POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje i učenje u dominantnim teorijama vaspitanja 20.veka

Nije jednostavno klasifikovati pedagoške pravce i pokrete 20.veka. To je zato sto oni ne idu hronološki jedan za drugim, već teku paralelno, međusobno se dodirujući i preplićući, a nije retko ni da zastupnici jednog pedagoškog pravca pređu i nastave da deluju u drugom pedagoškom pravcu. Postoje, isto tako, različiti pogledi na pojedina pedagoška pitanja i među samim pristalicama istog pedagoškog pravca. Postoje, ponekad i razlike u nazivima pojedinih pedagoških pravaca i pokreta. Dok jedni koriste atribut „pedagoški“, drugi ga ne koriste, već po nekoj drugoj bitnoj osobenosti, daju naziv tom pravcu.
To dovodi do različitih sistema pedagoških pravaca tokom 20.veka. Treba odmah dodati da se veliki broj poznatih pedagoških pravaca javio pri kraju 19.i na prelazu u 20.vek. Neki su trajali nekolikoo decenija pa su se ugasili, a neki su trajali i nešto duže. Pod pedagoškim pravcem ovde podrazumevamo relativno celovito gledanje na najvažnija pedagoška pitanja. To znaci da se sva pitanja kojima se bavi jedan pravac razmatraju na istim osnovama, sa istih polazišta, u okviru istih paradigmi, pa time imaju i određenu unutrašnju logiku, jedinstvo i sistem. To se može odnositi na celinu pedagoške nauke, na neka područja vaspitne delatnosti (npr. Na školu, predškolsko vaspitanje, na nastavu, na vanškolsko vaspitanje i sl.)
Sve pedagoške pravce i pokrete 20.veka po poljskom pedagogu Bogdanu Suhodolskom možemo svrstati u nekoliko grupa: prva – „pedagogije esencije“, druga – „pedagogije egzistencije“, treca – svi pedagoški pravci koji su težili premošćavanju pedagogija esencije i egzistencije i cetvrta – filozofske i naučne pedagogije.


Pedagogije „esencije“

U pedagogije „esencije“ spadaju: pedologija, individualna pedagogija, personalistička pedagogija, funkcionalna pedagogija, progresivistička pedagogija, pedocentrizam i pedagogija slobodnog vaspitanja. Sve ove pedagogije u centar svog istrašivanja postavljaju pojedinca, individuu, ličnost.


Pedologija


Termin pedologija je nastao od grčke reci pais, paidos (dete,decak) i logos (nauka), što znaci nauka o detetu. Ovaj termin je prvi upotrebio američki pedagog Krizman. On je smatrao da je zadatak pedologije da proučava dete od rođenja pa do potpune polne zrelosti. Po mišljenju pedologa razvoj deteta zavisi od dva faktora:nasleđa i društvene sredine. Oba faktora su nepromenljiva i konstantna. Posebnu ulogu ima nasleđe odnosno, geni koje dete nasleđuje rođenjem. Nasleđe se smatra nekom vrstom sudbine za svako dete.na ove faktore se ne može uticati spolja. Svako dete je ustvari proizvod dejstva ta dva faktora. Drugi faktori razvoja ličnosti (vaspitanje, sopstvena aktivnost, svesna delatnost..) nemaju nikakav uticaj na ova dva faktora pa su i bez značaja za razvoj deteta. Vrsili su razne testove za ispitivanje inteligencije deteta. U vaspitnom procesu su težili grupisanju dece po sposobnostima i individualnim karakteristikama.


Individualna pedagogija


Ovaj pedagoški pravac nastao je u Nemačkoj krajem 19.veka. nastao je kao protest na staru autoritarnu skolu, koja je državna, gde su propisani isti plan i program za sve učenike, gde dominira frontalna nastava, vaspitac prenosi gotova znanja, a učenici su nemi posmatrači. Za idividualnu pedagogiju u prvom planu je decija priroda. Pristalice ovog pravca smatraju da je svako dete individua za sebei da se po svojoj prirodi, tempu razvoja, po sposobnostima i interesovanjima razlikuje od drugih i zato nije moguce organizovati vaspitanje po istim kriterijumima za sve učenike. Pristalice ovog pravca se zalažu za prirodann i slobodan razvoj svakog pojedinca. Sva veština vaspitanja je da se stvore uslovi u kojima bi se svaka individua razvila do svojih maksimuma.


Personalistička pedagogija


Pedagoški pravac nastao krajem 19.veka. Ucentar istraživanja stavlja ličnost (persona). Ovaj pravac se još naziva i pedagogija ličnosti. Pristalice ovog pravca smatraju da ličnost mora biti u centru svakog vaspitanja jer ličnost nije slobodna ni u sadašnjem vaspitanju ni u sadašnjem društvu. Sadržaj rada u školi i vaspitanje treba organizovati tako da sve bude slobodno da bi se ličnost slobodno razvijala.Moraju se uvažavati potrebe i interesovanja sveke ličnosti. U ovakvom vaspitanju nastavnik ima značajnu ulogu ali samo ako je i on sam celovita i slobodna ličnost jer samo tako može pozitivno delovati na svoje vaspitanike. Tvorci ovog pravca su verovali da se vaspitavanjem slobodnih ličnosti mogu osloboditi ličnosti u društvu i da se mogu rešiti nesuglasice izmežu drzštva i ličnosti, a time će doći do potpunog društvenog osloboženja ličnosti.


Funkcionalna pedagogija


Ovaj pedagoški pravac razvijan je u prvoj polovini 20.veka i vezuje se za ime švajcarskog pedagoga Eduarda Klaperda. Po Klaperdu treba proučavati psihičke procese kao sredstva organizma da postigne željenii cilj. On smatra da inteligencija služi za to da se osmisli akcija usklađivanja potreba covek ai sredine, služi da se organizam prilagodi sredini u kojoj živi. Psihičke funkcije se uvek javljaju u službi da se zadovolji neki cilj, a cilj proizilazi iz čovekovih potreba i interesovanja,, što znači da su oni pokretači psihičkih procesa. Najvažnije je znati kako funkcioniće jedan proces. Dete je aktivan organizam sposoban da dela i da se prilagođava, a prilagođavanje je stalan proces . Potrebe i interesovanja su pokretači tog prilagođavanja i funkcionisalja, te potrebe izazivaju reakcije, traže aktivnost, izazivaju psihički proces. Dok se ne ostvari cilj ne prestaje ni aktivnost organizma. Dete po Klaperdu nije odrastao čovek u malom, deca se međusobno razlikuju ii te individualne potrebe treba uzeti za osnovu vaspitanja. Detinjstvo nije period prelaska deteta u odraslog čoveka, već je to period u kome se javljaju razne potrebe i težnja za njihovim zadovoljenjem. Dete i detinjstvo moraju postati centar vaspitanja. Inteligencija deteta je većstvorena sposobnost postizanja cilja koji je proizišao iz potreba i interesovanja. Posto postoje velike razlike među decom , svakom detetu treba obezbediti ono vaspitanje koje miu odgovara.(škola po meri).


Progresivistička pedagogija


Progresivisti su sledbenici Dzona Djuija. Ovaj pedagoski pravac je američka varijanta idividualne pedagogije. Osnovne ideje progresivističkog pedagoškog pravca, veoma uticajnog u SAD, jesu da dete mora biti slobodno , treba mu omogućiti prirodan razvoj, decija interesovanja treba da budu u centru vaspitne delatnosti, ne učiti putem usvajanja gotovih znanja, već rešavajući razne problemske situacije, sopstvenim istraživanjem: treba uvažavati svojstva ličnosti i pustiti ih da se slobodno razvijaju. Podsticati radoznalost i interesovanja učenika, sve mora biti podčinjeno učenicima. Nastavnik je tu da pomaže u izboru sadržaja i metoda, da nadgleda rad , da pomogne u izboru problemske situacije i njenog rešavanja, zato nastavnik mora da poznaje dobro sve učenike.


Pedocentrizam


Pedocentrizam nije poseban pravac. On označava shvatanje da dete mora da bude u centru vaspitnog procesa. Svi oni pravci i pokreti koji u centar stavljaju dete mogu se nazvati pedocentričkim. Začetnikom ovog pravca se smatra Ž.Ž.Ruso, on je smatrao da dete ne treba vaspitavati direktno vec treba stvarati uslove u kojima bi se svako dete slobodno razvojalo , sopstvenom aktivnošću. Posto je svako dete po prirodi dobro nema ni opasnosti za promašaje u vaspitanju. Na prelazu 19. U 20. Vek bilo je puno pristalica pedocentrizma, bila je to reakcija na zapostavljanje ušenika u staroj skoli. Iako se svaki pravac razlikuje po tomena cemu se insistira u vaspitanju ( na uvažavanju ličnosti, dečije prirode, individualnih karakteristika i sl.) sve one polaze od deteta na prvom mestu pa se zato mogu i smatrati pedocentrističkim pedagogijama.


Pedagogija slobodnog vaspitanja


Pristalice ovog pravca zahtevaju da se dete razvija slobodno, da se ničim ne ograničava i ne sputava ( ni unapred utvrđenim planom i programom, ni sadržajima nastave, ni vremenskim rokovima, ni društvenim uslovima).Dete se može razviti slobodno samo ako mu se pruže takvi uslovi .Slobodan, u stvari ničim neometan razvoj svakog deteta, uz puno uvažavanje individualnosti svakog, čvrsto povezuju „slobodno vaspitanje“ i pedocentrizam. Ovakva ideja je naisla na mnoge pristalice u svim pravcima i pokretima 19. I 20. Veka.


Pedagogije „egzistencije“

U pedagogije egzistencije spadaju: socijalna pedagogija, pedagogija redne škole, socijaldemokratska pedagogija, sovjetska pedagogija, fašistička pedagogija i rekonstruktivistička pedagogija. Sve ove pedagogije se zalažu za vaspitanje pojedinca za zajednicu, društvo, državu.


Socijalna pedagogija


Ovaj pedagoški pravac javio se na samom kraju 19.veka i vezuje se za izlazak iz štampe dela Socijalna pedagogija, nemačkog pedagoga Paula Natropa. Ovaj pravac zahteva da vaspitanje bude u funkciji zajednice i njenih interesa,a ne interesa pojedinca. Po shvatanju pristalica ovog pravca pojedinac kao pojedinac ne znači mnogo. On predstavlja nešto samo kao član zajednice, zajednica mu daje vrednost, smisao i svrhu njegovom životu. Zajednica je celina, a pojedinac je deo nje i on nešto znači samo u okviru celine koja je jedinstvena, homogena i harmonična. Da li će zajednica biti takva zavisi samo od vaspitanja njenih članova. Ako je svaki član vaspitavan za zajednicu onda će i u toj zajednici doći do promena na bolje. Na taj način je vaspitanje pojedinaca moguće uticati na promenu i poboljšanje same zajednice. Od takvog vaspitanja neće imati koristi smo zajednica već i pojedinac jer će u takvoj zajednici onn biti siguran i zaštićen. Sve se to može postići vaspitanjem u školama koje imaju utvrđene sadržaje i zadatke vaspitanja. Pored škole u vaspitanju učestvuju i porodica i crkva i društvo. Iste ideje nalazimo i kod Paula Bergmana, ali razlika između njih dvojce je u tome što je osnovno polazište Natropa „svest o zajednici“, a Bergman tvrdi da se čovek oseća delom zajednice jer je sa njom krvno povezan. Čovek se rađa u određenoj zajednici, kulturi, naciji i on to ne može da bira i to je „narodni karakter“. Svaki pojedinac nasleđuje deo tog karaktera, on to nosi u sebi , a zadatak vaspitanja je da to razvije kod svakog pojedinca.Samo tako će se pojedinac osposobiti za uključivanje uu zajednicu.


Pedagogija radne škole


Ovaj pedagški pravac je nastao na prelazu iz 19. U 20.vek i imao je mnoge pristalice. Međutim ovaj pravac je veoma raznorodan i različit po samom shvatanju pojma „rad“. Ustajući protiv stare škole i pedagogije, pristalice ovog pokreta su efikasnijim sredstvima razvoja smatrali aktivnost, samoaktivnost, samoradnju, funkcionisanje telesno i psihičko. Ta sredstva su efikasnija u učenju, zapanmćivanju i reprodukciji naučenog, ali i u formiranju navika. One doprinose pripremi pojedinca za život. Jedino u čemu se pristalice ovog pokreta slažu je da rad treba uzetii kao osnovno polazište ove nove pedagogije. Međutim oni su međusobno različito shvatali taj pojam pa su i razlike u sadržajima, ciljevima i zadacima vaspitanja veoma vidljive. Različito se utvrđuju varijante unutar pedagogije radne škole:
- Ona koja rad shvata kao ručni (manuelni) rad, koji bi trebalo da prožme celokupno vaspitanje, na čelu ovog pravca je Keršenštajner.
- Ona koja rad shvata kao „produktivni“, odnosno „proizvodni“ rad, kao rad koji ima neku vrednost i društveni značaj, kojim se stvaraju neki proizvodi, takav rad doprinosi ne samo razvoju pojedinca već i njegovoj pripremi za život.
- Ona koja rad shvata kao „duhovni rad“ , na celu ovog pravca je Gaudig i on smatra da doprinosi razvoju ličnosti pojedinca, ali i njegovom uvođenju u zajednicu i u različita kulturna područja zajednice.
- Ona koja rad shvata kao instrument vlastitog života, kao instrument pripreme za život, glavni predstavnik je Dzon Djuji.

Zajedničko svim predstavnicima radne škole je da iz rada izvode cilj, zdatke, sadržaje, organizaciju nastave ii vaspitanja.


Socijaldemokratska pedagogija


Ovaj pedagoski pravac izražava pedagoške poglede socijaldemokratske partije. Svi socijaldemokrati su kritikovali klasnu školu. Zalagali su se za narodnu skolu koja će biti svima dostupna i obavezna za sve. Ta škola trebba da bude javna, besplatna i obavezna. Isto tako ta škola treba da bude laička, potpuno oslobođena crkve i njenog uticaja. Takvu školu su smatrali slobodnom i za nju su se zalagali. Cilj vaspitanja je da se razvije svestrana harmonijska ličnost koja ce moći da se uklopi u društvo i da obavlja svoje obaveze i dužnosti.smatrali su da se vaspitanjem mogu ukloniti klasni odnosi u društvu.


Fašistička pedagogija


Ova pedagogija je izuzetno politički i nacistički orijentisana. Svoj razvoj je počela u Italiji ali je radikalni izraz dobila u Nemačkoj. Osnovno polazište ove pedagogije jeste da postoji izabrana rasa „arijevska“ i da su u okviru te rase ljudi nadljudi , da su oni predodređeni da vladaju drugim rasama i narodima. Zadatak ovih drugih „nearijevaca“ pre svega, Jevreja, Slovena, Cigana i crnaca je da služe nadljudima, a ako oni to nece onda ih treba silom naterati. Fašistiška pedagogija na jednoj strani vaspitava ljubav prema nadljudima, a mržnju i prezir prema onim koji ne pripadaju toj izabranoj rasi. Mladi su u fašističkim državama vaspitavani da se pokoravaju i da budu odani vođi jer vođa je tu da misli i da vodi,a svi ostali da ispunjavaju njegove naredbe. Telesno vaspitanje zauzima vaznu ulogu jer da bi neko bio sposoban borac on mora da bude zdrav i izdržljiv.intelektualno vaspitanje nije bilo toliko važno ni za pripadnike više rase, opšte obrazovanje je bilo dovoljno, ali da je prožeto fašističkom ideologijom. Militarizam je zauzimao važno mesto u vaspitanju, ali za dečake, mladiće. Devojke su imale veoma skromno opšte obrazovanje, za njih je bilo važno da budu zdrave i da mogu da rađaju sledeću generaciju arijevaca. Sve se to odnosilo na pripadnike vise klase, a za pripadnike drugih klasa bilo je dovoljno četvorogodišnje obrazovanje,a ako bi hteli dalje da se školuju morali su da prolaze posebnu proveru.


Sovjetska pedagogija


Ova pedagogija je razvijana u vreme postojanja Sovjetskog saveza. Sovjetska pedagogija je u svom razvoju prošla više faza. One međusobno nisu bile samo različite nego su se nalazile na suprotnim polovima. U prvim godinama posle Oktobarske revolucije negovana je pedagogija. A.P. Pinkevič je objavio prvi sovjetski udzbenik Osnovi pedagogije, a Blonski objavljuje knjigu radna škola. Taj period sovjetske pedagogije traje samo par godina. On je mešavina radne, slobodne, individualne i socijalne pedagogije. Sredinom 20-tih godina napušta se pedagogija i konstituiše pedologija. Ni pedologija neće trajati dugo jer se već na početku 30-tih godina javlja teorija o odumiranju škole jer se pokazalo da je obrazovni nivo u školama veoma nizak i sve više opada pa se pedologija našla na udaru svih. Sovjetska vlada zabranjuje pedologiju i zahteva se ponovni razvoj pedagogije. Treća faza u razvoju sovjetske pedagogije traje od 1936 pa sve do usvajanja novog zakona o školstvu 1958. U trećoj fazi pedagogija je iotišla skroz uu drugu krajnost. To je period kada se pojedinac odnosno dete potpuno potiskuje iz procesa vaspitanja, učvršćuje se uloga države, partije, vođe, propisuju je plann i program vaspitanja pa čak i detaljna sredstva za njohovo ostvarivanje. Mnogo godina kasnije 60-tih, neki pedagozi će reći da je to bio period bezdjetne pedagogije, period u kome se ne obraća pažnja na dete, ali je strah da se iznese neka nova ideja bio mnogoo veliki. Oni koji bi pokušali da istražuju dete koje vaspitavaju izgubili bi službu ili bi bili premesteni. To je period kada se ne govori o vaspitanju čoveka već o proizvodnji kadrova. Ta pedagogija je utemeljena 1943.god. tako što je osnovana prva u svetu Akademija pedagoških nauka koja je imala zadatak da štiti pedagogiju od štetnih uticaja. Upravo takva pedagogija se nametala svima kao jedina,i samo je jugoslovenska pedagogija celu deceniju pokušavala da joj se odupre i napokon je u tome uspela 50-tih godina pa su jugoslovenski pedagozi isključeni sa svih skupova. Posle smrti Staljina 1953, posebno posle donošenja novog zakona o obrazovanju 1958 god počinje četvrta faza razvoja sovjetske pedagogije. Javljaju se nove ideje, ali sve to nije dugo trajalo jer se već posle prvih kritika sve počelo vraćati u kontrolisane okvire i to je sve zbog toga što su na vodećim položajima u akademiji nauka i ministarstvu ostali isti ljudi iz prethodne faze. U ovom periodu smenjuje se popuštanja i pritezanja i tako će ostati sve do kraja sovjetskog Saveza. Pedagogija nije uspela da izađe iz tih strogih okvira, pojedinac je potpuno žrtvovan za državu i Boljševičku partiju.


Rekonstruktivistička pedagogija


Rekonstruktivisti se javljaju već 30-tih godina 20.veka, ali kao pedagoški pravac počinju da deluju 50-tih godina. Najpoznatiji rekonstruktivist je Teodor Brameld. Osnovni stav ovog teoretičara je da se društvene krize mogu rešiti vaspitanjem. Vaspitanje treba čoveka da osposobi za takvu društvenu ulogu jer čovek živi u međuzavisnom svetu i rešavanje problema treba rešavati vaspitavanjem ljudi , njihovim osposobljavanjem da zajednički reše problem. Nastavnik treba da pomogne svim učenicima da shvate da je rekonstrukcija društva demokratskim putem ne samo moguća nego i potrebna,. Vaspitanje treba tako organizovati da odgovara potrebama sadašnje kulturne krize, sadašnjim potrebama društva.


Pokušaji premošćavanja pedagogija „esencije“ i „egzistencije“

U ove pedagogije spadaju: Kulturna pedagogija, Pragmatistička pedagogija, „Treća“ pedagogija Suhodolskog.


Kulturna pedagogija


Kulturna pedagogija je veoma raznorodan pedagoški pravac. Nastao je i razvijao se u Nemačkoj u prvim decenijama 20. Veka, a zatim dolazi do prekida, da bi posle Drugog svetskog rata nastavila da se razvija. Kulturna pedagogija se zasniva na kulturnim vrednostima. One ne zavise ni od društvenih slojeva, ni od klasa, ni od staleža. Njih stvaraju generacije i generacije ljudi koji te vrednosti prenose na mlađe generacije, na sledeću generaciju. Glavni predstavnik je E.Špranger. Cilj vaspitanja je da se nasleđene kulturne vrednosti prenesu na mlade. Oni treba ne samo da ih usvoje već da se osposobe da stvaraju nove vrednosti. Svako pripada nekoj zajednici i on je deo te zajednice, od stepena usvojenosti kulture, zavisi i razvoj te zajednice. Svaki pojedinac je zainteresovan za napredak svoje zajednice i zbog toga ga treba osposobiti da stvara nove kulturne vrednosti. Špranger smatra da u svakoj oblasti postoji neka vrednost, u teoriji – istina, u ekonomiji – korisnost, u estetici – forma, u društvu – ljubav, u politici – vlast, u religiji – moral. On smatra da su to šest tipova individualiteta. Vaspitavajući se u određenoj kulturi čovek se vezuje za tu kulturu. Pristalice ovog pravca smatraju da treba razvijati i pojedinca i zajednicu jer zavise jedan od drugog jer su neodvojivi,


Pragmatistička pedagogija


Pragmatističku pedagogiju , jedinu u 20 veku, Suhodolski je naveo kao utopistički pokušaj da se premosti jaz između pedagigije esencije i egzistencije. Ovaj pedagoški pravac je dobio ime po svojoj osnovi pragmatističkoj filozofiji . pragmatistička filozofija i na njoj zasnovana pedagogija su postale veoma popularne ne samo u Americi vec i van njenih granica jer je Djuji držao predavanja na univerzitetima širom evrope. Pragmatizam nije filozofija koja bi imala za cilj stvaranje originalnog pogleda na svet ili nekog sistema mišljenja već ima za cilj da postane oruđe u rukama čoveka za rešavanje životnih problema, za čovekovo prilagođavanje životu u zajednici. U središtu pragmatizma je čovek kao pojedinac i čovek kao član zajednice. Vaspitanje obuhvata tri područja kognitivno, emotivno i socijalno. Ono ima psihološki aspekt: u čijem je centru dete, vaspitanik i socijalni aspekt: osposobljavanje pojedinca za rešavanje životnih problema. Tri su osnovna polazna stava u ovoj pedagogiji: prvi – vaspitanje je život, drugii – učiti radeći, ne davati nikome da prenosi gotova znanja nego sopstvenim istraživanje stići do saznanja, treći – škola je zajednica jer bez škole ne može da se sprovodi ni vaspitanje. Vaspitanje je uspešnije ako se uvaže potrebe i interesovanja svakog pojedinca. Uloga nastavnika je da stvara životne uslove i da pomogne učenicima da svojim radom takve situacije samii rešavaju.


„Treća“ pedagogija Suhodolskog


Poljski pedagog Suhodolski je sve pedagoške koncepcije svrstao u dve grupe pedagogije „esencije“ i pedagogije „egzistencije“. Naveo je i nekoliko utopističkih pokušaja da se razlike između te dve grupe prevaziđu. Sam on je pokušao da reši taj problem. On je govorio o „trećoj pedagogiji“. Ta pedagogija je pedagogija našeg vremena i ne bavi se time da li treba razvijati ljudsku suštinu ( esenciju) ili čoveka pripremati za život u zajednici (za egzistenciju). Treća pedagogija je pedagogija formiranja Opšteg sistema, Opšteg obrazovanja, obrazovanje i vaspitanje koje obuhvata celokupan ljudski život. On ovu pedagogiju vezuje za Sovjetske države jer smatra da socijalizam formira državu i postaje dobro svih ljudi i on jedini može da obezbedi uslove za integraciju sve tri pedagogije: pedagogije esencije, egzistencije i pedagogije „opšteg formiranja“ u jednu novu pedagogiju.


Filozofske pedagogije

Postoji više koncepcija vaspitanja, koncepcija predmeta pedagogije, pa i više koncepcija i pristupa metodu pedagogije. Isto onako kao što su različiti koncepti pedagogije bili međusobno često protivrečni i isključivi, isto tako su se i različiti metodološki pristupi u proučavanju vaspitanja nalazili u nepomirljivim suprotnostima. U filozofske teorije spadaju: Herbartovo filozofsko – psihološko utemeljenje pedagogije, duhovno - naučna pedagogija, verski orijentisane pedagogije, marksistička pedagogija, perenialistička i esencijalistička pedagogija, egzistencijalistička pedagogija, „kritička filozofija“ i pedagogija.


Herbartovo filozofsko – psihološko utemeljenje pedagogije


Težeći da pedagogiju predmetno diferencira od filozofije, da je zasnuje kao posebnu nauku, herbart nije imao za cilj da pedagogiju potpuno odvoji od filozofij . On je hteo da uporedo sa predmetnim diferenciranje pedagogije od filozofije da je kao posebnu nauku još više osloni na filozofiju i to na filozofsku disciplinu etiku. Pitanje cilja i zadataka vaspitanja se može postavljati i pravilno režavati samo na osnovama etike. Kako Herbart i njegovi sledbenici nisu prevideli praktičnu delatnost, nisu prevideli vaspitnu praksu, oni su morali da postave pitanje kako pedagogija treba da se odnosi prema njoj kao nauka. Njihova „ praktična pedagogija“ kako su je nazivali po Herbartovcima počiva na jednoj drugoj nauci na psihologiji. Razdvajajući teorijski od praktičnog dela u pedagogiji oni su stvorili još veći jaz među njima, taj jaz pedagogija dugo neće moći da prevaziđe. Herbartovci nisu jedini koji su pokušavali pedagogiju da izvedu iz filozofije racionalno deduktivnim putem,. Ovakva pedagogija se može nazvati i deduktivna pedagogija. Pedagoški pravci deduktivne orijentacije zanemaruju ili potpuno odbacuju praksu kao jednu od mogućih osnova za stvaranje pedagogije. Međutim kako se i ovi pravci obraćaju praksi onda oni propisuju kako tačno ta praksa treba da bude i težili su da je uklope u normative koje su postavili.


Duhovno – naučna pedagogija


Tvorac ove metode , odnosno, ovog metodološkog pristupa proučavanja društvenih fenomena je V. Diltaj. Ova metodološka orijentacija je zasnovana na „metodi razumevanja“. Duhovne nauke po njemu imaju kao predmet istorijsko – društvenu stvarnost. Društveno istorijske pojave nemaju onu pravilnost i uniformnost odvijanja i menjaja joje susrećemo kod prirodnih pojava. To je po Diltaju razumljivo jer je reč o duhovnoj aktivnosti, o svesnim ljudskim postupcima, smišljenim aktivnostima. Sličnosti koje postoje među društvenim pojavama su manje od postojećih razlika. Ako se broj slučajeva ovih pojava povećava onda se razlike ne smanjuju nego se povećavaju, uniformnost je sve manja. Iz navedenih stavova Diltaj izvodi zaključak da se sve duhovne nauke, moraju osloniti na razumevanje, društvenih pojava u čijoj osnovi je poseban metod. Cilj tog metoda nije opis pojava već shvatanje smisla i vrednosti tih pojava. Kada je npr. Reč o psihologiji, Diltaj je razlikovao prirodno – naučnu koja objašnjava psihičke pojave i duhovno – naučnu koja razumeva psihičke procese. Ova druga je značajnija od prve jer nam pomaže da razumemo duhovni život čoveka. Dakle različiti uslovi, različiti istorijski putevi, različiti sistemi, dovode do razlika u vaspitanju, i nije najbitnije da se ti sistemi tumače nego da se razumeju.


Verski orijentisane pedagogije


U verski orijentisane pedagogije spadaju katolička pedagogija, protestantska pedagogija, pravoslavna, hebrejsko(jevrejsko, judaističko) vaspitanje i islamska verska zajednica.
Između svih ovih religija ima dosta zajedničkog. Sve one naime polaze od stava da je čovek po svojoj suštini, homo religiosus – verujući ( religiozni) čovek. Bog je , bez obzira kako se on naziva u tim religijama, ili stvorio čoveka po svom obličju, ili je propisao verske norme po kojima čovek treba da živi na ovom svetu, da bi zaslužio milost Božju posle ovozemaljskog života. Sve religije smatraju da je suština čovekovog života da služi svome Bogu i da se pridržava pravila života da bi zaslužio pravedan ii bogat život posle smrti. Svaka religija utvrđuje određeni sistem vrednosti kojih vernici treba da se pridržavaju, cilj vaspitanja se izvodi iz tih vrednosti. Verske pedagogije zahtevaju da čovek razvija svoju individualnost samo u okviru sistema verovanja, vrednosti i vrlina koje važe za tu religiju. Cilj vaspitanja se ne izvodi iz čovekovih potreba ili potreba zajednice već iz čoveka kao tvorevine Boga.


Marksistička pedagogija


Kao što i sam naziv kaže ova pedagogija polazi od marksističke filozofije. Predstavnici su K.Marks i F. Engels. U marksističkoj pedagogiji sve ideje o vaspitanju se izvode iz filozofije iz poimanja čoveka sadržanog u antropološkim shvatanjima. Po shvatanju Marksa i Engelsa, čovek je rezultat evolucionog razvitka. On se razvio iz šovekolikih majmuna. Presudnu ulogu u tome je imao rad i to onog momenta kad je postao proizvodni rad. Čovek je po svom shvatanju homo faber – čovek rada. Oni tvrde da je rad stvorio čoveka , a čovek je radom stvorio prirodu oko sebe.iz toga je izveden stav da u vaspitanju rad ima veoma važnu ulogu. Drugi važan stav marksističke pedagogije je da je čovek zoon politikon – politička životinja. Čovek živi u zajednici i društvu , a van zahjednice on ne može opstati. Isto onako kako radom stvara prirodu oko sebe tako stvara i svoju zajednicu. Društvo se menja pa se samim tim menja i uloga i položaj čoveka u društvu. Marks posebno ističe da pod vaspitanjem podrazumeva tri stvari, prvo Duhovno vaspitanje, drugo, telesno vaspitanje, treće, tehničko obučavanje. Marks i Engels su se zalagali za jednako i svima dostupno besplatno vaspitanje i zalagali su se za vaspitanje koje će trajati celog života jer industriska proizvodnja i napredak traže stalno usavršavanje. Celokupno vaspitanje treba da ima laički karakter da bude oslobođeno crkve i njenog uticaja.


Perenialistička i esencijalistička pedagogija


Po shvatanju pristalica ovog pravca čovek se razlikuje od životinje po dve stvari, a to su: kritičko mišljenje i jezik. Cilj vaspitanja je razvijanje mentalnih i govornih sposobnosti svakog čoveka i to sticanjem određenih znanja. Ako se čovek želi vaspitavati onda treba vaspitavati i razvijati njegov razum, svest, racionalnost, logos, treba razvijati čovekovu samosvest. To proizilazi iz toga što je čovek homo racionale – racionalno biće. U Sad –u se razvija poseban pedagoški pravac koji proizolazi iz Aristotelove philosophie preinalis i dobija naziv preinalizam. Po osnovnom stavu da razum, racionalnost čine suštinu čoveka, čovek je uvek i svuda čovek, ljudska priroda je ista, onda i vaspitanje mora biti konstantno. Vaspitanje je priprema za život. Ovom pedagoškom pravcu kao suprotnost se javlja esencijalistička pedagogija. Ovaj pokret počinje u Americi osnivanjem posebnog društva. Esencijalisti su jednim delom bili slični preinalistima, ali se po nekim stavovima znatno razlikuju. Osnovne pedagoške ideje ovog pravca su da je učenje težak posao i da njegovu osnovu ne treba tražiti u interesovanjima učenika već u napru, inicijativa se mora nalaziti na strani nastavnika on ima važnu ulogu jer je prenosilac znanja. Znači preinalisti insistiraju da vaspitanje bude konstantno, nepromenljivo i stalno isto kao što je i ljudska priroda, a esencijalisti govore o onome što čovek mora da nauči o onome što je esencijalno u kulturi, civilizaciji, nauci, verovanju. Preinalisti vise insistiraju na intelektualnom vaspitanju nego esencijalisti.


Egzistencijalistička pedagogija


Egzistencijalizam se razvio u vreme kada su se mnoge opasnosti nadvile nad čovekom: vladavina nauke i tehnike, vladavina grupa nad pojedincima. Zbog toga savremeni čovek trpi, muči se pati, živi u neizvesnosti za svoju budućnost . čovek kao pojedinac mora postati svestan svoje egzistencije i mora preuzeti odgovornost za svoju egzistenciju. Svaki čovek kao pojedinac je slobodan, i to mu je dato ne samo kao pravo već i kao obaveza da sam odlučuje i bira. Čovek je prepusten sebi, zbog toga njegovu egzistenciju prate strah, strepnja, patnja, nemir dileme. Pristalice ovog pravca se protive postavljanju bilo kakvih zajedničkih ciljeva i zadataka u vaspitanju, sve to može da sputava pojedinca da u postizanju lične slobode . zbog toga se ovi pedagozi protive uključivanju pojedinca u bilo kakve grupe , kolektive ili druge oblike zajedniškog života. Razvoj je individualan čin, posebnu pažnju kažu egzistencijalisti da treba posvetiti vaspitanju elite onim najistaknutijim pojedincima i što pre ih izdvojiti i omogućiti slobodan individualan razvoj. Vaspitač nema rukovodeću ulogu u vaspitanju, jedina uloga je da omogući pojedincu slobodan razvoj.


„Kritička filozofija“ i pedagogija


Kritika pedagogije kao nauke o vaspitanju veoma je radikalizovana sredinom druge polovine 20 veka. Ona je izraz tadašnje društvene krize u svetu. Posebno su svemu tome bili izloženi mladi; njihovo nezadovoljstvo je eksplodiralo kao i krize do kojih je došlo između društva i vaspitanja i krize u samom vaspitanju. Prvi radikalni kritičari pedagogije u ovom periodu 20 veka javljaju se u krilu egzistencijalističke pedagoške orijentacije i to, pre svega u Nemačkoj.kritika je uperena protiv svake pedagogije a posebno protiv sovjetske i socijalističke pedagogije. U to vreme u Nemačkoj je objavljeno više radova koji kritikuju ove pedagogije. Ciljj tih kritika je veoma jasno formulisan – uklanjanje vaspitanja, eliminacija pedagogije. Sve te kritike vrše se u ime čoveka odnosno deteta. To je povratak shvatanjima, pogrešno shvaćenim, individualne pedagogije, iskazan u stavu da se detetu mora obezbediti slobodan samorazvoj ličnosti. Takav čovek treba da postane merilo vrednosti u vaspitanju. Ovaj pokret nije stekao mnogo pristalica ,ali je pomogao u tome da se dublje sagledaju slabosti vaspitanja, pedagogije, škole i nastave.


Naučne pedagogije

Visok stepen razvitka koji su postigle prirodne nauke u 19.veku,a time i metodologije tih nauka imale su veoma veliki uticaj na pedagogiju. Novo induktivno-empirijsko, u odnosu na dotad vladajuće gledanje na predmet i metod društvenih nauka, nalazilo je i svoju praktičnu zasnovanost. Ovo posebno važi za pedagogiju, jer građanska klasa, pokazujući u svim oblicima društvenog života, pa i u vaspitanju, svoje interese kao više - nacionalne i državne – bila je posebno zainteresovana za stalno menjanje i razvijanje vaspitne prakse, za njeno što adekvatnije saobražavanje tokovima društveno – političkog, privrednog, kulturnog i drugog razvitka građanskog društva. Međutim. Da bi postojeća vaspitna praksa mogla da se menja , da se usmerava u određenom pravcu, bitno je poznavati postojeću praksu i odnose koji u njoj postoje i vladaju. U naučne pedagogije spadaju: deskriptivna pedagogija, komparativna pedagogija, eksperimentalna pedagogija, kvantitativna i kibernetička pedagogija.


Deskriptivna pedagogija


Ova pedagogija je nastala krajem 19.veka i razvijala se tokom nekoliko decenija 20.veka. glavni predstavnik ovog pravca je nemački pedagog A. Fišer. Vaspitna praksa je osnova naučne pedagogije. Tu praksu treba opisivati objektivno i nepristrasno, onakvom kakva ona stvarno jeste. U tu praksu nema potrebe da se unose bilo kakvi stavovi spolja. Glavni metod saznanja je posmatranje, a zatim verno i precizno opisivanje ( deskripcija ) činjenica vaspitne prakse. Ovaj pedagoski pravac je ostao samo na površini, na tzv. slikanju vaspitne prakse, na onom što je dostupno samo posmatranju. Zato ovaj pravac nije stekao mnogo pristalica među pedagozima jer nije izvršio neki značajni uticaj na razvoj pedagoške nauke.


Komparativna pedagogija


Ova pedagogija je nastala početkom 19.veka. Njenim začetnikom smatra se švajcarski pedagog Žilijen. Komparativna pedagogija je nastala iz potrebe upoređivanja nacionalnih sistema školstva najmoćnijih država u prvoj polovini 19.veka. One su se međusobno odmeravale u vojnim i ekonomskim snagama i uvidele su da u tome određenu ulogu igra upravo razvijenost školstva, a time i stepen obrazovanosti nacije. Da bi mogle znati gde se u tom pogledu nalaze, te zemlje su počele komparativna proučavanja u oblasti školstva. U ovim proučavanjima nije se ostajalo samo na dobijenim rezultatima komparativnih proučavanja, već se zahtevalo njihovo tumačenje, otkrivanje dubljeg smisla i značaja rezultata dobijenih komparativnim proučavanjima. Komparativna proučavanja postala su sve značajnija u razvoju pedagogije – naukie o vaspitanju. Tokom 19.veka osnovano je više državnih i privatnih institucija za komparativna pedagoška istraživanja. Komparativna pedagogija se smatrala posebnom pedagogijom, posebnim pedagoškim pravcem, pedagoškim pokretom, a u 20.veku dosta pedagoških teoretičara smatra da je to posebna pedagoška disciplina u okviru pedagogije kao celovite nauke o vaspitanju. Tokom 20.veka dosta univerziteta u SAD počinje organizovano da se bavi komparativnim proučavanjima. Danas se više ne postavlja pitanje da li je komparativna pedagogija potrebna, već kako je bolje organizovati, unaprediti i proširiti.


Eksperimentalna pedagogija


Ovaj pedagoški pravac se javlja u drugoj polovini 19.veka i traje sve do današnjih dana. Tvorcima eksperimentalne pedagogije smatraju se nemački pedagozi E.Mojman i V.Laj i francuski pedagog A.Bine. Laj objavljuje knjigu „Eksperimenzalna pedagogija sa posebnim osvrtom na vaspitanje pomoću aktivnosti“. U tom sistemskom delu ne iznosi samo polazišta i principe eksperimentalne pedagogije, već i poseban pogled na vaspitanje. U centar vaspitanja stavlja aktivnost svakog pojedinca, njegov čin, izražavanje. Po njegovom mišljenju eksperimentalna pedagogija je samostalna nauka. Pored nje nema potrebe da postoji i neka opšta pedagogija kao teorijska disciplina, ali ce kasnije taj stav on sam promeniti i reći da treba da postoji filozofija vaspitanja koja će se baviti ciljevima i zadacima vaspitanja pošto oni ne mogu biti predmet eksperimentalne pedagogije. Mojman izdaje knjigu „Nastanak i razvoj eksperimentalne pedagogije“ i izlaže šta je sve bio predmet proučavanja (intelektualni rad, razvoj dečijeg govora, neki problemi u nastavi crtanja, pisanja, pevanja, uspeh u školi..) mojman se zalaže za laboratorijsko proučavanje pedagoške problematike. Zalaže se za eksperimentalne razrede u kojima bi se proučavanje vršilo pod strogo kontrolisanim uslovima.predmet ove pedagogije je psihički i fizički razvoj dece.bine je treći osnivač ove pedagogije i svoje ideje izneo je u delu „Moderne ideje o detetu“. Po njegovom mišljenju eksperimentalna pedagogija treba da proučava fiičke, moralne i intelektualne sposobnosti deteta. Poznat je njegov rad na konstruisanju testova za merenje intelektualnog razvoja dece. Različiti stavovi o eksperimentalnoj i naučnoj pedagogiji zadržali su se do danas. Ono što većina predstavnika eksperimentalne pedagogije smatra je da pored eksperimentalne treba da postoji i druga pedagogija koja će se baviti teorijskim, opštim i filozofskim pitanjima vaspitanja. Ali ono oko čega se do danas nisu složili je kojim pitanjima bi trebala da se bavi ta opšta pedagogija, koja su to pedagoška pitanja koja se načlaze van eksperimentalne pedagogije.


Kvantitativna i kibernetička pedagogija


Može se reći da se kvantitativna pedagogija nije afirmisala kao poseban pravac u pedagogiji. Njene pristalice su htele da naglase neophodnost korišćenja kvantifikacije, a time i merenja u proučavanju i istraživanju pedagočkih pojava. Reč je u stvari, o primeni statistike u pedagoškim istraživanjima. Za primenu statistike u pedagoškim istraživanjima zalažu se mnogi u SAD-u ali se oni ne zalažu za posebnu kvantitativnu ili statističku pedagogiju vać samo za korišćenje statistike u naukama o vaspitanju pri proučavanju pedagoških problema. Zalaganje za kvantifikaciju je opšta karakteristika u razvoju pedagogije 20 veka, više se ne postavlja pitanje da li treba koristiti statistiku, već kako to vršiti na najbolji mogući način. Na istim osnovama nastala je i kibernetička pedagogija. Sve čašća primena kibernetike(informatike, kompjutera) u pedagogiji izazvalo je određenu dozu euforije i precenjivanja u odnosu na te nove tekovine tehnološkog razvitka. Verovalo se da če se tako uspešnije rešavati mnoga pedagoška pitanja i problemi. Posle prvih oduševljenja stvari su došle na svoje mesto. Informatika, računarstvo, kibernetika, danas internet zauzeli su važno mesto u pedagogiji i vaspitanju međutim, oni sami po sebii neće biti dovoljni i neće biti jedina osnova i polazište pedagogije.


Zaključak

Analiza osnovnih pedagoških zbivanja tokom 20.veka – pedagoških pravaca i pokreta, projekata i izvođenja reformi sistema školstva, škola kao osnovnih institucija u tim sistemima i nastave kao osnovne delatnosti svake škole – došli smo do zaključka da dvadeseti vek nije bio ni vek pedagogije ni vek deteta.
Osnovna pedagoška pitanja o strateškim razvojnim linijama pedagoške nauke i vaspitne prakse, postavljena na početku 20.veka, ostala su bez pravog odgovora sve do njegovog kraja. Ta pitanja, odnosno problemi i dileme i pedagogije i vaspitanja, prenose se i očekuju svoje rešavanje u sledećem 21.veku.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD