POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

WAP: Bežični aplikacioni protokol

WAP: Wireless Application ProtocolWAP standard predstavlja skup protokola i aplikacija za okoliš i vrši dostavu interaktivnih i real-time informacijskih usluga preko mobilne mreže do mobilnih i digitalnih uređaja. Primjeri takvih uređaja su PDA i mobilni telefoni sa displejom. Osnovni cilj WAP-a je da dovede web na male mobilne uređaje, od mobilnih telefona do PDA/Palm uređaja WAP radi sa svim vrstama bežičnih mreža, uključujući GSM, TDMA,CDMA i nadolazeće 3G mreže.WAP se bavi pitanjima koja se odnose na bežične interakcije, što je karakteristika niske propusnosti i uređaja s malim displejom i ograničenom obradnom snage i memorijom, te baterijom koja može raditi samo na ograničen period bez punjenja. WAP je u skladu s HTTP i HTML. Prema tome, WAP gateway treba da se nalazi između klijenta (WAP uređaj) i web servera. WAP protokoli imaju poseban zadatak da veliki multimedijalni sadržaj prebace u crno-bijelo sićušno izdanje koje će biti moguće prikazati na nekom mobilnom uređaju. Takvi zahtjevi proizlaze iz konstrukcije tih uređaja koji su frekvencijski uskopojasni i imaju limitirani overthe-air bandwith. WAP je okruženje za razvoj aplikacija i skup komunikacionih protokola, namenjen mobilnim bežičnim uređajima koji pristupaju Internetu. Definisan je u skladu sa ostalim Web standardima. Za opis Web sadržaja u WAP tehnologiji korisiti se markerski jezik WML (Wireless Markup Language) i WMLScript. Po svojoj strukturi i osobinama WML je sličan HTML i XML jezicima i zasniva se na XML standardu koji omogućava razvoj aplikacija za mobilnu mrežu. WML i WMLScript ne zahtevaju tastaturu i miša kao sredstvo za unos podataka. Wireless Markup Language (WML) je otvoreni standard koji je razvijan od strane WAP Foruma. WAP Forum je industrijska asocijacija sa više od 250 organizacija, od proizvođača mobilnih uređaja, operatora bežične telefonije, vodećih proizvođača telekomunikacijske opreme te softverskih kuća, čiji je glavni cilj da WAP postane opće prihvaćen standard svih segmenata tržišta. Neki od članova Foruma su:
America Online, AT & T Wireless, COmpaq, Ericsson Mobile, HP, Hitachi, IBM, Intel, MasterCard, Microsoft, Nokia, Phone.com, Samsung Electronics, Sony, Sun, Toshiba, Unisys, Visa, Xircom...

WAP komponente

Glavne komponente WAP specifikacije su:
1. Protokol podrška
- IP mreže: protokol podrška uključuje i bežične "profilirane" verzije TCP TLS i HTTP
- Ne-IP mreže: Wireless Session Protocol (WSP), Wireless Transaction Protocol (WTP), Wireless Transport Layer Security (WTLS), and Wireless
Datagram Protocol (WDP).
2. Aplikaciono okruženje
- WML Specifikacija: WML je jezik za označavanje kao HTML temelji se na XML i XHTML (XML verzija HTML-a). WML je dizajniran za uređaje
s malim ekranima, ograničenom procesorskom snagom i niskom bandwith vezom s poslužiteljima.
- WMLScript Specifikacija: WMLScript je skriptni jezik, slično JavaScript, za pokretanje koda za klijente.
- Micro WAP preglednik.Micro WAP je dizajniran posebno da djeluje u okruženju s ograničenim resursima WAP uređaja.
3. Servis i sposobnosti
- Uređenje Korisničkog profila: WAP server omogućuje da prilagodite sadržaj
dostavljen korisnicima na temelju korisničkih postavki i sposobnosti.klijentskog uređaja
- Telefonska podrška: WAP omogućuje telefonske usluge za rad u raznomg okruženju. Prema tome, WAP telefoni mogu raditi kao integrirani govorni i web uređaj.
WAP server preuzima na sebe i ulogu DNS servera (Domain Name Server) te tako štediograničene resurse mobilnog telefona.Pored prevođenja zahteva iz WAP protokola u Web protokol (HTTP i TCP/IP) i obratno, WAP server se koristi i kao enkoder Web sadržaja.

Wireless Aplication Environment - aplikacioni protokol za bežično okruženje

Wireless Application Environment (WAE) je na najvišoj razini Wireless Application Protocol (WAP) paketa,kojikombinira obojeWWW imobilne telefonske tehnologija. WAE pruža operatorima i davateljima usluga interoperabilne okruženje na kojem se mogu graditi aplikacije i usluga za handheld klijentske uređaje WAE uključuje micro-preglednik koji sadrži funkcionalnost za korištenje ne samo WML i WML skripte kao što je prethodno navedeno, ali i WirelessTelephony Application, odnosno WTA i WTAI - telefonske usluge i programiranje, kao i formate, uključujući i definirani dobro definirane formate podatake, slike, telefonski imenik i kalendara. WAE obezbeđuje podršku za određeni broj standardnih tipova sadržaja kao što su vCard i VCalendar za komunikaciju aplikacija sa imenikom i kalendarom, kao i WBMP (Wireless BMP) koji predstavlja bežični bit mapirani format za prikazivanje slika, optimizovan za mobilne rečunarske uređaje. WAE standardi su sagrađeni da pašu zahtjevima mobilnih telefona i mreža. Standardi podržaju samostalne korisnike kako bi se omogućila proširena funkcionalnost uređaja i osigurate posebne usluge kao što su mobilni pristup mreži izoliran od redovitih internetskih usluga. WBMP slika se identifikuje korišćenjem TypeField value koja opisuje enkodiranu informaciju (na primer organizacija pikseli i palete, kompresija i animacija) i određuje karakteristiku slike prema WAP dokumentaciji.TypeField value je predstavljen sa Image Type Identifaer-om. Nulti tip WBMP-a, ustanovljen 2003. godine, ima sledeće karakteristike:
- nema kompresije,
- jedan bit za boju (0- crna i !-bela) i
- monohromatski je.

Wireless Session Protocol - protokol sesije

WSP protokol (Wireless Session Protocol), definiran je tako da omogućuje zaustavljanje i nastavljanje sesije bez ponovne početne inicijalizacije. Time je omogućeno privremeno zaustavljanje sesije u vremenu bez komunikacije čime se štede resursi mreže i mobilnoga telefona. Transakcijski sloj, WSP protokol omogućuje pouzdanu uslugu kao i tradicionalni TCP (Transaction Control Protocol). Međutim, TCP je neprihvatljiv za mobilnu mrežu. Na primjer, TCP sadrži velike količine podataka za svaku zahtjev-odgovor transakciju. Budući da između mobilnoga telefona i WAP pristupnika postoji samo jedan mogući put, nema potrebe za ovakvim transakcijama. WSP eliminira nepotrebne informacije i smanjuje količinu podataka potrebnu za svaku zahtjev-odgovor transakciju. Mogućnosti mobilnih uređaja dosta variraju tako da server ne može da tretira sve uređaje na isti način. Zato prilikom uspostavljanja sesije WSP ispituje mogućnosti i servera i uređaja i na osnovu toga uspostavlja odgovarajući tip veze.
WSP podržava connection-oriented i connectionless sesije. Connection-oriented sesije se povezuju preko WTP protokola, a connectionless koriste WDP (WAP Datagram Protocol) koji definiše protok informacija od prijemnika ka pošiljaocu i liči na UDP (User Datagram Protocol) direktno

Wireless Transaction Protocol - transportni protokol

Wireless Transaction Protocol (WTP), djeluje efikasno preko bilo koje sigurne ili ne-sigurane bežične Datagram mreže. WTP nudi tri različite vrste transakcijskih usluga, a to su, nepouzdane jednosmjerne, pouzdane jednosmjerne i pouzdane dvosmjerne transakcije. Ovaj sloj također uključuje dodatni korisnik-do-korisnik pouzdanost koja pokreće potvrdu svake primljene poruke. Da biste smanjili broj poslanih poruka, usluga odgađanja izvješataja se može aktivirati.Ovaj protokol se nalazi na transportnom sloju i poseduje mnoge od mogućnosti kojeposeduju protokoli na ovom sloju.
Da bi odgovorio specifičnim zahtevima aplikacija koje se izvršavaju definisane su tri klase transporta:
- Klasa 0 je slična UDP (User Datagram Protocol) protokolu koji se koristi kod žičanih veza i ova klasa ne garantuje pouzdan prenos poruka, odnosno ne vrši kontrolu prenosa. Takođe, ne održava status veze i ne podržava funkciju prekida koja signalizira kada je došlo do prekida komunikacije sa serverom
- Klasa 1 definiše pouzdan prenos vršeći njegovu kontrolu i održava status komunikacije, podržava ponovnu transmisiju poruka, ali ne šalje rezultate transmisije. Funkcija prekida je podržana.
- Klasa 2 je takođe sa kontrolisanim prenosom i održava status, ali i vraća rezultate za svaku poslatu poruku. Ova klasa podržava i „hold on“ poruku koja pokazuje da je server zauzet procesiranjem zahteva

Wireless Transport Layer Security - bezbjedni transportni protokol

WTLS (Wireless Transport Layer Security ) protokol, temelji se na TLS (Transport Layer Security) ili formalno poznat kao SSL (Secure Sockets Layer ). Osmišljen je kako bi se koristio s drugim WAP protokolima i da podržava narrow-band mreže. WTLS koristi šifriranje podataka s metodom koja se dogovorio na početku sezone da bi sproveli osiguranje privatnosti, integritet podataka, autentifikaciju i denial -of-service zaštitu.WTLS je potreban u slučajevima kada se podaci ponavljaju ili nisu pravilno provjereni. Kada se to dogodi, WTLS otkriva zlouporabe i odbacuje podatke kako bi se tipični denial -of-service napadi teže ostvarili.
Pretpostavljeni transportni sloj je UDP preko IP. Ipak, mnogi mobilni uređaji današnjicene podržavaju IP protokol tako da se uvodi dodatni protokol koji omogućava prenos paketa krozmreže sa komutacijom poruka - ovaj protokol se naziva WDP - Wireless Datagram Protocol.To je protokol bez kontrole slanja koji ne održava status veze. On se dopunjava podrškom za rastavljanje poruka na segmente i kasnijim njihovim spajanjem i za numeraciju portova. Zato što WDP prenosi poruke na nepouzdan način, bez kontrole prenosa, zajedno sa njim se koristi iWCMP (Wireless Control Message Protokol) protokol koji vrši kontrolu i signalizira greške u prenosu.Ispod gore navedenih protokola se nalaze mobilne mreže kao što su GSM, SMS CDPD, CDMA, PDC, PHS, IS-136, DECT, ReFLEX.

Nastanak WAP-a

Postojeći WAP standard nije pisan s namjerom da se Internet sadržaj dovede na mobilne telefone. Kada je WAP standard kreiran, zahtjevi koje je postavljalo tržište bili su puno skromniji nego što su danas. Danas, samo nekoliko godina kasnije, tržište izgleda drugačije i postavlja drugačije zahtjeve. Pisan za ograničene mobilne mreže sadašnjosti, WAP ima i ograničene mogućnosti. Budući da mobilni sustavi treće generacije nemaju tih ograničenja, ili ih imaju u manjoj mjeri, standard se mora mijenjati kako bi preživio.
Buduće verzije standarda će uključivati funkcionalnosti poput tarifiranja,Smart Carda, WAP-a u 3G sustavima, multimedije i konvergencija s X-HTML (eXtensible HTML). Ukratko, evolucija WAP-a se može opisati na sljedeći način:
• poboljšanje funkcionalnosti WAP-a u mobilnim sustavima druge generacije, na taj način osnažujući sustave koji već sada postoje na tržištu;
• proširenje mogućnosti WAP-a, omogućujući mu rad s drugim tehnologijama, danas i u budućnosti, kao što su Paging, Bluetooth, SmartCards, itd.
WAP budućnosti omogućit će usluge poput multimedijske razmjene podataka, nalaženja najbližega restorana uz mogućnost prikaza karte i ponude restorana uz slike i zvuk, gledanje filmova ili slušanje glazbe na mobilnom terminalu. Kako bi podržao ovakvu raznolikost usluga WAP standard mora sadržavati:
- Multimedijske formate
- npr. GIF, JPEG, MIDI, MP3 (audio), MPEG4 (video)
- Markup Language
- zamjena WML s X-HTML Mobile Profile
- WAP pretraživač bi uz podršku za X-HTML trebao podržavati i WML 1.x. onda kada je to potrebno
- Mjere koje udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima
- TLS s kraja na kraj
- sigurnost na razini aplikacije treba omogućiti privatnost, autentifikaciju i integritet elektronskih transakcija
- WAP pristupnik
- kako se broj WAP korisnika povećava, skalabilnost postaje sve važnija, a kako bi se omogućila skalabilnost pristupnika, treba minimizirati dodatno procesiranje na pristupniku za povećanje broja korisnika koje pristupnik može posluživati
- Mjere koje udovoljavaju zahtjevima protokola
- treba sadržavati protokol pogodan za učitavanje velike količine podataka
- treba podržavati izabrano sigurnosno rješenje
- treba podržati poboljšanja trenutačne verzije protokola

Prednosti WAP-a

Korištenje WAP-a, koji je globalni i otvoreni standard, ima slijedeće prednosti:
1. Prenosivost: WAP aplikacija na jednu mrežu trebalo bi uzrokovati i lako prenošenje na drugo okruženja s malom ili bez ikakvih promjena.Alternativa za korištenje WAP-a je da se pišu aplikacije pomoću protokola. Takve aplikacije bi zahtjevale značajan kod prepisivanjam kada se šalje na
- Drugu vrstu mreže (primjeri mrežnih tipova su GSM i CDMA),
- Različite nositelje protokola (primjeri nositelja protokola su SMS, ili CSD
- Novi tip uređaja.
2. Korisničko iskustvo: WAP usmjerava na poboljšanje korisničkog iskustva za rješavanje karakteristika bežične okruženja:
- Uska propusnost veze.
- Uređaji s malim ekranpm i ograničenim korištenjem baterije bezpunjenja, ograničenom memorijom i ograničenom procesorskom snagom.
3. Smanjenje troškova i razvojnog aplikacijonog vremena : Nove usluge mogu biti dodane brzo i po nižoj cijeni koristeći WAP. Ta je laka dostupnost moguća standardiziranjem WAP alata i platformi kao što su: WAP alati za razvoj softver setova, WAP Gateway-i, i WAP uređaji.

WAP i nove tehnlogije

U postojećim mobilnim mrežama WAP možemo koristiti preko dva nosioca: CSD i SMS, koji su svaki na svoj način ograničeni. Mobilnom telefonu koji se spaja preko CSD-a treba do 30 sekundi za uspostavljanje podatkovne veze, što predstavlja značajan utrošak vremena i samim tim veću cijenu usluge. Čak i skraćivanjem vremena uspostavljanja veze preko CSD-a, korištenjem brzih pristupnih poslužitelja, vrijeme pristupa ne može biti kraće od 8-10 sekundi.S druge strane, uspostavljanje veze preko SMS-a je jako kratko, ali budući da SMS može prenijeti puno manje podataka nego CSD, WAP preko SMS-a je spor za aplikacije koje trebaju prenijeti veće količine podataka do mobilnoga telefona.Uvođenjem GPRS usluge vrijeme pristupa će biti beznačajno budući da je GPRS mobilni terminal uvijek logički povezan s Internetom. GPRS omogućava veće brzine prijenosa podataka nego CSD. Uz to, GPRS će riješiti problem plaćanja usluge, jer će operatori imati veći izbor kod biranja načina naplate korištenja WAP aplikacija. Uz tarifiranje po vremenu tijekom kojega korisnik aktivno koristi liniju, usluga se može naplaćivati i po količini prenesenih podataka, po sadržaju, po razini kvalitete usluge, itd. WAP i GPRS se idealno nadopunjuju i uvođenje GPRS-a u GSM mreže doprinijet će popularnosti WAP-a i povećat će broj potencijalnih korisnika WAP usluge.Bluetooth je još jedna tehnologija koja se s WAP-om dobro nadopunjuje.Bluetooth povećava mobilnost korisnika otvarajući mogućnosti komunikacije s drugom elektronskom opremom. U kombinaciji s WAP-om Bluetooth će omogućiti komunikaciju između korisnika, elektroničkih uređaja i aplikacija u mreži ili na Internetu.
SAT (SIM Application Toolkit) je nadopuna WAP-u. Aplikacije bazirane na SIM (Subscriber Identification Module) karticama mogu na ograničeni način također doći do informacija na Internetu putem SMS-a. Budući da SIM kartica i SMS nemaju mogućnost stalnog učitavanja novih aplikacija kao WAP protokol, koji to čini jednostavnim učitavanjem WAP stranice s Interneta, mogućnosti SAT pretraživača su skromnije od WAP pretraživača. Primjena SAT-a očekuje se u području gdje se zahtijeva pojačana sigurnost, budući da SAT tehnologija omogućava zaštitu podataka s kraja na kraj sustava, premošćujući tako sigurnosnu rupu koja postoji na WAP pristupniku. Očekuje se integracija SAT tehnologije u budućim verzijama WAP standarda.
Najbolji primjer usklađenoga funkcioniranja različitih tehnologija je konceptualni Ericssonov proizvod nazvan “Bežični novčanik” (Wireless Wallet) koji ujedinjuje Bluetooth, WAP i Smart Card tehnologiju u jedan proizvod omogućujući različite novčane i druge sigurnosne transakcije, bez obzira na mjesto i vrijeme “Bežični novčanik” koristi Bluetoothmodul za komunikaciju s vanjskim uređajima, npr. WAP mobilnim telefonom, te Smart Card čitač za komunikaciju s karticom umetnutom u novčanik. Tipičan primjer je kreditna kartica, koja umjesto magnetske trake ima Smart Card čip. “Bežični novčanik” je u isto vrijeme i WAP poslužitelj s WML kartama i Java servletima. Kada se vanjski uređaj spoji na “Bežični novčanik”, prva stvar koju vidi je početna stranica. S početne stranice korisnik može slijediti veze do svake kartice koja se nalazi u e-novčaniku (može ih biti više od jedne). Birajući neku od ponuđenih veza, korisnik može plaćati, pogledati stanje svog bankovnog računa, dodavati bodove na svoju Frequent Flyer karticu, itd. Takav e-novčanik može komunicirati s bilo kojim elektronskim aparatom s Bluetooth čipom, kao što su osobna računala, bankomati, sigurnosna vrata, automati za kafu, itd.

Zaključak

WAP je otvoreni standard koji mobilnim korisnicima omogućuj pristup informacijskim sadržajima na intranetu i Internetu te im omogućuje da s mobilnoga telefona komuniciraju elektroničkom poštom i koriste različite mogućnosti elektroničkoga poslovanja. WAP standard se oslanja na Internet standard, ali istodobno je prilagođen karakteristikama mobilne mreže, omogućujući tako ekonomično korištenje resursa mobilnih mreža današnjice.Pojavom i uvođenjem GPRS-a, Bluetooth tehnologija i komunikacijskih sustava treće generacije (3G), WAP će sve više dobivati na značaju te će se prilagođivati novim uvjetima koje diktiraju tržište i nove tehnologije kako bi zadržao vodeće mjesto koje ima danas, nazivajući se s pravom katalizatorom mobilnoga Interneta.
Zhvaljujući WAP-u možemo lako i bilo gdje pristupiti podacima koji su nam potrebni što dosta olakšava zivot današnjice.

Literatura

-Internet marketing – Doc dr Gordana Radić, 2011
-WAP Forum White Papers, 1998
-Pehrson, S.: WAP – The Catalyst of the Mobile Internet, Ericsson Review, 2000

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi