POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Утицај ауторитета на развој личности

1.Важност ауторитета и његове функције


Током развоја појединац је под утицајима многих ауторитета,али не само да је ауторитет важан за појединца и његов развој,већ је ауторитет неопходан и за одржавање структуре,функције и развитка породице,организације или државе.
Моћ у друштву производ је друштвене организације,а њено деловање врши се посредством ауторитета.Човек тежи да живи унутар уређених односа у којима важи неки ауторитет. Дакле,у природи човека је потреба за ауторитетом.
Постоји више врста ауторитета: власт,положај,знање,морално поштовање,верски ауторитет,ауторитет оданости,љубави,ауторитет у васпитању.

1.Ауторитети власти и положаја срeћу се у политици,однос је хиерархиски,и у том односу разликујемо подређене и надређене.Што је власт ауторитарнија власт ће временом наилазити на све већи отпор.Можемо суштински разликовати две врсте ауторитета власти:

-Класични ауторитаризам (принудни ауторитаризам) се често ослањао на популизам,такве су историји нај познатије политичке идеологије:Наполеонова, Черчилова, Стаљинистичка, Хитлерова, Цезаризам, Августова.Ово је принудни ауторитет, који се заснива на примени силе,он нема стварни легитимитет.
-Прави политички ауторитет заснива се на принципу легитимитета,што значи да та власт ужива углед и моћ већине.Појединци легитимни политички ауторитет стичу разборитошћу у коришћењу моћи и вршењу власти.

2.Ауторитет појединца подразумева покорност других са пијететом(љубављу), може се заснивати на духовној, физичкој или некој другој надмоћи. Ауторитет појединца у међуљудским односима срећемо када ауторитет има извесне моралне,интелектуалне,физичке,професионалне или друге врлине.

2. Развој личности

Развој личности се може дефинисати као процес од рођења до смрти,у ком интерагују наведене три групе фактора.
Постоје три фактора у развоју личности:
1)Лична активност
2)Наслеђе
3)Фактор средине

А крајњи циљ сваког развоја је постизање зрелости.
Пошто постоји више аспеката развоја постоји и више врста зрелости.
Такође када говоримо о развоју разликујемо више његових аспеката:
-Психо-сексуални(карактерни,когнитивни,развој самосвести и сексуални развој)
-Телесни
-Емоционални
-Социјални


А као синтеза емоционалног,психолошког и социјалног аспекта развоја настаје морални развој,под утицајем социјалних фактора,посредством ауторитета.Морални развој навршава се у касној адолесценцији.
Адолесцент више не краде трешње од комшије,али не из страха да неко примети па потом осуди већ због унутрашњих мотива гриже савести коју Фројд назива супер-егом.
Ауторитет и супер-его су неодвојиви,деловањем ауторитета супер-его му се прилагођава,а управо од тог прилагођавања ће зависити наш међуљудски однос када ми постанемо ауторитет.
Када се супер-его развије,способни смо бити родитељ и ауторитет.
Адолесцент је развио способност критичког мишљења и стабилан став о себи,спољашњем свету и моралним и социјалним вредностима.
У овом раду доводимо у везу развој личности и ауторитет јер управо разни ауторитети утичу,у великој мери на развој личности.
Такође ,може се закључити да ауторитет и развој личности имају заједничке карактеристике:
-Одвијају се у међуљудским односима
-Зависе од интеракције и комуникације
-Пожељна је креативност
-Зависе од деловања непредвидивих фактора

Опште карактеристике развоја детета

Морамо напоменути да развој детета иде у два правца:Ка све већој индивидуализацији и све већој социјализацији.У периоду касне адолесценције ове две тенденције долазе до посебног изражаја.Адолесцент за разлику од детета испитује своја искуства и дубоко их анализира.Адолесцент је способан да се социјализује и ступа у озбиљније емотивне односе,које сада имају другу димензију у односу на раније периоде.Интелектуалне функције су такође развијене до максимума,док личност трпи последње диференцијације.
Ипак и адолесценција је критичан период јер се развијају многе функције,па је зато у овом периоду потребна помоћ родитеља и ауторитета.

3. Утицај ауторитета на развој личности


За многе људе однос према ауторитету представља нај истакнутију одлику њиховог карактера.Неки су самовољни,самоуверени теже подлежу ауторитету,док су други лаковерни,поводљиви,несигурни и такви се много лакше подвргавају ауторитету.
Пратећи развој индивидуе,пре свега у већини случајева можемо уочити ауторитет родитеља.Од истополног родитеља преузећемо морална начела,опхођење према супротном полу,као и психичку стабилност.Од родитеља супротног пола преузимамо модел оптималног партнера,што се касније манифестује и у избору брачног партнера,и назива се животни скрипт.Зависно од развоја,индивидуа ће издиференцирати свој карактер,ставове,интересовања и тако тражити ауторитет међу постојећим особама или пак неки замишљени ауторитет који представља идеални модел тј. мешавину појединих карактеристика постојећих особа.
Многа истраживања говоре о интересовањима и тежњи индивидуе као нај важнијим факторима при налажењу ауторитета.
Дакле тип ауторитета зависи од амбиције(тежње),нивоа образовања,карактера и интересовања.
Ако су просечном адолесценту циљеви: добар провод,богат емотивно-сексуални живот и запослење,онда је сасвим логично да ће његов ауторитет бити комшија који има добро плаћен посао,добар ауто и лепу девојку.
Али ако посматрамо амбициозне средњошколце и студенте,који теже интелектуалном усавршавању,угледу,оплемењивању сопствене личности,онда је сасвим очекивано да ће већини младих из наведене групације бити ауторитет неки професор на факултету,истакнути научник или филозоф.
Као и родитељски и други ауторитети се усвајају учењем по моделу .
Тај модел нама се допада због неког његовог епитета,стога се трудимо да га следимо или имитирамо.

Прва реакција на модел је да он у нама изазива одобравање и пружање подршке,у каснијим фазама деловања ми смо ауторитету све више наклоњени и затим реагујемо на два наведена начина наравно у зависности од зрелости личности.
Такође деловање ауторитета на личност може бити двојака:
-Конструктиван
-Деструктиван


Конструктивне ауторитете срећемо код спортиста и научника,као и код деце на коју делују ауторитети својим знањем,примерним понашањем,и добрим професионалним резултатима.

Деструктиван ауторитет је сваки ауторитет који се заснива на сили принуде,као и претерана занесеност ауторитетом,што се назива фанатизам.
Као и превелика мотивација и претерана занесеност ауторитетом,често има лоше последице по успех.
Често је у васпитном процесу веома битно да се деца усмеравају ка конструктивним ауторитетима.Ауторитети који ће утицати на децу морају се селекционисати,како би деца имала добре моделе.
Ауторитети имају далекосежне последице на развој личности и у каснијим периодима у процесима мотивације и учења .


Цитати о ауторитетима


-Mеђуљудски односи у војсци састоје се у понижавању подређеног и све то у циљу редовног извршавања задатака у корист одбацивања личног и придавања колективном,ја признајем да то ,може имати деструктивне последице по личност војника.
Капетан брода

-Ауторитет наставника не чини његова сексуална доминација над ученицима већ његово знање и опхођење према њима.
Ерих Фром

-Ауторитет је прихватање идеја неке особе без логике и судова.
Проф.Др.Владимир Грузден

-Слепа вера у ауторитет помућује наш доживљај стварности.
Антони Де Мело

Mноги наставници греше и успостављају ауторитет једино лошим оценама и пренаглашеном строгоћом. Тако успостављен ауторитет је на стакленим ногама и сваког часа можемо очекивати побуну међу ученицима.Ауторитет нема везе са војничком дисциплином. Морате да стекнете поверење код колега и ученика.
Са ученицима немојте градити другарски однос,већ нађите баланс.

Како бити добар наставник (Какопедија)

Литература


1.Еrich Fromm-Autoritet i porodica
2.Dr.Olivera Knezevic-Floric-Interaktivna pedagogija-Novi Sad 2006
3.Dr.Leon Zlebnik-Psihologija deteta i mladih-Beograd 1972
4.Decja psihologija-Dr Vera Smiljanic i Dr ivan Tolicic-Beograd 1980
5.Vojislav Stanovcic i Jovan R.Marjanovic-Autoritet i autoritarizam-Beograd 1999
6.Knežević-Florić Olivera- Izmedju autoriteta i moralnog presudjivanja mladih-Pedagoška stvarnost, vol. 56 br.2010

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD