POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

DJECA OŠTEĆENOG VIDA


Deca sa ostecenjem vidaJedno je stajalište da u specijalnom odgoju treba da se uče pedagoški i medicinski problemi, a drugo da u specijalni odgoj trebaju da uđu samo problemi odgoja i obrazovanja kao profesionalnog, individualnog osposobljenja.
Sa stanovišta odgoja i obrazovanja treba prihvatiti mišljenje da u specijalni odgoj ulaze problemi koji imaju pedagoška obilježja. To su problemi koji se javljaju kod djece s razvojem , a prvenstveno oni koji se odnose na odgoj, obrazovanje, kao i na profesionalno osposobljavanje hendikepirane djece.
Predmet izučavanja specijalnog odgoja je također i etiologija. S medicinskog stajališta zadatak je specijalnog odgoja da izučava i objašnjava etiologiju raznih oblika ometenosti.

Postoje različite vrste teškoća u razvoju , kao što su:

- Oštećenje vida (sljepoća i slabovidost)
- Oštećenje sluha (gluhoća, nagluhost)
- Teškoće u učenju, čitanju, pisanju, računanju
- Tjelesna invalidnost
- Mentalna zaostalost , i dr.

Najpogodnije je da se djeca s teškoćama u razvoju posebno od 1. do 4. razreda integriraju s djecom u redovnim školama.Sa njima bi realizirali pojedine programe, a druge u posebnim skupinama ili individualno.
Ukoliko nije provedena integracija, onda se za ove učenike organiziraju posebni odjeli pri redovnim školama ili u zasebnim osnovnim i srednjim školama.
Za ove učenike postoje posebni programi odgojno- obrazovnog rada i profesionalne osposobljenosti.
Oštećenje vida ( engl. Visually handicapped, njem. Sehgeschadigte ) skupni naziv , termin kojim se obilježava stupnjevitost oštećenja, od potpune sljepoće, visoke slabovidnosti u jednom slijedu do približno normalnog vida „. (I.Biondić, 1993. ).
Dvije su subkategorije smetnji vida.: sljepoća i slabovidnost.


OŠTEĆENJE VIDA

Oštećenje vida „ je termin kojim se obilježava stupnjevitost oštećenja, od potpune sljepoće, visoke slabovidnosti u jednom slijedu do približno normalnog vida.
Dvije su subkategorije smetnji vida :
1. sljepoća
2. slabovidnost


Ostecenje vidaDefiniraju se s različitih aspekata , a mi ćemo se zadržati na medicinskoj- kvantitativnoj i pedagoško- kvantitativnoj (funkcionalnoj) definiciji.
Prema medicinskoj definiciji usvojenoj na kongresu oftalmologa bivše Jugoslavije 1955. god. na Bledu slijepom se smatra svaka osoba koja ima ostatak vida do 10 %, a dopunjena je na kongresu istih stručnjaka u Opatiji, 1972. god. i glasi :“Slijepom osobom smatra se ona osoba koja na bolje oku s korekcijom ima oštrinu vida manju od 10 % (0, 10) i osoba s centralnim vidom na boljem oku s korekcijom do 25 % ( 0, 25) ,ali vidno polje suženo na 20 stepeni ili manje „. ( G. Zovko, 1993. ).
U skladu s ovom definicijom razlikuju se tri kategorije slijepih osoba:
1. slijepa je ona osoba koja je izgubila u potpunosti osjet svjetla ili osjet svjetla ima s projekcijom svjetla,
2. slijepom se smatra ona osoba koja ima ostatak vida manji od 5 % ( 0, 05) i na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida do 10 % ( 0, 10) , a vidno polje suženo na 20 stepeni ili manje,
3. slijepom se smatra i ona osoba koja ima ostatak vida manji od 10 % ( 0, 10) na boljem oku s korekcijom i osoba s centralnim vidom na boljem oku s korekcijom do 25% (0, 25), i suženo vidno polje na 20 stepeni ili manje.

Prema G. Zovki ( 1993. )sa pedagoškog aspekta slijepom se smatra svaka osoba koja na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida do 5 % (0, 05) ili koja, bez obzira na oštrinu vida ne može čitati slova ili znakove veličine jeger 8 na blizinu.


SLABOVIDNA OSOBA

Slabovidna osoba je ona koja na boljem oku s korekcijom ima ostatak vida manji od 40% (0, 40), a izuzetno i ona osoba kod koje je vid očuvan i preko 40% u slučaju da priroda njihova oboljenja vodi progrediranju vida i dalje.
Slabovidna osoba u pedagoškom smislu je ona koja preostali vid može koristiti u obrazovne svrhe, čitanju i pisanju može se koristiti crnim tiskom.
U SAD se slabovidnim smatraju djeca od 10 -28 % , u Velikoj Britaniji 5-30 % ,u Njemačkoj 4- 25% i td. .
Klasifikacije koje su posebno značajne s odgojno- obrazovnog i didaktičkog aspekta kod nas govore o : visokom (10- 20 %), srednjem (20-30 %) i niskom (30- 40 % ) stupnju slabovidnosti.
Prema Pedagoškoj enciklopediji, 11, 1989. radi se na redefiniranju slabovidnosti, definicija se sužava, pa se slabovidnim smatra svako dijete koje ima ostatak vida od 5- 25 % i veći ukoliko je priroda bolesti takva da se zbog preventivnih razloga treba smatrati slabovidnim.
Osim oštrine vida tokom utvrđivanja slabovidnosti kod djece vodi se računa i o brojnim drugim faktorima kao što su:
- „oštećenje fundusa oka
- Teškoće ili nemogućnosti percipiranja i razlikovanja boja
- Preosjetljivost na svjetlo
- Brzo zamaranje oka
- Eventualna narušenost živčanog sistema itd
.“ (Pedagoška enciklopedija, 11, 1989.)

Lovenfeld , 1973. pridaje veliki značaj funkcionalnoj definiciji sljepoće i smatra da je od oštrine vida važniji način na koji dijete upotrebljava svoj vid.
Zapažanja autora pokazuju da ga neka djeca sa slabim vidom uspješno koriste, dok druga djeca imaju dobru oštrinu vida ali je ne koriste uspješno. Sistematsko vježbanje vida pospješuje njegovo funkcioniranje.
Dr. V. Stančić navodi defektološku definiciju stupnja teškoće u razvoju djece s oštećenjem vida. Prema ovoj definiciji djeca oštećenog vida dijele se prema tome kako se gubitak vida održava na uspješnost upotrebe preostalog vida i s obzirom na neka druga oštećenja, pri čemu je važan sniženi nivo kognitivnog funkcioniranja.

Pinoza i sur; 1984. oštećenje vida prema ovim definicijama dijele na tri grupe:
1. „djeca oštećenog vida s blaže izraženim teškoćama u razvoju jesu slabovidna djeca koja na boljem oku uz korekciju, imaju od 10 do 40 % , ali s prognozom pogoršanja vida, te djeca koja na boljem oku uz korekciju imaju ostatak vida od 5 do 10 % , ali se njime uspješno služe.
2. djeca oštećenog vida s jače izraženim teškoćama u razvoju jesu slijepa i slabovidna djeca koja imaju i smetnje u drugim područjima, kao što su smetnje u motorici, teškoća držanja tijela, usporen intelektualni razvoj, lakši gubitak sluha,
3. djeca oštećenog vida sa izrazitim teškoćama u razvoju jesu ona djeca koja uz oštećenje vida imaju smetnje u socijalnom i emocionalnom području
„.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) danas u svijetu živi oko 10 miliona apsolutno slijepih osoba. 80% djece sa smetnjama vida čine slabovidne osobe.

Slabovidno dijete – to je dijete koje na boljem oku, s korekcijom vida od 0,4 kao i dijete koje na boljem oku ima korekciono staklo s oštrinom vida većom od 0,4 ali kod koga se stanje pogoršava.
Kod ove djece je smanjeno vizualno doživljavanje što može otežati razvoj i dovesti do raznih psihoneurotičnih poremećaja.

Slijepo dijete- je ono koje na boljem oku s korekcionim staklom ima oštrinu vida manju od 0,10 ili manje vidno polje od 20 stupnjeva. Ono nije u stanju da raspozna svjetlo od mraka niti da vizualno percipira. Ovakva djeca se oslanjaju na auditivne slike, čula dodira kao i pokrete. Proces primanja podražaja slijepog djeteta je više baziran na vremenski nego prostorni redoslijed ,zbog čega se ono bolje snalazi u vremenu nego u prostoru. Razvoj govora kod slijepe djece kao kričanje i gukanje počinje zaostajati , oponašanju samo akustične znake , a ne mimičnu bezizraženost . ako se ne radi o oligofrenom djetetu uz pravilne pedagoške mjere može se normalno intelektualno razvijati.


REAKCIJE DJETETA I PRILAGOĐAVANJE NA VLASTITO OŠTEĆENJE VIDA


Socijalni razvoj slijepog djeteta ovisi o reakciji na vlastitu vizualnu ometenost.slijepo dijete živi u svijetu koji je struktuiran u službi vida, pa je stalno primorano graditi svoju psihičku ravnotežu i prilagođavati se svom senzornom ograničenju i društvu koje ne prihvata osobe koje su adaptirane samo na sljepilo.
Uvjet pozitivne identifikacije djeteta je dobra porodična klima, koja kod djeteta stvara osjećaj sigurnosti i na taj način ga priprema da podnosi frustracije u životu, da u potpunosti razvije svoj senzomotorni aparat, kognitivne sposobnosti, zdrave mentalne odnose i da postane zrela ličnost.

R. Blanko navodi slijedeće faktore od kojih ovisi konačna reakcija djeteta na svoje stečeno sljepilo:
1. eventualni defekt i opća snalažljivost djeteta kao ličnosti ,
2. faza psihoseksualnog razvoja u toku koje se pojavilo sljepilo,
3. kvalitet odnosa između roditelja i djeteta prije nego što je dijete oslijepilo,
4. reakcije roditelja na djetetovo sljepilo,
5. odnos očnog liječnika prema djetetu i njegovim roditeljima, često može biti od presudnog značaja.


Sljepilo koje se pojavi u vrijeme kada su funkcije ega već formirane traumatično je . Zbog traume koja nastaje gubitkom vida slijepi teško prihvataju novonastalu realnost.Kod njih se javlja nostalgija , pasivnost i ovisnost koje su praćene fanatizmima postojećih želja.
Kod normalno uravnotežene ličnosti reakcija na pojavu iznenadnog sljepila je trenutni šok , a nakon toga osoba se oporavlja. Stanje šoka se manifestira depresionalizacijom praćenom depresijom , a ona obično traje nekoliko dana ili sedmica. U tom periodu slijepu osobu treba prepustiti njenim emocijama.
Ako osobi koja je oslijepila ne dopustimo da prevaziđe i psihičku traumu, može kasnije imati jako ozbiljne emocionalne probleme. Važna je i okolnost na koji je način saopćena informacija o sljepilu. Put realnog prihvatanja svoga sljepila i sebe kao reintegrirane ličnosti prate brojne prepreke koje mogu biti intrapsihičke i spoljašnje.
U prvim trenucima nakon gubitka vida slijepoj osobi potrebna je tuđa pomoć u zadovoljavanju njenih potreba.Ovisnost o drugima pojačava osjećanje depresije i stvara konflikt između svjesnog odbijanja ovisnosti i nesvjesne žudnje za njom.Negativne emocionalne reakcije uvjetovane frustracijama i konfliktima dovode do redukcije u samopoštovanju.
Obitelj i prijatelji često čine previše za slijepo dijete te mu na taj način uskraćuju normalna iskustva za učenje. Roditelji ponekad slijepe adolescente sputavaju u osamostaljivanju , a nerijetko imaju previsoke ambicije usljed čega je otežano objektivno sagledavanje sposobnosti njihovog djeteta.
Na vizualni gubitak osoba se prilagođava tokom cijelog života.

Proces prilagođavanja slijepe osobe:
- na pojedinim područjima adaptacije slijepe osobe se nalaze pred većim poteškoćama nego osobe koje vide,
- teškoće adaptacije slijepih proizilaze i iz toga što su one češće i trajnije izložene raznim frustracijama, teže je zadovoljiti njihove potrebe, želje i ciljeve.
- Slijepe osobe dospijevaju češće u nove i nepoznate situacije u kojima nisu dovoljno jasni ciljevi, djelovanje i sredstva za postizanje ciljeva.


Zbog navedenih razloga vrlo je bitan stav profesionalaca prema sljepilu , jer negativni stavovi mogu dovesti do neželjenih posljedica.
Sigurno je da fizička oštećenja vida utječu na poremećaj i teže individualno funkcioniranje ( ponašanje, učenje, doživljavanje). Govori se i o zaostalom motoričkom razvoju, psihomotoričkom, o psihomotoričkim devijacijama, poteškoćama orijentacije u prostoru, kognitivnim procesima koji se radi upadljive vizualne percepcije zamjenjuje taktilnom i vizualnom percepcijom .( I. Biondić., 1993.)

RAZVOJ I PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Proces rasta i razvoja je individualiziran kod svakog djeteta. Jedinstvena genetska osnova i različiti okolni utjecaji udružuju se da bi dijete postalo određena ličnost . Ono važi i za zdravo i za slijepo dijete.
Kod slijepog djeteta dodatne varijable mogu dalje individualizirati razvojni proces, jer se on odvija u situaciji koja je osobena zbog nedostataka jednog od najznačajnijih kanala, preko koga se dobijaju podaci o realnosti i sredini koja nas okružuje.
Pored osobenosti, sličnost je u razvoju slijepe djece sa djecom koja vide veća od razlika, jer slijepo dijete je prije svega dijete, pa tek onda slijepo.(S. Hrnjica, 1991.)


VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Slijepa djeca stječu sporije a veće je i variranje u brzini razvoja nego kod djece koja vide. U periodu ranog razvoja slijepog djeteta potrebna je adekvatna afektivna veza s majkom Bitno je da majka nauči neverbalni jezik svoje bebe kako bi adekvatno percipirala njene potrebe. Umjesto koordinacije oko- ruka slijepa beba razvija koordinaciju uho- ruka i ona mu omogućava lokalizaciju zvučnog objekta u prostoru, da posegne u njegovom pravcu i da ga uhvati.
U trenutcima kada slijepa beba počinje ispoljavati selektivno smiješenje na glas majke, kad taktilno traži i ispituje njeno lice , a odbija kontakte sa stranim osobama, majka je kod bebe dobila identitet glas- dodir.
Razlike između djece koja vide i slijepe djece ogledaju se i u hodanju.nakon prve godine života i slijepa djeca počinju hodati, ali zbog nespretnosti i čestih padova gube vjeru u sebe, povlače se i zaostaju. Kod njih se javlja blindizam (necjelishodne fizičke aktivnosti karakteristične za slijepu djecu).


TAKTILNO- KINESTETIČKA PERCEPCIJA


Ima za slijepu djecu veliko značenje jer predstavlja kompenzacijski mehanizam nedostatka vida.
Pokreti malog slijepog djeteta koje prave drugi ( ruku, nogu, glave, vrata i cijelog tijela) jako su važni za taktilno- kinestetičku percepciju. Ova percepcija za slijepu djecu ima veliku spoznajnu vrijednost. Prema Lowenfeldu ona ima i određene nedostatke jer se temelji na direktnom kontaktu s objektima koji se percipiraju zbog čega mnogi predmeti i pojave ostaju izvan percepcije slijepe osobe (zvijezde, oblaci, plamen, planine i td.).
Funkcionalnost taktilno-kinestetičke percepcije povećava se tokom školovanja.

AUDITIVNA PERCEPCIJA

Ona je drugi važan izvor neposredne spoznaje stvarnosti. Djeca pomoću nje uče govor, prostornu orjentaciju, mobilitet, slušaju muziku.
Razvoj auditivne percepcije počinje pred kraj prve godine života. Kod slijepe djece auditivna percepcija i auditivna pažnja su razvijenije nego kod djece koja vide.
Auditivna percepcija ima veliku važnost u učenju govora , usvajanju gramatičkih pravila, kretanju kroz prostor i prostornoj orjentaciji i može se reći da slušanje predstavlja jedan od najvažnijih načina učenja za slijepe osobe.

KOGNITIVNI PROCESI ILI KOGNICIJA

“Oni obuhvataju mišljenje, procese mentalne reprezentacije akcija i događaja i pojmovno shvatanje odnosa između stvari i događaja“.(V.Stančić, 1991.).

Kod ove djece može se primijetiti usporenje u razvoju kognicije uslijed nedostatka ranog vizualnog iskustva. Ovo su pokazala brojna istraživanja.
Razlog zaostajanja u kognitivnom razvoju može biti i zanemarivanje ili prezaštićivanje ove djece, nedovoljno socijalnih iskustava i kontakata, sputavanje djece da sudjeluju u situacijama u kojima mogu sudjelovati od strane roditelja.
Djeca koja imaju i male ostatke vida putem vježbanja mogu postići nivo kognitivnog razvoja djece koja vide. Slijepo dijete spoznaje o svijetu postiže pomoću govora, pa je govor za slijepo dijete jako značajan.
Nedostatak vidne stimulacije dovodi do sporijeg učenja riječi i do pojave različitih tipova riječi.
D.Burlingham navodi da se riječnik slijepog djeteta sastoji od dvije vrste riječi:
1. one koje stiču sopstvenim iskustvom
2. one verbalizacije koje stiče slušajući govor drugih u svojoj okolini

Verbalizam je prisutan ako dijete može opisati sadržaj riječi verbalno, a ne prepoznaje određene predmete.
Usvajanje govora kod slijepih uglavnom je usporeno, specifično i izobličeno.Govorni nedostaci kod slijepih su česti i do 20% učenika ima ove nedostatke u školama za slijepu djecu.“(D.Đorđević, 1984.).
Aktivni i pasivni rječnik slijepe djece je dosta razvijen. Uz pomoć obučavanja slijepi raspolažu kvantitativno na pojedinim uzrastima sa skoro istim fondom riječi kao i videće osobe, ali su zbog nedostataka vida njihovi pojmovi kvalitativno siromašniji.
Istraživanja su pokazala da slijepi obučavanjem mogu postići razvijenost govora do prosječnog nivoa, a govor slijepih u velikoj mjeri kompenzira njihove nedostatke u odnosu na videće osobe.


RAZVOJ MOTORIKE

Razvoj motorike usporen je kod slijepe djece , a razvija se istim redoslijedom kao kod onih koji vide.

Ograničenja u razvoju motorike kod slijepe djece ogledaju se :
- za slijepu djecu okolina ima manje stimulativnu vrijednost nego za djecu koja vide. Bez vidne stimulacije usporen je razvoj fine motorike i mobiliteta, zbog čega treba iskoristiti zvučne stimulacije i vježbati koordinaciju uho- ruka.
- Sposobnost vidne imitacije pokreta ne postoji kod slijepe djece zbog čega je motorika osiromašena.
- Ne posjeduju vizualno motoričku koordinaciju zbog čega je otežano učenje nekih radnji
( oblačenje, uzimanje hrane , i td.) .

Djeca koja kasnije izgube vid imaju normalno razvijenu motoriku , nakon gubitka vida ona kontrolu svoje motorike prilagođavaju uvjetima nepostojanja vida i uče nove motoričke vještine u novim okolnostima.
Veliki značaj za djecu sa oštećenjem vida i za onu kod kojih je oštećenje nastalo kasnije ima razvoj mobiliteta (pokretljivosti).


MOBILITET


Mobilitet znači kretanje u prostoru i mentalnu orjentaciju, tj. osoba zna prepoznati svoju okolinu.
Slijepo dijete od najranijih dana treba vježbati mobilitetu , upoznati ga s rasporedom prostorija u kući , u školi, sa kućnim predmetima, formirati kod njega mentalnu mapu užeg i šireg prostora.
Pomoć u mobilitetu i pomagala dijele se na :

1. ljudska pomoć (vodiči ),
2. bijeli štap,
3. psi vodiči i elekronska pomagala.

Najizraženije osobine slijepih je slijedeće : emocionalna nestabilnost, slaba snaga ega, nesigurnost i osjećaj manje vrijednosti, pesimizam, sklonost depresiji, šutljivost, neprilagođenost.
Karakteristično za slijepe osobe je pasivizam i sklonost fantaziranju i oni su najčešće indikator njihove neadaptiranosti.
Cutsforth navodi tri vrste fantazija kod slijepih osoba i to :

- fantazije koje odstranjuju izvore neugodnosti,
- fantazije u kojima slijepi postižu superiornosti,
- fantazije kojima se slijepi povlače od aktivnih utjecaja okoline ka jednostavnim utjecajima regresivnim bavljenjem pretežno emocionalne prirode.

D.Burlingham govori i o postojanju straha kod slijepe djece i dijeli ih u tri grupe :

1. realna strahovanja koja osjeća slijepo dijete u trenucima bespomoćnosti
2. strahovanja koja potiču od nerealnih shvatanja objektivne stvarnosti
3. strahovi koji se javljaju na osnovu tačne ili pogrešne procjene realnosti, a nakon toga dobijaju pogrešne elaboracije.

Za slijepu djecu je karakterističan strah od mraka i od samoće.
U doba predškolskog razvoja rizične su četiri oblasti razvoja kod slabovidne djece:
1. razvoj vizualne percepcije,
2. razvoj percepcije putem drugih čula
3. govor i komunikacijske vještine i
4. socijalna kompetencija i vještine dnevnog življenja.ZAKLJUČAK

Terminom „ učenici s teškoćama u razvoju „ danas najčešće označavamo učenike koji zbog izraženijih nedostataka ili poremećaja imaju različitih teškoća u svom razvoju pa i školovanju.
Najpogodnije je da se djeca s teškoćama u razvoju posebno od 1. do 4. razreda integriraju s djecom u redovnim školama . Sa njima bi realizirali pojedine programe, a druge u posebnim skupinama ili individualno.
Sa stanovišta odgoja i obrazovanja treba prihvatiti mišljenje da u specijalni odgoj ulaze problemi koji imaju pedagoška obilježja. To su problemi koji se javljaju kod djece s razvojem , a prvenstveno oni koji se odnose na odgoj, obrazovanje, kao i na profesionalno osposobljavanje hendikepirane djece.
Oštećenje vida je termin kojim se obilježava stupnjevitost oštećenja od potpune sljepoće, visoke slabovidnosti u jednom slijedu do približno normalnog vida.
Slabovidno dijete je dijete koje na boljem oku s korekcijom vida od 0,4 kao i dijete koje na boljem oku ima korekciono staklo s oštrinom vida većom od 0,4 ali kod koga se stanje pogoršava.Kod ove djece je smanjeno vizualno doživljavanje što može otežati razvoj i dovesti do raznih psihoneurotičnih poremećaja.
Slijepo dijete je ono koje na boljem oku s korekcionim staklom ima oštrinu vida manju od 0,10 ili manje vidno polje od 20 stupnjeva. Ono nije u stanju da raspozna svjetlo od mraka niti da vizualno percepcira. Ovakva djeca se oslanjaju na auditivne slike, čula dodira kao i pokrete.
Uvjet pozitivne identifikacije djeteta je dobra porodična klima, koja kod djeteta stvara osjećaj sigurnosti i na taj način ga priprema da podnosi frustracije u životu, da u potpunosti razvije svoj senzomotorni aparat, kognitivne sposobnosti, zdrave mentalne odnose i da postane zrela ličnost.
Djeca koja imaju i male ostatke vida putem vježbanja mogu postići nivo kognitivnog razvoja djece koja vide
Slijepo dijete spoznaje o svijetu postiže pomoću govora, pa je govor za slijepo dijete jako značajan.

LITERATURA:

  • Tomić R., Integrativna pedagogija , Tuzla, 2008., Off-set, 2007.
  • Ćatić R., Stevanović. Marko Pedagogija, Zenica 2003. , Pedagoški fakultet

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD