POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska srednjovijekovna glazba

Antičo nasljeđe, mediteranizam i zapadnoeuropsko kršćanstvo konstante su u kulturnom životu Hrvata i postojane koordinate koje su određivale glazbeni život tijekom stoljeća. Najranija pismenost Hrvata pripada latinskom jeziku. Potreba za organiziranim širenjem pismenosti pojavila se u 9.st., zajedno sa pokrštavanjem.

Sredinom 9. st. u kneževsku Hrvatsku bili su pozvani benediktinci koji su brinuli za latinsku pismenost i crkvenu organizaciju na tom području. Potkraj 9.st. Hrvati su upoznali i glagoljsko pismo koje je postalo hrvatskom osobitošću.

Poseban je bio i položaj ranosrednjovjekovne crkve kod Hrvata na razmeđi triju jurisdikcija: Rima, Carigrada i Akvileje. Ovisnost o tim trima ishodištima crkvene nadležnosti ogledala se u raznolikim tipovima bogoslužja te u glazbi koja je pratila liturgiju. Šturi podaci o glazbi u srednjem vijeku svjedoče o dvojnosti, toliko karakterističnoj za Hrvatsku toga doba. S jedne strane glazbeni se život razvijao na narodnom hrvatskom jeziku, ali je istodobno trajao i na latinskome.

Najstariji sačuvani relikti glazbene kulture Hrvatske su sakralne provenijencije i odnose se na latinske srednjovjekovne liturgijske rukopisne kodekse s napjevima gregorijanskog korala. Ovi izvori nastaju kontinuirano od 11. stoljeća i dokazuju pripadnost glazbene prakse hrvatskih područja krugu Rimske crkve.

2. Srednjovijekovna glazba u Hrvatskoj

 

2.1. Glagoljaško pjevanje


Specifičan fenomen srednjovjekovne hrvatske glazbe obalnoga područja (od Istre, srednje Dalmacije do okolice Dubrovnika) i njegova kopnena zaleđa koji se afirmira tijekom kasnog 9. stoljeća i traje u uvjetima usmene predaje u nekim područjima sve do današnjih dana je tzv. glagoljaško pjevanje.
Glagoljaško pjevanje sačuvano je usmenom predajom kroz deset stoljeća kao specifična hrvatska sastavnica liturgijskog pjevanja po obredu zapadne crkve, jedinstveno po poziciji glagoljaštva u organizaciji zapadne crkve kao i po kulturnoj tradiciji tri jezika (crkvenoslavenski, latinski, hrvatski) i tri pisma (glagoljica, bosanica, latinica). Primilo je utjecaje iz Bizanta, Akvileje, Rima i drugih crkvenih zapadnoeuropskih centara, te, s Česima ima čak tri surazvojna doba, a posebnim ga čine slojevi folklornog glazbenog izraza. Traje paralelno s latinskom tradicijom: od 9. do 17. stoljeća u užem smislu, a do 20. stoljeća u širem smislu. Različite crkvene glazbe kao i svjetovna folklorna glazba, crkvene pjesmarice poznatih i nepoznatih autora imale su udjela u stvaranju glazbenih osobina. Danas se istražuje na temelju dokumenata (među najvažnijim iz g.1248.,1252.), liturgijskih uputa u rubrikama, rijetkih notnih zapisa i, najviše, zvučnih izvora i transkripcija (mgt. od početka 20. st.). Postoje indicije da bi u Kijevskim listićima (iz 10.st.) znakovi iznad određnih slova – slični točkicama i zarezima – mogli biti znakovi za naglaske, možda čak i neki oblik prvotne tzv. ekfonske notacije. Tek u 14. i 15. st, u Misalu kneza Novaka (1368.god.) i Hrvojevu misalu (1403./1404.), nalaze se neobični znakovi – kružići, točke, mali križići iznad slova – za koje se drži da bi mogli označavati odnos teksta i napjeva. Za te vrlo netipične znakove nije sigurno da se odnose na glazbeno izvođenje. Usto, kružići, točke i mali križići su vjerojatno označavali način interpretacije teksta pri svečanim liturgijskim čitanjima i služili su kao podsjetnik na već poznate melodijske formule. O pjevanju hrvatskih svećenika glagoljaša u srednjem vijeku saznajemo iz sekundarnih izvora, drevnih putopisa, kroničarskih zabilježaka, arhivskih dokumenata.
Zemljopisna rasprostranjenost pokazuje Istru, otoke (Krk, Cres, Lošinj, Rab, Pag) i zaleđe Kvarnera, Dalmaciju (s otocima Hvar, Korčula, Brač, Šolta, Vis) do Dubrovnika i Kotora, kao i zaleđe Splita, Zadra, Šibenika, te, najvjerojatnije, sva područja koja naseljavaju Hrvati, u domovi i iseljeništvu. Jedan od najstarijih pouzdanih podataka o hrvatskome crkvenom pjevanju u primorskoj Hrvatskoj pružio je kardinal Boson, biograf i pratilac pape Aleksandra III. Sa svojim bilješkama o laudama i kantikama u Zadru.
O laudama koje su se pjevale na latinskom jeziku izvješćuje splitski kroničar Toma Arhiđakon. Bosonove i Tomine zabilješke o drevnom pjevanju na hrvatskome i latinskome jeziku ne valja shvatiti doslovno jer su njihove usputne zabilješke bile uklopljene u književna djela. Podatak o pjevanju lauda nalazimo i u jednoj darovnici samostana sv. Krševana u Zadru iz 1190. god. a pjevanje na zadarskom području dokumentirano je i u rukopisnoj pjesmarici Šime Vitasovića iz 1677. godine. Tradicija pjevanja lauda i kantika zadržala se na području hrvatskog priobalja, u Istri i Dalmaciji tijekom cijeloga srednjeg vijeka i renesanse. Pomoću spomenutih Bosonovih, Tominih i drugih književnih i arhivskih zapisa, današnji istraživači pokušavaju razjasniti nedoumice koje se postavljaju prilikom snimanja i proučavanja glagoljaškog pjesništva. Staroslavenski institut (Demetrova 11 u Zagrebu) čuva zbirku snimaka glagoljaškog pjevanja u trajanju od c. 120 sati (156 arhivskih vrpci, 79 radnih vrpci). Istraživanjem glagoljaškog pjevanja bave se Jerko Bezić, Gorana Doliner, Izak Špralja i drugi. Pojedini melografi i istraživači glagoljaškog pjesništva su na otoku Krku prepoznali elemente bizantskih liturgijskih napjeva. Bizantski su utjecaji na hrvatsko priobalje dolazili ne toliko s istoka koliko posredstvom Venecije, tj. sa zapada. Bogoslužje je oduvijek u Istri i Dalmaciji bilo zapadnoga tipa, bez obzira na položaj Bizanta. U tradicionalno ruralnim sredinama glagoljaško pjevanje kakvo danas možemo čuti očituje snažniji utjecaj raznih prijašnjih folklornih naslaga. Sve te slojeve teško je razabrati, razlikovati i odrediti im povjesna izvorišta. Posebnost glagoljaškog pjevanja jest to što je to pjevanje liturgijske glazbe utemeljene u zapadnoj (rimskoj) tradiciji, a na hrvatsko-crkvenoslavenskom jeziku. Glagoljaško pjevanje dio je slavenskog bogoslužja rimskoga obreda, za razliku od istočnoga staroslavenskog pjevanja – ruskoga, bugarskoga, srpskoga i makedonskoga. Liturgijsku su glazbu na narodnom jeziku Hrvati njegovali još od srednjeg vijeka, dakle mnogo prije Lutherove reformacije. Premda je glagoljaško pjevanje bilo podložno utjecajima Bizanta i lokalnoga folklora, to je pjevanje po glavnim karakteristikama ipak pripadalo rimskom obredu. U kasnijoj fazi, od 18.st. nadalje, kad i vjernici laici počinju uz svećenike sudjelovati u pjevanju, glagoljaško pjevanje sve više dobiva folklornu obojenost, pa mjesni pjevači četo pjevaju i u jednostavnom višeglasju. Osobitosti glagoljaškog pjevanja i glagoljaštva uopće, Sveta stolica je tolerirala i budno pratila.

2.2. Glazba na latinskom jeziku


Latinski srednjovjekovni liturgijski kodeksi prave su riznice domaćega crkvenoga glazbenog repertoara, ponajviše koralnih napjeva. Bez latinskih rukopisa nezamisliva je hrvatska glazba srednjeg vijeka.
Većina je dalmatinskih liturgijsko-glazbenih izvora za glazbu pisana beneventanskim pismom (kaligrafskim pismom južne Italije i Dalmacije) i notirana notacijom beneventanskoga tipa. To dokazuje snažne veze Dalmacije s južnotalijanskim benediktinskim krugom u Beneventu. Beneventansko je pjevanje u južnotalijanskim benediktinskim centrima Beneventu i Monte Cassinu nakon sredine 11. stoljeća postupno zamijenjeno gregorijanskim pjevanjem i liturgijom. Naspram tomu, dalmatinski centri Osor, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik i Kotor i dalje njeguju beneventaki koral sve do kraja 13. stoljeća. Tada je i u Dalmaciji beneventansko pjevanje u potpunosti zamijenjeno gregorijanskim koralom kao službenim liturgijskim pjevanjem. Razlog dugom trajanju beneventanskog pjevanja u Dalmaciji leži u činjenici da je ono na ovom prostoru bilo simbol težnje za crkvenom neovisnošću dalmatinskih gradova u odnosu na teritorijalne pretenzije Venecije i normandijske Italije. Najvažniji su dalmatinski beneventanski glazbeni izvori: Zadarski (Čikin) časoslov iz 11. st., Osorski evanđelistar iz 11. stoljeća (Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat. 339), kotorski Lekcionar-Pontifikal iz 12. stoljeća (Petrograd, biblioteka Ruske akademije znanosti, F. no. 200), Missale Ragusinum (Dubrovački misal) iz kasnog 13. stoljeća (Oxford, Bodleian Library, Can. liturg. 342), dubrovački Beneventanski liturgijski priručnik legende i obreda blagdana sv. Nikole iz 11. stoljeća (Arhiv bratovštine svećenika u Dubrovniku), Trogirski evanđelistar iz 13. stoljeća (Riznica katedrale u Trogiru).
Benevetanski evanđelistar sv. Marije (tzv.Većenegin evanđelistar), Benevetanski evanđelistar sv. Šime ,Benevetanski evanđelistar (tzv. Čikin) i Officia et Preces (Časoslov opatice Čike) pripadaju najvažnijim spomenicima hrvatskoga glazbenoga srednjovjekovlja. U tim rukopisima profilira se već nekoliko oblika specifičnih dalmatinskih benevetanskih neuma , a za pojedine napjeve može se pretpostaviti da nisu preuzeti iz stranih predložaka, nego su izvorno nastali na domaćem tlu. Tako su laude u Benevetanskom evanđelistaru sv.Šime pisane u Zadru a možda i za Zadar. Te laude temeljile su se na već postojećoj tradiciji pjevanja lauda na zadarskom području. Izvornost glazbe u domaćim liturgijskim rukopisima relativno je lako naslutiti po tekstovnim predlošcima ako donose podatke iz povijesti ili života lokalnih svetaca.
Beneventanske jednoglasne napjeve koji zu notirani u spomenutim srednjovjekovnim kodeksima karakterizira višeslojnost različitih glazbenih utjecajâ - od izravnih utjecaja grčke liturgije do glazbe rimske liturgije. Stil ovog pjevanja je arhaičan i izrazito ornamentalan.
Osim relikata beneventanske tradicije u arhivima Dalmacije postoji i nekoliko nebenventanskih glazbenih kodeksa i fragmenata koji svjedoče međusobno prožimanje utjecajâ različitih kultura i liturgija na dalmatinskim prostorima. Među njima su šibenski Liber sequentiarium iz 11. stoljeća koji je dragocjen dokaz prisutnosti južnonjemačkoga repertoara napjeva u srednjovjekovnoj Dalmaciji. Posebno su zanimljive sekvence , njih 36, kojih je najvećim dijelom (čak 26) autor Nokter Balbulus, znameniti učenjak, pjesnik i glazbenik samostana St. Gallen u Švicarskoj. Nokterove sekvence, zatim oslikane minijature te glazbeni repertoar zabilježen sanktgallenskim neumima vrijedno su svjedočanstvo o prisutnosti karolinške pismenosti i glazbene kulture na hrvatskom tlu. U istu skupinu nebeneventanskih izvora spadaju i sljedeći izvori: fragment kodeksa iz Košljuna u kojem nalazimo notaciju sicilijansko-normandijskog tipa, te niz fragmenata pisanih srednjotalijanskim notnim pismom koji se danas čuvaju u Samostanu Male braće u Dubrovniku.
Znakovit trag višeglasnog crkvenog muziciranja nalazimo u Zadru - u Evanđelistaru sv. Marije (tzv. Većenegin evanđelistar) iz 13. stoljeća u kojem je stavak mise Sanctus uglazbljen u dvoglasnom stilu tipičnom za prve oblike europskoga višeglasja. To je najraniji poznati primjer jednostavnoga višeglasja u nekome od hrvatskih srednjovjekovnih rukopisa.


2.3. Ranosrednjovjekovni rukopisi u Zagrebu


Glazbu srednjovjekovnoga područja sjeverne Hrvatske možemo dokumentirano pratiti od osnutka biskupije Zagreb. Ova je biskupija prvotno bila sufragan mađarske nadbiskupije Ostrogon (Esztergom), a od godine 1180. pod jurizdikcijom južnomađarske metropolije Kaloča. Kralj Ladislav postavio je za biskupa zagrebačke katedrale učenog benediktinca pod imenom Duh koji je u Zagreb donio nekoliko iznimno vrijednih i važnih crkvenih knjiga. U tom povijesnom kontekstu prvi zagrebački biskup Duh započinje svoju liturgijsku djelatnost na temelju glazbenih kodeksa donešenih upravo s mađarskog područja. Tri su važna kodeksa temelj obreda i glazbe crkve zagrebačke tijekom 11. i 12. stoljeća. Ti su izvori danas pohranjeni u Metroplitanskoj knjižnici u Zagrebu (kodeksi MR 126, MR 165 i MR 89). Do kraja 14.st. zagrebačka je biskupska knjižnica imala stotinjak rukopisa i postala je kulturnom ustanovom prvorazrednog značenja. Među najstarijim knjigama ima i onih koji potječu iz dalmatinskih skriptorija – Dubrovnika, Splita, Zadra. Raznovrsnost utjecaja i specifičnost bogoslužja očitovala se u glazbenoj notaciji i glazbenom repertoaru. Tako je Sacramentarium sanctae Margarite nastao krajem 11.st. najstariji dokument latinske liturgije u sjevernoj Hrvatskoj a ima nekoliko sadržajnih slojeva: rimski, francuski, ugarski i zagrebački. Spomenuti Sacramentarium jedan je od liturgijskih priručnika na kojima se temeljio kasnije ustanovljen zagrebački obred.
Glazbeno-liturgijski rukopisi iz kontinentalne Hrvatske su već od 11.st. bili pod snažnim utjecajem ugarskoga okružja i uklapali su se u srednjoeuropsku tradiciju. Zagrebački rukopisi, pak, u njima očuvana sitnoslikarska kultura, glazbeni repertoar i notacija, bili su još oplemenjeni doticajima s talijanskim središtima, te južnohrvatskim i primorskim skriptorijima.
Najstariji relikt liturgije i glazbe pisan u Zagrebu i za uporabu u jednoj od zagrebačkih crkava je Missale Zagrabiense nastao 1230. godine. Ova je glazbena knjiga danas pohranjena u Franjevačkom samostanu u Güssingu, Austrija, pod signaturom 1/43. Notirana je mađarskim notnim pismom, a sadrži svečano slavlje patrona zagrebačke biskupije sv. Stjepana, te njegovih kopatrona Ladislava i Emerika.
U narednom, 14. stoljeću, za vrijeme biskupa Augustina Kažotića u biskupiji Zagreb se provodi reforma liturgije i obreda, a samim time i liturgijske glazbe. Na glazbenom je području ta reforma utjecala na utemeljenje katedralnog skriptorija, kao i na nastanak velikog broja novih misala i brevijara pisanih goticom i tek djelomično notiranih mađarskom notacijom. Najvažniji relikti glazbe katedrale u Zagrebu iz 14. i 15. stoljeća danas su pohranjeni u Metropolitanskoj knjižnici Zagreb. I dok je u kvantitativnom smislu 14. i 15. stoljeće doba procvata produkcije liturgijskih kodeksa zagrebačkog obreda, istodobno, glede tek djelomične notiranosti istih, ovo razdoblje označuje i svojevrsnu deklinaciju glazbenog zapisa zagrebačkog obreda. Potreba za notnim zapisom se smanjuje, a zagrebačke rukopisne knjige dobivaju i svoje prve, u Veneciji nastale, tiskovine: brevijar iz 1484. i misal iz 1511. Srednjovjekovni je lokalni obred crkva zagrebačka, kao rijetko koja europska biskupija zadržala gotovo punih sedam stoljeća - sve do 1788. Te je godine uredbom Regulatio divinorum in ecclesia cathedrali zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac zabranio zagrebački obred i propisao uvođenje rimskog obreda.

2.4. Počeci glazbene teorije


U propisanoj literaturi za poduku glazbe na prvom je mjestu bio spis De musica od Boetija, čuvenoga rimskog filozofa i učenjaka, sve do 16.st. Glazba se mogla učiti i iz kojeg drugog srednjovjekovnog djela odgovarajućeg sadržaja. Jedan od poznatijih takvih priručnika bio je Originumsive Etymologarium libri XX. učenog biskupa Izidora iz Seville. Izidorovi pogledi na liturgijsku glazbu i harmoniju sfera bili su poznati u samostanskim školama u Hrvatskoj i zacijelo su imai određen utjecaj na domaće humanističke i renesansne autore koji su pisali o glazbi.
Ne zna se koliko je i je li uopće na domaću sredinu utjecao Herman Dalmatinac, psihoanalitičar i jedan od prvaka europske znanstvene misli koji je rodom bio iz unutrašnjosti Istre. Hermanove su zasluge šzo je zapadnoeuropsku filozofsku baštinu obogatio vrsnim prijevodima desetak djela s arapskog (uglavnom s područja matematike i astronomije). U svom najvažnijem spisu De essentis (O bitima) na nekoliko mjesta raspravlja i o glazbi; staru antičku predodžbu o glazbi kao sustav zvukovlja uređenom u skladu sa srodnim uzorom nebeske harmonije ponovio je u 10. st. Reginione iz Pruma, a Guido iz Arezza prenio renesansnim autorima. Ideju o sukladnosti glazbe i harmonije sfera naći čemo i u hrvatskih renesansnih glazbenih teoretičara. Herman Dalmatinac, koliko je poznato, prvi je Hrvat koji je stručno pisao o glazbi.


2.5. Franjevci i dominikanci

Tijekom 13. i 14. st. u Hrvatskoj su o organiziranju visokoga školstva počeli sustavno brinuti franjevci i dominikanci. Dvije odlike što su resile te redove i ogledale se u njihovoj glazbenoj djelatnosti bile su ljubav prema knjizi i bliskodt s narodom. Ti tzv. prosječni redovi zaslužni su za širenje kršćanskog nauka i općih znanja i izvan samostanskih zidina. Najviše su franjevci bili bliski puku, siromašnima, a produbljivali su vjerski život i među svjetovnjacima. U drugom desetljeću 13. st. počinju se osnivati franjvački samostani, najprije u priobalnim krajevima, a pred kraj stoljeća i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nastojanjima franjvaca i dominikanaca oko ustrojavanja bogoslužja u okvirima običaja rimskoga dvora s vremenom su ukinute mjesne liturgijske osebujnosti (a to znači i glazbene izvornosti.)
U zadarskom samostanu sv. Franje sačuvana je najpotpunija zbirka srednjovjekovnih gregorijanskih crkvenih napjeva kod nas. Oni sadrže repertoar glazbenih izvedaba za bogoslužje tokom cijele crkvene godine. Gregorijanski napjevi, koji gotovo u potpunosti slijede rimske jedinstvene predloške, zabilježeni su kvadratnim gotičkim notnim pismom. Glazba u zadarskim franjevačkim kodeksima iz 15. st. neznatno se razlikuje od one zapisane u franjevačkim dalmatinskim rukopisima dva stoljeća prije. Takva ustrajnost u očuvanju tradicije odlika je gragorijanskog korala uopće i franjevačke glazbene aktivnosti na hrvatskom tlu.
Kada prosuđujemo to doba posvemašnje pretežitosti duhovne monodije, koju su njegovali franjevci i dominikanci, valja imati na umu da je velik broj glazbenih izvora još nedovoljno proučen. Nagli razvoj renesanse (i duhovne i svjetovne) polifonije u djelima hrvatskih skladatelja sredinom 16. st., vjerojatno se temeljio ne samo na vanjskim poticajima nego i na domaćoj tradiciji. Ta se tradicija višeglasja vjerojatno ipak nije svodila samo na glazbene spomenike. Zacijelo je i svjetovna glazba bila razvijenija no što je pokazuju malobrojne sačuvane muzikalije. Kasni srednji vijek, ars nova u hrvatskoj glazbi, još je prilično neistraženo razdoblje.
Višeglasje duhovne glazbe, koje je sačuvano i za koje se predpostavlja da je nastalo između 13. i 15. st., pokazuje prilično statičnu sliku i tijekom cijelog tog razdoblja izrazito srdenjovjekovna glazbena obilježja. Jedan od zanimljivijih primjera jednostavnoga predrenesansnoga višeglasja, tzv. Dijafonije, uvršten je u rukopisni zbornik različitih liturgijskih tekstova i notnih zapisa zadarskog kanonika Šime Vitasovića, iz 1677. godine no prepisan vjerojatno iz mnogo starijeg izvora koji potječe čak iz 15. st. U posljednjem odsjeku rukopisa, naslovljenom Acclamationes, bijelom kvadratnom menzularnom notacijom notirane su dvoglasne laude, a kao cantus firmus upotrebljen je napjev iz Kolomanovih lauda, pribilježen još 1112. godine u Većeneginu evanđelistaru.
Tako Vitasovićev prijepis svjedoči o brižnom čuvanju i prenošenju tradicije.

2.6. Svjetovna glazba

Sekundarne arhivske i notne dokumentacije o svjetovnoj glazbi i o glazbenim inovacijama srednjeg vijeka sačuvano je vrlo malo. Značajan je podatak iz isprave datirane 1284. u kojoj se poimence spominju svjetovni glazbenici: kitaristi Čestivoj i Andrija.Njima je kćerka slavonskoga bana Čaka II. prodala veliki zemljišni posjed opine u Podravini za 20 zlatnih maraka. Oni očito nisu bili siromašni putujući glazbenici već su vjerojatno pripadali plemićkome ili viteškom staležu. Čestivoje i Andrija, dakle, nisu samo najraniji poznati hrvatski svjetovni glazbenici već su bili i najbolje plaćeni. Oni su prvi glazbeni profesionalci koji su svoj ceh počeli formirati tijekom 13. i 14.st. pojedina prezimena i toponimi u sjevernoj Hrvatskoj upućuju na povezanost određenih obitelji s glazbeničkim zanimanjem, pa čak i postojanjem zasebnih zaselaka nastanjenih glazbenicima koji su bili u službi dvora ili imućmijih velikaša.

Sekundarna dokumentacija ima primarnu važnost za poznavanje svjetovne glazbe kasnoga srednjeg vijeka u Hrvatskoj. To su sudbene parnice, usputni zapisi putopisaca i nepouzdane zabilješke u djelima književnika. Sekundarni podaci koji potvrđuju njegovanje svjetovne glazbe u građanskim i plemićkim kućama su zapis o plesu što ga je 1402. priredio Zadranin Ludovik de Matafaris te inventar dobara zadarskog patricija Grisgona de Civallelis iz 1384. god. koji spominje citaru sa škrinjicom. Jedini notni zapis svjetovne srednjovjekovne glazbe nalazi se međunekolicinom fragmenata iz zbirke francuskih i provansalskih šansona nastalih početkom 14. st., pronađenih prilikom restauracije korskih sjedala zadarske katedrale. Rukopis je prepisao skriptor koji je bolje vladao talijanskim nego francuskim jezikom, vjerojatno neki putujući glazbenik ili domaći Zadranin. Posebno značenje imaju nepotpuno sačuvani i znatno oštećeni troglasni virelai La grant biaute et la douchour anonimnog autora. Zapis i nastanak virelaja možemo datirati na sam početak 14. st.
Zadarski virelai zapisan je crnom kvadratnom menzuralnom notacijom, a dionice (Cantus, Contratenor, Tenor) notirane su zasebno, u slijedu jedna iza druge. Skladba pripada tipu razvijenog polifonog virelaia. Melodijski je istaknut Cantus a troglasni je slog polifono razveden.
Znakovit je taj zapis talijanske redakcije zadarskog virelaja. To znači da je francuska trubadurska tradicija prolazila kroz talijansko posredništvo prije nego li je prodrla na naše tlo. Zadarski virelai ujedno svjedoči o prodoru viteške kulture na hrvatsko tlo. Provansalske trubadurske poticaje tijekom 15. i 16. st. naslijedila je na području priobaja praksa leutskoga spoja pjesništva i glazbe.
O prisutnosti francuske glazbene kulture na hrvatsom priobalju u 14. st. svjedoči i glazbenoteorijski spis nekog p. F. Nicolaum de Francia. Traktat je sadržavao glazbene primjere sa skladbama brojnih suvremenika, među kojima je bio i Phillipe de Vitry, znameniti predstavnik francuske ars nova. Ta De Vtryjeva skladba pokazatelj je utjecaja što ih je hrvatska glazba tijekom 14. st. preuzimala iz Francuske.


ZAKLJUČAK


Na povijesnom području srednjovjekovnih hrvatskih zemalja, između rijeke Drave i Jadranskoga mora, do danas je iz razdoblja od 11. do 15. stoljeća sačuvano oko stotinjak glazbenih kodeksa i fragmenata. Oni svjedoče bogatstvo različitih utjecaja i liturgijskih tradicija koje su se susretale u ovoj regiji.
Hrvatski glazbeni Trecento nema skladatelja koji bi se mogli usporediti s onodobnim poznatim europskim majstorima, no bilo je to doba kada su postavljeni solidni temelji procvatu hrvatske glazbene kulture u sljedećim stoljećima.


LITERATURA

• Stipčević, Ennio “Hrvatska glazba: povijest hrvatske glazbe do 20.stoljeća”; Školska knjiga, Zagreb, 1997.

• www.culturenet.hr/v1/novo/panorama/glazba/srednjivijek/asp (17. veljače 2004.)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD