnjaci poduzeća,stručnjaci institucija,konkurencija i svih drugih koji mogu dati informacije.
Treba motivisati sagovornika za iskren razgovor.

ANALIZA ODABRANE LOKACIJE

Analiza lokacije bazirana je na informacijama prikupljenim kroz smjernice date u razvoju koncepta novog ugostiteljskog objekta,te na potpunim saznanjima o karakteristikama tržišta i konkurencije.
U ovom slučaju,ciljni tžišni segment se već predviđa,s obzirom na dobijenu ponudu o zakupu ugostiteljskog objekta,odnosno kafića,smještenog u centru grada Novi Tranik,a u čijem krugu se nalaze društvene i obrazovne institucije(zgrada opštine,dom zdravlja,konzulat,zavod za zdravstveno osiguranje).
Dakle,na osnovu ove informacije,predviđam ciljnu grupu potrošača-uposlenika navedenih institucija,te ostalih građana.
Istraživanjem konkurencije na odabranoj lokaciji,dolazim do podatka da se u okruženju predviđenog ugostiteljskog objekta nalaze još dva,a od kojih jedan privlači mlađu populaciju.Treba uzeti u obzir da u gradu,ukupan broj kafića,uključujući i predviđeni,iznosi četrnaest.Ostalih jedanaest,ne predstavljaju prijeteću konkurenciju,jer nisu locirani u centru grada,u kojem se dešavaju sva bitna kretanja i poslovi stanovništva.

ISTRAŽIVANJE BROJA POTENCIJALNIH POTROŠAČA

Do procjene o broju potencijalnih potrošača,odnosno korisnika usluga novog ugostiteljskog objekta,potrebno je otpočeti od ukupnog broja stanovnika opštine Novi Travnik.
Ukupan broj stanovnika opštine-27 000;
Ako pretpostavimo,da u prosjeku jedno domačinstvo čine četiri člana,slijedi podatak:
Ukupan broj domačinstava-6 700;
S obzirom da se radi o lokaciji u gradu,samom centru,bitna je procjena ukupnog broja stanovnika grada,a on iznosi-12 000,a od toga-3000 domačinstava(45%).
Nakon ovih informacija,treba doći i do podataka o privremenom broju stanovnika u gradu,koji čine ljudi iz drugih gradova i okolnih sela,zaposlenih u lokalnim preduzećima i institucijama,trgovačkim putnicima,itd.
Na osnovu dobijenih informacija auto-prevozničkog društva,te bližih institucija u okruženju odabrane lokacije,dolazim do podatka da na ovom području radi oko stotinjak privremenih stanovnika,s obzirom da se radi o malom gradu,a bez jakih privatnih i društvenih preduzeća.
Privremeno stanovništvo grada,okolnih sela čini broj-5 000(25%),ako uzmemo u obzir da ostatak opštine Novi Travnik sačinjava 15 000 stanovnika,a od toga 3 500 domačinstava.Iz čega proizilazi da je:
Prosječan broj stanovnika grada -70% od ukupnog stanovništva,tj.-17 000.
Sljedeći korak,će biti sproveden na procjenu prosječnog broja kretanja pješaka i vozila po satu,na ovoj lokaciji,u okruženju predviđenog ugostiteljskog objekta,a što je jako bitan podatak.
Ovim informacijama pristupam ličnim promatranjem,odnosno brojanjem pješaka i vozila u jutarnjim i posljepodnevnim satima,jer su to bitni vremenski intervali u odnosu na ciljnu grupu potrošača.PROMET VOZILA

Broj vozila x Prosječan broj stanovnika

Prije ustanovljene procjene o kretanju vozila na ciljnom tržišnom segmentu,potrebno je analizirati ukupan broj stanovnika koji posjeduju auta.
Ako pretpostavimo,da na 3 000 domačinstava,2 000 posjeduju auto i ako od 5 000 privremenih stanovnika 50% takođe posjeduje auta,tada bi to bilo 2 500 auta; iz toga proizilazi da svakim danom,kroz grad procikluiše 4 500 auta.
Brojanjem vozila u jutarnjim satima,prije radnog vremena,proizilazi da pored predviđenog ugostiteljskog objekta prolazi dvijestotine auta.


200 x 17 000 =1.2% (od prosječnog broja stanovnika u gradu).


PROMET PJEŠAKA

Broj pješaka x Prosječan broj stanovnika

Brojanjem pješaka u jutarnjim satima,prije radnog vremena,proizilazi podatak o 300 prolaznika,na predviđenoj lokaciji.
300 x 17 000 = 2% (od prosječnog broja stanovnika u gradu).

Dakle,iz ovoga proizilazi da datom lokacijom,u jutarnjim satima prolazi 3.2% stanovnika.Ovo je jako bitan podatak,ako se uzme u obzir mentalitet ljudi ovog područja,koji su skloni jutarnjim druženjima i navikom da piju kafu,prije radnog vremena.Ta navika postoji i nakon radnog vremena,te su podaci o prometu u poslijepodnevnim satima,relativno jednaki.
Za vremenski interval prometa u večernjim satima,što predstavlja također,bitan podatak za ugostiteljski objekat,potrebno je utvrditi frekvenciju izlazaka i društveni način života po domačinstvu,a što će biti obrađeno u sljedećem koraku.

 

PROCJENA BROJA POTENCIJALNIH KORISNIKA

Da bih dobila broj mogućih potencijalnih korisnika,potrebno je procjeniti frekvenciju izlazaka stanovništva u gradu,odnosno domačinstava,kao i procjenu njihovih dohodaka i zaposlenosti.
Podatak o broju zaposlenih stanovnika na području grada,govori da je upošljeno svega 30% stanovništva,i da njihov prosječan dohodak iznosi oko 600km po domačinstvu.
Treba uzeti u obzir da se radi o broju prijavljenih uposlenika,te da približno na crno radi još 20%ljudi,a preostali broj sačinjavaju dijeca,radno nesposobno stanovništvo,studenti,
itd.
Informaciju o frekvenciji izlazaka po domačinstvu,dobijam iz izvora preduzetnika koji
posluju ugostiteljstvom,te na osnovu ličnih promatranja.Procjenu ću dobiti na osnovu informacije o broju izlazaka stanovništva u tipičnim periodima:


Prosječan dnevni broj posjeta po lokalu - 250 korisnika usluga;
Prosječan broj posjeta vikendom - 400 korisnika usluga;
Prosječan broj sedmičnih posjeta - 2 000 korisnika usluga;
Prosječan broj mjesečnih posjeta - 8 000 korisnika usluga po lokalu.

Ako pretpostavimo da od 3000 domačinstava u gradu,50% je sklono izlascima,što znači da se radi o 6 000 stanovnika,na području grada.Dakle,u gradu imamo četrnaest ugostiteljskih objekata,uključujući i predviđeni,a na osnovu podatka o dnevnim posjetama po jednom lokalu,proizilazi da:
250(dnevni broj posjeta) x 14(broj kafića) = 3 500 korisnika
Na osnovu ovog podatka,zaključujemo da je svakodnevnim izlascima sklono 3 500 korisnika,što bi za mjesec dana proizašlo da usluge svih ugostiteljskih objekata koristi
105 000 stanovnika.
Sada nam preostaje 2 500 stanovnika,za koje možemo pretpostaviti,a u odnosu na povišeni broj posjeta u danima vikenda,da izlaze svaki treći dan,odnosno deset izlazaka mjesečno.Praktično:
3 500(svakodnevnih korisnika)x 30dana=105 000
2 500(neredovnih korisnika) x 10dana=25 000
U odnosu na svakodnevne i neredovne korisnike,dolazimo do zaključka da prosječan broj izlazaka po domačinstvu,iznosi petnaest dana u mjesecu.
Dakle,za dnevni period,procjena prosječnog broja izlazaka u ugostiteljskim objektima na ciljnom području:
Prosječan broj posjeta u dnevnom periodu x Procjena frekvencije izlazaka domačinstva,
250 x 15= 3 750

Ovaj podatak je potrebno dijeliti sa ukupnim brojem konkurentnih kafića,uključujući i predviđeni,a to nam daje procjenu prosječnog broja potrošača dnevno.
3 750 : 14 = 267

PRVA TAČKA DONOŠENJA ODLUKE

Na osnovu prikupljenih informacija,već mogu donijeti prvu odluku na osnovu sljedečih pitanja:
1.Da li je procjena na osnovu dosadašnjih informacija zadovoljavajuća za preduzetničko poslovanje novog ugostiteljskog objekta?
Ako uzmemo grubu procjenu ostvarenog profita,u odnosu na procjenjeni broj potencijalnih korisnika,tada bi taj profit iznosio nešto manje od dvije prosječne plate,nakon što odbijemo grubu procjenu svih troškova(porez,struja,komunalije,plata i osiguranje radnika,zakupnina,itd.)
Predstoji i jedna od mogućih alternativa,a bila bi da se razmotri mogućnost za preuzimanje korisnika konkurencije,te na taj način povećati broj korisnika usluga predviđenog ugostiteljskog objekta.
2.Kako sprovesti poslovnu strategiju?
Da bih sprovela poslovnu strategiju,potrebno je ispitati karakteristike ciljne grupe korisnika ugostiteljskih usluga.KARAKTERISTIKE POTENCIJALNIH KORISNIKA


Segmentaciju tržišta građana moguće je sprovesti na osnovu sljedećih varijabli i karakteristika:

KARAKTERISTIKE  POTENCIJALNIH  KORISNIKA

TEHNIKE POMOĆU KOJIH PRIVLAČIMO POTENCIJALNE KORISNIKE

S obzirom da je teško napraviti promjene u broju izlazaka, zbog ekonomskih uslova i stila života,kroz kontinuelni proces mjenjanja samog okruženja,uz pomoć dvije osnovne tehnike,korisnike možemo privući na način:


1.Identifikovanja i zadovoljavanja potreba na tržištu,što uključuje ispitivanje
konkretnog tržišnog područja,te na osnovu broja postojeće konkurencije,procjeniti
da li postoji potreba za novim ugostiteljskim objektom ili potreba za novim
uslugama i proizvodima,nudeći razne vrste toplih napitaka,veliki izbor alkoholnih
pića,itd.od raznolikih proizvođača i svih usluga koje korisnici žele.
2.Može li sama potreba biti stvorena na način da se ponudi proizvod i usluga,visokih
privlačnih kvaliteta.
3.Predloženi lokal može uvjeriti korisnike da je superioran u odnosu na konkurenciju,
na više područja(raznovrstan izbor pića,stil usluge,efikasnost usluge,atmosfera ili
uređenje lokala).
4.Promocijom novog ugostiteljskog objekta(reklama,otvorenje,promocija pića po
povoljnoj cijeni).

 

DRUGA TAČKA DONOŠENJA ODLUKE


S obzirom na konkurenciju i broj potencijalnih korisnika,potrebno je izvršiti ponovno vrednovanje vjerovatnoće privlačenja ovih korisnika,kako bi opravdali predviđeni ugostiteljski objekat.
Anketiranjem,najvećim brojem,zaposlenika na lokaciji novog ugostiteljskog objekta,na sljedeća pitanja,dobila sam sljedeće odgovore:


1.Da li je zahtjev za uslugama veći,u odnosu na broj sjedećih mijesta konkurencije?
Odgovor: 70% smatra da jeste.
2.Da li tip planiranog lokala ima mogučnost privlačenja,u odnosu na konkurenciju?
Odgovor: 100% smatra da ima tu mogučnost.
3.Da li će korisnici postati redovni posjetioci ovog lokala,te da li će povećati broj izlazaka?


Odgovor:
50% daje ptvrdan odgovor;
30% ne znaju pravi odgovor;
20% smatra da će broj izlazaka ostati isti.

4.Da li bi novi ugostiteljski objekat bio u stanju da privuče dovoljan broj potencijalnih
korisnika?
Odgovor: na osnovu predhodne ankete i informacija s kojim raspolažem,proizilazi
potvrdan odgovor,ali potrebno je testirati i potencijal prodaje.

 

KONKURENCIJA

Istraživanje konkurencije,od velike je pomoći u određivanju izvodljivosti predviđenog lokala.Odgovore na sljedeća pitanja,dobila sam od uposlenika i preduzetnika konkurencije.

1.Koliko su zaposleni konkurentni lokali na predviđenoj lokaciji,naročito u vrijeme pauze
i u večernjim satima?
Odgovor:Srednje uposleni,dovoljno za pokriće i realan profit-prosjećna plaća.

2.Koji nivo su ugostiteljski objekti imali u navedenim periodima(malo-polovica sjedišta
neupražnjeno;djelimično-jedna posjeta po stolu;uposleno-smjena ili više;veoma
uposleno).
Odgovor:Uposleno(jedna smjena ili više po stolu).

3.Šta lokali koji dobro posluju imaju zajedničko?
Odgovor:Ambijent,dobra usluga i atmosfera.

4.Šta je loše kod lokala koji loše posluju?
Odgovor:Loša kvaliteta usluge,loša higijena i loša atmosfera.

5.U odnosu na konkurenciju,na koji način osmišljeni lokal može biti uspješan?
Odgovor:Sve što imaju dobro poslujući lokali i još bolje i kvalitetnije.

Ovi odgovori fokusiraju percepciju klime u kojoj bi se poslovalo.TREĆA TAČKA DONOŠENJA ODLUKE

Da li je konkurencijsko okruženje povoljno za novi ugostiteljski objekat?
S obzirom da su uočeni mnogi nedostaci konkurencije,iskazana želja korisnika ugostiteljskih usluga,zaključujem da postoje realne mogučnosti za uspješno poslovanje.

 

IDENTIFICIRANJE SPECIFIČNIH DIJELOVA TRŽIŠTA

S obzirom na samu lokaciju i njeno okruženje,predviđena ciljna grupa potrošača(uposlenici u okruženju lokacije),te na osnovu informacija dobijenih istraživanjem,postaje primarna grupa potrošača.Zapravo,riječ je o sredovječnoj populaciji,starosne dobi 20-50 godina,sa stvarnim i redovnim primanjima,te educiranim i visoko educiranim građanima,kao i uposlenicima na visokim položajima.Naravno,treba uzeti u obzir,da ova vrsta ljudi može biti osjetljiva na visoke vrijednosti.
Dakle,u odnosu na konkurenciju,naglasak treba biti na onim stvarima koje nedostaju na datom tržištu.
Odluka o ovoj ciljnoj grupi potrošača,proizašla je iz sljedećih razloga:

1.Ova grupa preferira mirniji ambijent,te komotitet,a to je zapravo nešto što im nije
dostupno na lokaciji na kojoj rade.

2.Za ovu grupu korisnika,njihove potrebe i usluge nisu dostupne ili je njihov
kvalitet loš.

3.Ova ciljna grupa,smatra da bi predviđeni lokal ispunio njihove potrebe.

PROCJENA POTENCIJALA PRODAJE

Na osnovu pregleda tržišta i konkurencije,potrebno je testirati ciljeve prodaje,kako bi ustanovili da su realistični.
Potrebno je pripremiti finansijsku izjavu da bi operacija bila finansijski izvodljiva,te imati čvrstu ideju o profitu koji se želi ostvariti,ali uzeti u obzir troškove otvaranja novog ugostiteljskog objekta(zakup,porez,osiguranja,i mnogih drugih izdataka).
Do ovog podatka se može doći na način da se izračuna produkt neto prihoda prije oporezivanja sa željenim profitom.
Ako godišnji željeni profit iznosi 190 000km,a od toga godišnji troškovi 103 000km,
proizilazi da bi godišnja zarada iznosila 87 000km,odnosno 7 250km mjesečno.
Poreska stopa na neto prihod iznosi 30%(podadak dobiven iz Poreske uprave),tada bi se godišnji profit sveo na 60 000km,odnosno 5 000 mjesečno.

ČETVRTA TAČKA DONOŠENJA ODLUKE

Predviđeni profit je zadovoljavajući.

ZAKLJUČAK

Na osnovu predhodnih odluka,konačna odluka vodi ka zaključku izvodljivosti.
Generalno,profil ovih grupa potrošača indicira da oni preferiraju ugostiteljske objekte sa ugodnim i odgovarajućim ambijentom,te kvalitetnom uslugom u odnosu na samo okruženje svojstveno njihovim položajima.
Neminovno je da ugostiteljski objekat koji postane poznat kao okupljalište ovakvih ljudi,će biti i uspješan.
Dakle,lokacija predviđenog lokala zadovoljava krajnji preduzetnički cilj.


LITERATURA :

1.Galogaža,P,Milan : Marketing i menadžment istraživanja,Markenting Management College,Sremska
Kamenica,2005.

2.Dr.sc.Đukić,N,Veljko : Skripta – Menadžment i marketing istraživanja,Banja Luka,2006.

3.Prof.Castelerrberry,Richard : Skripta – Analyzing the selected side,2006.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi